PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13"

Transkrypt

1 PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13 Załącznik nr 6 do SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Izby Skarbowej w Opolu W dniu w Opolu, pomiędzy Izbą Skarbową w Opolu, ul. Ozimska 19, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez a..., z siedzibą w, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez.. pod numerem, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:..., została zawarta umowa następującej treści: Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej PZP, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Izby Skarbowej w Opolu. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego/ programów użytkowych/ kabli krosowych, zgodnego ze złożoną ofertą i odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w części III SIWZ, a stanowiącemu załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 1. Zamówiony przedmiot umowy dostarczony będzie przez Wykonawcę bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, nie później niż w dniu. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, nieregenerowany, bez wad, spełniający wymogi określone w SIWZ. 3. Zamówiony przedmiot umowy dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Jakościowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia dokonania odbioru ilościowego w siedzibie Zamawiającego. 5. Dokonanie przez Zamawiającego ilościowego i jakościowego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, jest podstawą do dokonania rozliczenia za dostawę Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z warunkami określonymi w części III SIWZ, a szczegółowo opisanymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy Zawiadomienia o uszkodzeniach lub nieprawidłowym działaniu dostarczonego przedmiotu umowy będą zgłaszane przez Zamawiającego Wykonawcy drogą elektroniczną na adres:.. lub pod nr numer faxu: Strony ustalają, że łączny koszt dostawy przedmiotu umowy wyniesie nie więcej niż zostało to określone w złożonej przez Wykonawcę i przyjętej przez Zamawiającego ofercie, tj. nie więcej niż.. zł (słownie złotych:.....) brutto. 2. Strony ustalają, że zapłata nastąpi po dostarczeniu przedmiotu umowy, dokonaniu jego odbioru bez zastrzeżeń, na podstawie faktury, w ciągu 14 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu. 1

2 5. 1. W razie nie dotrzymania terminu zapłaty ustalonego w 4 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki, w wysokości ustawowej dla tego terminu, za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty. 2. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy, ustalonego stosownie do zapisu 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości umowy, określonej 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 3. Strony ustalają, że w razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności dostarczenia sprzętu innego niż to określono w przyjętej przez Zamawiającego ofercie, Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości umowy. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 5. W przypadku odstąpienia jednej ze stron od umowy z jej winy, strona odstępująca zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 5% wartości umowy, o której mowa w 4 ust.1 niniejszej umowy Działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają następujące zmiany postanowień zawartej umowy: 1) wydłużenie terminu realizacji zamówienia, określonego w 2 ust. 1 niniejszej umowy, dopuszczalne jest, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy, nie wynikające z zaniedbań którejś ze stron, a wydłużenie terminu jest niezbędne do wykonania zamówienia; 2) gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, stawka VAT zastosowana do obliczenia ceny oferty zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów prawa, przy czym wartość netto oferty pozostanie niezmieniona. 2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. W przypadku wystąpienia sporu strony zwrócą się o rozstrzygnięcie do właściwego sądu w Opolu. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 2

3 Załącznik nr 1 do umowy nr SOKAIN/2512- /13 z dnia r. WYKAZ DOSTARCZONEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO /KABLI KROSOWYCH /OPROGRAMOWANIA Część I dostawa sprzętu komputerowego oraz programów użytkowych wyspecyfikowanych w p-tach i opisu przedmiotu zamówienia; 1.1. Dwie (2) stacje robocze o parametrach nie gorszych niż: Procesor Płyta główna Pamięć RAM Dysk twardy Grafika Obudowa System operacyjny, oprogramowanie Klawiatura dwurdzeniowy, max moc wydzielana 55W, zegar min. 3 GHz Posiadająca minimum: 1 wejście mikrofonu 1 wejście liniowe 1 wyjście liniowe 1 port RJ-45 1 port VGA 1 port DVI 4 porty USB x 4 GB DDR3, 1333 MHz, Dysk SATA 500 GB, 7200 obr./min 3 Gb/s lub większy. W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy. Naprawa dysku twardego może być wykonana jedynie w siedzibie Zamawiającego. Zintegrowana Mini Tower lub mniejsza, wyposażona w 2 złącza USB z przodu obudowy, Licencja dla Windows 7 Professional 32/64 bit w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem (płyta przygotowana przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora komputera) pozwalającym na ponowną instalację systemu lub równoważny posiadający co najmniej te same funkcjonalności, kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla ww. systemów, oferujący pełną integrację z wdrożoną w resorcie usługą katalogową MS Active Directory. Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów, tym dla ww. systemu operacyjnego na nośnikach CD-Rom lub DVD-ROM Pakiet biurowy MS Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 2010, lub równoważny, zapewniający pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Office 2003 lub Microsoft Office 2007 wykorzystywanych przez Zamawiającego z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows polski programisty, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Nad zespołem wydzielonych klawiszy kursorów, klawisze w następującym układzie: Insert Home Page UP 3

4 Delete End Page Down Mysz Gwarancja optyczna przewodowa ze złączem USB, dwuklawiszowa z rolką. Gwarancja producenta min. 36 miesięcy Trzy (3) stacje robocze o parametrach nie gorszych niż: Procesor Płyta główna Pamięć RAM Dysk twardy Grafika Obudowa System operacyjny, oprogramowanie Klawiatura dwurdzeniowy, max moc wydzielana 55W, zegar min. 3 GHz Posiadająca minimum: 1 wejście mikrofonu 1 wejście liniowe 1 wyjście liniowe 1 port RJ-45 1 port VGA 1 port DVI 4 porty USB x 4 GB DDR3, 1333 MHz, Dysk SATA 500 GB, 7200 obr./min 3 Gb/s lub większy. W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy. Naprawa dysku twardego może być wykonana jedynie w siedzibie Zamawiającego. Zintegrowana Mini Tower lub mniejsza, wyposażona w 2 złącza USB z przodu obudowy, Licencja dla Windows 7 Professional 32/64 bit w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem (płyta przygotowana przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora komputera) pozwalającym na ponowną instalację systemu lub równoważny posiadający co najmniej te same funkcjonalności, kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla ww. systemów, oferujący pełną integrację z wdrożoną w resorcie usługą katalogową MS Active Directory. Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów, tym dla ww. systemu operacyjnego na nośnikach CD-Rom lub DVD-ROM Pakiet biurowy MS Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 2010 z licencją pozwalającą na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi, lub równoważny, zapewniający pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Office 2003 lub Microsoft Office 2007 wykorzystywanych przez Zamawiającego z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows polski programisty, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Nad zespołem wydzielonych klawiszy kursorów, klawisze w następującym układzie: Insert Home Page UP Delete End Page Down Mysz Gwarancja optyczna przewodowa ze złączem USB, dwuklawiszowa z rolką. Gwarancja producenta min. 36 miesięcy Dwa (2) sieciowe urządzenia wielofunkcyjne dla małych grup roboczych o parametrach nie gorszych niż: Funkcje dostępne w standardzie: 50-arkuszowy dwustronny podajnik automatyczny skanera (RADF) Cyfrowa technologia LED zastosowana do skanowania i druku Automatyczny druk dwustronny (dupleks) Panel operacyjny z wyświetlaczem graficznym 4

5 Drukowanie Rozdzielczość Druk Szybkość drukowania A4 Języki druku Czas pierwszego wydruku Czas rozgrzewania Pojemność papieru Wydajność tonera min stron 1200 x 1200 dpi Monochromatyczny Minimum 40 str./min PCL6 (XL3.0), PCL5e Do 5 sekund Do 60 sekund od włączenia zasilania Do 25 sekund od wyjścia z trybu oszczędności energii podajnik automatyczny: min.250 arkuszy 80g/m2; podajnik uniwersalny: min.100 arkuszy 80g/m2; taca odbiorcza: min.150 arkuszy 80g/m2 Formaty papieru Podajnik automatyczny: A4, A5, B5, A6; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Koperty (C5, C6, DL) Drukowanie dwustronne: A4, B5; RADF: A4, B5, A5 Skanowanie Rozdzielczość skanowania 600dpi Szybkość skanowania Min. 37 str./min w czerni Min. 10 str./min w kolorze Podawanie dokumentów 50-arkuszowy dwustronny podajnik automatyczny skanera (RADF) Szyba skanera płaskiego Pojemność podajnika RADF: 50 arkuszy 80g/m2 papieru Format M-TIFF, JPEG, XPS, PDF Książka adresowa LDAP, 100 adresów Skanowanie do FTP, HTTP, USB, , TWAIN Kopiowanie Szybkość kopiowania Do 40 kopii/min Czas wykonania pierwszej Mniej niż 10 sekund kopii Rozdzielczość kopiowania Do 600 x 600 dpi Zmniejszanie/powiększanie Zoom % Panel operacyjny Panel LCD podświetlany panel graficzny: Rozdzielczość min. 320x128 Klawiatura klawisze alfanumeryczne, przyciski (Kopiowanie, Skanowanie, Druk, Color & Mono, Start, Status, Ustawienia, pomoc), klawisze nawigacyjne. Interfejs i oprogramowanie Złącza 100Mbit Ethernet, USB 2.0 Sieć i protokoły Kompatybilność z systemami operacyjnymi Zarządzanie dokumentami Główne cechy Urządzenie magazynujące Zasilanie Zużycie energii Poziom hałasu Wymiary (WxSzxG) Miesięczne obciążenie (Rekomendowane) Miesięczne obciążenie (Maksimum) Gwarancja Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. Windows XP / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit) Oprogramowanie umożliwiające skanowanie wydruków i przetwarzanie ich na edytowalne dokumenty tekstowe, takie jak Microsoft Word Wbudowane minimum 4 GB Jednofazowe 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz Maksymalne: 950W; W trybie uśpienia: <3.0W Max.: podczas pracy - 55dB(A); w trybie czuwania - 30dB(A); w trybie oszczędzania energii: niemal bezgłośnie Max. 50x45x45 cm Min stron/miesiąc Min stron/miesiąc Gwarancja 3-letnia z naprawą u klienta w ciągu 24h 5

6 1.4. Program Total Commander 8.x 32/64-bit lub równoważny posiadający co najmniej te same funkcjonalności, kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows XP i wyższymi Jeden mobilny, liniowy skaner ręczny dokumentów A4 z wielojęzycznym oprogramowaniem OCR o parametrach nie gorszych niż: Rozdzielczość: Szerokość skanowania Format pliku wyjściowego Zasilanie Zgodność z Inne Gwarancja 300/600/900 dpi Min. 216 mm JPG, PDF baterie alkaliczne, które wystarczą do zeskanowania około 200 stron dokumentów Windows XP / Win 7 32/64-bit Wybudowany port USB 2.0 Obsługiwane karty pamięci micro SD 32GB Dołączona karta micro SD 32GB Dołączony pokrowiec ochronny na urządzenie Dołączony pakiet z oprogramowaniem OCR pozwalający zamienić zeskanowane obrazy na dokumenty Word lub Excel Min. 24 miesiące 1.6. Program ABBYY PDF Transformer 3.0 Pro lub równoważny posiadający co najmniej te same funkcjonalności, kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows XP i wyższymi Ultrabook o parametrach nie gorszych niż: Mobilna platforma wykorzystywana do aplikacji biurowych, pakietu Zastosowanie Office, obsługi , obsługi maszyn wirtualnych. Wydajność Obsługujący jednocześnie 4 wątki. obliczeniowa Wynik w teście Passmark - CPU Mark na poziomie minimum 3000 pkt. TDP 17W lub mniej Pamięć RAM Min. 4GB Wyświetlacz Przekątna między 13,1 a 13,3 Matowy W standardzie 16:9 lub 16:10 Parametry pamięci SSD min. 128 GB lub rozwiązanie hybrydowe o pojemności min 230 GB masowej Wymagania dotyczące - uniwersalny zasilacz V; baterii/zasilania - akumulator Li-Ion zapewniający minimum 6 godziny pracy notebooka; - mechanizmy ostrzegania i nadzoru stanu akumulatora. Waga max. 1,7 kg, bez urządzeń zewnętrznych, z baterią. Rodzaje wyjść/wejść Minimum dwa wolne porty USB3.0, wyjście HDMI Łączność Klawiatura Konsola dotykowa System operacyjny Torba Gwarancja Ethernet 100 Mbps ze złączem RJ45, Bluetooth 2.0, Wi-Fi b/g/n Klawiatura w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows polski programisty, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy) Wbudowana konsola dotykowa (TouchPad) z min. dwoma klawiszami funkcyjnymi. Licencja dla Windows 7 Professional 32/64 bit w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem (płyta przygotowana przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora komputera) pozwalającym na ponowną instalację systemu. lub równoważny posiadający co najmniej te same funkcjonalności, kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla ww. systemów, oferujący pełną integrację z wdrożoną w resorcie usługą katalogową MS Active Directory. Dopasowana do sprzętu. Min. 24 miesiące Dwa (2) laptopy o parametrach nie gorszych niż: Zastosowanie Mobilna platforma wykorzystywana do aplikacji biurowych, pakietu 6

7 Office, obsługi , obsługi maszyn wirtualnych. Wydajność Obsługujący jednocześnie 4 wątki. obliczeniowa Wynik w teście Passmark - CPU Mark na poziomie minimum 3800 pkt. TDP 35W lub mniej Pamięć RAM Min. 4GB Wyświetlacz Przekątna między 15,4 a 15,6, matowy, w standardzie 16:9 lub 16:10 rozdzielczość pozioma minimum 1600 pikseli Parametry pamięci SSD min. 128 GB lub rozwiązanie hybrydowe o pojemności min. 230 GB masowej Wymagania dotyczące uniwersalny zasilacz V; baterii/zasilania - akumulator Li-Ion zapewniający minimum 4 godziny pracy notebooka; - mechanizmy ostrzegania i nadzoru stanu akumulatora. Waga max. 2,8 kg, bez urządzeń zewnętrznych, z baterią. Rodzaje wyjść/wejść Minimum dwa porty USB w tym przynajmniej jeden USB3.0, wyjście HDMI lub DVI lub D-SUB. Łączność Karta sieciowa ze złączem RJ45 obsługująca min. tryb 100Mbps half i full dupleks oraz Auto (nie zajmująca portu USB); karta Bluetooth: z możliwością wyłączenia, wewnętrzna (nie zajmująca portu USB); karta sieciowa Wi-Fi obsługująca sieci b/g/n z możliwością wyłączenia, wewnętrzna (nie zajmująca portu USB); Klawiatura Klawiatura w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows polski programisty, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy) Konsola dotykowa Wbudowana konsola dotykowa (TouchPad) z min. dwoma klawiszami funkcyjnymi. System operacyjny Licencja dla Windows 7 Professional 32/64 bit w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem (płyta przygotowana przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora komputera) pozwalającym na ponowną instalację systemu lub równoważny posiadający co najmniej te same funkcjonalności, kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla ww. systemów, oferujący pełną integrację z wdrożoną w resorcie usługą katalogową MS Active Directory. Napęd optyczny -Nagrywarka DVD ± RW, z możliwością zapisu płyt dwuwarstwowych wbudowana w notebooka. Torba Dodatkowe przegrody - na akcesoria (CD, myszkę, długopisy itp.), z oddzieloną przegrodą na dokumenty A4 Wykonana z trudno brudzących się materiałów Kolor czarny Wymiary zewnętrzne dedykowana do rozmiaru matrycy Dodatkowe elementy: - Wszystkie ściany i boki są usztywnione, zapewnia komputerowi ochronę przed przypadkowymi uderzeniami oraz izolację termiczną. - Wyposażona w system idealnego dopasowania do wielkości sprzętu - zabezpiecza laptop przed przesunięciami. - Metalowe elementy mocujące pasek Gwarancja Min. 24 miesiące Dwa (2) monitory o parametrach nie gorszych niż: Przekątna ekranu Min. 19 Typ panelu LCD Matowy Rozdzielczość Min piksele w pionie Jasność Min. 250 cd/m2 Częstotliwość odświeżania pionowa 60Hz Czas reakcji max. 6 ms Kąt oglądania Min. 176º (poz.) / 170º (pion.) Głębia koloru (liczba kolorów) 16.7 M Gniazda wejściowe/wyjściowe D-Sub, DVI-D, Funkcje specjalne srgb, Plug&Play, DDC/CI Certyfikaty Oznaczenie CE, FCC, Klasa B, TCO '03 Zasilanie Wbudowane, V AC, 50/60 Hz 7

8 Kable przyłączeniowe Gwarancja DVI Min. 24 miesiące. Część II dostawa kabli krosowych opisanych w p-cie 1.7 opisu przedmiotu zamówienia; Sześćdziesiąt (60) kabli krosowych do stosowania w środowisku serwera i w okablowaniu punktów węzłowych o parametrach nie gorszych niż: Kabel krosowy CAT 6A S/FTP, ekranowanych, 2m. Dokumenty protokół pomiarów i numer seryjny dla każdego kabla Część III Program do audytu, ewidencji oprogramowania i sprzętu oraz licencji, kontroli legalności oprogramowania i zarządzania zasobami IT eauditor licencji klienckich lub równoważny, posiadający co najmniej niżej wymienione funkcje: Funkcjonalność Wymagania dla programu skanującego Agenta Agent umożliwiający skanowanie komputerów na systemach opracyjnych : Windows XP Home Edition, XP Professional, Windows 2000 (Workstation lub Server), Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista (wszystkie wersje), Windows 7, Windows 8 Agent umożliwiający skanowanie komputerów opartych na systemach operacyjnych MacOS Agent umożliwiający skanowanie komputerów opartych na systemach operacyjnych Linux dla wersji: Ubuntu/Debian/RedHat/CentOS/Fedora Agent nie może wymagać instalacji.net Framework. Konsola - strona startowa systemu Graficzna prezentacja statystyk z bazy danych na ekranie startowym Konsoli Możliwość tworzenia i konfiguracji widgetów oraz zaawansowane zarządzanie wykresami Zarządzanie licencjami Możliwość wprowadzania i definiowania dowolnych typów licencji Ewidencja licencji w ujęciu struktury organizacyjnej Rozpoznawanie licencji komercyjnych (na podstawie bazy wzorców publicznych lub prywatnych) Automatyczne uwzględnianie licencji typu freeware Dołączanie plików graficznych (zeskanowane licencje, faktury, klucze itp.) Automatyczna weryfikacja liczby posiadanych licencji z liczbą używanego oprogramowania Zarządzanie licencjami w ujęciu dowolnej struktury organizacyjnej (korporacyjne zarządzanie licencjami) Monitorowanie licencji dostępowych (CAL) Szczegółowe informacje dotyczące zakupu konkretnych licencji (numer faktury, data, kwota) Określanie terminu wygaśnięcia licencji Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Odczytywanie Identyfikatorów produktowych wybranych produktów Prezentacja kluczy licencyjnych (produktowych) dla produktów MS Office Prezentacja kluczy licencyjnych (produktowych) dla systemów operacyjnych Prezentacja kluczy licencyjnych (produktowych) dla dowolnych aplikacji Informacja o zdublowanych Identyfikatorach Produktowych (PID) Identyfikacja aplikacji poprzez wykorzystanie bazy wzorców aplikacji Identyfikacja pakietów z wykorzystaniem bazy wzorców pakietów Publiczna i prywatna baza wzorców aplikacji i pakietów Definiowanie wzorców aplikacji i pakietów (Prywatna Baza Wzorców) Eksport oraz import utworzonych wzorców aplikacji i pakietów Podział na aplikacje oraz pakiety oprogramowania Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie zarządzania licencjami Import / eksport zdefiniowanych filtrów Identyfikacja niewykorzystywanego oprogramowania przez określonego użytkownika przez dany okres czasu Dystrybucja licencji między oddziałami firmy Wyszukiwanie teksów z Konsoli w internecie celem szybkiego zweryfikowania pliku, licencji, producenta itp. 8

9 Licencjonowanie aplikacji w odniesieniu dowolnego komputera (dowolny typ licencji na dowolnym komputerze) Licencjonowanie licencji OEM, FREE, SHAREWARE, SELECT, OPEN Licencjonowanie systemów operacyjnych Rozpoznawanie wersji pakietów MS OFFICE na podstawie plików Rozpoznawanie wersji pakietów MS OFFICE przeniesionych binarnie (BINARY) Informacja o dacie instalacji oprogramowania (Rejestry systemowe) Definiowanie listy aplikacji zabronionych Rozpoznawanie aplikacji na podstawie plików, wpisów w rejestrze oraz odczytanych kluczy licencyjnych Rozpoznawanie wzorców aplikacji dla pakietów oprogramowania Adobe Suite z uwzględnieniem podziału na typy i wersje produktu Dokładne rozpoznawanie wzorców aplikacji Autodesk z wyróżnieniem linii produktowej AutoCad; Dokładne rozpoznanie edycji pakietów Microsoft Office 2007, które zostały preinstalowane na nowych komputerach, a następnie przekształcone do odpowiednich edycji z wykorzystaniem klucza MLK (Medialess License Kit) Zarządzanie Software Assets Management (SAM) Zarządzanie oprogramowaniem zgodnie z procedurami certyfikacji Microsoft (MLMP, SAM) Zarządzanie oprogramowaniem zgodnie z procedurami certyfikacji Autodesk (PCOA) Zarządzanie oparte o normę ISO Zarządzanie sprzętem Inwentaryzacja dowolnego typu urządzeń Dołączanie plików z obrazami urządzenia, skanów faktur itp. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych podzespołów komputerów Planowanie upgrade'ów sprzętu komputerowego (Migration Planning) Kontrola okresu gwarancyjnego sprzętu Tworzenie dowolnych notatek dotyczących sprzętu komputerowego oraz jego pracy Możliwość dodawania dowolnych plików charakteryzujących notatkę (plików graficznych, logów systemowych, itp.) Bezpośrednia informacja o ilości podłączonych Agentów Podsumowanie wartości liczbowych dla wybranych kolumn (dynamiczne i na życzenie) Informacje o uruchomionych procesach na komputerach Wykrywanie komputerów z technologią Intel vpro Przejmowanie kontroli nad zdalnym komputerem z Intel vpro nawet przed startem systemu operacyjnego - Serial over LAN Zdalne uruchamianie komputerów z vpro z obrazu płyty/dyskietki Możliwość uruchamiania dowolnej aplikacji lub poleceń po zaplanowanym skanowaniu Zarządzanie serwisem Ewidencja zdarzeń serwisowych Planowanie serwisów urządzeń Dołączanie zeskanowanych faktur dotyczących przeprowadzonych serwisów Dostępne pole komentarza dla dopisywania dodatkowych informacji użytkownika Zarządzanie aktualizacjami oraz poprawkami systemu Blokowanie portów USB Możliwość blokowania urządzeń typu pamięć zewnętrzna, zainstalowanych przed uruchomieniem blokady portu USB Możliwość blokowania portów USB po rozpoznaniu typu urządzenia - eagent Definiowanie listy komputerów z blokadą portów USB - econsole Monitorowanie Dziennika Zdarzeń Zbieranie informacji o zdarzeniach z Dziennika Zdarzeń Monitorowanie dowolnych dzienników Dziennika zdarzeń Zbieranie informacji o zdarzeniach dowolnego typu (poziomu) Możliwość tworzenia własnych powiadomień Konsoli 9

10 Ewidencja danych z Dziennika Zdarzeń w układzie komputer / źródło zdarzenia / typ zdarzenia Powiadomienia generowane na podstawie zdarzeń z Dziennika Zdarzeń Zarządzanie magazynem Odbługa magazynu IT Dowolna ilość magazynów w różnych lokalizacjach Obsługa dokumentów PZ, WZ, MM+, MM-, LI Ewidencja ilościowo-wartościowa Obsługa kodów paskowych Kody paskowe Inwentaryzacja z wykorzystaniem kodów paskowych Technologia kodów paskowych: zapis graficzny do bazy danych w dowolnym formacie, rozdzielczości, wielkości. Generowanie kodów paskowych Typy kodów paskowych: 1D (jednowymiarowe), 2D (dwuwymiarowe) Standard kodów paskowych: Linear 1D 47szt., 2D Barcode 5szt. Kolory kodów paskowych: definiowalne Dowolna możliwość przedefiniowania raportów (wydruków z kodami) Wydruk kodów paskowych: dowolna drukarka (niewymagana drukarka specjalizowana) Definiowanie zawartości etykiety z kodem paskowym Zarządzanie finansami Ewidencja kosztów zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń Ewidencja kosztów zakupu licencji Ewidencja kosztów serwisów Analiza kosztów zakupu w w stosunku do kosztów serwisu Ewidencja kosztów wydruków w zakresie papieru, materiałów eksploatacyjnych Ewidencja kosztów wydruków w układzie pracowników Zarządzanie zmianami Zarządzanie zmianami sprzętu - historia zmian Zarządzanie zmianami oprogramowania (rejestry systemowe) - historia zmian Zarządzanie zmianami plików - historia zmian Tworzenie historii edycji/zmian zasobu Automatyzacja Definiowanie procesów wykonywanych automatycznie (Automatyzacja procesów) Możliwość zdefiniowania Servera (komponentu systemu) zarządzającego automatyzacją Konfiguracja procesów automatyzacji z poziomu Konsola Proces predefiniowany: Kopia bezpieczeństwa bazy danych Proces predefiniowany: Identyfikacja aplikacji Proces predefiniowany: Porządkowanie bazy danych / Odbudowa indeksów Proces predefiniowany: Usuwanie nadmiarowych plików logowań Proces predefiniowany: Usuwanie zbędnych (nadmiarowych sesji skanowania) Proces predefiniowany: Reindeksacja bazy danych Event predefiniowany: zasoby zakazane (pliki erotyczne) Event predefiniowany: zasoby multimedialne (pliki multimedialne) Event predefiniowany: nowe komputery Event predefiniowany: brak skanowania komputerów Event predefiniowany: brak skanowania komputerów (pow. 30dni) Event predefiniowany: braki w licencjach Event predefiniowany: niewłaściwe daty systemowe komputerów Event predefiniowany: urządzenia bez użytkowników Event predefiniowany: zbyt duża ilość danych w bazie MS SQL Express Edition 10

11 Inwentaryzacja Automatyczne rozpoznawanie połączenia Konsoli - z komponentem sczytywania kodów paskowych Wsparcie dla długotrwałych inwentaryzacji Obsługa wielu inwentaryzacji Autozapis danych Język interfejsu użytkownika: polski, angielski Obsługa wielu użytkowników Załączanie plików graficznych (zdjęcia sprzętu) w procesie inwentaryzacji Załączanie notatek do sprzętu w procesie inwentaryzacji Protokół różnic inwetaryzacyjnych Wydruk etykiet na drukarkach specjalizowanych Wydruk etykiet na drukarkach zwykłych Zarządzanie wiadomościami Obsługa dowolnych komunikatów administracyjnych przesyłanych z Konsoli Monitorowanie wysłanych wiadomości Historia wiadomości i odpowiedzi Programowalny dźwięk przychodzącego komunikatu Limitowanie przechowywanych wiadomości - ilościowe Limitowanie przechowywanych wiadomości - czasowe Zdalny pulpit Wybór poziomu jakości obrazu Skalowanie obrazu Tryb pełnoekranowy Opcja podglądu Możliwość wyłączenia tapety Zablokowanie/odblokowanie zdalnego monitora Zablokowanie/odblokowanie zdalnej klawiatury i myszki Dostosowanie się ustawień do łącza Edycja parametrów sesji bez restartowania połączenia Transfer plików Rozmowa tekstowa Połączenia z komputerem za NATem Informacje o ilości danych wysłanych/odebranych Śledzenie tylko wybranego okna Obsługa wielu połączeń jednocześnie Zapamiętywanie ustawień połączenia Uwierzytelnianie przez podanie hasła Uwierzytelnianie Windows Opcja potwierdzenia rozpoczynanej sesji przez użytkownika zdalnego komputera Inicjowanie połączeń przez zdalny komputer Włączanie/wyłączanie możliwości połączenia przez http Wylogowanie stacji zdalnej po zakończonej pracy Zablokowanie stacji zdalnej po zakończonej pracy Szyfrowanie połączeń Zdalne zarządzanie Obsługa dowolnych poleceń Command.com na stacjach roboczych (kopiowanie plików, usuwanie plików, przenoszenie plików, zmiana ustawień systemu, wykonywanie programów, instalacja oprogramowania, instalacja poprawek itp.) z poziomu Konsoli Wykonywanie poleceń z uprawnieniami dowolnego użytkownika (Uruchom jako) Zwracanie do Konsoli wyniku wykonania polecenia Tworzenia zadań cyklicznych dla Agentów Obsługa zadań cyklicznych w cyklu dziennym: co n dni, w każdy dzień powszedni, nowe zadanie n dni od 11

12 wykonania Obsługa zadań cyklicznych w cyklu tygodniowym: w wybrane dni co n tygodni, nowe zadanie n tygodni od wykonania Obsługa zadań cyklicznych w cyklu miesięcznym: co x miesięcy n-tego dnia, w pierwszy/drugi/trzeci/czwarty/ostatni poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/piątek/sobota/niedziela/dzień wolny/dzień powszedni co n miesięcy, nowe zadanie n miesięcy od wykonania Obsługa zadań cyklicznych w cyklu rocznym: n dzień w wybranym miesiącu, w pierwszy/drugi/trzeci/czwarty/ostatni poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/piątek/sobota/niedziela/dzień wolny/dzień powszedni wybranego miesiąca, nowe zadanie n lat od wykonania Obsługa zadań cyklicznych: bez daty końcowej, z końcem cyklu po n wystąpieniach, z końcem cyklu w określonej dacie. Obsługa poleceń predefiniowanych przez użytkownika umożliwia definiowanie kartotek poleceń pozwalających na zdalne uruchomienie zadań na komputerach Export Export do formatów RPT, PDF, RTF, DOC, XLS, XLS (data only) wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Export do formatów HTML, CSV, MHT, XML oraz formatów graficznych Export dynamiczny do Excela wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Export do Open Office'a Raportowanie Eksplorer Raportów nowej generacji (DOT NET 2.x, 3.x) Obsługa tzw. DATASET w raportach Export do formatów RPT, PDF, RTF, DOC, XLS, XLS (data only) wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Multiinstancyjność raportowania (wiele otwartych raportów jednocześnie z wielu widoków) Wiele raportów jednocześnie z jednego widoku (w tym raporty oparte o DataSet oraz o pełne widoki bazy danych) Możliwość podłączania własnych raportów jako raportów systemowych Możliwość podłączania raportów parametrycznych z parametrami dynamicznymi i statycznymi zdefiniowanymi w bazie danych Raporty indywidualne w odniesieniu do komputera (urządzenia) Zarządzanie trackingiem Ewidencja uruchamianych procesów Ewidencja uruchamianych aplikacji Modele analizy czasowej (rozkład czasowy) - Rok (YY), Miesiąc (MM), Dzień (MM), Godzina (HH) Modele analizy ilościowej (rozkład ilościowy) - Rok (YY), Miesiąc (MM), Dzień (MM), Godzina (HH) Monitorowanie WWW Informacjie o odwiedzanych stronach WWW Blokowanie wybranych stron WWW Tematyczne katalogowanie odwiedzanych stron internetowych Ewidencja prób dostępu do zablokowanych stron internetowych Zarządzanie wydrukami Ewidencja wydruków ze wszystkich komputerów w układzie: urządzenie/użytkownik Automatyczne wyliczanie kosztów druku/papieru/sumarycznych Definiowanie kosztów druku papieru, eksploatacji Mapowanie wybranych sterowników drukarki do drukarki fizycznej Analiza w układzie sterowanika, drukarki fizycznej, użytkownika, komputera, struktury orgaznizacyjnej, przedziału czasowego. Administracja Pełne logowanie błędów celem weryfikacji nieprawidłowości Pełne logowanie błędów celem weryfikacji nieprawidłowości z limitowaniem wielkości pliku log Monitor Servera (komponent systemu) jako niezależna aplikacja umożliwiająca zdalne monitorowanie Servera 12

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie

Bardziej szczegółowo

e-auditor 4.1 - Tabela funkcjonalności

e-auditor 4.1 - Tabela funkcjonalności Multiplatformowość Skaner wspierający systemy operacyjne Windows Skaner wspierający systemy operacyjne Linux Skaner wspierający systemy operacyjne MacOS Certyfikacja Works with Windows Vista Certified

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności

Tabela funkcjonalności Stan na: 20090511 Strona 1/7 Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dystrybucja licencji między oddziałami firmy Prezentacja kluczy licencyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro Zamawiający: Powiat Prudnicki,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ]

Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ] Załącznik A Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ] Wersja 1.0 Wyposażenie wszystkich izb celnych w sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Strona: 1 Spis treści Spis treści... 2 I. Wprowadzenie... 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 2.1 Stacja Robocza Łącznie 68 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 1 Typ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów wraz obsługa serwisowa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 (Sprzęt i wyposażenie) Załącznik Nr 11 Wymagania w niniejszym załaczniku są parametrami minimalnymi. Wszelkie nazwy własne użyte przy definiowaniu wymagań minimalnych stanowią punkt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 43 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:...

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... NIP.. REGON Telefon:... Faks:... Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym w...,...

Bardziej szczegółowo

NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 21 65-046 Zielona

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Opis Techniczny Załącznik nr 2 Opis techniczny Przedmiot zamówienia: wykonanie zadania dotyczącego Dostawy i wdrażania systemu informatycznego dla projektu pn.: Rozwój elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-VI/NZU/860/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo