The business compass. Idea behind the money

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The business compass. Idea behind the money"

Transkrypt

1 The business compass Idea behind the money» Zarz¹dzanie finansami» Planowanie podatkowe» Zarz¹dzanie aktywami» Doradztwo gospodarcze» Wsparcie rozwoju» Nieruchomoœci

2 GMK Consulting Group GMK jest niezale n¹ firm¹ doradcz¹ specjalizuj¹c¹ siê w profesjonalnej obs³udze podmiotów gospodarczych. Nasi doradcy obs³ugiwali do tej pory transakcje o ³¹cznej wartoœci ponad 4,5 mld Euro. G M K t o z e s p ó ³ e k o n o m i s t ó w, finansistów oraz prawników doskonale znaj¹cych polskie realia biznesowe oraz rynki finansowe. Nasi specjaliœci posiadaj¹ ugruntowan¹ pozycjê oraz wieloletnie doœwiadczenie wyniesione z czo³owych instytucji finansowych i doradczych. W GMK doradzamy naszym Klientom w zakresie aspektów f i n a n s o w y c h, b i z n e s o w y c h, strategicznych oraz podatkowych. Uczestniczymy zarówno w projektach start-up, jak i podczas transakcji k a p i t a ³ o w y c h, p r o j e k t ó w restrukturyzacyjnych oraz rozwojowych. Przewagê GMK Management stanowi du a elastycznoœæ i macierzowa struktura organizacyjna pozwalaj¹ca na integracjê wielu aspektów w trakcie pracy nad projektem. Nasi doradcy wielokrotnie doradzali przy k o n s e k w e n c j a c h f i n a n s o w y c h sprzeda y/zakupu przedsiêbiorstwa lub jego wydzielonej czêœci, po³¹czeniach i podzia³ach, przejêciach poszukuj¹c aktywnie najkorzystniejszych rozwi¹zañ dla swoich klientów. poprawnoœci¹ dzia³añ finansowych przedsiêbiorców w toku ich codziennej dzia³alnoœci - w ramach us³ug zdalnego doradztwa gospodarczego. W GMK prowadzimy szereg szkoleñ o t w a r t y c h i z a m k n i ê t y c h. N a s i wspó³pracownicy posiadaj¹ uprawnienia l i c e n c j o n o w a n y c h d o r a d c ó w p o d a t k o w y c h, a d w o k a t ó w, r a d c ó w prawnych, poœredników nieruchomoœci, ksiêgowych czy te cz³onków rad nadzorczych. P o w i e l u l a t a c h p r a c y w m i ê d z y n a r o d o w y c h k o r p o r a c j a c h pragniemy podzieliæ siê nasz¹ wiedz¹ i u n i k a t o w y m d o œ w i a d c z e n i e m z przedsiêbiorcami. Chcemy byæ doradcami biznesu niezale nie od wielkoœci przedsiêbiorstwa i kraju pochodzenia kapita³u. Nasze us³ugi polecamy wszystkim przedsiêbiorcom, którzy oczekuj¹ obs³ugi na najwy szym poziomie za przystêpn¹ cenê. Chcemy aby produkty biznesowe, które do tej pory wydawa³y siê dostêpne tylko dla najwiêkszych przedsiêbiorstw sta³y siê dla Pañstwa czynnikiem u³atwiaj¹cym prowadzenie dzia³alnoœci. Posiadamy znaczne doœwiadczenie w zakresie przygotowywania przegl¹dów dla spó³ek ró nych bran (finanse, produkcja, nieruchomoœci, handel, górnictwo, medycyna) oraz bie ¹cego czuwania nad Dlaczego GMK? Doœwiadczenie zespo³u zdobyte w pracy w miêdzynarodowych korporacjach oraz funduszach private equity wynikaj¹ce z iloœci zrealizowanych projektów Multidyscyplinarny zespó³ prawników, ekonomistów, finansistów oraz menad erów Kompleksowoœæ œwiadczonych us³ug Elastyczny tryb pracy i rozliczeñ

3 GMK Consulting Group Pracujemy w siedmiu zespo³ach odpowiedzialnych za ró ne dzia³y w tym: miêdzy innymi nieruchomoœci, finanse, inwestycje i podatki. Dziêki takiej strukturze organizacyjnej i du ej specjalizacji jesteœmy w stanie zapewniaæ naszym klientom wysokiej klasy doradztwo biznesowe oraz us³ugi finansowe. Ka dy z zespo³ów zarz¹dzany jest przez partnera co znacznie podnosi jakoœæ komunikacji i wymiany doœwiadczeñ pomiedzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. Taka macierzowa struktura pracy pozwala nam kszta³towaæ rozwi¹zania biznesowe i wpieraj¹ce rozwój przedsiêbiorstw. Jesteœmy w stanie spojrzeæ na ka de ze stosowanych i proponowanych rozwi¹zañ przez pryzmat ka dego z zespo³ów, wy³apuj¹c jednoczeœnie niuanse pozwalaj¹ce na jeszcze dok³adniejsze dopasowanie rozwi¹zañ do potrzeb naszych klientów. Dodatkowo rozwi¹zania wytworzone w jedym z zespo³ów s¹ natychmiast implementowane do pracy innych, a nasi klienci otrzymuj¹ gotowe rozwi¹zania i wsparcie, które jest nie tylko unikatow¹ wiedz¹ ale na dodatek wiedz¹ bardzo aktualn¹ i sprawdzon¹. W ramach naszej struktury ka dy z zespo³ów wspó³pracuje dodatkowo z zewnêtrznymi wspó³pracownikami i firmami partnerskimi, co jeszcze dodatkowo poszerza zakres mo liwoœci dzia³ania i oferowania jeszcze nowszych i lepszych rozwi¹zañ dla naszych Klientów.

4 Zarz¹d GMK Consulting Group GRZEGORZ MARCINISZYN PARTNER ZARZ ADZAJ CY Ukoñczy³ Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu (finanse i bankowoœæ, zarz¹dzanie i marketing), kontynuuje pracê naukow¹ z tematyki zarz¹dzania ryzykiem. Swoje szerokie doœwiadczenie z zakresu private equity i rynków ventures capital zdobywa³ w najwiêkszych tego typu funduszach w Polsce. Zarz¹dza³ biznesami w zamkniêtych funduszach inwestycyjnych o wartoœciach NAV: 30 milionów euro oraz aktywami wartymi 500 mln z³. W swojej codziennej pracy specjalizuj¹ siê w bie ¹cym doradztwie finansowym ze szczególnym uwzglêdnieniem urentawniania przedsiêbiorstw, pozyskiwania finansowania oraz wdra ania modeli finansowych pozwalaj¹cych na zwiêkszenie p³ynnoœci finansowej i dokonanie znacznych oszczêdnoœci. W³ada jêzykiem polskim oraz angielskim. MARCIN KRZYŒKO PARTNER ZARZ ADZAJ CY Studiowa³ na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ekonomiê na Wielkopolskiej Wy szej Szkole Spo³eczno-Ekonomicznej. Kontynuuje pracê naukow¹ pisz¹c rozprawê doktorsk¹ z tematyki spo³ecznoekonomicznej relacji Afryka, Chiny, UE. Cz³onek Project Management Institute. Posiada bogate doœwiadczenie z zakresu rynków energetycznych oraz surowcowych zdobyte w Polskich i Brytyjskich firmach. Zarz¹dza³ holdingiem z³o onym z firm produkcyjnych i handlowych. W swojej codziennej pracy specjalizuje siê w szczególnoœci w zakresie zarz¹dzania przedsiêbiorstwami w fazach wstêpnych i rozwojowych oraz przejêciami, a tak e w zakresie planowania i optymalizacji modeli biznesowych oraz miêdzynarodowego planowania struktur biznesowych i podatkowych.

5 Doœwiadczenie w zarz¹dzaniu GRZEGORZ MARCINISZYN - PARTNER ZARZ ADZAJ CY W latach cz³onek zarz¹du i dyrektor finansowy jednego z najwiêkszych funduszy inwestycyjnych private equity w Polsce. Zarz¹dzana w latach przez Grzegorza Marciniszyn poprzez funkcjê Cz³onka Zarz¹du i Dyrektora Finansowego. Immoventures Sp. z o.o. posiada ponad 40% akcji MCI Management S.A. MARCIN KRZYŒKO - PARTNER ZARZ ADZAJ CY W latach cz³onek rady dyrektorów i dyrektor zarz¹dzaj¹cy miêdzynarodowego holdingu produkcyjno - handlowego.

6 Ludzie GMK Consulting Group PATRYCJA DE LA ROSA JIMENEZ ASSOCIATE PARTNER RADCA PRAWNY Absolwentka Wydzia³ów Filologicznego oraz Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego, radca prawny, licencjonowany poœrednik w o b r o c i e n i e r u c h o m o œ c i a m i. Doœwiadczenie zdobywa³a jako wyk³adowca akademicki z zakresu prawa cywilnego, prowadz¹c prace badawcze na Wydziale Prawa UWr, czy kieruj¹c Dzia³em Umów w Wydz. i n i c j a t y w, G o s p o d a r c z y c h U M Wroc³awia. Ceniony szkoleniowiec. Od 2001 r. prowadzi w³asn¹ kancelariê. Posiada bogate doœwiadczenie w kompleksowej obs³udze podmiotów, dla których istotne znaczenie maj¹ inwestycje czy twórcze, innowacyjne rozwi¹zania. Opracowywa³a pe³n¹ dokumentacjê do projektów i transakcji o jednorazowej wart. ok.50 mln z³. W³ada jêzykiem polskim, hiszpañskim i angielskim. ANDRZEJ KRAUZE ASSOCIATE PARTNER ADWOKAT Absolwent Wydzia³u Prawa Administracji Uniwersytetu Wroc³awskiego, University of Leeds, Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu oraz London King s College, a d w o k a t o r a z r a d c a p r a w n y. Doœwiadczenie zdobywa³ w polskich placówka dyplomatycznych, w Sta³ym Przedstawicielstwie RP przy ONZ i innych Organizacjach Miêdzynarodowych, w ISDA w Nowym Jorku oraz jako Dyrektor Generalny Biura Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A, a tak e jako wyk³adowca angielskiego jêzyka prawniczego w Miedziowym Centrum Kszta³cenia Kadr sp. z o.o. w Lubinie. Ceniony prawnik i negocjator. Od 2005 r. prowadzi w³asn¹ kancelariê. Posiada bogate doœwiadczenie w kompleksowej obs³udze podmiotów gospodarczych g³ównie z udzia³em kapita³u amerykañskiego i niemieckiego, prowadzeniu due diligence spó³ek oraz z zakresu prawa cywilnego i handlowego. W³ada jêzykiem polskim i angielskim, rosyjskim i niemieckim

7 Przyk³adowe projekty Wartoœæ inwestycji: Typ finansowania: Wysokoœæ finansowania: Bran a: 58 MLN EURO Wykup lewarowany 36 MLN PLN Informatyka (ABC Data), PE Nadzór w³aœcicielski w projekcie LBO spó³ki o przychodach ponad 2 MLD PLN. Pozyskanie finansowania (19 MLN PLN d³ug, 17 MLN PLN vendor). Zabezpieczenia form wyjœcia z inwestycji. Wartoœæ inwestycji: Typ finansowania: Wysokoœæ finansowania: Bran a: 9 MLN PLN Venture capital 7 MLN PLN Nieruchomoœci, VC Pozyskanie finansowania, zakup i przekszta³cenia gruntów inwestycyjnych w spó³ce typu SPV. Vendor 4 MLN PLN, Kredyt 3MLN PLN Wartoœæ inwestycji: Typ finansowania: Wysokoœæ finansowania: Bran a: 39 MLN USD Akredytywy rewolwingowe 12,6 MLN USD Handel miêdzynarodowy Pozyskanie finansowania w postaci akredytyw rewolwingowych u ywanych w handlu miêdzynarodowych w kontraktach terminowych oraz zarz¹d transakcjami handlowymi. Wartoœæ finansowania 12,6 MLN USD Wartoœæ inwestycji: Typ finansowania: Wysokoœæ finansowania: Bran a: 12 MLN PLN Gwarancja bankowa, UE Fund 5 MLN PLN Agregaty pr¹dotwórcze Finansowanie i zarz¹d menad erski budowy fabryki agregatów pr¹dotwórczych. Wartoœæ inwestycji 12 MPLN, dotacja z funduszy pomocowych UE 5 MPLN, Gwarancja bankowa 7 MPLN Wartoœæ inwestycji: Typ finansowania: Wysokoœæ finansowania: Bran a: 500 MLN PLN Asset Management 47 MLN PLN Nieruchomoœci, PE, VC Zarz¹dzanie aktywami o wartoœci 500 MLN PLN, nadzór nad ksiêgowoœci¹, kontrolingiem, inwestycjami, restrukturyzacja zad³u enia, bud etowania (równie spó³ek zale nych). Pozyskanie finansowania na inwestycje: 47 MLN PLN. Due dilligence projektów inwestycyjnych Wartoœæ inwestycji: Typ finansowania: Wysokoœæ finansowania: Bran a: 16,5 MLN PLN Obligacje korporacyjne 16,5 MLN PLN Przetwórstwo rybne Pozyskanie finansowania na zakup i rozwój przetwórni ryb. Projekt typu start-up. Obligacje korporacyjne 14 MPLN

8 Jeúli jest coú, czego nie p o t r a f i m y z r o b i ã wydajniej, taniej i lepiej niý konkurenci, nie ma sensu, ýebyúmy to robili i powinniúmy zatrudniã do wykonania tej pracy kogoú, kto zrobi to lepiej niý my. Henry Ford Zarz¹dzanie finansami Oferta us³ug Wieloletnie doœwiadczenie nabywane w miêdzynarodowych korporacjach oraz funduszach private equity pozwala nam zaoferowaæ Pañstwu us³ugi doradcze, który miêdzy innymi obejmuj¹: Planowanie podatkowe Doradztw o gospodarcze Zarz¹dzanie aktywami Nieruchomoœci Wspa rci e rozwoju Jesteœmy gotowi wspieraæ Pañstwa dzia³alnoœæ oferuj¹c równie szereg innych us³ug realizowanych wspólnie z innymi podmiotami z grupy oraz podmiotami wspó³pracuj¹cymi lub partnerskimi. Wœród takich us³ug znajduj¹ siê: zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, ubezpieczenia gospodarcze, ksiêgowoœæ, audyt, sta³a obs³uga prawna przedsiêbiorstw oraz w³aœcicieli i zarz¹dów, a tak e emisje papierów wartoœciowych i wsparcie marketingowo - sprzeda owe.

9 Zarz¹dzanie finansami Pomagamy przedsiêbiorstwom zwiêkszaæ p³ynnoœæ i poprawiaæ przep³ywy finansowe. Identyfikujemy newralgiczne obszary wymagaj¹ce poprawy. Wdra amy modele finansowe pozwalaj¹ce na zwiêkszenie konkurencyjnoœci. Pomagamy w pozyskaniu finansowania zewnêtrznego i zwiêkszaniu wartoœci firm. Pozyskiwanie finansowania (linie kredytowe, kredyty i po yczki hipoteczne,obligacje w³asne, instrumenty d³u ne, privat equity, fundusze UE); Zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstw; Restrukturyzacja finansowa przedsiêbiorstw; Podnoszenie wartoœci rynkowej i transakcyjnej firm; Doradztwo inwestycyjne; Przygotowanie firm do sprzeda y; Wykupy i inwestycje w spó³ki poza publicznym obrotem; Feasibility study, biznesplany; Wskazywanie optymalnej profesjonalnej obs³ugi bankowej dla przedsiêbiorstw i osób prywatnych; Us³uga zewnêtrznego dyrektora finansowego (CFO).

10 Planowanie i optymalizacja podatkowa 10% Wdra amy modele optymalizacji podatkowej daj¹ce naszym Klientom a do 98% oszczêdnoœci podatkowych. Doradzamy firmom jak przekszta³caæ przedsiêbiorstwa dobieraæ najlepsze struktury prawne do aktualnie prowadzonego biznesu. Zajmuj¹c siê na co dzieñ z³o onymi operacjami biznesowymi mamy doœwiadczenie w ocenie ryzyk finansowych i prawnych zwi¹zanych z proponowanymi rozwi¹zaniami. Podchodzimy do prowadzonych spraw w sposób indywidualny i kreatywny, czego wynikiem s¹ proponowane Klientom czêsto unikatowe rozwi¹zania oparte na mocnych podstawach. Szczególny nacisk k³adziemy w ka dym przypadku na kwestiê optymalizacji podatkowej podejmowanych dzia³añ. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zajmujemy siê szerokim spektrum spraw podatkowych oferuj¹c doradztwo i konsultacje obejmuj¹ce planowanie podatkowe osobistych obci¹ eñ podatkowych jak równie obci¹ eñ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej w dowolnej formie, optymalizacjê struktury korporacyjnej podmiotów z punktu widzenia minimalizacji obci¹ eñ podatkowych bie ¹cej dzia³alnoœci, dystrybucji zysków oraz przysz³ego wyjœcia z inwestycji, wsparcie na ka dym z etapów dokonywanych transakcji zarówno w toku codziennej dzia³alnoœci jak i w trakcie podejmowanych fuzji czy przejêæ. Miêdzynarodwe planowanie podatkowe w tym 10% podatek dochodowy PIT i 0% CIT! Raje podatkowe i struktury offshore Fundusze inwestycyjne zamkniête (FIZ i FIZAN) optymalizacje podatkowe; odzyskiwanie nadp³aconych podatków w tym: odzyskiwanie VAT od niep³atnych przekazañ, odzyskiwanie CIT i VAT w zwi¹zku z emisj¹ akcji na Gie³dzie oraz Rynku New Connect, a tak e odzyskiwanie PCC od nabycia gruntów oraz z innych tytu³ów; Zabezpieczenie transakcji wewn¹trzgrupowych - transfer pricing; Podatkowa Grupa Kapita³owa; Ukosztowienie skupu akcji w³asnych; Maj¹tek trwa³y - zwiêkszanie kosztów amortyzacji i aktywacja podatkowa nieu ywanych sk³adników maj¹tku; Aktywacja strat podatkowych; Optymalizacja wynagrodzeñ kluczowych pracowników; Zabezpieczenie zarz¹du i osób odpowiedzialnych za podatki przed ryzykiem odpowiedzialnoœci karnej lub karnej-skarbowej. Przegl¹dy i audyt podatkowy; Ulga na nowe technologie; Aktywacja podatkowa znaku towarowego lub innych wartoœci niematerialnych i prawnych; Optymalizacja bie ¹cych rozliczeñ w CIT i PIT; Zaniechane inwestycje - odzyskiwanie VAT i rozpoznanie kosztów podatkowych; Istotne u³atwienia w rozliczaniu VAT i obiegu faktu; Optymalizacja podatku od nieruchomoœci op³at za u ytkowanie wieczyste; Wydatki na reprezentacjê i reklamê - zaliczanie do kosztów i odzyskiwanie VAT; Dochodzenie odszkodowañ z nieruchomoœci obci¹ onych urz¹dzeniem przesy³owym (lini¹ lub s³upem wysokiego/œredniego napiêcia, gazoci¹giem, ciep³oci¹giem itp.) Rozliczanie VAT w przypadku prowadzenia dzia³alnoœci zwolnionej (Banki, Placówki medyczne, Us³ugi finansowe); Optymalizacja sprzeda y przedsiêbiorstw; Rachunkowoœæ zabezpieczeñ.

11 Zarz¹dzanie aktywami Przedsiêbiorcom posiadaj¹cym rozbudowane struktury w³asnoœciowe przedsiêbiorstw, a tak e przedsiêbiorcom o wysokich aktywach pomagamy bezpiecznie i skutecznie lokowaæ œrodki w nowe przedsiêwziêcia i zarz¹dzaæ obecnymi, bez koniecznoœci wzmo onej aktywnoœci. Zarz¹dzanie aktywami Funduszy Inwestycyjnych Zamkniêtych; Zarz¹dzanie aktywami Privat equity; Analiza fundamentalna aktywów; Administracja spó³kami holdingowymi.

12 Doradztwo gospodarcze Analizujemy obecne modele biznesowe proponuj¹c zwiêkszenie potencja³ów gospodarczych. Przygotowujemy biznes plany i raporty analityczne. Doradzamy przy fuzjach, przejêciach i wydzieleniach i przekszta³ceniach przedsiêbiorstw. Dokonujemy restrukturyzacji i wdra amy ochronê zarz¹dów przedsiêbiorstw. Rejestracja spó³ek, fundacji (trusty) oraz zamkniête fundusze inwestycyjne w Polsce i wybranych krajach; Przekszta³cenia struktur przedsiêbiorstw oraz dobór optymalnych struktur do rodzaju dzia³alnoœci; Doradztwo inwestycyjne; Przygotowanie firm do sprzeda y; Nowe przedsiêwziêcia biznesowe; Wykupy i inwestycje w spó³ki poza publicznym obrotem; Analizy strategiczne; Restrukturyzacja przedsiêbiorstw; Zarz¹dzanie projektami wdro eniowymi; Tworzenie aliansów i konsorcjów; Wskazanie i implementacja optymalnych form dzia³alnoœci; Procedury ochronne dla zarz¹dów spó³ek przed odpowiedzialnoœci¹ karn¹ lub karn¹-skarbow¹; Due - dilligence (finansowy, prawny, podatkowy i techniczny, w tym medyczny); Wyceny przedsiêbiorstw; Opracowanie biznesplanów, prognoz i analiz; Zak³adanie, ³¹czenie i przekszta³canie podmiotów gospodarczych; Doradztwo w zakresie znaków towarowych; Doradztwo transakcyjne w procesach fuzji i przejêæ (M&A); Doradztwo w procesach transformacji spó³ek (³¹czenie, przekszta³cenie, podzia³, wydzielanie ZCP); Tworzenie spó³ek i zaawansowanych struktur gospodarczych; Sporz¹dzanie i negocjowanie umów inwestycyjnych; Przygotowanie prospektów emisyjnych oraz memorandów informacyjnych;

13 Wsparcie rozwoju Przygotowujemy opinie i ekspertyzy dotycz¹ce strategii rozwoju biznesu. Zbieramy informacje na temat klientów i konkurentów. Doradzamy w zakresie sporz¹dzania i egzekwowanie polityki i procesów sprzeda y a tak e planowania przep³ywów i monitorowania wydajnoœci. Projektowania modelu biznesowego Feasibility study, biznesplany; Opracowanie i implementacja strategii wzrostu przedsiêbiorstw; Opinie i ekspertyzy dotycz¹ce startegii rozwoju biznesu; Zbierania informacji na temat klientów i konkurentów; Doradztwo w zakresie sporz¹dzanie i egzekwowanie polityki i procesów sprzeda y; Planowanie przep³ywów i monitorowanie wydajnoœci; Badanie nowych rodzajów dzia³alnoœci / produktów / us³ug z naciskiem na identyfikacjê luk (istniej¹cych i / lub spodziewanych) w ograniczaniu lub zwiêkszeniu potrzeb potencjalnych klientów (obecnych i / lub nowe).

14 Nieruchomoœci Dzia³amy na wszystkich kapita³owych i operacyjnych rynkach nieruchomoœci, w tym na rynkach inwestycji prywatnych, kredytowanych i finansowanych kapita³em w³asnym. Doradzamy przy zakupie, zarz¹dzaniu i sprzeda ach nieruchomoœci. Oferujemy wyceny i zarz¹dzanie nieruchomoœciami. Doradztwo przy sprzeda y i skupie nieruchomoœci; Modele biznesowe bezpodatkowej sprzeda y nieruchomoœci; Zarz¹dzanie nieruchomoœciami; Zarz¹dzanie inwestycjami; Badania rynku nieruchomoœci; Wycena nieruchomoœci; Bardzo ciekawe inwestycje nieruchomoœciowe o IRR przekraczaj¹cym 30%;

15 Zarz¹dzanie kadr¹ kierownicz¹ Dla zarz¹dów spó³ek oraz dla dyrektorów wykonawczych oferujemy rozwi¹zania pozwalaj¹ce na znaczne obni enie podatków osobistych. Zabezpieczenie zarz¹du i osób odpowiedzialnych za podatki przed ryzykiem odpowiedzialnoœci karnej lub karnej skarbowej. Optymalizacja wynagrodzeñ kluczowych pracowników; Dla zarz¹dów spó³ek oferujemy równie pakiet rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na zwiêkszenie efektywnoœci pracy spó³ki oraz podniesienie wynagrodzeñ / premii cz³onków zarz¹dów; Outsourcing i leasing w³asnych pracowników.

16 Wspó³praca Naszymi klientami s¹ podmioty niezale nie od skali dzia³alnoœci czy te kraju pochodzenia kapita³u. Realizujemy us³ugi dla klientów polskich i zagranicznych od jednoosobowych dzia³alnoœci gospodarczych do potê nych spó³ek akcyjnych. Cz³onkowie naszego zespo³u zrealizowali szereg projektów i transakcji.zachêcamy Pañstwa do skorzystania z oferowanych przez nas us³ug i produktów, których celem jest w g³ównej mierze wygenerowanie oszczêdnoœci i osi¹gniecie Waszego celu biznesowego. W zale noœci od potrzeb, chêtnie podejmiemy siê przygotowaæ produkty i us³ugi skrojone na miarê Waszych potrzeb, przygotowane specjalnie dla Waszego typu dzia³alnoœci. P³acisz za efekty Nasz wynagrodzenie zale y w g³ównej mierze od tego jak dobrze bêdziemy realizowaæ Wasze potrzeby. Nasz cel to efektywne osi¹ganie za³o onych i wyznaczonych nam zadañ. Ich wynikiem jest Wasza satysfakcja. Dlatego wynagrodzenie g³ównie pobieramy w postaci premii od sukcesu (success fee). W rozliczeniach z Klientami stosujemy tak e atrakcyjne systemy wynagrodzeñ oparte na indywidualnie ustalanych rycza³tach za przygotowanie danej sprawy, konkretnego wybranego rodzaju zagadnieñ czy spraw, jak równie rycza³tach miesiêcznych z limitem godzin. Unika to w e ro zwi¹zania P³atno œæ za efekty Elastyczny tryb pracy Niskie koszty po stronie klienta

17 Polityka jakoœci Zarz¹d GMK Management przyk³ada ogromn¹ uwagê do zapewnienia najwy szej jakoœci dostarczanych us³ug. Dlatego te poprzez odpowiednie mechanizmy Systemu Zapewnienia Jakoœci¹ Zarz¹d GMK Management bêdzie d¹ y³ do zaoferowania klientom coraz wy szej, nieosi¹galnej dotychczas na rynku jakoœci us³ug. W tym celu przy planowaniu i podejmowaniu dzia³añ bêd¹ wykorzystywane informacje zwrotne od klientów, informacje dotycz¹ce konkurencji i przedsiêbiorstw najlepszych w bran y oraz inne maj¹ce wp³yw na jakoœæ us³ug GMK Management. Szczególne znaczenie przywi¹zujemy do wypracowania jednolitych standardów postêpowania, przy jednoczesnym elastycznym podejœciu do powierzonych nam zadañ. Ka dy pracownik GMK Management jest zobligowany do aktywnoœci na rzecz zapewnienia jakoœci oraz winien podejmowaæ wszelkie dzia³ania projakoœciowe. Polityka Jakoœci wyznaczana przez Zarz¹d, wspó³kreowana i realizowana przez pracowników GMK Management ma na celu sta³e doskonalenie us³ug i realizowanie ich na poziomie znacznie wy szym ni us³ugi konkurencji. Wysoka œwiadomoœæ i zaanga owanie wszystkich pracowników w realizacjê polityki jakoœci jest kluczem do sukcesu GMK. Dlatego te Zarz¹d GMK Management bêdzie wykorzystywa³ silne sprzê enie zwrotne od pracowników GMK dla weryfikacji za³o eñ i sta³ego doskonalenia sposobów dzia³ania. Nad funkcjonowaniem Systemu Zapewnienia Jakoœci GMK czuwa Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Zapewnienia Jakoœci. Za realizacjê polityki jakoœci s¹ odpowiedzialni wszyscy pracownicy GMK Management. 100% Wszelkie prawa zastrze one. Prawo do powielania, u ywania i publikacji zawartoœci prezentacji lub jej czêœci podlegaj¹ przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z póÿn. zm.). Treœci, obrazy i idee mog¹ byæ udostêpniane tylko za pisemn¹ zgod¹ GMK. Zabronione jest kopiowanie, publiczne udostêpnianie i u ywanie w celach komercyjnych obrazów, zdjêæ zawartych w prezentacji GMK Management lub ich czêœci. Korzystanie z treœci zawartych w prezentacji nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw. Wszystkie znaki graficzne (logo) i nazwy handlowe produktów u yte w tej prezentacji nale ¹ do ich w³aœcicieli. Dane spóùki: Parco Sp. z o.o. Management Spóùka Komandytowo-Akcyjna Adres rejestrowy: ul.jana D³ugosza Wroc³aw NIP: KRS:

18 Adaptat ionis a key to survival in difficu lt times

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólny spis treœci

1.1 Ogólny spis treœci Ogólny spis treœci.. Ogólny spis treœci. Spis treœci i wykazy. Ogólny spis treœci.2 Informacje o autorach.3 Wykaz autorów.4 Recenzje ksi¹ ek 2. Wprowadzenie i aktualnoœci 2. Spis treœci 2.2 Istota controllingu.

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT?

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? Marta Brańska-Rybicka Dyrektor IBM Global Financing Mirosław Osuch Specjalista ds. finansowania IBM Global Financing IBM Global Financing (IGF) zarządzając

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Magdalena Weremczuk Koordynator Punktu Konsultacyjnego KSU Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie doradcze w Punkcie Konsultacyjnym

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Działalność maklerska

Działalność maklerska Działalność maklerska Firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską odgrywają kluczową rolę na rynku kapitałowym, umożliwiając mobilizację i alokację kapitału. Działają na rynku pierwotnym i wtórnym,

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM REKOMENDACJE W roku 2015 kancelaria SADKOWSKI I WSPÓLNICY została wyróżniona w corocznym rankingu prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne firmy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

BBI Capital NFI S.A.

BBI Capital NFI S.A. BBI Capital NFI S.A. Inwestujemy w innowacje Praktyczne aspekty współpracy z funduszem VC Piotr Sławski Poznań 22.09.2007r. Kim jesteśmy? Grupa inwestycyjna powołana do życia w latach 90-tych przez zaprzyjaźnionych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl Oferta szkoleń wyjazdowych Russell dla kluczowych Klientów specjalne ceny na wszystkie szkolenia wyjazdowe z naszej oferty Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne Zarys oferty FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A FM

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim 1.

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 242710 Temat: Środki na rozwój firmy, jak je pozyskać? - alternatywne źródła, praktyczne warsztaty 22-23 Czerwiec Warszawa, Centrum Konferencyjne Rondo 1,

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016)

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016) CAŁA WIEDZA O ZARZĄDZANIU W JEDNYM SŁOWIE Warsztaty dla Menedżerów System Edukacji Menedżerskiej ZEBRA BLOK I. Psychologia sukcesu, SEM ZEBRA Zarządzanie (15 kwietnia 2016) Weź udział w pierwszym dniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU (za okres od 01.10.2009 do 31.12.2009) Wrocław, 15.02.2010 r. Podstawowe informacje o Spółce: Nazwa: Blue Tax Group S.A. Forma prawna: Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

MODELE INWESTYCYJNE JAK MINIMALIZOWAĆ RYZYKO. Michał Przybyłowski Gdańsk, 14 luty 2014

MODELE INWESTYCYJNE JAK MINIMALIZOWAĆ RYZYKO. Michał Przybyłowski Gdańsk, 14 luty 2014 MODELE INWESTYCYJNE JAK MINIMALIZOWAĆ RYZYKO Michał Przybyłowski Gdańsk, 14 luty 2014 RYZYKA INWESTYCYJNE Zaniechanie działań Działanie na szkodę Błędna strategia Brak motywacji Czynniki niezależne Brak

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo