Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta"

Transkrypt

1 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania 2010/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa 57 Do wiadomości: Grzegorz Popławski Warszawa POLSKA Tel Faks Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej Adres profilu nabywcy Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Inne Naczelny organ kontroli państwowej Inne kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku państwa, państwowych osób prawnych, innych państwowych jednostek organizacyjnych Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa systemu zarządzania dokumentami i sprawami w NIK (ZDiS), wraz z niezbędnymi licencjami, jego instalacja, konfiguracja, uruchomienie, integracja, migracja danych, dostosowanie do wymagań Zamawiającego oraz szkolenia i serwis. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce realizacji dostawy Warszawa, ul. Filtrowa 57. 1/10

2 2/10 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Kod NUTS PL127 Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zarządzania dokumentami i sprawami w NIK (ZDiS), wraz z niezbędnymi licencjami, jego instalacja, konfiguracja, uruchomienie, integracja, migracja danych, dostosowanie do wymagań Zamawiającego oraz szkolenia i serwis. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6) i pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. 3. Zamówienie obejmuje realizację przedsięwzięcia w 6 etapach. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzenia Postępowania będzie oznaczać udzielenie Zamówienia tylko na realizację I etapu prac, a w pozostałym zakresie jedynie pod warunkiem podjęcia przez Zamawiającego decyzji o kontynuowaniu przedsięwzięcia po zakończeniu I etapu. Decyzję tę Zamawiający podejmie w oparciu o posiadane środki finansowe, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji I etapu. Brak ww. decyzji będzie oznaczać automatyczne zakończenie realizacji Zamówienia. Szczegóły dotyczące rezygnacji bądź kontynuacji przedsięwzięcia określone zostały w Załączniku nr 8 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Podział na części Dopuszcza się składanie ofert wariantowych WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zarządzania dokumentami i sprawami w NIK (ZDiS), wraz z niezbędnymi licencjami, jego instalacja, konfiguracja, uruchomienie, integracja, migracja danych, dostosowanie do wymagań Zamawiającego oraz szkolenia i serwis. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6) i pkt 7) ustawy, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. 3. Zamówienie obejmuje realizację przedsięwzięcia w 6 etapach. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzenia Postępowania będzie oznaczać udzielenie Zamówienia tylko na realizację I etapu prac, a w pozostałym zakresie jedynie pod warunkiem podjęcia przez Zamawiającego decyzji o kontynuowaniu przedsięwzięcia po zakończeniu I etapu. Decyzję tę Zamawiający podejmie w oparciu o posiadane środki finansowe, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji I etapu. Brak ww. decyzji będzie oznaczać automatyczne zakończenie realizacji Zamówienia. Szczegóły dotyczące rezygnacji bądź kontynuacji przedsięwzięcia określone zostały w Załączniku nr 8 do SIWZ. 2/10

3 3/10 II.2.2) II.3) Opcje CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w dniach 1360 (od udzielenia zamówienia): SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Wymagane wadia i gwarancje 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: ,00 PLN. Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Szczegóły warunków finansowych dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia WARUNKI UDZIAŁU Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt 1. musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunek określony w pkt 2. może spełniać łącznie grupa Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wymagane dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym na terenie Polski. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków, Wykonawca musi dostarczyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1 4 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wzór w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 3) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy. 3/10

4 4/10 4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) - 8) ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt), 4), 5), 6), 7) niniejszego ogłoszenia: 8.1.) pkt 1), 5), 6), 7) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 8.2.) pkt 4) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) - 8) ustawy. 8.3.) Dokumenty, o których mowa w ppkt 8.1) lit. a i c oraz ppkt 8.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 8.1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8) ppkt 8.1) i ppkt 8.2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis ppkt 8.3) powyżej stosuje się odpowiednio. 10) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5) - 8) ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5) 8) ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt 1), - pkt 2) i pkt 4) - pkt 7) i pkt 10) składa każdy z Wykonawców. Pozostałe dokumenty składa łącznie grupa Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający 4/10

5 5/10 III.2.2) III.2.3) dopuszcza aby oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3) powyżej zostało złożone przez pełnomocnika w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Szczegóły interesujące Zamawiającego w tej umowie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż ,00 PLN. 2. Posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż ,00 PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki opisane w pkt 1. - pkt 2. może spełniać łącznie grupa Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wymagane dokumenty: 1) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż ,00 PLN, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż ,00 PLN. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty określone w pkt 1) - pkt 2) powyżej może złożyć łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Sekcji III.2.2) pkt 1. niniejszego ogłoszenia polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia informacji, o której mowa w Sekcji III.2.2) pkt 1) niniejszego ogłoszenia dotyczącej tych podmiotów. Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali co najmniej trzy zakończone pozytywnie (rozumiane jako odbiór programowania przez klienta) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia. Za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi Zamówienia Zamawiający będzie uważać zamówienie spełniające łącznie poniższe warunki: 1.1. co najmniej dwa z trzech wdrożeń oferowanego systemu zarządzania dokumentami i sprawami o wartości co najmniej ,00 złotych brutto każde, 1.2. w organizacji, gdzie liczba użytkowników jednocześnie korzystających z systemu zarządzania dokumentami i sprawami wynosi co najmniej 300 lub równoważnie 900 nazwanych, 5/10

6 6/ system zarządzania dokumentami i sprawami wykonany w takiej samej technologii jak oferowany (pod pojęciem technologii zamawiający rozumie np.:.net, J2EE itp.), 1.4. wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i sprawami obejmujące swoim zakresem co najmniej następujące funkcje/moduły; obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestry dokumentów i spraw, obsługę skanowania i OCR dokumentów, obsługę szablonów dokumentów, obsługę kodów kreskowych, obsługę dekretacji, obsługę podpisu elektronicznego, możliwość tworzenia automatycznych ścieżek przepływu (Workflow), wyszukiwanie pełnotekstowe, raportowanie, zarządzanie użytkownikami i funkcjami systemu, tworzenie i zarządzanie słownikami systemu, 1.5. wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i sprawami obejmujące swoim zakresem organizację wielooddziałową, połączoną siecią rozległą (np. WAN, Internet), 1.6. aplikację zbudowaną w technologii webowej, działającej w przeglądarce internetowej, 1.7. aplikację zintegrowaną z usługami katalogowymi (np. edirectory, ActiveDirectory itp). 2. Będą dysponować zespołem osób przeznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia, w skład którego wchodzą: 2.1 Kierownik Projektu z wykształceniem wyższym; posiadający doświadczenie w zakresie zarządzania projektami tj. kierował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzema zakończonymi pozytywnie (rozumiane jako rozpoczęcie eksploatacji oprogramowania przez klienta) projektami informatycznymi polegającymi na wdrożeniu systemu klasy workflow o wartości minimum PLN brutto każdy, posiadający certyfikat w zakresie zarządzania projektami, np. PRINCE2 Practitioner, PMP PMI lub równoważny, 2.2. co najmniej dwie osoby posiadające doświadczenia w przeprowadzaniu analiz i we wdrażaniu oferowanego systemu. Każda z osób musi wykazać się uczestnictwem w co najmniej 2 projektach obejmujących wdrożenie systemu klasy workflow w ciągu ostatnich 3 lat, 2.3. co najmniej 1 osoba znająca biegle zagadnienia obsługi dokumentów w administracji publicznej (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt itp.), 2.4. co najmniej 2 osoby odpowiedzialne za instalację, konfigurację, strojenie i nadzór nad prawidłową pracą systemu, 2.5. co najmniej 4 osoby dedykowane do prowadzenia szkoleń posiadające wiedzę z zakresu oferowanego systemu i co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń Kierownik Projektu nie może pełnić równolegle innej roli w niniejszym projekcie Osoby (poza Kierownikiem Projektu) wykazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia mogą pełnić więcej niż 1 rolę w Projekcie. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki opisane w pkt 1. - pkt 2. powyżej może spełniać łącznie grupa Wykonawców ubiegających sie o udzielenie zamówienia. 6/10

7 7/10 Wymagane dokumenty: 1) Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówień zgodnie z warunkiem określonym w pkt 1. powyżej. Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: [przedmiot zamówienia (obejmujący następujące informacje: nazwa i wersja systemu, wdrożone moduły, liczba użytkowników systemu (nazwanych lub równoczesnych)], wartość zamówienia brutto, datę rozpoczęcia i pozytywnego zakończenia wdrożenia i odbiorców (wraz z ich danymi kontaktowymi). Ponadto, do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane należycie. 2) Wykaz osób, którymi będzie dysponował Wykonawca i które będą przeznaczone do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z warunkami określonymi w pkt 2. powyżej. Ponadto, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty określone w pkt 1) - pkt 2) powyżej może złożyć łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt 6.1.2, SIWZ będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. będą dysponować zespołem osób przeznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia, w skład którego wchodzą: 1. Kierownik Projektu z wykształceniem wyższym; 1.1. posiadający doświadczenie w zakresie zarządzania projektami tj. kierował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzema zakończonymi pozytywnie (rozumiane jako rozpoczęcie eksploatacji oprogramowania przez klienta) projektami informatycznymi polegającymi na wdrożeniu systemu klasy workflow o wartości minimum PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto każdy, 1.2. posiadający certyfikat w zakresie zarządzania projektami, np. PRINCE2 Practitioner, PMP PMI lub równoważny, 2. co najmniej 2 osoby posiadające doświadczenia w przeprowadzaniu analiz i we wdrażaniu oferowanego systemu. Każda z osób musi wykazać się uczestnictwem w co najmniej 2 projektach obejmujących wdrożenie systemu klasy workflow w ciągu ostatnich 3 lat, 3. co najmniej 1 osoba znająca biegle zagadnienia obsługi dokumentów w administracji publicznej (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt itp.), 4. co najmniej 2 osoby odpowiedzialne za instalację, konfigurację, strojenie i nadzór nad prawidłową pracą systemu, 5. co najmniej 4 osoby dedykowane do prowadzenia szkoleń posiadające wiedzę z zakresu oferowanego systemu i co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. 7/10

8 8/10 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 6. Kierownik Projektu nie może pełnić równolegle innej roli w niniejszym projekcie. 7. Osoby (poza Kierownikiem Projektu) wykazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia mogą pełnić więcej niż jedną rolę w Projekcie. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków, Wykonawca musi dostarczyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1 4 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wzór w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z warunkiem określonym w pkt SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ). Ponadto, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamówienia zastrzeżone SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. cena. Waga Wymagania niekrytyczne spełnione na dzień składania oferty. Waga Koszt roboczogodziny (w ramach Usług Rozwoju Systemu). Waga 4 4. Koszt serwisu. Waga 5 5. Okres gwarancji. Waga 5 6. Okres serwisu. Waga 2 Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą OGO/OGI /2010 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 8/10

9 9/10 IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów :00 Dokumenty odpłatne Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejsce Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, Warszawa, sala Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ VI.2) VI.3) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH INFORMACJE DODATKOWE 1. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: "spełnia" - "nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia. 2. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu: a. zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia, b. na który podano informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, c. publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczy polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa w lit a. - lit b. powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.). 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w Sekcji III. 2.2) i Sekcji III.2.3) ogłoszenia będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 9/10

10 10/10 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) PROCEDURY ODWOŁAWCZE Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, zwany dalej "Prezesem KIO" ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel Internet: Faks Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Informacje na temat terminów składania odwołań zostały określone w art. 182 ustawy. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes KIO ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel Internet: Faks DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: /10

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226318-2011:text:pl:html PL-Katowice: Papier ze znakiem wodnym 2011/S 136-226318 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44920-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34317-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo