ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014"

Transkrypt

1 Warszawa, r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy). I. ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, NIP: , REGON: II. III. IV. OPIS PRZEDMIOTU: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie. Efektem końcowy prac będzie opracowanie spójnej metodyki zarządzania projektami oraz opracowanie przedmiotu zamówienia na system informatyczny wspomagający zarządzanie projektami w Uczelni. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom, tj. całość zamówienia powinna być wykonania przez Wykonawcę, któremu udzielono zamówienia. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 11 kwietnia 2014r. V. WALUTA: Cenę oferty należy podać w PLN. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z WYKAZEM OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (każda z osób uczestnicząca w wykonaniu Umowy ze strony Wykonawcy będzie posiadać następujące kwalifikacje): a. Certyfikat z zakresu zarządzania projektami: PMI PMP lub PRINCE2 Practitioner.

2 b. Doświadczenie w zakresie wdrażania metodyki zarządzania projektami w co najmniej 3 podmiotach, zatrudniających co najmniej 200 pracowników każdy, przy czym co najmniej jeden z podmiotów powinien być szkołą wyższą. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty: a. Wykaz wykonanych wdrożeń w zakresie metodyki zarządzania projektami, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony według wzoru, który stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (pisemne referencje) lub załączenie oświadczenia zawierającego dane kontaktowe klienta w celu weryfikacji oświadczenia. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. b. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. c. Kopie certyfikatów z zakresu zarządzania projektami: PMI PMP lub PRINCE2 Practitioner (dot. osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia). d. Odpis z KRS lub innego właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach, o których mowa w ust. 2). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. VII. VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie w formie elektronicznej poprzez Wskazanym jest powołać się na numer postępowania. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Okres związania Wykonawcy ze złożoną ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3 3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 7 dni. 4. Brak zgody Wykonawcy, o której mowa w ust. 3, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert, w języku polskim i w formie pisemnej lub elektronicznej. 2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 3. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4. Oferta musi zawierać formularz oferty sporządzony i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert, w tym zawierać datę jej sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu kontaktowego, NIP oraz pieczęć firmową. 5. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 6. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie, zbindowanie). Koperta wewnętrzna winna posiadać oznaczenie: Opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami, znak sprawy nr 2/ZSO/KJU/2014. Biuro Projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Domek nr 6 (nie otwierać przed dniem godz. 14:00) 7. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 8. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Cenę oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1. Oferta może być przesłana w formie elektronicznej lub papierowej. Oferta w formie skanu powinna być podpisana zeskanowana i przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: do dnia 25 lutego 2014 r. do godz W przypadku wersji papierowej liczy się data wpływu do Kancelarii ogólnej lub Biura Projektu,, Domek nr 6,. 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25 lutego 2014 r. o godz Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Oferent, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie w formie elektronicznej na powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.

4 5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: XI. XII. XIII. XIV. XV. KRYTERIUM WYBORU: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia, przyjmując za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną. Podane ceny w ofercie są cenami ostatecznymi obejmującymi wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej złożonych ofert takiej samej ceny (najniższej) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW: 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych. 2. Sprawdzenie wiarygodności ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 3. Ogłoszenie wyników postępowania. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres wskazany w ofercie niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: ODRZUCENIE OFERT: Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 1. W przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu. 2. W przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem. 3. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. FINANSOWANIE: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.: Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5 XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - wzór Formularza Ofertowego Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych podobnych zamówień Załącznik nr 4 - wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik nr 5 - wzór Umowy Kierownik Projektu mgr Lubomiła Aksamit

6 Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami. Produktami prac będą: 1. Opisane procesy realizacji projektu. Opis powinien być wykonany w notacji BPMN lub UML. 2. Szablony dokumentów (formularze) wymagane w procesie zarządzania projektami. 3. Opis przedmiotu zamówienia na system informatyczny wspomagający zarządzanie projektami w Uczelni. System informatyczny zostanie wybrany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Realizacja prac powinna obejmować następujące etapy: 1. Analiza obecnych procesów, procedur i instrukcji roboczych związanych z zarządzaniem projektami, 2. Analiza dostępnych procesów i procedur w zakresie struktury organizacyjnej Uczelni na styku z zarządzaniem projektami. 3. Analiza potrzeb zidentyfikowanych przez pracowników zaangażowanych w proces pozyskiwania i realizacji projektów w Uczelni. 4. Zaproponowanie zmian i usprawnień do obecnego procesu zarządzania projektami na podstawie najlepszych praktyk zarządzania projektami i metodyk zarządzania projektami. 5. Stworzenie modelu procesów realizacji projektu, stworzenie szablonów dokumentów i diagramów przypadków użycia. 6. Opis przedmiotu zamówienia na system informatyczny wspomagający zarządzanie projektami w Uczelni. Wymagania szczegółowe 1. W ramach realizacji prac Wykonawca opracuje spójną metodykę zarządzania projektami, uwzględniając specyfikę organizacji Zamawiającego, charakter prowadzonych projektów oraz koncepcję zarządzania projektami w Uczelni. 2. Wykonawca zobowiązany jest również do właściwego uwzględnienia powiązania projektowanej metodyki z procesami zarządzania i strukturą organizacyjną Uczelni. 3. Metodyka zarządzania projektami powinna obejmować pełen cykl życia projektu, składający się z następujących faz: identyfikacja dostępnych źródeł finansowania, inicjowanie projektu, przygotowanie do realizacji projektu, realizacja projektu, kontrola projektu oraz rozliczenie projektu.

7 4. Metodyka powinna obejmować również zagadnienia związane z następującymi obszarami zarządzania projektami: zakres, czas, koszty, zespół, komunikacja, ryzyko, monitoring i Wykonawcy. 5. Model procesów zarządzania projektami powinien obejmować kompletny zestaw procesów w zakresie przygotowania, inicjowania, realizacji (w tym monitorowania i kontroli) oraz rozliczenia projektu. Opis każdego z procesów powinien obejmować: a) opis celu procesu, b) diagram procesu, c) opis wejść i wyjść z procesu, d) opis działań realizowanych w ramach procesu wraz z przypisaniem ról odpowiedzialnych za realizację tych działań, e) opis zadań realizowanych w ramach poszczególnych działań, f) opis zakresu stosowania narzędzi informatycznych do realizacji poszczególnych działań. 6. Metodyka powinna zawierać również opis wykorzystywanych: a) techniki zarządzania ryzykiem, b) techniki zarządzania zmianami, c) techniki zarządzania kosztami i kontroli budżetu, d) techniki zarządzania zasobami, e) ról (wraz z ich odpowiedzialnością) występujących w procesach zarządzania projektami oraz ich mapowanie na funkcje w organizacji Zamawiającego. 7. W ramach propozycji zmian i usprawnień do obecnego procesu zarządzania projektami wymagane jest wskazanie zmian w obszarze procesów biznesowych oraz procesów zarządzania usługami i strukturą organizacyjną, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów zarządzania projektami. 8. Analiza obecnych procesów i procedur w zakresie struktury organizacyjnej Uczelni na styku z zarządzaniem projektami powinna uwzględniać również możliwość integracji systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie projektami z wdrażanym w Uczelni systemem klasy ERP w obszarach: finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym. Dodatkowe informacje 1. Typy projektów objętych analizą: naukowo-badawczy, dydaktyczny, edukacyjno-szkoleniowy, infrastrukturalny/inwestycyjny. 2. Na potrzeby analizy udostępniona zostanie lista procesów obecnie stosowanych. 3. Zamawiający wyznaczy do kontaktów z Wykonawcą przedstawiciela. Sposób realizacji prac nie może obciążać pracowników Zamawiającego w nadmiernym stopniu i wpływać na realizowanie innych zadań przez tych pracowników. Zamawiający zobowiązuje się udostępniać Wykonawcy niezbędne posiadane dokumenty oraz informacje. 4. Produkty prac będą stanowiły podstawę do zarządzania projektami oraz do wdrożenia metodyki w systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie projektami w Uczelni.

8 Załącznik nr 2 - wzór Formularza Ofertowego Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie..., dnia... roku (miejscowość) (data) Pieczęć Wykonawcy OFERTA NA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie OPRACOWANIE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UCZELNI NA POTRZEBY WDROŻENIA OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. Postępowanie numer: 2/ZSO/KJU/2014 I. Oferta złożona przez Wykonawcę/podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie II. Nazwa Osoba do kontaktu Adres Imię i Nazwisko Instytucja Adres Telefon NIP Fax

9 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia wyszczególnionymi w Zapytaniu ofertowym za cenę: cena brutto...zł (słownie...) w tym: cena netto...zł (słownie...) VAT...zł (słownie...) 2. Zapoznaliśmy się i akceptujemy całą dokumentację postępowania, określającą przedmiot zamówienia. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym. 4. Oświadczamy, że nie zamierzamy powierzyć realizacji żadnej części zamówienia podwykonawcom. Załącznikami do niniejszej oferty są: (1)... (2)... (3)... (4)... (5)... (6)... (7)... (8)... (9)... (10)......dnia r.... (podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych)

10 Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych podobnych zamówień Postępowanie numer: 2/ZSO/KJU/ Nazwa, adres Wykonawcy Lp Wykonawca (pełna nazwa) Zamawiający (pełna nazwa, adres, telefon) Wartość brutto usługi określona w umowie Data (dd-mm-rrrr) wykonania usługi Opis przedmiotu zamówienia...dnia r.... (podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych)

11 Załącznik nr 4 - wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Postępowanie numer: 2/ZSO/KJU/ Nazwa, adres Wykonawcy Lp. Imię i nazwisko Posiadane kwalifikacje zawodowe Posiadane doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia Posiadane wykształcenie...dnia r.... (podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych)

12 Załącznik nr 5 - wzór Umowy UMOWA NR.. zawarta w dniu 2014 roku w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z siedzibą w przy,, posiadającym NIP , Regon nr , reprezentowanym przez:. zwanym w treści umowy "Zamawiającym a z siedzibą w., ul..., działającą w oparciu o, posiadającą NIP nr.., Regon nr.., kapitał zakładowy...(jeżeli dotyczy) reprezentowanym przez:.. zwaną w treści umowy "Wykonawcą, o treści następującej: 1 Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami. Produktami prac będą: 1. Opisane procesy realizacji projektu. Opis powinien być wykonany w notacji BPMN lub UML. 2. Szablony dokumentów (formularze) wymagane w procesie zarządzania projektami. 3. Opis przedmiotu zamówienia na system informatyczny wspomagający zarządzanie projektami w Uczelni. System informatyczny zostanie wybrany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2 Wymagania wobec Wykonawcy 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie deklarowanych warunków realizacji zamówienia przedstawionych w ofercie.

13 2. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia najwyższej staranności oraz wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z najlepszą wiedzą i posiadanym doświadczeniem. 3. Każda z osób uczestnicząca w wykonaniu Umowy ze strony Wykonawcy będzie posiadać następujące kwalifikacje: 1) certyfikat z zakresu zarządzania projektami: PMI PMP lub PRINCE2 Practitioner, 2) doświadczenie w zakresie wdrażania metodyki zarządzania projektami w co najmniej 3 instytucjach, zatrudniających co najmniej 200 pracowników każda, przy czym co najmniej jeden z podmiotów powinien być szkołą wyższą. Doświadczenie musi zostać poparte pisemnymi referencjami lub oświadczeniem zawierającym dane kontaktowe klienta w celu weryfikacji oświadczenia. 3 Wartość umowy 1. Łączna cena umowna za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 niniejszej umowy, wynosi brutto. zł (słownie... ) w tym. zł netto (słownie: ) oraz podatek.. tj... zł (słownie: ). 2. Podana cena, o której mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. 4 Termin i warunki wykonania przedmiotu umowy 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną.(maile, plyta CD) 2. W przypadku opóźnienia ze strony Zamawiającego w wykonaniu swoich obowiązków umownych (w szczególności przekazania danych), Wykonawcy przysługuje prawo do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia w realizacji obowiązków przez Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej. Przesunięcie terminu wykonania umowy, w takim wypadku nie wywołuje jakichkolwiek negatywnych skutków dla Wykonawcy. 3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia lub zgłoszenia ewentualnych poprawek do 5 dni licząc od dnia otrzymania produktów wskazanych w 1. Brak zgłoszenia uwag Strony uznają za pełną akceptację wykonania umowy przez Wykonawcę. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poprawek lub wniesienia uzupełnień do przedmiotu umowy do 3 dni licząc od dnia następującego po dniu zgłoszenia uwag, o ile takich uzupełnień lub poprawek zażąda Zamawiający. W terminie do 3 dni po protokolarnym

14 odbiorze Wykonawca przedłoży Zamawiającemu raport w formie pisemnej w 2 egzemplarzach. 5. Ewentualne wniesienie poprawek przez Zamawiającego oraz ich wprowadzenie przez Wykonawcę nie wpływa na uznanie, że umowa została wykonana w dacie innej niż przekazanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 1, jeżeli w tej dacie Wykonawca przekazał dokumentację wskazaną w Podstawą odbioru zamówienia, o którym mowa w 1, będzie podpisany bez zastrzeżeń, przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, Protokół odbioru, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 7. Do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy Zamawiający wyznacza przedstawicieli 8. w osobach: tel...., których upoważnia do dokonywania bieżących ustaleń w jego imieniu. Do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy Wykonawca wyznacza przedstawiciela w osobie: p , tel...., którą upoważnia do dokonywania bieżących ustaleń w jego imieniu. 5 Zasady rozliczeń 1. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia, o którym mowa w 1 niniejszej umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w odpowiednim dokumencie/fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego rachunku/faktury VAT, prawidłowo wystawionej na podstawie podpisanego przez Strony, bez zastrzeżeń, Protokołu odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Za termin zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6 Prawa autorskie 1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez odrębnego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do korzystania z dokumentacji wytworzonej na potrzeby realizacji zadania oraz do rozporządzania tą dokumentacją na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, 2) zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, 3) wykorzystanie do opracowania innych dokumentów i materiałów koniecznych do zrealizowania projektu, 4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, bez żadnych ograniczeń ilościowych,

15 5) rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej, w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych, 6) wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawę lub wymianę nośników, na których dokumentacja jest utrwalona, publiczne odtwarzanie i wystawianie. 2. Z chwilą przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieł, Zamawiający uzyskuje wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego do dzieł. 3. Nagrania z wywiadów nie mogą być wykorzystane przez Zamawiającego w inny sposób jak tylko celem weryfikacji wykonania umowy. 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. zł brutto (słownie złotych:..). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich niezapłaconych przez Wykonawcę roszczeń finansowych Zamawiającego powstałych w trakcie realizacji umowy, oraz zrekompensowaniu wszelkich strat, w tym strat niewymiernych poniesionych przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 8 Kary umowne i odstąpienie od umowy 1. W przypadku opóźnienia terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 4 ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% łącznej ceny umowy brutto, o której mowa w 3 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej ceny umowy brutto, o której mowa w 3 ust Oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie do dnia, w którym ma nastąpić odbiór dzieła bez zastrzeżeń, ze skutkami na przyszłość bez zwrotu świadczeń. 4. Zasady rozliczenia stron w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę: a) w przypadku odstąpienia od umowy przed wykonaniem dzieła Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie,

16 b) w przypadku odstąpienia od umowy po częściowym wykonaniu dzieła, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie a Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie przewidzianym niniejszą umową. 5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę stanowiącą równowartość tych kar. 6. Niezależnie od kary umownej, Zamawiający może dochodzić dalej idących roszczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 9 Poufność 1. Strony Umowy zobowiązują się, z zastrzeżeniem ust. 2, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskają w trakcie wykonywania Umowy oraz do wykorzystania ich wyłącznie do celów określonych w umowie. 2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust.1 nie dotyczy informacji, które: 1) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane, 2) są ujawniane na mocy przepisów prawa. 3. W przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1 na mocy przepisów prawa Strony zobowiązują się powiadomić o tym niezwłocznie drugą Stronę. 4. Strony umowy zobowiązują się w przypadku konieczności dostępu do materiałów drugiej Strony w trakcie wykonywania niniejszej umowy, które zawierają informacje niejawne, zapewnić postępowanie z informacjami niejawnymi zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228). 10 Postanowienia ogólne 1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się Strony. 2. Formy pisemnej nie wymagają zmiany danych adresowych i kont bankowych Stron. Zmiany te następują na podstawie jednostronnego pisemnego powiadomienia złożonego w siedzibie Zamawiającego. 3. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani regulować ich w drodze kompensaty. 4. Wszelkie spory mogące wynikać z zawarcia i wykonania umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

17 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy oraz innych aktów prawnych właściwych dla przedmiotu umowy. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 7. Złączniki do umowy stanowią jej integralną część. 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie Strony. 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający. Spis załączników do umowy: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Protokół odbioru ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA......

18 Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami. Produktami prac będą: 4. Opisane procesy realizacji projektu. Opis powinien być wykonany w notacji BPMN lub UML. 5. Szablony dokumentów (formularze) wymagane w procesie zarządzania projektami. 6. Opis przedmiotu zamówienia na system informatyczny wspomagający zarządzanie projektami w Uczelni. System informatyczny zostanie wybrany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Realizacja prac powinna obejmować następujące etapy: 7. Analiza obecnych procesów, procedur i instrukcji roboczych związanych z zarządzaniem projektami, 8. Analiza dostępnych procesów i procedur w zakresie struktury organizacyjnej Uczelni na styku z zarządzaniem projektami. 9. Analiza potrzeb zidentyfikowanych przez pracowników zaangażowanych w proces pozyskiwania i realizacji projektów w Uczelni. 10. Zaproponowanie zmian i usprawnień do obecnego procesu zarządzania projektami na podstawie najlepszych praktyk zarządzania projektami i metodyk zarządzania projektami. 11. Stworzenie modelu procesów realizacji projektu, stworzenie szablonów dokumentów i diagramów przypadków użycia. 12. Opis przedmiotu zamówienia na system informatyczny wspomagający zarządzanie projektami w Uczelni. Wymagania wobec Wykonawcy: Każda z osób uczestnicząca w wykonaniu Umowy ze strony Wykonawcy będzie posiadać następujące kwalifikacje: 1. Certyfikat z zakresu zarządzania projektami: PMI PMP lub PRINCE2 Practitioner. 2. Doświadczenie w zakresie wdrażania metodyki zarządzania projektami w co najmniej 3 podmiotach, zatrudniających co najmniej 200 pracowników każdy, przy czym co najmniej jeden z podmiotów powinien być szkołą wyższą. Doświadczenie musi zostać poparte pisemnymi referencjami lub oświadczeniem zawierającym dane kontaktowe klienta w celu weryfikacji oświadczenia.

19 Wymagania szczegółowe 9. W ramach realizacji prac Wykonawca opracuje spójną metodykę zarządzania projektami, uwzględniając specyfikę organizacji Zamawiającego, charakter prowadzonych projektów oraz koncepcję zarządzania projektami w Uczelni. 10. Wykonawca zobowiązany jest również do właściwego uwzględnienia powiązania projektowanej metodyki z procesami zarządzania i strukturą organizacyjną Uczelni. 11. Metodyka zarządzania projektami powinna obejmować pełen cykl życia projektu, składający się z następujących faz: identyfikacja dostępnych źródeł finansowania, inicjowanie projektu, przygotowanie do realizacji projektu, realizacja projektu, kontrola projektu oraz rozliczenie projektu. 12. Metodyka powinna obejmować również zagadnienia związane z następującymi obszarami zarządzania projektami: zakres, czas, koszty, zespół, komunikacja, ryzyko, monitoring i Wykonawcy. 13. Model procesów zarządzania projektami powinien obejmować kompletny zestaw procesów w zakresie przygotowania, inicjowania, realizacji (w tym monitorowania i kontroli) oraz rozliczenia projektu. Opis każdego z procesów powinien obejmować: g) opis celu procesu, h) diagram procesu, i) opis wejść i wyjść z procesu, j) opis działań realizowanych w ramach procesu wraz z przypisaniem ról odpowiedzialnych za realizację tych działań, k) opis zadań realizowanych w ramach poszczególnych działań, l) opis zakresu stosowania narzędzi informatycznych do realizacji poszczególnych działań. 14. Metodyka powinna zawierać również opis wykorzystywanych: f) techniki zarządzania ryzykiem, g) techniki zarządzania zmianami, h) techniki zarządzania kosztami i kontroli budżetu, i) techniki zarządzania zasobami, j) ról (wraz z ich odpowiedzialnością) występujących w procesach zarządzania projektami oraz ich mapowanie na funkcje w organizacji Zamawiającego. 15. W ramach propozycji zmian i usprawnień do obecnego procesu zarządzania projektami wymagane jest wskazanie zmian w obszarze procesów biznesowych oraz procesów zarządzania usługami i strukturą organizacyjną, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów zarządzania projektami. 16. Analiza obecnych procesów i procedur w zakresie struktury organizacyjnej Uczelni na styku z zarządzaniem projektami powinna uwzględniać również możliwość integracji systemu

20 informatycznego wspomagającego zarządzanie projektami z wdrażanym w Uczelni systemem klasy ERP w obszarach: finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym. Dodatkowe informacje 5. Typy projektów objętych analizą: naukowo-badawczy, dydaktyczny, edukacyjno-szkoleniowy, infrastrukturalny/inwestycyjny. 6. Na potrzeby analizy udostępniona zostanie lista procesów obecnie stosowanych. 7. Zamawiający wyznaczy do kontaktów z Wykonawcą przedstawiciela. Sposób realizacji prac nie może obciążać pracowników Zamawiającego w nadmiernym stopniu i wpływać na realizowanie innych zadań przez tych pracowników. Zamawiający zobowiązuje się udostępniać Wykonawcy niezbędne posiadane dokumenty oraz informacje. 8. Produkty prac będą stanowiły podstawę do zarządzania projektami oraz do wdrożenia metodyki w systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie projektami w Uczelni.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 3/ZSO/KJU/2014. na zamieszczenie ogłoszenia prasowego w ramach projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 3/ZSO/KJU/2014. na zamieszczenie ogłoszenia prasowego w ramach projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie. Warszawa, 27.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 3/ZSO/KJU/2014 na zamieszczenie ogłoszenia prasowego w ramach projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie. Postępowanie nie podlega ustawie z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 06/2014

Zapytanie ofertowe nr 06/2014 Poznań, dnia 27.11.2014r. Zapytanie ofertowe nr 06/2014 dotyczy: zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego zarządzania kancelarią brokerską, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Warszawa, dn. 02.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: transport dla 10 uczestników podczas wizyty studyjnej w Danii (Kopenhaga i/lub okolice) w dn. 11-17 września 2011 r. w ramach projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:, ul. Polna 50,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: inicjowania interdyscyplinarnej współpracy

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

Projekt Praca z uczniem uzdolnionym z nauk ścisłych

Projekt Praca z uczniem uzdolnionym z nauk ścisłych . Warszawa, 25.10.2012 r. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3 tel. + 48 22 5699670 fax + 48 22 5699670 puuns@uksw.edu.pl ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ( dotyczy druku publikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r.

DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r. DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na usługi tłumaczenia strony internetowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kowali I. ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: POKL/2/2011 Płock, dnia 19.10.2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul Kobylińskiego 6, 09-400 Płock, tel./fax 24 2263 32 74, e-mail: zgrp@op.pl;

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup oraz dostawa papieru kserograficznego formatu A3 i A4 dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup oraz dostawa papieru kserograficznego formatu A3 i A4 dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Kraków, 18.04.2016 r. DO.230-1/16 /Znak sprawy/ ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa, adres, dane kontaktowe zamawiającego: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, woj. małopolskie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL ŁÓDŹ, 06 lipca 2016 ROKU ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI 90-419 ŁÓDŹ, Al. Kościuszki 4 REGON: 473073308 NIP: 725-18-43-739 Strona internetowa: www.umed.lodz.pl OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy: AZ.2150-35/2/TOM II/2012 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 Nysa, 22.04.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 na: Wykonanie nadruku i dostawę 60 sztuk notesów kołowych zamykanych na magnes. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014 Nysa, 21.10.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014 na: Świadczenie usługi cateringowej. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań. reprezentowanym przez Dyrektor Bognę Frąszczak,

WZÓR UMOWY UMOWA. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań. reprezentowanym przez Dyrektor Bognę Frąszczak, Poznań, 17.09.2015 roku ZAŁĄCZNIK NR 4 do zapytania ofertowego z dnia 17 września 2015 roku, dotyczącego realizacji badania ilościowego polegającego na przeprowadzeniu techniką wspomaganych komputerowo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na naklejki samoprzylepne

Zapytanie ofertowe na naklejki samoprzylepne Zapytanie ofertowe na naklejki samoprzylepne Projekt Praktyki pedagogiczne kompetentnie, twórczo, przyjemnie (nr umowy dofinansowania: UDA-POKL.03.03.02-00-041/10-01) realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warszawa, 20 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015 Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie I. ZAMAWIAJĄCY Biogazownia Skarżyn

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..2015 (wzór)

UMOWA NR..2015 (wzór) UMOWA NR..2015 (wzór) Zawarta w dniu. 2015 r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, REGON 491892570, NIP 7352833352, reprezentowaną przez: Jana Smarducha Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczące wykonania teczek promocyjnych

Zapytanie ofertowe. dotyczące wykonania teczek promocyjnych Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania teczek promocyjnych w ramach Projektu pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ zamówienia publicznego o wartości poniżej euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ zamówienia publicznego o wartości poniżej euro Gmina Łazy, 42-450 Łazy ul. Traugutta 15, woj. śląskie powiat zawierciański tel 32 6729422, 67 29 326 fax.32 6729448 NIP : 649-22-68-348 REGON: 276258865 Łazy, 12.03.2014r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 17.02.2011r. ZDM. 13/ Z /11 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP.,

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP., Projekt II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 Nysa, 19.05.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 na Dostawę analizatora składu ciała TANITA model MC-780 MAS. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r.

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty Osowiec-Twierdza, dnia 24 czerwca 2014 r. Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz tel. + 48 738 30 43 fax + 48 738 30 21 Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty Biebrzański

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ WAPNA

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA Wzór umowy załącznik nr 3 do SIWZ Przygotowanie oraz druk dwóch rodzajów folderów promocyjnych i kalendarzy książkowych na rok 2014 na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo