PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13"

Transkrypt

1 PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13 Załącznik nr 6 do SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Izby Skarbowej w Opolu W dniu w Opolu, pomiędzy Izbą Skarbową w Opolu, ul. Ozimska 19, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez a..., z siedzibą w, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez.. pod numerem, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:..., została zawarta umowa następującej treści: Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej PZP, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Izby Skarbowej w Opolu. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego/ programów użytkowych/ kabli krosowych, zgodnego ze złożoną ofertą i odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w części III SIWZ, a stanowiącemu załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 1. Zamówiony przedmiot umowy dostarczony będzie przez Wykonawcę bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, nie później niż w dniu. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, nieregenerowany, bez wad, spełniający wymogi określone w SIWZ. 3. Zamówiony przedmiot umowy dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Jakościowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia dokonania odbioru ilościowego w siedzibie Zamawiającego. 5. Dokonanie przez Zamawiającego ilościowego i jakościowego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, jest podstawą do dokonania rozliczenia za dostawę Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z warunkami określonymi w części III SIWZ, a szczegółowo opisanymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy Zawiadomienia o uszkodzeniach lub nieprawidłowym działaniu dostarczonego przedmiotu umowy będą zgłaszane przez Zamawiającego Wykonawcy drogą elektroniczną na adres:.. lub pod nr numer faxu: Strony ustalają, że łączny koszt dostawy przedmiotu umowy wyniesie nie więcej niż zostało to określone w złożonej przez Wykonawcę i przyjętej przez Zamawiającego ofercie, tj. nie więcej niż.. zł (słownie złotych:.....) brutto. 2. Strony ustalają, że zapłata nastąpi po dostarczeniu przedmiotu umowy, dokonaniu jego odbioru bez zastrzeżeń, na podstawie faktury, w ciągu 14 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu. 1

2 5. 1. W razie nie dotrzymania terminu zapłaty ustalonego w 4 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki, w wysokości ustawowej dla tego terminu, za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty. 2. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy, ustalonego stosownie do zapisu 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości umowy, określonej 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 3. Strony ustalają, że w razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności dostarczenia sprzętu innego niż to określono w przyjętej przez Zamawiającego ofercie, Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości umowy. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 5. W przypadku odstąpienia jednej ze stron od umowy z jej winy, strona odstępująca zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 5% wartości umowy, o której mowa w 4 ust.1 niniejszej umowy Działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają następujące zmiany postanowień zawartej umowy: 1) wydłużenie terminu realizacji zamówienia, określonego w 2 ust. 1 niniejszej umowy, dopuszczalne jest, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy, nie wynikające z zaniedbań którejś ze stron, a wydłużenie terminu jest niezbędne do wykonania zamówienia; 2) gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, stawka VAT zastosowana do obliczenia ceny oferty zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów prawa, przy czym wartość netto oferty pozostanie niezmieniona. 2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. W przypadku wystąpienia sporu strony zwrócą się o rozstrzygnięcie do właściwego sądu w Opolu. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 2

3 Załącznik nr 1 do umowy nr SOKAIN/2512- /13 z dnia r. WYKAZ DOSTARCZONEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO /KABLI KROSOWYCH /OPROGRAMOWANIA Część I dostawa sprzętu komputerowego oraz programów użytkowych wyspecyfikowanych w p-tach i opisu przedmiotu zamówienia; 1.1. Dwie (2) stacje robocze o parametrach nie gorszych niż: Procesor Płyta główna Pamięć RAM Dysk twardy Grafika Obudowa System operacyjny, oprogramowanie Klawiatura dwurdzeniowy, max moc wydzielana 55W, zegar min. 3 GHz Posiadająca minimum: 1 wejście mikrofonu 1 wejście liniowe 1 wyjście liniowe 1 port RJ-45 1 port VGA 1 port DVI 4 porty USB x 4 GB DDR3, 1333 MHz, Dysk SATA 500 GB, 7200 obr./min 3 Gb/s lub większy. W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy. Naprawa dysku twardego może być wykonana jedynie w siedzibie Zamawiającego. Zintegrowana Mini Tower lub mniejsza, wyposażona w 2 złącza USB z przodu obudowy, Licencja dla Windows 7 Professional 32/64 bit w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem (płyta przygotowana przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora komputera) pozwalającym na ponowną instalację systemu lub równoważny posiadający co najmniej te same funkcjonalności, kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla ww. systemów, oferujący pełną integrację z wdrożoną w resorcie usługą katalogową MS Active Directory. Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów, tym dla ww. systemu operacyjnego na nośnikach CD-Rom lub DVD-ROM Pakiet biurowy MS Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 2010, lub równoważny, zapewniający pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Office 2003 lub Microsoft Office 2007 wykorzystywanych przez Zamawiającego z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows polski programisty, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Nad zespołem wydzielonych klawiszy kursorów, klawisze w następującym układzie: Insert Home Page UP 3

4 Delete End Page Down Mysz Gwarancja optyczna przewodowa ze złączem USB, dwuklawiszowa z rolką. Gwarancja producenta min. 36 miesięcy Trzy (3) stacje robocze o parametrach nie gorszych niż: Procesor Płyta główna Pamięć RAM Dysk twardy Grafika Obudowa System operacyjny, oprogramowanie Klawiatura dwurdzeniowy, max moc wydzielana 55W, zegar min. 3 GHz Posiadająca minimum: 1 wejście mikrofonu 1 wejście liniowe 1 wyjście liniowe 1 port RJ-45 1 port VGA 1 port DVI 4 porty USB x 4 GB DDR3, 1333 MHz, Dysk SATA 500 GB, 7200 obr./min 3 Gb/s lub większy. W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy. Naprawa dysku twardego może być wykonana jedynie w siedzibie Zamawiającego. Zintegrowana Mini Tower lub mniejsza, wyposażona w 2 złącza USB z przodu obudowy, Licencja dla Windows 7 Professional 32/64 bit w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem (płyta przygotowana przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora komputera) pozwalającym na ponowną instalację systemu lub równoważny posiadający co najmniej te same funkcjonalności, kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla ww. systemów, oferujący pełną integrację z wdrożoną w resorcie usługą katalogową MS Active Directory. Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów, tym dla ww. systemu operacyjnego na nośnikach CD-Rom lub DVD-ROM Pakiet biurowy MS Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 2010 z licencją pozwalającą na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi, lub równoważny, zapewniający pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Office 2003 lub Microsoft Office 2007 wykorzystywanych przez Zamawiającego z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows polski programisty, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Nad zespołem wydzielonych klawiszy kursorów, klawisze w następującym układzie: Insert Home Page UP Delete End Page Down Mysz Gwarancja optyczna przewodowa ze złączem USB, dwuklawiszowa z rolką. Gwarancja producenta min. 36 miesięcy Dwa (2) sieciowe urządzenia wielofunkcyjne dla małych grup roboczych o parametrach nie gorszych niż: Funkcje dostępne w standardzie: 50-arkuszowy dwustronny podajnik automatyczny skanera (RADF) Cyfrowa technologia LED zastosowana do skanowania i druku Automatyczny druk dwustronny (dupleks) Panel operacyjny z wyświetlaczem graficznym 4

5 Drukowanie Rozdzielczość Druk Szybkość drukowania A4 Języki druku Czas pierwszego wydruku Czas rozgrzewania Pojemność papieru Wydajność tonera min stron 1200 x 1200 dpi Monochromatyczny Minimum 40 str./min PCL6 (XL3.0), PCL5e Do 5 sekund Do 60 sekund od włączenia zasilania Do 25 sekund od wyjścia z trybu oszczędności energii podajnik automatyczny: min.250 arkuszy 80g/m2; podajnik uniwersalny: min.100 arkuszy 80g/m2; taca odbiorcza: min.150 arkuszy 80g/m2 Formaty papieru Podajnik automatyczny: A4, A5, B5, A6; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Koperty (C5, C6, DL) Drukowanie dwustronne: A4, B5; RADF: A4, B5, A5 Skanowanie Rozdzielczość skanowania 600dpi Szybkość skanowania Min. 37 str./min w czerni Min. 10 str./min w kolorze Podawanie dokumentów 50-arkuszowy dwustronny podajnik automatyczny skanera (RADF) Szyba skanera płaskiego Pojemność podajnika RADF: 50 arkuszy 80g/m2 papieru Format M-TIFF, JPEG, XPS, PDF Książka adresowa LDAP, 100 adresów Skanowanie do FTP, HTTP, USB, , TWAIN Kopiowanie Szybkość kopiowania Do 40 kopii/min Czas wykonania pierwszej Mniej niż 10 sekund kopii Rozdzielczość kopiowania Do 600 x 600 dpi Zmniejszanie/powiększanie Zoom % Panel operacyjny Panel LCD podświetlany panel graficzny: Rozdzielczość min. 320x128 Klawiatura klawisze alfanumeryczne, przyciski (Kopiowanie, Skanowanie, Druk, Color & Mono, Start, Status, Ustawienia, pomoc), klawisze nawigacyjne. Interfejs i oprogramowanie Złącza 100Mbit Ethernet, USB 2.0 Sieć i protokoły Kompatybilność z systemami operacyjnymi Zarządzanie dokumentami Główne cechy Urządzenie magazynujące Zasilanie Zużycie energii Poziom hałasu Wymiary (WxSzxG) Miesięczne obciążenie (Rekomendowane) Miesięczne obciążenie (Maksimum) Gwarancja Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. Windows XP / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit) Oprogramowanie umożliwiające skanowanie wydruków i przetwarzanie ich na edytowalne dokumenty tekstowe, takie jak Microsoft Word Wbudowane minimum 4 GB Jednofazowe 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz Maksymalne: 950W; W trybie uśpienia: <3.0W Max.: podczas pracy - 55dB(A); w trybie czuwania - 30dB(A); w trybie oszczędzania energii: niemal bezgłośnie Max. 50x45x45 cm Min stron/miesiąc Min stron/miesiąc Gwarancja 3-letnia z naprawą u klienta w ciągu 24h 5

6 1.4. Program Total Commander 8.x 32/64-bit lub równoważny posiadający co najmniej te same funkcjonalności, kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows XP i wyższymi Jeden mobilny, liniowy skaner ręczny dokumentów A4 z wielojęzycznym oprogramowaniem OCR o parametrach nie gorszych niż: Rozdzielczość: Szerokość skanowania Format pliku wyjściowego Zasilanie Zgodność z Inne Gwarancja 300/600/900 dpi Min. 216 mm JPG, PDF baterie alkaliczne, które wystarczą do zeskanowania około 200 stron dokumentów Windows XP / Win 7 32/64-bit Wybudowany port USB 2.0 Obsługiwane karty pamięci micro SD 32GB Dołączona karta micro SD 32GB Dołączony pokrowiec ochronny na urządzenie Dołączony pakiet z oprogramowaniem OCR pozwalający zamienić zeskanowane obrazy na dokumenty Word lub Excel Min. 24 miesiące 1.6. Program ABBYY PDF Transformer 3.0 Pro lub równoważny posiadający co najmniej te same funkcjonalności, kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows XP i wyższymi Ultrabook o parametrach nie gorszych niż: Mobilna platforma wykorzystywana do aplikacji biurowych, pakietu Zastosowanie Office, obsługi , obsługi maszyn wirtualnych. Wydajność Obsługujący jednocześnie 4 wątki. obliczeniowa Wynik w teście Passmark - CPU Mark na poziomie minimum 3000 pkt. TDP 17W lub mniej Pamięć RAM Min. 4GB Wyświetlacz Przekątna między 13,1 a 13,3 Matowy W standardzie 16:9 lub 16:10 Parametry pamięci SSD min. 128 GB lub rozwiązanie hybrydowe o pojemności min 230 GB masowej Wymagania dotyczące - uniwersalny zasilacz V; baterii/zasilania - akumulator Li-Ion zapewniający minimum 6 godziny pracy notebooka; - mechanizmy ostrzegania i nadzoru stanu akumulatora. Waga max. 1,7 kg, bez urządzeń zewnętrznych, z baterią. Rodzaje wyjść/wejść Minimum dwa wolne porty USB3.0, wyjście HDMI Łączność Klawiatura Konsola dotykowa System operacyjny Torba Gwarancja Ethernet 100 Mbps ze złączem RJ45, Bluetooth 2.0, Wi-Fi b/g/n Klawiatura w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows polski programisty, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy) Wbudowana konsola dotykowa (TouchPad) z min. dwoma klawiszami funkcyjnymi. Licencja dla Windows 7 Professional 32/64 bit w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem (płyta przygotowana przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora komputera) pozwalającym na ponowną instalację systemu. lub równoważny posiadający co najmniej te same funkcjonalności, kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla ww. systemów, oferujący pełną integrację z wdrożoną w resorcie usługą katalogową MS Active Directory. Dopasowana do sprzętu. Min. 24 miesiące Dwa (2) laptopy o parametrach nie gorszych niż: Zastosowanie Mobilna platforma wykorzystywana do aplikacji biurowych, pakietu 6

7 Office, obsługi , obsługi maszyn wirtualnych. Wydajność Obsługujący jednocześnie 4 wątki. obliczeniowa Wynik w teście Passmark - CPU Mark na poziomie minimum 3800 pkt. TDP 35W lub mniej Pamięć RAM Min. 4GB Wyświetlacz Przekątna między 15,4 a 15,6, matowy, w standardzie 16:9 lub 16:10 rozdzielczość pozioma minimum 1600 pikseli Parametry pamięci SSD min. 128 GB lub rozwiązanie hybrydowe o pojemności min. 230 GB masowej Wymagania dotyczące uniwersalny zasilacz V; baterii/zasilania - akumulator Li-Ion zapewniający minimum 4 godziny pracy notebooka; - mechanizmy ostrzegania i nadzoru stanu akumulatora. Waga max. 2,8 kg, bez urządzeń zewnętrznych, z baterią. Rodzaje wyjść/wejść Minimum dwa porty USB w tym przynajmniej jeden USB3.0, wyjście HDMI lub DVI lub D-SUB. Łączność Karta sieciowa ze złączem RJ45 obsługująca min. tryb 100Mbps half i full dupleks oraz Auto (nie zajmująca portu USB); karta Bluetooth: z możliwością wyłączenia, wewnętrzna (nie zajmująca portu USB); karta sieciowa Wi-Fi obsługująca sieci b/g/n z możliwością wyłączenia, wewnętrzna (nie zajmująca portu USB); Klawiatura Klawiatura w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows polski programisty, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy) Konsola dotykowa Wbudowana konsola dotykowa (TouchPad) z min. dwoma klawiszami funkcyjnymi. System operacyjny Licencja dla Windows 7 Professional 32/64 bit w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem (płyta przygotowana przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora komputera) pozwalającym na ponowną instalację systemu lub równoważny posiadający co najmniej te same funkcjonalności, kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla ww. systemów, oferujący pełną integrację z wdrożoną w resorcie usługą katalogową MS Active Directory. Napęd optyczny -Nagrywarka DVD ± RW, z możliwością zapisu płyt dwuwarstwowych wbudowana w notebooka. Torba Dodatkowe przegrody - na akcesoria (CD, myszkę, długopisy itp.), z oddzieloną przegrodą na dokumenty A4 Wykonana z trudno brudzących się materiałów Kolor czarny Wymiary zewnętrzne dedykowana do rozmiaru matrycy Dodatkowe elementy: - Wszystkie ściany i boki są usztywnione, zapewnia komputerowi ochronę przed przypadkowymi uderzeniami oraz izolację termiczną. - Wyposażona w system idealnego dopasowania do wielkości sprzętu - zabezpiecza laptop przed przesunięciami. - Metalowe elementy mocujące pasek Gwarancja Min. 24 miesiące Dwa (2) monitory o parametrach nie gorszych niż: Przekątna ekranu Min. 19 Typ panelu LCD Matowy Rozdzielczość Min piksele w pionie Jasność Min. 250 cd/m2 Częstotliwość odświeżania pionowa 60Hz Czas reakcji max. 6 ms Kąt oglądania Min. 176º (poz.) / 170º (pion.) Głębia koloru (liczba kolorów) 16.7 M Gniazda wejściowe/wyjściowe D-Sub, DVI-D, Funkcje specjalne srgb, Plug&Play, DDC/CI Certyfikaty Oznaczenie CE, FCC, Klasa B, TCO '03 Zasilanie Wbudowane, V AC, 50/60 Hz 7

8 Kable przyłączeniowe Gwarancja DVI Min. 24 miesiące. Część II dostawa kabli krosowych opisanych w p-cie 1.7 opisu przedmiotu zamówienia; Sześćdziesiąt (60) kabli krosowych do stosowania w środowisku serwera i w okablowaniu punktów węzłowych o parametrach nie gorszych niż: Kabel krosowy CAT 6A S/FTP, ekranowanych, 2m. Dokumenty protokół pomiarów i numer seryjny dla każdego kabla Część III Program do audytu, ewidencji oprogramowania i sprzętu oraz licencji, kontroli legalności oprogramowania i zarządzania zasobami IT eauditor licencji klienckich lub równoważny, posiadający co najmniej niżej wymienione funkcje: Funkcjonalność Wymagania dla programu skanującego Agenta Agent umożliwiający skanowanie komputerów na systemach opracyjnych : Windows XP Home Edition, XP Professional, Windows 2000 (Workstation lub Server), Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista (wszystkie wersje), Windows 7, Windows 8 Agent umożliwiający skanowanie komputerów opartych na systemach operacyjnych MacOS Agent umożliwiający skanowanie komputerów opartych na systemach operacyjnych Linux dla wersji: Ubuntu/Debian/RedHat/CentOS/Fedora Agent nie może wymagać instalacji.net Framework. Konsola - strona startowa systemu Graficzna prezentacja statystyk z bazy danych na ekranie startowym Konsoli Możliwość tworzenia i konfiguracji widgetów oraz zaawansowane zarządzanie wykresami Zarządzanie licencjami Możliwość wprowadzania i definiowania dowolnych typów licencji Ewidencja licencji w ujęciu struktury organizacyjnej Rozpoznawanie licencji komercyjnych (na podstawie bazy wzorców publicznych lub prywatnych) Automatyczne uwzględnianie licencji typu freeware Dołączanie plików graficznych (zeskanowane licencje, faktury, klucze itp.) Automatyczna weryfikacja liczby posiadanych licencji z liczbą używanego oprogramowania Zarządzanie licencjami w ujęciu dowolnej struktury organizacyjnej (korporacyjne zarządzanie licencjami) Monitorowanie licencji dostępowych (CAL) Szczegółowe informacje dotyczące zakupu konkretnych licencji (numer faktury, data, kwota) Określanie terminu wygaśnięcia licencji Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Odczytywanie Identyfikatorów produktowych wybranych produktów Prezentacja kluczy licencyjnych (produktowych) dla produktów MS Office Prezentacja kluczy licencyjnych (produktowych) dla systemów operacyjnych Prezentacja kluczy licencyjnych (produktowych) dla dowolnych aplikacji Informacja o zdublowanych Identyfikatorach Produktowych (PID) Identyfikacja aplikacji poprzez wykorzystanie bazy wzorców aplikacji Identyfikacja pakietów z wykorzystaniem bazy wzorców pakietów Publiczna i prywatna baza wzorców aplikacji i pakietów Definiowanie wzorców aplikacji i pakietów (Prywatna Baza Wzorców) Eksport oraz import utworzonych wzorców aplikacji i pakietów Podział na aplikacje oraz pakiety oprogramowania Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie zarządzania licencjami Import / eksport zdefiniowanych filtrów Identyfikacja niewykorzystywanego oprogramowania przez określonego użytkownika przez dany okres czasu Dystrybucja licencji między oddziałami firmy Wyszukiwanie teksów z Konsoli w internecie celem szybkiego zweryfikowania pliku, licencji, producenta itp. 8

9 Licencjonowanie aplikacji w odniesieniu dowolnego komputera (dowolny typ licencji na dowolnym komputerze) Licencjonowanie licencji OEM, FREE, SHAREWARE, SELECT, OPEN Licencjonowanie systemów operacyjnych Rozpoznawanie wersji pakietów MS OFFICE na podstawie plików Rozpoznawanie wersji pakietów MS OFFICE przeniesionych binarnie (BINARY) Informacja o dacie instalacji oprogramowania (Rejestry systemowe) Definiowanie listy aplikacji zabronionych Rozpoznawanie aplikacji na podstawie plików, wpisów w rejestrze oraz odczytanych kluczy licencyjnych Rozpoznawanie wzorców aplikacji dla pakietów oprogramowania Adobe Suite z uwzględnieniem podziału na typy i wersje produktu Dokładne rozpoznawanie wzorców aplikacji Autodesk z wyróżnieniem linii produktowej AutoCad; Dokładne rozpoznanie edycji pakietów Microsoft Office 2007, które zostały preinstalowane na nowych komputerach, a następnie przekształcone do odpowiednich edycji z wykorzystaniem klucza MLK (Medialess License Kit) Zarządzanie Software Assets Management (SAM) Zarządzanie oprogramowaniem zgodnie z procedurami certyfikacji Microsoft (MLMP, SAM) Zarządzanie oprogramowaniem zgodnie z procedurami certyfikacji Autodesk (PCOA) Zarządzanie oparte o normę ISO Zarządzanie sprzętem Inwentaryzacja dowolnego typu urządzeń Dołączanie plików z obrazami urządzenia, skanów faktur itp. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych podzespołów komputerów Planowanie upgrade'ów sprzętu komputerowego (Migration Planning) Kontrola okresu gwarancyjnego sprzętu Tworzenie dowolnych notatek dotyczących sprzętu komputerowego oraz jego pracy Możliwość dodawania dowolnych plików charakteryzujących notatkę (plików graficznych, logów systemowych, itp.) Bezpośrednia informacja o ilości podłączonych Agentów Podsumowanie wartości liczbowych dla wybranych kolumn (dynamiczne i na życzenie) Informacje o uruchomionych procesach na komputerach Wykrywanie komputerów z technologią Intel vpro Przejmowanie kontroli nad zdalnym komputerem z Intel vpro nawet przed startem systemu operacyjnego - Serial over LAN Zdalne uruchamianie komputerów z vpro z obrazu płyty/dyskietki Możliwość uruchamiania dowolnej aplikacji lub poleceń po zaplanowanym skanowaniu Zarządzanie serwisem Ewidencja zdarzeń serwisowych Planowanie serwisów urządzeń Dołączanie zeskanowanych faktur dotyczących przeprowadzonych serwisów Dostępne pole komentarza dla dopisywania dodatkowych informacji użytkownika Zarządzanie aktualizacjami oraz poprawkami systemu Blokowanie portów USB Możliwość blokowania urządzeń typu pamięć zewnętrzna, zainstalowanych przed uruchomieniem blokady portu USB Możliwość blokowania portów USB po rozpoznaniu typu urządzenia - eagent Definiowanie listy komputerów z blokadą portów USB - econsole Monitorowanie Dziennika Zdarzeń Zbieranie informacji o zdarzeniach z Dziennika Zdarzeń Monitorowanie dowolnych dzienników Dziennika zdarzeń Zbieranie informacji o zdarzeniach dowolnego typu (poziomu) Możliwość tworzenia własnych powiadomień Konsoli 9

10 Ewidencja danych z Dziennika Zdarzeń w układzie komputer / źródło zdarzenia / typ zdarzenia Powiadomienia generowane na podstawie zdarzeń z Dziennika Zdarzeń Zarządzanie magazynem Odbługa magazynu IT Dowolna ilość magazynów w różnych lokalizacjach Obsługa dokumentów PZ, WZ, MM+, MM-, LI Ewidencja ilościowo-wartościowa Obsługa kodów paskowych Kody paskowe Inwentaryzacja z wykorzystaniem kodów paskowych Technologia kodów paskowych: zapis graficzny do bazy danych w dowolnym formacie, rozdzielczości, wielkości. Generowanie kodów paskowych Typy kodów paskowych: 1D (jednowymiarowe), 2D (dwuwymiarowe) Standard kodów paskowych: Linear 1D 47szt., 2D Barcode 5szt. Kolory kodów paskowych: definiowalne Dowolna możliwość przedefiniowania raportów (wydruków z kodami) Wydruk kodów paskowych: dowolna drukarka (niewymagana drukarka specjalizowana) Definiowanie zawartości etykiety z kodem paskowym Zarządzanie finansami Ewidencja kosztów zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń Ewidencja kosztów zakupu licencji Ewidencja kosztów serwisów Analiza kosztów zakupu w w stosunku do kosztów serwisu Ewidencja kosztów wydruków w zakresie papieru, materiałów eksploatacyjnych Ewidencja kosztów wydruków w układzie pracowników Zarządzanie zmianami Zarządzanie zmianami sprzętu - historia zmian Zarządzanie zmianami oprogramowania (rejestry systemowe) - historia zmian Zarządzanie zmianami plików - historia zmian Tworzenie historii edycji/zmian zasobu Automatyzacja Definiowanie procesów wykonywanych automatycznie (Automatyzacja procesów) Możliwość zdefiniowania Servera (komponentu systemu) zarządzającego automatyzacją Konfiguracja procesów automatyzacji z poziomu Konsola Proces predefiniowany: Kopia bezpieczeństwa bazy danych Proces predefiniowany: Identyfikacja aplikacji Proces predefiniowany: Porządkowanie bazy danych / Odbudowa indeksów Proces predefiniowany: Usuwanie nadmiarowych plików logowań Proces predefiniowany: Usuwanie zbędnych (nadmiarowych sesji skanowania) Proces predefiniowany: Reindeksacja bazy danych Event predefiniowany: zasoby zakazane (pliki erotyczne) Event predefiniowany: zasoby multimedialne (pliki multimedialne) Event predefiniowany: nowe komputery Event predefiniowany: brak skanowania komputerów Event predefiniowany: brak skanowania komputerów (pow. 30dni) Event predefiniowany: braki w licencjach Event predefiniowany: niewłaściwe daty systemowe komputerów Event predefiniowany: urządzenia bez użytkowników Event predefiniowany: zbyt duża ilość danych w bazie MS SQL Express Edition 10

11 Inwentaryzacja Automatyczne rozpoznawanie połączenia Konsoli - z komponentem sczytywania kodów paskowych Wsparcie dla długotrwałych inwentaryzacji Obsługa wielu inwentaryzacji Autozapis danych Język interfejsu użytkownika: polski, angielski Obsługa wielu użytkowników Załączanie plików graficznych (zdjęcia sprzętu) w procesie inwentaryzacji Załączanie notatek do sprzętu w procesie inwentaryzacji Protokół różnic inwetaryzacyjnych Wydruk etykiet na drukarkach specjalizowanych Wydruk etykiet na drukarkach zwykłych Zarządzanie wiadomościami Obsługa dowolnych komunikatów administracyjnych przesyłanych z Konsoli Monitorowanie wysłanych wiadomości Historia wiadomości i odpowiedzi Programowalny dźwięk przychodzącego komunikatu Limitowanie przechowywanych wiadomości - ilościowe Limitowanie przechowywanych wiadomości - czasowe Zdalny pulpit Wybór poziomu jakości obrazu Skalowanie obrazu Tryb pełnoekranowy Opcja podglądu Możliwość wyłączenia tapety Zablokowanie/odblokowanie zdalnego monitora Zablokowanie/odblokowanie zdalnej klawiatury i myszki Dostosowanie się ustawień do łącza Edycja parametrów sesji bez restartowania połączenia Transfer plików Rozmowa tekstowa Połączenia z komputerem za NATem Informacje o ilości danych wysłanych/odebranych Śledzenie tylko wybranego okna Obsługa wielu połączeń jednocześnie Zapamiętywanie ustawień połączenia Uwierzytelnianie przez podanie hasła Uwierzytelnianie Windows Opcja potwierdzenia rozpoczynanej sesji przez użytkownika zdalnego komputera Inicjowanie połączeń przez zdalny komputer Włączanie/wyłączanie możliwości połączenia przez http Wylogowanie stacji zdalnej po zakończonej pracy Zablokowanie stacji zdalnej po zakończonej pracy Szyfrowanie połączeń Zdalne zarządzanie Obsługa dowolnych poleceń Command.com na stacjach roboczych (kopiowanie plików, usuwanie plików, przenoszenie plików, zmiana ustawień systemu, wykonywanie programów, instalacja oprogramowania, instalacja poprawek itp.) z poziomu Konsoli Wykonywanie poleceń z uprawnieniami dowolnego użytkownika (Uruchom jako) Zwracanie do Konsoli wyniku wykonania polecenia Tworzenia zadań cyklicznych dla Agentów Obsługa zadań cyklicznych w cyklu dziennym: co n dni, w każdy dzień powszedni, nowe zadanie n dni od 11

12 wykonania Obsługa zadań cyklicznych w cyklu tygodniowym: w wybrane dni co n tygodni, nowe zadanie n tygodni od wykonania Obsługa zadań cyklicznych w cyklu miesięcznym: co x miesięcy n-tego dnia, w pierwszy/drugi/trzeci/czwarty/ostatni poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/piątek/sobota/niedziela/dzień wolny/dzień powszedni co n miesięcy, nowe zadanie n miesięcy od wykonania Obsługa zadań cyklicznych w cyklu rocznym: n dzień w wybranym miesiącu, w pierwszy/drugi/trzeci/czwarty/ostatni poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/piątek/sobota/niedziela/dzień wolny/dzień powszedni wybranego miesiąca, nowe zadanie n lat od wykonania Obsługa zadań cyklicznych: bez daty końcowej, z końcem cyklu po n wystąpieniach, z końcem cyklu w określonej dacie. Obsługa poleceń predefiniowanych przez użytkownika umożliwia definiowanie kartotek poleceń pozwalających na zdalne uruchomienie zadań na komputerach Export Export do formatów RPT, PDF, RTF, DOC, XLS, XLS (data only) wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Export do formatów HTML, CSV, MHT, XML oraz formatów graficznych Export dynamiczny do Excela wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Export do Open Office'a Raportowanie Eksplorer Raportów nowej generacji (DOT NET 2.x, 3.x) Obsługa tzw. DATASET w raportach Export do formatów RPT, PDF, RTF, DOC, XLS, XLS (data only) wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Multiinstancyjność raportowania (wiele otwartych raportów jednocześnie z wielu widoków) Wiele raportów jednocześnie z jednego widoku (w tym raporty oparte o DataSet oraz o pełne widoki bazy danych) Możliwość podłączania własnych raportów jako raportów systemowych Możliwość podłączania raportów parametrycznych z parametrami dynamicznymi i statycznymi zdefiniowanymi w bazie danych Raporty indywidualne w odniesieniu do komputera (urządzenia) Zarządzanie trackingiem Ewidencja uruchamianych procesów Ewidencja uruchamianych aplikacji Modele analizy czasowej (rozkład czasowy) - Rok (YY), Miesiąc (MM), Dzień (MM), Godzina (HH) Modele analizy ilościowej (rozkład ilościowy) - Rok (YY), Miesiąc (MM), Dzień (MM), Godzina (HH) Monitorowanie WWW Informacjie o odwiedzanych stronach WWW Blokowanie wybranych stron WWW Tematyczne katalogowanie odwiedzanych stron internetowych Ewidencja prób dostępu do zablokowanych stron internetowych Zarządzanie wydrukami Ewidencja wydruków ze wszystkich komputerów w układzie: urządzenie/użytkownik Automatyczne wyliczanie kosztów druku/papieru/sumarycznych Definiowanie kosztów druku papieru, eksploatacji Mapowanie wybranych sterowników drukarki do drukarki fizycznej Analiza w układzie sterowanika, drukarki fizycznej, użytkownika, komputera, struktury orgaznizacyjnej, przedziału czasowego. Administracja Pełne logowanie błędów celem weryfikacji nieprawidłowości Pełne logowanie błędów celem weryfikacji nieprawidłowości z limitowaniem wielkości pliku log Monitor Servera (komponent systemu) jako niezależna aplikacja umożliwiająca zdalne monitorowanie Servera 12

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie

Bardziej szczegółowo

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności

Tabela funkcjonalności Stan na: 20090511 Strona 1/7 Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dystrybucja licencji między oddziałami firmy Prezentacja kluczy licencyjnych

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

e-audytor - niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie

e-audytor - niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie e-audytor - niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie Zarządzanie licencjami Funkcjonalność zarządzania licencjami w e-audytorze stawia system w czołówce

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

e-auditor 4.1 - Tabela funkcjonalności

e-auditor 4.1 - Tabela funkcjonalności Multiplatformowość Skaner wspierający systemy operacyjne Windows Skaner wspierający systemy operacyjne Linux Skaner wspierający systemy operacyjne MacOS Certyfikacja Works with Windows Vista Certified

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Komputery PC 4 szt. do zastosowań biurowych o parametrach minimalnych: Opis Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Jeżeli w szczegółowej specyfikacji technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Kupujący w każdym przypadku dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie:

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: 1. Microsoft Office 2010 Government OPEN 1 License No Level lub podobny spełniający następujące

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) I.1. Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE URZĄDZEŃ FIZYCZNYCH 1. Laptop 1 szt. Nie mniejsza niż 1366x768 pikseli)

I. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE URZĄDZEŃ FIZYCZNYCH 1. Laptop 1 szt. Nie mniejsza niż 1366x768 pikseli) I. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE URZĄDZEŃ FIZYCZNYCH 1. Laptop 1 szt cecha Rodzaj urządzenia Przekątna ekranu Rodzaj podświetlenia Typ matrycy Nominalna rozdzielczość LCD Procesor Wielkość pamięci RAM Pojemność

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego.

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest wpisać m. in. model, typ urządzenia, nazwę producenta, nazwę producenta zastosowanych podzespołów oraz inne wymagane parametry, ich liczbę i wielkość.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności eauditor v. 5.x WEB

Tabela funkcjonalności eauditor v. 5.x WEB Wieloplatformowość Co nowego Standard Professional Skaner wspierający systemy operacyjne Windows Skaner wspierający systemy operacyjne Linux - + + Skaner wspierający systemy operacyjne MacOS - + + Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI. 272.3.2014 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa (imię i nazwisko) Siedziba (adres). Tel.. Faks.. E-mail.... NIP...PESEL *...REGON:...Ser.

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OL/251/4/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5 komputerów przenośnych typu notebook Komputer przenośny powinien spełniać następujące wymagania techniczne: L.p. Parametr Wymagania 1 Typ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne:

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne: Zestawienie : 4 szt. jednostek komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną 2 szt. Monitorów komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną. 1 szt. Urządzenia wielofunkcyjnego zgodnego

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2011-02-09 15:02 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 17138-2011 z dnia 2011-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Sącz Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie

Niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie Niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie Inwentaryzacja sprzętu Audyt oprogramowania i plików Monitorowanie infrastruktury IT Zdalne zarządzanie Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zestawy komputerowy PC z monitorem do pracy biurowej 2 szt.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zestawy komputerowy PC z monitorem do pracy biurowej 2 szt. Załącznik nr 1 do WZ OL/251-90/1/11 OL/251-91/1/11 z dnia 28.11.2011r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje: 1. Zadanie nr 1 - Zestaw komputerowy PC z monitorem do pracy biurowej

Bardziej szczegółowo

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86 Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabela 1. Stacja robocza PC 20 sztuk Stacja robocza PC 1 Wydajność Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo SYSmark 2014

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8 do siwz Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych komputerów przenośnych, skanerów,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY.

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Komputery z oprogramowaniem - 10 szt. Typ Mini Tower Procesor Producent Intel Nazwa rodziny Core i3-6100 Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowanego urządzenia:

Parametry oferowanego urządzenia: 1.Drukarka laserowa monochromatyczna Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia druku Laserowa Wymiary max 370 x 365 x 185 mm Czas wydruku 1 strony max. 9 sek. Miesięczne obciążenie

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego CIS-WAG.2720.91.2015 z dnia 06.10.2015 r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego CIS-WAG.2720.91.2015 z dnia 06.10.2015 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego CIS-WAG.2720.91.2015 z dnia 06.10.2015 r. Opis Przedmiotu Zamówienia. Tabela 1. Drukarka A4 czarno-biała (np. OKI MB432dn) 2 sztuki Drukarka A4 czarno-biała 1 Format

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa Ilość. Komputer stacjonarny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa Ilość. Komputer stacjonarny Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa Ilość Komputer stacjonarny PC y Typ Komputer stacjonarny Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych Wydajność

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK.271.104.2012. nazwa zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK.271.104.2012. nazwa zamawiającego Grębocice, dnia 20.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RBiGK.271.104.2012 1. Zamawiający Urząd Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia oferty na:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DZPZ/333/72/2015 Załącznik nr 3 FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH Poz. 1 Specyfikacja zestawu komputerowego min 21 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Załącznik nr 1c do SIWZ (pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo