DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Nr sprawy ZSI - 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Nr sprawy ZSI - 2"

Transkrypt

1 Węgorzewo, dnia r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Nr sprawy ZSI - 2 Na pisemne wnioski Państwa oraz wnioski Waszych przedstawicieli zgłoszonych w dniu otwarcia ofert obecnych na posiedzeniu, o udostępnienie treści ofert złożonych przez pozostałych oferentów, w dniu 13 marca 2013 r. po zeskanowaniu ofert i braku innych możliwości technicznych zostały wysłane do Państwa pocztą kopie na płytach CD treści złożonych wszystkich pięciu ofert, złożonych w przetargu. Zawartość płytek zawierała tylko te treści, których nie zastrzeżono w ofertach jako tajemnica przedsiębiorstwa. Więcej o tajemnicy, którą może zastrzec wykonawca piszemy w dalszej części niniejszego pisma. Zawartość informacji zawartych we wszystkich ofertach i ich objętość jest bardzo duża, dlatego zamawiający i komisja przetargowa prosi o cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do tempa prac podczas wyboru wykonawcy zamówienia. Prace komisji cały czas trwają. W wyniku przeprowadzonej dotychczas analizy i oceny ofert, w każdej ze złożonych ofert stwierdzono szereg uwag, braków, niejasności wymagających wyjaśnienia lub dodatkowych informacji. Poniżej zawarto wątpliwości stwierdzone w stosunku do poszczególnych wykonawców przez komisję: COMPUGROUP MEDICAL Zaświadczenie z ZUS datowane na r., W ofercie brak jest aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Złożone w ofercie Zaświadczenie jest nieważne ponieważ wystawiono je dużo wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert. W związku z powyższym dostarczone w ofercie dokumenty nie spełniają ustawowych wymogów art. 24 ust. 2 pkt. 4, na podstawie którego wykonawca powinien zostać wykluczony. Polisa nie spełnia warunków braku jakichkolwiek podlimitów. Podlimity: , - zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia kl ,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania zakończonych i przekazanych odbiorcy usług ,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia kl. rozszerzająca zakres ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną projektanta lub wykonawcy systemów komputerowych Wśród osób, które będą wykonywały zamówienie nie ma inżyniera z ważnym certyfikatem producenta sprzętu sieciowego Brak broszur, katalogów, folderów dotyczących sprzętu oferowanego w ofercie (oprócz UPS) oraz potwierdzenia przez sprzęt certyfikatów CE i ISO 9001:2000 Brak oświadczenia HL7 oraz opisu i rodzajów komunikatów, Brak proponowanej licencji bazy danych,

2 Brak kosztorysu usług pogwarancyjnych, Brak oświadczenia iż wykonawca jest producentem oprogramowania, Brak certyfikatu ISO 9001:2000 dla Wykonawcy. KAMSOFT Oświadczenie kto zajmuje się serwisem oprogramowania, Polisa znajduje się tam podobny limit jak w ofercie ASSECO na szkody w nieruchomościach w wysokości zł + oświadczenie o braku wpływu klauzuli nr 9 na przedmiot zamówienia, Brak broszur, katalogów, folderów dotyczących sprzętu oferowanego, Niedokładny opis serwisu pogwarancyjnego powinna być podana sumaryczna kwota miesięczna za serwis całości zamówienia przedstawionego w opisie przedmiotu zamówienia, Brak oświadczeniahl7 oraz opisu i rodzajów komunikatów. IMPULSY: Wiele stron w ofercie brak podpisu/parafki (zgodnie z pkt. 6.2 SIWZ Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia składającego ofertę. Oraz pkt.6.4 SIWZ Każda strona oferty musi być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty (czyste strony nie muszą być parafowane) ) Formularz cenowy str.4 inna kwota liczbowo i słownie Formularz cenowy str.4 pozycje nr nieprawidłowa kwota brutto, nieprawidłowa suma brutto po zliczeniu poszczególnych kwot (jest a powinno być ) prawidłowa kwota l.p. netto brutto brutto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 , , , , , , , , suma , , Specyfikacja sprzętowa Wykonawca w wielu punktach wpisał Tak, spełnia wszystkie parametry wraz ze wszystkimi zmianami wynikającymi z odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego ; jakie parametry w końcu zaproponował Wykonawca przedstawione przez Zamawiającego czy po zmianach? Brak informacji czy kierownik projektu posiada certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 na poziomie Practitioner lub równoważny Nie parafowana umowa (wymóg Zamawiającego pkt. 8 SIWZ 8.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: Parafowany przez wykonawcę projekt umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. ) Czy pozostały sprzęt, oprócz monitorów, komputerów i serwera od Dell (nie dołączone broszury) posiada ISO 9001:2000 i certyfikat CE? Brak informacji o tym, czy Wykonawca oprogramowania aplikacyjnego spełnia wymogi jakościowe, co najmniej w zakresie projektowania i wykonywania systemów informatycznych, np.: certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny, oraz czy podmiot świadczący usługi wdrożenia i serwisu oprogramowania aplikacyjnego spełnia wymogi jakościowe co najmniej w zakresie wdrożenia systemów informatycznych oraz świadczenia do nich usług serwisowych, np.: certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny. Ustanowienie pełnomocnika (formularz ofertowy) sugeruje konsorcjum, bądź reprezentację głównego Wykonawcy; brak dokumentów innych podmiotów, pełnomocnictw. W oświadczeniu dotyczącym firm, które będą wykonywały usługi serwisowe wymienione są firmy zewnętrzne, co wskazuje podwykonawstwo, brak dokumentów tych firm. Referencja wystawiona przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga została podpisana kierownika projektu, prawdopodobnie nie jest to osoba posiadająca prawo do reprezentacji tego podmiotu. COMARCH: Dołączony przykład treści umowy licencyjnej ma ogólną treść dotycząca ogólnie oprogramowania komputerowego. Deklaracja HL7 dołączony opis Specyfikacja transmisji HL7 CRID dotyczy systemu CRID, a oferowany jest OPTIMED Brak broszur, katalogów, folderów dotyczących sprzętu oferowanego w ofercie (oprócz UPS) oraz potwierdzenia posiadania przez sprzęt certyfikatów CE i ISO 9001:2000 ASSECO Polisa nie spełnia warunku braku jakichkolwiek podlimitów (SIWZ: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

4 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż zł bez jakichkolwiek podlimitów w granicach sumy ubezpieczenia, jako górnej granicy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, w szczególności za jedno zdarzenie, szkody określonego rodzaju lub z tytułu określonych ryzyk (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) natomiast polisa Wykonawcy zawiera podlimity jak poniżej: na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla klauzuli rozszerzającej zakres ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną projektanta lub wykonawcy systemów komputerowych; w ramach podli mitu ustala się limit na kary umowne nałożone na Ubezpieczonego; ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód objętych klauzulą naruszenia praw autorskich i licencyjnych, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych. Wykreślenia z załącznika 1A bez uzasadnienia Niedokładny opis serwisu pogwarancyjnego powinna być podana sumaryczna kwota miesięczna za serwis całości zamówienia przedstawionego w opisie przedmiotu zamówienia. Jaka dokładnie będzie całkowita kwota miesięczna wsparcia serwisowego? Brak broszur, katalogów, folderów dotyczących sprzętu oferowanego w ofercie W związku z wyżej wymienionymi uwagami, brakami i wątpliwościami, na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, zamawiający wzywa w terminie do godziny w dniu r. do uzupełnienia na piśmie: brakujących oświadczeń i dokumentów, złożenie wyjaśnień i sprostowań w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wszystkie złożone w postępowaniu oferty zawierały materiały zastrzeżone przez wykonawców jako tajemnicę przedsiębiorstwa. W tych zastrzeżonych dokumentach znalazło się wiele dokumentów, które nie podlegają utajnieniu. Dlatego zdaniem zamawiającego należy się kilka zdań wyjaśnień w tej kwestii: Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych wszelkie dokumenty składane przez wykonawców, w szczególności oferty i dokumenty potwierdzające spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu, są jawne. Powyższa zasada ma na celu m.in. zapewnienie możliwości kontrolowania przez wykonawców, czy zamawiający przestrzega innej zasady, zgodnie z którą winien prowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców (art. 7 ust. 1 u p.z.p.). Wyjątkiem od zasady jawności jest prawo wykonawców do zastrzeżenia w ofercie wszelkich takich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako informacji niepodlegającej ujawnieniu. Zgodnie z art. 11 ust. 4 tej ustawy tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do

5 których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w tajemnicy. Oznacza to, że w ofercie mogą zostać utajnione tylko te informacje, które spełniają powyższe przesłanki. Utajnieniu zaś nie podlegają: dane wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie. Jeszcze kilka lat temu zastrzeżenie informacji, która nie spełnia przesłanek, by uznać ją za tajemnicę przedsiębiorstwa mogło się wiązać z odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 u p.z.p. Zgodnie z orzeczeniem KIO tajemnicę przedsiębiorstwa mogą stanowić także informacje dotyczące klientów oraz wykonywanych na ich rzecz dostaw, usług lub robót budowlanych (wyrok KIO z 1 marca 2010 r. sygn. Akt KIO/UZP 6/10). Niewątpliwie bowiem wykaz dostaw, usług lub robót budowlanych może zawierać nieujawnione do wiadomości publicznej informacje dotyczące portfela klientów wykonawcy oraz warunków wykonywanych umów. Informacje takie mogą niekiedy stanowić istotną wartość gospodarczą, której nie należy ujawniać konkurentom. Powstaje zatem pytanie, czy wykonawca może zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa wykaz dostaw lub referencje otrzymane od klienta zakładając, że spełnione są przesłanki wynikające z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czy zamawiający winien się powstrzymać od ujawnienia jakiegokolwiek fragmentu takiego wykazu lub referencji? Wydaje się, że w celu pełnej realizacji zasady jawności postępowania zamawiający jest zobligowany do ujawnienia tych treści zawartych w zastrzeżonym wykazie, które samodzielnie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. Chodzi tu o informację, które potwierdzają spełnienie lub brak spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a jednocześnie nie stanowią samodzielnie tajemnicy przedsiębiorstwa, np. informacje dotyczące opisu wykazywanych dostaw, usług lub robót budowlanych, a także daty ich wykonania. Natomiast zamawiający jeżeli zażąda tego wykonawca powinien się powstrzymać od ujawniania m.in. wartości kontraktów czy też danych dotychczasowych kontrahentów wykonawcy. To samo dotyczy referencji poświadczających należyte wykonanie wcześniejszych umów. Na ten temat wypowiedziała się KIO w wyroku z 6 grudnia 2010 r. (sygn. Akt KIO 2493/10, KIO 2494/10 i KIO 2496/10), stwierdzając, że zamawiający powinien odtajnić informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. Można to uczynić fragmentarycznie, zakreślając (w taki sposób, by nie ujawnić danych wrażliwych) zakres i wartość kontraktów, jednak zakres nie może być utajniony w części odpowiadającej postawionemu przez zamawiającego warunkowi. Oznacza to, że zastrzeżenie w ofercie wykazu dostaw jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest w pełni dopuszczalne, jednak zamawiający winien rozważyć zasadność żądania i ewentualnie ujawnić informacje, które samodzielnie nie stanowią takiej tajemnicy. Przewodniczący Komisji Przetargowej Powyższy komunikat został zamieszczony na stronie internetowej szpitala, wysłany faksem i na adres do każdego z uczestników postępowania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Miastko, dnia 07.10.2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU Sp. z o.o. Termin składania ofert: 15.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39460-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2012/S 24-039460 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo