The business compass. Idea behind the money

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The business compass. Idea behind the money"

Transkrypt

1 The business compass Idea behind the money» Zarz¹dzanie finansami» Planowanie podatkowe» Zarz¹dzanie aktywami» Doradztwo gospodarcze» Wsparcie rozwoju» Nieruchomoœci

2 GMK Consulting Group GMK jest niezale n¹ firm¹ doradcz¹ specjalizuj¹c¹ siê w profesjonalnej obs³udze podmiotów gospodarczych. Nasi doradcy obs³ugiwali do tej pory transakcje o ³¹cznej wartoœci ponad 4,5 mld Euro. G M K t o z e s p ó ³ e k o n o m i s t ó w, finansistów oraz prawników doskonale znaj¹cych polskie realia biznesowe oraz rynki finansowe. Nasi specjaliœci posiadaj¹ ugruntowan¹ pozycjê oraz wieloletnie doœwiadczenie wyniesione z czo³owych instytucji finansowych i doradczych. W GMK doradzamy naszym Klientom w zakresie aspektów f i n a n s o w y c h, b i z n e s o w y c h, strategicznych oraz podatkowych. Uczestniczymy zarówno w projektach start-up, jak i podczas transakcji k a p i t a ³ o w y c h, p r o j e k t ó w restrukturyzacyjnych oraz rozwojowych. Przewagê GMK Management stanowi du a elastycznoœæ i macierzowa struktura organizacyjna pozwalaj¹ca na integracjê wielu aspektów w trakcie pracy nad projektem. Nasi doradcy wielokrotnie doradzali przy k o n s e k w e n c j a c h f i n a n s o w y c h sprzeda y/zakupu przedsiêbiorstwa lub jego wydzielonej czêœci, po³¹czeniach i podzia³ach, przejêciach poszukuj¹c aktywnie najkorzystniejszych rozwi¹zañ dla swoich klientów. poprawnoœci¹ dzia³añ finansowych przedsiêbiorców w toku ich codziennej dzia³alnoœci - w ramach us³ug zdalnego doradztwa gospodarczego. W GMK prowadzimy szereg szkoleñ o t w a r t y c h i z a m k n i ê t y c h. N a s i wspó³pracownicy posiadaj¹ uprawnienia l i c e n c j o n o w a n y c h d o r a d c ó w p o d a t k o w y c h, a d w o k a t ó w, r a d c ó w prawnych, poœredników nieruchomoœci, ksiêgowych czy te cz³onków rad nadzorczych. P o w i e l u l a t a c h p r a c y w m i ê d z y n a r o d o w y c h k o r p o r a c j a c h pragniemy podzieliæ siê nasz¹ wiedz¹ i u n i k a t o w y m d o œ w i a d c z e n i e m z przedsiêbiorcami. Chcemy byæ doradcami biznesu niezale nie od wielkoœci przedsiêbiorstwa i kraju pochodzenia kapita³u. Nasze us³ugi polecamy wszystkim przedsiêbiorcom, którzy oczekuj¹ obs³ugi na najwy szym poziomie za przystêpn¹ cenê. Chcemy aby produkty biznesowe, które do tej pory wydawa³y siê dostêpne tylko dla najwiêkszych przedsiêbiorstw sta³y siê dla Pañstwa czynnikiem u³atwiaj¹cym prowadzenie dzia³alnoœci. Posiadamy znaczne doœwiadczenie w zakresie przygotowywania przegl¹dów dla spó³ek ró nych bran (finanse, produkcja, nieruchomoœci, handel, górnictwo, medycyna) oraz bie ¹cego czuwania nad Dlaczego GMK? Doœwiadczenie zespo³u zdobyte w pracy w miêdzynarodowych korporacjach oraz funduszach private equity wynikaj¹ce z iloœci zrealizowanych projektów Multidyscyplinarny zespó³ prawników, ekonomistów, finansistów oraz menad erów Kompleksowoœæ œwiadczonych us³ug Elastyczny tryb pracy i rozliczeñ

3 GMK Consulting Group Pracujemy w siedmiu zespo³ach odpowiedzialnych za ró ne dzia³y w tym: miêdzy innymi nieruchomoœci, finanse, inwestycje i podatki. Dziêki takiej strukturze organizacyjnej i du ej specjalizacji jesteœmy w stanie zapewniaæ naszym klientom wysokiej klasy doradztwo biznesowe oraz us³ugi finansowe. Ka dy z zespo³ów zarz¹dzany jest przez partnera co znacznie podnosi jakoœæ komunikacji i wymiany doœwiadczeñ pomiedzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. Taka macierzowa struktura pracy pozwala nam kszta³towaæ rozwi¹zania biznesowe i wpieraj¹ce rozwój przedsiêbiorstw. Jesteœmy w stanie spojrzeæ na ka de ze stosowanych i proponowanych rozwi¹zañ przez pryzmat ka dego z zespo³ów, wy³apuj¹c jednoczeœnie niuanse pozwalaj¹ce na jeszcze dok³adniejsze dopasowanie rozwi¹zañ do potrzeb naszych klientów. Dodatkowo rozwi¹zania wytworzone w jedym z zespo³ów s¹ natychmiast implementowane do pracy innych, a nasi klienci otrzymuj¹ gotowe rozwi¹zania i wsparcie, które jest nie tylko unikatow¹ wiedz¹ ale na dodatek wiedz¹ bardzo aktualn¹ i sprawdzon¹. W ramach naszej struktury ka dy z zespo³ów wspó³pracuje dodatkowo z zewnêtrznymi wspó³pracownikami i firmami partnerskimi, co jeszcze dodatkowo poszerza zakres mo liwoœci dzia³ania i oferowania jeszcze nowszych i lepszych rozwi¹zañ dla naszych Klientów.

4 Zarz¹d GMK Consulting Group GRZEGORZ MARCINISZYN PARTNER ZARZ ADZAJ CY Ukoñczy³ Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu (finanse i bankowoœæ, zarz¹dzanie i marketing), kontynuuje pracê naukow¹ z tematyki zarz¹dzania ryzykiem. Swoje szerokie doœwiadczenie z zakresu private equity i rynków ventures capital zdobywa³ w najwiêkszych tego typu funduszach w Polsce. Zarz¹dza³ biznesami w zamkniêtych funduszach inwestycyjnych o wartoœciach NAV: 30 milionów euro oraz aktywami wartymi 500 mln z³. W swojej codziennej pracy specjalizuj¹ siê w bie ¹cym doradztwie finansowym ze szczególnym uwzglêdnieniem urentawniania przedsiêbiorstw, pozyskiwania finansowania oraz wdra ania modeli finansowych pozwalaj¹cych na zwiêkszenie p³ynnoœci finansowej i dokonanie znacznych oszczêdnoœci. W³ada jêzykiem polskim oraz angielskim. MARCIN KRZYŒKO PARTNER ZARZ ADZAJ CY Studiowa³ na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ekonomiê na Wielkopolskiej Wy szej Szkole Spo³eczno-Ekonomicznej. Kontynuuje pracê naukow¹ pisz¹c rozprawê doktorsk¹ z tematyki spo³ecznoekonomicznej relacji Afryka, Chiny, UE. Cz³onek Project Management Institute. Posiada bogate doœwiadczenie z zakresu rynków energetycznych oraz surowcowych zdobyte w Polskich i Brytyjskich firmach. Zarz¹dza³ holdingiem z³o onym z firm produkcyjnych i handlowych. W swojej codziennej pracy specjalizuje siê w szczególnoœci w zakresie zarz¹dzania przedsiêbiorstwami w fazach wstêpnych i rozwojowych oraz przejêciami, a tak e w zakresie planowania i optymalizacji modeli biznesowych oraz miêdzynarodowego planowania struktur biznesowych i podatkowych.

5 Doœwiadczenie w zarz¹dzaniu GRZEGORZ MARCINISZYN - PARTNER ZARZ ADZAJ CY W latach cz³onek zarz¹du i dyrektor finansowy jednego z najwiêkszych funduszy inwestycyjnych private equity w Polsce. Zarz¹dzana w latach przez Grzegorza Marciniszyn poprzez funkcjê Cz³onka Zarz¹du i Dyrektora Finansowego. Immoventures Sp. z o.o. posiada ponad 40% akcji MCI Management S.A. MARCIN KRZYŒKO - PARTNER ZARZ ADZAJ CY W latach cz³onek rady dyrektorów i dyrektor zarz¹dzaj¹cy miêdzynarodowego holdingu produkcyjno - handlowego.

6 Ludzie GMK Consulting Group PATRYCJA DE LA ROSA JIMENEZ ASSOCIATE PARTNER RADCA PRAWNY Absolwentka Wydzia³ów Filologicznego oraz Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego, radca prawny, licencjonowany poœrednik w o b r o c i e n i e r u c h o m o œ c i a m i. Doœwiadczenie zdobywa³a jako wyk³adowca akademicki z zakresu prawa cywilnego, prowadz¹c prace badawcze na Wydziale Prawa UWr, czy kieruj¹c Dzia³em Umów w Wydz. i n i c j a t y w, G o s p o d a r c z y c h U M Wroc³awia. Ceniony szkoleniowiec. Od 2001 r. prowadzi w³asn¹ kancelariê. Posiada bogate doœwiadczenie w kompleksowej obs³udze podmiotów, dla których istotne znaczenie maj¹ inwestycje czy twórcze, innowacyjne rozwi¹zania. Opracowywa³a pe³n¹ dokumentacjê do projektów i transakcji o jednorazowej wart. ok.50 mln z³. W³ada jêzykiem polskim, hiszpañskim i angielskim. ANDRZEJ KRAUZE ASSOCIATE PARTNER ADWOKAT Absolwent Wydzia³u Prawa Administracji Uniwersytetu Wroc³awskiego, University of Leeds, Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu oraz London King s College, a d w o k a t o r a z r a d c a p r a w n y. Doœwiadczenie zdobywa³ w polskich placówka dyplomatycznych, w Sta³ym Przedstawicielstwie RP przy ONZ i innych Organizacjach Miêdzynarodowych, w ISDA w Nowym Jorku oraz jako Dyrektor Generalny Biura Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A, a tak e jako wyk³adowca angielskiego jêzyka prawniczego w Miedziowym Centrum Kszta³cenia Kadr sp. z o.o. w Lubinie. Ceniony prawnik i negocjator. Od 2005 r. prowadzi w³asn¹ kancelariê. Posiada bogate doœwiadczenie w kompleksowej obs³udze podmiotów gospodarczych g³ównie z udzia³em kapita³u amerykañskiego i niemieckiego, prowadzeniu due diligence spó³ek oraz z zakresu prawa cywilnego i handlowego. W³ada jêzykiem polskim i angielskim, rosyjskim i niemieckim

7 Przyk³adowe projekty Wartoœæ inwestycji: Typ finansowania: Wysokoœæ finansowania: Bran a: 58 MLN EURO Wykup lewarowany 36 MLN PLN Informatyka (ABC Data), PE Nadzór w³aœcicielski w projekcie LBO spó³ki o przychodach ponad 2 MLD PLN. Pozyskanie finansowania (19 MLN PLN d³ug, 17 MLN PLN vendor). Zabezpieczenia form wyjœcia z inwestycji. Wartoœæ inwestycji: Typ finansowania: Wysokoœæ finansowania: Bran a: 9 MLN PLN Venture capital 7 MLN PLN Nieruchomoœci, VC Pozyskanie finansowania, zakup i przekszta³cenia gruntów inwestycyjnych w spó³ce typu SPV. Vendor 4 MLN PLN, Kredyt 3MLN PLN Wartoœæ inwestycji: Typ finansowania: Wysokoœæ finansowania: Bran a: 39 MLN USD Akredytywy rewolwingowe 12,6 MLN USD Handel miêdzynarodowy Pozyskanie finansowania w postaci akredytyw rewolwingowych u ywanych w handlu miêdzynarodowych w kontraktach terminowych oraz zarz¹d transakcjami handlowymi. Wartoœæ finansowania 12,6 MLN USD Wartoœæ inwestycji: Typ finansowania: Wysokoœæ finansowania: Bran a: 12 MLN PLN Gwarancja bankowa, UE Fund 5 MLN PLN Agregaty pr¹dotwórcze Finansowanie i zarz¹d menad erski budowy fabryki agregatów pr¹dotwórczych. Wartoœæ inwestycji 12 MPLN, dotacja z funduszy pomocowych UE 5 MPLN, Gwarancja bankowa 7 MPLN Wartoœæ inwestycji: Typ finansowania: Wysokoœæ finansowania: Bran a: 500 MLN PLN Asset Management 47 MLN PLN Nieruchomoœci, PE, VC Zarz¹dzanie aktywami o wartoœci 500 MLN PLN, nadzór nad ksiêgowoœci¹, kontrolingiem, inwestycjami, restrukturyzacja zad³u enia, bud etowania (równie spó³ek zale nych). Pozyskanie finansowania na inwestycje: 47 MLN PLN. Due dilligence projektów inwestycyjnych Wartoœæ inwestycji: Typ finansowania: Wysokoœæ finansowania: Bran a: 16,5 MLN PLN Obligacje korporacyjne 16,5 MLN PLN Przetwórstwo rybne Pozyskanie finansowania na zakup i rozwój przetwórni ryb. Projekt typu start-up. Obligacje korporacyjne 14 MPLN

8 Jeúli jest coú, czego nie p o t r a f i m y z r o b i ã wydajniej, taniej i lepiej niý konkurenci, nie ma sensu, ýebyúmy to robili i powinniúmy zatrudniã do wykonania tej pracy kogoú, kto zrobi to lepiej niý my. Henry Ford Zarz¹dzanie finansami Oferta us³ug Wieloletnie doœwiadczenie nabywane w miêdzynarodowych korporacjach oraz funduszach private equity pozwala nam zaoferowaæ Pañstwu us³ugi doradcze, który miêdzy innymi obejmuj¹: Planowanie podatkowe Doradztw o gospodarcze Zarz¹dzanie aktywami Nieruchomoœci Wspa rci e rozwoju Jesteœmy gotowi wspieraæ Pañstwa dzia³alnoœæ oferuj¹c równie szereg innych us³ug realizowanych wspólnie z innymi podmiotami z grupy oraz podmiotami wspó³pracuj¹cymi lub partnerskimi. Wœród takich us³ug znajduj¹ siê: zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, ubezpieczenia gospodarcze, ksiêgowoœæ, audyt, sta³a obs³uga prawna przedsiêbiorstw oraz w³aœcicieli i zarz¹dów, a tak e emisje papierów wartoœciowych i wsparcie marketingowo - sprzeda owe.

9 Zarz¹dzanie finansami Pomagamy przedsiêbiorstwom zwiêkszaæ p³ynnoœæ i poprawiaæ przep³ywy finansowe. Identyfikujemy newralgiczne obszary wymagaj¹ce poprawy. Wdra amy modele finansowe pozwalaj¹ce na zwiêkszenie konkurencyjnoœci. Pomagamy w pozyskaniu finansowania zewnêtrznego i zwiêkszaniu wartoœci firm. Pozyskiwanie finansowania (linie kredytowe, kredyty i po yczki hipoteczne,obligacje w³asne, instrumenty d³u ne, privat equity, fundusze UE); Zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstw; Restrukturyzacja finansowa przedsiêbiorstw; Podnoszenie wartoœci rynkowej i transakcyjnej firm; Doradztwo inwestycyjne; Przygotowanie firm do sprzeda y; Wykupy i inwestycje w spó³ki poza publicznym obrotem; Feasibility study, biznesplany; Wskazywanie optymalnej profesjonalnej obs³ugi bankowej dla przedsiêbiorstw i osób prywatnych; Us³uga zewnêtrznego dyrektora finansowego (CFO).

10 Planowanie i optymalizacja podatkowa 10% Wdra amy modele optymalizacji podatkowej daj¹ce naszym Klientom a do 98% oszczêdnoœci podatkowych. Doradzamy firmom jak przekszta³caæ przedsiêbiorstwa dobieraæ najlepsze struktury prawne do aktualnie prowadzonego biznesu. Zajmuj¹c siê na co dzieñ z³o onymi operacjami biznesowymi mamy doœwiadczenie w ocenie ryzyk finansowych i prawnych zwi¹zanych z proponowanymi rozwi¹zaniami. Podchodzimy do prowadzonych spraw w sposób indywidualny i kreatywny, czego wynikiem s¹ proponowane Klientom czêsto unikatowe rozwi¹zania oparte na mocnych podstawach. Szczególny nacisk k³adziemy w ka dym przypadku na kwestiê optymalizacji podatkowej podejmowanych dzia³añ. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zajmujemy siê szerokim spektrum spraw podatkowych oferuj¹c doradztwo i konsultacje obejmuj¹ce planowanie podatkowe osobistych obci¹ eñ podatkowych jak równie obci¹ eñ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej w dowolnej formie, optymalizacjê struktury korporacyjnej podmiotów z punktu widzenia minimalizacji obci¹ eñ podatkowych bie ¹cej dzia³alnoœci, dystrybucji zysków oraz przysz³ego wyjœcia z inwestycji, wsparcie na ka dym z etapów dokonywanych transakcji zarówno w toku codziennej dzia³alnoœci jak i w trakcie podejmowanych fuzji czy przejêæ. Miêdzynarodwe planowanie podatkowe w tym 10% podatek dochodowy PIT i 0% CIT! Raje podatkowe i struktury offshore Fundusze inwestycyjne zamkniête (FIZ i FIZAN) optymalizacje podatkowe; odzyskiwanie nadp³aconych podatków w tym: odzyskiwanie VAT od niep³atnych przekazañ, odzyskiwanie CIT i VAT w zwi¹zku z emisj¹ akcji na Gie³dzie oraz Rynku New Connect, a tak e odzyskiwanie PCC od nabycia gruntów oraz z innych tytu³ów; Zabezpieczenie transakcji wewn¹trzgrupowych - transfer pricing; Podatkowa Grupa Kapita³owa; Ukosztowienie skupu akcji w³asnych; Maj¹tek trwa³y - zwiêkszanie kosztów amortyzacji i aktywacja podatkowa nieu ywanych sk³adników maj¹tku; Aktywacja strat podatkowych; Optymalizacja wynagrodzeñ kluczowych pracowników; Zabezpieczenie zarz¹du i osób odpowiedzialnych za podatki przed ryzykiem odpowiedzialnoœci karnej lub karnej-skarbowej. Przegl¹dy i audyt podatkowy; Ulga na nowe technologie; Aktywacja podatkowa znaku towarowego lub innych wartoœci niematerialnych i prawnych; Optymalizacja bie ¹cych rozliczeñ w CIT i PIT; Zaniechane inwestycje - odzyskiwanie VAT i rozpoznanie kosztów podatkowych; Istotne u³atwienia w rozliczaniu VAT i obiegu faktu; Optymalizacja podatku od nieruchomoœci op³at za u ytkowanie wieczyste; Wydatki na reprezentacjê i reklamê - zaliczanie do kosztów i odzyskiwanie VAT; Dochodzenie odszkodowañ z nieruchomoœci obci¹ onych urz¹dzeniem przesy³owym (lini¹ lub s³upem wysokiego/œredniego napiêcia, gazoci¹giem, ciep³oci¹giem itp.) Rozliczanie VAT w przypadku prowadzenia dzia³alnoœci zwolnionej (Banki, Placówki medyczne, Us³ugi finansowe); Optymalizacja sprzeda y przedsiêbiorstw; Rachunkowoœæ zabezpieczeñ.

11 Zarz¹dzanie aktywami Przedsiêbiorcom posiadaj¹cym rozbudowane struktury w³asnoœciowe przedsiêbiorstw, a tak e przedsiêbiorcom o wysokich aktywach pomagamy bezpiecznie i skutecznie lokowaæ œrodki w nowe przedsiêwziêcia i zarz¹dzaæ obecnymi, bez koniecznoœci wzmo onej aktywnoœci. Zarz¹dzanie aktywami Funduszy Inwestycyjnych Zamkniêtych; Zarz¹dzanie aktywami Privat equity; Analiza fundamentalna aktywów; Administracja spó³kami holdingowymi.

12 Doradztwo gospodarcze Analizujemy obecne modele biznesowe proponuj¹c zwiêkszenie potencja³ów gospodarczych. Przygotowujemy biznes plany i raporty analityczne. Doradzamy przy fuzjach, przejêciach i wydzieleniach i przekszta³ceniach przedsiêbiorstw. Dokonujemy restrukturyzacji i wdra amy ochronê zarz¹dów przedsiêbiorstw. Rejestracja spó³ek, fundacji (trusty) oraz zamkniête fundusze inwestycyjne w Polsce i wybranych krajach; Przekszta³cenia struktur przedsiêbiorstw oraz dobór optymalnych struktur do rodzaju dzia³alnoœci; Doradztwo inwestycyjne; Przygotowanie firm do sprzeda y; Nowe przedsiêwziêcia biznesowe; Wykupy i inwestycje w spó³ki poza publicznym obrotem; Analizy strategiczne; Restrukturyzacja przedsiêbiorstw; Zarz¹dzanie projektami wdro eniowymi; Tworzenie aliansów i konsorcjów; Wskazanie i implementacja optymalnych form dzia³alnoœci; Procedury ochronne dla zarz¹dów spó³ek przed odpowiedzialnoœci¹ karn¹ lub karn¹-skarbow¹; Due - dilligence (finansowy, prawny, podatkowy i techniczny, w tym medyczny); Wyceny przedsiêbiorstw; Opracowanie biznesplanów, prognoz i analiz; Zak³adanie, ³¹czenie i przekszta³canie podmiotów gospodarczych; Doradztwo w zakresie znaków towarowych; Doradztwo transakcyjne w procesach fuzji i przejêæ (M&A); Doradztwo w procesach transformacji spó³ek (³¹czenie, przekszta³cenie, podzia³, wydzielanie ZCP); Tworzenie spó³ek i zaawansowanych struktur gospodarczych; Sporz¹dzanie i negocjowanie umów inwestycyjnych; Przygotowanie prospektów emisyjnych oraz memorandów informacyjnych;

13 Wsparcie rozwoju Przygotowujemy opinie i ekspertyzy dotycz¹ce strategii rozwoju biznesu. Zbieramy informacje na temat klientów i konkurentów. Doradzamy w zakresie sporz¹dzania i egzekwowanie polityki i procesów sprzeda y a tak e planowania przep³ywów i monitorowania wydajnoœci. Projektowania modelu biznesowego Feasibility study, biznesplany; Opracowanie i implementacja strategii wzrostu przedsiêbiorstw; Opinie i ekspertyzy dotycz¹ce startegii rozwoju biznesu; Zbierania informacji na temat klientów i konkurentów; Doradztwo w zakresie sporz¹dzanie i egzekwowanie polityki i procesów sprzeda y; Planowanie przep³ywów i monitorowanie wydajnoœci; Badanie nowych rodzajów dzia³alnoœci / produktów / us³ug z naciskiem na identyfikacjê luk (istniej¹cych i / lub spodziewanych) w ograniczaniu lub zwiêkszeniu potrzeb potencjalnych klientów (obecnych i / lub nowe).

14 Nieruchomoœci Dzia³amy na wszystkich kapita³owych i operacyjnych rynkach nieruchomoœci, w tym na rynkach inwestycji prywatnych, kredytowanych i finansowanych kapita³em w³asnym. Doradzamy przy zakupie, zarz¹dzaniu i sprzeda ach nieruchomoœci. Oferujemy wyceny i zarz¹dzanie nieruchomoœciami. Doradztwo przy sprzeda y i skupie nieruchomoœci; Modele biznesowe bezpodatkowej sprzeda y nieruchomoœci; Zarz¹dzanie nieruchomoœciami; Zarz¹dzanie inwestycjami; Badania rynku nieruchomoœci; Wycena nieruchomoœci; Bardzo ciekawe inwestycje nieruchomoœciowe o IRR przekraczaj¹cym 30%;

15 Zarz¹dzanie kadr¹ kierownicz¹ Dla zarz¹dów spó³ek oraz dla dyrektorów wykonawczych oferujemy rozwi¹zania pozwalaj¹ce na znaczne obni enie podatków osobistych. Zabezpieczenie zarz¹du i osób odpowiedzialnych za podatki przed ryzykiem odpowiedzialnoœci karnej lub karnej skarbowej. Optymalizacja wynagrodzeñ kluczowych pracowników; Dla zarz¹dów spó³ek oferujemy równie pakiet rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na zwiêkszenie efektywnoœci pracy spó³ki oraz podniesienie wynagrodzeñ / premii cz³onków zarz¹dów; Outsourcing i leasing w³asnych pracowników.

16 Wspó³praca Naszymi klientami s¹ podmioty niezale nie od skali dzia³alnoœci czy te kraju pochodzenia kapita³u. Realizujemy us³ugi dla klientów polskich i zagranicznych od jednoosobowych dzia³alnoœci gospodarczych do potê nych spó³ek akcyjnych. Cz³onkowie naszego zespo³u zrealizowali szereg projektów i transakcji.zachêcamy Pañstwa do skorzystania z oferowanych przez nas us³ug i produktów, których celem jest w g³ównej mierze wygenerowanie oszczêdnoœci i osi¹gniecie Waszego celu biznesowego. W zale noœci od potrzeb, chêtnie podejmiemy siê przygotowaæ produkty i us³ugi skrojone na miarê Waszych potrzeb, przygotowane specjalnie dla Waszego typu dzia³alnoœci. P³acisz za efekty Nasz wynagrodzenie zale y w g³ównej mierze od tego jak dobrze bêdziemy realizowaæ Wasze potrzeby. Nasz cel to efektywne osi¹ganie za³o onych i wyznaczonych nam zadañ. Ich wynikiem jest Wasza satysfakcja. Dlatego wynagrodzenie g³ównie pobieramy w postaci premii od sukcesu (success fee). W rozliczeniach z Klientami stosujemy tak e atrakcyjne systemy wynagrodzeñ oparte na indywidualnie ustalanych rycza³tach za przygotowanie danej sprawy, konkretnego wybranego rodzaju zagadnieñ czy spraw, jak równie rycza³tach miesiêcznych z limitem godzin. Unika to w e ro zwi¹zania P³atno œæ za efekty Elastyczny tryb pracy Niskie koszty po stronie klienta

17 Polityka jakoœci Zarz¹d GMK Management przyk³ada ogromn¹ uwagê do zapewnienia najwy szej jakoœci dostarczanych us³ug. Dlatego te poprzez odpowiednie mechanizmy Systemu Zapewnienia Jakoœci¹ Zarz¹d GMK Management bêdzie d¹ y³ do zaoferowania klientom coraz wy szej, nieosi¹galnej dotychczas na rynku jakoœci us³ug. W tym celu przy planowaniu i podejmowaniu dzia³añ bêd¹ wykorzystywane informacje zwrotne od klientów, informacje dotycz¹ce konkurencji i przedsiêbiorstw najlepszych w bran y oraz inne maj¹ce wp³yw na jakoœæ us³ug GMK Management. Szczególne znaczenie przywi¹zujemy do wypracowania jednolitych standardów postêpowania, przy jednoczesnym elastycznym podejœciu do powierzonych nam zadañ. Ka dy pracownik GMK Management jest zobligowany do aktywnoœci na rzecz zapewnienia jakoœci oraz winien podejmowaæ wszelkie dzia³ania projakoœciowe. Polityka Jakoœci wyznaczana przez Zarz¹d, wspó³kreowana i realizowana przez pracowników GMK Management ma na celu sta³e doskonalenie us³ug i realizowanie ich na poziomie znacznie wy szym ni us³ugi konkurencji. Wysoka œwiadomoœæ i zaanga owanie wszystkich pracowników w realizacjê polityki jakoœci jest kluczem do sukcesu GMK. Dlatego te Zarz¹d GMK Management bêdzie wykorzystywa³ silne sprzê enie zwrotne od pracowników GMK dla weryfikacji za³o eñ i sta³ego doskonalenia sposobów dzia³ania. Nad funkcjonowaniem Systemu Zapewnienia Jakoœci GMK czuwa Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Zapewnienia Jakoœci. Za realizacjê polityki jakoœci s¹ odpowiedzialni wszyscy pracownicy GMK Management. 100% Wszelkie prawa zastrze one. Prawo do powielania, u ywania i publikacji zawartoœci prezentacji lub jej czêœci podlegaj¹ przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z póÿn. zm.). Treœci, obrazy i idee mog¹ byæ udostêpniane tylko za pisemn¹ zgod¹ GMK. Zabronione jest kopiowanie, publiczne udostêpnianie i u ywanie w celach komercyjnych obrazów, zdjêæ zawartych w prezentacji GMK Management lub ich czêœci. Korzystanie z treœci zawartych w prezentacji nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw. Wszystkie znaki graficzne (logo) i nazwy handlowe produktów u yte w tej prezentacji nale ¹ do ich w³aœcicieli. Dane spóùki: Parco Sp. z o.o. Management Spóùka Komandytowo-Akcyjna Adres rejestrowy: ul.jana D³ugosza Wroc³aw NIP: KRS:

18 Adaptat ionis a key to survival in difficu lt times

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: 16 17 marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo