PRACE POGLĄDOWE. Some Psychological Aspects of Communication Between a Doctor and a Patient

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE POGLĄDOWE. Some Psychological Aspects of Communication Between a Doctor and a Patient"

Transkrypt

1 PRACE POGLĄDOWE Adv Clin Exp Med 2006, 15, 1, ISSN X AGNIESZKA GAWOR 1, HANNA GERBER LESZCZYSZYN 2, MAGDALENA NAWRAT 1, RAFAŁ NOWAK 2 Some Psychological Aspects of Communication Between a Doctor and a Patient Wybrane psychologiczne aspekty komunikowania się między lekarzem a pacjentem 1 Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2 Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo Twarzowej AM we Wrocławiu Streszczenie W pracy przedstawiono wybrane informacje dotyczące psychologicznych aspektów komunikacji między lekarzem a pacjentem w procesie diagnostycznym i terapeutycznym. Autorzy opisują bariery komunikacyjne zakłócające przebieg komunikacji związane z pacjentem i lekarzem oraz praktyczne wskazówki ich eliminowania (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 1, ). Słowa kluczowe: komunikacja lekarz pacjent, relacja lekarz pacjent, umiejętności społeczne. Abstract Authors give basic information about psychological aspects of communication between a doctor and a patient in diagnostic and during treatment process. The authors describe some communication barriers disturbing a course of communication focused on the patient and the doctor and practical advice on how to eliminate them in everyday practice (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 1, ). Key words: patient doctor communication, patient doctor relationship, social skills. Obecnie coraz częściej uznaje się w procesie kształcenia lekarzy konieczność zwrócenia więk szej uwagi na zdobywanie przez nich umiejętności porozumiewania się z pacjentem. Ilość czasu po święcana temu zagadnieniu jednak wciąż nie wy daje się wystarczająca. Studia medyczne szczelnie wypełnione specjalistycznymi zajęciami z zakresu zagadnień medycznych nie są w stanie sprostać potrzebom przyszłych lekarzy w zakresie komuni kacji interpersonalnej z pacjentem. Interakcja między lekarzem a pacjentem może być nie tylko tłem samego procesu leczenia, lecz także stanowić jego sedno. Należy pamiętać, że czynniki psychologiczne, choć często pozostają przez lekarza nieuświadamiane, są podstawą jego pracy. Nie istnieje bowiem żadna interakcja nieu warunkowana psychologicznie czynniki psycho logiczne są w niej zawsze obecne [1]. Dobre umiejętności komunikacyjne pozwalają na uniknięcie błędów i nieporozumień w relacji między lekarzem a pacjentem. Coraz więcej uwa gi poświęca się z jednej strony problemowi udzie lania pacjentowi właściwych informacji, z drugiej zaś odpowiedzialności za uzyskanie jego, świado mej wszystkich następstw, zgody na leczenie po uprzednim dokładnym poinformowaniu o jego sy tuacji [2]. Po to, aby odpowiednio zareagować na porady lekarza, zrozumieć istotę choroby, zastosować się do zaleceń i form pomocy, odpowiednio stosować przepisane leki, wytrwać w tym działaniu między lekarzem a pacjentem musi dojść do porozumie nia. Nadal jednak, mimo że ten pogląd jest po wszechnie uznawany za prawdziwy, ogólne edu kowanie pacjenta, informowanie go o diagnozie, problemach leczenia i rokowaniach w szczególno ści jest najczęściej krytykowaną kwestią w opiece medycznej [3 5].

2 158 A. GAWOR et al. Czas pracy lekarzy jest wypełniony aktywnoś cią dwojakiego rodzaju: działaniem diagnostycz nym i terapeutycznym oraz równie istotną komu nikacją z pacjentem, na którą składa się mówienie do niego, słuchanie go i odpowiednie reagowanie na jego potrzeby. Właśnie ten bezpośredni kontakt oraz wzajemna wymiana informacji ma zasadni cze znaczenie dla skuteczności pracy lekarza. Wielu lekarzy odczuwa jednocześnie niedostatek kompetencji w zakresie komunikacji spowodowa ny brakiem wiedzy o niej. Można powiedzieć, że istnieje znaczna rozbieżność między techniczno medycznymi kompetencjami wielu lekarzy a ich umiejętnościami z zakresu radzenia sobie z emo cjonalnym aspektem choroby. Tymczasem komu nikacja jest takim samym narzędziem pracy jak każde inne, a więc którego sprawnej obsługi lekarz jest w stanie się nauczyć. Proces komunikacji interpersonalnej odbywa się w zasadzie nieustannie, tak długo jak lekarz pozostaje w kontakcie z pacjentem. W literaturze przedmiotu nacisk kładzie się na trzy cele komuni kacji medycznej. Są nimi: tworzenie dobrej relacji interpersonalnej, wymiana informacji oraz podej mowanie związanej z leczeniem decyzji [6]. Pro ces komunikacji jest uruchamiany w chwili, gdy pacjent informuje lekarza o wystąpieniu choroby i jej objawach. Zebranie wywiadu jest koniecznym warunkiem do tego, by lekarz wyciągnął pewne wnioski, zaplanował badania diagnostyczne, a w rezultacie postawił właściwą diagnozę, o któ rej musi poinformować pacjenta. Następnie propo nuje konkretne leczenie, omawia jego skuteczność i spodziewane działania uboczne zalecanej terapii. Podejście do relacji między pacjentem a lekarzem Aby opisać relację, jaka zachodzi między pac jentem a lekarzem, w literaturze przedmiotu uży wa się metafor paternalizmu i konsumeryzmu, odzwierciedlających przeciwne bieguny. Jeszcze do niedawna w medycynie dominowało bardziej tradycyjne podejście paternalistyczne [1, 7, 8]. Le karza traktowano w nim jako jedyny autorytet, eksperta mającego wyłączne prawo do tego, by za rządzać informacją, jakiej udziela pacjentowi i ja ko zobowiązanego do tego, by samodzielnie podejmować wszelkie decyzje dotyczące leczenia pacjenta [9]. W przeciwieństwie do paternalizmu konsumeryzm podkreśla partnerską relację między pacjentem a lekarzem. Metafora konsumeryzmu określa lekarza jako sprzedawcę specjalistycz nej wiedzy medycznej, a pacjenta jako konsu menta z równymi prawami we wzajemnej inte rakcji [7]. Lekarz używający tego stylu traktuje pacjenta jako partnera w leczeniu i chce, by pac jenta gruntownie poinformowano o swoim położe niu i potencjalnych sposobach leczenia. Lekarz ponadto zachęca pacjenta, by uczestniczył we wszelkich decyzjach [9]. To od lekarza, jego na stawienia do leczenia, indywidualnych preferencji i predyspozycji zależy, które z proponowanych podejść wybierze. Podkreśla się jednak, że ko rzystne z punktu widzenia procesu leczenia jest, aby pacjent aktywnie w nim uczestniczył i nie był tylko biernym obserwatorem przebiegu choroby [10]. Zgodnie zaleca się zatem postawę skupiającą się na pacjencie [11]. Rola lekarzy zmienia się w ostatnich latach, ponieważ zmieniła się również rola pacjenta. Obec nie, dzięki powszechnemu dostępowi do informa cji medycznych (np. za pomocą Internetu), pacjen ci przychodzą do lekarzy z większą wiedzą na te mat choroby niż było to możliwe w przeszłości. To, co można zaobserwować w nowym podejściu w medycynie, to nowy sposób odnoszenia się do pacjenta, na którego nie patrzy się wyłącznie jak na ciało do naprawy, lecz całościowo jak na osobę, która zasługuje zarówno na opiekę, jak i na to, by kształtować formę tej opieki [12]. Potrzeby pacjentów Badania intencji pacjentów ujawniły trzy ro dzaje pomocy poszukiwanej przez nich u lekarza: wsparcia emocjonalnego, informacji i potwierdze nia, badań medycznych i leczenia. Intencje te są od siebie niezależne, co oznacza, że np. poszuki wanie wsparcia nie jest związane z potrzebą prze chodzenia badań i leczenia [1]. Wielu pacjentów potrzebuje informacji typowo medycznych tak bardzo jak psychologicznego wsparcia [1, 11, 13]. Procesy psychologiczne są więc dość istotnie uwi kłane w proces leczenia. Pacjent, który nie otrzy muje odpowiedzi na swoje pytania przejawia skłonność do większego niezadowolenia i szuka nia opinii u innego lekarza [11]. Podstawowe bariery komunikacyjne Umiejętności komunikowania się lekarza nie mogą być rozpatrywane niezależnie od czynników obejmujących zachowanie pacjenta [14]. Ten pro ces słusznie należy traktować jako wzajemną za leżność, w której żadnego elementu nie można in terpretować w oderwaniu od drugiego. Ciężar od powiedzialności za przebieg interakcji nie

3 Psychologiczne aspekty komunikowania się lekarza i pacjenta 159 spoczywa jedynie na lekarzu, lecz pacjenci rów nież ponoszą pełną odpowiedzialność za kształto wanie tej relacji [12, 15, 16]. Spotkanie lekarza z pacjentem to spotkanie przeciwnych biegunów. Lekarze i ich pacjenci róż nią się znacznie w tym, co dla nich osobiście wy daje się istotne w opisywanym problemie. Pacjent i lekarz mają odmienne role (poszukiwanie opieki medycznej vs. dostarczanie opieki medycznej), posługują się różnym językiem (mowa potoczna vs. język medyczny), mają odmienne oczekiwania (czekanie i emocjonalne przeżywanie choroby vs. rozpatrywanie metod diagnostycznych i terapeu tycznych) i wreszcie patrzą na problem z innych perspektyw (psychospołecznej vs. biomedycznej). Te różnice mogą utrudniać symetryczną komuni kację, tj. taką, w której pacjent i lekarz przystępu ją do rozmowy jako partnerzy o równym statusie i prawach [11]. Bariery komunikowania związane z lekarzem Wśród barier komunikowania leżących po stronie lekarza wymienia się: presję czasu, unika nie pogłębionych kontaktów z pacjentem, własny lęk, niedostateczne umiejętności w komunikowa niu się interpersonalnym, brak odczuwanego lub realnego wsparcia ze strony innych lekarzy oraz aktualne problemy osobiste. Rutynowe kontakty z pacjentami są zbyt krót kie, aby umożliwić prawdziwą dyskusję [2, 3]. Le karze wydają się, zdaniem pacjentów, zbyt zajęci, aby odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości zwią zane z chorobą. W poszukiwaniu informacji pac jenci wypróbowują alternatywne, paramedyczne źródła danych na temat choroby [3], takie jak np. Internet, popularnonaukowe pozycje książkowe, kierują też pytania do pielęgniarek. Nie zawsze za tem trafiają na informacje wiarygodne, oparte na rzetelnych, naukowych podstawach. Pytania zadawane pielęgniarkom bywają dla nich kłopotliwe, ponieważ nie są one wystarczają co przygotowane do tego, aby pokierować taką sy tuacją od strony psychologicznej bądź medycznej. Często same są niedoinformowane przez lekarza, co powinny i co mogą pacjentowi powiedzieć [3]. Pacjenci, którzy zmienili w czasie leczenia szpital lub lekarza mogą czasem otrzymywać sprzeczne informacje odnoszące się do ich choroby. Dzieje się tak, ponieważ między samymi lekarzami nie ma pełnego porozumienia dotyczacego tego, co i ile pacjentowi powiedzieć [3]. Lekarze zazwyczaj unikają pytania swoich pac jentów o to, co myślą i czują na temat diagnozy oraz sposobów leczenia. Podobnie unikają pytania o to, w jaki sposób choroba dotyka ich codzienne go życia, nastroju czy relacji interpersonalnych. W zamian wolą zadawać pytania mniej zobowią zujące, używając strategii przeprowadzania wy wiadu niedopuszczającej do ujawniania przez pac jentów lęku i innych trudnych emocji [17]. W kon sekwencji pacjenci uważają, że profesjonaliści nie są zainteresowani ich prawdziwymi przeżyciami [4]. Większość lekarzy potwierdza, że celowo stara się nie dopuścić do okazywania przez pacjentów reakcji emocjonalnych. Działają w ten sposób, po nieważ zadawanie pytań dotykających psycholo gicznej strony choroby może odblokować bardzo silne emocje pacjentów, z którymi nie będą w sta nie się uporać. Postrzegają pacjentów jako kru chych i wrażliwych, którym mogą raczej wyrzą dzić krzywdę niż udzielić wsparcia. Obawiają się, że jeżeli wdadzą się w dyskusję z pacjentem zosta ną zasypani trudnymi pytaniami typu: Czy będę wyleczony?, Jakie mam szanse?, na które nie będą w stanie odpowiedzieć. Obawiają się zbytnie go zbliżenia do pacjentów, zidentyfikowania z ich rodzinami, gdyż może to narazić ich na przeniesie nie własnych kosztów emocjonalnych. Z tego po wodu uważają, że lepiej jest utrzymywać medycz ne konsultacje w bezpiecznych granicach [3, 4]. Jedną z większych trudności, jaką ma personel medyczny jest niedostateczna umiejętność komu nikowania interpersonalnego. Lekarze nie zawsze wiedzą, co i ile należy powiedzieć pacjentowi o je go chorobie i jak szczegółowe powinny być to in formacje [3]. Szczególnie potrzebują pomocy w nauce praktycznego przekazywania pacjentom tzw. złych wiadomości (np. gdy pacjenci leczeni z powodu nowotworów ujawniają swoje psycho logiczne problemy, a także odczuwają niedostatek umiejętności radzenia sobie z trudnymi pytaniami pacjentów i ich negatywnymi emocjami [3, 4]. Podczas udzielania informacji lekarze często używają skomplikowanych dla laika terminów medycznych, których pacjenci nie rozumieją [5]. W badaniu przeprowadzonym na grupie 97 kobiet chorych na raka piersi okazało się, że prawie poło wa z nich (49,5%) donosiła o trudnościach ze zro zumieniem swoich lekarzy. Lekarze jednocześnie oceniali zbyt wysoko zrozumienie przez pacjentki podanych im informacji. Okazuje się, że, jak podaje Salmon [1], mają oni tendencję do podawania infor macji w sposób zrozumiały tylko dla ludzi o podob nym im poziomie inteligencji i wykształcenia. Istotnym problemem wpływającym na relacje lekarza z pacjentem jest odczuwanie przez profes jonalistów wsparcia ze strony współpracowników: kolegów czy przełożonych. Badania pokazują, że jeżeli lekarze czują, iż nie otrzymują wsparcia z ich strony, to są bardziej skłonni zniechęcać pa cjentów do wyrażania swoich obaw [4].

4 160 Bariery komunikowania związane z pacjentem Pacjenci niechętnie ujawniają występujące u nich psychologiczne trudności, ponieważ są głę boko przekonani, że wiążą się one nieuchronnie z ich chorobą [4]. W przekonaniu, że lęk i depre sja są nieodłączną reakcją nie widzą sensu w opo wiadaniu o nich, gdyż i tak nic nie można na to po radzić. Obawiają się, że jeżeli ujawnią swoje dyle maty, to będą uważani przez lekarzy opiekujących się nimi za neurotycznych i niewdzięcznych [4]. Na zasadzie sprzężenia zwrotnego uważają le karzy za bardzo zajętych i nie chcą dodatkowo ich obciążać, szczególnie gdy darzą lekarza szacun kiem i sympatią [4]. Słusznie ponadto zauważają, że lekarze niechętnie odnoszą się do sygnalizowa nych przez nich emocjonalnych trudności. Obser wują, że lekarze starają zajmować się wybiórczo fizycznymi stronami choroby lub stosować inne blokujące strategie, co odnosi rzeczywisty skutek pacjenci nie ujawniają tych trudności [4]. Komunikowanie się w praktyce codziennej Pacjent, który nie otrzymuje odpowiedzi na swoje pytania jest bardziej niezadowolony i chęt nie poszukuje alternatywnych źródeł informacji o swojej chorobie i nie przestrzega zaleceń [11]. Zaobserwowano, że leczenie pacjentów, którzy za dają pytania, dokonują wyborów, wyrażają opinie i określają swoje preferencje było skuteczniejsze niż pacjentów, którzy tego nie robią [15]. Dlatego lekarze, którzy w swojej praktyce wybierają podejście skoncentrowane na pacjencie, aby ulep szyć własne relacje z nim i zwiększyć skuteczność leczenia, powinni zwracać szczególną uwagę na: atmosferę, w jakiej przebiega medyczna konsulta cja, udzielanie pacjentowi informacji na temat choroby, diagnozy i proponowanego sposobu le czenia oraz proces podejmowania decyzji przez pacjenta. Istotne z punktu widzenia jakości relacji między pacjentem a lekarzem wydaje się stworze nie takiej atmosfery spotkania, w której pacjent czułby się bezpiecznie, otworzył się przed leka rzem [12] i w pełni ujawnił własne obawy, gdyż, jak już wspominano, na równi z pomocą medycz ną potrzebuje on duchowego wsparcia [4]. Lekarz powinien okazać pacjentowi szacunek w rozmo wie jako partnerowi [1]. Satysfakcję pacjentowi daje także zgodność wydawanych przez lekarza komunikatów niewerbalnych z komunikatami we rbalnymi [18]. Lekarz ponadto powinien być em patyczny, zapewniać pacjentowi warunki pełnej A. GAWOR et al. prywatności spotkania, poświęcać mu odpowie dnią ilość czasu oraz ośmielać go do wyrażania własnych odczuć [4]. Lekarz powinien gruntownie poinformować pacjenta o przyczynach choroby, podać mu swoją interpretację choroby i opisać jej ewentualny wpływ na życie codzienne. Podana informacja po winna być odpowiednia do potrzeb pacjentów w tym zakresie. U tych pacjentów, którzy otrzyma li zbyt wiele lub zbyt mało informacji stwierdzono gorsze psychologiczne przystosowanie do choroby. Okazuje się, iż informacyjne potrzeby pacjentów są odbiciem: ich predyspozycji osobowościowych, obecnego stanu zdrowia (pacjenci z cięższymi ob jawami chorobowymi stawiają więcej pytań), uprzednich doświadczeń związanych z chorobą (np. pacjenci, w których najbliższym otoczeniu by ły przypadki zachorowań na nowotwór są bardziej nieufni i podejrzliwi), sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach (pacjenci zaprzeczający chorobie stawiają mniej pytań), ich wieku (młodsi pacjenci zadają mniej pytań) [4] oraz statusu socjo ekonomicznego (pacjenci o wyższym statusie socjo ekonomicznym zadają więcej pytań) [3]. Istotnym aspektem komunikowania się z pa cjentem jest aktywne słuchanie i nieprzerywanie mu. Daje to pacjentowi możliwość lepszego kon taktu i porozumienia z lekarzem, sprzyja atmosfe rze otwartości, a lekarzowi pomaga zrozumieć su biektywne przeżywanie choroby przez pacjenta. Pacjent powinien mieć możliwość zadawania py tań i uzyskiwania na nie odpowiedzi. Pacjenci, którzy zadają pytania, określają własne preferen cje są mniej skłonni do zasięgania innej opinii lub nieprzestrzegania zaleceń [11]. Lekarze powinni też dementować niebezpieczne, niepełne czy nie prawdziwe informacje pochodzące z innych, para medycznych źródeł [19]. Najistotniejsze jest jed nak, aby informacje były przekazywane w sposób całkowicie zrozumiały i przystępny dla odbiorcy, dostosowany do jego poziomu wykształcenia i wiedzy medycznej [19]. Biorąc pod uwagę współdziałanie w procesie podejmowania przez pacjenta decyzji o możliwym sposobie leczenia, trzeba zauważyć, iż pacjenci zdecydowanie różnią się zakresem, w jakim pra gną być zaangażowani w te decyzje, o czym świadczą np. wyniki jednego z badań [11], w którym wzięło udział 1012 pacjentek leczonych z powodu nowotworów, 22% badanych wolało sa modzielne podejmowanie decyzji, 34% chciało pozostawić decyzję wyłącznie lekarzowi, 44% na tomiast chciało podejmować decyzję wspólnie z lekarzem. Podejmowanie wspólnych decyzji, co do spo sobu leczenia, przez pacjentów może mieć także pewne negatywne konsekwencje. Jeżeli pacjent ma

5 Psychologiczne aspekty komunikowania się lekarza i pacjenta 161 możliwość wyboru, to może w nim powstać uczu cie ciężaru i nadmiernej odpowiedzialności. Gdyby leczenie ponadto nie przyniosło spodziewanych rezultatów, pacjenci mogliby obwiniać się za wybór sposobu leczenia, który nie jest skuteczny. Mogliby również stracić zaufanie do lekarza [4]. Pacjenci, którzy traktują lekarza jako wyłącz nego eksperta mogą oczekiwać, że to on powinien decydować o tym, jakie leczenie zastosować. Jeśli tego nie robi i zdaje się na decyzję pacjenta, to mo że sprawiać wrażenie niekompetentnego do podję cia decyzji, przez co pacjent może zacząć poszuki wać innego specjalisty [20]. Niezależnie jednak od ewentualnych negatyw nych konsekwencji włączenia pacjenta w proces decyzyjny lekarze powinni jasno informować pac jentów o możliwości odmówienia proponowanego sposobu leczenia [4] oraz o wszystkich konsek wencjach takiej decyzji. Piśmiennictwo [1] Salmon P: Psychologia w medycynie. GWP, Gdańsk 2002, [2] Mayerscough PR, Ford M: Jak rozmawiać z pacjentem. GWP, Gdańsk 2001, [3] De Valck C, Van De Woestijne KP: Communications problems on an oncology ward. Patient Educ Counseling 1996, 29, [4] Maguire P: Improving communication with cancer patient. Eur J Cancer 1999, 35 (10), [5] Kreps GL, Arora NK, Nelson DE: Consumer/provider communication research: directions for development. Patient Educ Counseling 2003, 50, 3 4. [6] Ong LML, De Haes JCJM, Hoos AM, Lammes FB: Doctor patient communication: a review of the literature. Soc Sci Med 1996, 40 (7), [7] Beisecker AE, Beisecker TD: Using metaphors to characterize doctor patient relationship: paternalism versus consumerism. Health Communication 1993, 5(1), [8] Haug M, Lavin B: Practitioner or patient who s in charge? J Health Soc Behav 1981, 22, [9] Humphrey GB, Littlewood JL, Kamps WA: Physician/patient communication a model considering the inter action of physicians therapeutic strategy and patients coping style. J Cancer Educ 1992, 7, [10] Lewicka M: Czy jesteśmy racjonalni? Złudzenia, które pozwalają żyć. Red.: Kofta M, Szustrowa T, PWN, War szawa 1991, [11] Dulmen AM: Different perspectives of doctor and patient in communication. Int Congress Series 2002, 1241, [12] Hall JA, Visser A: Health communication in the century of the patient. Patient Educ Counseling 2000, 41, [13] Rose JH: Social support and cancer. Adult patients desire for support from family, friend and health professio nals. Am J Community Psychol 1990, 18, [14] Arora NK: Interacting with cancer patients: the significance of physicians communication behavior. Soc Sci Med 2003, 57, [15] Cegala DJ: Patient communication skills training: a review with implications for cancer patient. Patient Educ Co unseling 2003, 50, [16] Street RL: Information giving in medical consultations: the influence of patients communicative styles and per sonal characteristics. Soc Sci Med 1991, 32, [17] Maguire P: Barriers to the care of the dying. Br Med J 1985, 291, [18] Dimatteo MR, Hays RD, Prince LM: Relationship of physicians nonverbal communication skill to patient sa tisfaction, appointment noncompliance and physician workload. Health Psychol 1986, 5, [19] Kubacka Jasiecka D: Perspektywy promocji zachowań zdrowotnych w zmaganiu się z ciężką chorobą somatycz ną. Przegląd Psychologiczny 1999, 42 (4), [20] Haliley BJ, Willoughby SG, Butler MN, Miller L: Effects of communication style on women s satisfaction with physician. Psychology, Health and Medicine 1998, 3 (4), Adres do korespondencji: Magdalena Nawrat Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego ul. Oleska Opole e mail: Praca wpłynęła do Redakcji: r. Po recenzji: r. Zaakceptowano do druku: r. Received: Revised: Accepted:

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny Depression definition, classification

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

Ps y c h o t h e r a p i s t s b e l i e f s a b o u t t h e i r o w n o b j e c t i v i s m, c l i n i c a l e x p e r i e n c e

Ps y c h o t h e r a p i s t s b e l i e f s a b o u t t h e i r o w n o b j e c t i v i s m, c l i n i c a l e x p e r i e n c e Psychoterapia 3 (170) 2014 strony: 15 26 Szymon Chrząstowski Wiara psychoterapeutów we własny obiektywizm, w doświadczenie kliniczne oraz wartość informacji zwrotnych perspektywa psychologii społecznej

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań w pielęgniarstwie

Metodologia badań w pielęgniarstwie Człowiek najlepsza inwestycja Metodologia badań w pielęgniarstwie Anna Stodolak Skrypt dla studentów II stopnia kierunku Pielęgniarstwo Copyright by Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy Wydanie I, Legnica

Bardziej szczegółowo

Analiza grupowa założenia teoretyczne i przegląd badań jej skuteczności

Analiza grupowa założenia teoretyczne i przegląd badań jej skuteczności Psychiatria PRACA POGLĄDOWA tom 2, nr 4, 202 209 Copyright 2005 Via Medica ISSN 1732 9841 Tomasz Wyrzykowski 1, Andrzej Kokoszka 2 1 Centrum Psychologiczno-Medyczne MABOR w Warszawie, Instytut Analizy

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia Pacjent i opiekun

Schizofrenia Pacjent i opiekun Epizod Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta. Lekarz rodzinny To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy. Wgląd

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie zachowań PracownikówwDziedzinie Bezpieczeństwa I Higieny Pracy

Kształtowanie zachowań PracownikówwDziedzinie Bezpieczeństwa I Higieny Pracy Kształtowanie zachowań PracownikówwDziedzinie Bezpieczeństwa I Higieny Pracy Kształtowanie zachowań Pracowników w Dziedzinie Bezpieczeństwa I H i g i e n y Pracy IInstytut Medycyny Pracy im; prof. dra

Bardziej szczegółowo

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom IX Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego 1. Uwagi wprowadzające Problematyka informowania pacjenta o stanie zdrowia w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Strategia postępowania terapeutycznego w depresji

Strategia postępowania terapeutycznego w depresji PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Strategia postępowania terapeutycznego w depresji Therapeutic strategy in depressive

Bardziej szczegółowo

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU PRZYBLIŻENIE ZJAWISKA

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU PRZYBLIŻENIE ZJAWISKA Studia z psychologii w KUL. Tom 13 red.: P. Francuz, W. Otrębski Lublin: Wyd. KUL 2006 s. 99-119 Anna Wołpiuk-Ochocińska Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych Instytut Psychologii KUL UZALEŻNIENIE

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ.

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Akademia Medyczna w Gdańsku Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Praca wykonana w Klinice Chorób Psychicznych

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa między romantyzmem a pozytywizmem próba integracji podejść

Psychiatria środowiskowa między romantyzmem a pozytywizmem próba integracji podejść Psychiatria P R A C A P O G L Ą D O W A tom 10, nr 3 4, XX XX Copyright 2013 Via Medica ISSN 1732 9841 Katarzyna Prot-Klinger Katedra Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego, Wydział Stosowanych Nauk

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych a Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Katarzyna Kamińska

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA 6/I/2009 ISSN 1689-8435 Kwartał I 2009 EDUKACJA DIABETOLOGICZNA TERAŹNIEJSZOŚĆ A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI MATERIAŁY Z KONFERENCJI PFED ZNACZENIE EDUKACJI PACJENTA Z CUKRZYCĄ DLA PROMOWANIA ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC 1 Kompendium wiedzy dla Rodziców Opracowanie: Janina Węgrzecka-Giluń Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Standardy edukacji seksualnej w Europie Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem Biuro Regionalne Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU.

Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU. Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU. Projekt okładki: Tuula Solasaari-Pekki, Fiński Instytut Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Opracowanie przewodnika: Dorota Tomaszewicz Przewodnik dystrybuowany bezpłatnie Nakład: 5 000 egz. Przewodnik wydany w ramach projektu Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Systemy ocen pracowników.

Systemy ocen pracowników. Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, UŁ Systemy ocen pracowników. Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi systemów ocen pracowniczych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA 208 Podręcznik Model GSWB 209 4 STANDARDY ZDROWIA 210 Podręcznik Model GSWB 211 Wprowadzenie i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Definiowane jest w kategoriach wartości pozytywnej

Bardziej szczegółowo