Instrukcja obsługi portalu RazKozieDeco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi portalu RazKozieDeco"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi portalu RazKozieDeco

2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU RAZKOZIEDECO 1. WPROWADZENIE REJESTRACJA I LOGOWANIE Rejestracja Logowanie MOJE KONTO Edycja danych Dane osobowe i adresowe Grafiki profilu Usuwanie konta Biografia Media Filmy Dodawanie filmu Edycja zamieszczonego filmu Blog Dodawanie nowego wpisu Dodawanie galerii Portfolio Sklep Dodawanie kolekcji Dodawanie nowego produktu Dodawanie dodatkowych zdjęd produktów widocznych w sklepie Dodawanie nowego zestawu Parametry Dodawanie nowego parametru z listy dostępnych parametrów Dodawanie własnych parametrów Cena produktu Moje konto Video chat Poczta Znajomi

3 1. WPROWADZENIE Portal RAZKOZIEDECO.pl jest portalem skupiającym twórców kultury i pozwalającym im na propagowanie swojej twórczości. Poniżej zaprezentowano wygląd strony głównej oraz mapę serwisu: 3

4 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE 2.1 REJESTRACJA Aby założyd konto w serwisie należy wejśd na stronę i kliknąd komendę Zarejestruj znajdującą się w prawym górnym rogu strony (patrz: Ryc.1., pkt.1). U dołu strony znajdują się odnośniki do przydatnych dla użytkownika informacji (patrz: Ryc.1., pkt.2). Ryc Portal RazKozieDeco oferuje swoim użytkownikom możliwośd założenia dwóch rodzajów kont: Konto I stopnia oraz Konto II stopnia. Szczegóły dotyczące kont znajdują się na stronie razkoziedeco.pl po kliknięciu na odnośnik Zaloguj się widoczny w prawym górnym rogu strony (patrz: Ryc.1.,pkt.3). Rejestracja w serwisie (w celu założenia konta I stopnia) wymaga podania danych osobowych. W celu założenia konta wypełnid należy formularz danych osobowych, wyświetlający się po wywołaniu żądania rejestracji ( Zarejestruj). Dokonanie rejestracji wymaga zapoznania się i zaakceptowania warunków regulaminu portalu. Regulamin znaleźd można po przejściu do formularza rejestracji (patrz: Ryc.2, pkt.1) lub na stronie głównej portalu w odnośnikach do stron z przydatnymi informacjami (patrz: Ryc.1, pkt.2). 4

5 Aby zakooczyd proces rejestracji profilu I stopnia (por. Ryc.3.) należy, po wypełnieniu formularza danych, wybrad ikonę Zapisz (patrz: Ryc.2, pkt.2). Proces rejestracji zostanie przeprowadzony automatycznie, a użytkownik otrzyma na swoją skrzynkę niezbędne informacje dotyczące dalszego postępowania. Ryc LOGOWANIE Jeśli rejestracja w portalu przebiegła pomyślnie, możliwe jest zalogowanie do serwisu. Dane wymagane w procesie logowania (login i hasło) zostały podane przez użytkownika w procesie rejestracji (patrz: Ryc.2, pkt.3). Logowanie rozpocząd należy od wyboru opcji Zaloguj dostępnej na stronie głównej portalu (patrz: Ryc.1., pkt.3). Wybór opcji Zaloguj powoduje przeniesienie użytkownika do strony logowania (patrz: Ryc.3.). Aby dokonad logowania należy w wpisad login i hasło w formularzu znajdującym się po lewej stronie Zaloguj się (patrz: Ryc.3., pkt.1) i kliknąd Zaloguj (patrz: Ryc.3., pkt.2). Jednocześnie strona logowania pozwala na zapoznanie się z dostępnymi stopniami profili jakie oferuje serwis. Profil I stopnia jest profilem standardowym, którego założenie polega na rejestracji w portalu. Profil II stopnia daje użytkownikowi więcej możliwości, w tym sprzedaży 5

6 swoich produktów, jednak aby bo założyd, należy najpierw posiadad profil stopnia I i wysład zgłoszenie. Założenie profilu stopnia II polega na wciśnięciu ikony Zgłoś się (patrz: Ryc.3., pkt.3), która przenosi użytkownika do strony logowania. Proces zakładania profilu II stopnia odbywa się po zalogowaniu. Należy postępowad według instrukcji widocznych na ekranie. Ryc Po pomyślnym zalogowaniu się do serwisu, użytkownik zostaje przeniesiony na stronę główną. Aby zobaczyd i edytowad zawartośd swojego konta, należy wejśd w zakładkę Moje konto znajdującą się w prawym, górnym rogu strony (patrz: Ryc.4., pkt.1.). Ryc

7 3. MOJE KONTO 3.1 EDYCJA DANYCH Zakładka Edycja danych pozwala na edycję i uzupełnienie danych podanych w procesie rejestracji konta DANE OSOBOWE I ADRESOWE Aby dokonad edycji danych osobowych lub adresowych należy wejśd w opcję Dane osobowe (lub Dane adresowe) i zmienid poszczególne informacje w polach formularza (Patrz. Ryc.5. i Ryc.6.). W przypadku danych adresowych istnieje możliwośd wyboru gotowej nazwy kraju poprzez rozwinięcie listy w polu Kraj za pomocą przycisku (patrz: Ryc.6.). Ryc.5. Ryc.6. 7

8 3.1.2 GRAFIKI PROFILU Opcja Grafiki profilu umożliwia użytkownikowi umieszczenie w zdjęcia profilowego oraz dwóch innych grafik widocznych dla innych użytkowników na liście profili. Aby umieścid zdjęcie profilowe oraz grafiki widoczne na liście użytkowników, należy wybrad opcję Grafiki profilu (patrz: Ryc.7.). Ryc.7. Zdjęcie profilowe Ryc.8. 8

9 Aby wybrad grafikę należy wcisnąd przycisk Wybierz plik, po czym otworzy się okno pozwalające na przeszukanie dysku komputera i wybór odpowiedniej grafiki (patrz: Ryc.8.). Po wybraniu odpowiedniego pliku w okienku wyboru pliku (patrz: Ryc.8.) zatwierdzamy wybór poprzez wciśnięcie przycisku Otwórz. Po wybraniu grafik jakie użytkownik chce zamieścid w profilu, należy zatwierdzid wprowadzone zmiany poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz (patrz: Ryc.7., pkt.1). Zapisane grafiki pojawią się w liście użytkowników w następujący sposób: Ryc.9. Zdjęcie profilowe Grafika 1 Grafika 2 Aby usunąd zamieszczone w profilu grafiki należy zaznaczyd opcję Usuo dotychczasową grafikę znajdującą się pod miniaturą grafiki w zakładce Grafiki profilu (patrz: Ryc.7., pkt.2) i zapisad zmiany poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz (patrz: Ryc.7., pkt.1). UWAGA: Pliki graficzne (zdjęcia, obrazy itp.) należy umieszczad w postaci plików z rozszerzeniem.jpeg USUWANIE KONTA W razie potrzeby usunięcia konta z portalu należy w zakładce Edycja danych wybrad opcję Usuwanie konta. Po wyborze opcji otwiera się strona (patrz: Ryc.10.) pozwalająca na usunięcie profilu po podaniu aktualnego hasła. UWAGA: Usunięcie konta spowoduje trwałe i nieodwracalne wykasowanie danych związanych z profilem użytkownika. 9

10 Po wpisaniu hasła należy potwierdzid operację poprzez wciśnięcie przycisku: Tak, usuwam lub Nie, rezygnuję w przypadku kiedy użytkownik nie zdecyduje się usunąd konta. Ryc BIOGRAFIA Zakładka Biografia pozwala na umieszczenie w profilu użytkownika życiorysu. Po wybraniu opcji Biografia pojawia się strona z formularzem w formie edytora tekstowego (patrz: Ryc.11.). Ryc Tutaj wpisz tekst 2 10

11 Po wpisaniu w wyznaczone miejsce tekstu możemy edytowad jego wygląd za pomocą przycisków znajdujących się nad ramką wpisywania zawartości (patrz: Ryc.11.,pkt.1). Po najechaniu kursorem myszki na przycisk edytora tekstu pojawia się pisemny komunikat o funkcji jaką przycisk pełni. Po dokonaniu edycji (każdorazowo!) należy zapisad zmiany poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz (patrz: Ryc.11.,pkt.2). 3.3 MEDIA Użytkownik za pośrednictwem portalu, w zakładce Media może zamieszczad na swoim profilu różnego rodzaju wpisy wraz załącznikami. Po wejściu w zakładkę Media pojawia się lista zamieszczonych przez użytkownika mediów. Przykładową listę obrazuje Ryc.12.. Ryc Aby dodad nowe medium do swojego profilu należy wcisnąd przycisk Dodaj nowe znajdujący się nad listą już istniejących mediów (patrz: Ryc.12., pkt.1). Aby dokonad edycji już istniejącego medium należy nad nazwą pliku, który użytkownik chce edytowad wybrad ikonę edycji: Po wciśnięciu ikony edycji użytkownik zostanie przeniesiony do strony edycji wpisu (patrz: Ryc.13.) UWAGA: Formularze dodawania nowego medium i edycji już istniejącego wyglądają identycznie (różnicą są dodatkowe przyciski w funkcji Edytuj). 11

12 Ryc W punkcie 1 na Ryc.13. zaznaczono trzy dodatkowe przyciski, które występują w formularzu edycji medium, a nie występują w formularzu dodawania nowego medium. Funkcje formularzy (dodawana i edytowania mediów) są identyczne. Aby poprawnie dodad medium należy obowiązkowo wypełnid pole Tytuł oraz dodad tekst (w oknie edytora tekstu, tekst edytuje się za pomocą przycisków, patrz: Ryc.13., pkt.2), grafikę lub załącznik (poprzez opcję Wybierz plik, patrz: Ryc.13., pkt.3). Można wybrad jedną z dostępnych form tj.: tekst, grafikę lub załącznik, lub dowolnie łączyd wszystkie te elementy. Po dodaniu wszystkich elementów należy zapisad zmiany poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz (patrz: Ryc.13., pkt.4). Aby powrócid do listy mediów należy wybrad ikonę Powrót widoczną w pkt.5 na Ryc

13 3.4 FILMY UWAGA: Pliki graficzne (zdjęcia, obrazy itp.) należy umieszczad w postaci plików z rozszerzeniem.jpeg DODAWANIE FILMU Aby zamieścid film należy w części Moje konto wejśd w zakładkę Filmy (por. Ryc.5.). Po przejściu do zakładki Filmy pojawi się strona pozwalająca na dodawanie i edycję multimediów (patrz: Ryc.14.), zawierająca listę dotychczas umieszczonych filmów. Ryc Chcąc dodad nowy film, należy wcisnąd przycisk Dodaj nowe (patrz: Ryc.14.,pkt.1), po czym użytkownik przejdzie do strony pozwalającej na dodanie filmu (patrz: Ryc.15.), który ukaże się na profilu użytkownika. Pola oznaczone symbolem * tj. Link do filmu oraz Tytuł muszą zostad wypełnione. W polu Link do filmu należy umieścid pełny adres strony na jakiej znajduje się film. UWAGA: Portal obsługuje wyłącznie filmy pochodzące z serwisu youtube.com. Użytkownik musi więc zamieszczad swoje filmy, które wcześniej zostały umieszczone w youtube.com. Krótki film instruktażowy, jak zamieścid film na youtube.com można znaleźd po poniższym adresem: 13

14 Ryc.15 Jeżeli wszystkie niezbędne dane (tj. link do filmu i tytuł) zostały zamieszczone w formularzu, należy wcisnąd przycisk Zapisz, aby potwierdzid przesyłanie filmu do portalu. Opcjonalnie, użytkownik może zamieścid także opis filmu, poprzez wpisanie tekstu w pole Opis filmu. Zamieszczony film pokaże się na liście filmów użytkownika (patrz: Ryc.14.) oraz w profilu użytkownika widocznym dla odwiedzających, w zakładce Filmy EDYCJA ZAMIESZCZONEGO FILMU Aby edytowad wcześniej zamieszczony film należy po wejściu zakładki Moje konto i wybraniu opcji Filmy wcisnąd ikonę edycji w postaci (por. Ryc.14): Po wykonaniu operacji użytkownik zostanie przeniesiony do strony, która pozwala na edytowanie zamieszczonych przez niego filmów. Formularz pozwala na edytowanie: Tytułu filmu Linku do filmu Opisu filmu Przyciski znajdujące się powyżej edytowanego filmu (patrz: Ryc.16., pkt.1) pozwalają na obejrzenie obrazu, usunięcie go lub powrót do listy. Po najechaniu kursorem myszki na wybraną ikonę pojawi się słowny opis zastosowania ikony. 14

15 Ryc Wprowadzone zmiany należy (każdorazowo!) potwierdzid poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz znajdującego się poniżej formularza (patrz: Ryc.16.). 3.5 BLOG Posiadanie konta w portalu pozwala użytkownikowi na prowadzenie bloga powiązanego z jego profilem DODAWANIE NOWEGO WPISU Blog skojarzony z profilem użytkownika wykorzystuje prosty w obsłudze edytor tekstowy. Aby dodad nowy wpis do bloga należy wybrad opcję Blog w zakładce Moje konto (por. Ryc.5.). Następnie, należy wcisnąd przycisk (znajdujący się nad listą wpisów) Dodaj nowy (patrz: Ryc.17., pkt.1). Wywołanie akcji Dodaj nowy spowoduje przeniesienie użytkownika do formularza pozwalającego na uzupełnienie nowego wpisu (patrz: Ryc.17.). Po przejściu do formularza umożliwiającego stworzenie wpisu na bloga należy uzupełnid oznaczone symbolem * pola Tytuł wpisu i Treść wpisu (patrz: Ryc.17.,pkt.1 i 2). Dodatkowo, użytkownik ma możliwośd wprowadzenia zajawki (krótkiego wprowadzenia do posta) oraz zdjęcia będącego obrazem dla danego wpisu. 15

16 Ryc Formatowanie wpisu umożliwia prosty edytor tekstowy wyposażony w zestaw ikon pozwalających na dostosowanie tekstu (por. Ryc.17.,pkt.2). Tekst Tytułu wpisu i Zajawki formatowany jest automatycznie. Aby dodad zdjęcie należy wcisnąd przycisk Wybierz plik co wywoła otwarcie okna pozwalającego na przeszukanie dysku komputera (por. Ryc.8). Należy także wybrad opcje wpisu, widoczne poniżej okna wprowadzania tekstu (patrz: Ryc.17.,pkt.6). Wprowadzony tekst, zdjęcia oraz wszystkie zmiany należy potwierdzid poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz (patrz: Ryc.17.,pkt.4 i 5). UWAGA: Pliki graficzne (zdjęcia, obrazy itp.) należy umieszczad w postaci plików z rozszerzeniem.jpeg 16

17 3.5.2 DODAWANIE GALERII Dodatkowo, użytkownik ma możliwośd stworzenia galerii zdjęd dla wpisu. Aby ją stworzyd należy wybrad ikonę Galeria (patrz: Ryc.18.,pkt.2). Ryc Tworzenie galerii zdjęd polega na dodaniu plików poprzez ikonę Wstaw nowy element (patrz: Ryc.19.,pkt.1) oraz zaznaczeniu czy ma byd on widoczny w galerii (aktywny / nieaktywny). UWAGA: Pliki graficzne (zdjęcia, obrazy itp.) należy umieszczad w postaci plików z rozszerzeniem.jpeg Ryc

18 2 1 Do zarządzania zawartością galerii zdjęd bloga, wykorzystuje się zestaw ikon widoczny nad listą plików zawartych w galerii (patrz: Ryc.19.,pkt.2). Po najechaniu kursorem myszy na daną ikonę wyświetla się informacja o tym, jaką pełni ona funkcję. 3.6 PORTFOLIO Użytkownik portalu ma możliwośd umieszczenia w nim swojego portfolio. Aby utworzyd portfolio należy z bocznego menu Moje konto wybrad opcję Portfolio (patrz: Ryc.20.). Po wywołaniu otwarcia zakładki, pojawi się strona z zawartością portfolio użytkownika. Na listę zawartości składają się miniatury plików umieszczonych przez użytkownika. Wgrywane pliki zostają automatycznie zmniejszane do rozmiaru 516x333 pikseli. Ryc

19 1 2 Aby dodad pliki, które mają byd widoczne w portfolio należy wcisnąd przycisk Dodaj pliki, po czym automatycznie otworzy się okno przeszukiwania dysków komputera (por. Ryc.8.). Zarządzanie wgranymi plikami odbywa się poprzez układ strzałek (patrz: Ryc.20.,pkt.2), dzięki którym można przesuwad pliki, aby ustawid kolejnośd ich pokazywania się na profilu. UWAGA: Pliki graficzne (zdjęcia, obrazy itp.) należy umieszczad w postaci plików z rozszerzeniem.jpeg 3.7 SKLEP Użytkownicy posiadający konto II stopnia mają do dyspozycji możliwośd założenia sklepu internetowego, w którym sprzedawane będą ich prace DODAWANIE KOLEKCJI Przed rozpoczęciem dodawania do sklepu produktów, należy dodad kolekcje (kategorie), którym przyporządkowane będą dodane później produkty. Aby dodad nową kolekcję należy w menu 19

20 Moje Konto wybrad opcję Sklep, a następnie wybrad opcję Kolekcje. W tym momencie, użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do Listy kolekcji (patrz: Ryc.21). Ryc.21 Aby dodad nową kolekcję należy wcisnąd przycisk Dodaj widoczny na Ryc.21. Po wykonaniu operacji użytkownik przeniesiony zostanie do formularza dodawania nowej kolekcji (patrz: Ryc.22.). Aby poprawnie dodad nową kolekcję, należy wpisad w odpowiednim polu jej nazwę. Dodatkowo, użytkownik może dodad grafikę ilustrującą kolekcję. Aby dodad grafikę dla kolekcji należy w polu Grafika wcisnąd przycisk Wybierz plik po czym na ekranie komputera pojawi się okno. Ryc.22. W oknie przeszukiwania dysku twardego komputera, po wybraniu odpowiedniej grafiki, należy zatwierdzid jej wybór poprzez kliknięcie przycisku Otwórz. Aby zapisad wprowadzoną kolekcję, należy wcisnąd przycisk Zapisz (u dołu lub u góry formularza dodawania kolekcji). Ikona z zieloną strzałką, pozwala na powrót do listy kolekcji bez zapisywania zmian DODAWANIE NOWEGO PRODUKTU Aby dodad do sklepu nowy produkt należy w menu Moje konto wybrad opcję Sklep, a następnie Dodaj produkt. W tym momencie użytkownik automatycznie przenosi się do panelu 20

21 administrowania sklepem, gdzie może zarządzad swoimi produktami. Dodając nowy produkt należy wypełnid wszystkie wymagane (oznaczone symbolem * ) pola. Uzupełnienie pozostałych informacji zawartych w formularzu jest dobrowolne, jednakże zaleca się podanie jak największej liczby informacji ułatwi to klientom korzystanie ze sklepu użytkownika. Dzięki liście rozwijanej (patrz: Ryc.23.) możliwy jest automatyczny wybór np. Kategorii produktu i Kolekcji (dodawanie kolekcji opisano w rozdziale 3.7.2). Ryc.23. Dodawanie produktu cz Ryc.24. Dodawanie produktu cz.2. 21

22 Ryc.25. Dodawanie produktu cz.3. 1 UWAGA: Pliki graficzne (zdjęcia, obrazy itp.) należy umieszczad w postaci plików z rozszerzeniem.jpeg 22

23 Aby dodad zdjęcia produktu, należy wcisnąd przycisk Wybierz plik i wybrad odpowiednią grafikę z dysku twardego komputera (patrz: Ryc.8.). Po dodaniu plików należy zapisad wszystkie zmiany poprzez wciśnięcie ikony Zapisz (patrz: Ryc.25.). Funkcję Zgoda na wysyłkę należy zaznaczyd tylko, kiedy użytkownik zgadza się na wysyłanie produktów drogą pocztową (patrz: Ryc.25.,pkt.1) DODAWANIE DODATKOWYCH ZDJĘD PRODUKTÓW WIDOCZNYCH W SKLEPIE Aby dodad więcej zdjęd obrazujących dany produkt, należy wejśd w zakładkę Sklep, gdzie pojawi się lista wszystkich produktów jakie użytkownik wprowadził do systemu. Następnie należy odnaleźd produkt, którego galerię zdjęd użytkownicy ma zamiar uzupełnid. W celu dodania zdjęd, należy wcisnąd ikoną Galeria (patrz:ryc.26.) Ryc.26. Po wciśnięciu ikony, użytkownik zostanie przekierowany do galerii zdjęd produktu, gdzie można dodad obrazy. Aby dodad zdjęcie należy wcisnąd przycisk Dodaj pliki (patrz: Ryc.27.) po czym automatycznie otworzy się okno przeszukiwania dysku twardego komputera. Należy zaznaczyd wszystkie pliki, jakie mają zostad załadowane do galerii produktu i w oknie przeszukiwania dysku wcisnąd przycisk Otwórz. Rozpoczęte zostanie ładowanie plików na serwer, każdy poprawnie wgrany plik pojawi się na liście Galerii zdjęć produktu X, gdzie możliwa będzie jego edycja. 23

24 Aby zmieniad kolejnośd wyświetlania zdjęd w galerii produktu, użytkownik wykorzystad może system strzałek. Aby usunąd plik z galerii produktu należy wcisnąd przycisk oznaczony czerwonym znakiem X znajdujący się w polu miniatury zdjęcia. Wprowadzone do systemu zdjęcia zostaną przeskalowane do maksymalnego rozmiaru szer.: 800px, wys.: 800px. Ryc.27. UWAGA: Pliki graficzne (zdjęcia, obrazy itp.) należy umieszczad w postaci plików z rozszerzeniem.jpeg DODAWANIE NOWEGO ZESTAWU Dodawanie nowego zestawu należy rozpocząd od wejścia w zakładkę Sklep wybrania opcji Dodaj zestaw. Po wywołaniu akcji użytkownik automatycznie przekierowany zostanie do formularza dodawania zestawu. Aby dodad nowy zestaw należy podad informacje we wszystkich polach oznaczonych w formularzu symbolem * (patrz: Ryc.28.). Ryc.28. Dodawanie zestawu cz.1. 24

25 Aby ułatwid przeglądanie klientom sklepu, zaleca się wypełnienie możliwie jak największej liczby pól formularza (patrz: Ryc.28.,29. i 30.). Dodawanie zdjęd zestawu odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku Wybierz plik i wybraniu odpowiedniej grafiki (patrz: Ryc.8.). Po dodaniu plików należy wprowadzone zmiany należy potwierdzid poprzez wciśnięcie ikony Zapisz (patrz: Ryc.30.). Funkcję Zgoda na wysyłkę należy zaznaczyd, kiedy użytkownik zgadza się na wysyłanie produktów drogą pocztową (patrz: Ryc.30.,pkt.1). Ryc.29. Dodawanie zestawu cz.2. 25

26 Ryc.30. Dodawanie zestawu cz PARAMETRY 26

27 Aby zapewnid klientom możliwośd jak najlepszego zapoznania się z oferowanym produktem, serwis oferuje użytkownikowi dodanie parametrów w postaci np. wizualizacji kolorystycznych produktu. Dodawanie nowych parametrów dla produktów rozpoczyna się poprzez dodanie Grup parametrów, które spoczywa na Administratorze portalu DODAWANIE NOWEGO PARAMETRU Z LISTY DOSTĘPNYCH PARAMETRÓW Jeżeli Administrator serwisu dodał wybrane przez użytkownika parametry, można rozpocząd ich edycję. Dodane przez Administratora parametry pojawią się w Grupach parametrów (w zakładce Parametry wybrad należy kategorię produktu na dole listy Kategorie sklepu znajdują się Grupy parametrów). Operację należy rozpocząd poprzez zalogowanie się do systemu. Następnie należy wejśd w zakładkę Sklep Baza zdjęć parametrów (patrz: Ryc.31.). Na ekranie pojawi się lista folderów, w których znajdują się dane wersje parametrów. Aby zdefiniowad nowy parametr należy utworzyd folder o odpowiadającej użytkownikowi nazwie (np. nazwa produktu), którą należy wpisad w pole Nazwa. Zatwierdzenie zmian polega na wciśnięciu przycisku Dodaj folder (patrz: Ryc.31.), który automatycznie utworzy nowy folder. Po utworzeniu folderu, aby dodad do niego pliki, należy wejśd w folder (poprzez kliknięcie na jego miniaturę) a następnie poprzez ikonę Dodaj pliki (patrz: Ryc.32.) dodad odpowiednie pliki. Ryc.31. Ryc

28 Wybór ikony Dodaj pliki (patrz: Ryc.32.) wywołuje pojawienie się okna, pozwalającego na wybór odpowiednich wizualizacji produktu (parametrów), które mają pojawid się na stronie sklepu (patrz: Ryc.33.). Ich wybory dokonad można zarówno pojedynczo (poprzez zaznaczenie i dodanie każdego z elementów osobno) lub ogólnie (poprzez jednoczesne zaznaczenie i dodanie wszystkich elementów). Wybrane elementy zatwierdzamy poprzez kliknięcie przycisku Otwórz, a po ich załadowaniu na serwer (patrz: Ryc.34.) zapisujemy zmiany w bazie zdjęd produktów poprzez wybór przycisku Zapisz zmiany (patrz: Ryc. 32.). Ryc.33. Ryc

29 Prawidłowo wgrane pliki powinny pojawid się w odpowiadającym folderze w postaci miniatur (patrz: Ryc.35.). Ryc.35. Ostatnim etapem jest przyporządkowanie miniatur odpowiadającym im parametrom produktu umieszczonym uprzednio w systemie. Aby wykonad operację należy w Wybranych zestawach parametrów przyporządkowad odpowiedniemu parametrowi odpowiadającą jemu miniaturę wizualizacji produktu (patrz: Ryc.36.). Przyporządkowanie wykonad należy poprzez dodanie (pliku umieszczonego wcześniej na serwerze, patrz: Ryc.34.) zdjęcia produktu do odpowiadającego mu parametru (np. tak jak w tym 29

30 przypadku koloru). Wybór opcji domyślny powoduje, iż wizualizacja pokazująca się na stronie jest wyświetlana tylko dla koloru domyślnego podanego w procesie wprowadzania produktu do bazy. Oznacza to, że zdjęcie produktu będzie występowało tylko w jednym kolorze, niezależnie od tego, czy wizualizacje dla pozostałych parametrów zostały umieszczone na serwerze. Dostępne zestawy parametrów można sortowad w kolejności wyświetlania się, poprzez przestawianie ich w oknie formularza Dostępne zestawy parametrów za pomocą strzałek (patrz. Ryc.36). Ryc DODAWANIE WŁASNYCH PARAMETRÓW Jeśli użytkownik chce dodad własną grupę parametrów produktu, musi skontaktowad się z Administratorem portalu w celu wykonania przez niego tej operacji. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez formularz dostępny w panelu użytkownika. Administrator stworzy daną grupę parametrów, po czym użytkownik będzie mógł dodad własne parametry. Aby dodad własny parametr do istniejącej / utworzonej Grupy parametrów należy w opcji Parametry (znajdującej się w zakładce Sklep) wybrad z Grup parametrów daną grupę, do której chce się dodad parametr. Po wybraniu grupy użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do okna w którym widnieją parametry przypisane danej grupie. Aby dodad nowy parametr należy wcisnąd przycisk Dodaj nowy (patrz: Ryc.37.), po czym użytkownik zostanie przeniesiony do formularza, w którym będzie mógł zdefiniowad parametr (patrz: Ryc.38.). Aby dodad nowy parametr należy wypełnid pola formularza (aby zmienid sposób wyświetlania z prostego na rozszerzony należy wypełnid wszystkie pola oznaczone znakiem * ). 30

31 Aby zatwierdzid wprowadzone zmiany należy wcisnąd przycisk Zapisz (patrz: Ryc.37.). Wprowadzony parametr będzie gotowy do przyporządkowania produktom. Ryc.37. Ryc.38. UWAGA: Pliki graficzne (zdjęcia, obrazy itp.) należy umieszczad w postaci plików z rozszerzeniem.jpeg CENA PRODUKTU 31

32 Dodatkową funkcja jest Zmiana ceny pozwalająca na rozróżnienie produktu względem parametrów (np. cena skórzanej sofy ma byd wyższa niż tej wykonanej z tkaniny). Do tego celu wykorzystad należy pole Zmiana ceny, gdzie umieścid należy kwotę, o którą produkt z danym parametrem (np. skórzany) ma byd droższy od standardowej kwoty produktu. Jednocześnie, wpisanie w pole wartości ze znakiem ujemnym skutkuje obniżeniem ceny podstawowej o daną kwotę. 3.8 MOJE KONTO Opcja Moje konto dostępna w zakładce Moje konto (patrz: Ryc.39.) pozwala na szybkie przejście do profilu użytkownika. Po wybraniu tej opcji użytkownik zostanie przekierowany na swój profil (patrz: Ryc.40.) Ryc.39. Ryc.40. Wygląd przykładowego profilu 32

33 Zdjęcie profilowe 3.9 VIDEO CHAT Opcja Video Chat dostępna w zakładce Moje konto pozwala na prowadzenie video chatu, który publikowany jest na żywo na profilu użytkownika. Osoby odwiedzające profil użytkownika mogą na bieżąco podglądad nadawany przez video chat obraz. Wybierając przycisk Utwórz chat panel użytkownika automatycznie pokazuje kolejne dostępne opcje (patrz: Ryc.41.). Ryc

34 Ryc.42. Aby rozpocząd video chat należy wcisnąd przycisk Rozpocznij nadawanie, natomiast aby przerwad video chat należy wybrad ikonę Zakoocz (patrz: Ryc.42.). W tym momencie przerwane jest nadawanie i użytkownicy przeglądający profil nie będą odbierali obrazu za pomocą video chatu POCZTA Korzystanie z poczty w serwisie pozwala na wysyłanie wiadomości do innych użytkowników serwisu, będących na liście kontaktów osoby wysyłającej wiadomośd. Okno zawiera listę dotychczas odebranych wiadomości oraz wyszukiwarkę, pozwalającą na odnalezienie wątków. Aby utworzyd nową wiadomośd należy wcisnąd przycisk Napisz wiadomość (patrz: Ryc.43.), po czym na ekranie pojawi się pole wpisywanie wiadomości (patrz: Ryc.44). Ryc.43. Ryc

35 Po wypełnieniu formularza wiadomości (patrz: Ryc.44.) aby wysład wiadomośd do adresata należy wcisnąd przycisk Wyślij u dołu formularza (patrz: Ryc.44.). U dołu strony znajduje się odnośnik Wiadomości wysłane pozwalający na przejrzenie wcześniejszej korespondencji ZNAJOMI Portal pozwala użytkownikom na stworzenie sieci kontaktów, obejmującej innych użytkowników. Aby wyszukad osoby, które użytkownik chce dodad do listy znajomych, należy wcisnąd ikonę Wyszukaj nowych znajomych (patrz: Ryc.45.). Aby wyszukad znajomych należy wypełnid odpowiednie pola pozwalające na ich identyfikację oraz wcisnąd przycisk Szukaj (patrz: Ryc.46.). Ryc

36 Ryc

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1

Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Legenda (kolorystyka pól): - pole do edycji (wpisywanie danych) - pole do edycji (wybór z listy) - pole nieedytowalne,

Bardziej szczegółowo

JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent

JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent JavaTech Team 3 lipca 2009 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 2 Autor i Recenzent 4 2.1 Logowanie i przypomnienie hasła.......................... 4

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SZANOWNY INTERESANCIE

SZANOWNY INTERESANCIE SZANOWNY INTERESANCIE Platforma SEKAP umożliwia Użytkownikowi wypełnianie wniosków, formularzy, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej oraz komunikowanie się z Urzędem poprzez skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcja dynamiczna zniŝkowa (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do systemu... 4 3. Widok menu Administracja dla użytkownika o

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU. Wersja podstawowa:

OPIS SYSTEMU. Wersja podstawowa: OPIS SYSTEMU (PRZYKŁADOWA APLIKACJA) Oprogramowanie napisane jest w języku java, toteż współpracuje z dowolnym systemem operacyjnym (polecam XP, Vista, Linux). Rejestracja danych oraz ich archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl.

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl. Dostęp do pakietu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych do nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w szkołach ponadgimnazjalnych stworzonych w ramach projektu Przedsiębiorcze szkoły W

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

E-commerce dofollow list

E-commerce dofollow list E-commerce dofollow list Lista zawiera 5 adresów stron, które można wykorzystać do promocji sklepów internetowych. Została ona udostępniona użytkownikom serwisu http://www.seostation.pl/ Sugerujemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL Zasady korzystania z Systemu Informacji Lokalowej sil.gznk.pl System Informacji Lokalowej jest podglądem stanu kartotek czynszowych prowadzonych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Z.B. Każdy

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS Część 2 wprowadzanie ocen 1. Zaloguj się na stronie świadectwa.librus.pl 7-cyfrowym loginem i własnym hasłem. 2. Jeśli od ostatniej zmiany hasła minęło 30 dni, to nastąpi wymuszenie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny

Instrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny Instrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny Wersja1.0 Spis treści: 1. Wybór formularza 3 2. Wybór jednostki ARR 3 3. Wypełnianie formularza 3 4. Załączniki 4 5. Generowanie dokumentu xml 4 6. Podpisanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Czas trwania procedury: 5 miesięcy Interaktywna instrukcja składania wniosku Właściciel procedury: Departament Instrumentów Polityki Naukowej

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie Białystok, 3 lipca 2012 Tytuł dokumentu: Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wyszukiwarki

Konfiguracja Wyszukiwarki Konfiguracja Wyszukiwarki Wyszukiwarka posiada wiele ciekawych opcji, które możecie Państwo ustawić własnoręcznie wprost z własnego panelu zarządzającego, po uprzednim zalogowaniu się do oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Opis... 2. Najważniejsze cechy modułu:... 2. Predefiniowane opcje wysyłki... 2. Rozszerzony podgląd zamówień... 2

Opis... 2. Najważniejsze cechy modułu:... 2. Predefiniowane opcje wysyłki... 2. Rozszerzony podgląd zamówień... 2 ENADAWCA INTEGRACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SPIS TREŚCI Opis... 2 Najważniejsze cechy modułu:... 2 Predefiniowane opcje wysyłki... 2 Rozszerzony podgląd zamówień... 2 Działania masowe... 2 Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0808vh, i7-n0816vh, i7-n0832vh i7-h0804vh, i7-h0808vh, i7-h0816vh i7-n0908vh, i7-n0916vh, i7-n0932vh i7-h0904vh, i7-h0908vh, i7-h0916vh i7-n07716vh, i7-n07732vh i7-n0708vh,

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się do Moje GS1. wprowadź dane o swoich lokalizacjach w mniej niż 5 minut!

Zaloguj się do Moje GS1. wprowadź dane o swoich lokalizacjach w mniej niż 5 minut! Zaloguj się do Moje GS1 0 wprowadź dane o swoich lokalizacjach w mniej niż 5 minut! WSTĘP DO MOJE GS1 (1) MOJE GS1 to przyjazne w obsłudze narzędzie do tworzenia i zarządzania numerami GTIN i GLN posiadające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu pre-lei dla osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą

Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu pre-lei dla osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu pre-lei dla osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą 1. Rejestracja konta samorejestracja osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

JAK ZNALEŹĆ SZUKANY PRODUKT I DOKONAĆ ZAKUPU PRZEWODNIK KROK PO KROKU

JAK ZNALEŹĆ SZUKANY PRODUKT I DOKONAĆ ZAKUPU PRZEWODNIK KROK PO KROKU JAK ZNALEŹĆ SZUKANY PRODUKT I DOKONAĆ ZAKUPU PRZEWODNIK KROK PO KROKU Pierwszym krokiem w sklepie internetowym jest znalezienie szukanych produktów. Jest to możliwe na kilka sposobów : 1. Przez kliknięcie

Bardziej szczegółowo

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5 SYSTEM INFORMATYCZNY LASÓW PAŃSTWOWYCH Centralizacji Systemu Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN etap C13 pkt 5 Dokumentacja użytkownika Pro-Holding Sp. z o.o., Kraków,

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.03.a Punkt przyjęć krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Punkt przyjęć krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S KONTAKTY

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S KONTAKTY \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S KONTAKTY SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 4. MOJE KONTAKTY... 5 4.1. KONTKATY PUBLICZNE... 6 4.1.1. EDYCJA KONTAKTU...

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 126

FlexDMS Aktualizacja 126 Aktualizacja FlexDMS do wersji 126 zwiera: Nowe funkcjonalności: 1. Integracja z ESA 2. Oznaczenie recepcji bezpośredniej w zleceniach napraw 3. Dodanie pola recepcja bezpośrednia do tabeli przestawnej

Bardziej szczegółowo

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie 1 Komunikacja człowiek - komputer Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 3 Temat dwiczenia: Projektowanie interfejsu programu typu bazodanowego dr Artur Bartoszewski CZĘŚD I analiza przykładowego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika aplikacji Telewizja internetowa

Dokumentacja użytkownika aplikacji Telewizja internetowa Dokumentacja użytkownika aplikacji Telewizja internetowa Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj a - pakiet rozwiązań

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

FRAKTAL STUDIO CELNE

FRAKTAL STUDIO CELNE Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL STUDIO CELNE Moduł CELINA (e-podpis) wersja 3.0 kwiecień 2013 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. Adres siedziby: Plac Obrońców Warszawy 6/5, 09-402 Płock REGON:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INTERNETOWEJ PLATFORMY e-kwt AEROKLUBU NADWIŚLAŃSKIEGO (opracował: Ł. Skonecki) Internetowa platforma e-kwt została udostępniona pod adresem: http://kwt.lisie.pl Platforma jest udostępniona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcja DROGA DO PORTALU PARTNERA SERWISOWEGO TOLL COLLECT Spis treści 1. Warunki 2. Zakładanie konta 3. Logowanie 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk

e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk kwiecień 2016 Spis treści: 1. Połączenie z systemem i logowanie 3 2. Operacje w systemie e-dziekanat 4 3. Wprowadzanie ocen 8 4. Oceny cząstkowe 12 5. Obecności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do gimnazjów.

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do gimnazjów. 1 Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do gimnazjów. Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny lub zgłoszenie następnie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office.

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiana w sposobie wykonania aktualizacji programu. Od wersji 1.18 przy instalowaniu kolejnej wersji programu konieczne jest uzyskanie klucza aktywacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa Huawei E398 LTE Plus Internet wita w świecie mobilnego internetu! Plus Internet to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo