Wyzwania oraz najlepsze wzorce w zakresie organizacji funkcji back office w bankach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyzwania oraz najlepsze wzorce w zakresie organizacji funkcji back office w bankach"

Transkrypt

1 Wyzwania oraz najlepsze wzorce w zakresie organizacji funkcji back office w bankach - badanie Deloitte, magazynu HBRP, miesięcznika. finansowego BANK pod patronatem ZBP Warszawa,

2 Wiedzę o trendach w zakresie organizacji funkcji back office czerpiemy z cyklicznych badań prowadzonych przez biura Deloitte na świecie. W Polsce przeprowadziliśmy pierwsze tego typu badanie NASZA WIEDZA O TRENDACH ŚWIATOWYCH BADANIE ORGANIZACJI BACK OFFICE - EDYCJA POLSKA Badania Deloitte przeprowadzone na dojrzałych rynkach na świecie: Loan Administration Processes Best Practices / Benchmarking Study W badaniu udział wzięło: 22 Banki komercyjne 49 banków spółdzielczych = 54% polskiego rynku* Organizatorzy badania: Badania przeprowadzone są w formie wywiadów z: Największymi bankami komercyjnymi Największymi dostawcami systemów wspierających obsługę procesów Opracowane przez Deloitte ankiety wypełniane były: Podczas spotkań z konsultantami Deloitte Via Internet Podczas wywiadów prowadzonych przez Pentor oraz Partnerów badania Na tej podstawie formułowane są trendy oraz najlepsze rozwiązania zaobserwowane na dojrzałych rynkach finansowych Celem badania było opracowanie raportu oddającego: Kompleksowy oraz wieloaspektowy obraz działalności back office w bankach Stopień zaawansowania banków w odniesieniu do światowych trendów, * mierzonego wartością aktywów banków komercyjnych

3 Rynek kredytów konsumpcyjnych zanotował w ostatnim czasie gwałtowny wzrost. Prognozy do 2012 roku wskazują na jego dalszy dynamiczny rozwój Kredyty konsumpcyjne dla gospodarstw domowych (mld PLN) 79, ,9 61, ,2 53,4 49, Udział wartości kredytów konsumpcyjnych w stosunku do PKB dla poszczególnych krajów (2006) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 16% 14% 14% 13% 10% 7% 6% 2% 0 VI 2005 XII 2005 VI 2006 XII 2006 VI 2007 XII % Wielka Brytania Irlandia Portugalia Finlandia Niemcy Francja Polska Źródło: EBC Źródło: Datamonitor, EBC Prognozy na kolejne pięć lat odnośnie wzrostu gospodarczego, wzrostu płac i wydatków gospodarstw domowych rysują się bardzo optymistycznie Wzrośnie teŝ skłonność klientów do zadłuŝania się prognozuje się, Ŝe wzrost sprzedaŝy kredytów konsumpcyjnych w latach będzie wynosił od 15 do 22% Prognozy wykazują, Ŝe w 2015 roku stosunek kredytów konsumenckich do PKB wyniesie przy scenariuszu optymistycznym 12% (IBnGR)

4 Podobna charakterystyka cechuje rynek kredytów hipotecznych Wartość portfela kredytów hipotecznych udzielonych klientom indywidualnym (PLN mld) , Udział wartości kredytów hipotecznych w stosunku 120% do PKB dla poszczególnych krajów (2005) 101,60% 100% 83,80% 80% 80 78,29 60% 51,30% UE = 49% (średnia) 60 50,67 40% 32,5% ,67 35,87 20, % 0% Holandia Wlk. Brytania Niemcy Francja 11,6% 10,8% 7,4% Czechy Węgry Polska Źródło: Intellinet Źródło: Datamonitor SprzedaŜ w 2008 powinna wzrosnąć o 13% w porównaniu z wartością z roku 2007 Szacuje się, Ŝe w 2011 wartość kredytów hipotecznych wyniesie 245 mld zł (IBnGR)

5 Dynamiczny rozwój sprzedaŝy kredytów detalicznych w Polsce zmusił banki do wdroŝenia zmian. 67% banków* (49% wg aktywów**) Centralizacja funkcji BO 67% banków* (48% wg aktywów**) Centralne archiwum dokumentów 19% banków* (34% wg aktywów**) Kompleksowa automatyzacja procesów 19% banków* (34% wg aktywów**) Digitalizacja dokumentacji * Banki komercyjne działające na Polskim rynku. ** Rynek mierzony wartością sumy aktywów banków komercyjnych działających na polskim rynku.

6 .. ale w dalszym ciągu identyfikowanych jest wiele nieefektywności 57% banków* (55% wg aktywów**) Brak automatycznych interfejsów pomiędzy poszczególnymi systemami 81% banków* (66% wg aktywów**) Brak całkowitej automatyzacji systemu 52% banków* (70% wg aktywów**) Konieczność manualnego sporządzania dokumentacji 43% banków* (43% wg aktywów**) Niska jakość dokumentacji gromadzonej po stronie front office * Banki komercyjne działające na Polskim rynku. ** Rynek mierzony wartością sumy aktywów banków komercyjnych działających na polskim rynku.

7 WdraŜanie zmian w zakresie organizacji funkcji back office realizowane jest w róŝnym tempie ZAWANSOWANIE BANKÓW WE WDRAśANIU ZMIAN W ZAKRESIE ORANIZACJI KREDYTOWEJ FUNKCJI BACK OFFICE Poziom centralizacji funkcji back-office Wysoki Niski 19% banków* 36% wg aktywów** Niski 62% banków* 30% wg aktywów** 19% banków* 34% wg aktywów** Wysoki Stopień automatyzacji procesu kredytowego Rynek bankowy podzielił się na trzy kategorie: 19% rynku (36% wg aktywów ) stanowią banki najbardziej zaawansowane 62% banków (30% wg aktywów) tworzy grupę, która jest w średnim stopniu zaawansowana 19% banków (34% wg aktywów) to grupa która planuje bądź jest w bardzo początkowym stadium wdraŝania zmian * Banki komercyjne działające na Polskim rynku. ** Rynek mierzony wartością sumy aktywów banków komercyjnych działających na polskim rynku.

8 Adekwatnie do poziomu rozwoju organizacji rośnie jej efektywność EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJI BACK-OFFICE wielkość portfela obsługiwanego przez 1 pracownika BO (rocznie) wielkość portfela obsługiwanego przez 1 pracownika BO (rocznie) Banki komercyjne z przewagą kredytów hipotecznych w portfelu zaaw ansow ane średnio zaaw ansow ane przed zmianą Banki komercyjne z przewagą kredytów konsumenckich w portfelu zaawansowane średnio zaawansowane przed zmianą Banki o przewadze portfela kredytów hipotecznych: pracownik banku zaawansowanego w proces zmian moŝe w ciągu roku administrować ponad 5 razy większym portfelem niŝ pracownik banku przed zmianą Banki o przewadze portfela kredytów konsumenckich: aby administrować tą samą wielkością portfela w banku zaawansowanym potrzeba ok. 10 razy pracowników back office mniej niŝ w banku przed wdroŝeniem zmian O tak znaczącej przewadze w efektywności przesądzają przede wszystkim dedykowane systemy, które duŝą część czynności realizują automatycznie

9 oraz maleje lista problemów, z którymi musi zmierzyć się bank GŁÓWNE NIEEFEKTYWNOŚCI WSKAZYWANE PRZEZ BADANE BANKI GRUPA I banki najbardziej zaawansowane GRUPA II banki o średnim stopniu zaawansowania GRUPA III banki, które planują bądź są w bardzo początkowym stadium procesu zmiany brak pełnej integracji danych pomiędzy systemami brak moŝliwości automatycznego generowania dokumentacji kredytowej potrzeba większej automatyzacji procesów monitorowania zabezpieczeń brak automatycznych interfejsów pomiędzy aplikacjami brak systemów do digitalizacji dokumentacji niska jakość dokumentacji kompletowanej po stronie front office brak mechanizmów wczesnej kontroli kompletności dokumentacji brak moŝliwości śledzenia postępu prac w procesie brak automatycznych interfejsów pomiędzy systemami nieuregulowane zasady komunikacji między pracownikami nieformalny obieg dokumentacji zbyt wiele ról zaangaŝowanych w realizację procesu

10 Banki starają się nadąŝać za światowymi trendami. Część z nich jest z sukcesem wdraŝana Centralizacja back office Zmiana struktury organizacyjnej oraz reorganizacja procesów kredytowych dedykowanie czynności administracyjnych o charakterze masowym i powtarzalnym do realizacji jednej centralnej jednostce efekt skali ułatwia zautomatyzowanie poszczególnych czynności Procesowanie once and done Procesowanie sprawy za jednym podejściem kończenie realizowania czynności w tym samym cyklu co jej rozpoczęcie Podejście wymaga zwiększenia poziomu uniwersalizacji stanowisk wyeliminowanie czasu na zapoznanie się z tematem przez kolejną osobę w procesie wyeliminowanie czasu na przekazywanie i odbiór dokumentacji pomiędzy kolejnymi uczestnikami procesu redukcja ryzyka niezrealizowania sprawy Trendy w zakresie back office Automatyzacja procesu Eliminacja / ograniczanie liczby czynności realizowanych manualnie poprzez wsparcie systemów dedykowanych do obsługi procesów kredytowych automatyczna realizacja poszczególnych czynności płynny przepływ danych w procesie zachowanie spójności danych pomiędzy systemami redukcja aplikacji wykorzystywanych w procesie Aktywne punkty kontrolne Zwiększenie odpowiedzialności poszczególnych ról w procesie za realizację zadań Budowanie świadomości, Ŝe dana osoba jest odpowiedzialna za dany proces i nie ma innych uczestników, którzy mogą korygować ewentualne błędy i niedociągnięcia zwiększona produktywność krótszy czas realizacji cyklu procesu kredytowego lepsza jakość realizowanego procesu

11 jednak wiele wciąŝ stanowi wyzwanie dla banków działających na polskim rynku Digitalizacja dokumentów Self Service Wykorzystywanie elektronicznych obrazów dokumentów do obsługi wniosków i administracji kredytem Archiwizowanie dokumentacji kredytowej oraz wygenerowanych w trakcie trwania procesu raportów w postaci elektronicznej na dyskach optycznych niŝsze koszty archiwizacji dokumentacji łatwy dostęp do dokumentów szybsza realizacja procesu Jedno miejsce wprowadzania danych Rejestrowanie pozyskanych danych w jednym miejscu procesu, jak najbliŝej kroku ich pozyskania redukcja błędów wzrost jakości danych wykorzystywanych w procesie ograniczenie krąŝenia dokumentów w ramach organizacji Trendy w zakresie back office Udostępnienie klientom narzędzi umoŝliwiających samodzielną realizację spraw związanych z obsługą kredytu inicjacja niektórych operacji przez klienta (np.: dokonywanie pozaharmonogramowych spłat kapitału, inicjacja procesów odnowienia zaangaŝowania, zmiany danych adresowych, etc) elektroniczna komunikacja pomiędzy Bankiem a klientem (np. w sprawie spełnienia warunków umownych) Aktywna, systemowa kontrola dokumentacji Wykorzystanie systemowych checklist do kontroli kompletności i jakości dokumentacji w procesie kredytowym Kontrolowanie statusu dla dokumentów przekazywanych pomiędzy poszczególnymi jednostkami Archiwizowanie wymaganej i kompletnej dokumentacji w scentralizowanej jednostce wzrost jakości dokumentacji wykorzystywanej w procesie

12 Ogólny obraz rynku wskazuje na główne obszary usprawnień, na których banki powinny skoncentrować szczególną uwagę Wybrane trendy Grupa I Banki zaawansowane Grupa II Banki w trakcie zmian Grupa III Banki przed zmianą 1. Centralizacja back office 2. Automatyzacja procesów 3. Aktywna, systemowa kontrola dokumentacji 4. Digitalizacja dokumentów 5. Aktywne punkty kontrolne 6. Self service klienta ponad 30% badanych banków wciąŝ nie dokonało centralizacji procesów back offiice i prawie połowa nie posiada centralnego archiwum dokumentacji niespełna 20 % badanych banków dokonało kompleksowej automatyzacji procesów i podobny odsetek wykorzystuje do realizacji zadań back office digitalizację dokumentów, badane banki w niewielkim stopniu wdroŝyły dedykowane aplikacje, które pozwalają na sprawny przepływ pracy w zakresie czynności back office i aŝ 50% z nich wskazuje na konieczność manualnej realizacji zadań, wprowadzane zmiany w sposobie realizacji procesów często nie prowadzą do minimalizacji punktów kontrolnych obserwowana organizacja pracy nie pozwala na zwiększanie uniwersalności stanowisk nie wykorzystujemy szansy na przeniesienie części pracochłonności związanej z realizacją procesu na klientów

13 ..i opracować plan działania: zaprojektowanie i wdroŝenie docelowej organizacji back office uwzględniającej najnowsze trendy ETAP 1: DIAGNOZA PRZYCZYN NIEEFEKTYWNOŚCI ETAP 2: ADAPTACJA NAJLEPSZYCH WZROCÓW DO UWARUNKOWAŃ ORGANIZACJI ETAP 3: ORGANIZACJA DOCELOWA Procedury, dokumentacja Procesy Zmiana sposobu organizacji pracy podporządkowanie do specyfiki procesu Eliminacja czynności, które nie przynoszą planowanych efektów zmiana podejścia do działania Automatyzacja czynności realizowanych ręcznie lub półautomatycznie Uproszczone procesy i standardowe operacje Praca na dokumentach w formie elektronicznej Organizacja Redukcja papierowej dokumentacji w procesie Skrócenie cyklu procesu przez zastosowanie podejścia once and done Ograniczenie liczby uczestników w procesie Utrzymywanie korzyści skali Wysoka jakość realizowanych operacji

14 Nazwa Deloitte odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu, podmiotu prawa szwajcarskiego i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezaleŝne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu oraz jego Firm Członkowskich moŝna znaleźć na stronie Deloitte Business Consulting S.A.

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny KRUK S.A. Zyskowne długi

Komentarz specjalny KRUK S.A. Zyskowne długi Finanse Polska Iza Rokicka (48 22) 697 47 37 Iza.Rokicka@dibre.com.pl KRUK S.A. Zyskowne długi Nazwa BRE Bank Securities KRUK S.A. (Kruk) jest nie tylko liderem szybko rosnącego rynku windykacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 1 Aby dotrzeć do celu potrzebny jest plan s. 8 Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie s. 32 NR 1/2014 (174) Liczysz

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania Współpraca: Patronat: Zawartość 1 Wstęp 2 2 Charakterystyka badania 4 Grupa docelowa 4 Przyjęta metodyka 4 Cykl zarządzania zmianą 5

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Warszawa, maj 2012 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Deloitte oraz KDF Dialog Grudzień 2010. Usprawnianie procesów finansowoksięgowych. kosztów w firmach Badanie

Raport z badania Deloitte oraz KDF Dialog Grudzień 2010. Usprawnianie procesów finansowoksięgowych. kosztów w firmach Badanie Raport z badania Deloitte oraz KDF Dialog Grudzień 2010 Usprawnianie procesów finansowoksięgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach Badanie Spis treści Wprowadzenie 3 Streszczenie 4 Czasochłonne wymogi

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

Projektu Lubuski e-urząd

Projektu Lubuski e-urząd STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Projektu Lubuski e-urząd w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Wnioskodawca: Województwo Lubuskie Sierpień

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Autorzy raportu Janusz Słobosz i Radosław Ziomko,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Raport z badań BPM Partners we współpracy z PROPHIX Software Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością teraz

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo