broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl"

Transkrypt

1 broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl

2 O KANCELARII O KANCELARII Działamy po to, aby Twoja firma mogła zająć się już tylko biznesem... 1 Stanowimy kancelarię radców prawnych zajmującą się kompleksowym doradztwem i obsługą prawno-podatkową podmiotów gospodarczych. Świadczymy usługi prawne i consultingowe wspierające tworzenie, rozwój oraz bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zachowujemy najwyższe standardy świadczenia usług. Dzięki prawnej ochronie tajemnicy zawodowej gwarantujemy pełną poufność realizowanych zleceń. Szanujemy zasady etyki, lojalności oraz wzajemnego zaufania. Tworzymy i przekształcamy spółki, struktury holdingowe. Wprowadzamy optymalną jakość w zarządzaniu kontraktami handlowymi, ładem korporacyjnym, obciążeniami pracowniczymi i publicznymi, projektami biznesowymi. Nadzorujemy prawidłowe wykonanie zobowiązań dłużników naszych Klientów. Chronimy ich przed ryzykiem niepowodzenia inwestycji. Przewidujemy i wskazujemy niebezpieczeństwa danej transakcji lub działalności, możliwości optymalizacji kosztów i maksymalizacji zysków. Zabezpieczamy majątek i najważniejsze dobra. Monitorujemy istotne dla Klientów zmiany w prawie, orzecznictwie, praktyce organów i urzędów udostępniając im niezwłocznie informacje i rekomendacje. Łączymy wiedzę i doświadczenie w zakresie wszystkich wybranych specjalizacji oferując produkt kompletny, rzetelny i skuteczny. Działamy po to, aby Twoja firma mogła zająć się już tylko biznesem. LBC: Legal, Business, Consulting Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Beata Geronałowicz i Marek Bocheński Chronimy Cię przed ryzykiem niepowodzenia inwestycji...

3 SPECJALIZACJE PRAWO SPÓŁEK, FUZJE I PRZEJĘCIA Świadczymy obsługę prawną procesów związanych z tworzeniem i obsługą struktur korporacyjnych spółek prawa handlowego, a w szczególności: doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy spółki proponując strukturę prawną odpowiednią do skali i specyfiki zamierzonej lub prowadzonej działalności gospodarczej; obsługujemy procesy tworzenia i rejestracji spółek; przeprowadzamy procesy łączenia, podziałów i przekształceń spółek; tworzymy i obsługujemy struktury holdingowe; przeprowadzamy audyty w ramach nadzoru korporacyjnego, transakcji przekształceń, przejęć, łączenia, nabycia udziałów/akcji; doradzamy w zakresie restrukturyzacji kosztów działalności spółek (aspekty podatkowe, pracownicze, proceduralne, windykacyjne); doradzamy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia spółek, ochrony majątku spółki, wspólników i członków zarządu; doradzamy w procesach organizacji oddziałów i przed - stawicielstw przedsiębiorców zagranicznych; opracowujemy, wdrażamy i nadzorujemy przestrzeganie zasad prawa i ładu korporacyjnego poprzez tworzenie procedur wewnętrznych, regulaminów, uchwał, umów menedżerskich, obsługę posiedzeń organów spółki; przeprowadzamy procesy prawno - podatkowe w zakresie podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego i dobrowolnego wykupy akcji/udziałów, umarzania akcji/ udziałów, nabycia akcji/udziałów, wystąpienia wspólnika/akcjonariusza ze spółki; reprezentujemy w sporach ze stosunków spółki m. in. w przedmiocie zaskarżania uchwał, dochodzenie odpowiedzialności od członków zarządu; przeprowadzamy procesy likwidacji i upadłości spółek, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wspólników i członków zarządu przed odpowiedzialnością za długi spółki. PRAWO I KONTRAKTY CYWILNE Wspieramy procesy wdrożenia i nadzoru nad realizacją kontraktów, a w sprawach spornych reprezentujemy w procesach arbitrażowych i sądowych. Wdrażamy i nadzorujemy umowy specyficzne dla różnych branż - zarówno umowy B2B oraz B2C z uwzględnieniem aspektów eliminacji ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, eliminacji kosztów windykacji wierzytelności, eliminacji klauzul abuzywnych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a wśród nich: umowy związane ze obrotem komercyjnym kluczowymi usługami i produktami: umowy dedykowane do danej transakcji lub klienta, wzorce umów /kontrakty masowe/, umowy zawierane bezpośrednio, jak i związane ze sprzedażą i świadczeniem usług na odległość i drogą elektroniczną, w tym regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną; umowy związane ze wspólną realizacją przedsięwzięcia: umowy konsorcjum, umowy joint venture, umowy spółki cywilnej lub handlowej, umowy kooperacyjne, kontrakty menedżerskie; umowy związane z obrotem prawami na dobrach niematerialnych: umowy o przeniesienie praw autorskich, licencyjne, sublicencyjne, umowy wdrożeniowe, (w branży IT, klauzule CPU), umowy dotyczące korzystanie z praw do wynalazku, patentu, know-how, umowy wydawnicze (dzieła zbiorowe, książki do słuchania, elektroniczne formy dzieł słownych), umów o dostęp i korzystanie z systemów teleinformatycznych, w tym też elektro - nicznych baz danych; umowa franchisingu, umowa sprzedaży, użytkowania lub dzierżawy praw; umowy związane z rozwojem i optymalizacją finansową, operacyjną lub technologiczną przedsiębiorstwa: umowy wdrożeniowe, umowy consultingu, umowy o przepro - wadzenie due dilligance, umowy kredytu bankowego, poręczenia, umowy leasingu rzeczy ruchomych i nie - ruchomości, umowy outsorcingu, umowy o dofinanso - wanie przedsiębiorcy ze środków Unii Europejskiej, umowy faktoringu i forfaitingu; umowy związane z działalnością w branży budowlanej: umowy o wykonanie projektu budowlanego, umowy o sprawowanie funkcji kierownika budowy, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy z podwykonawcami niezależnie od branży (z uwzględnieniem FIDIC); umowy związane z działalnością na rynku nieruchomości: umowy najmu, w tym nieruchomości komercyjne, dzierżawy, w tym urządzeń wodnych, sprzedaży własności nieruchomości, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, w tym przesyłu, hipoteki umownej, umowy deweloperskie, umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; umowy związane z organizacją zarządu nad nieruchomością: umowy o zarządzanie nieruchomością, umowy określające zasady zarządu nieruchomością przez współwłaścicieli, regulaminy wspólnot mieszkaniowych; umowy zawierane w związku z prowadzoną działalnością w zakresie gospodarki odpadami; umowy kompensacyjne: barter, porozumienie kompen - SPECIALIZACJE 2

4 SPECIALIZACJE 3 sacyjne, świadczenia zastępcze; umowy sponsoringu. PROCESY SĄDOWE I ARBITRAŻOWE Oferujmy profesjonalną pomoc procesową przed wszystkimi sądami, trybunałami i urzędami w Polsce, a w szczególności: przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym; przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, NSA oraz przed organami administracji publicznej pierwszej instancji oraz przed organami wyższego stopnia w postępowaniach odwoławczych; w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym zwłaszcza przed Krajową Izbą Odwoławczą; w postępowaniach związanych z kontrolą podatkową i w sprawach karnych skarbowych. OCHRONA MAJĄTKU Usługi ochrony majątku firmowego i osobistego skierowane są zarówno do przedsiębiorców prowadzących już indywidualną działalność gospodarczą, jak również do spółek prawa handlowego, ich wspólników i członków zarządu oraz do tych podmiotów, które zamierzają dopiero rozpocząć stałą działalność gospodarczą. W zakresie specjalizacji oferujemy: doradztwo prawne i podatkowe w zakresie wyboru i zmiany formy prawnej działalności gospodarczej, jak również wyboru i zmiany w organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, ukierunko - wane ku legalnemu zminimalizowaniu ryzyka odpowiedzialności związanej ze stałym ich funkcjono - waniem lub realizacją przez nie jednego /celowego/ projektu gospodarczego takiego jak np. realizacja zamówienia publicznego, realizacja inwestycji budowlanej; doradztwo prawne i podatkowe na rzecz wspólników i członków zarządu spółek prawa handlowego ukierunkowane ku legalnemu zminimalizowaniu ryzyka ich odpowiedzialności za długi spółki; audyt sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zmierzający do weryfikacji stanu jego zadłużenia wobec podmiotów prywatnych i państwowych, ryzyka niewykonania istniejących i przyszłych zobowiązań, ryzyka ogłoszenia upadłości, potencjału i możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji; przygotowanie i wdrożenie strategii restrukturyzacji przedsiębiorstwa na podstawie przeprowadzonego audytu prawnego w celu zapobiegnięcia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i zapewnienia kontynuacji działalności gospodarczej, w szczególności dywersyfikacja długów i wierzytelności; przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości i reprezentację w postępowaniu upadłościowym; ochronę w postępowaniach ze skargi pauliańskiej; ochronę w postępowaniach związanych z odpowiedzial - nością za długi spółki; ochronę w postępowaniach z wniosku wierzyciela o orzeczenie przez sąd upadłościowy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. PRAWO PODATKOWE Ograniczenie obciążeń fiskalnych jest możliwe dzięki tzw. optymalizacji podatkowej. Opracowujemy i wdrażamy plany optymalizacji podatkowej oparte na analizie struktury oraz finansów przedsiębiorstwa. Główne obszary działania Kancelarii w zakresie doradztwa podatkowego to: optymalizacja podatkowa oraz międzynarodowe planowanie podatkowe m.in. w zakresie wyboru naj - korzystniejszej podatkowo formy działalności, transferu zysków ze spółek kapitałowych, w szczególności z wy - korzystaniem spółek holdingowych, zbywania i posiadania nieruchomości, zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, budowania "tarczy podatkowej" i efektywnego rozliczania strat; wspólnotowe i międzynarodowe prawo podatkowe; reprezentowania podatników w sprawach spornych przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej, jak również przed sądami administracyjnymi. PRAWO INWESTYCJI BUDOWLANYCH Kancelaria Prawna LBC kompleksowo doradza w zakresie planowania oraz wdrożenia prawnych ram inwestycji budowlanych zarówno prywatnych jak i publicznych, w tym związanych z budową infrastruktury komunalnej, dróg publicznych i autostrad. W zależności od specyfiki danej inwestycji budowlanej: Wspieramy tworzenie, rozwój oraz bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa...

5 tworzymy struktury prawne działalności inwestycyjnej, w szczególności spółki celowe, konsorcja; uczestniczymy w procesach zmierzających do nabycia praw do gruntów inwestycyjnych lub umożliwiających realizację danej inwestycji, w tym w procesach nabycia własności, użytkowania wieczystego, przekształceń, podziałów, scalania, wywłaszczenia gruntów, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; uczestniczymy i reprezentujemy w postępowaniach zmierzających do uzyskania rozstrzygnięć administracyjnych w procesie inwestycyjnym, a w szczególności pozwoleń na budowę, pozwoleń zamiennych, pozwoleń na użytkowanie, zaświadczeń o samodzielności lokali; tworzymy wzorce umów z uczestnikami procesu budowlanego, a w szczególności umowy o wykonanie projektu budowlanego, umowy o sprawowanie funkcji kierownika budowy, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, umowy z podwykonawcami niezależnie od branży; uczestniczymy w tworzeniu dokumentacji prawnej wymaganej dla realizacji inwestycji deweloperskich, w tym w celu wyodrębnienia z budynku poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych; uczestniczymy i tworzymy umowy związane z organizacją zarządu nad nieruchomością, a w szczególności umowy o zarządzanie nieruchomością, umowy określające zasady zarządu nieruchomością, jak również doradzamy w zakresie działalności wspólnot mieszkaniowych; tworzymy wzorce umów zmierzające do sprzedaży praw do wyodrębnionych lokali mieszkalnych lub użytkowych, w tym tzw. "umowy deweloperskie", umowy przedwstępne wyodrębnienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu, umowy przyrzeczone z uwzględnie - niem problematyki niedozwolonych klauzul umownych; doradzamy, w dowolnym momencie realizacji inwestycji, w zakresie zabezpieczenia interesów uczestników procesu budowlanego, a w szczególności w celu ochrony przed odpowiedzialnością z tytułu kar umownych za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie robót, zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia za roboty podstawowe, dodatkowe lub zamienne, zwrot kaucji gwarancyjnych; reprezentujemy w sporach sądowych i arbitrażowych związanych z odzyskiwaniem należności z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty, kar umownych, podlegających zwrotowi kaucji gwarancyjnych, zapłaty za wykonanie zastępcze. PRAWO NIERUCHOMOŚCI I POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Kancelaria Prawna LBC kompleksowo doradza w zakresie zagadnień prawa nieruchomości i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a w szczególności: opiniuje, doradza, przeprowadza procesy związane z obrotem prawem własności, w tym związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych, ich zamianą, połączeniem, podziałem, przekształceniem, rozbudową, rozbiórką, zmianą sposobu użytkowania, obciążeniem ograniczonym prawem rzeczowym, a w szczególności prawem użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności; opiniuje i doradza w sprawach związanych z najmem nieruchomości komercyjnych, wielkopowierzchniowych, lokatorskich oraz dzierżawą nieruchomości, w tym szczególnego rodzaju dzierżawy urządzeń wodnych; opiniuje i doradza w sprawach związanych z prawem spółdzielczym, a w szczególności związanych z bieżącą obsługą prawną spółdzielni mieszkaniowych oraz obrotem spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, w tym jego ekspektatywą; opiniuje i doradza w sprawach związanych z prawem własności lokali, a w szczególności zapewnia obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw deweloperskich, przygotowuje i przeprowadza wszystkie etapy wymagane dla wytoczenia powództwa przez wspólnotę mieszkaniową dla realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady nieruchomości wspólnej, reprezentuje w procesach sądowych działając w imieniu wspólnot mieszkaniowych lub przedsiębiorstw deweloperskich; opiniuje i doradza przedsiębiorstwom w branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a w szcze - gólności w skomplikowanych procesach sprzedaży nieruchomości; tworzy wzorce umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z uwzględnieniem materii ochrony konsumentów przed klauzulami abuzywnymi, tworzy wzorce umów o dzieło i umów agencyjnych w ramach organizacji agencji pośrednictwa, reprezentuje w sporach związanych z wykonaniem umów pośrednictwa, jak również w przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawach dotyczących niedozwolonych klauzul umownych, opiniuje, doradza, przeprowadza procesy rewindykacji nieruchomości, a w szczególności rewindykacji tzw. "nieruchomości warszawskich", opiniuje, doradza, przeprowadza procesy związane z zasiedzeniem, ochroną własności lub posiadania nieruchomości. PRAWO TRANSAKCJI Z UDZIAŁEM KONSUMENTÓW Sprzedaż towarów i usług z udziałem konsumentów uwarunkowana jest szeregiem regulacji, kształtujących minimalne i bezwzględnie obowiązujące standardy prawne, mające na celu ochronę tej, jak się przyjmuje, słabszej strony SPECIALIZACJE 4

6 SPECIALIZACJE 5 5 transakcji rynkowych. Dla zapewnienia zachowania tych standardów przewidziano m. in. szczególne wymogi w zakresie konstruowania i wykonywania umów z konsumentami, ich ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Specjalizacja Kancelarii Prawnej LBC zorientowana jest na doradztwo przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż towarów i usług na rzecz konsumentów i obejmuje: sporządzanie i opiniowanie wzorców umów konsumenckich, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów eliminacji niedozwolonych klauzul umownych; tworzenie polityki firmy i pakietów dokumentów, dotyczących transakcji z udziałem konsumentów (regulaminy sprzedaży, regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, oświadczenia w procedurze reklamacyjnej, dokumenty związane z obsługą zgłoszeń z tytułu niezgodności towaru z umową, zawieraniem umów poza lokalem przedsiębiorstwa i za pomocą środków porozumiewania się na odległość); reprezentację przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolony; reprezentację przedsiębiorców w sporach z udziałem konsumentów na etapie negocjacji oraz przed sądem; prowadzanie szkoleń z zakresu obsługi transakcji konsumenckich, zawierania umów z konsumentami, roszczeń związanych z niezgodnością towaru z umową i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. PRAWO KONKURENCJI Realizujemy usługi w zakresie prawa konkurencji: analizujemy zachowania uczestników rynku w zakresie planowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej w kierunku oceny ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów, a w szczególności identyfikacji nieuczciwych praktyk rynkowych, czynów nieuczciwej konkurencji, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; doradzamy i reprezentujemy w postępowaniach zmierzających do zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych w działalności gospodarczej, w szczególności w produkcji przemysłowej, budownictwie, handlu i usługach; doradzamy i reprezentujemy w postępowaniach związanych z zarzutami naruszenia zbiorowych interesów konsumentów; reprezentujemy Klientów przed UOKiK oraz właściwymi sądami. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Duża część świadczonych czy nabywanych towarów, podlega postępowaniu wskazanemu w ustawie Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niejednoznaczność pojęć wskazanej ustawy nastręcza szereg problemów natury materialno prawnej oraz formalnej, Kancelaria Prawna LBC świadczy usługi w zakresie: analizy dokumentacji przetargowej, sporządzania opinii prawnych oraz udzielania porad w zakresie interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentacji przetargowej; pomocy przy negocjacjach, prowadzonych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych; sporządzania odwołań od rozstrzygnięć zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej, a także reprezentacji podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą; sporządzania środków zaskarżenia od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego oraz reprezentacji w postępowaniu przed Sądem. PRAWO PRACY Kancelaria Prawna LBC świadczy pomocą prawną z zakresu zagadnień pracowniczych na etapie przygotowywania niezbędnej dokumentacji wynikającej z przepisów prawa związanej z rekrutacją, zatrudnieniem, kontynuowaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy, obsługi trwającego stosunku pracy, jaki i na etapie sporów pracowniczych. Usługi Kancelarii obejmują m.in.: Szanujemy zasady etyki, lojalności, wznajemnego zaufania... Gwarantujemy pełną poufność realizowanych zleceń...

7 SPECIALIZACJE 6 5 tworzenie optymalnej struktury zatrudnienia, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, w tym z pracownikami objętymi szczególną ochroną oraz pracownikami wyższego szczebla; analizę sposobu funkcjonowania oraz obciążeń pracowni - czych przedsiębiorstwa pracodawcy wraz z dostosowa - niem odpowiedniej formy zatrudnienia; restrukturyzację zatrudnienia; doradztwo w zakresie zwolnień grupowych; tworzenie umów o pracę, kontraktów menedżerskich i związanej z tym dokumentacji; tworzenie i modyfikacji aktów prawa pracy, takich jak regulaminy pracy i wynagradzania, pomoc i doradztwo w prowadzeniu akt pracowniczych, ewidencji czasu pracy; tworzenia umów o zakazie konkurencji, także po ustaniu stosunku pracy, umów o przyjęciu odpowiedzialności przez pracownika za powierzone mienie; prowadzenie negocjacji, reprezentacja w sporach pracowniczych na etapie przedsądowym i w postępo - waniu sadowym. PRAWO AUTORSKIE I PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie ochrony praw na dobrach niematerialnych, a zwłaszcza w zakresie ochrony praw autorskich do utworów, jak i w dochodzeniu roszczeń przysługujących twórcom. Kancelaria oferuje m.in.: pomoc przy kwalifikacji udostępnionych materiałów, w tym np. analiz dotyczących elementów tekstowych programów komputerowych, z punktu widzenia objęcia ich ochroną prawa autorskiego, istnienia współautorstwa, utworu zależnego, statusu producenta baz danych oraz innych naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych; przygotowanie i opiniowanie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów, licencji, sublicencji, umów wdrożeniowych, w szczególności w branży IT, klauzule CPU, umów o korzystanie z knowhow, umów wydawniczych (dzieła zbiorowe, książki do słuchania, elektroniczne formy dzieł słownych), umów o dostęp i korzystanie z systemów teleinformatycznych, w tym też elektronicznych baz danych; przygotowanie opinii prawnych w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i innych mających za przedmiot prawa na dobrach niematerialnych np. naruszenie chronionego know-how; reprezentację twórców i artystów w negocjowaniu umów z producentami i wydawcami; reprezentację w postępowaniach cywilnych i karnych, w tym dotyczących ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Nasi prawnicy specjalizują się również w zagadnieniach związanych z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, wzorów użytkowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych. W ramach powyższych dziedzin Kancelaria świadczy usługi zapewniające ochronę praw własności przemysłowej Klienta. Do najczęstszych działań powierzanych prawnikom Kancelarii należą: wstępna ocena zdolności rejestracyjnej oraz sporządze - nie wniosków o rejestrację, opracowywanie projektów umów i doradztwo w zakresie obrotu prawami własności przemysłowej oraz pomoc prawną w negocjowaniu umów (umowy dotyczące korzystania z praw do wynalazku, patentu); sporządzanie opinii w zakresie naruszeń praw własności przemysłowej; prowadzenie sporów sądowych związanych z naruszeniami praw własności przemysłowej, oraz zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji. WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI Kancelaria Prawna LBC świadczy pomoc prawną zarówno na etapie konstruowania umów zabezpieczających interesy finansowe przedsiębiorców, jak i w procesie windykacji należności, na etapie przesądowego oraz sądowego dochodzenia roszczeń. Posiadana przez nas wiedza, ocena ryzyka gospodarczego w zakresie dochodzonej wierzytelności, współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie ustalania majątku dłużnika oraz z kancelariami komorniczymi, pozwala na zminimalizowanie czasu niezbędnego do dochodzenia należności, przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych. Prawnicy Kancelarii Prawnej LBC świadczą usługi m.in. w zakresie: przesądowej windykacja należności, poprzez uczestni - ctwo w negocjacjach, mediacjach, weryfikację majątku i wypłacalności dłużnika, sporządzanie monitów windykacyjnych i wezwań do zapłaty; prowadzenia postępowań spornych, reprezentacji przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych; wdrażania procedur zmierzających do uzyskania ulgi za złe długi w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług odprowadzonego od nieściągalnych wierzytelności; przeprowadzania czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika.

8 SZKOLENIA ODSZKODOWANIA Z perspektywy działalności przedsiębiorstwa poznanie praktycznych aspektów stosowania prawa wydaje się dziś rzeczą niezbędną. Dotyczy to nie tylko pracowników wyższych szczebli organizacji, czasami przede wszystkim personelu mającego bezpośredni kontakt z klientem firmy. Umiejętność prawidłowego rozumienia i korzystania z przygotowanych dla firmy wzorów umów, regulaminów, procedur obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, czy też wybranych mechanizmów prawnych obowiązujących w danej branży stanowi z pewnością istotny wkład zwiększający bezpieczeństwo prawne i efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa. Oferujemy naszym Klientom, jak również podmiotom zewnętrznym dedykowane szkolenia praktyczne, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości prawnej. Jesteśmy przekonani, że zdobyta w ten sposób wiedza może przełożyć się w przyszłości na większą jakość i efektywność usług i organizacji naszych Klientów. Szkolenia odbywają się wg zgłoszonego zapotrzebowania Klienta. Prowadzone są zgodnie z określonym programem dotyczącym, bądź określonego problemu praktycznego wynikającego np. ze zmian w przepisach lub wydanych orzeczeń zmieniających w sposób istotny dotychczasową praktykę w danej branży, bądź wybranej sfery działalności Klienta (np. szkolenia związane z należytym zawieraniem umów masowych). Na życzenie Klienta przygotowujemy również materiały dydaktyczne i informacyjne pozwalające utrwalić i na bieżąco korzystać z przekazanej na szkoleniach wiedzy. Kancelaria Prawna LBC świadczy usługi w zakresie szkód powodowanych błędami medycznymi, wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, związanych ze śmiercią osób bliskich. W imieniu naszych Klientów dochodzimy należnego odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty zarówno od sprawcy szkody, jak i ubezpieczycieli, począwszy od etapu zgłoszenia szkody, poprzez sądowe dochodzenie roszczeń, po windykację uzyskanych kwot. W zakresie wyżej wskazanej specjalizacji Kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie: weryfikacja dokumentacji powypadkowej/szkodowej oraz określenie przysługujących roszczeń i ich możliwej wysokości; zgłaszanie szkód, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem, w zakresie uzyskania satysfakcjonującej dla Klienta kwoty dochodzonych roszczeń; wytaczania powództwa o zapłatę lub dopłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty oraz prowadzenia postępowań przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym; prowadzenia postępowań egzekucyjnych w zakresie uzyskanych przez poszkodowanego roszczeń; reprezentacja w ramach postępowania przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Lekarskiej; sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Łączymy wiedzę i doświadczenie w zakresie wszystkich wybranych specjalizacji, oferujemy produkt kompletny, rzetelny i skuteczny... SPECIALIZACJE 7

9 Kancelaria Prawna LBC, ul. Okopowa 56 lok. 226, Warszawa, tel.: , fax: , kancelaria-lbc.pl

OFERTA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA USŁUG PRAWNYCH OFERTA USŁUG PRAWNYCH Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni to zespół ponad 20 prawników wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach prawa. Klienci doceniają nasze interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie

MEMORANDUM INFORMACYJNE ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie MEMORANDUM INFORMACYJNE ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie www.grupazue.pl Niniejsze Memorandum Informacyjne ( Memorandum ) stanowi memorandum informacyjne w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji zwykłych serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń)

Program edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) ogólny: Lp. bloku I II III IV edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) Lp. grupy tematycznej Tematyka wykładu Liczba godzin DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI VOTUM S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI VOTUM S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI VOTUM S.A. Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO VOTUM S.A.... 5 2. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ... 6 2.1. Stan Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo