ZAPEWNIENIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I RATOWNICTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPEWNIENIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I RATOWNICTWA"

Transkrypt

1 ZAPEWNIENIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I RATOWNICTWA 1 Wojciech Wojciechowicz, ITTI Sp. z o.o., ul. Rubież 46, Poznań; Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 2, Poznań Joanna Modławska, ITTI Sp. z o.o., ul. Rubież 46, Poznań; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 85, Poznań Andrzej Adamczyk, ITTI Sp. z o.o., ul. Rubież 46, Poznań Maciej Szulejewski, ITTI Sp. z o.o., ul. Rubież 46, Poznań Abstrakt Efektywna komunikacja jest elementem niezwykle istotnym podczas każdej akcji ratowniczej. Duża różnorodność rozwiązań dostępnych na rynku i powszechnie używanych obecnie technologii skutkuje utrudnieniami, a czasem nawet brakiem komunikacji między zaangażowanymi w akcję ratowniczą podmiotami. Problem z efektywna wymianą informacji bardzo często jest podkreślany w materiałach faktograficznych dużych sytuacji kryzysowych zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Dlatego tak istotne jest rozważenie tego problemu. W niniejszym artykule przedstawiono interoperacyjną platformę komunikacyjną dla operacyjnego zarządzania kryzysowego. Celem budowanej platformy jest dostarczenie jej przyszłym użytkownikom zarówno środków technicznych, jak i pozatechnicznych mających zapewnić interoperacyjność systemów łączności. Budowana platforma zostanie oparta na zastosowaniu koncepcji generycznej bramy tłumaczącej ruch z poszczególnych systemów do otwartego protokołu komunikacji, i składać się będzie z modułu społecznościowego, sieci zunifikowanej komunikacji, generycznej bramy oraz dostosowywalnego adaptera. Słowa kluczowe: Interoperacyjność, systemy łączności, FREESIC, służby bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. I. WSTĘP fektywna komunikacja jest podstawowym środkiem Eskutecznych działań ratowniczych. Potrzeba ta jest szczególnie widoczna podczas dużych sytuacji kryzysowych, gdzie zaangażowanych jest wiele współpracujących ze sobą podmiotów. Dostępne obecnie na rynku szerokie spektrum środków łączności od analogowych, poprzez analogowocyfrowe, aż do cyfrowych posiada różny zakres funkcjonalny. Rozwiązania te zapewniają komunikację rozmówną, która to uznawana jest za podstawową usługę dla Służb Bezpieczeństw Publicznego i Ratownictwa (SBPiR). Ponadto na popularności zyskują usługi oparte na transmisji danych (np. wiadomości tekstowe, dostęp do map czy zewnętrznych źródeł danych). Różnorodność obecnie dostępnych technologii skutkuje brakiem lub utrudnieniami komunikacji pomiędzy poszczególnymi infrastrukturami. W materiałach faktograficznych po dużych akcjach ratowniczych często uwypuklony jest problem z efektywną wymianą informacji pomiędzy zaangażowanymi służbami. Sytuacja ta ma miejsce nie tylko w Polsce, ale także na arenie ogólnoeuropejskiej oraz światowej (np. USA). Warto zwrócić uwagę także na fakt, że efektywna wymiana informacji nawet pomiędzy sieciami w tej samej technologii nie zawsze jest możliwa. Przykładowo, interfejs ISI (ang. Inter System Interface) został opracowany by wspomóc łączenie sieci standardu TETRA. Pomimo, że standard ten ma ponad 10 lat (pierwszy standard ISI opublikowany został przez ETSI w 2000 roku) to w dalszym ciągu nie zapewnia on funkcjonalności przenoszenia pełnego zakresu usług. Obecnie, zarówno polskie, jak i zagraniczne służby ratownicze, dysponują swoimi systemami łączności, które często są rozwiązaniami dedykowanymi i wykorzystywanymi jedynie na potrzeby danej jednostki. Za główne przyczyny takiego stanu rzeczy uważa się m.in.: różnice w wymaganiach na system pomiędzy różnymi służbami, niezależność budżetową jednostek, brak odgórnego ciała propagującego interoperacyjność, ogromne różnice techniczne systemów utrudniające proces integracji, szczególnie w obszarze usług zaawansowanych i złożonych. Technologie łączności najczęściej wykorzystywane w wybranych krajach Unii Europejskiej przedstawiono w postaci tabelarycznej na Rysunek 1. Jak można zauważyć w przedstawionej tabeli, poszczególne kraje używają różnych technik łączności, ponadto nawet dwa systemy wykorzystujące tą samą technologię nie gwarantują interoperacyjności, gdyż często standaryzacji podlegają tylko pewne komponenty systemu, co prowadzi do realizacji przez producentów własnych i przez to niekompatybilnych ze sobą konstrukcji. PWT Poznań - 13 grudnia

2 2 Rysunek 1 Wykaz technologii łączności używanych w wybranych krajach UE [Źródło: opracowanie własne] I Kraj Grecja Hiszpania Francja Holandia Polska Portugalia Słowenia Wielka Brytania TETRA TETRAPOL PMR (analogowy)* PMR (cyfrowy)* UMTS/Cellular II. INTEROPERACYJNOŚĆ stnieje wiele definicji terminu interoperacyjność, spośród których to warto przytoczyć następujące dwie: Interoperacyjność to możliwość współdziałania różnych, odrębnych organizacji na rzecz osiągnięcia uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, przy jednoczesnym dzieleniu się informacjami i wiedzą pomiędzy tymi organizacjami, poprzez wspierane przez nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych za pośrednictwem odpowiednich systemów [1] Interoperacyjność sieci to zdolność sieci telekomunikacyjnych do efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach [2]. W celu zapewnienia interoperacyjności systemów łączności możliwe są trzy scenariusze rozwiązania, a mianowicie: 1. budowa jednego wspólnego systemu, zdolnego do pokrycia potrzeb wszystkich służb; 2. wykorzystanie terminali Software Defined Radio (SDR), zdolnych do pracy w różnych sieciach; 3. wykorzystanie bram do łączenia już istniejących sieci, m.in. FREESIC. Mimo, iż pierwsze z podejść dotyczące budowy jednego wspólnego systemu wydaje się być podejściem oferującym największe możliwości techniczne, to jednak praktycznie jest ono bardzo trudne do realizacji. Tego typu inwestycja wymagałaby ogromnych nakładów, które w obecnej sytuacji ekonomicznej służb są bardzo trudne do pozyskania; jest to istotna przeszkoda dla realizacji tego scenariusza. Ponadto interoperacyjny system krajowy wciąż nie rozwiązywałby problemów w zakresie interoperacyjności na poziomie międzynarodowym. Z kolei budowa systemu ogólnoeuropejskiego wydaje się być w obecnej chwili niemożliwa, nie tylko ze względów ekonomicznych lecz także m.in. z powodu braku dostępnego wspólnego pasma radiowego dla rozwiązań szerokopasmowych. Ponadto istotnymi trudnościami przy budowie wspólnego systemu byłyby kwestie związane ze znaczącymi różnicami w wymaganiach na system pomiędzy służbami (np. różnice w podejściu do poufności komunikacji pomiędzy strażą pożarną Satellite Broadband Legenda: W użyciu Częściowo w użyciu W fazie testów/wdrażania Używane nieoficjalnie Nie analizowano * technologie inne niż od TETRA i TETRAPOL a policją), czy rozliczaniem kosztów późniejszego utrzymania systemu. Jeszcze do niedawna duże nadzieje wiązano z drugim z zaproponowanych podejść, a mianowicie z podejściem opartym na terminalach SDR. Niestety wydają się być one niespełnione. Pod koniec lat 90 Departament Obrony Stanów Zjednoczonych rozpoczął projekty, które miały na celu wytworzenie interoperacyjnych środków łączności opartych na SDR. Przeprowadzone w 2012 roku podsumowanie osiągnięć nie pozostawia złudzeń, że były to źle wydane pieniądze [14][15]. Trzecia z alternatyw w tym momencie uznawana za najbardziej prawdopodobną polegać ma na łączeniu obecnie używanych systemów opierając się na bramach. Zadaniem bram ma być tłumaczenie ruchu pomiędzy systemami tak, by istniała możliwość efektywnej wymiany informacji i dostępu do usług pomiędzy podłączonymi systemami. Podejście to zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury, co jest niewątpliwie największym atutem tego podejścia, gdyż znacznie może zminimalizować ono koszty wdrożenia systemu i przeszkolenia użytkowników. III. WIZJA FREESIC ak można zauważyć każde z wyżej zaproponowanych J rozwiązań ma swoje wady i zalety. Dlatego, w celu sprostania wyżej wymienionym problemom powołany został projekt FREESIC. Głównym celem projektu FREESIC jest zbudowanie interoperacyjnej platformy komunikacyjnej dla operacyjnego zarządzania kryzysowego. Idea projektu zrodziła się podczas realizacji wcześniejszej inicjatywy finansowanej z 7. Programu Ramowego UE dotyczącej budowy systemu komunikacji dla zarządzania kryzysowego SECRICOM (realizowanej w latach ). Głównym pryncypium projektu FREESIC jest brak praktycznej możliwości budowy dedykowanej bramy dla wszystkich kombinacji systemów łączności używanych obecnie przez służby bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Wynika to z różnorodności rozwiązań technicznych, dedykowanych rozwiązań sprzętowoprogramowych pozwalających na świadczenie pewnych usług, a także stosowanych protokołów. Ich translacja na potrzeby innych systemów musiałaby często prowadzić do ingerencji w te mechanizmy i w efekcie do modyfikacji istniejących rozwiązań, co z punktu praktycznego i ekonomicznego jest trudne do uzasadnienia. Ponadto w trakcie realizacji projektu SECRICOM zaobserwowano, iż inhibitory interoperacyjności wynikają nie tylko z kwestii technicznych, lecz także m.in. organizacyjnych, prawnych i proceduralnych. Dlatego, przy budowie interoperacyjnego systemu do komunikacji należy uwzględnić m.in. takie aspekty jak: różnice w doktrynach i procedurach zarówno na poziomie krajowym (np. pomiędzy służbami) jak i międzynarodowym, znaczące inwestycje w dziedzinę środków łączności, które zostały już poczynione, 40 XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne

3 3 ograniczenia finansowe poszczególnych służb, obecnie aktualne kontrakty na dostawę środków łączności, mnogość technologii oraz systemów używanych obecnie przez różne służby, zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz zaufaniem pomiędzy stronami uczestniczącymi w wymianie informacji, zagadnienia związane z przetwarzaniem informacji niejawnych, zawarte porozumienia, kwestie prawne. By umożliwić efektywną wymianę informacji wymienione zagadnienia muszą być odpowiednio wyartykułowane. W poniższych rozdziałach przedstawiono koncepcję platformy zgodną z niniejszą wizją. W IV. WIZJA ORGANIZACYJNA przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej można wyróżnić 3 poziomy decyzyjne [11] w strukturze organizacyjnej służb zarządzania kryzysowego. Najważniejszym węzłem decyzyjnym jest tzw. poziom strategiczny. Poziom strategiczny reprezentowany jest przez osoby, które dysponują odpowiednimi uprawnieniami do podejmowania strategicznych decyzji oraz ustalania wiążących wytycznych dla funkcjonowania całej organizacji. Decyzja o dołączeniu, bądź nie, do platformy FREESIC oraz zaakceptowanie zasad wielostronnej współpracy będzie miała miejsce właśnie na poziomie strategicznym. Kolejnym węzłem decyzyjnym jest tzw. poziom koordynacyjny, który odpowiedzialny jest za zarządzanie prowadzonymi operacjami oraz koordynację i zarządzanie dostępnymi zasobami. Z punktu widzenia systemów łączności na poziomie koordynacyjnym spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie oraz umożliwianie efektywnej współpracy w ramach grup roboczych, jak i również zdefiniowanie adresów funkcjonalnych oraz ich zmapowanie do urządzeń końcowych. Przewidywane jest, że większość działań podejmowanych w ramach platformy FREESIC przeprowadzanych będzie właśnie na poziomie koordynacyjnym. Platforma FREESIC będzie również umożliwiała usprawnienie działalności jednostek terenowych, które reprezentowane są przez dowódców terenowych oraz jednostki znajdujące się pod ich bezpośrednim dowództwem. Priorytetem projektu FREESIC jest usprawnienie komunikacji pomiędzy służbami bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa oraz służbami zarządzania kryzysowego przy zachowaniu jednak istniejących już procesów, procedur, sposobów funkcjonowania, systemów łączności czy narzędzi komunikacyjnych. Dlatego też dołączenie do platformy FREESIC oraz implementacja jej możliwości powinna odbywać się płynnie i bez zauważalnych negatywnych konsekwencji. zredukować wielostronne bariery i ograniczenia we wzajemnej współpracy oraz wymianie informacji, a ponadto w sposób nieinwazyjny dopełnia istniejące już procesy wewnętrzne. V. KONCEPCJA PLATFORMY FREESIC rojekt FREESIC, oprócz dostarczenia technologii P informatycznej i telekomunikacyjnej, zaoferuje użytkownikom także środki pozatechniczne, które wspomogą interoperacyjność. Ze względu na mnogość technologii oraz używanych obecnie systemów praktycznie niemożliwym jest wytworzenie bram pomiędzy wszystkimi systemami. Dlatego, w trakcie realizacji projektu FREESIC przyjęto podejście elastyczne, które zakłada opracowanie platformy opartej na bramach, gdzie kluczowym elementem jest otwarta i generyczna brama tłumacząca ruch z poszczególnych systemów oraz otwartego protokołu komunikacji, który wykorzystywany byłby do transmisji ruchu w sieci szkieletowej i dystrybucyjnej. Nadmienić jednak należy, że brama ta nie jest, tzw. gotowym produktem z półki do obsługi dowolnej technologii. Zakłada się, że każdorazowe wdrożenie rozwiązania u użytkownika końcowego wymagać będzie prac dostosowujących do konkretnego systemu. Jednakże podejście takie jest zdecydowanie łatwiejsze, szybsze i co nie mniej ważne tańsze, niż każdorazowo budowanie bramy od podstaw. Platforma FRESSIC składać ma się z czterech głównych komponentów funkcjonalnych, takich jak: moduł społecznościowy, sieć zunifikowanej komunikacji, generyczna brama, dostosowywalny adapter. Poniżej na Rysunek 2 poglądowo przestawiono poszczególne komponenty platformy FREESIC. Strona serwera Strona klienta Moduł społecznościowy Generyczna brama Sieć zunifikowanej komunikacji Dostosowywalny adapter Architektura organizacyjna projektu FREESIC oparta jest na bazie wymagań uzyskanych bezpośrednio od użytkowników końcowych z całej Europy. Architektura systemu uwzględnia priorytety, dobre praktyki oraz procedury, które pomogą Rysunek 2 Wizja systemu FREESIC główne komponenty [Źródło: FREESIC D3.2 System Architecture interim] PWT Poznań - 13 grudnia

4 4 A. Moduł społecznościowy Zakres funkcjonalny modułu społecznościowego pokrywa obszar związany z zarządzaniem interoperacyjnością. Do typowych zadań realizowanych przez ten moduł zaliczyć można: nawiązywanie partnerstw pomiędzy służbami, definiowanie ról i odpowiedzialności, tworzenie grup rozmównych, tworzenie planów komunikacji. Ponadto rozważane są obecnie opcje zastosowań mechanizmów znanych z współczesnych sieci społecznościowych, które to mogłyby wspomóc prace służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Dla przykładu informacja o ostrzeżeniu przed tsunami w Indonezji w 2012 r. pojawiła się w serwisie Twitter już 6 minut i 7 sekund po trzęsieniu ziemi [13]. B. Sieć zunifikowanej komunikacji To rozproszona sieć serwerów oraz środków sieciowych odpowiedzialnych za obsługę komunikacji (przydzielanie uprawnień użytkowników, równoważenie obciążenia, zapewnienie mechanizmów kryptograficznych czy rejestracji działań) oraz sieci transmitujących ruch. Głównym celem tego modułu jest zarządzanie ruchem sieciowym zgodnie z konfiguracją utworzoną w module społecznościowym. Unifikacja ruchu następuje w generycznej bramie. W warstwie sieci zunifikowanej komunikacji cały ruch sieciowy oparty jest na standardowym i otwartym protokole (obecnie w fazie opracowywania). C. Generyczna bramka Kluczowym i zarazem najbardziej innowacyjnym elementem systemu FREESIC jest generyczna bramka. Brama ta jest sprzętowo programowym rozwiązaniem, dostosowywalnym do poszczególnych systemów łączności. To właśnie w bramkach zaimplementowana będzie logika związana z tłumaczeniem ruchu pochodzącego od poszczególnych adapterów oraz przekazywaniem go do sieci zunifikowanej komunikacji. Bramka także zapewni jakże ważne bezpieczeństwo komunikacji. Dzięki takiemu podejściu znacząco redukuje się konieczną do opracowania liczbę bramek zamiast opracować n 2 rozwiązań (gdzie n to liczba łączonych systemów) łączących dowolną parę systemów wystarczy opracować jedynie n dostosowań (po jednej dla każdego systemu). Ponadto, przy zastosowanym podejściu dostosowywany będzie jedynie sam adapter, a nie cała bramka. D. Dostosowywalny adapter Jako, że systemy łączności znacznie różnią się pomiędzy sobą, nie ma fizycznej możliwości stworzenia bramy zdolnej obsługiwać dowolny typ ruchu i techniki jego przenoszenia. Konieczne jest dostosowanie jej do konkretnych systemów. Zadaniem adapterów jest obsługa interfejsu pomiędzy generyczną bramą a poszczególnymi systemami łączności SBPiR. W celu zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa platformy FREESIC, część dostosowywalna jest wydzielona z generycznej bramy, by integratorzy mieli bezpośredni oraz praktycznie nieograniczony dostęp do niej. By ułatwić prace dostosowujące, integratorzy będą mieli dostęp nie tylko do kodu źródłowego rozwiązania, lecz także do dokumentacji, przykładowych implementacji oraz innych środków mogących wspomóc ich prace. VI. PODSUMOWANIE ozwój sieci telekomunikacyjnych promuje dziś R rozwiązania heterogeniczne, dla których opracowuje się urządzenia zapewniające interoperacyjność. Wśród zalet można wymienić dojrzałość technologiczną istniejących rozwiązań, a także szeroki wybór dostawców tych systemów. Wadą jest oczywiście konieczność opracowania i wdrożenia bram, których zdolność do przenoszenia usług jest ciągle ograniczona. Dzięki bramom nowej generacji przyszłe radiowe sieci wąskoi szerokopasmowe będą tworzyć silnie jednorodne środowisko pozwalające na współpracę między użytkownikami przynajmniej w zakresie komunikacji rozmównej pomimo ograniczeń technologicznych cechujących te systemy. BIBLIOGRAFIA/LITERATURA [1] W kierunku interoperacyjności europejskich usług użyteczności publicznej, Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów [2] Prawo telekomunikacyjne, Dz.U nr 171 poz [3] Aylward D. et al: Findings and Recommendations for Mobile Emergency Communications Interoperability, 2007 [4] ETSI TS , Emergency Communications (EMTEL): Requirements for communication between authorities/organizations during emergencies, 2008 [5] National Policing Improvement Agency: Guidance on multi-agency interoperability [6] European Security Research& Innovation ESRIF Final Report [7] Emergency Communications, Vulnerabilities Remain and Limited Collaboration and Monitoring Hamper Federal Efforts; US Government Accountability Office; 2009 [8] Baldini G.: Report of the workshop on Interoperable communications for Safety and Security. Ispra 2010 [9] National Policing Improvement Agency: Standard operating procedure guide on multi-agency airwave interoperability, 2010 [10] Wojciechowicz W. et al: Seamless Communication for Crisis Management. Technical Sciences No. 15(1)/ [11] O Neill S. et al: User Requirements for Mission-Critical Application the SECRICOM Case. Technical Sciences No. 15(1)/ [12] Wojciechowicz W. et al: Information and Communication Technology and Crisis Management. Technical Sciences No. 15(1)/ [13] Hudek V. et al: SECRICOM Silentel Secure Communication Infrastructure for Crisis Management. Technical Sciences No. 15(1)/ [14] Gierszal H. et al: Zapewnienie interoperacyjności sieci radiokomunikacji ruchomej, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne No ; 2012 [15] Chatfield A.T., Brajawidagda U., Twitter Tsunami Early Warning Network: A Social Network Analysis of Twitter Information Flows, 23rd Australasian Conference on Information Systems, 3-5 grudnia 2012, Geelong [16] billion-on-a-tech-project/ [17] calradiosmilitaryprocurementgoneawry.aspx 42 XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne

5 5 Dr Joanna Modławska w 2012 roku na Wydziale Fizyki im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskała tytuł doktora. W swojej dotychczasowej karierze otrzymała m.in. stypendium naukowe miasta Poznania za dotychczasowy wkład do rozwoju badań w dziedzinie informatyki kwantowej, Zespołową Nagrodę Rektora UAM IIgo stopnia za Odkrycie samokorekcji błędu i nieodwracalności w procesach teleportacji kwantowej i wymiany splątania, nagrodę za najlepszą pracę doktorską Tech Award. W 2013 roku otrzymała stypendium naukowodydaktyczne w Centre for Quantum Technologies of National University of Singapore (Singapur) w ramach projektu Zintegrowany program wspierający rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie nauk fizycznych. Dr Modławska jest autorem lub współautorem ponad 15 publikacji z zakresu fizyki, akustyki, informatyki oraz telekomunikacji. Obecnie zatrudniona jest na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w poznańskiej firmie technologicznej ITTI Sp. z o.o. Andrzej Adamczyk w latach studiował na Politechnice Poznańskiej na kierunku Telekomunikacja i Elektronika. W latach kontynuował studia w EFP Francusko- Polskiej Wyższej Szkole Technik Informatyczno- Komunikacyjnych w Poznaniu, gdzie w 1996 roku uzyskał stopień magistra inżyniera oraz francuski tytuł ingénieur. Od 1996 roku jako konsultant w firmie ITTI zajmował się realizacją i zarządzaniem projektami w zakresie inżynierii oprogramowania. Specjalizował się w tematyce zdalnego nauczania i bezpieczeństwa organizacji. W roku 2001 pełniąc obowiązki Dyrektora ds. Systemów i Aplikacji przygotował firmę ALMA S.A. do świadczenia nowych usług w zakresie wdrażania aplikacji biznesowych. Od 2002 roku w ITTI zajmował się konsultingiem w dziedzinie IT. W latach na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji zoptymalizował działanie zespołu konsultantów pod względem procedur działania i w zakresie zarządzania kompetencjami. Od 2010 roku do dziś zajmuje się projektowaniem rozwiązań informatycznych oraz kierowaniem projektami. W ITTI, a od 2011 roku także w firmie PENTATECH, koordynował projekty w zakresie doradztwa inwestorskiego oraz interdyscyplinarne projekty badawczo-rozwojowe, występując również jako przedstawiciel firmy w międzynarodowych konsorcjach projektów europejskich. Posiada certyfikaty m.in. Prince2 Practitioner, Managing Successful Programmes, Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu BS25999 oraz poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych do poziomu tajne w Polsce, Unii Europejskiej oraz NATO. Jest autorem ponad 30 publikacji oraz wystąpień na konferencjach polskich i zagranicznych. Maciej Szulejewski jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie. Aktualnie współpracuje z firmą ITTI Sp. z o.o. jako konsultant z zakresu zarządzania kryzysowego. W pracy zawodowej zajmuje się również aplikacjami symulacyjnymi, innowacyjnymi metodami nauczania oraz wykorzystaniem multimediów w procesie dydaktycznym. Posiada doświadczenie w realizacji projektów europejskich FP7 oraz projektów krajowych finansowanych m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ponadto pracę w ITTI łączy z prowadzeniem szkoleń oraz imprez masowych. Wojciech Wojciechowicz absolwent Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 roku jako konsultant w firmie ITTI sp. z o.o. zajmuje się realizacją oraz zarządzaniem projektami w dziedzinie informatyki oraz telekomunikacji. Od 2009 roku związany także naukowo z Politechniką Poznańską, gdzie obecnie przygotowuje rozprawę doktorską. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia związane z szeregowaniem zadań oraz inżynierią oprogramowania. Jako kierownik bądź członek zespołów badawczych brał udział w licznych projektach badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach 6. oraz 7. Programu Ramowego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a także programów European Defense Agency. Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji oraz prezentacji na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach. Posiada certyfikaty m.in. Prince2, TOGAF, ISTQB oraz ITIL. PWT Poznań - 13 grudnia

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta Elektroniczna Księga Wieczysta Aspekty wdrażania systemu informatycznego świadczącego usługi drogą elektroniczną Robert Ciurkot Dyrektor Departamentu Konsultingu Grupa Bull Grupa Bull na świecie 50 krajów

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB EDM, SSI. Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron

WYKAZ OSÓB EDM, SSI. Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKAZ OSÓB W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015 r. Strona 1 z 10

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH Kilka

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacyjne 2016/2017. Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Informatycznych

Systemy Informacyjne 2016/2017. Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Informatycznych Systemy Informacyjne 2016/2017 Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Informatycznych http://www.ksi.pwr.edu.pl/ Katedra Systemów Informatycznych Specjalność Systemy Informacyjne (SI) Specjalność

Bardziej szczegółowo

MAREK NIEZGÓDKA ICM, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

MAREK NIEZGÓDKA ICM, UNIWERSYTET WARSZAWSKI SYNAT: UNIWERSALNA, OTWARTA, REPOZYTORYJNA PLATFORMA HOSTINGOWA I KOMUNIKACYJNA SIECIOWYCH ZASOBÓW WIEDZY DLA NAUKI, EDUKACJI I OTWARTEGO SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY MAREK NIEZGÓDKA ICM, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH Robert Goniacz WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE Obszar sił zbrojnych Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów dr inż. Jarosław Wójcik Copyright 2014 Value BasedAdvisorsSp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 234-406155

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 234-406155 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406155-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 234-406155 Departament

Bardziej szczegółowo

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. SEKAP SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZAKRES PROJEKTU Zakres projektu SEKAP - produkty Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników

Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników Konferencja RadioEXPO 2014 8 października 2014 Dariusz Wiśniewski Dyrektor Działu Secure Land Communications Airbus Defence & Space Airbus Group

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody.

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Prezentacja - 2013 1. Historia European Security Trading powstało w 1999

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA Wstęp Biznes Dane Aplikacje Infrastruktura Wirtualizacja Systemy operacyjne Pytania Funkcjonalności środowiska IT: Czy obecnie moje środowisko IT ma

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo specjalne

Bezpieczeństwo specjalne Jesteśmy jednym z największych integratorów rozwiązań informatycznych, łączymy produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez innych producentów sprzętu i oprogramowania. Świadczymy najwyższej jakości

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

SAP - zintegrowane systemy informatyczne

SAP - zintegrowane systemy informatyczne SAP - zintegrowane systemy informatyczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7647 Cena netto 5 500,00 zł Cena brutto 5 500,00 zł Cena netto za godzinę 31,98 zł Cena brutto za godzinę 31,98

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie działań IT MF

Przedstawienie działań IT MF Przedstawienie działań IT MF Paweł Oracz Ministerstwa Finansów Maciej Puto Ministerstwa Finansów Radom, dn. 2 kwietnia 2009 r. Agenda spotkania Przedstawienie struktury IT resortu i roli poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Red Ocean sp. z o.o. P R O G R A M D O Z D A L N E G O P R Z E P R O W A D Z A N I A S A M O O C E N Y K O N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J

Red Ocean sp. z o.o. P R O G R A M D O Z D A L N E G O P R Z E P R O W A D Z A N I A S A M O O C E N Y K O N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J E x c e e d i n g y o u r e x p e c t a t i o n s. Red Ocean sp. z o.o. P R O G R A M D O Z D A L N E G O P R Z E P R O W A D Z A N I A S A M O O C E N Y K O N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J G r u d z i

Bardziej szczegółowo

Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej

Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Geoportal Uniwersalny Moduł Mapowy. interoperacyjność danych i usług danych przestrzennych

Geoportal Uniwersalny Moduł Mapowy. interoperacyjność danych i usług danych przestrzennych Geoportal Uniwersalny Moduł Mapowy interoperacyjność danych i usług danych przestrzennych Interoperacyjność to zdolność produktu lub systemu, posiadającego rozumiane (zdefiniowane/opisane) interfejsy (punkty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA WZP.6151.25.2015 2015-05578 Warszawa, 2015-05-15 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE INTEGRACJI ŁĄCZNOŚCI DLA SŁUŻB BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I RATOWNICTWA Z WYKORZYSTANIEM BRAMY INTEROPERACYJNEJ

ZAPEWNIENIE INTEGRACJI ŁĄCZNOŚCI DLA SŁUŻB BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I RATOWNICTWA Z WYKORZYSTANIEM BRAMY INTEROPERACYJNEJ Henryk Gierszal #, Joanna Modławska #, Rafał Renk # Wojciech Wojciechowicz * Anna Stachowicz # Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań * Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 Grupa BOC Profil firmy BOC Założona w 1995 roku Wywodzi się z grupy BPMS Uniwersytetu Wiedeńskiego Obecnie ponad 150 pracowników w 7 krajach europejskich

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Geomant Mobile Presence

Geomant Mobile Presence Geomant Mobile Presence Geomant Presence Suite dla Microsoft OCS Mobile Presence WSKAZUJE LOKALIZACJĘ GEOGRAFICZNĄ Rozwiązanie Geomant Mobile Presence wzbogaca informację o dostępności o szczegóły lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Andrzej Chrząszcz NASK Agenda Wstęp Sieci Wirtualne i IPSEC IPSEC i mechanizmy bezpieczeństwa Jak wybrać właściwą strategię? PKI dla VPN Co oferują dostawcy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Maciej Rak PM (Innovative Technologies) Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Koncepcja WCZTI Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Prezentacja do obrony pracy dyplomowej: Wzorcowa polityka bezpieczeństwa informacji dla organizacji zajmującej się testowaniem oprogramowania. Promotor: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT A. Dudczak, C. Mazurek, T. Parkoła, J. Pukacki, M. Stroiński, M. Werla, J. Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego

AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego AuditSolutions Rozwiązania dla sektora publicznego Bezpieczeństwo Informacji Systemy Teleinformatyczne Wymiana Informacji OFERTA WSPÓŁPRACY Nowy obowiązek w zakresie przetwarzania informacji szansa czy

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

System komunikacji dedykowany do sytuacji kryzysowych oparty o koncepcję bezprzewodowych sieci niespójnych

System komunikacji dedykowany do sytuacji kryzysowych oparty o koncepcję bezprzewodowych sieci niespójnych System komunikacji dedykowany do sytuacji kryzysowych oparty o koncepcję bezprzewodowych sieci niespójnych dr inż. Radosław Schoeneich, dr inż. Piotr Pałka Instytut Telekomunikacji, Instytut Automatyki

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa wdrożenia ISE. Adam Olszewski, adam.olszewski@energa.pl

Mapa drogowa wdrożenia ISE. Adam Olszewski, adam.olszewski@energa.pl Mapa drogowa wdrożenia ISE Adam Olszewski, adam.olszewski@energa.pl Opracowanie Mapy Drogowej wdrażania ISE Opracowanie Wizji Wdrożenia Inteligentnej Sieci Energetycznej Wdrożenia pilotażowe Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo