UMOWA. DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIK6w. zawarta w dniu 1 lipca 2010 r. w Jaworniku pomi~dzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIK6w. zawarta w dniu 1 lipca 2010 r. w Jaworniku pomi~dzy"

Transkrypt

1 ,i UMOWA DOTYCZ~CA ZAKRESU I FOR/MY POMOCY DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIK6w zawarta w dniu 1 lipca 2010 r. w Jaworniku pomi~dzy British American Tobacco Group Polska S.A. z siedziba. w Jaworniku a Starostl\ Powiatu Myslenickiego Powiatowym Urz~dem Pracy w Myslenicach z siedziba. w MyslenJicach

2 Niniejsza umowa zostala zawarta w dniu 1 lipca 2010 r. w Jaworniku pomiedzy: 1. British American Tobacco Group Polska S.A. z siedziba. w Jawornilru, Jawornik 360, Myslenice, wpisana. do rejestru przedsiebiorc6w pod numerem KRS: , kt6rej akta rejestrowe znajduja. sie w Sa.dzie Rejonowym dla Krakowa - Sr6dmiescia w Krakowie, Wydzial XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa.dowego, kapital zakladowy w wysokosci ,00 zlotych, wniesiony w calosci, NIP: , reprezentowana. przez: Boguslawa Piskorza - Prezesa Zarza.du, Tomasza Drugosza - Prokurenta, zwana. w dalszej c~sci umowy "Pracodawct\", a 2. Starostt\ Powiatu Myalenicldego Powiatowym Urz~dem Pracy w Myslenicach z siedziba, w Myslenicach, ul. Drbgowc6w 2, Myslenice, reprezentowanym przez: Mieczyslawa Keska - Dyrektora Powiatowego Ur~du Pracy w Myslenicach Renate Przala - Zastepce Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Myslenicach ds. aktywizacji zawodowej i koordynacji swiadczen zwanym w dalszej czesci umowy "Powiatowym Urz~dem Pracy" I przy czym Pracodawca i Powiatowy Urza,d Pliacy sa, zwani la,cznie w dalszej czesci umowy "Stronami", a oddzielnie ta..kze t,strodt\". ZWa7;ywszy, ze: (A) Pracodawca zarruerza przeprowadzic zwolniemie grupowe, w wyniku kt6rego wszyscy zatrudnieni przez niego pracownicy straca. prace; (B) w dniu 25 maja 2010 r. Pracodawca zawarl 2 dzialaja.cym u niego zwia,zkiem zawodowym porozumienia olcreslaja.ce zasa:dy postepowania w sprawach 2

3 dotycza.cych pracownik6w objetych zamiarem grupowego zwolnienia, a takze obowi&zki Pracodawcy w zakresie koniecznym,do rozstrzygania innych spraw pracowniczych zwi&zanych z grupowym zwolniepiem; (C) w dniu 27 maja 2010 r. Pracodawca poinfonnowal Powiatowy Urza.d Pracy, Ze po przeprowadzeniu konsultacji zamierzonego zwolnienia grupowego zawarl ze zwi&zkiem zawodowym stosowne porozurni~nia 1 przedlozyi ich tresc Powiatowemu Urzedowi Pracy; (D) zamiarem Pracodawcy jest, aby umowy 0 prace ulegaly rozwia,zaniu etapami, pocza.wszy od dnia 30 wrzesnia 2010 r. do dnia,31 maja 2011 r.; (E) zwolnienie pracownik6w jest zwolnieniem mortitorowanym w rozumieniu art. 70 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z 'p6zn. zm.); (F) Pracodawca zamierza zapewnic zwalnianym plizez siebie pracownikom pomoc dotycza.ca. w szczeg6lnosci posrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleil oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy; (G) Powiatowy Urza.d Praey zadeklarowal wsp6ldzialanie w zakresie, 0 kt6rym mowa w pkt. F umowy tj. w zakresie aktywizaeji zawodowej praeownik6w Pracodawcy zamierzaja.cych ponownie powr6cic na rynek praey; (H) Praeodawea i Powiatowy Urza.d Pracy zainteresowani sa., aby pomoe, 0 kt6rej mowa w pkt. F, zostaja zrealizowana przez osoby posiadaja.ce doswiadezenie, niezbedna. wiedze oraz kwali11kacje przy wykonywaniu wskazanych powyzej ezynnosci; Strony postanawiaja. co nastepuje: 1. Przedmiot umowy Praeodawca i Powiatowy Urza.d Pracy niniejszym uzgadniaja. zakres i fonny pomoey dla zwalnianych pracownik6w: przez Pracodawce, kt6re dotycza. w szczeg6lnosci: 1) posrednictwa praey; 3

4 2) poradnictwa zawodowego; 3) szkolen; 4) pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. 2. ObowU\zki Pracodawcy 1. W ramach przedmiotu niniejszej umowy Pracodawca zobowia,zuje sie do realizacji indywidualnych i grupowych program6w wsparcia pracownik6w Pracodawcy (zwanych dalej takze "Programem"), kt6re bedq obejmowa1y: a) grupowe warsztaty kontynuacji kariery, majqce na celu przekonanie pracowni.k6w Pracodawcy do udzialu w Programie, zachecenie pracownik6w do rozpoczecia poszukiwania nowego zatrudnienia oraz pokazanie potencjalnych mozliwosci zawodowych; b) grupowe szkolenie kontynuacji kariery majqce na celu wskazanie sposob6w skutecznego poszukiwania pracy, przedstawienie praw i obowiqzk6w pracownik6w w stosunku dq urzedu pracy oraz doradztwo finansowo - prawne w zakresie rozpoczecia wlasnej dzialalnosci gospodarczej; c) konsultacje indywidualne majqce na celu przygotowanie dalszej sciezki kariery dla poszczeg6lnych pracownik6w, ustaleme zakresu potrzebnych szkolen, pornoc w przygotowaniu dokument6w aplikacyjnych oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, jak r6wniez pomoc w przygotowywaniu zajozen dla wlasnej finny (rn.in. tworzenie biznes planu); d) utworzenie i funkcjonowanie w pomi~szczeniach zlokalizowanych w Jaworniku nr 360 lub wskazanych przez Pracodawce w innej lokalizacji Biura dla pracownik6w, to znaczy rniejsda gdzie bedzie rnozna zapoznac sie z aktuajnymi ofertami pracy oraz z dostepnymi szkoleniami, uzyskac podstawowe porady jak skorzystac z internetu i portali z ogloszeniami 0 prace, a takze skorzystac z Internetu, drukarki, faxu; 4

5 e) szkolenia zawodowe, wedlug listy szkoleii i uczestnik6w ustalonej przez Pracodawce w porozurnieniu z podrniotem,realizuja,cym Program; f) moiliwosc kontaktu pracownik6w F!racodawcy z wyznaczonymi pracownikami / konsultantami podmiotu realizuja,cego Program w okresie przez Strony uzgodnionym; g) moiliwose kontaktu pracownik6w PracCDdawcy z wyznaczonymi przez Powiatowy Urza.d Pracy pracownikami lub konsultantami; 2. Pracodawca zobowia,zuje Sle obja,c zakresem Programu wszystkich swoich pracownik6w przez okres od 3 (trzech) miesiecy przed datq rozwia.,zania umowy o prace do co najmniej 3 (trzech) miesiecy pd rozwia,zaniu umowy 0 prace, a wiec Program w stosunku do danego pracowriika moie bye realizowany przez nie kr6cej nii: 6 rniesiecy. 3. Udzial ka2dego z pracownik6w Pracodawcy w Programie jest dobrowolny. 4. Pracodawca zobowia,zuje sie ustalac z pracownikami i ich przeloionymi harmonogramy szkoleii oraz terminy spotkaii indywidualnych zgodnie z zaloieniami Programu. 5. Realizacja wszelkich indywidualnych form PI'ogramu rozpoczyna sie z dniem przystqpienia pracownika. tj. z dniem skorzystania z pierwszej sesji merytorycznej z konsultantem. 6. Udzial we wszelkich indywidualnych formach Programu moze bye zawieszony, za zgoda, Pracodawcy. w przypadku choroby lub innych wypadk6w losowych dotycza.cych danego pracownika. Pracownik taki bedzie rnial moiliwose wykorzystania przysluguja,cych mu elemeiilt6w Programu, z kt6rych nie skorzystal, w tenninie 12 (dwunastu) miesiecy od momentu rozpoczecia Programu. 7. Pracodawca oswiadcza, ie Program na zlecenie Pracodawcy bedzie realizowany przez Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy Sp. k. z siedzib~ w l:.odzi, ul. Piwna 3/\ L6di, wpisan~ do rejestru ~

6 przedsiebiorc6w pod numerern KRS: , kt6rej akta rejestrowe znajduja. sie w Sa.dzie Rejonowym ella Lodzi - Sir6dmiescia w Lodzi, Wydzial XX Gospodarczy Krajowego Rejestru. Sp61ka ta posiada status agencji zatrudnienia w rozumieniu przepis6w powolanej powyzej ustawy 0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 8. Pracodawca zobowia.,zuje sie sfmansowac Program w zakresie wskazanym powyzej, na warunkach olcreslonych odrebna. urnowa. zawa.ru:t z Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy Sp. k. z siedziba. w todzi. 9. Pracodawca wbowia.,zuje sie umozliwic wstep pracownika / konsultanta z Powiatowego Urzedu Pracy na teren fabryki zloikalizowanej w Jawomiku nr 360 (przy czym wstep do pomieszczen produkcyjnych i niekt6rych biurowych moze zostac elektronicznie ograniczony z uwagi na obowia.,zuja.ce u Pracodawcy procedury bezpieczenstwa) oraz korzystanie z infrastruktury socjalnej. Pracodawca zobowia.,zuje sie r6wniez stwotzyc warunki dla w /w osoby umozliwiaja.ce bezposredni kontakt z pracownikami, w miare mozliwosci w ich godzinach pracy. W tyro celu zostanie oddfula do dyspozycji Powiatowego Urzedu Pracy czesc pomieszczenia przeznacj;onego na tzw. centrum kariery mieszcza.cego sie na sto16wce Pracodawcy. Strony postanawiaja., ze pocza.wszy od konca miesia.ca wrzesnia 2010 r. miejscem, w kt6rym w/w osoba bedzie wykonywala swoje zadania bedzie nowobudowany budynek portiemi. 10. Pracodawca zobowia.,zuje sie do infonnowania 0 terminie oraz umozliwi wstep pracownika / konsultanta z Powiatowego Urzedu Pracy na teren fabryki zlokalizowanej w Jawomiku nr 360 p<:>dczas spotkan grupowych z pracownikami. 11. Pracodawca zobowia.,zuje sie do udzielania I~forrnacji Powiatowemu Urzedowi Pracy 0 postepach w realizacji Programu. 3. Obowia,zki Powiatowego Urz~du Pracy 1. Powiatowy Urza.d Pracy zobowia.,zuje sie do aktywnego wsparcia sp61ki Development and Business Consulting Gl1iazdowski i Partnerzy Sp. k. z --:.6..._~r

7 siedziba. w todzi, ul. Piwna 3/7 odpowiedzia:lnej za realizacje Programu w okresie od 1 lipca 2010 do dnia 31 sierpnia 201:1 r. 2. Powiatowy Urza.d Pracy stworzy szanse powrotu zwajnianych pracownik6w na rynek pracy wykorzystujc\,c do tego celu mo~liwosci wynikaja.ce z ustawy 0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wla.czaja.c do tego procesu osoby oraz instytucje moga.ce miec' istotny wplyw na dalszy los zwalnianych pracownik6w. 3. Powiatowy Urza.d Pracy zobowiq,zuje sie do konsultowania wszelkich podejmowanych dzialaii dotyczc\,cych wsparcia Programu z przedstawicielami Pracodawcy oraz sp6lki Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy sp. k. 4. Powiatowy UrzC\,d Pracy zgodnie z zaplsem pkt. G umowy zobowiq,zuje sie powolac koordynatora ze strony urzedu do realizacji dzialaii okreslonych w niniejszej umowie. 5. Powiatowy Urza.d Pracy zobowiq,zuje sie w pomieszczeniu udostepnionym przez Pracodawce infonnowac pracownik6w Pracodawcy 0 mozliwosciach aktywizacji zawodowej (usrugach oraz instrumentach rynku pracy) umozliwiaja.cych powr6t na rynek pracy. 6. Powiatowy Urza.d Pracy zobowiq,zuje si~ do wyznaczenia dyzur6w konsultacyjnych dla zwalnianych pracowrtik6w. Zakres konsultacji oraz ich terminy wstana. ustalone w terminie p6zniej~zym z Pracodawca. oraz Sp6lka. Development and Business Consulting GniazdIDwski i Partnerzy sp. k. 7. Na podstawie przekazanych przez sp6lke, Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy sp. k. prof1l6w zawodowych uczestnik6w Programu (kt6rzy wyraza. na to pisemna. zgod~), Powiatowy UrzC\,d Pracy zobowiq,zuje Sle dolozyc wszelkich staraf], do zabezpieczenia srodk6w finansowych dla os6b zwalnianych z pracy, zainteresowanych wsparciem finansowym w roku 2011 umozliwiaja.cym powt6t na rynek pracy. 7

8 8. Powiatowy Urza,d Pracy zobowiq,zuje sie samodzielnie sfmansowac czynnosci i prace, 0 kt6rych mowa w niniejszym paragrafie. 4. Warunki wykonywania umowy 1. Strony postanawiaja, niniejszym wyznaczyc nastepuja,ce osoby do bieza,cych kontakt6w oraz do dokonywania wzajemnych uzgodnien: Pracodawca: Pani Katarzyna Gzyl, tel.: ; tel. kom.: ; fax: ; Powiatowy Urza,d Pracy: Pani Joanna Heliasz tel.: fax: Pracodawca oswiadcza rozpoczecie realizacji PTogramu nas1:8.pi z dniem 1 lipca 2010 r. 5. Poufnosc 1. Pracodawca infonnuje, ie wszelkie informacje dotycza,ce jego przedsiebiorstwa przekazane Powiatowemu Urzedowi Pracy w zwia,zku z realizacja, niniejszej umowy nalezy traktowacjako poufne. 2. Powiatowy Urza,d Pracy wbowia,zuje sie do zathowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, 0 kt6rych mowa powyiej. 3. Obowia,zek zachowania poufnosci nie dotyczy infonnacji: 8 -_.._~~~~--~~-~--~ ~-~~--~----

9 a) kt6rych ujawnienie jest wymagane przez bezwzgl~dnie obowia.zuja.ce przepisy prawa; b) kt6rych ujawnienie nast~puje na za.danie podmiotu uprawruonego do kontroli, pod warunkiem, Ze podmiot ten zostal poinformowany 0 poufnym charakterze informacji; c) kt6re sa. powszechnie znane; d) w kt6rych posiadanie Strona weszla zgodnie z obowia.zuja.cymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie umowy. 4. W przypadku, gdy Strona zostanie wbowia.zana nakazem sa.du ba.dz organu administracji publicznej lub samorza.dowej do ujawnienia informacji poufnych alba koniecznosc ich ujawniema b~dzie wynikala z przepis6w prawa, zobowia.zuje sie niezwlocznie pisemnie powiadomic 0 tym fakcie druga. Strone oraz poinfonnowac odbiorc~ informacji lub material6w 0 ich poufnym charakterze. 5. Niniejsza klauzula poufnosci obowia.zywala bedzie przez 5 (pi~c) lat po rozwia.zaniu lub wygasnieciu niniejszej umowy. 6. Wszystkie zobowia,zania wynikaja.ce z niniejszego paragrafu, a dotycza.ce Powiatowego Urzedu Pracy w r6wniej mierze odnosza. si~ takze pracownik6w lub jakichkolwiek os6b trzecich, z pomoca. kt6rych Powiatowy Urza.d Pracy realizowac b~dzie postanowienia niniejszej umowy. Powiatowy Urzctd Pracy zobowia.zuje sie do poinformowania wskazanych wyzej os6b, 0 tresci niniejszej klauzuli oraz do uzyskania pisemnego oswiadczema 0 zachowaniu poufnosci. 6. Okres obowio,zywania umowy Umowa niniejsza wchodzi w Zycie z dniem 1 lipca 2010 r. i zostaje zawarta na czas okreslony do dnia 31 sierpma 2011 r. 9

10 7. Dodatkowe ustalenia 1. Wszelkie infonnacje dotycza.ce realizacji niniejszej umowy b~da. podawane do publicznej wiadomosci za posrednictwem sttony internetowej Powiatowego Urz~du Pracy w Mys1enicach, oraz na larnach "Gonca Myslenickiego" z zastrzezeniem postanowien ust. 2 ponizej. 2. Oswiadczenia, komunikaty, infonnacje przed publikacja. b~da. uzgadnianie pomi~dzy Stronami, a w razie koniecznosci ta.kze ze sp6lka. realizuja.ca. Program oraz z zakladowym zwie::tzkiem zawodowym NSZ:Z SolidarrlOsc. 3. W ramach niniejszej umowy zostaje powblana grupa steruja.ca, kt6rej zadaniem jest monitorowanie przebiegu Prqgramu w ce1u oceny sposobu realizacji przedmiotu umowy. W sldad grupy steruja.cej wejd<:\, przedstawicie1e Pracodawcy, zwie::tzku zawodowego, sp6lki realizuj<:\,cej Program oraz Powiatowego Urz~du Pracy. 4. Robocze posiedzenia grupy steruj<:\,cej odbywac si~ b~d<:\, co najmniej raz w miesi<:\,cu pocza.wszy od miesi<:\,ca lipca 2010 r. 5. Niniejsza umowa zostanie przedstawiona do konsu1tacji z dzialaj<:\,cym u Pracodawcy zakladowym zwie::tzkiem zawodowym NSZZ SolidarrlOsc. 8. Postanowienia koncowe 1. Wszelkie zmiany 1ub uzupelnienia niniejszej umowy wymagaj<:\, dla swej waznosci zachowania fonny pisemnej. 2. Niniejsza umowa, wraz z zal<:\,cznikami stanowi<:\,cymi jej integralna. c~sc, uchy1a wszelkie poprzednio dokonane zar6wno w fonnie pisemnej, jak i ustnej uzgodnienia pomi~dzy Pracodawc<:\, a Powiatowym Urz~dem Pracy, kt6re S<:\, niezgodne 1ub sprzeczne z jej postanowieniami. 3. Strony zobowia,zuj<:\, si~ dolozyc nalezytydh staraij. w celu po1ubownego rozwia.zywania wszelkich spor6w wynikaja.cych z niniejszej umowy. Spory, kt6rych Stronom nie uda si~ rozwia,zac polubownie w tenninie 14 (cztemastu) 10

11 -, dni od daty ich zgloszenia, Strony poddaja. pod rozstrzygni~cie powszechnemu wlasciwemu ze wzgl~du na siedzib~ Pracodawcy. sa.dowi 4. Umow~ sporza.dzono w 2 (dwdch) jednobrzhlia.cych egzemplarzach, po 1 (jednym) dla kazdej ze Stron. za PRACODAWC~: v.~~~ PRACY: 1. _ r---- BRlTISH AMERICAN TOBACCO GROUP polska S.A My lenice-jawornik 360 Tel , Fax NIP P wiattlwy. rzfjd Pracy Myslen' C~ ul. Dr -t:l'o'wcow r lei r 2-':15-00, (3); NlP6til-IM/2029 R GON I

:tjy ~ TA. 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. fa \ 'Jigniew Walas. R E K T O R Biura \( dr i Rozwoju Zawodowego

:tjy ~ TA. 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. fa \ 'Jigniew Walas. R E K T O R Biura \( dr i Rozwoju Zawodowego Zarzadzenie Nr ;foj 12015 Marszalka Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia.20 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzedzie Marszalkowskim Wojewodztwa Swietokrzyskiego w Kielcach systemu elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy: UMOWA PRZECHOW ANIA zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:... z siedzibq w.........,vp1sanyn1 do... pod numerem...,nip..., REGON..., reprezentowanym przez: I)..., 2)..., zwanym

Bardziej szczegółowo

KAPITAtLUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPOjNOSCl

KAPITAtLUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPOjNOSCl NARODOWA STRATEGIA SPOjNOSCl UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOtECZNY I'mjckl..S/aiisa wsparcie osoh niepelnospni\vn\ch mi lokalnym rsnku pnio," - uspohmiinsouiiny /c srodkou Unii Furopcjskkj u raniiieh Huropcjskiego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22. e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415

ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22. e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415 --- -- --- ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ ~ CERTYFIKAT 2001I2O fax (033) 872 3101 r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415 aw SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO w sprawie okreslenia zasad udostf pniania sal konferencyjnych w budynku Urz?du Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU w OLAWIE

RADA POWIATU w OLAWIE RADA POWIATU w OLAWIE Uchwala Nr XL VII/282/2006 Rady Powiatu w Olawie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzedowi Pracy w Olawie. Dzialajac na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" Postanowienia wstqpne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ Postanowienia wstqpne Za^cznik nr 1 do Zarza,dzenia Prezesa Zarza,du nr 3/2013 REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" 1 Postanowienia wstqpne 1. Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY NOWE MIASTO

WOJTA GMINY NOWE MIASTO ZARZ;\DZENIE NR 18/2015 WOJTA GMINY NOWE MIASTO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wdrozenia nowego urz~dowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad publikowania

Bardziej szczegółowo

Krzysztofa Cieck - Wiceprezydenta ZZM zwana, dalej:,,ubezpieczaja.cym"

Krzysztofa Cieck - Wiceprezydenta ZZM zwana, dalej:,,ubezpieczaja.cym Aneks do Umawy Generalnej w sprawie grupowego ubezpieczenia na zycie,,optymalny Wybor AXA" dnia nlt -02 - JjQCiH (,,Umowa ubezpieczenia" lub,,") zawarty dnia O'l.f\O-. j OCffi (,,Aneks") pomiedzy: AXA

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby Burmistrz Toszka ORG.2600.9.2015.MM Toszek, dnia 09.02.2015 r. Urz"d Miejski wtoszku uj. Boiealawl Chrobngo 2 M-I8OT_k lei.: (321233 4217 fax: (321233 41 41 NIP GMINY: 96911i05695 RICON GMINY: 27625'1'771

Bardziej szczegółowo

ROJEKT UMOWY O ZAINSTALOWANIE URZADZEN DO ODPLATNEGO ODBIORU PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Umowa. Zawarta w dniu Or.

ROJEKT UMOWY O ZAINSTALOWANIE URZADZEN DO ODPLATNEGO ODBIORU PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Umowa. Zawarta w dniu Or. ROJEKT UMOWY O ZAINSTALOWANIE URZADZEN DO ODPLATNEGO ODBIORU PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Umowa. Zawarta w dniu - - 201 Or. pomiedzy: Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawla II, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Belchatów,

Bardziej szczegółowo

1\' V\ ~!.\,~ \, \ Or.IX /10. Pani Malgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku

1\' V\ ~!.\,~ \, \ Or.IX /10. Pani Malgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku Klobuck, dnia 2 lipca 201 Or. Or.X.0047-8/10 l Pani Malgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku v W zalaczeniu przedkladam uchwale: 1. Nr 274/XXXV/2010 Rady Powiatu w Klobucku z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r.

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. Druk Nr 2 90/2 045 Projekt z dnia 4 VUOI* ;& ZO''~. UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. zrnieniajqca uchwale w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwq Fabryka Sztuki w

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Niniejsz8 da ~yzjajest O:,t.zH~czna. o ustaleniu lokalizacji przedsiej'zir~'r

Niniejsz8 da ~yzjajest O:,t.zH~czna. o ustaleniu lokalizacji przedsiej'zir~'r al. Niepodleglosci 16/18,61-713 Poznan, tel. 061-851-55-66, fax 061-854-11-50 www.poznan.uw.gov.pl. e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl Poznan, A2 stycznia 2010 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR.III-l.7045-4-EURO/09

Bardziej szczegółowo

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ 1. Wieslaw Podkatlski i Witold WoZniak dzialaj~cy w imieniu i na rzecz Izby Gospodarczej pod nazw~ Izba Wydawc6w Prasy z siedzib~ w Warszawie

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku , UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Wieczfnia

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG *?o t UMOWA O SWIADCZENIE USLUG podpisana w Krakowie w dniu 11 lutego 2013 r., pomi^dzy: Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Krakow, zarejestrowanym w Sa^dzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do zlozenia oferty

Zaproszenie do zlozenia oferty u L.,-,., Zaproszenie do zlozenia oferty Znak sprawy: IZP.2600.16.2011 Kleszczów. 27.10.2011 r. 1. Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla soltysów, czlonków rad soleckich jednostek pomocniczych

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

[EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE]

[EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] ZALACZNIK III POSTANOWIENIA SZCZEGÓLOWE [EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] III.1 Definicje Oprócz definicji zawartych w art. II.1, do niniejszej

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIEDO-Ol15-6/2012

POROZUMIENIEDO-Ol15-6/2012 GMINA KOZLOWO POROZUMIENIEDO-Ol15-6/2012 zawarte 20 grudnia 2012 roku w Nidzicy pomiedzy: Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Kozlowie, reprezentowanym przez Pania Elzbiete Swigon - Kierownika, a Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 93/08

ZARZADZENIE Nr 93/08 ZARZADZENIE Nr 93/08 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej z dnia 10 wrzesnia 2008 roku w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej oraz wprowadzenia regulaminu rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdzial II. Postanowienia ogólne

Rozdzial II. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ OSOBOM FIZYCZNYM W LIKWIDACJI WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST PRZY UDZIALE WOJEWÓDZKIEGO, POWIATOWEGO I GMINNYCH FUNDUSZY OCHRONY SRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Ustala

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

I.D. PROWADZENIE PROCEDURY:

I.D. PROWADZENIE PROCEDURY: I.D. PROWADZENIE PROCEDURY: A. DLA PROCESU UDOSTEPNIANIADANYCH Z PUBLICZNIE DOSTEPNEGO WYKAZU DANYCH O SRODOWISKUI JEGO OCHRONIE, B. DLA PROWADZENIABlP WYDZIALUADMINISTRACJI ARCffiTEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

ZARZADZ.ENIE Nr 18/09 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej z dnia 3 lutego 2009 roku

ZARZADZ.ENIE Nr 18/09 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej z dnia 3 lutego 2009 roku ZARZADZ.ENIE Nr 18/09 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej oraz wprowadzenia regulaminu rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE nr./up/green/bdc/2014 zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy firmą: BD Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-222), ul. Broniewskiego 1, której

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1 Zarzqdzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 wrzesnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru protokolu zdawczo - odbiorczego i wzoru karty obiegowej dla pracownikow Urz~du Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr POKL.RS... Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa:

UMOWA nr POKL.RS... Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: UMOWA nr POKL.RS... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: Artur Grygiencza Kierownik Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr.. /2013

UMOWA ZLECENIE Nr.. /2013 Projekt pt. Twoja szansa na pracę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ zawarta w dniu 2017r. w Grójcu pomiędzy: Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 76/ 67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY EDYCJA 2016

UMOWA O WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY EDYCJA 2016 UMOWA O WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY EDYCJA 2016 zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJSC DLA PRACOWNIKÓW DALKIA LÓDZ SPÓLKA AKCYJNA

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJSC DLA PRACOWNIKÓW DALKIA LÓDZ SPÓLKA AKCYJNA DALKIA LÓDZ SPÓLKA AKCYJNA PROJEKT I PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJSC DLA PRACOWNIKÓW DALKIA LÓDZ SPÓLKA AKCYJNA Zarzad Dalkia Lódz Spólka Akcyjna uchwala Nr z dnia realizujac program dostosowania poziomu i

Bardziej szczegółowo

... ' d.;. ~'ds. amij~w'~/jnych

... ' d.;. ~'ds. amij~w'~/jnych UMOWA NR FDP/2310/1/2013/I Zarejeslrowang w.-ejestr%e.. t' d 1htv 14 ~B)1J3 ad minis racyjnym po "f/;":,ron.~i:,, ~O.dt.).P.~. ~TARSZY SPEC.1i\USTA... ' d.;. ~'ds. amij~w'~/jnych rugr Llfc{;j.Skrobek.

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 lutego 2011 r.

Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 lutego 2011 r. B U R MISTRZ MIAST A M A R K! 05 2 70 MARKI Al. J. P1ls u dl'lkiego 95 Zarzadzenie Nr 0050/6/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie: ogloszenia I otwartego konkursu ofert na realizacje

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

s1. s2. tzotz ZARZADZENIE W /, DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ zdnia Afr stvcznia 2012 r.

s1. s2. tzotz ZARZADZENIE W /, DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ zdnia Afr stvcznia 2012 r. ZARZADZENIE W /, tzotz DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ zdnia Afr stvcznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu itrybu przetwarzania informacii nieiawnych o klauzuli,,poufne" w Centralnym ZarzEdzie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za miesiac Maj 2004 roku

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za miesiac Maj 2004 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, -513 Warszawa Kazimierza Wielka Nrumer Iden REGON 291148174 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiac Maj 24 roku Dzial 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 5A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola MIEJSKIE PRZEDSZKOLE 41-260 Slawk6w. ul. Gcn.WI.Sikorskicgo lo REGON 271513732 Zarzadzenie Nr. 9.~.f.flgo g Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Slawkowie z dnia 08.09.2008 r. w sprawie przyjecia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT" SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne Tekstjednolity z uwzgl^dnieniem zmian wprowadzonych Uchwafa^Nr 118/2001 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2001 r. i zmiany do Regulaminu Zarzajiu b?da_ce konsekwencja. zmian w Statucie uchwalonych w dniu

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr 0050.90.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 30 marca 2012 r.

Zarzadzenie Nr 0050.90.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 30 marca 2012 r. Zarzadzenie Nr 0050.90.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zalozen do pracowania arkuszy organizacji pracy szkól i przedszkoli prowadzonych przez gmine Ujazd na rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym" a

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym a UMOWA nr Zawarta w dniu... w Warszawie pomiqdzy:.../sk/... Zatpcznik nr 4 do SIWZ - lstotne postanowienia umowy SZPITALEM KLINICZNYM im. ks. Anny Mazowieckiej z siedzibq w Warszawie: 00-315 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

walde~ lski UCHWALA NR XVIIllS/2012 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKlM

walde~ lski UCHWALA NR XVIIllS/2012 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKlM UCHWALA NR XVIIllS/2012 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKlM z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przyj~cia "Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz'lt na terenie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. ustalaj3pa warunki zabudowy

DECYZJA. ustalaj3pa warunki zabudowy RAN0.6730.2.2012 Bojszowy 19.04.2012r. DECYZJA ustalaj3pa warunki zabudowy Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U. z 2000r.

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TRESeI SIWZ

WYJASNIENIE TRESeI SIWZ Przejdt. na Z8Wl;ldo\ stwo, UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOt.ECZNY Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowcow wsp6tfinansowany przez Uni~ Europejsk'l w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel. http://bzpo.portal.uzp.gov.p II index. php?ogl oszeni e=show &pozycj a=... ilatowy Urzad Pracy w Sieradzu WojskaPolskieiie~adz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nie ograniczonego o wartosci szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa zawarta w dniu.roku w Szczecinie pomiędzy: Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisaną

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr $. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r.

Uchwala Nr $. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r. ZARZAD POWiATU w Nowym Dworze Mazowieckirr ul. Mazowiecka 10 65-100 Nowy DwÓr Mnzowi"c1" Uchwala Nr.159.1.2.0.0.$. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r. w sprawie wyrazenia zgody

Bardziej szczegółowo

Nl 1Gr (la. Zarzadzenie Wojewody Pomorskiego. I~Cwltvat2011r. w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich

Nl 1Gr (la. Zarzadzenie Wojewody Pomorskiego. I~Cwltvat2011r. w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich Zarzadzenie Wojewody Pomorskiego Nl 1Gr (la z dnia I~Cwltvat2011r. w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich Na podstawie art.15 ust.1 i 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zawarta w Warszawie, dnia roku pomiędzy: z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie Nr3/06 *

Zarz^dzenie Nr3/06 * I Zarz^dzenie Nr3/06 * Dyrektora Archiwum Polskiej Akademii Nauk z dn. 23.08.2006r. w sprawie przejmowania matcrialow archiwalnych oraz dokumentacji osobowej z jednostek organizacyjnych PAN. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro zawraca się o przedstawienie ofert na

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro zawraca się o przedstawienie ofert na Kętrzyn, 2014.12.05 Znak: ZO/4/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: 1.Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o. o. w Kętrzynie 2. Adres: 11-400 Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŁE ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA O STAŁE ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu [ ] w Poznaniu pomiędzy: UMOWA O STAŁE ŚWIADCZENIE USŁUG NR Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-612), przy ul. Rubież 46, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

Umowa pozyczki nr /2003

Umowa pozyczki nr /2003 Zalacznik nr 3 do Regulaminu W Warszawie w dniu... pomiedzy: Umowa pozyczki nr /2003 Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci - panstwowa osoba prawna, utworzona na podstawie ustawy z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Załącznik nr 3

Umowa nr Załącznik nr 3 Umowa nr Załącznik nr 3 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

.~8.~').U:~B~' ZAWIADOMIENIE

.~8.~').U:~B~' ZAWIADOMIENIE NACZELNIK URZEDL} SKARBOWEGO w Srodzie Wlkp. (5) ul. Harcerska), tel. 285-80-91 63-000 Sroda Wlkp. Sroda Wlkp. 2009.09.18 O?OEdA-5j09 KP/503-81/09 SEKRETAR:AT STAROSTWA POWirJ)lh w Srodzie Wielkopolskiel

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 czerwca 2008 r.

z dnia 11 czerwca 2008 r. URZ.~DMiEJSKI wmia~ówku ul KOSC1Uszkl.45. OWEK N1po~2~~fo~4:1~7A EKD7511 ZARZADZENIE Nr 52/V/08 reg'00052588burmistrza MIASTA MIANÓWKA z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie: powolania Gminnego Zespolu Zarzadzania

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY WAGANIEC Zal^cznik nr 2 do Procedur samooceny

WOJT GMINY WAGANIEC Zal^cznik nr 2 do Procedur samooceny WOJT GMINY Zal^cznik nr 2 do Procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarz^dczej Ankieta do samooceny kontroli zarzqdczej - pracownicy jednostki L.p. PYTANIE TAK NIE Trudno to ocenic Czy Pani/Pan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi Regulamin realizacji projektow edukacyjnych w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi I. Projekt \ prawie oswiatowym - postanowienia ogolne Projekt edukacyjny jest zespolowym,

Bardziej szczegółowo

Bank Spóldzielczy w Laszczowie

Bank Spóldzielczy w Laszczowie Bank Spóldzielczy w Laszczowie Zalacznik do Uchwaly nr 13/2013 Zarzadu B anku Spóldzielczego w Laszczowie z dnia 30.01.2013 r. REGULAMIN I NTERNETOWYCH L OK AT OSZCZEDNOSCI OWYCH 1 Regulamin okresla warunki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku.

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku. ROZDZIAL POSTANOWIENIA I OGOLNE Fundacja Janusza Korwin-Mikkego pod nazw'l "Fundacja KISIELA" zwana dalej Fundacj'l zostala ustanowiona dnia 7 listopada 2007 roku przez Janusza Korwin-Mikkego zam. w J6zefowie

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za miesiac Luty 2004 roku. Dzial 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za miesiac Luty 2004 roku. Dzial 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, -513 Warszawa Kazimierza Wielka Nrumer Iden REGON 291148174 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiac Luty 24 roku Dzial 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Urzad Gminy 46-045 TURAWA ul. Opolska 39c tel. 421-20-12 BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej -

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU GMIN "PRYM"

FUNDACJA ROZWOJU GMIN PRYM A-1I004 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 00046-6932-UM0505051110 Z DNIA 18 kwietnia 2011 r. zawarty w dniu ~.?-o.. o~~ ~~.. oo o 2012 r. w Lodzi pomiedzy: Samorzadem Województwa Lódzkiego z siedziba w Lodzi reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w...

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w... UMOWA nr...ski... Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiqdzy: Zalqcznik nr 7 do SlWZ lstotne postanowienia umowy SZPlTALEM KLlNlCZNYM im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2, 00-315 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wzór umowy

Załącznik nr 2. Wzór umowy Wzór umowy Załącznik nr 2 zawarta w dniu 09.03.2016 r. w Łodzi, pomiędzy: Spółką: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi Radio Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi (kod: 90-146) przy ulicy Narutowicza pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo