WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Przewodniczący:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Przewodniczący:"

Transkrypt

1 Sygn. akt: KIO/UZP 1689 /09 Sygn. akt: KIO/UZP 1691 /09 WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Agata Mikołajczyk Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2010 r. w Warszawie odwołań skierowanych w drodze zarządzenia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2010 r. do łącznego rozpoznania, wniesionych przez: A. Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki "MIKRONIKA" ul. Wykopy 2/4, Poznań, B. Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki "MIKRONIKA" ul. Wykopy 2/4, Poznań, od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna protestów: A. z dnia 22 października 2009 r. B. z dnia 22 października 2009 r. przy udziale wykonawcy xxx, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

2 przy udziale wykonawcy xxx zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, orzeka: 1. uwzględnia odwołania i nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 2. Kosztami postępowania obciąŝa Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości zł 00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote zero groszy) z kwoty wpisów uiszczonych przez odwołujących się, w tym: A koszty w wysokości zł 00 gr (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki "MIKRONIKA" ul. Wykopy 2/4, Poznań, B koszty w wysokości zł 00 gr (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki "MIKRONIKA" ul. Wykopy 2/4, Poznań, 2) dokonać wpłaty kwoty zł 94 gr (słownie: osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote, dziewięćdziesiąt cztery grosze) stanowiącej uzasadnione koszty strony, w tym: A kwoty zł 47 gr (słownie: cztery tysiące trzysta jedenaście złotych, czterdzieści siedem groszy) przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna na rzecz Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych 2

3 Systemów Automatyki "MIKRONIKA" ul. Wykopy 2/4, Poznań, stanowiącej uzasadnione koszty strony z tytułu kosztów postępowania, wynagrodzenia pełnomocnika i dojazdu na posiedzenie, B kwoty zł 47 gr (słownie: cztery tysiące trzysta jedenaście złotych, czterdzieści siedem groszy) przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna na rzecz Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki "MIKRONIKA" ul. Wykopy 2/4, Poznań, stanowiącej uzasadnione koszty strony z tytułu kosztów postępowania, wynagrodzenia pełnomocnika i dojazdu na posiedzenie, 3) dokonać wpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: xxx) na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP, w tym A kwoty 00 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx B kwoty 00 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx 4) dokonać zwrotu kwoty zł 00 gr (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołujących się, w tym: A kwoty zł 00 gr (słownie: dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych zero groszy) na rzecz Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki "MIKRONIKA" ul. Wykopy 2/4, Poznań, B kwoty zł 00 gr (słownie: dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych zero groszy) na rzecz Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki "MIKRONIKA" ul. Wykopy 2/4, Poznań. 3

4 U z a s a d n i e n i e Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej prowadzi postępowanie w sprawie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu ograniczonego na "WdroŜenie Systemu Sterowania i nadzoru (SSiN) w 8 stacjach PSE Operator S.A. (Cieplice, Dunowo, Lublin, Narew, Płock, Ząbkowice, śukowice, śarnowiec) oraz Systemu Ochrony Technicznej (SOT) w stacji Dunowo". Zamówienie zostało podzielone na osiem części, stosownie do lokalizacji stacji. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE nr 2009/S w dniu 19 maja 2009 r. W dniu 12 października 2009 r. odwołujący otrzymał zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części V SE 400/110 kv Płock, złoŝonej przez konsorcjum firm: Sprecher Automation Polska Sp. z o.o. i Sprecher Automation Gmbh z siedzibą w Linz, Francstrasse (zwane dalej Konsorcjum Sprecher) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej w części VIII - SE 400/110 kv śarnowiec, złoŝonej przez Przedsiębiorstwo WdroŜeń Postępu Technicznego "Elkomtech S.A. (zwanego dalej Elkomtech S.A.). Oferta odwołującego: Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki "MIKRONIKA" sklasyfikowana została w części V zamówienia na pozycji trzeciej, natomiast w części VII zamówienia - na drugiej pozycji. Odwołujący wniósł protest wobec powyŝszych czynności zamawiającego zarzucając: w części V: - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 8 ustawy ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zmianami), poprzez dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej złoŝonej przez Konsorcjum Sprecher, która powinna zostać odrzucona, ewentualnie wykonawca powinien zostać wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp, - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złoŝonej przez Elkomtech S.A. na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp, - naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie niedozwolonych negocjacji co do treści oferty Konsorcjum Sprecher, w części VII: - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprze dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej złoŝonej przez Elkomtech S.A., która to oferta powinna zostać odrzucona. 4

5 Odwołujący wniósł o: w części V: - uniewaŝnienie decyzji o wyborze oferty Konsorcjum Sprecher jako najkorzystniejszej, odrzucenie tej oferty, ewentualnie wykluczenie Konsorcjum Sprecher z postępowania, - odrzucenie oferty Elkomtech S.A., - powtórzenie oceny ofert i wybór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. w części VII: - uniewaŝnienie decyzji o wyborze oferty Elkomtech S.A. jako najkorzystniejszej i odrzucenie tej oferty, - powtórzenie oceny ofert i wybór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. W uzasadnieniu protestu odwołujący podniósł, co następuje. Część V Pakiet V SE kV Płock. Oferta złoŝona przez Konsorcjum Sprecher podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i pkt 8 ustawy Pzp. 1. Oferta Konsorcjum Sprecher jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia: a) Oferta nie obejmuje wszystkich wymaganych przez zamawiającego sterowników polowych, systemów centralnych oraz szaf SSiN. Odwołujący przywołał treść specyfikacji oraz odpowiedź na pytanie nr 45 zawartą w piśmie zamawiającego z dnia 17 sierpnia 2009 r. W ocenie odwołującego, ilość "sterowników polowych, systemów centralnych" zawarta w ofercie na Część V, która spełnia wymagania zamawiającego, powinna wynosić min. 13 sztuk (10 sztuk wynikających z Tabeli 6.1 Część II siwz (pozycje 5 i 6) oraz 3 sztuki wynikające z odpowiedzi 45), ilość szaf SSiN, zawarta w ofercie Część V, która spełnia oczekiwania zamawiającego powinna wynosić min. 16 sztuk (14 sztuk wynikających z Tabeli 6.1 Część II siwz (pozycja 14) oraz min. 2 sztuki wynikające z odpowiedzi nr 45). Konsorcjum Sprecher uwzględniło w ofercie jedynie 9 sterowników pola, systemów centralnych i jedynie 14 szaf SSiN. Odwołujący podniósł, iŝ zgodnie z art. 87 ust.1 zd. 2 ustawy Pzp bezpodstawne i nieuprawnione jest zwrócenie się przez zamawiającego do Konsorcjum Sprecher o potwierdzenie, czy jego oferta mimo ewidentnie zbyt małej liczby zaoferowanych sterowników zawiera jednak ich większą liczbę, co Konsorcjum potwierdziło. 5

6 b) Zgodnie z pkt. 9 tabel cenowych w ofercie nie uwzględniono prac końcowych, w tym testów SAT podano, Ŝe ich cena wynosi 0.00 zł. Brak ten powoduje, Ŝe oferta jest niezgodna z siwz. c) W ofercie brak jest harmonogramu realizacji zadania oraz wykazu osób (i kontaktów) wymaganego zgodnie z treścią części II siwz Określenie przedmiotu zamówienia rozdz Oferta Konsorcjum Sprecher i inne dokumenty złoŝone w toku postępowania zostały podpisane przez osobę nieuprawnioną do działania w imieniu pełnomocnika Konsorcjum. Pan Piotr O zgodnie z odpisem z KRS Sprecher Automation Polska Sp. z o.o. nie jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki. Stwierdzenie zawarte w pełnomocnictwie, iŝ firma Sprecher Automation Polska Sp. z o.o. jest reprezentowana przez Pana Piotra O, jest sprzeczne z art Kodeksu Spółek Handlowych. Ponadto, załączone do oferty pełnomocnictwo nie zawiera upowaŝnienia i zobowiązania do wystawiania faktur VAT w imieniu Konsorcjum przez podmiot mający siedzibę w Polsce, zgodnie z wymaganiem zawartym w części I siwz Wskazówki dla wykonawców w rozdz pkt 3. Odwołujący podniósł z ostroŝności, iŝ powyŝsze moŝe stanowić podstawę do wykluczenia Konsorcjum Sprecher z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp. Oferta Elkomtech S.A. podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią siwz. a) oferta Elkomtech S.A. nie obejmuje wszystkich wymaganych przez zamawiającego sterowników polowych, systemów centralnych oraz szaf SSIN. W ocenie odwołującego, wymagana ilość sterowników polowych, systemów centralnych zawarta w ofercie dla Części V: SE 400/110 kv Płock powinna wynosić min. 13 sztuk (10 sztuk wynikających z Tabeli 6.1 Część II siwz (pozycje 5 i 6) oraz 3 sztuki wynikające z odpowiedzi 45), a ilość szaf SSiN powinna wynosić min. 16 sztuk (14 sztuk wynikających z Tabeli 6.1 Część II siwz (pozycja 14) oraz min. 2 sztuki wynikające z odpowiedzi nr 45). Elkomtech S.A. uwzględnił jedynie 11 sterowników pola, systemów centralnych i 14 szaf SSiN. Odwołujący powtórzył argumentację powołaną w uzasadnieniu zarzutu podniesionego wobec oferty złoŝonej przez Konsorcjum Sprecher. b) W ofercie Elkomtech S.A. nie został złoŝony program realizacji zamówienia wymagany w części II siwz rozdz ZłoŜono jedynie harmonogram, który nie zawiera pozycji wymaganej pozycji 7 WdroŜenie systemu SOT oraz szaf rezerwowej sygnalizacji awaryjnej i rozdzielnic OC i AC. W harmonogramie nie określono równieŝ terminu badań odbiorczych w miejscu wytwarzania (FAT), o którym mowa w rozdziale 4.2 pkt.3.2. W ofercie nie złoŝono takŝe wymaganego wykazu osób (i kontaktów). 6

7 Część VII - Pakiet VII-SE kV śarnowiec Oferta Elkomtech S.A. podlegała odrzuceniu jako niezgodna z treścią siwz. a) Zgodnie z częścią II siwz Określenie przedmiotu zamówienia, tabela 6.1, dla stacji śarnowiec, wskazano w pkt 5, iŝ naleŝy uwzględnić 1 komplet Sterownika systemów centralnych, a w myśl pkt 6-36 kompletów Sterowniki polowe (wyposaŝone w funkcje lokalnego sterowania). Zgodnie z informacją umieszczoną pod tabelą w tabeli podano minimalną wymaganą liczbę szaf oraz urządzeń. Po zsumowaniu minimalna liczba sterowników to 37 kompletów. Tymczasem w tabeli cenowej Elkomtech S.A. podano łączną liczbę sterowników w ilości 36. b) W ofercie Elkomtech S.A. nie złoŝono programu realizacji zamówienia, a jedynie niepełny harmonogram, który nie określa terminu badań odbiorczych w miejscu wytwarzania (FAT), o którym mowa w rozdziale 4.2 pkt 3.2. Wskazał, Ŝe harmonogram miał istotne znaczenie, gdyŝ stanowi załącznik do urnowy. Zamawiający oddalił protest w całości, przekazując odwołującemu dwa odrębne rozstrzygnięcia protestu odpowiednio dotyczące Części V oraz Części VII zamówienia. W zakresie zarzutów dotyczących niezgodności oferty Konsorcjum Sprecher na Część V zamówienia oraz oferty Elkomtech S.A. zarówno na Część V jak i VII zamówienia, zamawiający przedstawił jednolitą argumentację. Stwierdził, iŝ odwołujący opiera swoje twierdzenia na błędnej interpretacji postanowień siwz. W części I siwz Wskazówki dla wykonawców w pkt zamawiający określił wymagania w stosunku do zawartości oferty, z których wynika, Ŝe wykonawca był zobowiązany do wypełnienia wzorów formularz i tabel zawartych w części III siwz. Wykonawcy przedłoŝyli wymagane oświadczenia oraz wypełnione wzory formularzy i tabel. Podkreślił, iŝ Ŝądał podania w ofercie ceny ryczałtowej obejmującej całość przedmiotu zamówienia (pkt część I siwz). Tabele cenowe, zgodnie z zapisem zawartym pod wzorami tabel w części lii siwz, mają charakter pomocniczy i nie będą przedmiotem oceny. Podobnie wzór umowy, załączony do siwz, posługuje się konstrukcją ceny ryczałtowej ( 11). Rozliczenia umowne odnoszą się do poszczególnych etapów. PrzedłoŜenie tabel cenowych miało słuŝyć uzyskaniu informacji na wypadek ewentualnych rozliczeń w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, jako materiał pomocniczy, jak równieŝ dla celów prowadzenia innych postępowań. Zamawiający stwierdził, iŝ nie wymagał przedstawienia w ofercie informacji o sposobie, urządzeniach lub oprogramowaniu, jakie będą wykorzystywane przez wykonawcę przy realizacji zamówienia, gdyŝ zamówienie obejmuje nie tylko wdroŝenie SSiN na wymienionych stacjach, ale równieŝ usługę zaprojektowania systemu i doboru takich rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego celu. Wskazał, iŝ pierwszym etapem realizacji 7

8 zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego i przedstawienie go do akceptacji zamawiającemu. Zwrócił uwagę na braki w tabeli cenowej złoŝonej przez odwołującego np. brak pozycji dostawy urządzeń dla rozdzielni pomocniczych OC/AC. Powołał się na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok z dnia 12 grudnia 2008 r. sygn. akt KIO/UZP 1391/08). Zamawiający podkreślił, iŝ w ofertach Elkomtech SA i Konsorcjum Sprecher znalazły się wszystkie wymagane oświadczenia, które zapewniają zgodność oferowanego rozwiązania z wymaganiami specyfikacji. Tabele dotyczące programu realizacji i wykaz osób nie zostały wskazane w pkt 9.14 część I siwz jako wymagane. Zgodnie z postanowieniami części II siwz Opis przedmiotu zamówienia program realizacji przedmiotu zamówienia, na który składa się harmonogram oraz wykaz osób, podlegał opracowaniu i uzgodnieniu z zamawiającym równolegle z wykonaniem projektu wykonawczego - po podpisaniu umowy. Potwierdzają to zapisy urnowy - 1 ust 2 pkt 1, 2 ust 2. Uzgodnione harmonogramy stanowić będą załącznik nr 3 do umowy. Zamawiający potwierdził, iŝ w pkt 4.2. oraz 4.3. części II siwz uŝyto słowa "oferta", lecz w rozumieniu materiału, który zostanie przedstawiony przez wykonawcę po podpisaniu umowy. Zamawiający wyjaśnił, Ŝe oferty złoŝone przez wszystkich wykonawców były oceniane w ten sam sposób tj. bez harmonogramów czy Programu realizacji. Firmą, która przedłoŝyła harmonogram dla pakietu V i VII jest odwołujący. Harmonogram ten równieŝ zawiera braki, lecz nie był oceniany, gdyŝ nie był dokumentem wymaganym do przedłoŝenia na etapie oferty. W zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum Sprecher na podstawie art. 89 ust 1 pkt 8 ustawy Pzp zamawiający wskazał, Ŝe zgodnie z pełnomocnictwem załączonym do wniosku wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum Sprecher ustanowili pełnomocnika - firmę Sprecher Automation Polska Sp. z o.o. reprezentowaną w osobie Piotra O do reprezentowania firmy Sprecher Automation Polska Sp z o.o. oraz Sprecher Automation GmbH z siedzibą w Linz (Austria) w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo zostało podpisane przez przedstawicieli upowaŝnionych do reprezentowania obu spółek. Tym samym spółka Sprecher Automation GmbH udzieliła pełnomocnictwa spółce Sprecher Automation Polska Sp. z o.o. z prawem do substytucji na rzecz pana Piotra O, a spółka Sprecher Automarion Polska Sp. z o.o. udzieliła dalszego pełnomocnictwa panu Piotrowi O. który działa w imieniu obu spółek. Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki "MIKRONIKA" wniosła odwołania od dokonanych przez zamawiającego rozstrzygnięć protestu. 8

9 A. Sygn. akt: KIO/UZP 1689 /09, W odwołaniu wniesionym w zakresie Części V zamówienia odwołujący zarzucił naruszenie: 1. art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 8 ustawy Pzp poprzez uznanie tej oferty za najkorzystniejszą i zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Sprecher, ewentualnie naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia tego wykonawcy, 2. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Elkomtech S.A., 3. art. 87 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp poprzez prowadzenie niedopuszczalnych negocjacji co do treści oferty Konsorcjum Sprecher. Odwołujący wniósł o uniewaŝnienie decyzji zamawiającego o wyborze oferty wykonawcy konsorcjum Sprecher jako najkorzystniejszej, nakazanie zamawiającemu odrzucenia oferty konsorcjum Sprecher, względnie wykluczenia tego wykonawcy, odrzucenia oferty Elkomtech S.A., powtórzenia czynności oceny ofert, obciąŝenie zamawiającego kosztami postępowania. Odwołujący podniósł, iŝ zamawiający przyznał w rozstrzygnięciu protestu, iŝ wymagał tabel cenowych, "aby uzyskać informację na wypadek ewentualnych rozliczeń w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych jako materiał pomocniczy, jak równieŝ dla celów prowadzenia innych postępowań." Np. zamówień dodatkowych lub uzupełniających. Ponadto, analiza postanowień siwz i wzoru umowy wskazuje, iŝ treść tabel cenowych słuŝyć ma takŝe innym ewentualnym rozliczeniom z wykonawcą, np. rozliczeniom na wypadek zmiany umowy lub jej rozwiązania. Tabela cenowa słuŝyć ma zatem do ustalenia szczegółowego zakresu ilościowego i rzeczowego oferowanych dostaw i usług. Jest teŝ integralną częścią oferty i jej istotnym elementem, albowiem stanowi jeden z załączników do umowy (załącznik nr 2). PowyŜszego nie zmienia treść uwagi, iŝ tabele cenowe mają charakter pomocniczy i nie są przedmiotem oceny. Zamawiający wymagał wypełnienia tabeli cenowej według załączonego wzoru, co powoduje obowiązek zbadania spełnienia tego wymogu, a wobec stwierdzenia jego niespełnienia -obowiązek odrzucenia takiej oferty. Nie spełniania przez ofertę Konsorcjum Sprecher wymogów siwz (pod względem ilościowym) nie moŝe konwalidować fakt, iŝ w ofercie znajdują się "wszystkie oświadczenia, które zapewniają zgodność oferowanego rozwiązania z wymaganiami specyfikacji." Odwołujący przywołał orzeczenia ZA oraz wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 października 2005 r. (sygn. akt: V Ca 398/05) na potwierdzenie swojego stanowiska. Zdaniem odwołującego, uŝycie w pkt 9.14 części I siwz sformułowania w tym" oznacza, iŝ dokumenty wskazane w formie wzorów tabel załączonych w Części III siwz nie wyczerpują wszystkich wymaganych dokumentów. Wykonawca winien przedłoŝyć takŝe wszystkie inne dokumenty wymagane w treści siwz tj. równieŝ wskazane w II części pkt 4.2. Zamawiający Ŝądał przedstawienia w ofercie programu realizacji zamówienia w zakresie pkt 3 i 5 9

10 tj. Harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, dla kaŝdej stacji objętej zamówieniem, zawierającego co najmniej ppkt 1-9, jak równieŝ tabeli nr 4.1 oraz Wykazu osób (i kontaktów) ze strony wykonawcy, odpowiedzialnych za poszczególne określone i zdefiniowane elementy zamówienia i osobę odpowiedzialną za całość zamówienia. Odwołujący wyjaśnił, iŝ w swojej ofercie przedstawił dwie tabele harmonogram oraz program realizacji przedmiotu zamówienia, które zawierają wszystkie wymagane pozycje. Odwołujący wskazał, iŝ pojęcie oferta zostało jednoznacznie zdefiniowane w siwz i nie podlega interpretacji. W zakresie zarzutu dotyczącego pełnomocnictwa wskazał, Ŝe treścią oświadczenia woli zawartego w pełnomocnictwie jest wyłącznie ustanowienie pełnomocnika Konsorcjum Sprecher tj. spółki Sprecher Automation Polska Sp. z o.o. Natomiast stwierdzenie "reprezentowaną w osobie Piotra Olszańskiego '' jest wyłącznie oświadczeniem wiedzy, które jest niezgodne z treścią wpisu w KRS. Odwołujący podtrzymał stanowisko, iŝ treść tabeli cenowej załączona do oferty Elkomtech S.A., a tym samym - oferta - nie obejmuje wszystkich wymaganych sterowników polowych, systemów centralnych oraz szaf SSiN. Podtrzymał takŝe twierdzenia, iŝ zamawiający Ŝądał przedstawienia w ofercie Harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia dla kaŝdej stacji objętej zamówieniem, zawierającego, co najmniej ppkt 1-9, w tym ppkt 2, dotyczący terminu badań odbiorczych w miejscu wytwarzania (FAT), oraz (pkt 5) Wykaz osób (i kontaktów), których brak jest w harmonogramie Elkomtech S.A. B. Sygn. akt: KIO/UZP 1691 /09, Odwołujący zarzucił w odwołaniu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez uznanie oferty Elkomtech S.A. za najkorzystniejszą w Części VII zamówienia i zaniechanie odrzucenia tej oferty oraz wniósł o uniewaŝnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, nakazanie odrzucenia ww. oferty, powtórzenia czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, obciąŝenie zamawiającego kosztami postępowania. Odwołujący podtrzymał w całości argumentację przedstawioną w proteście. Odwołujący nie zgodził się z twierdzeniem zamawiającego, iŝ zawartość tabeli cenowej nie stanowi elementu oferty podlegającej badaniu przez zamawiającego. Nie stoi temu na przeszkodzie zastosowanie instytucji ceny ryczałtowej. Przywołał orzecznictwo ZA, KIO oraz Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 27 grudnia 2006 r. sygn. akt: IV Ca 926/06. Odwołujący podniósł, iŝ zamawiający przyznał w rozstrzygnięciu protestu, iŝ wymagał przedłoŝenia tabel cenowych, albowiem ich treść miała słuŝyć ustaleniu wysokości odszkodowania lub wynagrodzenia w innych postępowaniach np. w trybie postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki, tj. na wypadek wystąpienia prac nieprzewidzianych 10

11 lub zamówień uzupełniających. Treść tabel cenowych słuŝyć ma takŝe innym ewentualnym rozliczeniom z wykonawcą, np. rozliczeniom na wypadek zmiany umowy lub jej rozwiązania o czym świadczą postanowienia siwz (wiersz. 5 i 6 tabeli nr 6.1, adnotacje zawarte pod tabelą nr 6.1, postanowienie 1 ust. 2, 15 ust. 3, 17 ust. 4 pkt 5 umowy, art. 639 Kodeksu cywilnego. Postanowienia te wskazują na obowiązek przedłoŝenia tabel cenowych sporządzonych według podanego przez zamawiającego wzoru oraz na ich przeznaczenie do celów róŝnego rodzaju rozliczeń z wykonawcą. Tabela cenowa słuŝyć ma zatem do ustalenia szczegółowego zakresu ilościowego i rzeczowego oferowanych dostaw i usług. Tabela cenowa jest teŝ integralną częścią oferty i jej istotnym elementem. Na marginesie odwołujący wskazał, iŝ w przyłączeniu do postępowania wywołanego protestem Elkomtech S.A. podał, iŝ wyliczenia ilości potrzebnych urządzeń dokonał na podstawie schematu architektury systemu, podczas gdy schemat ten nie zawierał wszystkich wymaganych elementów, podanych w tabeli cenowej (tabeli nr 6.1). Odwołujący wskazał, Ŝe ocena oferty stanowi pozycjonowanie oferty w rankingu według kryteriów oceny. Wskazanie, iŝ element oferty (w tym przypadku tabela cenowa) nie podlega ocenie pozostaje bez wpływu na obowiązek badania tego elementu pod kontem stwierdzenia, czy jego treść odpowiada treści siwz. Wyjaśnił, iŝ w ofercie odwołującego brak pozycji dostawy urządzeń dla rozdzielnic pomocniczych DC/AC wynika z okoliczności, iŝ dla Stacji Elektroenergetycznej śarnowiec w skład przedmiotu zamówienia nie wchodziła dostawa urządzeń dla rozdzielnic pomocniczych DC/AC. Odwołujący wskazał, Ŝe niespełniania przez ofertę Elkomtech S.A. wymogów siwz (pod względem ilościowym) nie moŝe konwalidować. Za wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 października 2005 r. (sygn. akt: V Ca 398/05) wskazał, Ŝe Jeśli parametry oferowanego sprzętu nie spełniają wymagań zawartych w specyfikacji, oświadczenie o zgodności proponowanego rozwiązania z wymaganiami specyfikacji nie wpływa na ocenę merytorycznej zawartości oferty, jest natomiast przejawem jej niespójności i wewnętrznej sprzeczności." Mając na uwadze powyŝsze stwierdził, iŝ oświadczenia Elkomtech S.A. nie odpowiadają sprawiają, Ŝe oferta jest wewnętrznie sprzeczna i niespójna. Odwołujący podtrzymał w odwołaniu argumentację w zakresie zarzutu dotyczącego niezgodność treści oferty Elkomtech S.A. z treścią siwz, polegającą na dołączeniu do oferty nieprawidłowego (niepełnego) harmonogramu realizacji zadania, który nie określa terminu badań odbiorczych w miejscu wytworzenia FAT oraz braku złoŝenia wykazu osób odpowiedzialnych za realizację zadania. Odwołujący powtórzył argumentację z pierwszego odwołania, Ŝe w pkt 9.14 części I siwz uŝycie sformułowania "w tym" oznacza, iŝ dokumenty wskazane w formie wzorów tabel załączonych w części III siwz nie wyczerpują wszystkich wymaganych dokumentów. Wykonawca winien przedłoŝyć wszystkie inne dokumenty wymagane na podstawie 11

12 pozostałych części specyfikacji. Zamawiający Ŝądał przedstawienia w ofercie programu realizacji zamówienia, ograniczonego do pkt 3 i 5 (pkt 4.2), a mianowicie do Harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, dla kaŝdej stacji objętej zamówieniem, zawierającego co najmniej ppkt 1-9, w tym ppkt 2) termin badań odbiorczych w miejscu wytwarzania (FAT), oraz Wykazu osób (i kontaktów), ze strony wykonawcy, odpowiedzialnych za poszczególne określone i zdefiniowane elementy zamówienia i osobę odpowiedzialną za całość zamówienia. Odwołujący wyjaśnił, iŝ przedstawił w swej ofercie zarówno harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia (pkt 4.2 pkt 3), jak i wykaz osób (pkt 4.2 pkt 5). Co do stwierdzonych przez zamawiającego braków w harmonogramie złoŝonym przez odwołującego wykonawca wyjaśnił, iŝ przedłoŝył dwie tabele tj. harmonogram i program realizacji przedmiotu zamówienia", które zawierają zarówno pkt ppkt 6 -w pozycji 5 (I tabela) oraz w poz. 7 (II tabela), jak i pkt ppkt 7 -w pozycji 5 (I tabela) oraz w poz. 8 (II tabela). Odwołujący wskazał takŝe na definicję pojęcia oferta zawartą w specyfikacji, iŝ przez ofertę - naleŝy rozumieć ofertę zawierającą cenę składaną przez wykonawcę na podstawie specyfikacji w drugim etapie postępowania Krajowa Izba Odwoławcza, w wyniku analizy dokumentów przedłoŝonych do akt sprawy, oryginalnej dokumentacji postępowania oraz wyjaśnień stron postępowania odwoławczego złoŝonych na rozprawie, ustaliła i zwaŝyła, co następuje: Odwołania zasługują na uwzględnienie. KIO stwierdziła, Ŝe odwołujący legitymuje się interesem prawnym w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp. Odwołujący złoŝył ofertę m.in. w części V i VII zamówienia. Oferta odwołującego w części V uzyskała trzecią pozycję, a w części VII drugą pozycję według oceny dokonanej przez zamawiającego. Odwołujący posiada interes prawny we wniesieniu odwołania zarówno od rozstrzygnięcia protestu w zakresie postępowania dotyczącego części V, jak i części VII zamówienia. W przypadku potwierdzenia się, Ŝe czynności dokonane przez zamawiającego w postaci zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum Sprecher i oferty Elkomtech S.A. w części V zamówienia oraz zaniechania odrzucenia oferty Elkomtech S.A. w części VII zamówienia oraz uznania oferty Konsorcjum Sprecher w części V, a oferty Elkomtech S.A. - w części VII zamówienia za najkorzystniejszą, mimo Ŝe oferty te winny zostać odrzucone, naruszają wskazane przepisy ustawy Pzp, naleŝy uznać, iŝ interes prawny odwołującego w uzyskaniu zamówienia w części V i VII doznałby uszczerbku w postaci uniemoŝliwienia odwołującemu uzyskania zamówienia. W przypadku 12

13 uwzględnienia zarzutów zawartych w odwołaniach, odpowiednio w części V zamówienia oraz w części VII zamówienia, odwołujący będzie miał moŝliwość uzyskania zamówienia. Izba dokonała następujących ustaleń, które mają istotne znaczenie dla rozpoznania zarzutów zawartych w obu odwołaniach, dotyczących niezgodności treści oferty złoŝonej przez Konsorcjum Sprecher i oferty Elkomtech S.A. z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części V zamówienia oraz oferty złoŝonej przez Elkomtech S.A. w części VII zamówienia. W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający zawarł postanowienia odnoszące się zarówno do części V jak i VII zamówienia. W pkt 9.14 części I siwz zamawiający wymagał: aby oferta zawierała: [...] dokumenty wymagane w siwz, w tym wszystkie wskazane w formie wzorów tabel załączonych w części III siwz Wzory formularzy i tabel. UŜycie sformułowania "w tym" oznacza, iŝ dokumenty wskazane w formie wzorów tabel załączonych do specyfikacji w części III siwz nie wyczerpują wszystkich dokumentów wymaganych przez zamawiającego w tym postępowaniu. Wykonawca winien przedłoŝyć takŝe inne dokumenty wymagane w treści specyfikacji. Wymóg dołączenia do oferty dotyczy więc takŝe dokumentów wskazanych w II części siwz, tj. harmonogramu realizacji zamówienia oraz wykazu osób (i kontaktów), ze strony wykonawcy, odpowiedzialnych za poszczególne określone i zdefiniowane elementy zamówienia i osobę odpowiedzialną za całość zamówienia. W pkt 4.2. części II siwz Program realizacji przedmiotu zamówienia w części końcowej, zawarto literalnie jednoznaczne postanowienie, iŝ W ofercie Wykonawca przedstawi program realizacji zamówienia obejmujący pkt. 3, 5. Wskazany w treści tego postanowienia pkt 3 dotyczy harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia dla kaŝdej stacji objętej zamówieniem, obejmującego zakresem 9 wymaganych pozycji, natomiast pkt 5 - wykazu osób (i kontaktów), ze strony wykonawcy, odpowiedzialnych za poszczególne określone i zdefiniowane elementy zamówienia i osobę odpowiedzialną za całość zamówienia. W pkt 4.3. "Harmonogram realizacji" zamawiający przedstawił w formie tabeli zalecany przez zamawiającego harmonogram realizacji wdroŝenia systemu SSiN w poszczególnych stacjach oraz stwierdził m.in., iŝ W ofercie Wykonawcy podane okresy realizacji nie mogą przekraczać wartości podanych w tabeli." Z treści powyŝszych postanowień wynika, iŝ zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postawił wymóg przedłoŝenia w ofercie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykazu osób (i kontaktów). W ocenie Izby, dla oceny znaczenia powyŝszego wymogu w kontekście zgodności treści oferty z treścią siwz istotne znaczenie ma fakt, iŝ harmonogram będzie podlegał uzgodnieniu z zamawiającym przed zawarciem umowy oraz, iŝ załącznikiem do umowy w sprawie zamówienia będzie harmonogram 13

14 uzgodniony przez strony. Biorąc pod uwagę powyŝsze, harmonogram składany w ofercie nie ma istotnego, tj. wiąŝącego strony, elementu oferty. Podobnie, nie moŝna uznać za mający znaczenie dla treści merytorycznej oferty wykaz osób (i kontaktów). Jest to dokument o charakterze wyłącznie technicznym, którego treść nie moŝe mieć znaczenia dla stwierdzenia ewentualnej niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji. Nie sposób uznać, Ŝe wskazane w wykazie osoby (i kontakty) będą wiąŝące na tyle, iŝ nie będą mogły podlegać zmianie przed zawarciem umowy lub w trakcie jej trwania. Wśród dokumentów wymaganych przez zamawiającego zgodnie z postanowieniem zawartym w pkt 9.16 części I siwz znajduje się równieŝ formularz: Tabele cenowe dla kaŝdego oferowanego Pakietu zgodnie z załącznikiem nr 2 Części II siwz. Stosownie do treści uwagi zawartej pod wzorem tabeli, wykonawcy byli zobowiązani do wypełnienia tabeli, w ramach oferowanego pakietu, według wzoru określonego przez zamawiającego. Zamawiający wskazał równieŝ, Ŝe tabele mają charakter pomocniczy, słuŝą dla celów rozliczeń z wykonawcą i nie będą przedmiotem oceny. Zamawiający, w ramach przedmiotowego zamówienia przyjął ryczałtowy charakter wynagrodzenia wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. Wynika to wprost z treści postanowień zawartych w specyfikacji w cześci I siwz pkt W rozdz. 6.2 części II siwz Określenie przedmiotu zamówienia zamawiający zawarł w tabeli nr 6.1 Zestawienie podstawowych urządzeń systemu SSiN w poszczególnych stacjach. Dla stacji Płock (część V zamówienia) zamawiający podał w pozycji 6 ilość 9 sterowników polowych oraz w pozycji 5 1 komplet sterownika systemów centralnych. Dla tej samej stacji w pozycji 14 wskazał łącznie ilość 14 kompletów szaf SSiN. Pod tabelą zamawiający zawarł uwagę iŝ w tabeli podano minimalną wymaganą liczbę szaf oraz urządzeń. Ponadto, wyjaśniając treść specyfikacji w piśmie z dnia 17 sierpnia 2009 r. zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 45 Czy w związku z równolegle prowadzoną rozbudową stacji Płock o drugi transformator naleŝy przewidzieć dodatkowe sterowniki polowe? W jakim zakresie naleŝy poprowadzić nowe obwody WE/WY wyjaśnił, iŝ W ramach niniejszego zamówienia wykonawca dostarczy kompletnie zmontowane dodatkowe szafy SSiN wraz ze sterownikami polowymi do obsługi dodatkowego transformatora. Zamówienie w zakresie obwodów wejścia i wyjścia powinno ograniczyć się do listew zaciskowych szaf SSiN, w których będą zainstalowane sterowniki polowe. Odwołujący wskazał, iŝ z treści powyŝszych wyjaśnień zamawiającego wynika, Ŝe ilość "sterowników polowych, systemów centralnych" i "szaf SSiN" w ofercie dla części V - Płock powinna uwzględniać dodatkowe sterowniki oraz dodatkowe szafy" w stosunku do tabeli 6.1. Aby objąć systemem SSiN elementy związane z rozbudową/modernizacją, naleŝy dostarczyć dodatkowe sterowniki polowe w ilości minimum 3 oraz co najmniej 14

15 2 dodatkowe szafy SSiN. Reasumując, ilość "sterowników polowych, systemów centralnych" w ofercie dla części V zamówienia, która spełnia wymagania zamawiającego, powinna wynosić min. 13 sztuk (10 sztuk wynikających z tabeli 6.1 część II siwz (pozycje 5 i 6) oraz 3 sztuki wynikające z odpowiedzi nr 45), ilość szaf SSiN w części V, która spełnia oczekiwania zamawiającego, powinna wynosić min. 16 sztuk (14 sztuk wynikających z tabeli 6.1 część II siwz (pozycja 14) oraz min. 2 sztuki wynikające z odpowiedzi nr 45). W toku postępowania zamawiający nie zaprzeczył powyŝszym twierdzeniom odwołującego i nie przedstawił jakichkolwiek dowodów potwierdzających, iŝ wskazane okoliczności nie znajdują oparcia w treści specyfikacji (wyjaśnień). Dla stacji śarnowiec (cześć VII zamówienia) zamawiający wskazał w poz. 5 tabeli komplet sterownika systemów centralnych, natomiast w poz kompletów sterowników polowych, co łącznie stanowi 37 kompletów sterowników. Pod tabelą zamawiający wskazał jednoznacznie, iŝ w tabeli podano minimalną wymaganą liczbę szaf oraz urządzeń. W ocenie Izby, powyŝsze wymaganie wskazujące minimalną wymaganą ilość urządzeń i szaf SSiN jest jednoznaczne i nie wymaga interpretacji. Na treść tego wymagania nie ma wpływu stwierdzenie w treści rozdz. 6 pkt 6.1. Architektura systemu SSiN w poszczególnych stacjach, iŝ przedstawiona na rysunkach 3A wymagana architektura systemu SSiN w 8 stacjach moŝe być zmodyfikowana przez wykonawcę. Minimalne wymaganie co do ilości szaf i urządzeń jest na tyle jednoznaczne, Ŝe nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. Dla zapewnienia porównywalności ofert konieczne jest zatem spełnienie powyŝszego wymogu. Zgodnie z wymaganiem moŝliwe jest jedynie zwiększenie ilości urządzeń ponad minimalną ilość wskazaną przez zamawiającego. Odstąpienie przez zamawiającego od powyŝszego wymagania, na etapie badania i oceny ofert, stanowiłoby naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz uniemoŝliwiłoby rzetelne porównanie złoŝonych ofert. A. Sygn. akt: KIO/UZP 1689 /09, Izba uznała za zasadny zarzut dotyczący naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez dokonanie wyboru oferty Konsorcjum Sprecher jako najkorzystniejszej, która nie spełnia wymogów zamawiającego, określonych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Konsorcjum Sprecher uwzględniło w złoŝonej w ofercie tabeli cenowej 9 sterowników pola, systemów centralnych i 14 szaf SSiN, co nie spełnia wymagania określonego w siwz. Wykonawca podsumowując koszty wykonania przedmiotu zamówienia w części V zamówienia podał w tabeli cenowej łączną kwotę ,00 zł (netto). Dokładnie ta kwota 15

16 została przeniesiona do formularza oferty (część V), która po doliczeniu podatku VAT stanowi cenę oferty. PowyŜsze, w ocenie Izby, świadczy o tym, iŝ wykonawca nie uwzględnił w cenie oferty wymagań zamawiającego co do minimalnej ilości omawianych urządzeń. Ryczałtowy charakter wynagrodzenia wykonawcy nie ogranicza, ani teŝ nie zwalnia zamawiającego z badania zgodności treści oferty z wymaganiami siwz. Oferta Konsorcjum Sprecher nie spełnia w omawianym zakresie wymagań specyfikacji. Nie zmieniają tego faktu ogólne oświadczenia złoŝone przez wykonawcę w ofercie, dotyczące spełnienia wszystkich wymagań określonych w siwz. Oświadczenia te stanowią jedynie o wewnętrznej sprzeczności treści oferty. Biorąc pod uwagę wyjaśnienia złoŝone przez wykonawcę w piśmie z dnia 15 września 2009 r., iŝ system SSiN dostarczony w ramach pakietu V będzie wyposaŝony w 10 sterowników, w tym 1 sterownik systemów centralnych, nie moŝna uznać, iŝ złoŝone oświadczenie eliminuje sprzeczności w treści oferty, a treść oferty w związku z tym moŝna uznać za odpowiadającą treści wymagań specyfikacji. Wyjaśnienie powyŝsze stanowi bowiem de facto zmianę treści oferty w zakresie ilości zaoferowanych urządzeń, co nie jest dopuszczalne w postępowaniu, stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. W ocenie Izby, w świetle złoŝonych przez wykonawcę w ofercie oświadczeń co do uwzględnienia w ofercie wszystkich wymagań siwz, moŝna badać moŝliwość uznania powyŝszych niezgodności za inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, które po poprawieniu i uwzględnieniu konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek doprowadzą treść oferty do zgodności z siwz. Niezgodność treści oferty z treścią siwz, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, zachodzi bowiem wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty, w szczególności pod względem przedmiotu zamówienia, nie odpowiada wymaganiom zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Biorąc pod uwagę, iŝ zamawiający nie przeprowadził badania treści oferty pod względem zastosowania procedury określonej w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp i nie dokonał poprawienia omyłek, nie moŝna uznać, iŝ oferta spełnia wymagania specyfikacji. W tych okolicznościach Izba stwierdziła, Ŝe oferta Konsorcjum Sprecher została wybrana przez zamawiającego jako najkorzystniejsza w części V zamówienia z naruszeniem przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, który zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty niezgodnej z treścią siwz z zastrzeŝeniem, Ŝe niezgodność niepowodująca istotnych zmian w treści oferty podlega poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. W tym zakresie zamawiający jest zobowiązany do powtórzenia czynności badania oferty. Przedstawione powyŝej uzasadnienie odnosi się w równym stopniu do zarzutu, iŝ oferta Elkomtech S.A. w części V zamówienia nie odpowiada treści specyfikacji, gdyŝ nie obejmuje wszystkich wymaganych przez zamawiającego sterowników polowych, systemów 16

17 centralnych oraz szaf SSiN, co wynika z tabeli cenowej, w której uwzględniono jedynie 11 sterowników pola, systemów centralnych i jedynie 14 szaf SSiN. Kwota wynikająca z podsumowania kosztów w tej tabeli została dokładnie przeniesiona do formularza oferty, co potwierdza, iŝ oferta (cena oferty) uwzględnia mniejszą niŝ wymagana ilość urządzeń. Izba uznała, iŝ oferta Elkomtech S.A. nie odpowiada wymaganiom specyfikacji w zakresie przedmiotu zamówienia i moŝe podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Zamawiający jest zobowiązany do ponownego zbadania tej oferty. Izba stwierdziła, Ŝe oferta Konsorcjum Sprecher nie moŝe być uznana za niezgodną z wymaganiami siwz w zakresie - braku harmonogramu i wykazu osób. PowyŜsze dokumenty, zgodnie z literalnym brzmieniem postanowienia specyfikacji, naleŝało przedłoŝyć w ofercie. W ocenie Izby, w przedmiotowym postępowaniu, dokumenty powyŝsze nie mają jednak istotnego znacznego z punktu widzenia treści oferty tj. merytorycznej jej zawartości, stanowiąc jedynie propozycję element do dalszych uzgodnień z zamawiającym. Dokumenty te mają znaczenie jedynie techniczne nie stanowią treści oferty. Zarówno harmonogram, w którym nie jest moŝliwe wskazanie terminów ustalonych w sposób wiąŝący przez wykonawcę, jak i wykaz osób, który do momentu zawarcia umowy i w trakcie jej trwania moŝe podlegać zmianom, nie mają wpływu na treść oferty. ZłoŜenie harmonogramu sprowadzałoby się faktycznie do powielenia treści zawartej w siwz, bez odniesienia do rzeczywistych terminów w czasie, które uzaleŝnione są od niezaleŝnych procedur i organów. Tym samym za wystarczające potwierdzenie wymagań zamawiającego zawartych w siwz w zakresie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, w świetle treści specyfikacji, naleŝy uznać oświadczenia złoŝone przez wykonawców co do uwzględnienia w ofercie wszystkich wymagań zawartych w siwz. Zatem, brak harmonogramu lub błędy (pominięcia) w harmonogramie nie stanowią o niezgodności treści oferty z treścią wymagań zamawiającego. Przyznać naleŝy słuszność wyjaśnieniom zamawiającego, iŝ załącznikiem do umowy będzie harmonogram uzgodniony pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, a nie harmonogram blankietowy, który w zasadzie nie potwierdza Ŝadnych terminów w sposób realny, ani wiąŝący. Z powyŝszych względów Izba uznała, Ŝe odstąpienie przez zamawiającego od badania ofert w zakresie złoŝenia powyŝszych dokumentów nie stanowi naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Istotne znaczenie ma przy tym okoliczność, iŝ zamawiający nie badał w tym zakresie Ŝadnej z ofert złoŝonych w przedmiotowym postępowaniu. W ten sposób porównywalność ofert w omówionym zakresie została zachowana. Zwrócić naleŝy uwagę, iŝ zamawiający wskazując dokumenty, które naleŝy złoŝyć w ofercie, moŝe Ŝądać tylko takich dokumentów, które słuŝą potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub wymogów dotyczących 17

18 przedmiotu zamówienia. Wymaganie dokumentów, które nie słuŝą tym celom nie znajduje uzasadnienia i podstaw prawnych w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego. PowyŜsze uzasadnienie odnosi się w równym stopniu do zarzutu dotyczącego złoŝenia w ofercie Elkomtech S.A. nieprawidłowego harmonogramu oraz braku wykazu osób i kontaktów w ofercie tego wykonawcy. Izba uznała, iŝ nie potwierdził się zarzut dotyczący zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum Sprecher na podstawie art. 89 ust 1 pkt 8 ustawy Pzp ze względu na nieprawidłową reprezentację Konsorcjum w postępowaniu i w efekcie złoŝenie oferty przez podmiot nieuprawniony. Zgodnie z pełnomocnictwem załączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu członkowie Konsorcjum: Sprecher Automation GmbH z siedzibą w Linz (Austria) i Sprecher Automation Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ustanowili pełnomocnikiem Konsorcjum w postępowaniu w sprawie zamówienia - firmę Sprecher Automation Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy reprezentowaną w osobie Piotra Olszańskiego. Pełnomocnictwo zostało podpisane przez przedstawicieli upowaŝnionych do reprezentowania spółki Sprecher Autornatlon GmbH tj. pana Erwina Raffelnera i Helmuta Schabetsbergera oraz spółki Sprecher Automation Polska Sp. z o.o. - pana Piotra O i Michała S. Z treści pełnomocnictwa wynika, Ŝe spółka Sprecher Automation GmbH udzieliła swojego pełnomocnictwa spółce Sprecher Automation Polska Sp. z o.o., która w zakresie wskazanym w pełnomocnictwie jest reprezentowana przez Piotra Olszańskiego. Piotr O reprezentuje spółkę Sprecher Automation Polska Sp. z o.o. jako lidera Konsorcjum z mocy pełnomocnictwa udzielonego mu przez zarząd spółki Sprecher Automarion Polska Sp. z o.o. w ramach tego samego dokumentu. W ocenie Izby, powyŝsza konstrukcja pełnomocnictwa nie narusza przepisów prawa i nie powoduje nieskuteczności pełnomocnictwa. Interpretacja treści omawianego pełnomocnictwa przyjęta przez odwołującego, iŝ w treści pełnomocnictwa wskazano sposób reprezentacji Sprecher Automation Polska Sp. z o.o. niezgodny z treścią wpisu w KRS, nie znajduje oparcia w treści oświadczeń złoŝonych w dokumencie pełnomocnictwa. B. Sygn. akt: KIO/UZP 1691 /09, Izba uznała, iŝ zarzut dotyczący niezgodności treści oferty Elkomtech S.A. w części VII zamówienia z treścią siwz potwierdził się. Stwierdzona niezgodność nie pozwala na uznanie, iŝ wybór tej oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym części VII zamówienia został dokonany przez zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 18

19 W części I siwz Określenie przedmiotu zamówienia, w tabeli 6.1 dla stacji śarnowiec wskazano w pozycji 5, iŝ naleŝy dostarczyć 1 komplet Sterownika systemów centralnych, a w pozycji 6-36 kompletów Sterowniki polowe (wyposaŝone w funkcje lokalnego sterowania). Po zsumowaniu liczby urządzeń, minimalna liczba wymaganych sterowników zgodnie z treścią specyfikacji wynosi 37 kompletów. Tymczasem, w tabeli cenowej złoŝonej w ofercie Elkomtech S.A. podano i wyceniono łącznie liczbę sterowników w ilości 36. Kwota wynikająca z formularza cenowego została przeniesiona do formularza oferty, co potwierdza iŝ oferta obejmuje równieŝ tę samą ilość urządzeń, która wskazano w tabeli cenowej. Stosownie do treści art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji, skutkującą odrzuceniem oferty moŝna stwierdzić wówczas, gdy oferta nie moŝe podlegać poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W przypadku oferty Elkomtech S.A. zamawiający dokonał wyboru tej oferty najkorzystniejszej w części VII zamówienia, mimo jej niezgodności ze specyfikacją, czym naruszył wskazany przepis. Z uwagi na powyŝsze, zamawiający jest zobowiązany do powtórzenia czynności badania tej oferty i ewentualnego jej odrzucenia jeśli stwierdzi, Ŝe niezgodność nie podlega poprawieniu jako inna omyłka w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W ocenie Izby, nie moŝna uznać, Ŝe oferta Elkomtech S.A. jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyŝ zawiera niepełny harmonogram realizacji zadania oraz nie zawiera wykazu osób (i kontaktów). Uzasadnienie w zakresie nieuwzględnienia tego zarzutu jest powtórzeniem argumentacji wskazanej powyŝej, w odniesieniu do toŝsamego zarzutu odnoszącego się do części V zamówienia. Izba uznała, Ŝe stwierdzone w toku postępowania naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp moŝe mieć istotny wpływ na wynik postępowania, co stosownie do art. 191 ust. 1a ustawy Pzp stanowi przesłankę uwzględnienia odwołania. Biorąc za podstawę stan rzeczy, ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak w sentencji na podstawie art.191 ust.1 i ust. 1a oraz art. 191 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania. Izba uwzględniła koszty wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego w wysokości 3 600,00 zł oraz koszty dojazdu pełnomocnika odwołującego na posiedzenie Izby i poniesionej opłaty skarbowej, stosownie do brzmienia 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886 z późn. zm.). 19

20 Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zmianami) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: Członkowie: 20

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 192/11 POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Lubomira Matczuk-Mazuś Agata Mikołajczyk Protokolant: Agata

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 295/10 WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Aneta Mlącka Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt KIO/UZP 129/09 POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Agata Mikołajczyk Andrzej Niwicki Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1394/10 WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 15 stycznia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 15 stycznia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1685/09 WYROK z dnia 15 stycznia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska Maziarz Ryszard Tetzlaff Protokolant:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 3 kwietnia 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 3 kwietnia 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 375/09 POSTANOWIENIE z dnia 3 kwietnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Anna Majstrowicz Rafał Komoń

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

z dnia 20 kwietnia 2010 r. Sygn. akt KIO/UZP 543/10 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Anna Packo Marzena Teresa Ordysińska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 18 listopada 2008 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 18 listopada 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1234/08 POSTANOWIENIE z dnia 18 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Mazurek Członkowie: Protokolant: Stanisław Sadowy Izabela Niedziałek

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1765/10 WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Agata Dziuban w sprawie wniesionego do Prezesa Krajowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 176/13 POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Izabela Kuciak Sylwester Kuchnio Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 71/08 WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Ewa Marcjoniak Lubomira Matczuk-Mazuś Natalia Mierzicka

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 lutego 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 11 lutego 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1808 /09 WYROK z dnia 11 lutego 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Agata Mikołajczyk Łukasz Listkiewicz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 699/11 POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

A B prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład

A B prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Sygn. akt KIO 1582/13 WYROK z dnia 10 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 502 /11 WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Protokolant: Andrzej Niwicki Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na posiedzeniu/rozprawie w dniu 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1638/11 WYROK z dnia 10 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 505/10 WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 19/11 WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 331/09 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Protokolant: Izabela Kuciak Dagmara Gałczewska-Romek Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 837/08 WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Stanisław Sadowy Członkowie: Protokolant: Małgorzata Rakowska Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 14 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 14 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 461/13 POSTANOWIENIE z dnia 14 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 października 2012 r.

WYROK. z dnia 19 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2151/12 WYROK z dnia 19 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Katarzyna Brzeska Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1978/09 POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Ewa Sikorska Anna Packo Małgorzata Rakowska Protokolant: Renata Łuba

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 996/10 WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Przewodniczący:

Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1273/09 Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 615/10 POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Ewa Sikorska Katarzyna Ronikier-Dolańska Ewa Rzońca Patrycja

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt KIO/UZP 1559/09 WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Emil Kuriata Izabela NIedziałek-Bujak Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r.

WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r. Sygn. akt: KIO 1759/10 WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Anna Chudzik Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 94/13 POSTANOWIENIE z dnia 30 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt: KIO 94/13 POSTANOWIENIE z dnia 30 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 94/13 POSTANOWIENIE z dnia 30 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Agata Mikołajczyk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 marca 2010r. Przewodniczący: Marek Koleśnikow

WYROK z dnia 25 marca 2010r. Przewodniczący: Marek Koleśnikow Sygn. akt: KIO/UZP 238/10 WYROK z dnia 25 marca 2010r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Protokolant: Magdalena Grabarczyk Marek Koleśnikow Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 28 września 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 28 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1968/11 WYROK z dnia 28 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt: KIO/UZP 1143/08 POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Barbara Bettman Agnieszka Trojanowska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 4 marca 2013 roku

POSTANOWIENIE. z dnia 4 marca 2013 roku Sygn. akt KIO 429/13 POSTANOWIENIE z dnia 4 marca 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 4 marca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 14 listopada 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 14 listopada 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1202/08 WYROK z dnia 14 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Grzegorz Mazurek Marek Koleśnikow Protokolant: Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska. Protokolant Marta Grzebalska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska. Protokolant Marta Grzebalska Sygn. akt UZP/ZO/0-2199/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zofia Halina Michalska Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska Iwona

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 marca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 marca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 153/10 WYROK z dnia 22 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Członkowie: Magdalena Grabarczyk Izabela Kuciak Protokolant: Paulina Zalewska

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 sierpnia 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 sierpnia 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1003/09 WYROK z dnia 13 sierpnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Członkowie: Jolanta Markowska Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 7 lipca 2011 r.

POSTANOWIENIE z dnia 7 lipca 2011 r. Sygn. akt: KIO 1360/11 POSTANOWIENIE z dnia 7 lipca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 marca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 marca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 139/10 WYROK z dnia 16 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Izabela Niedziałek Bujak Małgorzata Stręciwilk Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Stanisław Biłat Jacek Wojtaś Sławomir Mazurowski spółka jawna, ul.

Stanisław Biłat Jacek Wojtaś Sławomir Mazurowski spółka jawna, ul. Sygn. akt KIO/36/11 WYROK z dnia 21 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2011 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 stycznia 2006 r. Arbitrzy: Stanisław Janusz Hejna. Protokolant Magdalena Pazura

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 stycznia 2006 r. Arbitrzy: Stanisław Janusz Hejna. Protokolant Magdalena Pazura Sygn. akt UZP/ZO/0-3958/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 stycznia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Sitkowska Arbitrzy: Stanisław Janusz Hejna Marek Madaliński

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2007 r.

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-830/07 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Łukasz Paweł Radomyski arbitrzy: Violetta Ewa Morasiewicz Sebastian

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 12 marca 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 12 marca 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-218/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 marca 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Maciej Stodolak arbitrzy: Piotr Jan Budziński Klaudia Monika

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 30 maja 2008 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 30 maja 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 471/08 POSTANOWIENIE z dnia 30 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Marzena Teresa Ordysińska Izabela Niedziałek Andrzej Niwicki

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 maja 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 11 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 765/10 WYROK z dnia 11 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Protokolant: Mateusz Michalec

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 21 września 2006 r. Arbitrzy: Witold Edmund Witowski. Protokolant Magdalena Pazura

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 21 września 2006 r. Arbitrzy: Witold Edmund Witowski. Protokolant Magdalena Pazura Sygn. akt UZP/ZO/0-2492/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 września 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Teresa Jaworska -Klinowska Arbitrzy: Witold Edmund Witowski

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 kwietnia 2010 r. protokolant: Patrycja Kaczmarska

z dnia 7 kwietnia 2010 r. protokolant: Patrycja Kaczmarska Sygn. akt KIO/UZP 455/10 WYROK z dnia 7 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: przewodniczący Anna Packo protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 maja 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 5 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP657/10 WYROK z dnia 5 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Dagmara Gałczewska- Romek Katarzyna Brzeska Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Mateusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1573/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 maja 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 7 maja 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 534/09 WYROK z dnia 7 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Andrzej Niwicki Izabela Niedziałek-Bujak Ewa Jankowska Paulina Zalewska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 594/13 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2810/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka arbitrzy: Wacław Drzymała Tomasz Maria Iżyk protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 2747/10 WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 8 maja 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Marian Chyb. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 8 maja 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Marian Chyb. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-1252/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Sławomir Wiśniewski Arbitrzy: Krzysztof Marian Chyb Dagmara Gałczewska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 5 lutego 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 5 lutego 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1818/09 POSTANOWIENIE z dnia 5 lutego 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Jolanta Markowska Agata Mikołajczyk Protokolant: Patrycja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 540/10 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Kuciak Piotr Kozłowski Sylwester Kuchnio Protokolant: Łukasz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1633/10 WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Bogdan Artymowicz Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 25 czerwca 2013 r.

WYROK. z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1378/13 WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

W Y R O K. Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2004 r. Arbitrzy: Zbigniew Dąbrowski. Protokolant Rafał Oksiński

W Y R O K. Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2004 r. Arbitrzy: Zbigniew Dąbrowski. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-523/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Tadeusz Szafrański Arbitrzy: Zbigniew Dąbrowski Jerzy

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 940/16 WYROK z dnia 14 czerwca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

Sygn. akt: KIO 940/16 WYROK z dnia 14 czerwca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Sygn. akt: KIO 940/16 WYROK z dnia 14 czerwca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marian Smolec. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marian Smolec. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-1883/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Robert Konstanty Rudnicki Arbitrzy: Marian Smolec Stanisław Chudecki

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2006 r. Arbitrzy: Wiktor Ireneusz Życzyński. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2006 r. Arbitrzy: Wiktor Ireneusz Życzyński. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1631/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Lubomira Matczuk-Mazuś Arbitrzy: Wiktor Ireneusz Życzyński Andrzej

Bardziej szczegółowo

protokolant: Przemysław Śpiewak

protokolant: Przemysław Śpiewak Sygn. akt KIO/UZP 275/10 WYROK z dnia 1 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: przewodniczący Katarzyna Brzeska protokolant: Przemysław Śpiewak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2005 r. Arbitrzy: Jan Obrzut. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2005 r. Arbitrzy: Jan Obrzut. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-3538/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Łukasz Paweł Radomyski Arbitrzy: Jan Obrzut Anna Magdalena Piechota

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e Sygn. akt: KIO/UZP 1592/09 WYROK z dnia 8 stycznia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Ewa Sikorska Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 marca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 marca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1964/09 WYROK z dnia 2 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Izabela Kuciak Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 527/11 WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r.

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2513/12 WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 991/15 Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku Przewodniczący: Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2238/11

Sygn. akt KIO 2238/11 WYROK z dnia 25 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2012 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 marca 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Robert Skrzeszewski

z dnia 18 marca 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Robert Skrzeszewski Sygn. akt KIO/UZP 293/10 WYROK z dnia 18 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Katarzyna Prowadzisz Robert Skrzeszewski Protokolant: Agata Dziuban po

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 października 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 7 października 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1006/08 WYROK z dnia 7 października 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Andrzej Niwicki Anna Packo Protokolant: Dorota Witak po

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek. Protokolant Magdalena Pazura

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek. Protokolant Magdalena Pazura Sygn. akt UZP/ZO/0-3595/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Sławomir Wiśniewski Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek Małgorzata

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:.

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:. Sygn. akt: KIO 2113/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 21 marca 2005 r. Arbitrzy: Andrzej Ludomir Warwas. Protokolant Marta Grzebalska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 21 marca 2005 r. Arbitrzy: Andrzej Ludomir Warwas. Protokolant Marta Grzebalska Sygn. akt UZP/ZO/0-489/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 marca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tadeusz Marian Barnat Arbitrzy: Andrzej Ludomir Warwas Izabela Joanna

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 lipca 2009 r. Przewodnicząca:

WYROK z dnia 31 lipca 2009 r. Przewodnicząca: Sygn. akt KIO/UZP 942/09 WYROK z dnia 31 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Członkowie: Anna Majstrowicz Sylwester Kuchnio Luiza Łamejko Protokolant: Łukasz Sierakowski

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 14 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/409/11 WYROK z dnia 14 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Jolanta Markowska Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2011

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Katarzyna Prowadzisz

z dnia 1 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Katarzyna Prowadzisz Sygn. akt KIO/UZP 395/10 WYROK z dnia 1 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Patrycja

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący: orzeka:

WYROK. Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 2057/14 WYROK z dnia 16 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 23 stycznia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 23 stycznia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-48/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 23 stycznia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Maciej Stodolak arbitrzy: Leszek Witold Natora Monika Hirszfeld-Szczyrbak

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1957/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Grażyna Arlet Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Danuta Renata

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 10 marca 2009 r. Przewodniczący: Sylwester Kuchnio

POSTANOWIENIE z dnia 10 marca 2009 r. Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Sygn. akt KIO/UZP 231/09 POSTANOWIENIE z dnia 10 marca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Ewa Jankowska Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Protokolant: Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r.

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Sygn. akt: KIO/2682/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1337/10 WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Protokolant Paweł Kaczkan

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Protokolant Paweł Kaczkan Sygn. akt UZP/ZO/0-152/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Natalia Skubiszak-Kalinowska Arbitrzy: Krzysztof Błachut Piotr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 6 maja 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 6 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 706/10 POSTANOWIENIE z dnia 6 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Marek Szafraniec Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska Maziarz Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 października 2004 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 października 2004 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1623/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 października 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bożena Ankiewicz-Filipczuk Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski Ewa

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 29 marca 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 29 marca 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-320/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 29 marca 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elzbieta Maria Ciesielska arbitrzy: Sławomir Piotr Szepietowski Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 maja 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Antoni Broszkiewicz. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 maja 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Antoni Broszkiewicz. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-1220/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Bożena Nagórska - Protasiuk Arbitrzy: Krzysztof Antoni Broszkiewicz

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 13 września 2016 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 13 września 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1608/16 WYROK z dnia 13 września 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Protokolant: Wojciech Świdwa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 3 stycznia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 3 stycznia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. Akt. KIO/UZP/17/07 WYROK z dnia 3 stycznia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Markowska Jolanta Marcjoniak Ewa Lubomira Matczuk-Mazuś Urszula Krynicka

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 948/10 WYROK z dnia 2 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paulina Zalewska

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 5 lipca 2006 r. Arbitrzy: Elżbieta Halina Tomaka. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 5 lipca 2006 r. Arbitrzy: Elżbieta Halina Tomaka. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1907/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krzysztof Barnim Lewna Arbitrzy: Elżbieta Halina Tomaka Andrzej Jakub

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 18 października 2006 r.

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 18 października 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2618/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 18 października 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Alicja Litwa arbitrzy: Anna Monika Jędrzejewska

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 marca 2011 r. Przewodniczący: Anna Packo po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez

z dnia 17 marca 2011 r. Przewodniczący: Anna Packo po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Sygn. akt KIO 462/11 WYROK z dnia 17 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2011 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 listopada 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK z dnia 4 listopada 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO/UZP 1356/09 WYROK z dnia 4 listopada 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Małgorzata Rakowska Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Protokolant: Dorota

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 sierpnia2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 27 sierpnia2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1661/14 WYROK z dnia 27 sierpnia2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 17 maja 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 17 maja 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-565/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 17 maja 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Lilia Kolat arbitrzy: Maciej Łukasz Murgrabia Stanisław Chudecki protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 października 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 października 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1232/09 WYROK z dnia 19 października 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Andrzej Niwicki Anna Packo Małgorzata Rakowska Protokolant: Magdalena Pazura

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 893/09 WYROK z dnia 24 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Łukasz

Bardziej szczegółowo