NOWA SIENNA, INWESTYCJA B POZNAŃ, TYLNE CHWALISZEWO 25

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWA SIENNA, INWESTYCJA B POZNAŃ, TYLNE CHWALISZEWO 25"

Transkrypt

1 NOWA SIENNA, INWESTYCJA B POZNAŃ, TYLNE CHWALISZEWO 25 Opis Projektu (NOWA SIENNA SP. Z O.O.)

2

3 Poznań, dnia 31 maja 2011 roku 1. Opis projektu 1.1 Lokalizacja i charakterystyka nieruchomości. Kształt nieruchomości jest korzystny zbliŝony do trapezu. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (kamienice miejskie) oraz parking. Ekspozycja nieruchomości, prestiŝ i charakterystyka wyeksponowania naleŝy określić jako bardzo korzystne. 1.2 Koncepcja zagospodarowania terenu. Budynek B ukształtowany został w formie litery L, stanowiąc dopełnienie istniejącego Budynku A, w zamierzeniu tworząc zwarty kwartał z wewnętrznym dziedzińcem. Budynek B posiada: (i) cztery kondygnacje nadziemne o funkcji biurowej (powiększone o dodatkową powierzchnię antresol), (ii) jeden lokal usługowy, (iii) cztery kondygnacje nadziemne i poddasze uŝytkowe o funkcji mieszkalnej (powiększone o dodatkową powierzchnię antresol) tj. łącznie 10 lokali o funkcji mieszkalnej oraz (iv) podziemną halę garaŝową z 53 miejscami parkingowymi (z czego 30 miejsc parkingowych na dwupoziomowych platformach). Komunikację wewnętrzną zapewniają trzy klatki schodowe z dźwigami osobowymi; dwie z nich dla lokali o funkcji biurowej, jedna mieszkalnej. Przystanki dźwigów zlokalizowane są równieŝ w hali garaŝowej, jednak dla potrzeb ewakuacji zaprojektowano tu dwa autonomiczne biegi schodowe prowadzące na dziedziniec. Na płycie garaŝowej zlokalizowano tarasy zielone ogólnodostępne dla mieszkańców Budynku A oraz właścicieli lokali o funkcji mieszkalnej Budynku B (dziedziniec). GaraŜ podzielony na dwie strefy poŝarowe, oprócz stanowisk samochodowych, posiada równieŝ pomieszczenie węzła cieplnego, dwie wentylatornie, zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej oraz pomieszczenia techniczne. Obiekt będzie wyposaŝony w instalację elektryczną, teletechniczną, klimatyzację, instalację wodnokanalizacyjną i centralnego ogrzewania oraz kanalizację deszczową i wentylacji mechanicznej według projektów branŝowych. Komunikacyjnie Budynek B obsługiwany będzie jednym zjazdem od strony ulicy Tylne Chwaliszewo, zgodnie z ustaleniami z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Poza miejscami parkingowymi w podziemnej hali garaŝowej (53), przewidziano równieŝ 8 dodatkowych stanowisk na zewnątrz Budynku B, do dyspozycji Klientów lokali o funkcji biurowej. Bezpośredni dostęp do Budynku B, jak równieŝ jego podział, zaprojektowano w taki sposób, aby róŝnorodność funkcji została od siebie oddzielona i nie stanowiła wzajemnej konkurencji na etapie uŝytkowania lokali, a w tym zakresie charakter wewnętrznego Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 3

4 dziedzińca pozostał prywatny. Parter Budynku B, zarówno w części biurowej oraz usługowej, będzie obsługiwany bezpośrednio z zewnątrz Budynku B, od strony ulicy Tylne Chwaliszewo oraz drogi wybudowanej w ramach Inwestycji B przedwojennej ulicy Bednarskiej. Dostęp do pozostałych kondygnacji w części biurowej (klatki nr 1 i 2) będzie zapewniony w taki sam sposób, natomiast do lokali o funkcji mieszkalnej prowadzić będzie osobna klatka nr 3 z lobby wejściowym od strony wewnętrznego dziedzińca. Wysoki standard Budynku B, części wspólnych i zagospodarowania terenu (włączając przebudowę dawnej ulicy Bednarskiej zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu) oraz jego unikatowa lokalizacja, akcentują ekskluzywny charakter Inwestycji B. Przemyślana koncepcja architektoniczna oraz wysoka dbałość o estetyczne doznania, to cecha definiująca projekt Budynku B i całej Inwestycji B. Architekci postawili przede wszystkim na ponadczasowość i oryginalność, nie zapominając jednak o szczegółach wykończenia oraz jakości wykorzystywanych rozwiązań i materiałów, przez co Budynek B jest wyrazem konserwatywnego podejścia do planowania obiektów w centrum historycznych miast. 1.3 Pozycjonowanie Inwestycji B: Zagospodarowanie terenu Inwestycji B oraz Inwestycji A przewiduje łącznie nie mniej niŝ 25% powierzchni jako ziemi biologicznie czynnej oraz wykonanie małej architektury przewidzianej w projekcie wykonawczym. Tereny zielone w częściach wspólnych zostaną pokryte warstwą ziemi o grubości przewidzianej w projekcie wykonawczym, gotowej do zasiania trawnika. Dawna ulica Bednarska zostanie przebudowana zgodnie z wytycznymi MKZ i uzyska nawierzchnię z głowiaków (tzw. kocie łby ) w pasie jezdni oraz z płyt granitowych na chodnikach. Chodniki na zewnątrz Budynku B zostaną odgrodzone od trawników granitowym pasem. Wewnętrzne ciągi piesze zostaną wyłoŝone kostką granitową, krawęŝniki zostaną wykonane z granitu. Zjazd do podziemnej hali garaŝowej został wykonany z duŝej kostki granitowej w ramach Inwestycji A. Oświetlenie przestrzeni wokół Budynku B, oświetlenie dziedzińca, jak równieŝ dróg zewnętrznych naleŝących do Budynku B będzie wykonane za pomocą lamp oprawionych wg systemu firmy BEGA, umieszczonych: (i) na słupach wolnostojących o wysokości ok. 1 m, (ii) na Budynku B (elewacja północna i zachodnia), tworząc efektowne iluminacje świetlne oraz (iii) w nawierzchni chodnika, które będą uruchamiane wyłącznikiem zmierzchowym lub zegarem astronomicznym. Oświetlenie zjazdów do podziemnej hali garaŝowej wykonano w ramach Inwestycji A. Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 4

5 Donice i ławki na dziedzińcu będą wykonane z kamienia naturalnego lub betonu architektonicznego. Siedziska ławek zostaną wykonane z drewna egzotycznego tego samego gatunku co w przypadku Inwestycji A. Odprowadzenie wody deszczowej z trawników, parkingów i dróg wewnętrznych zostanie wykonane za pomocą wspólnej instalacji kanalizacji deszczowej, podłączonej do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Do gaszenia zewnętrznego zostanie zamontowany hydrant DN80, a jego lokalizacja zostanie określona w dokumentacji wykonawczej zagospodarowania terenu. Dostęp do dziedzińca od strony ulic Bednarskiej i Czartoria zostanie wyposaŝony, podobnie jako to miało miejsce w ramach Inwestycji A, w system kontroli dostępu o charakterze bramki przejściowej z furtką, zarządzanej z pomieszczenia ochrony Budynku B i indywidualnie przez mieszkańców. 1.4 Opis zabudowy, system zaopatrzenia w media, technologia i standard wykończenia Inwestycji B. Dla Inwestycji B, obowiązywać będzie ta sama filozofia, która pozwoliła z sukcesem zakończyć Inwestycję A, znajdująca odbicie w ciągu spójnych wytycznych, zapewniając najlepszą jakość wykonania, uŝytych materiałów, a takŝe szereg udogodnień. NajwaŜniejszą i najbardziej widoczną częścią Budynku B pozostanie fasada, tworząca przenikającą się, ceglano-blaszaną (tytan-cynk) powierzchnię, zapewniającą równocześnie stałą izolację termiczną oraz wyciszenie wnętrza, uzyskane dzięki najlepszym parametrom stolarki okiennej. Bryła i elewacja północna były w tym zakresie konsultowane z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, który obejmuje ochroną obszar Chwaliszewa. W Budynku zaprojektowano lokale o funkcji mieszkalnej od około 47,50 do 190,50 m² powierzchni uŝytkowej mieszkalnej, przy czym nie bez znaczenia pozostaje równieŝ funkcjonalnie połączona z ww. lokalami powierzchnia dodatkowa, miejscami zwiększająca dostępny metraŝ o kolejne kilkadziesiąt m². Największe lokale, których atrakcyjność podkreślają wydzielone z ich górnej części obszerne antresole bądź teŝ zachowany widok na rzekę Wartę, znajdą się w południowej części klatki mieszkalnej nr 3, jak równieŝ na ostatniej kondygnacji, gdzie miejscami wysokość pomieszczeń wyniesie nawet 550 cm. Do wszystkich lokali o funkcji mieszkalnej przynaleŝeć będą loggie od strony zachodniej, z widokiem na Stare Koryto Warty i zabudowania Starej Gazowni. Części wspólne będą wykończone najwyŝszej klasy materiałami: kamienne posadzki i licowanie ścian, balustrady ze stali nierdzewnej (316 L) i szkła. Windą będzie moŝna zjechać do poziomu garaŝy, a wejście z jednej klatki będzie obsługiwać maksymalnie tylko 3 lokale na kondygnacji, co zapewni mieszkańcom poczucie prywatności. Klimatyzacja, nowe technologie budynkowe, centralny system dostępu do sieci Internet za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, pełen monitoring i recepcja z lobby Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 5

6 wejściowym, indywidualna aranŝacja wnętrz i elastyczność w kształtowaniu powierzchni lokalu, mają być z załoŝenia dopełnieniem apartamentowego standardu Budynku B w jego części mieszkalnej. Budynek B w części biurowej (klatki nr 1 i 2) zaprojektowano zgodnie ze standardem biurowym klasy B+ wg klasyfikacji CH Beck. Rzut piętra typowego o powierzchni około 600 m², konstrukcja Ŝelbetowa płytowo słupowa oraz przesunięte na jedną ze ścian dwa trzony windowo komunikacyjne, ułatwią dowolną aranŝację wnętrz. Systemy wentylacji, klimatyzacji, a takŝe odpowiednie instalacje elektryczne i teletechniczne, stworzą wygodne środowiska pracy dla najemców nawet przy większym zagęszczeniu osób na powierzchni lokali (np. na poziomie 6,5 m 2 /osobę). W Budynku B w części biurowej (klatki nr 1 i 2) zastosowano rozwiązania rozprowadzenia instalacji w suficie podwieszanym lub ścianach. Urządzenia wentylacji i klimatyzacji zostaną zamontowane w przestrzeni nadsufitowej, nawiewy zostaną umieszczone w płaszczyźnie sufitu podwieszanego lub ścianach. Zastosowano równieŝ system schładzania typu VRV (trzecia generacja najnowsza), połączony z systemem ogrzewania. Przewidziana liczba wymian powietrza będzie wynosić 50m³/h/osobę. Opomiarowanie będzie indywidualnie, zgodnie z faktycznym zuŝyciem energii, dzięki niezaleŝnym dla kaŝdego Klienta licznikom zuŝycia czynnika chłodzącego i ciepła technologicznego. Komfort uŝytkowania Budynku B, oprócz wysokiej jakości materiałów wykończeniowych, zapewnią równieŝ: podwyŝszony standard izolacji akustycznej oraz trzy niezaleŝne od siebie dostępy do poszczególnych kondygnacji Budynku B, podnosząc tym samym funkcjonalność i jakość w zakresie rozkładu lokali. Ponadto dach spadowy w części poddasza zostanie wykonany ze szkła zespolonego, tym samym z poziomu antresol roztaczać się będą panoramiczne widoki. W trosce o bezpieczeństwo uŝytkowników zamontowane zostaną wideodomofony, drzwi antywłamaniowe oraz zapewnione miejsce w Budynku B dla uruchomienia recepcji, do której przekazywany będzie obraz z kamer monitoringu. Nowa Sienna jest uprawniona do stosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Planach i Specyfikacjach, w szczególności materiałowych, w zakresie w jakim nie będą one miały istotnego wpływu na jakość, funkcjonalność i estetykę Inwestycji B, oraz do wprowadzania innych zmian nie mających wpływu na jakość, funkcjonalność i estetykę Inwestycji B w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle regulacji art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz regulacji, które wejdą na jego miejsce bez uzyskania zgody lub powiadomienia Klienta. Podobnie Nowa Sienna uprawniona jest do wprowadzenia rozwiązań dodatkowych poprawiających jakość, funkcjonalność i estetykę Inwestycji B w stosunku do standardu przewidzianego w Planach i Specyfikacjach w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle regulacji art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane oraz regulacji, które wejdą na jego miejsce. Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 6

7 Ponadto Nowa Sienna uprawniona jest do wprowadzenia istotnych zmian do Planów i Specyfikacji w wypadku, gdyby wynikały one z Wymagań Prawnych w zakresie w jakim nie są one objęte regulacją art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz regulacji, które wejdą na jego miejsce, a w szczególności: (i) orzeczenia (decyzji, postanowienia lub zarządzenia) organu administracji architektoniczno - budowlanej, wojewódzkiego konserwatora zabytków lub nadzoru budowlanego, organów wymiaru sprawiedliwości oraz (ii) pisemnego Ŝądania Wykonawcy Inwestycji B, potwierdzonego i zaakceptowanego przez Nadzorcę Ilości, jako konieczne na gruncie Wymagań Prawnych. Tab. Profil Inwestycji B Adres Inwestycji B Poznań, Stare Miasto, ulica Tylne Chwaliszewo 25. Architekt Studio Lisiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Budynek (funkcje) Pow. biurowa do wynajęcia (pow. kontraktowa) Pow. usługowa do sprzedaŝy (pow. kontraktowa) Pow. mieszkalna do sprzedaŝy (pow. kontraktowa) 1) biurowiec klasy B+, 2) mieszkalno-usługowa, 3) podziemna hala garaŝowa. 1) parter 450 m 2, 2) typowe piętro 592 m 2, 3) ostatnie piętro 615 m m 2 pow. antresol, minimalna powierzchnia 90 m 2, łączna powierzchnia najmu m m 2 pow. antresol. 1) parter 200 m 2, minimalna powierzchnia 47 m 2, jeden moduł stały 104 m 2. 1) typowe piętro (1-3) 3 lokale (75 m m m 2 ), 2) ostatnie piętro (4) 1 lokal (190 m m 2 pow. antresoli + 58 m 2 pow. tarasu), minimalna powierzchnia 48 m 2, łączna powierzchnia 10 lokali (859 m m 2 pow. antresol m 2 pow. tarasu). Standard Lokali Udogodnienia a) Budynek B, części wspólne, zagospodarowanie terenu: wysoki standard; b) lokale w wersji standard : stan surowy zamknięty, bez białego montaŝu, elementy wyposaŝenia (stolarka okienna i drzwiowa, loggie, antresole, grzejniki, osprzęt elektryczny) wysokiego standardu; lokale biurowe i lokal usługowy zaprojektowano w układzie open plan ; c) lokale w wersji opcja : do indywidualnego uzgodnienia z Nową Sienną, takŝe z moŝliwością wykonania pod klucz za dodatkowym wynagrodzeniem. klimatyzacja i wentylacja, 3 windy szybkobieŝne, podwieszane sufity, wysokość wnętrz do sufitu podwieszanego (biura 303 cm do 595 cm), wysokość wnętrz do sufitu wykończonego (lokale mieszkalne 264 cm do 550 cm), Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 7

8 Data oddania ochrona 24h, centrala monitoringu z systemem tv przemysłowej, recepcja, elektroniczny system kontroli dostępu, czujniki dymu/ciepła, elementy budynku inteligentnego (SSWiN, Internet, system chłodzenia/grzania), wysoki standard wyposaŝenia, nowoczesne wykończenie części wspólnych, drewniane okna otwierane, typu porte-fenêtre, parking podziemny (53 miejsca) i naziemny (8 miejsc). marzec 2013 roku Tab. PW Budynku B (powierzchnie lokali i dodatkowe są powierzchniami kontraktowymi, wynikającymi z Projektu Budowlanego) Lokale Projekt Wykonawczy wg wytycznych określonych w Zasadach Obmiaru Lp. Powierzchnia Lokalu (m²) Powierzchnia Dodatkowa (m²) Nr bud. Pow. biurowa/ Pow. (Pom.) usług./mieszk. techn./słuŝb. Komunikacja Antresola Loggia parter + HG (dla Części Wspólnych Budynku B) 0 B-U , B-U , B-U0.1.1 opcja B-U0.1.2 opcja B-U , B-U0.2.1 opcja B-U0.2.2 opcja U-U , U-U0.3.1 opcja U-U0.3.2 opcja U-U0.3.3 opcja piętro 4 B-B ,44 14,44 5, B-B ,85 6, B-B1.1.1 opcja opcja B-B1.1.2 opcja opcja opcja B-B ,59 7,82 5, B-B1.2.1 opcja opcja opcja B-B1.2.2 opcja opcja opcja , , , , , ,40 2. piętro 10 B-B ,80 14,44 5, B-B ,50 6, B-B2.1.1 opcja opcja B-B2.1.2 opcja opcja opcja - - Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 8

9 12 B-B ,30 7,82 5, B-B2.2.1 opcja opcja opcja B-B2.2.2 opcja opcja opcja , , , , , ,40 3. piętro , , , , , ,40 3. piętro (poddasze) / 4. piętro (poddasze) + dach (dla Części Wspólnych Budynku B) 19 B-B ,79 14,44 22,50 417,99-20 B-B ,18 6,62 12,48 264,74-21 B-B ,61 7,82 10,02 153, Pth. 190, ,54 58, opcja - - opcja opcja opcja - - opcja opcja Lokale biurowe 2 177,84 43,32 33,50 417,99 - Lokale usługowe 200, Lokale mieszkalne 859, ,54 105,30 HG (hala garaŝowa) 1 172, Pom. słuŝb./pow. (Pom.) techn./zielony Taras ((PS/PwT(PT)/ZT)) pole pow. Nr adm. nazwa (m²) Część Wspólna Budynku B Nr adm. Komunikacja (KM-B) nazwa Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 9 pole pow. (m²) parter + HG (dla Części Wspólnych Budynku B) PT1 Węzeł cieplny 15,28 Dź1 Dźwig osobowy 1 4,19 PT2 Wentylatornia 1 54,45 ŚKg1 Śluza przy Kg1 6,21 PT3 Wentylatornia 2 14,54 Kg1 Kl. schodowa HG-parter-HG 11,75 PwT1 Zbiornik retencyjny 17,50 Dź2 Dźwig osobowy 2 4,19 Ś1 Śmietnik 7,44 HDź2 Hall Dź2 3,29 PS2 Lobby przy P3 15,42 Dź3 Dźwig osobowy 3 4, ŚKg2 Śluza przy Kg2 9, Kg2 Kl. schodowa HG-parter-HG 9, P1 Przedsionek 1 12, Ko1 Komunikacja do K-1/Dź1/B-U0 12, K-1 Kl. schodowa 1 parter 18, P2 Przedsionek 2 4, Ko2 Komunikacja do K-2/Dź2/B-U0 10, K-2 Kl. schodowa 2 parter 19, P3 Przedsionek 3 8, Ko3 Komunikacja do K-3/Dź3 14,30

10 - - - K-3 Kl. schodowa 3 parter 15, Dziedziniec 228, chodniki/dojścia do K-1/K-2/K-3 273,00/6 MP pow. nad PwT1 (parter) 50,50/2 MP 1. piętro LT1 Loggia techniczna 1 10,20 Ko1 Komunikacja do K-1/Dź1/B-B1 12,48 PS3 WC niepełnospraw. 5,31 K-1 Kl. schodowa 1 I-piętro 18, Ko2 Komunikacja do K-2/Dź2/B-B1 11, K-2 Kl. schodowa 2 I-piętro 19, Ko3 Komunikacja do K-3/Dź3 14, K-3 Kl. schodowa 3 I-piętro 15,53 2. piętro Ko1 Komunikacja do K-1/Dź1/B-B2 12, K-1 Kl. schodowa 1 II-piętro 18, Ko2 Komunikacja do K-2/Dź2/B-B2 11, K-2 Kl. schodowa 2 II-piętro 19, Ko3 Komunikacja do K-3/Dź3 14, K-3 Kl. schodowa 3 II-piętro 15,53 3. piętro Ko3 Komunikacja do K-3/Dź3 14, K-3 Kl. schodowa 3 III-piętro 15,53 3. piętro (poddasze) / 4. piętro (poddasze) + dach (dla Części Wspólnych Budynku B) PwT2 Dach techniczny 1 56,20 Ko1 Komunikacja do K-1/Dź1/B-B3 0,00 PwT3 Dach techniczny 2 0,00 K-1 Kl. schodowa 1 IV-piętro 18,36 LT2 Loggia techniczna 2 14,50 Ko2 Komunikacja do K-2/Dź2/B-B3 0, K-2 Kl. schodowa 2 IV-piętro 19, Ko3 Komunikacja do K-3/Dź3 0, K-3 Kl. schodowa 3 IV-piętro 15,53 biurowych Części Wspólnych 172, ,26 pozostałych Części Wspólnych 33, ,36 Funkcja Powierzchnia Kontraktowa (m²) Uwagi Powierzchnia najmu 1.+biurowe Części Wspólne; 2 904,25 Lokali biurowych 2.+antresola Lokali dziel./2. Powierzchnia sprzedaŝy Lokali usługowych 200,37 n/a Powierzchnia sprzedaŝy Lokali mieszkalnych 909,33 1.+antresola Lokali dziel./2. SUMA 4 013,95 n/a Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 10

11 2. Techniczno organizacyjne warunki realizacji 2.1 Infrastruktura i uzbrojenie terenu. Budynek B został posadowiony na nieruchomości przy ulicy Tylne Chwaliszewo i dawnej Bednarskiej, z której zaprojektowano wejście na dziedziniec; wjazd do hali garaŝowej Budynku B będzie odbywał się istniejącym wjazdem, przez halę garaŝową Budynku A. Obecnie zarówno jezdnia jak i chodniki ulicy Bednarskiej są w złym stanie technicznym (nierówna powierzchnia, połamane płytki chodnikowe), jednak do czasu oddania Budynku B do uŝytkowania, ulica ta zostanie przebudowana zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (istnieje zatwierdzona dokumentacja w tym zakresie, jak i odpowiednia umowa z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu). Kanalizacja sanitarna: w ulicy Tylne Chwaliszewo istnieje kolektor sanitarny, do którego zostanie doprowadzone odpowiednie przyłącze. Kanalizacja deszczowa: w kierunku południowo zachodnim (w dawnej ulicy Bednarskiej i częściowo ulicy Czartoria) istnieje kolektor deszczowy, do którego zostanie wybudowane przyłącze. Przyłącze elektryczne: z firmą ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Poznań została podpisana umowa o przyłączeniu do sieci, na mocy której firma ta w odpowiednim czasie wybuduje przyłącze elektryczne do złącza kablowego na Budynku B. Przyłącze wodociągowe: w ulicy Bednarskiej istnieje sieć wodociągowa, do której zostanie przez Nową Sienną dobudowane przyłącze wodociągowe. Ogrzewanie budynku i dostawa ciepłej wody: została podpisana z firmą DALKIA Poznań S.A. stosowna umowa, na mocy której dostawca ciepła wybuduje węzeł cieplny wraz z przyłączem. 2.2 Przyjęte przez Nową Sienną wytyczne, zobowiązują do nie wykorzystywania w realizacji Inwestycji B materiałów, których właściwości miałyby niekorzystny wpływ na zdrowie Klienta. W szczególności zabronione jest uŝywanie i stosowanie: cementu/betonu o wysokiej zawartości tlenku glinu, płyt z wełny drzewnej, chlorku wapnia, wyrobów azbestowych, kruszywa wraŝliwego na reakcję z krzemionką alkaliczną, ołowiu lub kadmu, ani wyborów ołowianych lub kadmowych, formaldehydu mocznikowego, materiałów zawierających włókna poniŝej trzech mikronów średnicy i od 5 do mikronów długości, cegieł i płytek wapienno-krzemowych, gipsu wermikulitowego, sztucznych łupków. Pozostałe spójne wytyczne, mające zastosowanie dla potrzeb Inwestycji B: Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 11

12 Części Wspólne: (a) wnętrza prezentują bardzo wysoki standard wykończenia; zastosowane rozwiązania techniczne są śmiałe, wykonane z uŝyciem najnowszych technologii; (b) wszystkie elementy są dopracowane w kaŝdym szczególe. Instalacje niskoprądowe: (a) we wszystkich pomieszczeniach oprócz łazienek i wc znajduje się instalacja teletechniczna; (b) stosowana jest instalacja videodomofonowa we wszystkich lokalach i recepcji budynku; (c) instalacja HI-FI jest w opcji. Instalacja elektryczna: (a) w miarę moŝliwości stosowana jest tzw. instalacja bezpuszkowa; (b) w kaŝdym lokalu jest dogodna ilość gniazdek elektrycznych; (c) we wszystkich kuchniach przewidziane jest odrębne zasilanie do płyty grzewczej; (d) przyłącze siły znajduje się w garaŝu; (e) fasada frontowa jest zawsze wolna od nieestetycznych skrzynek zawierających przyłącza; (f) łączniki i gniazdka są wysokiej jakości. Instalacja grzewcza: (a) lokale wyposaŝone są w grzejniki płaskie JAGA; (b) boczne podłączenie grzejników, nigdy nie jest prowadzone z podłogi; (c) programator temperatury grzania znajduje się zawsze w salonie; (d) w lobby wejściowym stosowane jest ogrzewanie podłogowe, dzięki czemu w okresie jesienno zimowym nie zbiera się tam błoto. Instalacja wentylacyjna: (a) zawsze projektujemy dodatkowy pion do wyciągów z kuchni; (b) instalacja wentylacji jest zawsze cicha dzięki stosowaniu kanałowych tłumików akustycznych. Windy: (a) wyłącznik dźwigu jest zawsze w piwnicy; (b) windy są elektryczne, dzięki czemu zapewniają wysoki komfort uŝywania i ciche wnętrza; (c) we wnętrzach wind stosujemy miłe dla oka światło o ciepłym zabarwieniu. Materiały konstrukcyjne: (a) stropy o nośności pozwalającej na ustawienie cięŝkich sprzętów (np. fortepianów); (b) ściany międzymieszkaniowe i działowe z cięŝkiej cegły silikatowej gwarantującej najwyŝszą izolację akustyczną. Ślusarka i stolarka: (a) montujemy duŝe okna, o wysokości min. 215 cm od podłogi; (b) kiedy to moŝliwe, stosowane są ramy aluminiowe; (c) w lokalach na parterach budynków stosujemy ramy stalowe; (d) w miarę moŝliwości instalujemy we wnętrzach mieszkań drzwi wew. o wysokości min. 226 cm. ROZWIĄZANIA, KTÓRYCH NIE STOSUJEMY: nie uŝywamy w widocznych miejscach nieestetycznych wypełnień silikonami; nie uŝywamy płytek gresowych zamiast tego stosujemy materiały naturalne: kamień i drewno; nie wykonujemy nieestetycznych obróbek blacharskich na pochwytach loggi i ścianek attykowych. Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 12

13 Zarząd Nowa Sienna Sp. z o.o.

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie wykonanie i montaŝ windy w szybie windowym w budynku Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz przystosowaniem wydzielonych

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym) Dz. U. Nr 75, poz. 690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS TREŚCI: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...6 1.1 Umowa z Inwestorem....6 1.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi...6 1.3 Decyzja o warunkach zabudowy...6

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne budynków

Warunki techniczne budynków Materiały pomocnicze do kursu Klimatyzacja Warunki techniczne budynków fragment polskiego prawa budowlanego kolorem czerwonym wyróŝniono fragmenty istotne dla zagadnień klimatyzacji wyłącznie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie brzmienie od 2009-01-01 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kw ietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) zmiany

Bardziej szczegółowo