broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl"

Transkrypt

1 broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl

2 O KANCELARII O KANCELARII Działamy po to, aby Twoja firma mogła zająć się już tylko biznesem... 1 Stanowimy kancelarię radców prawnych zajmującą się kompleksowym doradztwem i obsługą prawno-podatkową podmiotów gospodarczych. Świadczymy usługi prawne i consultingowe wspierające tworzenie, rozwój oraz bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zachowujemy najwyższe standardy świadczenia usług. Dzięki prawnej ochronie tajemnicy zawodowej gwarantujemy pełną poufność realizowanych zleceń. Szanujemy zasady etyki, lojalności oraz wzajemnego zaufania. Tworzymy i przekształcamy spółki, struktury holdingowe. Wprowadzamy optymalną jakość w zarządzaniu kontraktami handlowymi, ładem korporacyjnym, obciążeniami pracowniczymi i publicznymi, projektami biznesowymi. Nadzorujemy prawidłowe wykonanie zobowiązań dłużników naszych Klientów. Chronimy ich przed ryzykiem niepowodzenia inwestycji. Przewidujemy i wskazujemy niebezpieczeństwa danej transakcji lub działalności, możliwości optymalizacji kosztów i maksymalizacji zysków. Zabezpieczamy majątek i najważniejsze dobra. Monitorujemy istotne dla Klientów zmiany w prawie, orzecznictwie, praktyce organów i urzędów udostępniając im niezwłocznie informacje i rekomendacje. Łączymy wiedzę i doświadczenie w zakresie wszystkich wybranych specjalizacji oferując produkt kompletny, rzetelny i skuteczny. Działamy po to, aby Twoja firma mogła zająć się już tylko biznesem. LBC: Legal, Business, Consulting Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Beata Geronałowicz i Marek Bocheński Chronimy Cię przed ryzykiem niepowodzenia inwestycji...

3 SPECJALIZACJE PRAWO SPÓŁEK, FUZJE I PRZEJĘCIA Świadczymy obsługę prawną procesów związanych z tworzeniem i obsługą struktur korporacyjnych spółek prawa handlowego, a w szczególności: doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy spółki proponując strukturę prawną odpowiednią do skali i specyfiki zamierzonej lub prowadzonej działalności gospodarczej; obsługujemy procesy tworzenia i rejestracji spółek; przeprowadzamy procesy łączenia, podziałów i przekształceń spółek; tworzymy i obsługujemy struktury holdingowe; przeprowadzamy audyty w ramach nadzoru korporacyjnego, transakcji przekształceń, przejęć, łączenia, nabycia udziałów/akcji; doradzamy w zakresie restrukturyzacji kosztów działalności spółek (aspekty podatkowe, pracownicze, proceduralne, windykacyjne); doradzamy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia spółek, ochrony majątku spółki, wspólników i członków zarządu; doradzamy w procesach organizacji oddziałów i przed - stawicielstw przedsiębiorców zagranicznych; opracowujemy, wdrażamy i nadzorujemy przestrzeganie zasad prawa i ładu korporacyjnego poprzez tworzenie procedur wewnętrznych, regulaminów, uchwał, umów menedżerskich, obsługę posiedzeń organów spółki; przeprowadzamy procesy prawno - podatkowe w zakresie podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego i dobrowolnego wykupy akcji/udziałów, umarzania akcji/ udziałów, nabycia akcji/udziałów, wystąpienia wspólnika/akcjonariusza ze spółki; reprezentujemy w sporach ze stosunków spółki m. in. w przedmiocie zaskarżania uchwał, dochodzenie odpowiedzialności od członków zarządu; przeprowadzamy procesy likwidacji i upadłości spółek, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wspólników i członków zarządu przed odpowiedzialnością za długi spółki. PRAWO I KONTRAKTY CYWILNE Wspieramy procesy wdrożenia i nadzoru nad realizacją kontraktów, a w sprawach spornych reprezentujemy w procesach arbitrażowych i sądowych. Wdrażamy i nadzorujemy umowy specyficzne dla różnych branż - zarówno umowy B2B oraz B2C z uwzględnieniem aspektów eliminacji ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, eliminacji kosztów windykacji wierzytelności, eliminacji klauzul abuzywnych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a wśród nich: umowy związane ze obrotem komercyjnym kluczowymi usługami i produktami: umowy dedykowane do danej transakcji lub klienta, wzorce umów /kontrakty masowe/, umowy zawierane bezpośrednio, jak i związane ze sprzedażą i świadczeniem usług na odległość i drogą elektroniczną, w tym regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną; umowy związane ze wspólną realizacją przedsięwzięcia: umowy konsorcjum, umowy joint venture, umowy spółki cywilnej lub handlowej, umowy kooperacyjne, kontrakty menedżerskie; umowy związane z obrotem prawami na dobrach niematerialnych: umowy o przeniesienie praw autorskich, licencyjne, sublicencyjne, umowy wdrożeniowe, (w branży IT, klauzule CPU), umowy dotyczące korzystanie z praw do wynalazku, patentu, know-how, umowy wydawnicze (dzieła zbiorowe, książki do słuchania, elektroniczne formy dzieł słownych), umów o dostęp i korzystanie z systemów teleinformatycznych, w tym też elektro - nicznych baz danych; umowa franchisingu, umowa sprzedaży, użytkowania lub dzierżawy praw; umowy związane z rozwojem i optymalizacją finansową, operacyjną lub technologiczną przedsiębiorstwa: umowy wdrożeniowe, umowy consultingu, umowy o przepro - wadzenie due dilligance, umowy kredytu bankowego, poręczenia, umowy leasingu rzeczy ruchomych i nie - ruchomości, umowy outsorcingu, umowy o dofinanso - wanie przedsiębiorcy ze środków Unii Europejskiej, umowy faktoringu i forfaitingu; umowy związane z działalnością w branży budowlanej: umowy o wykonanie projektu budowlanego, umowy o sprawowanie funkcji kierownika budowy, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy z podwykonawcami niezależnie od branży (z uwzględnieniem FIDIC); umowy związane z działalnością na rynku nieruchomości: umowy najmu, w tym nieruchomości komercyjne, dzierżawy, w tym urządzeń wodnych, sprzedaży własności nieruchomości, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, w tym przesyłu, hipoteki umownej, umowy deweloperskie, umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; umowy związane z organizacją zarządu nad nieruchomością: umowy o zarządzanie nieruchomością, umowy określające zasady zarządu nieruchomością przez współwłaścicieli, regulaminy wspólnot mieszkaniowych; umowy zawierane w związku z prowadzoną działalnością w zakresie gospodarki odpadami; umowy kompensacyjne: barter, porozumienie kompen - SPECIALIZACJE 2

4 SPECIALIZACJE 3 sacyjne, świadczenia zastępcze; umowy sponsoringu. PROCESY SĄDOWE I ARBITRAŻOWE Oferujmy profesjonalną pomoc procesową przed wszystkimi sądami, trybunałami i urzędami w Polsce, a w szczególności: przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym; przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, NSA oraz przed organami administracji publicznej pierwszej instancji oraz przed organami wyższego stopnia w postępowaniach odwoławczych; w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym zwłaszcza przed Krajową Izbą Odwoławczą; w postępowaniach związanych z kontrolą podatkową i w sprawach karnych skarbowych. OCHRONA MAJĄTKU Usługi ochrony majątku firmowego i osobistego skierowane są zarówno do przedsiębiorców prowadzących już indywidualną działalność gospodarczą, jak również do spółek prawa handlowego, ich wspólników i członków zarządu oraz do tych podmiotów, które zamierzają dopiero rozpocząć stałą działalność gospodarczą. W zakresie specjalizacji oferujemy: doradztwo prawne i podatkowe w zakresie wyboru i zmiany formy prawnej działalności gospodarczej, jak również wyboru i zmiany w organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, ukierunko - wane ku legalnemu zminimalizowaniu ryzyka odpowiedzialności związanej ze stałym ich funkcjono - waniem lub realizacją przez nie jednego /celowego/ projektu gospodarczego takiego jak np. realizacja zamówienia publicznego, realizacja inwestycji budowlanej; doradztwo prawne i podatkowe na rzecz wspólników i członków zarządu spółek prawa handlowego ukierunkowane ku legalnemu zminimalizowaniu ryzyka ich odpowiedzialności za długi spółki; audyt sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zmierzający do weryfikacji stanu jego zadłużenia wobec podmiotów prywatnych i państwowych, ryzyka niewykonania istniejących i przyszłych zobowiązań, ryzyka ogłoszenia upadłości, potencjału i możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji; przygotowanie i wdrożenie strategii restrukturyzacji przedsiębiorstwa na podstawie przeprowadzonego audytu prawnego w celu zapobiegnięcia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i zapewnienia kontynuacji działalności gospodarczej, w szczególności dywersyfikacja długów i wierzytelności; przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości i reprezentację w postępowaniu upadłościowym; ochronę w postępowaniach ze skargi pauliańskiej; ochronę w postępowaniach związanych z odpowiedzial - nością za długi spółki; ochronę w postępowaniach z wniosku wierzyciela o orzeczenie przez sąd upadłościowy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. PRAWO PODATKOWE Ograniczenie obciążeń fiskalnych jest możliwe dzięki tzw. optymalizacji podatkowej. Opracowujemy i wdrażamy plany optymalizacji podatkowej oparte na analizie struktury oraz finansów przedsiębiorstwa. Główne obszary działania Kancelarii w zakresie doradztwa podatkowego to: optymalizacja podatkowa oraz międzynarodowe planowanie podatkowe m.in. w zakresie wyboru naj - korzystniejszej podatkowo formy działalności, transferu zysków ze spółek kapitałowych, w szczególności z wy - korzystaniem spółek holdingowych, zbywania i posiadania nieruchomości, zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, budowania "tarczy podatkowej" i efektywnego rozliczania strat; wspólnotowe i międzynarodowe prawo podatkowe; reprezentowania podatników w sprawach spornych przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej, jak również przed sądami administracyjnymi. PRAWO INWESTYCJI BUDOWLANYCH Kancelaria Prawna LBC kompleksowo doradza w zakresie planowania oraz wdrożenia prawnych ram inwestycji budowlanych zarówno prywatnych jak i publicznych, w tym związanych z budową infrastruktury komunalnej, dróg publicznych i autostrad. W zależności od specyfiki danej inwestycji budowlanej: Wspieramy tworzenie, rozwój oraz bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa...

5 tworzymy struktury prawne działalności inwestycyjnej, w szczególności spółki celowe, konsorcja; uczestniczymy w procesach zmierzających do nabycia praw do gruntów inwestycyjnych lub umożliwiających realizację danej inwestycji, w tym w procesach nabycia własności, użytkowania wieczystego, przekształceń, podziałów, scalania, wywłaszczenia gruntów, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; uczestniczymy i reprezentujemy w postępowaniach zmierzających do uzyskania rozstrzygnięć administracyjnych w procesie inwestycyjnym, a w szczególności pozwoleń na budowę, pozwoleń zamiennych, pozwoleń na użytkowanie, zaświadczeń o samodzielności lokali; tworzymy wzorce umów z uczestnikami procesu budowlanego, a w szczególności umowy o wykonanie projektu budowlanego, umowy o sprawowanie funkcji kierownika budowy, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, umowy z podwykonawcami niezależnie od branży; uczestniczymy w tworzeniu dokumentacji prawnej wymaganej dla realizacji inwestycji deweloperskich, w tym w celu wyodrębnienia z budynku poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych; uczestniczymy i tworzymy umowy związane z organizacją zarządu nad nieruchomością, a w szczególności umowy o zarządzanie nieruchomością, umowy określające zasady zarządu nieruchomością, jak również doradzamy w zakresie działalności wspólnot mieszkaniowych; tworzymy wzorce umów zmierzające do sprzedaży praw do wyodrębnionych lokali mieszkalnych lub użytkowych, w tym tzw. "umowy deweloperskie", umowy przedwstępne wyodrębnienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu, umowy przyrzeczone z uwzględnie - niem problematyki niedozwolonych klauzul umownych; doradzamy, w dowolnym momencie realizacji inwestycji, w zakresie zabezpieczenia interesów uczestników procesu budowlanego, a w szczególności w celu ochrony przed odpowiedzialnością z tytułu kar umownych za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie robót, zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia za roboty podstawowe, dodatkowe lub zamienne, zwrot kaucji gwarancyjnych; reprezentujemy w sporach sądowych i arbitrażowych związanych z odzyskiwaniem należności z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty, kar umownych, podlegających zwrotowi kaucji gwarancyjnych, zapłaty za wykonanie zastępcze. PRAWO NIERUCHOMOŚCI I POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Kancelaria Prawna LBC kompleksowo doradza w zakresie zagadnień prawa nieruchomości i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a w szczególności: opiniuje, doradza, przeprowadza procesy związane z obrotem prawem własności, w tym związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych, ich zamianą, połączeniem, podziałem, przekształceniem, rozbudową, rozbiórką, zmianą sposobu użytkowania, obciążeniem ograniczonym prawem rzeczowym, a w szczególności prawem użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności; opiniuje i doradza w sprawach związanych z najmem nieruchomości komercyjnych, wielkopowierzchniowych, lokatorskich oraz dzierżawą nieruchomości, w tym szczególnego rodzaju dzierżawy urządzeń wodnych; opiniuje i doradza w sprawach związanych z prawem spółdzielczym, a w szczególności związanych z bieżącą obsługą prawną spółdzielni mieszkaniowych oraz obrotem spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, w tym jego ekspektatywą; opiniuje i doradza w sprawach związanych z prawem własności lokali, a w szczególności zapewnia obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw deweloperskich, przygotowuje i przeprowadza wszystkie etapy wymagane dla wytoczenia powództwa przez wspólnotę mieszkaniową dla realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady nieruchomości wspólnej, reprezentuje w procesach sądowych działając w imieniu wspólnot mieszkaniowych lub przedsiębiorstw deweloperskich; opiniuje i doradza przedsiębiorstwom w branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a w szcze - gólności w skomplikowanych procesach sprzedaży nieruchomości; tworzy wzorce umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z uwzględnieniem materii ochrony konsumentów przed klauzulami abuzywnymi, tworzy wzorce umów o dzieło i umów agencyjnych w ramach organizacji agencji pośrednictwa, reprezentuje w sporach związanych z wykonaniem umów pośrednictwa, jak również w przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawach dotyczących niedozwolonych klauzul umownych, opiniuje, doradza, przeprowadza procesy rewindykacji nieruchomości, a w szczególności rewindykacji tzw. "nieruchomości warszawskich", opiniuje, doradza, przeprowadza procesy związane z zasiedzeniem, ochroną własności lub posiadania nieruchomości. PRAWO TRANSAKCJI Z UDZIAŁEM KONSUMENTÓW Sprzedaż towarów i usług z udziałem konsumentów uwarunkowana jest szeregiem regulacji, kształtujących minimalne i bezwzględnie obowiązujące standardy prawne, mające na celu ochronę tej, jak się przyjmuje, słabszej strony SPECIALIZACJE 4

6 SPECIALIZACJE 5 5 transakcji rynkowych. Dla zapewnienia zachowania tych standardów przewidziano m. in. szczególne wymogi w zakresie konstruowania i wykonywania umów z konsumentami, ich ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Specjalizacja Kancelarii Prawnej LBC zorientowana jest na doradztwo przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż towarów i usług na rzecz konsumentów i obejmuje: sporządzanie i opiniowanie wzorców umów konsumenckich, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów eliminacji niedozwolonych klauzul umownych; tworzenie polityki firmy i pakietów dokumentów, dotyczących transakcji z udziałem konsumentów (regulaminy sprzedaży, regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, oświadczenia w procedurze reklamacyjnej, dokumenty związane z obsługą zgłoszeń z tytułu niezgodności towaru z umową, zawieraniem umów poza lokalem przedsiębiorstwa i za pomocą środków porozumiewania się na odległość); reprezentację przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolony; reprezentację przedsiębiorców w sporach z udziałem konsumentów na etapie negocjacji oraz przed sądem; prowadzanie szkoleń z zakresu obsługi transakcji konsumenckich, zawierania umów z konsumentami, roszczeń związanych z niezgodnością towaru z umową i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. PRAWO KONKURENCJI Realizujemy usługi w zakresie prawa konkurencji: analizujemy zachowania uczestników rynku w zakresie planowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej w kierunku oceny ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów, a w szczególności identyfikacji nieuczciwych praktyk rynkowych, czynów nieuczciwej konkurencji, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; doradzamy i reprezentujemy w postępowaniach zmierzających do zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych w działalności gospodarczej, w szczególności w produkcji przemysłowej, budownictwie, handlu i usługach; doradzamy i reprezentujemy w postępowaniach związanych z zarzutami naruszenia zbiorowych interesów konsumentów; reprezentujemy Klientów przed UOKiK oraz właściwymi sądami. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Duża część świadczonych czy nabywanych towarów, podlega postępowaniu wskazanemu w ustawie Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niejednoznaczność pojęć wskazanej ustawy nastręcza szereg problemów natury materialno prawnej oraz formalnej, Kancelaria Prawna LBC świadczy usługi w zakresie: analizy dokumentacji przetargowej, sporządzania opinii prawnych oraz udzielania porad w zakresie interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentacji przetargowej; pomocy przy negocjacjach, prowadzonych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych; sporządzania odwołań od rozstrzygnięć zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej, a także reprezentacji podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą; sporządzania środków zaskarżenia od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego oraz reprezentacji w postępowaniu przed Sądem. PRAWO PRACY Kancelaria Prawna LBC świadczy pomocą prawną z zakresu zagadnień pracowniczych na etapie przygotowywania niezbędnej dokumentacji wynikającej z przepisów prawa związanej z rekrutacją, zatrudnieniem, kontynuowaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy, obsługi trwającego stosunku pracy, jaki i na etapie sporów pracowniczych. Usługi Kancelarii obejmują m.in.: Szanujemy zasady etyki, lojalności, wznajemnego zaufania... Gwarantujemy pełną poufność realizowanych zleceń...

7 SPECIALIZACJE 6 5 tworzenie optymalnej struktury zatrudnienia, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, w tym z pracownikami objętymi szczególną ochroną oraz pracownikami wyższego szczebla; analizę sposobu funkcjonowania oraz obciążeń pracowni - czych przedsiębiorstwa pracodawcy wraz z dostosowa - niem odpowiedniej formy zatrudnienia; restrukturyzację zatrudnienia; doradztwo w zakresie zwolnień grupowych; tworzenie umów o pracę, kontraktów menedżerskich i związanej z tym dokumentacji; tworzenie i modyfikacji aktów prawa pracy, takich jak regulaminy pracy i wynagradzania, pomoc i doradztwo w prowadzeniu akt pracowniczych, ewidencji czasu pracy; tworzenia umów o zakazie konkurencji, także po ustaniu stosunku pracy, umów o przyjęciu odpowiedzialności przez pracownika za powierzone mienie; prowadzenie negocjacji, reprezentacja w sporach pracowniczych na etapie przedsądowym i w postępo - waniu sadowym. PRAWO AUTORSKIE I PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie ochrony praw na dobrach niematerialnych, a zwłaszcza w zakresie ochrony praw autorskich do utworów, jak i w dochodzeniu roszczeń przysługujących twórcom. Kancelaria oferuje m.in.: pomoc przy kwalifikacji udostępnionych materiałów, w tym np. analiz dotyczących elementów tekstowych programów komputerowych, z punktu widzenia objęcia ich ochroną prawa autorskiego, istnienia współautorstwa, utworu zależnego, statusu producenta baz danych oraz innych naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych; przygotowanie i opiniowanie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów, licencji, sublicencji, umów wdrożeniowych, w szczególności w branży IT, klauzule CPU, umów o korzystanie z knowhow, umów wydawniczych (dzieła zbiorowe, książki do słuchania, elektroniczne formy dzieł słownych), umów o dostęp i korzystanie z systemów teleinformatycznych, w tym też elektronicznych baz danych; przygotowanie opinii prawnych w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i innych mających za przedmiot prawa na dobrach niematerialnych np. naruszenie chronionego know-how; reprezentację twórców i artystów w negocjowaniu umów z producentami i wydawcami; reprezentację w postępowaniach cywilnych i karnych, w tym dotyczących ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Nasi prawnicy specjalizują się również w zagadnieniach związanych z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, wzorów użytkowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych. W ramach powyższych dziedzin Kancelaria świadczy usługi zapewniające ochronę praw własności przemysłowej Klienta. Do najczęstszych działań powierzanych prawnikom Kancelarii należą: wstępna ocena zdolności rejestracyjnej oraz sporządze - nie wniosków o rejestrację, opracowywanie projektów umów i doradztwo w zakresie obrotu prawami własności przemysłowej oraz pomoc prawną w negocjowaniu umów (umowy dotyczące korzystania z praw do wynalazku, patentu); sporządzanie opinii w zakresie naruszeń praw własności przemysłowej; prowadzenie sporów sądowych związanych z naruszeniami praw własności przemysłowej, oraz zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji. WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI Kancelaria Prawna LBC świadczy pomoc prawną zarówno na etapie konstruowania umów zabezpieczających interesy finansowe przedsiębiorców, jak i w procesie windykacji należności, na etapie przesądowego oraz sądowego dochodzenia roszczeń. Posiadana przez nas wiedza, ocena ryzyka gospodarczego w zakresie dochodzonej wierzytelności, współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie ustalania majątku dłużnika oraz z kancelariami komorniczymi, pozwala na zminimalizowanie czasu niezbędnego do dochodzenia należności, przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych. Prawnicy Kancelarii Prawnej LBC świadczą usługi m.in. w zakresie: przesądowej windykacja należności, poprzez uczestni - ctwo w negocjacjach, mediacjach, weryfikację majątku i wypłacalności dłużnika, sporządzanie monitów windykacyjnych i wezwań do zapłaty; prowadzenia postępowań spornych, reprezentacji przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych; wdrażania procedur zmierzających do uzyskania ulgi za złe długi w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług odprowadzonego od nieściągalnych wierzytelności; przeprowadzania czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika.

8 SZKOLENIA ODSZKODOWANIA Z perspektywy działalności przedsiębiorstwa poznanie praktycznych aspektów stosowania prawa wydaje się dziś rzeczą niezbędną. Dotyczy to nie tylko pracowników wyższych szczebli organizacji, czasami przede wszystkim personelu mającego bezpośredni kontakt z klientem firmy. Umiejętność prawidłowego rozumienia i korzystania z przygotowanych dla firmy wzorów umów, regulaminów, procedur obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, czy też wybranych mechanizmów prawnych obowiązujących w danej branży stanowi z pewnością istotny wkład zwiększający bezpieczeństwo prawne i efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa. Oferujemy naszym Klientom, jak również podmiotom zewnętrznym dedykowane szkolenia praktyczne, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości prawnej. Jesteśmy przekonani, że zdobyta w ten sposób wiedza może przełożyć się w przyszłości na większą jakość i efektywność usług i organizacji naszych Klientów. Szkolenia odbywają się wg zgłoszonego zapotrzebowania Klienta. Prowadzone są zgodnie z określonym programem dotyczącym, bądź określonego problemu praktycznego wynikającego np. ze zmian w przepisach lub wydanych orzeczeń zmieniających w sposób istotny dotychczasową praktykę w danej branży, bądź wybranej sfery działalności Klienta (np. szkolenia związane z należytym zawieraniem umów masowych). Na życzenie Klienta przygotowujemy również materiały dydaktyczne i informacyjne pozwalające utrwalić i na bieżąco korzystać z przekazanej na szkoleniach wiedzy. Kancelaria Prawna LBC świadczy usługi w zakresie szkód powodowanych błędami medycznymi, wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, związanych ze śmiercią osób bliskich. W imieniu naszych Klientów dochodzimy należnego odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty zarówno od sprawcy szkody, jak i ubezpieczycieli, począwszy od etapu zgłoszenia szkody, poprzez sądowe dochodzenie roszczeń, po windykację uzyskanych kwot. W zakresie wyżej wskazanej specjalizacji Kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie: weryfikacja dokumentacji powypadkowej/szkodowej oraz określenie przysługujących roszczeń i ich możliwej wysokości; zgłaszanie szkód, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem, w zakresie uzyskania satysfakcjonującej dla Klienta kwoty dochodzonych roszczeń; wytaczania powództwa o zapłatę lub dopłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty oraz prowadzenia postępowań przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym; prowadzenia postępowań egzekucyjnych w zakresie uzyskanych przez poszkodowanego roszczeń; reprezentacja w ramach postępowania przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Lekarskiej; sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Łączymy wiedzę i doświadczenie w zakresie wszystkich wybranych specjalizacji, oferujemy produkt kompletny, rzetelny i skuteczny... SPECIALIZACJE 7

9 Kancelaria Prawna LBC, ul. Okopowa 56 lok. 226, Warszawa, tel.: , fax: , kancelaria-lbc.pl

Pomoc Prawna w zakresie Prawa Korporacyjnego, to oferta skierowana głównie dla przedsiębiorców.

Pomoc Prawna w zakresie Prawa Korporacyjnego, to oferta skierowana głównie dla przedsiębiorców. Pomoc Prawna w zakresie Prawa Korporacyjnego, to oferta skierowana głównie dla przedsiębiorców. Świadczymy Państwa przedsiębiorstwom specjalistyczną pomoc prawną w obsłudze prawnej różnego rodzaju transakcji

Bardziej szczegółowo

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. O KANCELARII Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Mądrego powstała w 2007 r. Kancelarię tworzy zespół radców prawnych specjalizujących się w doradztwie prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu.

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. O nas W kancelarii Gałecka & Wspólnicy łączymy bogatą wiedzę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska Szanowni Państwo Stworzyliśmy Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska z myślą o zapewnieniu naszym Klientom kompleksowej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart. Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y K a n c e l a r i a A d w o k a t ó w i R a d c ó w P r a w n y c h 61-730 Poznań, ul. Młyńska 13/9, tel. +48 61 852 41 04, fax +48 61 852

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE

PRAWO FARMACEUTYCZNE PRAWO FARMACEUTYCZNE KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL od ponad 20 lat świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Z usług Kancelarii GESSEL

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej...

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 2012 Kancelaria Prawna Tomasz Święch

WARSZAWA 2012 Kancelaria Prawna Tomasz Święch WARSZAWA 2012 1. O nas Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Kancelarią zajmującą się świadczeniem kompleksowych usług prawnych dla klientów biznesowych. Profesjonalizm świadczonych przez nas usług został

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 13

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu

Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu Prawnicy kancelarii świadczą usługi prawne od 1995 r. Przełomowym momentem było powołanie spółki Kancelarii

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA OFERTA WSPÓŁPRACY

KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA OFERTA WSPÓŁPRACY KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA OFERTA WSPÓŁPRACY PODSTAWOWE DANE O KANCELARII NAZWA KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA mgr LESZEK ADAMCZYK DANE ADRESOWE ul. Sukiennicza 8 43-300 Bielsko-Biała tel./ fax +48

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

w w w. t a t a r a. c o m. p l

w w w. t a t a r a. c o m. p l www.tatara.com.pl Wstęp Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej szeroko pojętych procesów restrukturyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 12

Bardziej szczegółowo

adres: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leszczyńska-Bankiewicz ul. Popularna 16 lok. 4 02-473 Warszawa

adres: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leszczyńska-Bankiewicz ul. Popularna 16 lok. 4 02-473 Warszawa adres: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leszczyńska-Bankiewicz ul. Popularna 16 lok. 4 02-473 Warszawa tel.: 22 882-10-20 www.alb.net.pl kom.: 733-000-994 e-mail: kancelaria@alb.net.pl rok zał. 2005 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA ARKANA

KANCELARIA PRAWNA ARKANA KANCELARIA PRAWNA ARKANA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU ARKANA TO PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE DLA FIRM ARKANA oznacza tajniki kunsztu mistrzów danej dziedziny wiedzy. Stąd nazwa naszej Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawna sektora IT

Obsługa prawna sektora IT Obsługa prawna sektora IT KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35

Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35 Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35 1 O nas Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Kancelarią

Bardziej szczegółowo

OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ. Prawo cywilne. Prawo karne. Postępowanie przygotowawcze: Postępowanie sądowe:

OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ. Prawo cywilne. Prawo karne. Postępowanie przygotowawcze: Postępowanie sądowe: OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ Kancelaria Adwokacka adw. Magdaleny Mojki i adw. Dominiki Pasternak zapewnia szeroki zakres usług obejmujących zarówno doradztwo prawne jak i zastępstwo procesowe

Bardziej szczegółowo

K A N C E L A R I A D W O K A

K A N C E L A R I A D W O K A K A N C E L A R I A D W O K A C K AG R Z E G O R Z K I E L I S Z C Z Y Oferta usług doradztwa prawnego świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Grzegorza Kieliszczyka Warszawa 2014 1 PREZENTACJA KANCELARII

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

WINDYKACJA WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH WINDYKACJA WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH MARIUSZ PRZYBYCIEŃ KANCELARIA PRAWNA PRAEMIUM24 WWW.PRAEMIUM24.PL Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych... 5

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów

Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów Radca prawny dr Paweł Bojarski Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski Wrocław, dn. 4 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

firma Zasady jakimi się kierujemy Zasady współpracy

firma Zasady jakimi się kierujemy Zasady współpracy 2 Spis treści firma Zasady jakimi się kierujemy Zasady współpracy Postępowania sądowe i administracyjne Obsługa korporacyjna Prawo Pracy Prawo wekslowe i czekowe Prawo spółek Prawo umów Prawo karne gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel.

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel. KANCELARIA to spółka prawnicza, która powstała w roku 2000. Kancelaria JGA to przede wszystkim partner w biznesie - od początku swej działalności kancelaria współpracuje stale z licznymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

jesteśmy dumni z tego, co robimy. tę dumę czerpiemy ze współpracy z państwem. Tadeusz Komosa, wspólnik zarządzający

jesteśmy dumni z tego, co robimy. tę dumę czerpiemy ze współpracy z państwem. Tadeusz Komosa, wspólnik zarządzający knowledge. spis treści: knowledge. involvement. results. 5 co nas wyróżnia? 7 w jakich sprawach pomagamy? 8 prawo korporacyjne 9 prawo pracy 10 postępowania sądowe, arbitraż i mediacja 11 prawo podatkowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH. Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888.

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH. Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888. kancelaria@legalista.pl, www.legalista.pl OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888. Informacje o Kancelarii Strona 2 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Prawny wymiar produkcji filmowej

Prawny wymiar produkcji filmowej Prawny wymiar produkcji filmowej Nasz Zespół Prawa Własności Intelektualnej, dzięki wiedzy i doświadczeniu wyniesionemu ze współpracy ze środowiskiem filmowym i medialnym, oferuje profesjonalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym?

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców Zakres swobody przy umowach jednostronnie a obustronnie profesjonalnych? Strategia

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ISTOTNE ZOBOWIĄZANIE Podatek od nieruchomości, w przypadku podmiotów dysponujących znacznym majątkiem trwałym, stanowi niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I:

Bardziej szczegółowo

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! Działamy Szybko i Skutecznie! Bez Zaliczek i Kosztów Wstępnych! OFERTA USŁUG WINDYKACYJNYCH i PRAWNYCH dla hurtowni, składów budowlanych, firm budowlanych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. ul. Kopernika 10 10-511 Olsztyn

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. ul. Kopernika 10 10-511 Olsztyn Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie 89 527-96-63 fax 89 523-79-80 www.oirp.olsztyn.pl Lp. Imię i nazwisko mediatora Adres/ miejsce wykonywania czynności mediatora

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. 27-28 kwietnia 2015 Golden Floor, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności Terminy szkolenia 12-13 październik 2015r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 11-12 kwiecień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress

Bardziej szczegółowo

Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni.

Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni. PREZENTACJA ADVISER Szanowni Paostwo. Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni. Zapraszamy do podjęcia

Bardziej szczegółowo

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej,

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, PREZENTACJA FIRMY O nas Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, doradczej, obsługi kadrowej oraz outsourcingu personelu. Misją BART-u jest profesjonalna i rzetelna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP... 11 ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI... 13 1.1 POJĘCIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 13 1.2. KLASYFIKACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 20 1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Manager ds. najmu i zarządzania nieruchomościami

Manager ds. najmu i zarządzania nieruchomościami Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Manager ds. najmu i zarządzania nieruchomościami Praktyczne warsztaty 18-19 czerwca 2015 r. Centrum Konferencyjne

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH Prowadzenie działalności gospodarczej jest wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy. Wiąże się ono z koniecznością podejmowania szeregu decyzji oraz ryzyk, które mogą przełożyć

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56 2 W ustawodawstwie białoruskim nie istnieje termin windykacja, działalność windykacyjna, w rozumieniu światowej praktyki prawniczej, określana jako egzekwowanie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KANCELARII

PREZENTACJA KANCELARII PREZENTACJA KANCELARII ADVISER Niniejszym mam przyjemność przedstawić Państwu założoną w 1989 roku Kancelarię ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni, przy

Bardziej szczegółowo

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Jerzy Cieślak Kim jesteśmy Kancelaria prawna www.cieślak-kancelaria.pl Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Cieślaka działa na rynku polskich usług prawniczych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU TERMIN GODZINY TEMAT 06.II (piątek) 14:30-20:00 I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WPROWADZENIE DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU 1. Historia zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Umowy IT zabezpieczenie interesów stron

Umowy IT zabezpieczenie interesów stron Umowy IT zabezpieczenie interesów stron Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Podstawa prawna zawierania umów (KC) Umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce. Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych

Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce. Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych W imieniu KANCELARII SADKOWSKI I WSPÓLNICY Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych Data spotkania:

Bardziej szczegółowo

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Podstawowe informacje o e-kancelarii Ponad 11 lat doświadczenia na rynku windykacji Jesteśmy jednym z czołowych

Bardziej szczegółowo

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Jakub Nawracała radca prawny Bartłomiej Janyga radca prawny Co to jest ubezpieczenie ochrony prawnej? Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni przed ryzykiem prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KANCELARII PRAWNO - PODATKOWEJ LEGAL & TAX

PREZENTACJA KANCELARII PRAWNO - PODATKOWEJ LEGAL & TAX PREZENTACJA KANCELARII PRAWNO - PODATKOWEJ BZ K LEGAL & TAX Niniejszy dokument stanowi prezentację Kancelarii oraz informuje o zakresie praktyki i działalności Kancelarii Radcy Prawnego Marcin Bazylczuk.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Propozycja jednostki certyfikującej QS Zurich dla JST dotycząca partnerstwa w. projekcie Wysokiej jakości usługi administracyjne

Propozycja jednostki certyfikującej QS Zurich dla JST dotycząca partnerstwa w. projekcie Wysokiej jakości usługi administracyjne Podstawowe informacje o projekcie 01 Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2017 31 grudnia 2019 02 Cel projektu: Zwiększenie budżetu JST poprzez wdrożenie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

kwalifikacje: - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny - doradca podatkowy

kwalifikacje: - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny - doradca podatkowy Wspólnicy Kancelarii Paweł Wójcik - doradca podatkowy - obsługa prawna inwestycji kapitałowych i transakcji kapitałowych - obsługa prawna inwestycji budowlanych i zastępstwo procesowe w sporach sądowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ Obsługa prawna Usługi księgowe

Rozliczenia z NFZ Obsługa prawna Usługi księgowe Rozliczenia z NFZ Obsługa prawna Usługi księgowe Obsługa informatyczna Usługi Architektoniczne Firma Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku. Początkowo

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. badania stanu prawnego nieruchomości

Specjalista ds. badania stanu prawnego nieruchomości Ekspert: adw. Rafał Dybka Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, partner zarządzający w Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie, ekspert prawny Instytutu Prawa Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii

Prezentacja Kancelarii Prezentacja Kancelarii WSTĘP 2 I. ZAKRES USŁUG 3 II. SUKCESY 4 III. ZASADY 5 IV. HONORARIUM 6 KONTAKT 7 1 S t r o n a Szanowni Państwo, Doświadczenie kancelarii w obsłudze podmiotów gospodarczych pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! Działamy Szybko i Skutecznie! Bez Zaliczek i Kosztów Wstępnych! OFERTA USŁUG WINDYKACYJNYCH i PRAWNYCH Kancelaria Effect s.c. R. Latos, J. Wajda, 30-051

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów: prawnika oraz psychologa. Pierwszy dzień szkolenia jest poświęcony

Bardziej szczegółowo

START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r.

START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r. START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r.) TERMIN GODZINY TEMAT 29.V (piątek) 14:30-20:00 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel. (071) 369 90 70

Bardziej szczegółowo

Od Autorek Rozdział I Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej...17

Od Autorek Rozdział I Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej...17 Spis treści Od Autorek...15 Rozdział I Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej...17 1. Wstęp...17 2. Lokal jako przedmiot odrębnej własności...17 2.1. Definicja lokalu i jego części składowe...18 2.2. Samodzielność

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPIS TREŚCI RAPACKI

OFERTA SPIS TREŚCI RAPACKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE RAPACKI OFERTA SPIS TREŚCI OFERTA...2 WPROWADZENIE, INFORMACJE OGÓLNE... 2 ETAP I. CZYNNOŚCI PRZEDSĄDOWE...3 Windykacja listowna:...3 Windykacja telefoniczna:...3 Negocjacje i rozłożenie

Bardziej szczegółowo

ULGA ZA ZŁE DŁUGI NOWE ZASADY OD LIPCA 2015 ROKU

ULGA ZA ZŁE DŁUGI NOWE ZASADY OD LIPCA 2015 ROKU ULGA ZA ZŁE DŁUGI NOWE ZASADY OD LIPCA 2015 ROKU podatkowy i windykacyjny aspekt korekty rozliczeń podatku VAT po zmianach Ulga na złe długi to ratunek dla podatników VAT, którym nie udało się uzyskać

Bardziej szczegółowo

Oferta Kancelarii WSTĘP 2 I. INFORMACJE OGÓLNE O KANCELARII 3 II. ZAKRES USŁUG 4 III. SUKCESY 6 IV. ZASADY 7 V. HONORARIUM 8 VI.

Oferta Kancelarii WSTĘP 2 I. INFORMACJE OGÓLNE O KANCELARII 3 II. ZAKRES USŁUG 4 III. SUKCESY 6 IV. ZASADY 7 V. HONORARIUM 8 VI. Oferta Kancelarii WSTĘP 2 I. INFORMACJE OGÓLNE O KANCELARII 3 II. ZAKRES USŁUG 4 III. SUKCESY 6 IV. ZASADY 7 V. HONORARIUM 8 VI. KONTAKT 9 1 S t r o n a Szanowni Państwo, Swoją ofertę kieruję przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Pojęcie nieruchomości... 1 1.2. Rodzaje nieruchomości... 3 1.3. Prawa związane z nieruchomościami...

Bardziej szczegółowo

Badanie stanu prawnego nieruchomości

Badanie stanu prawnego nieruchomości 17-18 października 2016r., Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Normy prawne, formy władania nieruchomościami, regulacja stanu prawnego Umowy najmu i dzierżawy Akty planistyczne, audyt nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowywać, realizować i skutecznie egzekwować kontrakty obejmujące przejęcia spółek handlowych?

Jak przygotowywać, realizować i skutecznie egzekwować kontrakty obejmujące przejęcia spółek handlowych? Zapraszamy na bezpłatne warsztat arsztaty z cyklu Prawo w praktyce przygotowane w oparciu o bestseller wydawniczy Transakcje przejęć i fuzji : Jak przygotowywać, realizować i skutecznie egzekwować kontrakty

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli:

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli: Pytanie: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości; księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA, SKUTECZNOŚĆ, CENA, TWOI ADWOKACI W HISZPANII.

KOMUNIKACJA, SKUTECZNOŚĆ, CENA, TWOI ADWOKACI W HISZPANII. VARÉS & ASOCIADOS Stawki 2A lok. 39 00-193 Warszawa (Polska). Tel: (+48) 222 11 88 44 Fax: (+34) 912 17 12 73 www.adwokaciwhiszpanii.com info@abogadosenpolonia.com Prawo handlowe i prawo spółek. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo,. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb uczestników projektu. Zapewniamy poufność w zakresie uzyskanych od Pani/Pana informacji i tym samym prosimy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ, OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, WZORU UMOWY

ZMIANA TREŚCI SIWZ, OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, WZORU UMOWY ZI.ZP.271.8.2016 ZMIANA TREŚCI SIWZ, OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, WZORU UMOWY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Wieruszowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski

Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski r Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski Kancelaria Radcy Prawnego dr Pawła Bojarskiego powstała w 2004 roku. Od tego czasu rozwijamy się wraz z naszymi Klientami, na bieżąco reagując na zmiany gospodarki

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, JOANNA BILNICKA JANUS TWÓJ DORADCA PRAWNY

Szanowni Państwo, JOANNA BILNICKA JANUS TWÓJ DORADCA PRAWNY TWÓJ DORADCA PRAWNY Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy w zakresie obsługi prawnej Państwa firmy, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych wynikających z

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. przygotowanie lokalu pod siedzibę firmy (wyszukanie biura, przygotowanie umowy najmu lokalu),

OFERTA WSPÓŁPRACY. przygotowanie lokalu pod siedzibę firmy (wyszukanie biura, przygotowanie umowy najmu lokalu), OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria transportowa Tacho-Tir Frąc, Romaniuk sp. j. to firma zajmująca się kompleksową obsługą firm transportowych. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych osób posiadających doświadczenie

Bardziej szczegółowo

SGN - AKADEMIA BIZNESU z ipadem - Podstawy prawa gospodarczego

SGN - AKADEMIA BIZNESU z ipadem - Podstawy prawa gospodarczego SGN - AKADEMIA BIZNESU z ipadem - Podstawy prawa gospodarczego Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/08/8671/23013 Cena netto 1 440,00 zł Cena brutto 1 440,00 zł Cena netto za godzinę 90,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo