Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str."

Transkrypt

1 ISSN Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. 11] Wybierz metodologiê prowadzenia projektów [str. 14]

2 aperitif Droga do samodoskonalenia Oznak¹ postêpu cywilizacyjnego jest rozwój nowych technologii informatycznych. Zmieniaj¹ siê one jednak szybciej ni kiedykolwiek wczeœniej. Ka dy z nas zd¹ y³ siê ju przyzwyczaiæ do tego procesu. W bran y teleinformatycznej nie s³abnie jednak poci¹g do wiedzy. Œwiadcz¹ o tym chocia by coroczne zmagania œrednio 15 absolwentów o jedno miejsce na wy szej uczelni informatycznej. W zawodowym yciu informatyka, administratora, programisty, wdro eniowca czy serwisanta równie zauwa alna jest chêæ ustawicznego kszta³cenia siê. Microsoft obserwuje to zjawisko z bliska, organizuj¹c szereg szkoleñ i warsztatów dla firm partnerskich. Zainteresowanie naszymi rozwi¹zaniami i produktami nie maleje. Wrêcz przeciwnie, wci¹ staramy siê dok³adaæ nowe terminy kursów, proponowaæ nietuzinkow¹ tematykê, oferowaæ ró ne formy kszta³cenia. Nowo otwarte wirtualne Centrum szkoleniowe Microsoft to miejsce skupiaj¹ce informacje o wszystkich szkoleniach Microsoft zarówno internetowych, jak i stacjonarnych. Ponad setka szkoleñ czeka na g³odnych wiedzy partnerów. Serdecznie zapraszamy do spróbowania swych si³ i pog³êbiania swojej wiedzy. Mi³ej lektury! Piotr Zawadzki Piotr Zawadzki Odpowiedzialny za komunikacjê z kana³em partnerskim Microsoft Polska w numerze œwiat wokó³ Ciebie 3-4 Zmiany na lepsze Gatekeeper Test rozwi¹zany Microsoft na ICC 2005 Windows Vista Beta pierwsza beta ju jest! zbli enie 5-7 Wirtualne Centrum szkoleniowe Partnerska integracja projekty z sukcesem 8-9 Nadchodzi nowy poziom produkt mix Baza na nowe czasy Windows przechodzi na 64 bity Dlaczego warto korzystaæ z OneNote? B¹dŸ wydajny z Microsoft Office efekty wspó³pracy Zarz¹dzaj projektami m¹drze! Tylko dla twardzieli P³yn¹ razem w odzi okiem in yniera MBSA 2.0 sztuka sprzeda y Przychodzi sprzedawca do klienta hydepark 22 Outsourcing albo œmieræ redakcja Microsoft dla Partnerów Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Wydawca: Microsoft Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195a Warszawa tel. (0 prefix 22) faks (0 prefix 22) Redaktor naczelny: Piotr Zawadzki Redakcja, sk³ad i ³amanie: Agape, Agencja doradcza i wydawnicza ul. Rêkodzielnicza 11, Warszawa tel. (0 prefix 22) Numer zamkniêto: Internetowe archiwum magazynu Microsoft dla Partnerów : partner/informator.htm Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przesy³aæ na adres Wydawnictwo to jest przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Microsoft nie oferuje w tym wydawnictwie adnych gwarancji jednoznacznych czy te domyœlnych. Wszystkie nazwy produktów wymienione zosta³y w celu ich identyfikacji i mog¹ byæ zastrze onymi znakami handlowymi i towarowymi, nale ¹cymi do ich w³aœcicieli. Przedruk dopuszczalny z podaniem Ÿród³a. 2 Microsoft dla Partnerów wrzesieñ 2005

3 œwiat wokó³ Ciebie Zmiany na lepsze Od jesieni 2005 roku zapraszamy wszystkie wspó³pracuj¹ce z nami firmy do uczestnictwa na ogólnoœwiatowym poziomie Programu Partnerskiego Microsoft Microsoft Small Business Specialist. N owy rok finansowy firmy Microsoft (rozpoczynaj¹cy siê w lipcu przyp. red.) przyniós³ prze³omow¹ zmianê. Polska, lokalna inicjatywa, jak¹ by³ przez trzy lata Partner Handlowy Microsoft, zdoby³a uznanie centrali Microsoft. Od jesieni tego roku w ycie wchodzi czwarty poziom Programu Partnerskiego Microsoft o zasiêgu globalnym Microsoft Small Business Specialist. Nie sta³oby siê to bez zas³ug naszych partnerów, Pañstwa pracy, zainteresowania wspó³prac¹ z nami, wiar¹ we wspólny sukces. Do po³¹czenia si³ we wspólnym, s³usznym kierunku znacznie przyczynili siê przedstawiciele regionalni Microsoft. Ich zaanga owanie i elastycznoœæ sprawi³y, e klient koñcowy jest œwiadomy, e wybieraj¹c do wspó³pracy firmê z tytu³em Partner Handlowy Microsoft zostanie dobrze i profesjonalnie obs³u ony. Posiadanie tytu³u partnerskiego Microsoft jest dla naszych firm partnerskich nobilitacj¹, dla klientów zaœ potwierdzeniem jakoœci oferowanych rozwi¹zañ i us³ug. To wszystko, co wspólnie Microsoft i firmy partnerskie robimy doceniane jest zarówno przez korporacjê, jak i bran ê IT. Ze zmianami, które wprowadzamy w Programie Partnerskim Microsoft wi¹ e siê równie skuteczniejsze ukierunkowanie dzia³añ marketingowych. W zwi¹zku z tym zmienia siê równie nasz biuletyn. Ramowy schemat pozostaje ten sam, choæ zmieniaj¹ siê proporcje miêdzy poszczególnymi dzia³ami i tematyk¹ artyku³ów. Co dwa miesi¹ce Microsoft dla Partnerów bêdzie dystrybuowany wœród firm bêd¹cych uczestnikami Programu Partnerskiego Microsoft na poziomach Microsoft Small Business Specialist, Microsoft Certified Partner i Microsoft Gold Certified Partner. Raz na pó³ roku, w szerszej formule magazynu, podsumujemy nasze wspólne, partnerskie dzia³ania. To wydanie biuletynu trafi na biurka wszystkich firm partnerskich Microsoft, czyli równie partnerów z tytu³em Registered Member. wiêcej informacji Zale y nam na tym, by brali Pañstwo aktywny udzia³ w tworzeniu magazynu. Chcemy go modyfikowaæ i rozwijaæ wedle Pañstwa wskazówek. Prosimy o przesy³anie propozycji nowych zagadnieñ i tematów dotychczas nieporuszonych w biuletynie na adres moim zdaniem... Janusz Majewski, Apex System Sp. z o.o., Warszawa Bêd¹c Partnerem Handlowym Microsoft wyrabiamy u klientów poczucie wy szego szczebla wiedzy o produktach tej firmy. Przy przetargach postrzegani jesteœmy jako partner z wy szej pó³ki. Maciej Laskowski, ATUT Komputer, Wroc³aw Certyfikat poœwiadczaj¹cy nasze uczestnictwo w programie partnerskim na poziomie PHM, który wisi w naszej firmie w widocznym dla klientów miejscu, jest potwierdzeniem wysokiej jakoœci oferowanych przez nas us³ug. Leszek Pietrowicz, Softechnik Sp. z o.o., Wroc³aw Uwa amy, e Program Partnerski Microsoft jest elitarny ma swoje za³o enia i zasady, które trzeba spe³niæ, by staæ siê jego cz³onkiem. Bezpoœredni¹ korzyœci¹ z uczestnictwa w poziomie PHM, jak¹ odczuliœmy, jest rekomendacja naszej firmy w przetargach. Zauwa amy, e w rozmowach z klientami tytu³ Partnera Handlowego Microsoft robi wra enie. Gatekeeper Test rozwi¹zany Polak najlepszy spoœród 22 tysiêcy specjalistów informatycznych z ca³ej Europy. Z wyciêzc¹ europejskiego konkursu Gatekeeper Test, organizowanego przez Microsoft, zosta³ 19-letni Adrian Kaczmarczyk ze Szczytna, student pierwszego roku informatyki na Politechnice Warszawskiej. Konkurs mia³ formê internetowego quizu z wiedzy na temat bezpieczeñstwa komputerów i systemów informatycznych. Sk³adaj¹cy siê z 20 pytañ Gatekeeper Test (19 pytañ testowych i 1 opisowe) nawi¹zywa³ do bie ¹cej problematyki zabezpieczania komputerów. Ka dego dnia konkursu, o godzinie 10 rano, na stronie gry pojawia³y siê dwa nowe zadania, na które trzeba by³o udzieliæ odpowiedzi w ci¹gu kilkudziesiêciu sekund od momentu ich wyœwietlenia. Adrian zdoby³ najwiêksz¹ liczbê punktów i pokona³ tysi¹ce uczestników z 19 krajów Europy. W nagrodê bêdzie uczestniczy³ w listopadowej konferencji Microsoft IT Forum 2005 w Barcelonie, podczas której spotykaj¹ siê kierownicy systemów informatycznych, architekci systemów i aplikacji, specjaliœci oraz administratorzy z ca³ej Europy. Notatki z prelekcji wybitnych specjalistów bêdzie A D R I A N sporz¹dza³ na komputerze Tablet PC, który równie by³ nagrod¹ w konkursie. Jak to siê sta³o, e Adrian móg³ wygraæ rywalizacjê z rzesz¹ specjalistów ds. bezpieczeñstwa IT z ca³ej Europy? Na to pytanie odpowie Pañstwu sam. KA C Z MA R C Z YK We wszystkich krajach na 19 pytañ poprawnie odpowiedzia³o ponad 100 osób. O zwyciêstwie zadecydowa³a wiêc ostatnia, opisowa odpowiedÿ? Adrian Kaczmarczyk: Tak. W ostatnim pytaniu nale a³o dokonaæ wyboru miêdzy dwoma podanymi algorytmami i swoj¹ argumentacjê zawrzeæ w 2 tysi¹cach znaków. Pytanie by³o na tyle podchwytliwe, e jak siê póÿniej okaza³o nieistotne by³o, które rozwi¹zanie jest lepsze. To tak, jakby Microsoft kaza³ uczestnikom konkursu wybraæ, który kolor jest ³adniejszy bia³y czy czarny i od czego to zale y. Postanowi³em nie wskazywaæ jednego algorytmu, gdy oba s¹ równorzêdne. Zasiêgn¹³em wiedzy z prezentacji prowadzonej przez Rafa³a ukawieckiego, który równie nie wyró ni³ adnego z przedstawianych algorytmów. Wybór algorytmu przez programistê powinien byæ podyktowany funkcjonalnoœci¹, jak¹ chce osi¹gn¹æ w tworzonym rozwi¹zaniu. Chodzi³o o to, by w odpowiedzi pokazaæ drogê myœlenia i sposób argumentacji. Znajomi mówili, e odpowiedÿ ³adnie siê czyta, lecz nie brzmi zwyciêsko. Na szczêœcie mylili siê. Co znaczy dla Ciebie wygrana w konkursie? A.K.: Przez d³ugi czas nie mog³em uwierzyæ w tê informacjê. Jestem bardzo szczêœliwy, komputer przyda mi siê do nauki. Najwa niejszy jest jednak wyjazd na konferencjê. Pasjonuje mnie informatyka, bêdê mia³ niepowtarzaln¹ okazjê przebywaæ w œrodowisku 5 tysiêcy ludzi, którzy interesuj¹ siê tym samym. Mam nadziejê, e wygrana prze³o y siê równie na moj¹ póÿniejsz¹ pracê zawodow¹. wrzesieñ 2005 Microsoft dla Partnerów 3

4 œwiat wokó³ Ciebie Microsoft na ICC 2005 W kwietniu i maju tego roku ponownie zorganizowaliœmy wraz z Intelem seminaria z cyklu Intel Channel Conference Dla klientów i partnerów Microsoft by³a to znakomita okazja do zapoznania siê z nowoœciami w ofercie. W warszawskim Multikinie o rozwi¹zaniach sieciowych dla domu i klienta mówili Piotr Zawadzki i Micha³ Jêdrzejczak P odczas cyklu seminariów Intel Channel Conference 2005 (wspó³organizowanych przez Microsoft) odbywa³y siê nastêpuj¹ce prezentacje na temat rozwi¹zañ sieciowych dla domu i firmy z oferty Microsoft: Pomoc od rêki Centrum Pomocy Partnerów Microsoft, Nowe oblicze Windows Microsoft Windows Media Center, Era 64 Bitów Microsoft Windows XP 64x oraz Jak zwiêkszyæ efektywnoœæ platformy Windows Small Bussines Server i. Wszystkie prezentacje prowadzone by³y przez specjalistów z polskiego oddzia³u Microsoft. Seminaria odbywa³y siê kolejno w Krakowie, Katowicach, Wroc³awiu, Szczecinie, Gdañsku, Bydgoszczy i Poznaniu, od 26 kwietnia do 18 maja 2005 r. Odbywaj¹cymi siê w ramach ICC szkoleniami, poœwiêconymi produktom Microsoft, zainteresowanych by³o ok. 70% uczestników Intel Channel Conference 2005 ³¹cznie wziê³o w nich udzia³ ponad 2 tysi¹ce partnerów. Goœcie ICC 2005 mogli po zakoñczeniu seminarium wype³niæ ankietê, w której oceniali organizacjê imprezy oraz poziom szkoleñ. Podkreœliæ trzeba, e uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili przygotowanie szkoleñ organizowanych przez Microsoft zdecydowana wiêkszoœæ ankietowych przyzna³a szkoleniom poœwiêconych produktom Microsoft najwy sze przewidziane przez ankietê oceny, czyli 9 (skala ocen 1 9). Ka dy uczestnik móg³ równie w³asnymi s³owami opisaæ przygotowane prelekcje Tematy s¹ dobrze dobrane, Super!, Bardzo atrakcyjne prezentacje to tylko kilka z wielu pozytywnych opinii. Na koniec warto przypomnieæ, e seminaria Intel Channel Conference organizowane s¹ dwa razy do roku jest to wiêc dokona³a okazja dla parterów handlowych firm Microsoft i Intel do doskonalenia swoich umiejêtnoœci, a tak e zdobywania wiedzy o najnowszych produktach i inicjatywnych obu firm. Nasuwa siê wiêc jeden wniosek: kto nie by³ na wiosennym ICC, powinien a- ³owaæ i... pod adnym pozorem nie przegapiæ kolejnej edycji! Windows Vista Beta pierwsza beta ju jest! W ersjê beta Windows Vista mieliœmy przekazaæ testerom trzeciego sierpnia 2005 r. Ostatecznie jednak uda³o siê przygotowaæ j¹ kilka dni wczeœniej. Edycja beta 1 przeznaczona jest dla zarejestrowanych testerów Microsoft dostêp do niej maj¹ cz³onkowie programów Windows Vista Technical Beta Program, MSDN Developer Program oraz Microsoft TechNet. Najogólniej rzecz ujmuj¹c, wersja testowa zosta³a przygotowana z myœl¹ o programistach, specjalistach IT i osobach zainteresowanych zapoznaniem siê z nowoœciami w zakresie bezpieczeñstwa, stabilnoœci oraz zarz¹dzania systemem. W testach wersji beta 1 weÿmie udzia³ ponad pó³ miliona testerów. Pod koniec lipca, na kilka dni przed zapowiadan¹ wczeœniej premier¹, Microsoft udostêpni³ pierwsz¹ wersjê testow¹ systemu operacyjnego Windows Vista (wczeœniej znanego pod robocz¹ nazw¹ Longhorn). Jako e jest to dopiero pierwsza wersja testowa nowego systemu, nie znalaz³y siê w niej wszystkie, planowane w finalnej wersji, innowacje jednak ju teraz jest na co popatrzeæ. Do Windows Vista beta 1 zaimplementowano m.in. wersjê testow¹ przegl¹darki Internet Explorer 7, zaawansowane technologie ochrony kont u ytkownika i danych, nowy, znacznie bardziej wydajny firewall, funkcjê identyfikacji i usuwania z dysku szkodliwego oprogramowania, nowy mechanizm pracy grupowej i wymiany plików, a tak e now¹ wyszukiwarkê plików na dysku. Ca³oœæ uzupe³nia wstêpna wersja szaty graficznej Windows Vista. Wersja beta zosta³a równie wyposa ona w zaawansowane mechanizmy u³atwiaj¹ce wdro enie systemu, a tak e szereg funkcji zwiekszaj¹cych wydajnoœæ komputera np. Start up (przyspieszaj¹c¹ uruchamianie siê komputera) oraz tryb Sleep (³¹cz¹cy zalety hibernacji i trybu gotowoœci). Finalna wersja systemu Windows Vista trafi na rynek w przysz³ym roku. System wyposa ony bêdzie w szereg nowych narzêdzi i mechanizmów, których zadaniem bêdzie podniesienie poziomu bezpieczeñstwa i komfortu podczas pracy z komputerem oraz korzystania z Internetu. 4 Microsoft dla Partnerów wrzesieñ 2005

5 zbli enie Wirtualne Centrum szkoleniowe Szkolenia to najlepsze narzêdzie, jakie mo emy dostarczyæ naszym partnerom. Dobra wiedza o produktach jest bezcenn¹ informacj¹ i atutem przy sprzeda y. W tym celu uruchomiliœmy na stronach dla partnerów Centrum szkoleniowe. W Centrum szkoleniowym znaleÿæ mo na szereg zró nicowanych kursów, umo liwiaj¹cych firmom partnerskim poszerzanie wiedzy na temat produktów Microsoft. Centrum szkoleniowe, dostêpne pod adresem poland/partner/szkolenia/default.mspx, bêdzie stale rozbudowywane. Jednak ju teraz mo na w nim znaleÿæ ponad 100 ró nych szkoleñ interaktywnych, w których mo na wzi¹æ udzia³ przez Internet. Zgromadziliœmy tu równie szkolenia dla System Builderów (które u³atwi¹ uporz¹dkowanie i poszerzenie wiedzy z tematów technicznych i handlowych dotycz¹cych produktów Microsoft OEM), a tak e szkolenia umo liwiaj¹ce zdobycie tytu- ³u MCP (Microsoft Certified Professional), który jest swoistym dokumentem dojrza³oœci dla administratora, projektanta baz danych czy programisty. Serwis zainteresuje równie tych z Pañstwa, którzy szukaj¹ informacji o bezp³atnych szkoleniach stacjonarnych, organizowanych przez autoryzowane oœrodki szkoleniowe Microsoft na terenie Polski. Uczestnicz¹c w tych kursach maj¹ Pañstwo mo liwoœæ sta³ego pog³êbiania swojej wiedzy o technologiach i produktach Microsoft. Firmy szkoleniowe z kolei ciesz¹ siê, e wspó³praca z Microsoft przek³ada siê na wzrost zainteresowania szkoleniami komercyjnymi z ich oferty rynkowej. (bez)cenna pomoc Ka dej z naszych firm partnerskich, bez wzglêdu na poziom partnerstwa z Microsoft, powinno zale eæ na pog³êbianiu posiadanej wiedzy o produktach i rozwi¹zaniach Microsoft, by nastêpnie móc efektywniej sprzedawaæ je klientom. A co za tym idzie, dziêki kompetencjom, doœwiadczeniu i wiedzy swoich pracowników, budowaæ mocne wiêzi z klientem. Szkolenia to najlepsze narzêdzie, jakie mo emy dostarczyæ naszym partnerom na szerok¹ skalê. Dobra wiedza o produktach jest bezcenn¹ informacj¹ i atutem przy sprzeda y. Klienci patrz¹ nie tylko na ofertê cenow¹, ale równie na jakoœæ us³ug i poziom wiedzy sprzedawcy. Nasze szkolenia pomagaj¹ partnerom w tym, by umieli dobraæ dla klienta odpowiednie rozwi¹zania, produkty, technologie i licencje Microsoft wyjaœnia Monika Mickiewicz, odpowiedzialna za marketing w kanale partnerskim w Microsoft w Polsce. Bezp³atne szkolenia dla firm partnerskich organizowane s¹ na yczenie firm partnerskich Microsoft. Przedstawiciele regionalni Microsoft, bêd¹cy pierwszym ogniwem ³¹cz¹cym partnerów z Microsoft, zbieraj¹ z terenu Pañstwa proœby, zapytania i oczekiwania odnoœnie potrzeby uzupe³nienia wiedzy o produktach Microsoft. Te informacje s³u ¹ nastêpnie organizacji szkoleñ o ró norodnej formule, zakresie tematycznym, czasie i miejscu trwania. Organizujemy szkolenia w ca³ej Polsce. Wa ne jest to, e odbywaj¹ siê one w miejscu zamieszkania naszych partnerów Szczecinie, Krakowie, Radomiu, itd. Dla partnerów jest to du e u³atwienie, gdy nie musz¹ ponosiæ dodatkowych kosztów podró y, hotelu, komunikacji miejskiej mówi Grzegorz Kurzyd³owski, odpowiedzialny za przedstawicieli regionalnych w polskim oddziale Microsoft. dla ka dego coœ wartoœciowego Poœród oferowanych przez Microsoft szkoleñ znajduj¹ siê kursy zarówno handlowe, jak i techniczne. Dziêki temu mog¹ Pañstwo zaanga owaæ w nie okreœlone osoby z firmy, o ró nym profilu zawodowym, czyli handlowców, sprzedawców, ale równie informatyków, administratorów, osoby wdra aj¹ce oprogramowanie. W szkoleniach Oferowane przez Microsoft szkolenia z technik sprzeda y NLP ciesz¹ siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹ bior¹ nierzadko udzia³ kierownicy, dyrektorzy, czy wspó³w³aœciciele firm. Oni sami musz¹ przekonaæ siê, e rozwi¹zania Microsoft, które bêd¹ oferowaæ swoim klientom, prze³o ¹ siê na konkretne wartoœci i korzyœci. Udzia³ w szkoleniach daje mo liwoœæ osobistego rozwoju. Na szkoleniach zjawiaj¹ siê czêsto osoby, które w pojedynkê prowadz¹ firmê. Wiele ma³ych firm partnerskich nie zatrudnia bowiem du ej liczby pracowników, szczególnie osób znaj¹cych siê na w¹skich, technicznych zagadnieniach spostrzega Artur Jedynak, prezes Integral Technologies Sp. z o.o. Czy firmom zale y na tym, by zatrudniani przez nie specjaliœci byli na bie- ¹co z najnowszymi technologiami? Partnerzy Microsoft czuj¹ postêp technologiczny. Podnoszenie kwalifikacji pracowników merytorycznych dzia³u IT jest gwarancj¹ rozwoju firmy ocenia Tomasz Siemek, dyrektor ds. szkoleñ w ABC Data Centrum Edukacyjnym. Nie ma w¹tpliwoœci, i inwestycje w certyfikacje informatyków przynosz¹ firmom znacz¹ce korzyœci dodaje. potrzeba dokszta³cania Partnerzy Microsoft powinni pamiêtaæ, i bezp³atne szkolenia organizowane przez Microsoft nie maj¹ zast¹piæ autoryzowanych szkoleñ w centrach edukacyjnych, czyli takich, które prowadz¹ do zdobycia tytu³u in yniera systemowego. Dajemy wycinek wiedzy w postaci wprowadzenia do naszych technologii i produktów. Zachêcamy do poznania produktu, pokazujemy funkcjonalnoœæ, uczymy podstawowej obs³ugi i konfiguracji. Jeœli ktoœ chce specjalizowaæ siê w danej technologii, powinien skorzystaæ ze szkoleñ autoryzowanych w centrach edukacyjnych konkluduje Grzegorz Kurzyd³owski. To, co nale y podkreœliæ, to fakt, i koszty organizacji szkoleñ, za udzia³ w których nie p³ac¹ partnerzy Microsoft, pokrywa Microsoft. Bezp³atne szkolenia oferowane przez Microsoft s¹ inwestycj¹, która ma zwróciæ siê w postaci lepiej wyedukowanych partnerów i ich klientów. Tego typu kursy powinni Pañstwo traktowaæ jako preludium do dalszego poszerzania wiedzy. wrzesieñ 2005 Microsoft dla Partnerów 5

6 zbli enie Imprezy organizowane przez firmy dystrybucyjne dla partnerów s¹ doskona³¹ okazj¹ do zacieœnienia biznesowych znajomoœci. Sprzyja temu rozrywkowa atmosfera tych spotkañ. Notabene nie wyklucza ona czêœci edukacyjnej warsztatów i szkoleñ poszerzaj¹cych wiedzê o produktach i us³ugach producentów. Partnerska integracja L uty. W Polsce œrodek zimy, w Brazylii gor¹czka karnawa³u. Na pocz¹tku lutego tego roku do Rio de Janeiro wybrali siê zwyciêzcy konkursu dla partnerów przygotowanego przez California Computer. W trakcie kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mogli m.in. skosztowaæ przysmaków w lokalnych restauracjach, obejrzeæ przygotowania do karnawa³u od kuchni, przelecieæ helikopterem nad Rio de Janeiro, sfotografowaæ siê na szczycie Corcovado pod s³ynn¹ statu¹ Chrystusa Zbawiciela symbolu miasta, a tak e wylegiwaæ siê na piasku s³ynnej pla y Copacabana i odwiedziæ najwiêkszy stadion na œwiecie Maracanê. Niezapomnianym prze yciem by³o z pewnoœci¹ tak e zwiedzanie fawel, najbiedniejszych i jednoczeœnie najbardziej niebezpiecznych czêœci miasta. Choæ wiêkszoœæ imprez integracyjnych organizowanych przez dystrybutorów dla wspó³pracuj¹cych z nimi firm odbywa siê w mniej atrakcyjnej turystycznie Polsce, to prze ycia podobnie jak w Rio de Janeiro s¹ niezapomniane. Organizowane regularnie, zwykle dwa razy do roku, spotkania mog¹ przyci¹gaæ nawet ponad setkê partnerów. Imprezy takie sponsorowane s¹ przez dostawców technologii. Bardzo czêsto wystêpuje w tej roli Microsoft. Imprezy integracyjne organizowane s¹ jednak równie np. przy okazji targów komputerowych. Wówczas najczêœciej w najmodniejszych klubach du ych miast. Choæ te drugie maj¹ charakter wy³¹cznie rozrywkowy, to w trakcie kilkudniowych wyjazdów w teren (których g³ówn¹ atrakcj¹ s¹ nie tylko rozrywka Quady dostarczaj¹ emocje w du ych dawkach Impreza integracyjna kojarzy siê zazwyczaj z wyjazdem w atrakcyjne turystycznie miejsce. W Polsce doskonale sprawdzaj¹ siê w tej roli dziewicze tereny Bieszczad, przepiêkne lasy wokó³ mazurskich jezior oraz okolice surowych tatrzañskich szczytów. Prawie przez ca³y rok stanowi¹ one sceneriê dla nieustaj¹cych zmagañ przedstawicieli bran y IT wysi³ku fizycznego, zaciêtej rywalizacji i atrakcyjnych nagród. Ekstremalne zmagania w terenie ciesz¹ ka dego 6 Microsoft dla Partnerów wrzesieñ 2005

7 zbli enie Imprezy s¹ równie doskona³¹ okazj¹ do poznania najnowszej oferty Microsoft sporty ekstremalne, takie jak wspinaczka wysokogórska, sp³ywy pontonami czy wyœcigi quadów) sporo czasu poœwiêca siê na rozmaite warsztaty i szkolenia. S¹ one prowadzone przez zaproszonych przez organizatora specjalistów. W przypadku Microsoft prowadz¹ je pracownicy Microsoft Polska. Szkolenia organizowane w trakcie imprez integracyjnych poœwiêcone s¹ najczêœciej konkretnym produktom. W przypadku oprogramowania Microsoft zwykle zwi¹zane s¹ ze szczegó³ami modeli licencjonowania poszczególnych produktów. Podczas ostatnio organizowanych przez nas imprez du o mówiliœmy o licencji typu Microsoft Open wyjaœnia S³awomir Terlecki, zajmuj¹cy siê organizacj¹ imprez integracyjnych we wroc³awskim AB. Teraz okazj¹ do zorganizowania szkolenia mog³oby byæ np. zakoñczenie od po- ³owy lipca dostarczania licencji Open (MOLP) w formie papierowego dokumentu. Obecnie s¹ one dostarczane w formie elektronicznej. U ytkownik zamawiaj¹cy licencjê otrzymuje bezpoœrednio z Microsoft list elektroniczny, w którym znajduj¹ siê numery licencji i autoryzacji licencjobiorcy a tak e link do witryny https://eopen. microsoft.com (na tej stronie klient mo e obejrzeæ zakupion¹ licencjê). Z pewnoœci¹ dobrym tematem s¹ równie premiery nowych produktów, zw³aszcza kiedy ich wprowadzanie na rynek zbiegnie siê w czasie z terminem imprezy. Bior¹c pod uwagê jesienne premiery produktów Microsoft, mo na spokojnie za³o yæ, e w trakcie zbli aj¹cych siê spotkañ integracyjnych sporo bêdzie siê mo na na ten temat dowiedzieæ. To kolejna okazja do poszerzenia wiedzy na temat produktów, o które ju wkrótce zaczn¹ pytaæ klienci. ukryta konkurencja Wrzesieñ to jeden z najbardziej gor¹cych miesiêcy w roku pod wzglêdem liczby organizowanych imprez. Po dwóch, d³ugich ogórkowych miesi¹cach wakacji trzeba nadrobiæ stracony czas. Kiedy wszyscy równoczeœnie zapraszaj¹ na spotkania, konferencje i imprezy partnerzy zaczynaj¹ mieæ problem z wyborem tych, które przynios¹ im najwiêcej korzyœci. Tym bardziej, e ju we wrzeœniu trzeba rozpocz¹æ przygotowania do najgorêtszych miesiêcy na rynku IT czwartego kwarta³u. Przedstawiciele dystrybutorów deklaruj¹, e nie konkuruj¹ miêdzy sob¹ na polu imprez integracyjnych. Nie ma konkurencji pomiêdzy dystrybutorami w obszarze imprez integracyjnych. Nie staramy siê na si³ê wybieraæ dat, które nie bêd¹ kolidowa³y z terminami konkurencji. Ustalamy je tak, eby pasowa³y do przygotowanych przez nas planów. Wiadomo, e imprez jest du o. Partnerzy Zmagania w grupie ucz¹ wspó³pracy, pokory, trenuj¹ siln¹ wolê w pigu³ce Darmowe dodatki dla SharePoint Microsoft udostêpni³ u ytkownikom Windows SharePoint Services pakiet 30 nowych, darmowych aplikacji i szablonów, które u³atwiaj¹ pe³ne wykorzystanie mo liwoœci oferowanych przez WSS. Wœród nowych aplikacji znaleÿæ mo na m.in. programy u³atwiaj¹ce koordynowanie projektów, raportowanie, zarz¹dzie czasem pracowników oraz koordynowanie spotkañ. Ka dy z udostêpnionych w³aœnie programów wyposa ony zosta³ w rozbudowany system pomocy, który umo - liwia u ytkownikowi dok³adne zapoznanie siê z jego funkcjonalnoœci¹. Wiêcej informacji na informacji na temat dodatków mo na znaleÿæ w serwisie Microsoft: com/technet/prodtechnol/sppt/ wssapps/default.mspx. i tak wybior¹ to, co ich najbardziej interesuje mówi S³awomir Terlecki. Niemniej nale y przypuszczaæ, e czasem terminy zazêbiaj¹ siê i partnerzy musz¹ wybieraæ te bardziej atrakcyjne spotkania zarówno pod wzglêdem rozrywkowym, ale tak e edukacyjnym. Mo e siê wówczas okazaæ, e to w³aœnie czêœæ edukacyjna zadecyduje o popularnoœci danej imprezy. Stosujemy ró ne narzêdzia w grze rynkowej, maj¹ce na celu pozyskanie dealerów do wspó³pracy. California Computer konsekwentnie realizuje strategiê VAD. St¹d poszukiwanie przez nas coraz to nowszych form stosowania wartoœci dodanej. Imprezy integracyjno-szkoleniowe to jedna ze skutecznych metod budowania takiej wartoœci. Zapewniaj¹c naszym klientom atrakcyjne formy spêdzania czasu, dbamy o to, by mogli wzbogaciæ swoj¹ wiedzê na temat produktów Microsoft mówi Micha³ Iwanciw, wiceprezes California Computer. Ju teraz zapraszamy na wspó³organizowane przez Microsoft imprezy. Wra eñ z pewnoœci¹ nie zabraknie. wrzesieñ 2005 Microsoft dla Partnerów 7

8 projekty z sukcesem Po trzech latach Microsoft w swoim programie partnerskim zastêpuje lokalny poziom Partner Handlowy Microsoft ogólnoœwiatowym poziomem Microsoft Small Business Specialist. Dla naszych firm partnerskich oznacza to now¹ jakoœæ wspó³pracy. Nadchodzi nowy pozi Piotr Zawadzki Odpowiedzialny za komunikacjê z kana³em partnerskim Microsoft Polska F irmy IT zainteresowane uczestnictwem w Programie Partnerskim Microsoft na poziomie Partner Handlowy Microsoft mog³y zg³aszaæ siê do Microsoft do 12 lipca tego roku. Ci partnerzy bêd¹ mogli pos³ugiwaæ siê tytu³em Partner Handlowy Microsoft (PHM) do 31 maja 2006 roku. Po tej dacie poziom partnerski stworzony, przede wszystkim z myœl¹ o dostawcach obs³uguj¹cych ma³e i œrednie firmy (MSP), zostanie ujednolicony bêdzie znany jako Microsoft Small Business Specialist. Ju jesieni¹ tego roku o uczestnictwo w programie partnerskim na nowym poziomie wspó³pracy Microsoft Small Business Specialist bêd¹ mog³y ubiegaæ siê wszystkie firmy zainteresowane sprzeda ¹ produktów i us³ug, opartych na produktach Microsoft, adresowanych do sektora MSP. wiedza warta tysi¹ce W Programie Partnerskim Microsoft nast¹pi³ prze³om. Centrala Microsoft doceni³a starania firm z tytu³em Partner Handlowy Microsoft na trudnym, polskim rynku ich biznesowe zaanga owanie, rynkowe wyniki, chêæ ustawicznego rozwijania siê i zdobywania wiedzy. W ten sposób Program Partnerski Microsoft w skali globalnej liczy ju cztery poziomy partnerstwa: Registered Member, Microsoft Small Business Specialist, Microsoft Certified Partner oraz Microsoft Gold Certified Partner. O popularnoœci poziomu Partner Handlowy Microsoft œwiadcz¹ chocia by liczby. W ci¹gu trzech lat ponad 300 firm informatycznych z ca³ego kraju zdecydowa³o siê nawi¹zaæ wspó³pracê z polskim oddzia³em Microsoft w³aœnie w ramach tego poziomu partnerstwa. Oprócz dostawców œredniej wielkoœci takich, jak Unisoft, czy Max Elektronik w poziomie PHM swój udzia³ zaznaczy³o tak e szereg mniejszych spó³ek informatycznych. Dla nich Program Partnerski Microsoft to szansa na zdobycie wiedzy w zakresie technologii Microsoft, któr¹ potem z powodzeniem mog¹ wykorzystywaæ przy sprzeda- y produktów i us³ug informatycznych. Uczestnicy programu partnerskiego na poziomie PHM otrzymuj¹ dyplom i tytu³ Partnera Handlowego Microsoft, a ich firmy widniej¹ w specjalnej bazie partnerów na stronie WWW Microsoft. Te tytu³y s¹ bardzo przydatne, zw³aszcza z punktu widzenia firm takich, jak nasza, które czêsto bior¹ udzia³ w przetargach organizowanych przez administracjê pañstwow¹ mówi Sylwia Dulak z krakowskiego Biura Informatyczno-Wdro- eniowego Koncept. W przypadku wielu postêpowañ przetargowych autoryzacje miêdzynarodowych producentów s¹ jednym z najwa niejszych wymogów stawianych przed dostawcami. Dlatego tytu³ taki, jak Partner Handlowy Microsoft ma dla firm obs³uguj¹cych administracjê, samorz¹dy i firmy pañstwowe wymierne znaczenie. Sam Microsoft, realizuj¹c du- e projekty, oczywiœcie wspomaga siê jedynie autoryzowanymi partnerami. Pozostali uczestnicy programu partnerskiego na poziomie Partner Handlowy Microsoft eksponuj¹ inne walory wspó³pracy z Microsoft. Z naszego punktu widzenia najwiêksz¹ zalet¹ jest wsparcie marketingowe ze strony Microsoft, który w razie potrzeby wysy³a nam materia³y, które mo emy pokazywaæ naszym klientom mówi Przemys³aw Trzynadlowski, kierownik ds. marketingu we wroc³awskiej firmie ProSystem. Poziom Microsoft Small Business Specialist jest próbą wyraźnego wydzielenia dostawców dedykowanych do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw Poza korzyœciami marketingowymi Partnerzy Handlowi Microsoft zyskuj¹ lepszy dostêp do informacji (poprzez dwumiesiêcznik Microsoft dla Partnerów, elektroniczny dwutygodnik Partner dobrze poinformowany oraz specjalizowane materia³y marketingowe) i mo liwoœæ udzia³u w wielu dedykowanych szkoleniach. Jak podkreœlaj¹ partnerzy, tematyka kursów nie ogranicza siê jedynie do zagadnieñ technicznych. Szkolenia ze sprzeda y produktów Microsoft, realizowane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i internetowym, umo - liwiaj¹przedstawicielom firm partnerskich zdobycie nowych kompetencji biznesowych (które na wolnym rynku wyceniane s¹ na wiele tysiêcy z³otych). 8 Microsoft dla Partnerów wrzesieñ 2005

9 projekty z sukcesem Partnerzy Handlowi Microsoft mog¹ równie trzykrotnie skorzystaæ z dedykowanej pomocy Centrum Obs³ugi Partnerów Microsoft (wsparcia technicznego). Dla firm mniejszych uczestnictwo w programie na poziomie PHM oznacza równie kontakt z najnowszymi technologiami w ramach pakietu Microsoft Action Pack Subscription (MAPS), który om pozwala na zapoznanie siê z niemal wszystkimi najwa niejszymi produktami Microsoft. W ten sposób mo emy za darmo skorzystaæ z licencji na oprogramowanie, którego zakup kosztowa³by nas co najmniej kilkanaœcie tysiêcy z³otych, a na które wiele mniejszych firm nie mo e sobie pozwoliæ mówi Artur Moskwa, z rzeszowskiej firmy Etob-Res. œwiatowa specjalizacja Ogólnoœwiatowy poziom w Programie Partnerskim Microsoft Microsoft Small Business Specialist jest prób¹ wprowadzenia specjalizacji wœród firm wspó³pracuj¹cych z Microsoft i wyraÿnego wydzielenia z dziesi¹tek tysiêcy partnerów dostawców dedykowanych do obs³ugi segmentu ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. To pozwoli potencjalnym klientom na lepsz¹ orientacjê w ofercie Microsoft i ³atwiejsz¹ lokalizacjê potencjalnych kontrahentów, którzy mog¹ pomóc w informatyzacji przedsiêbiorstw. Firmy, które myœl¹ o przyst¹pieniu do nowego poziomu, powinny spe³niæ trzy warunki. Przede wszystkim ich pracownicy musz¹ zdaæ dwa testy. Jeden obejmuje wiedzê z zakresu marketingu i sprzeda y do ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Pozytywne zaliczenie testu pozwoli na ³atwe definiowanie oczekiwañ i uwarunkowañ rz¹dz¹cych decyzjami zakupowymi podejmowanymi przez potencjalnych klientów. Umo liwi równie poznanie zasad licencjonowania produktów dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Drugi test dotyczy znajomoœci technologicznej rozwi¹zañ Microsoft skierowanych do ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, w tym przede wszystkim Microsoft Windows Small Business Server Trzeci wymóg dotyczy subskrypcji pakietów Microsoft Action Pack albo Microsoft Empower Kit, zawieraj¹cych materia³y merytoryczne i marketingowe na temat produktów Microsoft. Przystêpuj¹ce do poziomu Microsoft Small Business Specialist firmy mog¹ liczyæ na korzyœci podobne do tych, które przedstawiane by³y uczestnikom poziomu Partner Handlowy Microsoft. Bêd¹ mogli na materia³ach marketingowych i wizytówkach pos³ugiwaæ siê firmowym logo poziomu. Otrzymaj¹ tak e dostêp do Ÿróde³ wiedzy, oferowanych przez Microsoft, takich jak communities oraz Partner Marketing Center, gdzie znajd¹ szereg po ytecznych pomys³ów i zasad dotycz¹cych kszta³towania polityki marketingowej, planowania sprzeda y i promowania rozwi¹zañ informatycznych dedykowanych do sektora MSP. Partnerzy, uczestnicz¹cy w programie partnerskim na nowym poziomie, bêd¹ mogli odœwie yæ swoj¹ wiedzê dotycz¹c¹ sprzeda y i zasad licencjonowania produktów Microsoft dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw podczas kilkunastu szkoleñ stacjonarnych i w trybie Artur Moskwa, Etob-Res: Pakiet MAPS da³ nam mo liwoœæ za darmo skorzystaæ z licencji na oprogramowanie, którego zakup kosztowa³by nas co najmniej kilkanaœcie tysiêcy z³otych Sylwia Dulak, Biuro Informatyczno-Wdro eniowe Koncept: Tytu³ PHM jest bardzo przydatny, gdy czêsto bierzemy udzia³ w przetargach organizowanych przez administracjê pañstwow¹ on-line. Dowiedz¹ siê z nich wszystkiego, co mo e okazaæ siê przydatne w procesie projektowania, sprzeda y i implementacji rozwi¹zañ opartych na linii produktów Microsoft Small Business Server i innych produktach kierowanych do odbiorców z rynku MSP. Swoim zarejestrowanym partnerom Microsoft obiecuje tak e dostêp do narzêdzi umo liwiaj¹cych badanie satysfakcji klientów, a tak e kursów dotycz¹cych specyfiki klientów z sektora ma- ³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Liczba tych kursów bêdzie stale poszerzana, a firmy partnerskie otrzymaj¹ równie dostêp do opinii kolejnych ekspertów specjalizuj¹cych siê w problematyce sektora MSP. Cieszê siê, e Partner Handlowy Microsoft nie jest postrzegany przez firmy, które chc¹ uczestniczyæ w programie partnerskim, jako wymóg do spe³nienia, lecz jako cel do realizacji. Myœlê, e podobnie jest w ka dym województwie zdobycie tego tytu³u mo na umieœciæ w ramach wspólnych, d³ugofalowych dzia- ³añ z Microsoft twierdzi Patryk Góralowski, przedstawiciel regionalny Microsoft w woj. ³ódzkim. ogólnoœwiatowy charakter, ogólnoœwiatowe korzyœci Wiêkszoœæ dotychczasowych Partnerów Handlowych Microsoft pytana o przysz³oœæ wspó³pracy, deklaruje zamiar uczestnictwa w poziomie Microsoft Small Business Specialist. Jak mówi¹, zasady wspó³pracy z firm¹ Microsoft s¹ niemal takie same, jak w dotychczasowym poziomie, wiêc akces do nowego poziomu nie wymaga ani nadmiernego wysi³ku, ani dodatkowych kosztów. Jeœli dziœ partner powie, e wymagania s¹ wysokie, ale chcia³by byæ naszym partnerem za rok, my w Microsoft pomo emy mu, by w wyniku rocznej wspó³pracy firma osi¹gnê³a upragniony tytu³ partnerski dodaje Patryk Góralowski. Ogólnoœwiatowy charakter poziomu Microsoft Small Business Specialist przyczyni siê do powiêkszenia zasobów wiedzy na temat specyfiki sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, który co prawda w ka dym charakteryzowany jest nieco innymi liczbami, pod ka d¹ szerokoœci¹ geograficzn¹ ma jednak takie same potrzeby i kieruje siê tymi samymi przes³ankami, kupuj¹c systemy informatyczne. lektura obowi¹zkowa Tworzenie bezpiecznych aplikacji Microsoft ASP.NET Ksi¹ ka ta powinna staæ na pó³ce ka dego, kto mia³ kiedykolwiek problemy ze stworzeniem bezpiecznej aplikacji rozproszonej WWW i zintegrowaniem w jej ramach kilku ró nych technologii zabezpieczeñ. Grupa informatyków firmy Microsoft podjê³a siê zadania stworzenia przystêpnego i przejrzystego kompendium, w którym bêdzie mo na znaleÿæ rozwi¹zania problemów i w¹tpliwoœci pojawiaj¹cych siê przy konstruowaniu rozwi¹zañ dotycz¹cych identyfikacji i kontroli klientów, a tak e ochrony wiadomoœci przed wp³ywem osób niepo ¹danych, w aplikacjach ASP.NET dla platform Microsoft Windows 2000 oraz wersji 1.1 Microsoft.NET Framework. Autorzy: Microsoft.NET Team T³um.: John Catlow ISBN: Cena: 78 z³ wrzesieñ 2005 Microsoft dla Partnerów 9

10 produkt mix Baza na nowe czasy Zapowiedziana na listopad tego roku premiera nowej wersji bazy danych SQL Server to najwa niejsze od kilku lat wydarzenie produktowe w Microsoft. C oraz wiêksze iloœci danych, coraz wiêksza liczba wykorzystywanych w przedsiêbiorstwach systemów, rosn¹ce wymagania zwi¹zane z nieprzerwanym dostêpem do danych przy nieustannym d¹ eniu do zachowania kontroli nad kosztami projektów informatycznych w ci¹gu ostatnich kilku lat œrodowisko biznesowe uleg³o znacz¹cym przeobra eniom. Dlatego nowa wersja bazy danych Microsoft by³a przygotowywana z myœl¹ o rozwi¹zywaniu problemów nowego rodzaju. In ynierowie Microsoft pracuj¹cy nad now¹ wersj¹ SQL Server skoncentrowali siê na trzech g³ównych obszarach: zarz¹dzaniu danymi, wydajnoœci programistów oraz tzw. business inteligence. szybciej i bezpieczniej Zgodnie z wymaganiami wspó³czesnych firm, twórcy nowej bazy skupili siê na zapewnieniu u ytkownikom zarówno pracownikom, ale tak e klientom i partnerom biznesowym wysokiej dostêpnoœci przechowywanych w bazie informacji. Wynika ona z zastosowania dodatkowych funkcji zwi¹zanych z wykonywaniem backupu i odtwarzania danych, a tak e ich replikacji. Cztery wcielenia bazy SQL Server 2005 Ponadto baza bêdzie wspiera³a zarówno dane relacyjne oraz XML natywnie. Dziêki temu firmy bêd¹ mog³y przechowywaæ, zarz¹dzaæ i analizowaæ dane w formatach, które im najbardziej pasuj¹. SQL Server 2005 zapewniæ ma tak e niedostêpn¹ dotychczas skalowalnoœæ. Zosta³a to osi¹gniête dziêki wbudowaniu funkcji takich, jak partycjonowanie. W przypadku du ych tabel oraz indeksów partycjonowanie znacz¹co podnosi wydajnoœæ zapytañ zadawanych w bardzo du ych bazach danych. Dziêki poprawionej skalowalnoœci SQL Server bêdzie z powodzeniem mo na wykorzystaæ jako fundament dla hurtowni danych, w której sk³adowane s¹ terabajty danych. Warto przy tym pamiêtaæ, e mo e byæ tak e zastosowana jako rozwi¹zanie dla urz¹dzeñ mobilnych (SQL Server Mobile). Firma postawi³a przy tym na bezpieczeñstwo. Nowa baza posiada wbudowane zaawansowane mechanizmy kontroli. Zgodnie z przyjêt¹ przez Microsoft przed kilkoma laty strategi¹, SQL Server 2005 jest zabezpieczony domyœlnie tzn. dodatkowe funkcje, które mog³yby nara aæ u ytkownika pozostaj¹ domyœlnie wy³¹czone. SQL Server 2005 bêdzie oferowany w czterech wersjach: Enterprise Edition, przeznaczonej dla najwa niejszych aplikacji w du ych przedsiêbiorstwach, Standard Edition dla œrednich przedsiêbiorstw, Workgroup Edition dla ma³ych i œrednich firm oraz bezp³atnej Express Edition, przygotowanej z myœl¹ o tworzeniu prostych aplikacji (zast¹pi wersjê MSDE). Wersja Workgroup Edition jest wprowadzona od niedawna. Przeznaczona jest dla klientów zainteresowanych wydajn¹ baz¹ danych, ale obywaj¹cych siê bez zaawansowanych funkcji (nie zawiera np. modu³u OLAP, funkcji raportowania ani funkcji wykorzystywanych przez aplikacje analityczne). Wersja Workgroup Edition bêdzie dzia³aæ wy³¹cznie na serwerach jedno- lub dwuprocesorowych. troska o programistê SQL Server 2005 jest zabezpieczony domyślnie tzn. dodatkowe funkcje, które mogłyby narażać użytkownika, pozostają domyślnie wyłączone Jednym z najwa niejszych ograniczeñ dotychczasowych wersji SQL Server by³ brak zintegrowanych narzêdzi do programowania bazy i debugowania kodu. Nowoœci wprowadzone SQL Server 2005 zmieniaj¹ zasadniczo sposób tworzenia i uruchamiania aplikacji bazodanowych. Z punktu widzenia programisty nowa wersja oferuje przede wszystkim nowy, zintegrowany zestaw narzêdzi do zarz¹dzania. Programiœci mog¹ dziêki temu wykorzystywaæ jedno narzêdzie bez wzglêdu na wybór technologii programowania Transact-SQL, XML, MDX (Multidimensional Expression) oraz XML/A (XML for Analysis). Natomiast integracja SQL Server 2005 ze œrodowiskiem Visual Studio zapewni bardziej efektywne programowanie i debugowanie aplikacji. Wreszcie dziêki hostowaniu CLR (Common Language Runtime) w motorze bazy danych programiœci bêd¹ mogli wybieraæ do tworzenia aplikacji ró ne jêzyki do tworzenia aplikacji m.in. Transact- -SQL, Microsoft Visual Basic.NET oraz Microsoft Visual C#.NET. Dodatkowo takie rozwi¹zanie zapewni programistom wiêksz¹ elastycznoœæ dziêki wykorzystaniu definiowanych przez u ytkownika typów i funkcji. CLR pozwala tak e na wykorzystanie gotowego kodu do b³yskawicznego tworzenia aplikacji. SQL Server 2005 to tak e rozszerzone funkcje zwi¹zane z samodzielnym strojeniem (tuning) bazy, które maj¹ u³atwiæ programistom skoncentrowanie siê na podstawowych celach swojej pracy architekturze bazy danych. Zwolni ich to natomiast z obowi¹zku wykonywania rutynowych zadañ. business intelligence Wa nym kierunkiem rozwoju SQL Server 2005 by³ obszar business inteligence. Nowa baza mo e stanowiæ zintegrowan¹ platformê, zawieraj¹c¹ zintegrowane funkcje OLAP, data mining, mechanizmy do tworzenia hurtowni danych oraz funkcje zwi¹zane z raportowaniem (zastosowano m.in. nowy serwer raportuj¹cy). Usprawniono równie narzêdzia ETL (Extract, Transformation, Load). Pozwalaj¹ one na ³atwiejsz¹ integracjê i analizê danych z wielu heterogenicznych Ÿróde³ informacji. Analizowanie danych z szerokiej gamy systemów biznesowych wykorzystywanych w firmie pozwala osi¹gn¹æ przewagê dziêki holistycznemu spojrzeniu na prowadzon¹ dzia³alnoœæ. 10 Microsoft dla Partnerów wrzesieñ 2005

11 produkt mix na celu rozpowszechnienie rozwi¹zañ 64- bitowych i zapewnienie ich ogólnodostêpnoœci. Cieszy nas bardzo silne wsparcie, udzielone przez ró ne firmy, bêd¹ce liderami rynku dodaje. piêæ atutów 64 bitów Warto wymieniæ piêæ podstawowych zalet systemów 64-bitowych, które sprawiaj¹, i migracja z 32 bitów jest rozs¹dnym rozwi¹zaniem: Maksymalna wydajnoœæ przystosowane do pracy w trybie 64 bit aplikacje pracuj¹ w systemach Windows XP Professional x64 i Windows Server 2004 x64 zdecydowanie wydajniej ni ich 32-bitowe odpowiedniki (dziêki temu, e aplikacje mog¹ znacznie szybciej przekazywaæ dane do procesora); bêdzie odpowiedni sprzêt dlatego te Microsoft œciœle wspó³pracowa³ w tym zakresie z producentami sprzêtu. Efektem tego jest pe³ne wsparcie nowych, 64-bitowych rozwi¹zañ Microsoft dla 64-bitowych procesorów Intel Xeon i Intel Pentium 4, a tak e 64-bitowych uk³adów AMD Opteron i AMD Athlon. ceny bez zmian Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition oraz Microsoft Windows XP Professional x64 Edition bêd¹ dostêpne w cenach ich dotychczasowych odpowiedników. Klienci, którzy nabyli 32-bitow¹ wersjê Windows wraz z 64-bitowym sprzêtem, mog¹ wymieniæ j¹ na wersjê Windows XP Professional x64 Edition. Klienci posiadaj¹cy licencjê Volume Licensing, mog¹ tego dokonaæ za poœrednic- Windows przechodzi na 64 bity Microsoft wprowadzi³ do swojej oferty 64-bitowe wersje systemów operacyjnych Windows Server 2003 oraz Windows XP Professional. U ytkownicy, którzy zdecyduj¹ siê na korzystanie z nowych wersji Windows, mog¹ liczyæ na zdecydowany wzrost wydajnoœci w zakresie zarz¹dzania danymi, tworzenia zaawansowanych graficznie aplikacji oraz zwiêkszon¹ stabilnoœæ i bezpieczeñstwo dzia- ³ania systemów. Jedn¹ z najwa niejszych zalet 64-bitowych systemów jest równie fakt, i s¹ one w pe³ni zgodne z wykorzystywanymi dotychczas rozwi¹zaniami 32-bitowymi. Ale to nie koniec nowe wersje Windows XP Professional i Windows Server 2003 oferuj¹ trzydziestodwukrotne zwiêkszenie pamiêci fizycznej oraz tysi¹ckrotne pamiêci wirtualnej (co pozwala m.in. na pracê z ogromnymi pakietami danych, bez potrzeby dzielenia ich na mniejsze jednostki). Zalety te doceni¹ z pewnoœci¹ wszyscy, którzy na co dzieñ korzystaj¹ z aplikacji wymagaj¹cych najwy szej wydajnoœci systemu czyli osoby zajmuj¹ce siê cyfrowym programowaniem treœci, in ynieri¹ informatycznej, pracami naukowo-badawczymi czy tworzeniem gier komputerowych. 64 bity to przysz³oœæ komputerów Oprogramowanie 64-bitowe to przysz³oœæ rynku komputerowego, dlatego Microsoft chc¹c nad¹ yæ za rosn¹cymi potrzebami zarówno u ytkowników instytucjonalnych, biznesowych, jak i prywatnych stworzy³ rozwi¹zania, spe³niaj¹ce oczekiwania najbardziej nawet wymagaj¹cych klientów. Przewidujemy, e rok 2006 przyniesie zmiany, których nastêpstwem bêdzie przejœcie z ogólnie przyjêtego do tej pory standardu 32-bitowego, na standard 64- bitowy mówi Tomasz Bochenek, dyrektor generalny polskiego oddzia³u Microsoft. Wspó³praca pomiêdzy producentami sprzêtu i oprogramowania ma Rozbudowana obs³uga pamiêci systemy 64-bitowe obs³uguj¹ do 128 GB pamiêci RAM i do 16 TB pamiêci wirtualnej; Pe³na integracja ze starszymi rozwi¹zaniami na platformach 64-bitowych bez najmniejszego problemu bêdzie mo na uruchamiaæ aplikacje 32-bitowe; Wsparcie dla procesorów wielordzeniowych systemy Windows XP Professional x64 oraz Windows Server 2003 x64 obs³uguj¹ do dwóch jedno- lub wielordzeniowych procesorów 64-bitowych; Zachowana architektura aplikacji dziêki temu programiœci tworz¹cy rozwi¹zania dla 32-bitowej wersji Windows bez problemu bêd¹ mogli tworzyæ programy dla platformy 64-bitowej. Oczywiœcie do wykorzystania wszystkich atutów nowego systemu niezbêdny twem Media Kits, natomiast klienci, którzy nabyli System Windows u producenta sprzêtu, mog¹ otrzymaæ nowe oprogramowanie za poœrednictwem programu Technology Advancement Program. Co wa ne, w najbli szych miesi¹cach na rynek trafi ponad ponad 400 aplikacji, wspó³pracuj¹cych z 64-bitowymi wersjami systemów Microsoft. wiêcej informacji Szczegó³owe informacje na temat Windows Server 2003 x64 Edition oraz Windows XP Professional 64x Edition: server2003/howtobuy/licensing/ pricing.mspx server2003/64bit/x64/upgrade.mspx. wrzesieñ 2005 Microsoft dla Partnerów 11

12 produkt mix Dlaczego warto korzystaæ z OneNote? Program OneNote to nowoœæ w rodzinie Microsoft Office 2003 ale nowoœæ ju doceniona przez u ytkowników. Aplikacja w rewolucyjny sposób zmienia sposób pracy nad i z informacjami. nianie informacji w niesamowicie wygodny sposób. A tak e co nie mniej wa ne wszystkie te operacje mo na wykonaæ niezwykle szybko. A przecie stara prawda, i czas to pieni¹dz, obowi¹zuje zarówno w ma³ych rodzinnych firmach, jak i gigantycznych miêdzynarodowych korporacjach. Anna Misiec Odpowiedzialna za aplikacje wszystko w jednym miejscu biurowe Office 2003 Microsoft Polska Z OneNote mo emy zgromadziæ wszystkie istotne w danej chwili dane w jednym miejscu niezale nie od tego, O nenote pozwala na szybsze z jakiego Ÿród³a pochodz¹. Mo e to byæ i wydajniejsze gromadzenie zarówno tekst (komputerowy i wpisany i przetwarzanie danych. A to odrêcznie, za pomoc¹ rysika), jak i dane pozwala na znaczne oszczêdnoœci zarówno czasu, jak i pieniêdzy. -mail, grafiki, nagrania audio i wideo. z arkuszy kalkulacyjnych, wiadomoœci e- Co jest takiego szczególnego w One- OneNote jest trochê jak papierowy notatnik wszystkie dane podane s¹ w ja- Note? Przede wszystkim fakt, i program ten pozwala na gromadzenie i udostêpsny i czytelny sposób i bez problemu mo na je dowolnie modyfikowaæ. Oczywiœcie, OneNote ma równie sporo atutów, których raczej nie znajdziemy w tradycyjnych notatnikach w programie mo- emy utworzyæ dowolna liczbê folderów, sekcji, czy stron dokumentu, co pozwala na wygodne zapanowanie nad najwiêkszym zbiorem danych. Co wa ne, odnalezienie ¹danych OneNote: sporz¹dzaj notatki w trybie graficznym informacji trwa zaledwie chwilê nie ma wiêc obawy, e u ytkownik zostanie przyt³oczony ogromem danych. wszechstronnoœæ OneNote mo na uruchomiæ na ka dym komputerze, spe³niaj¹cym wymagania systemowe programu niezale nie od tego, czy bêdzie to komputer stacjonarny, notebook czy mo e tablet PC. Oznacza to, e firma, które chce wykorzystaæ OneNote, nie musi wcale inwestowaæ w nowy sprzêt jeœli ktoœ ju korzysta z Microsoft Office 2003, bez problemu uruchomi równie OneNote. Jednym z wa niejszych atutów OneNote jest równie fakt, i program jest prosty w obs³udze ka dy, kto ju korzysta³ z programów z rodziny Microsoft Office, bez problemu odnajdzie siê równie w pracy z OneNote. Co to oznacza dla firm? To chyba oczywiste nie musz¹ one inwestowaæ w kosztowne szkolenia pracowników. OneNote pozwala równie na ³atwe wykorzystanie stworzonych ju kiedyœ dokumentów jeœli masz ju prezentacjê, notatki lub inne dokumenty, to dlaczego mia³byœ je tworzyæ od pocz¹tku? Lepiej je scaliæ i uaktualniæ najlepszym narzêdziem do tego celu bêdzie w³aœnie OneNote. wespó³ w zespó³ We wspó³czesnej firmie podstaw¹ jest wspó³praca bez niej nie mo e byæ mowy o najwy szej wydajnoœci. OneNote pozwala pracownikom na ³atwe i szybkie udostêpnianie sobie nawzajem informacji oraz wspólne tworzenie nowych dokumentów. Dziêki temu w³adze firmy mog¹ byæ pewne, e ich pracownicy dzia³aj¹ maksymalnie efektywnie wspó³pracuj¹c, a nie wykonuj¹c równolegle te same prace. To pozwala na lepsze zarz¹dzanie ich czasem i umiejêtnoœciami. W powy szym tekœcie wymieniliœmy jedynie kilka najbardziej oczywistych zalet korzystania z OneNote omówienie wszystkich prawdopodobnie zaowocowa- ³oby stworzeniem kilkusetstronicowej ksiêgi.osoby zainteresowane tym tematem zapraszamy do sekcji serwisu Office Online, poœwiêconej tej aplikacji: Zapraszamy. lektura obowi¹zkowa Microsoft Office System 2003 Edition Inside Out Pozycja dla tych wszystkich, którzy chc¹ w pe³ni wykorzystaæ moc tkwi¹c¹ w aplikacjach platformy Microsoft Office System. Dziêki setkom przystêpnie przedstawionych porad i wskazówek czytelnik nie tylko nauczy siê rozwi¹zywaæ pojawiaj¹ce siê problemy i zoptymalizuje pracê, lecz tak e zwiêkszy efektywnoœæ stron WWW, arkuszy, prezentacji multimedialnych. Ponadto dziêki znajomoœci zaawansowanych narzêdzi XML, Info- Path i Microsoft SharePoint bêdzie móg³ wymieniaæ dane ze wspó³pracownikami. Autorzy: Michael J. Young, Michael Halvorson ISBN: Cena: 49,99 USD 12 Microsoft dla Partnerów wrzesieñ 2005

13 produkt mix B¹dŸ wydajny z Microsoft Office Wydajnoœæ to s³owo-wytrych, stale przewijaj¹ce siê we wspó³czesnych poradnikach, maj¹cych usprawniæ dzia³ania pracowników merytorycznych. Na czym ta wydajnoœæ w³aœciwie polega i jak mo na j¹ zwiêkszyæ? N a tak postawione pytania mo - na odpowiedzieæ, posi³kuj¹c siê przyk³adem programów z rodziny Microsoft Office. Kluczem do wydajnoœci jest przede wszystkim w³aœciwie zarz¹dzania czasem i wiedz¹ wszak chodzi o to, eby pewne prace wykonaæ mo liwe szybko, sprawnie, skutecznie i niewielkim nak³adem si³. Nale y tak zorganizowaæ pracê, aby pracownicy nie dublowali siê, wykonuj¹c swoje zadania wrêcz przeciwnie, chodzi o to, by wspó³pracowali, wzajemnie siê uzupe³niaj¹c. Co wiêcej, pracownicy nie powinni wielokrotnie wykonywaæ tych samych zadañ, które ju ktoœ zrobi³ przed nimi nale y umo liwiæ im ³atwe wykorzystywanie stworzonych ju danych. precyzyjna diagnoza Microsoft ma w swojej ofercie narzêdzia, które precyzyjnie zaspokajaj¹ powy sze potrzeby mowa tu o platformie Microsoft Office Jest to platforma, dziêki której zarówno poszczególni pracownicy, jak i ca³e zespo³y robocze mog¹ zwiêkszyæ osi¹gan¹ wydajnoœæ. Stworzenie platformy mo liwe by³o dziêki po³¹czeniu takich produktów, jak Microsoft Office Outlook oraz Windows SharePoint Services dziêki temu pojawi³y siê nowe mo - liwoœci zarz¹dzania informacj¹ i wspó³dzielenia jej z innymi u ytkownikami. Dodatkowe mo liwoœci oferuje integracja z urz¹dzeniami dzia³aj¹cymi pod kontrol¹ systemu Windows Mobile, takimi jak Smartphone, czy Pocket PC Phone. Oczywiœcie w tak krótkim tekœcie nie sposób wymieniæ wszystkich funkcji programów platformy Microsoft Office skupmy siê wiêc na konkretach... ³yk statystyki Warto w tym miejscu przytoczyæ wyniki badañ raportu IWPC (Information Work Productivity Council) dowiadujemy siê, e przeciêtny pracownik: spêdza 3 godziny i 14 minut dziennie na korzystaniu z rozwi¹zañ technologicznych w celu wykonywania dzia³añ zwi¹zanych z przetwarzaniem informacji to ponad 40% oœmiogodzinnego dnia pracy; poœwiêca 1,58 godziny dziennie na korzystanie z poczty (49% ca³ego czasu, jaki zajmuje mu przetwarzanie informacji oraz 20% oœmiogodzinnego dnia pracy); dziennie otrzymuje œrednio 44 wiadomoœci . sposób na chaos... Tak¹ iloœci¹ danych trzeba sprawnie zarz¹dzaæ inaczej z czasem u ytkownik utonie pod stosami dokumentów, i, projektów itp. I tu w³aœnie z pomoc¹ przychodz¹ rozwi¹zania firmy Microsoft. Przyk³adem niech bêdzie wdro enie w rozrzuconych po ca³ym œwiecie biurach firmy prawniczej Hughes Hubbard & Reed s platformy Microsoft Office Pracownicy firmy zaczêli korzystaæ z programu OneNote (o jego mo liwoœciach piszemy na stronie obok), wykorzystuj¹c go do wspó³dzielenia pomys³ów, przygotowywania spraw oraz rejestrowania zeznañ. Dzisiaj szczegó³y spraw przechowywane s¹ plikach aplikacji OneNote, dostêpnych na komputerze dzia³aj¹cym pod kontrol¹ systemu Windows Server 2003, wyposa onym w us³ugi Windows SharePoint Services, dziêki czemu informacje te mo na ³atwo porz¹dkowaæ i przeszukiwaæ. Przedstawiciele firmy szacuj¹, i obecne w programie OneNote funkcje, powoduj¹ce oszczêdnoœæ czasu, zwiêkszy³y zysk o blisko 2500 dolarów rocznie w przeliczeniu na jednego u ytkownika, a w efekcie przyczyni³y siê do wiêkszego zadowolenia klientów i spowodowa³y rozwój firmy. Microsoft opracowa³ mo liwe najlepsze narzêdzie, usprawniaj¹ce korzystanie z poczty elektronicznej. Efektem tego jest program Microsoft Office Outlook 2003 optymalna aplikacja do komunikacji, wyposa ona w rozbudowane mechanizmy wyszukiwawcze oraz skuteczne filtry poczty-œmieci. i... oszczêdnoœci W jaki wiêc sposób Microsoft Office 2003 mo e bezpoœrednio wp³ywaæ na wydajnoœæ oraz jakoœæ pracy u ytkowników? OdpowiedŸ na to pytanie jest prosta dziêki niemu pracownicy oszczêdzaj¹ czas odpowiadaj¹c na wiadomoœci , korzystaj¹c z informacji, pracuj¹c poza biurem oraz wspó³pracuj¹c w zespo³ach roboczych. Wymieniæ mozna szereg korzyœci, wynikaj¹cych ze stosowania produktów z platformy Coraz większą ilością danych trzeba sprawnie zarządzać inaczej z czasem użytkownik utonie pod stosami dokumentów, i, projektów Microsoft Office najwa niejsze to redukcja powtarzalnoœci zadañ, udoskonalony dostêp do informacji oraz lepsze pozyskiwanie wiedzy. To zaœ owocuje zwykle skróceniem czasu realizacji projektu, oszczêdnoœci¹ czasu (do tej pory poœwiêcanego np. na bezowocne spotkania) oraz obni eniem kosztów dzia³alnoœci firmy zarówno poprzez lepsze wykorzystanie czasu pracowników, jak i redukowanie innych kosztów (np. podró y s³u bowych). W efekcie nasza wydajnoœæ wzrasta. wrzesieñ 2005 Microsoft dla Partnerów 13

14 efekty wspó³pracy Zarz¹dzaj projektami m¹drze! Dobry projekt to taki, który jest dobrany do potrzeb organizacji. By okreœliæ te potrzeby i prze³o yæ je na wartoœæ biznesow¹, warto skorzystaæ ze sprawdzonej metodologii prowadzenia projektów. Janusz Krzyczkowski Odpowiedzialny za ma³ych i œrednich producentów oprogramowania Microsoft Polska C zêsto zdarza siê nam uczestniczyæ w ró nego rodzaju projektach dotycz¹cych codziennego funkcjonowania naszych przedsiêbiorstw. Czasem s¹ to projekty bardzo proste, dotycz¹ce wdro enia nowego sposobu przep³ywu korespondencji w firmie, poprzez implementacjê nowego systemu kadrowo-p³acowego lub opracowanie nowego produktu. Ka dy uczestnik takiego projektu powinien mieæ sprecyzowane zadania i odpowiedzialnoœæ w procesie, aczkolwiek w praktyce rzadko tak jest. Zarówno kadra zarz¹dzaj¹ca firmy, jak i uczestnicy procesu maj¹ zupe³nie inne wyobra enia o swojej roli w nim, jak i o jego przebiegu. Czasem role te wynikaj¹ wprost z zastosowania wielu ró nych metodologii prowadzenia projektów, a to z kolei przek³ada siê na kompletne niezrozumienie zasad przep³ywu informacji i odpowiedzialnoœci. Jeœli projekt nie jest zbyt du y, lub nie napotka fundamentalnych przeszkód, czêsto udaje siê go doprowadziæ do szczêœliwego fina³u. W przeciwnym razie rozpoczynaj¹ siê problemy. Na pocz¹tek pojawiaj¹ siê opóÿnienia wi¹ ¹ce siê ze stratami finansowymi, a czasami projekt po prostu upada. œwiatowe standardy zarz¹dzania Jak zagwarantowaæ sobie minimalizacjê ryzyka podczas prowadzenia projektów? OdpowiedŸ wydaje siê oczywista nale y wdro yæ jasny scenariusz realizacji projektu oraz mapê kompetencji jego uczestników. Jedno z rozwi¹zañ tego z³o- onego problemu, metodykê Prince 2, przedstawiliœmy podczas roadshow ISV Community Days wiosn¹ tego roku. Opowiada³ o nim dr in. Wies³aw Kosieradzki, autoryzowany egzaminator tej metodyki (zapraszamy do przejrzenia prezentacji na naszej stronie seminar/isvcommdays.mspx). Drugim rozwi¹zaniem, przedstawionym na ISV Community Days przez Artura Jedynaka, prezesa firmy Integral Technologies, by³ model Microsoft Solution Framework. Obie metodologie, choæ w za³o eniu maj¹ rozwi¹zaæ ten sam problem zarz¹dzanie projektem, dedykowane s¹ do innych obszarów zastosowañ. Metodyka Prince 2 jest bardziej ogólna. Ma za zadanie przedstawiæ w zarysie zasady prowadzenia i nadzoru nad ka dym mo liwym projektem. Microsoft Solution Framework adresowany jest przede wszystkim, choæ nie wy³¹cznie, do firm tworz¹cych rozwi¹zania w zakresie informatyki, w tym tworzenia oprogramowania. W czym metodyka mo e pomóc? Metodyki prowadzenia projektów nie nale y pojmowaæ jako remedium na wszelkie bol¹czki projektowe. Jest to raczej tworzone przez wiele lat kompendium wiedzy o projektach i sposobach ich realizacji. Najwa niejsz¹ cech¹ metodyki jest szczegó³owa analiza tego, w jaki sposób projekt powinien przebiegaæ, jak rozmieœciæ punkty kontrolne w projekcie (tzw. milestones), jak przygotowaæ harmonogram i procedury naprawcze, jakie role powinny w projekcie pe³niæ poszczególne osoby. Reasumuj¹c, stosowanie metodyki wprowadza do projektu to, co najwa - niejsze porz¹dek i przewidywalnoœæ. biurokracja do potêgi Podstawowa obaw¹ przed wdro eniem metodyki jest zwiêkszenie biurokracji w projekcie. Obawa ta jest s³uszna wówczas, gdy metodyka jest prowadzona nieprawid³owo. Po pierwsze, liczbê dokumentów w projekcie dostosowuje siê do skali projektu. Po drugie, liczba osób i ról rozpisanych w projekcie jest zmienna, Metodyka prowadzenia projektów to kompendium wiedzy o projektach i sposobach ich realizacji a ³¹czenie poszczególnych ról jest opisane szczegó³owo w metodyce po to, aby unikn¹æ po³¹czenia ról, które z za³o enia nie mog¹ byæ ³¹czone. Po trzecie, wdro- enie metodyki zwalnia zarz¹d od codziennego nadzoru nad projektem, a jego wykonawców od pisania niepotrzebnych raportów i codziennych odpowiedzi na pytania o jego postêpy, poniewa kontrola nad nim odbywa siê na podstawie jasno sprecyzowanych kamieni milowych. dlaczego Microsoft Solution Framework? Spoœród wielu dostêpnych na rynku metodologii omówiliœmy dwie najbardziej rozpowszechnione. Ja poleca³bym Pañstwu szkolenia w zakresie Microsoft Solution Framework (MSF) nie bez kozery. Na pewno s³yszeli Pañstwo o premierze nowego narzêdzia na rynku aplikacji do tworzenia oprogramowania Visual Studio Team Systems. To narzêdzie zosta³o przygotowane do pracy przy zastosowaniu metodyki Microsoft Solution Framework. Druga przes³ank¹ jest fakt, i Pañstwo, jako partnerzy, macie darmowy dostêp do produktów Microsoft takich, jak chocia by Project Server, dla których stworzone s¹ przyk³adowe formularze dokumentów do wykorzystania w Pañstwa przedsiêbiorstwie. Kolejn¹ przes³ank¹ jest fakt w³¹czenia MSF w oficjaln¹ œcie kê certyfikacyjn¹ Microsoft, co umo liwia niezale ne sprawdzenie poziomu swojej wiedzy i uzyskanie stosownego certyfikatu. Jeœli zastanawiaj¹ siê Pañstwo nad wdro eniem którejkolwiek z metodyk prowadzenia projektu w Pañstwa przedsiêbiorstwie, oznacza to, e najprawdopodobniej nadszed³ ju na to czas. Na koniec dodam, i wdro enie metodyki nie uda siê, jeœli nie bêdzie jej zna³a co najmniej jedna osoba z zarz¹du i jeden kierownik projektu. 14 Microsoft dla Partnerów wrzesieñ 2005

15 efekty wspó³pracy dostêp do zasobów dedykowanej witryny z materia³ami z zakresu kompetencji OEM Hardware Solutions, prawo do u ywania logo kompetencji OEM Hardware Solutions, priorytetowe miejsce w katalogu Microsoft Resource Directory, przedsprzeda ne wsparcie techniczne w zakresie problemów z preinstalacj¹. Oprócz tego firmy partnerskie zachowuj¹ oczywiœcie korzyœci przypisane partnerom z poziomu Microsoft Certified Tylko dla twardzieli Partnerzy MCP Gold i MCP, którzy dowiod¹ kompetencji OEM Hardware Solutions, mog¹ liczyæ na szereg cennych dodatkowych elementów wsparcia i wspó³pracy. K ompetencja OEM Hardware Solutions jest przeznaczona dla firm uczestnicz¹cych w Programie Partnerskim Microsoft, które dysponuj¹ statusem Microsoft Certified Partner oraz Microsoft Gold Certified Partner. O jej uzyskanie mog¹ siê ubiegaæ producenci systemów oraz producenci sprzêtu komputerowego. Ci pierwsi dostarczaj¹c ca³oœciowe rozwi¹zania musz¹ dowieœæ bieg³oœci w budowaniu stacji roboczych i systemów serwerowych opartych na technologiach Microsoft albo w preinstalowaniu oprogramowania Microsoft na stacjach roboczych i systemach serwerowych. W drugim przypadku firma powinna wykazaæ siê bieg³oœci¹ w wytwarzaniu oryginalnego sprzêtu komputerowego lub projektowaniu urz¹dzeñ. wsparcia ci u nas dostatek Wype³nienie wymogów kompetencji OEM Hardware Solutions wi¹ e siê z uzyskaniem przez partnera dodatkowego wsparcia ze strony firmy Microsoft w zakresie planowania dzia³alnoœci, rozwoju specjalistycznej wiedzy, sprzeda y i marketingu, czy obs³ugi i wsparcia technicznego klientów. Te dodatkowe korzyœci obejmuj¹: uczestnictwo w grupach doradczych OEM Roundtables, osobn¹ œcie kê tematyczn¹ dla producentów systemów na œwiatowej konferencji partnerów, oprogramowanie do u ytku wewnêtrznego (zestawy preinstalacji OEM oraz licencje na oprogramowanie OEM), Partner i Microsoft Gold Certified Partner w Programie Partnerskim Microsoft. Partnerzy, którzy zdobêd¹ kompetencjê OEM Hardware Solutions ze specjalizacj¹ Producent systemów, otrzymuj¹ ponadto dodatkowe licencje do u ytku wewnêtrznego i celów szkoleniowych. sprzeda plus certyfikaty Aby uzyskaæ kompetencjê OEM Hardware Solutions ze specjalizacj¹ Producent systemów, firma musi spe³niæ wymagania odnoœnie wielkoœci sprzeda y preinstalowanego oprogramowania Microsoft: w ci¹gu 12 miesiêcy przed rejestracj¹ powinna sprzedaæ minimum 100 licencji OEM (lub komercyjnych licencji OEM) na system Windows XP oraz minimum 10 na Windows Server Do uzyskania kompetencji OEM Hardware Solutions ze specjalizacj¹ Producent systemów, trzeba te spe³niæ przynajmniej dwa z wymagañ certyfikacyjnych i testowych (tj. posiadaæ wa ny kontrakt z osob¹ albo zatrudniaæ na sta³e osobê), która zda³a jeden z egzaminów: Maintaining and Troubleshooting Microsoft Windows XP for Desktop Support Technicians, Maintaining and Troubleshooting Applications on a Microsoft Windows XP Platform for Desktop Support Technicians, Planning, Deploying, and Managing a Network Solution for Small and Medium-sized Businesses, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment. Firma powinna równie zatrudniaæ albo mieæ na kontrakcie inn¹ osobê, która zda³a egzamin z preinstalacji Preinstallation Assessment Exam. Partner musi oferowaæ system serwerowy lub stacjê robocz¹, która w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy pozytywnie przesz³a testy programu Designed for Windows Logo. Firmy, które chc¹ uzyskaæ kompetencjê OEM Hardware Solutions ze specjalizacj¹ Producent systemów, musz¹ te przedstawiæ przynajmniej trzy referencje klientów, dotycz¹ce wdro onych systemów komputerowych lub serwerowych. Do uzyskania kompetencji OEM Hardware Solutions ze specjalizacj¹ Producent sprzêtu komputerowego, nale y natomiast oferowaæ urz¹dzenie, które w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy pozytywnie przesz³o testy programu Designed for Windows Logo i przedstawiæ przynajmniej trzy referencje klientów, dotycz¹ce dostarczonych urz¹dzeñ. moim zdaniem... Maciej Niedziela, Bestcom Sp. z o.o., Poznañ, Przygotowujemy siê do wprowadzenia kompetencji OEM Hardware Solution, która zacznie obowi¹zywaæ od 28 paÿdziernika tego roku. Upatrujemy w niej du ¹ szansê. Po pierwsze, kompetencja pomo e nam w osi¹gniêciu tytu³u Microsoft Gold Certified Partner. Drug¹ szans¹, wa niejsz¹ dla nas, jest wys³anie do naszych klientów wyraÿnego komunikatu, i jesteœmy specjalistami w zakresie projektowania i produkcji systemów komputerowych. Wytwarzamy du o komputerów, posiadamy specjalistów w tym zakresie i jesteœmy w stanie zapewniæ odpowiedni¹ pomoc naszym klientom. Bardzo zale y nam jednak na tym, aby podkreœliæ nasze walory. Jesteœmy przekonani, e wartoœæ marketingowa posiadanej kompetencji, jak i tytu³u MCP Gold przekona do naszych produktów jeszcze wiêksz¹ rzeszê klientów. Jesteœmy jednoczeœnie œwiadomi, e zdobycie kompetencji bêdzie wymaga³o od nas jeszcze wiêkszej wiedzy i pracy, choæby zdobycie prawa do pos³ugiwania siê logo Designed for Windows Logo. Korzyœci s¹ jednak wyraÿne. wiêcej informacji wrzesieñ 2005 Microsoft dla Partnerów 15

16 efekty wspó³pracy Mimo e, jak twierdz¹, s¹ sceptyczni i czepialscy, wspó³pracuj¹ z Microsoft na zasadzie g³êbokiej wiary w sukces. Z firmami partnerskimi Microsoft z woj. ³ódzkiego dop³ynêliœmy do Stacji Nowa Gdynia kompleksu rekreacyjno-hotelowego, po³o onego w piêknych okolicznoœciach zgierskiej przyrody. P³yn¹ razem w odzi Hanna Malinowska: Spotykamy siê w interesuj¹cym okresie, gdy w³aœnie mija okr¹g³a rocznica, odk¹d dzia³a grupa przedstawicieli regionalnych Microsoft. Jak Panowie wspominaj¹ te dwa lata? Patryk Góralowski: Wiêkszoœæ osób, z którymi spotyka³em siê w Microsoft, mówi³a mi, e bêdê mia³ ciê - ko, bo idê do odzi i raczej niewiele uda mi siê tam zrobiæ. Podj¹³em jednak wyzwanie, wróci³em na stare œmieci (wczeœniej studiowa³em w odzi) i jest mi z tu bardzo dobrze. Karol Pruski, Skomur: Microsoft w odzi i jej rejonie postrzegany by³ jako wielka amerykañska korporacja, która nie bêdzie rozmawiaæ z nami, w³aœcicielami ma³ych firm. Tak by- ³o, dopóki nie pojawi³ siê Patryk cz³owiek, który nie przyszed³ przekonywaæ, e Microsoft jest najwspanialsz¹ firm¹ na œwiecie. Powiedzia³ prozaiczn¹ rzecz: Powiedzcie, jak chcielibyœcie byæ traktowani, jak wasze firmy mog³yby reprezentowaæ Microsoft. Spróbujê wam pokazaæ, e warto wspó³pracowaæ z Microsoftem. Patryk podpowiada, jak znaleÿæ rozwi¹zanie daje przys³owiow¹ wêdkê, my mamy ³owiæ rybê. Konsultujemy z nim nasze pomys³y, których realizacja przek³ada siê na realne korzyœci. Nie czujemy oddechu du ej firmy, tam naprawdê pracuj¹ wspaniali ludzie. P.G.: Pierwsze spotkania z partnerami by³y doœæ sceptyczne, nie wierzyli, e uda nam siê coœ razem zrobiæ. Wielu mia³o wra enie, e jestem zjawiskiem przelotnym. Czterech wspania³ych wioœlarzy (od lewej): Robert D³ugoszewski, Patryk Góralowski, Przemys³aw Skowroñski i Karol Pruski Robert D³ugoszewski, PPHU Alt: W tym czasie zauwa yliœmy spory nap³yw handlowców i przedstawicieli ró nych firm informatycznych. Ka dy z nich po takim spotkaniu chcia³ wiedzieæ, dlaczego nie kupujemy u niego produktu, który prezentowa³. Spodziewaliœmy siê takiego samego schematu dzia³ania po stronie Microsoftu. Przemys³aw Skowroñski, Ergo Multimedia: Spoœród zebranych tu osób wspó³pracujê z Microsoftem najkrócej. Przez kilka lat by³em partnerem OEM System Builder. Czu³em, e warto tê wspó³pracê rozszerzyæ. Od d³u szego czasu mia³em równie kilka pomys³ów na rozwój firmy. Dziewiêæ miesiêcy temu wys³a³em wiêc zg³oszenie do Programu Partnerskiego Microsoft, do poziomu Partner Handlowy Microsoft. Od tego czasu sprawa mojego partnerstwa ruszy³a pe³n¹ par¹. Od trzech miesiêcy jestem ju partnerem MCP. Dlaczego w odzi mia- ³o byæ tak ciê ko? K.P.: odzianie s¹ specyficzni czepialscy, szczegó³owi i wymagaj¹cy. Jak dochodzi do konkretów, to pilnujemy swoich interesów. P.S.: To czepialstwo polega na sceptycyzmie. Po pierwsze, trzeba nas do niektórych rzeczy przekonaæ, po drugie, daæ nam chwilê do namys³u. P.G.: Jak sobie przypomnê s³owa, e nic mi siê tu nie uda i e to jest bardzo ciê ki rynek, jestem dumny z tego, ile dobrego uda³o nam siê razem zrobiæ. Pocz¹tkowo na ³ódzkim rynku dzia³a³o zaledwie 12 Partnerów Handlowych Microsoft i 2 z tytu³em Microsoft Certified Partner. Dwa lata pracy to stuprocentowy wzrost partnerów PHM. Firm z tytu- ³em MCP mamy w regionie 6, MCP Gold 3. Potencjalnie wszyscy partnerzy PHM, w zale noœci od ich zaanga owania, zmierzaj¹ do zdobycia tytu³u MCP. O czym Panowie rozmawiali, jeœli Patryk nie namawia³ wprost do zakupu produktów Microsoftu? K.P.: Patryk pokazywa³, jakie korzyœci mo na odnieœæ ze wspó³pracy z Microsoftem, jakie mamy mo liwoœci rozwoju. Wskaza³ Ÿród³a informacji, np. serwis internetowy dla partnerów czy drukowany magazyn. Pokazywa³ rzeczy, które, jak siê póÿniej okaza³o, interesowa³y nas i pomaga³y rozwijaæ nasz biznes. Czy pyta³ Pan firmy o oczekiwania odnoœnie wspó³pracy z Microsoft? P.G.: Pocz¹tkowo sami w Microsofcie nie do koñca wiedzieliœmy, jak ta nasza wspó³praca z partnerami bêdzie wygl¹daæ. Program przez pierwszy rok mia³ status eksperymentu. Odpowiadaj¹c na Pani pytanie, du o rozmawia³em z przedstawicielami firm partnerskich i s³ucha³em, jak Microsoft jest postrzegany na rynku. Czym dla Panów jest partnerstwo? P.G.: Jest to dwustronny uk³ad, d³ugoterminowa relacja. Zawsze powtarzam partnerom: Powiedz Microsoftowi, co chcesz zrobiæ, jakie s¹ twoje cele. 16 Microsoft dla Partnerów wrzesieñ 2005

17 efekty wspó³pracy Przedstaw swój plan rozwoju, razem jesteœmy w stanie wiele zrobiæ. Nie siedÿ za biurkiem, b¹dÿ proaktywny. Partnerstwo to relacja i postrzegam j¹ jako transfer wiedzy. Nie chodzi tu o koszulki i gad ety, tylko o pomoc, jak¹ daje Microsoft w nauczaniu i szkoleniu pracowników firm partnerskich. P.S.: Doszliœmy do takiego momentu, w którym zajmujemy siê strategicznym planowaniem na przysz³y rok. Microsoft wskazuje œcie ki rozwoju, roztacza swoj¹ wizjê biznesu. Z ka - dym z nas partnerów opracowuje indywidualny biznesplan, który nastêpnie staramy siê wspólnie realizowaæ. Czego Panom brakuje we wspó³pracy z Microsoftem, co jeszcze warto by³oby zrobiæ? K.P.: Nie wszystkie pomys³y odnoœnie rozwijania naszej wspó³pracy s¹ mo liwe do zrealizowania. S¹ sytuacje, w których Microsoft nie dostrzega naszych propozycji rozwi¹zañ, które wspomog³yby sprzeda czy prezentacjê firmy. Tak by³o przyk³adowo z propozycj¹ nowego wzoru certyfikatu dla firm, które zajmuj¹ siê audytem oprogramowania. Czekamy na niego ju niemal rok. Zbyt ma³o jest równie spotkañ z osobami odpowiedzialnymi za pewne wycinki pracy Microsoftu, grupy produktowe i inicjatywy. P.G.: W grupie przedstawicieli regionalnych planujemy wróciæ do tzw. lokalnych klubów mened era. Chcemy zapraszaæ osoby zarz¹dzaj¹ce firm¹, piastuj¹ce czo³owe stanowiska do regularnych spotkañ raz na 2, 3 miesi¹ce z naszymi mened erami odpowiadaj¹cymi za okreœlone linie produktowe i projekty. Lokalne kilkugodzinne spotkanie pozwoli lepiej siê nam poznaæ, opowiedzieæ o planach Microsoftu, odpowiedzieæ na wiele pytañ. wiêcej informacji Skomur ul. Boya- eleñskiego 39, Zgierz +48 (42) Skomur dzia³a od 1995 r. jako firma dwóch rodzin. Prowadzi dzia³alnoœæ us³ugow¹, serwisow¹ i handlow¹. G³ówny nacisk k³adzie na instalacje sieci i dostawê Internetu. Jest Partnerem Handlowym Microsoft od 3 lat, posiada status SAM, uprawniaj¹cy do wykonywania audytów oprogramowania dla firm. P.S.: Mnie brakuje propagowania kana³u partnerskiego wœród klientów, szczególnie firm skupionych wokó³ okreœlonego poziomu programu partnerskiego. Chodzi o to, by klient wiedzia³, e np. firma z tytu³em PHM czy MCP to rzetelny partner w biznesie. R.D.: Wydaje mi siê, e do tej pory nie ma wystarczaj¹cego przekazu na rynek, e to my, partnerzy jesteœmy firmami, do których w pierwszej kolejnoœci powinien zwróciæ siê klient. Chcemy, by Microsoft skuteczniej promowa³ markê Programu Partnerskiego Microsoft i podnosi³ jej jakoœæ. To jest tak, jak z wyborem czekolady znanego producenta. Nie musimy szukaæ w Internecie dodatkowych informacji o takiej firmie i jej wyrobach, bo wiêkszoœæ z nas ma zakodowane w g³owach pozytywne skojarzenia tej marki. P.G.: Gdy organizujemy jak¹œ inicjatywê, to bezpoœrednio promujemy naszych partnerów w³aœnie poprzez marki programu partnerskiego, a dopiero w drugiej kolejnoœci firmê Microsoft. W naszych dzia³aniach bêdziemy starali siê mówiæ klientowi koñcowemu, e jeœli chce byæ dobrze i profesjonalnie obs³u ony, powinien zwróciæ siê do partnera firmy Microsoft. Z jakimi problemami zmagaj¹ siê Panowie najczêœciej w swojej pracy? K.P.: W rejonie odzi brakuje dobrych ludzi do pracy. To jest nasz lokalny problem. Gdy szukamy pracowników, na rozmowê kwalifikacyjn¹ czêsto przychodz¹ osoby z wygórowanymi oczekiwaniami. P.G.: M³odzi adepci informatyki czêsto nie traktuj¹ pracy jako wartoœci kszta³tuj¹cej cz³owieka; miejsca, w którym mo na siê wiele nauczyæ i gromadziæ doœwiadczenie. Alt ul. Piotrkowska 36, ódÿ +48 (42) Firma istnieje od 1991 r. Podstaw¹ oferty s¹ kompletne rozwi¹zania dla ma³ych i œrednich firm, pragn¹cych skomputeryzowaæ siê w efektywny i ekonomiczny sposób. Alt nalezy do grupy firm, mog¹cych poszczyciæ siê tytu³em partnerskim Partner Handlowy Microsoft. K.P.: Mankamentem jest ma³e uto samianie siê z firm¹. Gdy jest jakiœ problem w firmie i proszê pracownika, by zosta³ d³u ej, odmawia lub mówi, e wczeœniej nie by³ o tym powiadomiony, e jego to nie interesuje, bo to jest sprawa firmy. P.G.: Myœlê, e to jest wa ny temat, gdy wszystkie trzy firmy s¹ w fazie rozwoju i szukaj¹ kompetentnych pracowników. Gdzie s¹ wiêc te dobre osoby? Uciek³y do Warszawy? K.P.: Warszawa jest magnesem, tam zarabia siê wiêcej. Zreszt¹, bardzo du o osób mieszkaj¹cych w odzi i jej rejonie pracuje w Warszawie. P.S.: Koszty ycia w naszym rejonie s¹ du o ni sze ni w Warszawie, zarobki tak e. Jednak wp³yw i bliskoœæ Warszawy sprawia, e m³odzi pracownicy nie chc¹ pogodziæ siê z tak¹ sytuacj¹. K.P.: Moim marzeniem jest, np. sk³adaj¹c yczenia, by ka demu pracownikowi daæ samochód. Bo jeœli bêdzie mnie na to staæ, to znaczy, e firma jest w bardzo dobrej kondycji. Z drugiej strony, ebym móg³ daæ samochód, to pracownik musi na niego zarobiæ, czyli na rozwój firmy. Co mo na zrobiæ w takiej sytuacji? K.P.: Mo na podnieœæ wynagrodzenie kosztem rozwoju firmy albo zmieniæ pracownika. Tylko na kogo? Uczymy ludzi od podstaw, kszta³cimy. Microsoft pomaga nam w tym, organizuj¹c kursy i szkolenia, i nagle tracimy doœwiadczonego pracownika, który wyje d a do Warszawy. Jeœli mieszkasz w odzi i siê z ni¹ uto samiasz, to spróbuj tu coœ zrobiæ. P.G.: Przys³uchujê siê temu, co mówi¹ partnerzy i nie przypominam sobie sytuacji, ebym poczu³ siê choæ Ergo Multimedia ul. Jana Kiliñskiego 59/63, ódÿ +48 (42) Firma powsta³a w 1998 r. Ma tytu³ partnerski Microsoft Certified Partner. Obs³uguje g³ównie ma³e i œrednie firmy w zakresie doradztwa, sprzeda y i obs³ugi informatycznej oraz audytów oprogramowania. G³ównym przedmiotem zainteresowania s¹ rozwi¹zania serwerowe oparte na platformie Microsoft. przez moment lepszy ni pracownik firmy partnerskiej Microsoftu, z tego powodu, e zatrudnia mnie œwiatowy producent. Zawsze traktowa³em pracowników i w³aœcicieli firm partnerskich jako równych sobie partnerów i takich, od których to ja wiêcej siê uczê. Oni nie zdaj¹ sobie sprawy, jak wiele dali mi wiedzy przez te dwa lata. W ci¹gu 24 miesiêcy odby³em 837 spotkañ, zorganizowa³em 100 eventów konferencji, szkoleñ. Zaczynaliœmy od rzeczy zwi¹zanych ze wsparciem i promocj¹ produktów. Dziœ, czêsto na kanwie produktów Microsoftu, technologii, inicjatyw, piszemy biznesplany, rozmawiamy o sposobach zarz¹dzania firm¹, motywacji pracowników o rzeczach id¹cych w parze z programem partnerskim. Jakie korzyœci daje Panom wspó³praca z Microsoft? R.D.: Dla mnie najwa niejsza jest wiara w sukces. Sukces Microsoftu przek³ada siê bezpoœrednio na mój sukces i sukces moich klientów. Swoj¹ wiar¹ mog¹ przekonaæ klienta do s³usznoœci wyboru rozwi¹zañ Microsoft. K.P.: Microsoft da³ nam wiedzê, na której teraz mo emy zarabiaæ. Dotychczas znaliœmy tê firmê jedynie od strony poszczególnych produktów. Patryk pokaza³ nam szersz¹ drogê, np. pakiet MAPS, dziêki któremu mo emy korzystaæ ze 157 aplikacji Microsoft. Sprawdzamy, jak dzia³aj¹ i komu warto dany produkt zaoferowaæ. P.G.: Gdy pracowa³em w firmie resellerskiej, to na takie wsparcie Microsoftu liczyæ nie mog³em. Od tych pierwszych sceptycznych spotkañ narodzi³o siê coœ, co nazywam spo³ecznoœci¹ partnerów Microsoft. Firmy partnerskie wspó³pracuj¹ ze sob¹ ju poza mn¹. Mimo e partnerzy stanowi¹ konkurencjê dla siebie, pomagaj¹ sobie przekazuj¹ sobie klientów, zaczynaj¹ wspó³pracowaæ przy ró nych projektach, przechodz¹ na Ty. Na koniec powiem bardzo wa n¹ rzecz ja ze swoich partnerów jestem dumny. Wci¹ pamiêtam pocz¹tki, gdy us³ysza³em, e bêdzie mi trudno. Nagle okazuje siê, e ta ódÿ, wœród tych wszystkich województw te ma jak¹œ rolê do odegrania. I tutaj tak e mo na zrobiæ wiele pozytywnych rzeczy. Dziêkujê za rozmowê. wrzesieñ 2005 Microsoft dla Partnerów 17

18 okiem in yniera MBSA 2.0 Z pocz¹tkiem lipca udostêpniona zosta³a nowa wersja narzêdzia u³atwiaj¹cego monitorowanie stanu bezpieczeñstwa komputerów przeznaczonego dla ma³ych i œrednich œrodowisk opartych na Windows Microsoft Baseline Security Analyzer wersja 2.0. Szymon Szczepanowski Odpowiedzialny za wsparcie techniczne w kanale partnerskim Microsoft Polska W pierwszej chwili, po zainstalowaniu oprogramowania nie widaæ znacz¹cych zmian, interfejs u ytkownika nie zosta³ znacz¹co uaktualniony. Warto jednak rozpocz¹æ pracê z nowsz¹ wersj¹, poniewa posiada ona bogatsze mo liwoœci analizy systemów i elastyczniejsze metody wdra ania, a przede wszystkim jest zgodna z g³ównym mechanizmem aktualizacji produktów Microsoft Microsoft Update (update.microsoft.com). Zgodnie z decyzj¹ podjêt¹ jakiœ czas temu, Microsoft d¹ y do ujednolicenia procedur i narzêdzi aktualizacyjnych w ramach wszystkich swoich produktów. Z punktu widzenia bezpieczeñstwa systemów i komfortu pracy administratorów, dostêp do jednego miejsca, zawieraj¹cego wszystkie poprawki do wszystkich produktów jest absolutnie krytyczny. Do tej pory istnia³y niezale ne us³ugi Windows Update, Office Update oraz szereg innych miejsc na witrynie Microsoft.com, z których mo na by³o pobieraæ uaktualnienia. Od uruchomienia Microsoft Update wszystkie nowsze programy s¹ lub bêd¹ aktualizowane w tym jednym miejscu z racji du ej liczby produktów i ró nych czasów wprowadzania nowych wersji programów, proces przechodzenia na ujednolicony system aktualizacji jest oczywiœcie procesem z³o onym i trwaj¹cym d³u ej ni kilka tygodni. Istotnym jest jednak fakt, e obecnie wszystkie grupy produktowe w Redmond maj¹ zalecenie, eby ju w czasie planowania nowych wersji uwzglêdniæ nowy sposób póÿniejszych aktualizacji, co dobrze wró y na przysz³oœæ. Tym samym nowa wersja MBSA jest zgodna z Microsoft Update co oznacza, e wszystkie produkty, którymi objêty jest Microsoft Update, obs³ugiwane s¹ równie przez MBSA. Warto w tym miejscu równie zaznaczyæ, e dotychczasowa wersja narzêdzia MBSA, bazuj¹ca na pliku konfiguracyjnym na serwerach Microsoft (mssecure-.xml) bêdzie prawid³owo pracowaæ tylko do koñca tego roku, w pierwszym kwartale 2006 r. planowane jest zakoñczenie aktualizacji tego pliku. Oznacza to, e program bêdzie dzia³aæ, ale nie bêdzie prawid³owo okreœlaæ brakuj¹cych uaktualnieñ systemu operacyjnego i zainstalowanych programów. W sieciach bardziej rozbudowanych MBSA mo e byæ wykorzystywane nie tylko w bezpoœrednim po³¹czeniu z Microsoft Update, ale równie z istniej¹c¹ infrastruktur¹: Windows Server Update Services (WSUS, dawniej Software Update Services, czyli SUS); wówczas serwer WSUS pe³ni rolê lokalnego Microsoft Update, pobieraj¹c z witryny Microsoft wszystkie aktualizacje i udostêpniaj¹c je w sieci lokalnej, po uprzednim zaakceptowaniu przez administratora; SMS Inventory Tool for Microsoft Updates wdro ony Systems Management Server z modu³em uaktualniaj¹cym staje siê nadrzêdnym mechanizmem decyduj¹cym o instalacji poprawek, z którym ³¹czy siê MBSA. co MBSA potrafi? Podstawowym celem aplikacji MBSA jest okreœlenie stanu zainstalowanych systemów operacyjnych i programów Microsoft (zarówno klienckich, jak i serwerowych) Przyk³adowy raport MBSA z punktu widzenia bezpieczeñstwa. Sprawdzenia mo na dokonaæ na komputerze lokalnym (na tym, na którym zainstalowany jest MBSA), jak i na komputerze zdalnym przez sieæ (w tym przypadku wymagana jest domena Active Directory; nie mo na analizowaæ zdalnie komputerów z Windows XP Home Edition). Dwie podstawowe grupy sprawdzanych elementów to: zainstalowane aktualizacje MBSA pobiera aktualne dane o opublikowanych aktualizacjach oprogramowania (z witryny Microsoft Update lub z lokalnego Ÿród³a) i dokonuje porównania zainstalowanych komponentów z list¹ referencyjn¹; jeœli pojawi³y siê krytyczne uaktualnienia i nie s¹ one zainstalowane, w raporcie s¹ one wyraÿnie oznaczone czerwonym znakiem X. Dodatkowo raport wskazuje, jakie uaktualnienia ju zosta³y zastosowane. Dla ka dego uaktualnienia w raporcie jest ³¹cze do biuletynu bezpieczeñstwa, dotycz¹cego danej poprawki ze szczegó³owymi 18 Microsoft dla Partnerów wrzesieñ 2005

19 okiem in yniera Szczegó³owe informacje o wykrytych brakuj¹cych uaktualnieniach informacjami na temat problemu, wraz z podaniem, jakich produktów dotyczy uaktualnienie, numer w bazie wiedzy Microsoft (Knowledge Base KB) opisuj¹cy poprawkê, numer nadany przez niezale ne organizacje monitoruj¹ce problemy z oprogramowaniem wiêkszoœci producentów na ca³ym œwiecie (CVE- lub CAN-) oraz oczywiœcie ³¹cze do œci¹gniêcia poprawki. MBSA dzia³a bowiem tylko informacyjnie, tj. nie ma mo liwoœci automatycznej aktualizacji systemu na podstawie wyniku pracy tego narzêdzia, dlatego te w sprawnie zarz¹dzanym œrodowisku IT powinno ono byæ jednym z elementów skutecznego monitorowania bezpieczeñstwa komputerów, wspieranym przez inne programy dzia³aj¹ce aktywnie (np. WSUS czy SMS). Nowa wersja MBSA informuje równie o poprawkach, które zosta³y zainstalowane, ale wymagaj¹ restartu komputera a od czasu ich instalacji komputer nie by³ prze³adowany, a wiêc komputer nie jest faktycznie t¹ now¹ poprawk¹ chroniony (Incomplete updates); Common Administrative Vulnerabilities konfiguracja i ustawienia administracyjne systemu operacyjnego lub programów z punktu widzenia bezpieczeñstwa MBSA dokonuje analizy ustawieñ oprogramowania i raportuje o wykrytych nieprawid³owoœciach, które potencjalnie mog¹ zagroziæ bezpieczeñstwu systemu. W ramach tej opcji wykonywane jest sprawdzenie m.in.: Czy wbudowane konto Goœæ jest w³¹czone (zalecane jest jego wy³¹czenie); Czy konta u ytkowników nie maj¹ pustych lub ³atwych do odgadniêcia hase³ (np. password albo czy has³o nie jest nazw¹ komputera); Czy automatyczne aktualizacje s¹ w³¹czone; Czy wszystkie wolumeny s¹ sformatowane pod NTFS; Jaki jest status prawdopodobnie niepotrzebnych us³ug (powinny byæ wy- ³¹czone lub co najmniej zatrzymane). Domyœlna lista podejrzanych us³ug zawiera Telnet, WWW, FTP oraz SMTP, ale mo na j¹ modyfikowaæ zmieniaj¹c plik Services.txt w folderze instalacyjnym MBSA; Jakie udzia³y (Shares) s¹ dostêpne z sieci wraz z podaniem, jakie prawa ACL (Access Control List) zosta³y tym udzia³om nadane; Ustawienia specyficzne dla zainstalowanych programów, m.in. IIS (obecnoœæ blokady Lockdown Tool, wy³¹czenie opcji Parent Paths, Konfiguracja IIS Logging), SQL Server, IE, Office i in. pe³na lista programów obecnie sprawdzanych przez MBSA umieszczona jest w ramce obok. jak zacz¹æ? Proces wdra ania MBSA do skomplikowanych nie nale y sama instalacja programu pobranego z witryny mbsa2/default.mspx zajmuje kilka minut i nie wymaga specjalnych ustawieñ Ustawienia administracyjne: Windows 2000, XP, 2003 Windows Server 2003 IIS 5.0 oraz 6.0 SQL Server 7.0 oraz 2000 IE 5.01 i nowsze Office 2000, XP oraz 2003 Windows (szczegó³owe wymagania podane s¹ na ww. stronie). O kilku rzeczach warto pamiêtaæ przy pierwszych krokach pracy z MBSA: do poprawnego dzia³ania programu konieczne jest po³¹czenie z Internetem (ustawienia IE) lub lokalnym serwerem WSUS / SMS zale nie od Ÿród³a uaktualnieñ; do pracy MBSA konieczne s¹ uprawnienia administratorskie; dziennik skanowania MBSA zapisuje w pliku %windir%\windows- Update.log w przypadku skanowania zdalnych maszyn z komputera Windows Server 2003 SP1 konieczne jest obejœcie nowego zabezpieczenia wbudowanego w Service Pack 1, polegaj¹cego na blokowaniu wielu po- ³¹czeñ do jednego komputera z ró nymi danymi uwierzytelniaj¹cymi: zamiast parametrów /u i /p narzêdzia mbsacli.exe, nale y go uruchomiæ opcj¹ runas/netonly/ user:<nazwa domeny\nazwa u ytkownika jeœli zdalnie badany jest komputer Windows XP Professional nienale ¹cy do domeny, musi mieæ on ustawion¹ opcjê Local Security Setting na Classic local users authenticate as themselves oraz musi mieæ wy³¹czon¹ Simple File Sharing. Systemy z rodziny Datacenter Edition nie mog¹ byæ badane narzêdziem MBSA. Wiêcej informacji na temat korzystania z MBSA oraz potencjalnych problemów przy nietypowych konfiguracjach mo na znaleÿæ w pliku readme.txt oraz na stronach TechNet. Nowa wersja MBSA to doskona³e, bezp³atne narzêdzie do nadzorowania stanu bezpieczeñstwa systemów, aplikacji i serwerów firmy Microsoft. Nawet w ma³ej firmie, w której w jedn¹ sieæ spiêtych jest 5 lub 10 komputerów, informatyk lub administrator mo e mieæ pieczê nad ca³oœci¹ stworzonej infrastruktury. Z MBSA 2.0 bardziej intuicyjne jest szukanie rozwi¹zañ dla napotkanych problemów lub b³êdów, a sposób zarz¹dzania aktualizacjami i poprawkami jest prostszy. Narzêdzie dostêpne jest w czterech wersjach jêzykowych: angielskiej, francuskiej, niemieckiej i japoñskiej. Wsparcie produktów MBSA (stan na lipiec 2005 r.) Sprawdzenie zainstalowanych uaktualnieñ: Windows 2000 Service Pack 4 i póÿniejsze Microsoft Office XP i póÿniejsze Exchange Server 2000 i póÿniejsze Wszystkie programy sk³adowe Windows (takie jak IIS, Internet Explorer, MSXML, MDAC, Microsoft Virtual Machine) DirectX.NET Framework Windows Messenger FrontPage Server Extensions Windows Media Player Windows Script 5.1, 5.5, 5.6 Outlook Express SQL Server 2000 SP4 i póÿniejsze Windows 64-bit (x64) Edition (w przypadku komputerów z procesorem Itanium tylko zdalnie) Microsoft Windows XP Embedded (tylko zdalnie) wrzesieñ 2005 Microsoft dla Partnerów 19

20 sztuka sprzeda y Marek Rudziñski i Mariusz Lorenc to duet nie do pobicia w zakresie organizacji i zasad efektywnej sprzeda y. S¹ trenerami Programowania NeuroLingwistycznego, za³o ycielami firmy NLP Neuroedukacja (www.neuroedukacja.pl), posiadaj¹ certyfikaty Practitioner of Art of NLP, Master of Art of NLP oraz Trainer of NLP. Pracuj¹ jako trenerzy biznesu od oko³o 10 lat. Przychodzi sprzedawca do klienta i pyta: Dlaczego Pan nie jest przekonany?, czyli, czy wszyscy przekonuj¹ siê w ten sam sposób. C zy wszyscy ludzie przekonuj¹ siê w ten sam sposób? Równie zasadnie mo na by- ³oby postawiæ pytanie, czy wszyscy ludzie myœl¹ w ten sam sposób? Pomimo e odpowiedÿ na to drugie pytanie wydaje siê oczywista, to przekonuj¹c ludzi, zak³adamy czêsto, e myœl¹ tak samo jak my. W konsekwencji przekonujemy innych tak, jak sami chcemy byæ przekonywani. Na ten sam temat mo na mówiæ na wiele ró nych sposobów. Czêsto odnosimy wra enie, e ludzie mówi¹ ró nymi jêzykami nawet, jeœli wszyscy mówi¹ po polsku. Pewne argumenty s¹ niezrozumia³e dla jednej grupy ludzi, ale s¹ bardzo przekonuj¹ce dla innej grupy. Mówimy wtedy, e chemia nie dzia³a lub przeciwnie, stwierdzamy z przyjemnoœci¹, e nadajemy na tych samych falach. Czym zatem jest ta chemia oraz te fale, na których nadajemy swoje komunikaty? Dobrym przyk³adem takich istotnych ró nic s¹ dominuj¹ce kierunki motywacji. Mo emy spotkaæ osoby, które motywuj¹ siê od problemu, czyli podejmuj¹ dzia³anie wtedy, gdy czuj¹ zagro enie. Robi¹ coœ, bo siê obawiaj¹, e jak tego nie zrobi¹, to bêd¹ mieli powa ne problemy. S¹ te osoby, które motywuj¹ siê na cel, a wiêc podejmuj¹ dzia³anie wtedy, gdy widz¹ korzyœci. Robi¹ coœ, poniewa cel wydaje siê atrakcyjny i wzbudza silne pragnienie. Jedni przede wszystkim chc¹ siê zabezpieczyæ, dla drugich najwa niejsze jest poszerzanie swoich mo liwoœci. Z tego wzglêdu, kiedy spotykaj¹ siê i mówi¹ ka dy w swoim jêzyku o tej samej sprawie, nie tylko mog¹ siê nawzajem nie przekonaæ, ale nawet kompletnie nie zrozumieæ. 20 Microsoft dla Partnerów wrzesieñ 2005

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl 1 z 9 2013-10-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

F Ă MD LH Q D ] G È ] U

F Ă MD LH Q D ] G È ] U Metoda 5S Fachowa VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02 133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:457800-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 Ministerstwo Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego Marek Śliwiński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7673 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku, Aldona Gmyrek Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klienta TAURON Polska Energia SA Grzegorz Bednarski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi.

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 7 do umowy ramowej PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo