UMOWA. DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIK6w. zawarta w dniu 1 lipca 2010 r. w Jaworniku pomi~dzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIK6w. zawarta w dniu 1 lipca 2010 r. w Jaworniku pomi~dzy"

Transkrypt

1 ,i UMOWA DOTYCZ~CA ZAKRESU I FOR/MY POMOCY DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIK6w zawarta w dniu 1 lipca 2010 r. w Jaworniku pomi~dzy British American Tobacco Group Polska S.A. z siedziba. w Jaworniku a Starostl\ Powiatu Myslenickiego Powiatowym Urz~dem Pracy w Myslenicach z siedziba. w MyslenJicach

2 Niniejsza umowa zostala zawarta w dniu 1 lipca 2010 r. w Jaworniku pomiedzy: 1. British American Tobacco Group Polska S.A. z siedziba. w Jawornilru, Jawornik 360, Myslenice, wpisana. do rejestru przedsiebiorc6w pod numerem KRS: , kt6rej akta rejestrowe znajduja. sie w Sa.dzie Rejonowym dla Krakowa - Sr6dmiescia w Krakowie, Wydzial XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa.dowego, kapital zakladowy w wysokosci ,00 zlotych, wniesiony w calosci, NIP: , reprezentowana. przez: Boguslawa Piskorza - Prezesa Zarza.du, Tomasza Drugosza - Prokurenta, zwana. w dalszej c~sci umowy "Pracodawct\", a 2. Starostt\ Powiatu Myalenicldego Powiatowym Urz~dem Pracy w Myslenicach z siedziba, w Myslenicach, ul. Drbgowc6w 2, Myslenice, reprezentowanym przez: Mieczyslawa Keska - Dyrektora Powiatowego Ur~du Pracy w Myslenicach Renate Przala - Zastepce Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Myslenicach ds. aktywizacji zawodowej i koordynacji swiadczen zwanym w dalszej czesci umowy "Powiatowym Urz~dem Pracy" I przy czym Pracodawca i Powiatowy Urza,d Pliacy sa, zwani la,cznie w dalszej czesci umowy "Stronami", a oddzielnie ta..kze t,strodt\". ZWa7;ywszy, ze: (A) Pracodawca zarruerza przeprowadzic zwolniemie grupowe, w wyniku kt6rego wszyscy zatrudnieni przez niego pracownicy straca. prace; (B) w dniu 25 maja 2010 r. Pracodawca zawarl 2 dzialaja.cym u niego zwia,zkiem zawodowym porozumienia olcreslaja.ce zasa:dy postepowania w sprawach 2

3 dotycza.cych pracownik6w objetych zamiarem grupowego zwolnienia, a takze obowi&zki Pracodawcy w zakresie koniecznym,do rozstrzygania innych spraw pracowniczych zwi&zanych z grupowym zwolniepiem; (C) w dniu 27 maja 2010 r. Pracodawca poinfonnowal Powiatowy Urza.d Pracy, Ze po przeprowadzeniu konsultacji zamierzonego zwolnienia grupowego zawarl ze zwi&zkiem zawodowym stosowne porozurni~nia 1 przedlozyi ich tresc Powiatowemu Urzedowi Pracy; (D) zamiarem Pracodawcy jest, aby umowy 0 prace ulegaly rozwia,zaniu etapami, pocza.wszy od dnia 30 wrzesnia 2010 r. do dnia,31 maja 2011 r.; (E) zwolnienie pracownik6w jest zwolnieniem mortitorowanym w rozumieniu art. 70 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z 'p6zn. zm.); (F) Pracodawca zamierza zapewnic zwalnianym plizez siebie pracownikom pomoc dotycza.ca. w szczeg6lnosci posrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleil oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy; (G) Powiatowy Urza.d Praey zadeklarowal wsp6ldzialanie w zakresie, 0 kt6rym mowa w pkt. F umowy tj. w zakresie aktywizaeji zawodowej praeownik6w Pracodawcy zamierzaja.cych ponownie powr6cic na rynek praey; (H) Praeodawea i Powiatowy Urza.d Pracy zainteresowani sa., aby pomoe, 0 kt6rej mowa w pkt. F, zostaja zrealizowana przez osoby posiadaja.ce doswiadezenie, niezbedna. wiedze oraz kwali11kacje przy wykonywaniu wskazanych powyzej ezynnosci; Strony postanawiaja. co nastepuje: 1. Przedmiot umowy Praeodawca i Powiatowy Urza.d Pracy niniejszym uzgadniaja. zakres i fonny pomoey dla zwalnianych pracownik6w: przez Pracodawce, kt6re dotycza. w szczeg6lnosci: 1) posrednictwa praey; 3

4 2) poradnictwa zawodowego; 3) szkolen; 4) pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. 2. ObowU\zki Pracodawcy 1. W ramach przedmiotu niniejszej umowy Pracodawca zobowia,zuje sie do realizacji indywidualnych i grupowych program6w wsparcia pracownik6w Pracodawcy (zwanych dalej takze "Programem"), kt6re bedq obejmowa1y: a) grupowe warsztaty kontynuacji kariery, majqce na celu przekonanie pracowni.k6w Pracodawcy do udzialu w Programie, zachecenie pracownik6w do rozpoczecia poszukiwania nowego zatrudnienia oraz pokazanie potencjalnych mozliwosci zawodowych; b) grupowe szkolenie kontynuacji kariery majqce na celu wskazanie sposob6w skutecznego poszukiwania pracy, przedstawienie praw i obowiqzk6w pracownik6w w stosunku dq urzedu pracy oraz doradztwo finansowo - prawne w zakresie rozpoczecia wlasnej dzialalnosci gospodarczej; c) konsultacje indywidualne majqce na celu przygotowanie dalszej sciezki kariery dla poszczeg6lnych pracownik6w, ustaleme zakresu potrzebnych szkolen, pornoc w przygotowaniu dokument6w aplikacyjnych oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, jak r6wniez pomoc w przygotowywaniu zajozen dla wlasnej finny (rn.in. tworzenie biznes planu); d) utworzenie i funkcjonowanie w pomi~szczeniach zlokalizowanych w Jaworniku nr 360 lub wskazanych przez Pracodawce w innej lokalizacji Biura dla pracownik6w, to znaczy rniejsda gdzie bedzie rnozna zapoznac sie z aktuajnymi ofertami pracy oraz z dostepnymi szkoleniami, uzyskac podstawowe porady jak skorzystac z internetu i portali z ogloszeniami 0 prace, a takze skorzystac z Internetu, drukarki, faxu; 4

5 e) szkolenia zawodowe, wedlug listy szkoleii i uczestnik6w ustalonej przez Pracodawce w porozurnieniu z podrniotem,realizuja,cym Program; f) moiliwosc kontaktu pracownik6w F!racodawcy z wyznaczonymi pracownikami / konsultantami podmiotu realizuja,cego Program w okresie przez Strony uzgodnionym; g) moiliwose kontaktu pracownik6w PracCDdawcy z wyznaczonymi przez Powiatowy Urza.d Pracy pracownikami lub konsultantami; 2. Pracodawca zobowia,zuje Sle obja,c zakresem Programu wszystkich swoich pracownik6w przez okres od 3 (trzech) miesiecy przed datq rozwia.,zania umowy o prace do co najmniej 3 (trzech) miesiecy pd rozwia,zaniu umowy 0 prace, a wiec Program w stosunku do danego pracowriika moie bye realizowany przez nie kr6cej nii: 6 rniesiecy. 3. Udzial ka2dego z pracownik6w Pracodawcy w Programie jest dobrowolny. 4. Pracodawca zobowia,zuje sie ustalac z pracownikami i ich przeloionymi harmonogramy szkoleii oraz terminy spotkaii indywidualnych zgodnie z zaloieniami Programu. 5. Realizacja wszelkich indywidualnych form PI'ogramu rozpoczyna sie z dniem przystqpienia pracownika. tj. z dniem skorzystania z pierwszej sesji merytorycznej z konsultantem. 6. Udzial we wszelkich indywidualnych formach Programu moze bye zawieszony, za zgoda, Pracodawcy. w przypadku choroby lub innych wypadk6w losowych dotycza.cych danego pracownika. Pracownik taki bedzie rnial moiliwose wykorzystania przysluguja,cych mu elemeiilt6w Programu, z kt6rych nie skorzystal, w tenninie 12 (dwunastu) miesiecy od momentu rozpoczecia Programu. 7. Pracodawca oswiadcza, ie Program na zlecenie Pracodawcy bedzie realizowany przez Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy Sp. k. z siedzib~ w l:.odzi, ul. Piwna 3/\ L6di, wpisan~ do rejestru ~

6 przedsiebiorc6w pod numerern KRS: , kt6rej akta rejestrowe znajduja. sie w Sa.dzie Rejonowym ella Lodzi - Sir6dmiescia w Lodzi, Wydzial XX Gospodarczy Krajowego Rejestru. Sp61ka ta posiada status agencji zatrudnienia w rozumieniu przepis6w powolanej powyzej ustawy 0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 8. Pracodawca zobowia.,zuje sie sfmansowac Program w zakresie wskazanym powyzej, na warunkach olcreslonych odrebna. urnowa. zawa.ru:t z Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy Sp. k. z siedziba. w todzi. 9. Pracodawca wbowia.,zuje sie umozliwic wstep pracownika / konsultanta z Powiatowego Urzedu Pracy na teren fabryki zloikalizowanej w Jawomiku nr 360 (przy czym wstep do pomieszczen produkcyjnych i niekt6rych biurowych moze zostac elektronicznie ograniczony z uwagi na obowia.,zuja.ce u Pracodawcy procedury bezpieczenstwa) oraz korzystanie z infrastruktury socjalnej. Pracodawca zobowia.,zuje sie r6wniez stwotzyc warunki dla w /w osoby umozliwiaja.ce bezposredni kontakt z pracownikami, w miare mozliwosci w ich godzinach pracy. W tyro celu zostanie oddfula do dyspozycji Powiatowego Urzedu Pracy czesc pomieszczenia przeznacj;onego na tzw. centrum kariery mieszcza.cego sie na sto16wce Pracodawcy. Strony postanawiaja., ze pocza.wszy od konca miesia.ca wrzesnia 2010 r. miejscem, w kt6rym w/w osoba bedzie wykonywala swoje zadania bedzie nowobudowany budynek portiemi. 10. Pracodawca zobowia.,zuje sie do infonnowania 0 terminie oraz umozliwi wstep pracownika / konsultanta z Powiatowego Urzedu Pracy na teren fabryki zlokalizowanej w Jawomiku nr 360 p<:>dczas spotkan grupowych z pracownikami. 11. Pracodawca zobowia.,zuje sie do udzielania I~forrnacji Powiatowemu Urzedowi Pracy 0 postepach w realizacji Programu. 3. Obowia,zki Powiatowego Urz~du Pracy 1. Powiatowy Urza.d Pracy zobowia.,zuje sie do aktywnego wsparcia sp61ki Development and Business Consulting Gl1iazdowski i Partnerzy Sp. k. z --:.6..._~r

7 siedziba. w todzi, ul. Piwna 3/7 odpowiedzia:lnej za realizacje Programu w okresie od 1 lipca 2010 do dnia 31 sierpnia 201:1 r. 2. Powiatowy Urza.d Pracy stworzy szanse powrotu zwajnianych pracownik6w na rynek pracy wykorzystujc\,c do tego celu mo~liwosci wynikaja.ce z ustawy 0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wla.czaja.c do tego procesu osoby oraz instytucje moga.ce miec' istotny wplyw na dalszy los zwalnianych pracownik6w. 3. Powiatowy Urza.d Pracy zobowiq,zuje sie do konsultowania wszelkich podejmowanych dzialaii dotyczc\,cych wsparcia Programu z przedstawicielami Pracodawcy oraz sp6lki Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy sp. k. 4. Powiatowy UrzC\,d Pracy zgodnie z zaplsem pkt. G umowy zobowiq,zuje sie powolac koordynatora ze strony urzedu do realizacji dzialaii okreslonych w niniejszej umowie. 5. Powiatowy Urza.d Pracy zobowiq,zuje sie w pomieszczeniu udostepnionym przez Pracodawce infonnowac pracownik6w Pracodawcy 0 mozliwosciach aktywizacji zawodowej (usrugach oraz instrumentach rynku pracy) umozliwiaja.cych powr6t na rynek pracy. 6. Powiatowy Urza.d Pracy zobowiq,zuje si~ do wyznaczenia dyzur6w konsultacyjnych dla zwalnianych pracowrtik6w. Zakres konsultacji oraz ich terminy wstana. ustalone w terminie p6zniej~zym z Pracodawca. oraz Sp6lka. Development and Business Consulting GniazdIDwski i Partnerzy sp. k. 7. Na podstawie przekazanych przez sp6lke, Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy sp. k. prof1l6w zawodowych uczestnik6w Programu (kt6rzy wyraza. na to pisemna. zgod~), Powiatowy UrzC\,d Pracy zobowiq,zuje Sle dolozyc wszelkich staraf], do zabezpieczenia srodk6w finansowych dla os6b zwalnianych z pracy, zainteresowanych wsparciem finansowym w roku 2011 umozliwiaja.cym powt6t na rynek pracy. 7

8 8. Powiatowy Urza,d Pracy zobowiq,zuje sie samodzielnie sfmansowac czynnosci i prace, 0 kt6rych mowa w niniejszym paragrafie. 4. Warunki wykonywania umowy 1. Strony postanawiaja, niniejszym wyznaczyc nastepuja,ce osoby do bieza,cych kontakt6w oraz do dokonywania wzajemnych uzgodnien: Pracodawca: Pani Katarzyna Gzyl, tel.: ; tel. kom.: ; fax: ; Powiatowy Urza,d Pracy: Pani Joanna Heliasz tel.: fax: Pracodawca oswiadcza rozpoczecie realizacji PTogramu nas1:8.pi z dniem 1 lipca 2010 r. 5. Poufnosc 1. Pracodawca infonnuje, ie wszelkie informacje dotycza,ce jego przedsiebiorstwa przekazane Powiatowemu Urzedowi Pracy w zwia,zku z realizacja, niniejszej umowy nalezy traktowacjako poufne. 2. Powiatowy Urza,d Pracy wbowia,zuje sie do zathowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, 0 kt6rych mowa powyiej. 3. Obowia,zek zachowania poufnosci nie dotyczy infonnacji: 8 -_.._~~~~--~~-~--~ ~-~~--~----

9 a) kt6rych ujawnienie jest wymagane przez bezwzgl~dnie obowia.zuja.ce przepisy prawa; b) kt6rych ujawnienie nast~puje na za.danie podmiotu uprawruonego do kontroli, pod warunkiem, Ze podmiot ten zostal poinformowany 0 poufnym charakterze informacji; c) kt6re sa. powszechnie znane; d) w kt6rych posiadanie Strona weszla zgodnie z obowia.zuja.cymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie umowy. 4. W przypadku, gdy Strona zostanie wbowia.zana nakazem sa.du ba.dz organu administracji publicznej lub samorza.dowej do ujawnienia informacji poufnych alba koniecznosc ich ujawniema b~dzie wynikala z przepis6w prawa, zobowia.zuje sie niezwlocznie pisemnie powiadomic 0 tym fakcie druga. Strone oraz poinfonnowac odbiorc~ informacji lub material6w 0 ich poufnym charakterze. 5. Niniejsza klauzula poufnosci obowia.zywala bedzie przez 5 (pi~c) lat po rozwia.zaniu lub wygasnieciu niniejszej umowy. 6. Wszystkie zobowia,zania wynikaja.ce z niniejszego paragrafu, a dotycza.ce Powiatowego Urzedu Pracy w r6wniej mierze odnosza. si~ takze pracownik6w lub jakichkolwiek os6b trzecich, z pomoca. kt6rych Powiatowy Urza.d Pracy realizowac b~dzie postanowienia niniejszej umowy. Powiatowy Urzctd Pracy zobowia.zuje sie do poinformowania wskazanych wyzej os6b, 0 tresci niniejszej klauzuli oraz do uzyskania pisemnego oswiadczema 0 zachowaniu poufnosci. 6. Okres obowio,zywania umowy Umowa niniejsza wchodzi w Zycie z dniem 1 lipca 2010 r. i zostaje zawarta na czas okreslony do dnia 31 sierpma 2011 r. 9

10 7. Dodatkowe ustalenia 1. Wszelkie infonnacje dotycza.ce realizacji niniejszej umowy b~da. podawane do publicznej wiadomosci za posrednictwem sttony internetowej Powiatowego Urz~du Pracy w Mys1enicach, oraz na larnach "Gonca Myslenickiego" z zastrzezeniem postanowien ust. 2 ponizej. 2. Oswiadczenia, komunikaty, infonnacje przed publikacja. b~da. uzgadnianie pomi~dzy Stronami, a w razie koniecznosci ta.kze ze sp6lka. realizuja.ca. Program oraz z zakladowym zwie::tzkiem zawodowym NSZ:Z SolidarrlOsc. 3. W ramach niniejszej umowy zostaje powblana grupa steruja.ca, kt6rej zadaniem jest monitorowanie przebiegu Prqgramu w ce1u oceny sposobu realizacji przedmiotu umowy. W sldad grupy steruja.cej wejd<:\, przedstawicie1e Pracodawcy, zwie::tzku zawodowego, sp6lki realizuj<:\,cej Program oraz Powiatowego Urz~du Pracy. 4. Robocze posiedzenia grupy steruj<:\,cej odbywac si~ b~d<:\, co najmniej raz w miesi<:\,cu pocza.wszy od miesi<:\,ca lipca 2010 r. 5. Niniejsza umowa zostanie przedstawiona do konsu1tacji z dzialaj<:\,cym u Pracodawcy zakladowym zwie::tzkiem zawodowym NSZZ SolidarrlOsc. 8. Postanowienia koncowe 1. Wszelkie zmiany 1ub uzupelnienia niniejszej umowy wymagaj<:\, dla swej waznosci zachowania fonny pisemnej. 2. Niniejsza umowa, wraz z zal<:\,cznikami stanowi<:\,cymi jej integralna. c~sc, uchy1a wszelkie poprzednio dokonane zar6wno w fonnie pisemnej, jak i ustnej uzgodnienia pomi~dzy Pracodawc<:\, a Powiatowym Urz~dem Pracy, kt6re S<:\, niezgodne 1ub sprzeczne z jej postanowieniami. 3. Strony zobowia,zuj<:\, si~ dolozyc nalezytydh staraij. w celu po1ubownego rozwia.zywania wszelkich spor6w wynikaja.cych z niniejszej umowy. Spory, kt6rych Stronom nie uda si~ rozwia,zac polubownie w tenninie 14 (cztemastu) 10

11 -, dni od daty ich zgloszenia, Strony poddaja. pod rozstrzygni~cie powszechnemu wlasciwemu ze wzgl~du na siedzib~ Pracodawcy. sa.dowi 4. Umow~ sporza.dzono w 2 (dwdch) jednobrzhlia.cych egzemplarzach, po 1 (jednym) dla kazdej ze Stron. za PRACODAWC~: v.~~~ PRACY: 1. _ r---- BRlTISH AMERICAN TOBACCO GROUP polska S.A My lenice-jawornik 360 Tel , Fax NIP P wiattlwy. rzfjd Pracy Myslen' C~ ul. Dr -t:l'o'wcow r lei r 2-':15-00, (3); NlP6til-IM/2029 R GON I

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy theappcreate.com

Regulamin korzystania z platformy theappcreate.com Regulamin korzystania z platformy theappcreate.com Platforma theappcreate.com jest własnoscia Appcreate sp. z o.o. z siedziba ul. Kraszewskiego 10/3 35-016 Rzeszow zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich Nr ewidencyjny: - 0 1 / 0 Umowa o swiadczenie uslug brokerskich zawarta pomiedzy Domem Maklerskim Fio o.c.p., a.s., ICO 35 960 990, 811 06 Bratislava, Kollárovo námestie 15, zapisanym w rejestrze handlowym

Bardziej szczegółowo

UJSOLY. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników.

UJSOLY. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników. REGULAMIN NADLESNICTWA PRACY UJSOLY I 1. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników. 2. Postanowienia regulaminu pracy obowiazuja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 16 lutego 2007 r. USTAWA z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje sprawy lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu Uchwała Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu 1 W Stowarzyszeniu realizuje się program wolontariatu na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia - - w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r.

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Wzór Umowy Umowa o świadczenie usług brokerskich zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto)

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto) UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROMOCJI PRODUKTÓW I USŁUG zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Asseco Business Solutions Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Zawarte w Katowicach w dniu...2013r. Pomiędzy: Województwem Śląskim ul. Ligonia 46 40 037 Katowice

Bardziej szczegółowo