SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZP Narol, dnia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 200 tys. euro, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na: Zakup 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem, programu ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów i 53 aktywnych urządzeń sieciowych oraz 30 drukarek z dodatkowym kompletem tonerów wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn.: Internet w Naszym Zasięgu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. ZATWIERDZIŁ: Burmistrz Miasta i Gminy Narol Stanisław Woś Narol, dnia r. 1 z 64

2 Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Rozdział V Instrukcja dla Wykonawców Określenie przedmiotu zamówienia 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 1 - Wykaz wykonanych dostaw 2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Formularz ofertowy wraz z załącznikami Propozycja powierzenia części zamówienia podwykonawcom Formularz cenowy Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Projekt umowy 2 z 64

3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści SIWZ lub Specyfikacją. Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców 1. ZAMAWIAJĄCY Gmina Narol, ul. Rynek 1, Narol NIP adres strona internetowa: godziny urzędowania: poniedziałek piątek 7: Postępowanie prowadzi: inspektor Adolf Adamek ul. Rynek 1, Narol tel , fax TRYB POSTĘPOWANIA Postępowanie o szacunkowej wartości poniżej 200 tys. euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści PZP. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem, programu ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów i 53 aktywnych urządzeń sieciowych oraz 30 drukarek z dodatkowym kompletem tonerów wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn.: Internet w Naszym Zasięgu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 2) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II niniejszej SIWZ. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy 3 z 64

4 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1) Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące: a) posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem (zakończone) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum ,00 PLN. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW Z ART. 22 UST.1 USTAWY PZP. 1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP, złożone na formularzu zgodnym z treścią wzoru zamieszczonego w Rozdziale III SIWZ (w przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia). W przypadku składania oferty wspólnej ww. o ś wiadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składaj ą cych ofert ę wspóln ą. 2) Wykaz wykonanych dostaw wskazanych w pkt 5 ppkt 2a), złożony na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w Rozdziale III SIWZ pkt 1. 4 z 64

5 3) Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione przez Wykonawcę w wykazie, zostały wykonane (zakończone) należycie (m.in. referencje), I. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia podpisane przez te podmioty. II. W przypadku, gdy Wykonawca, oświadczając, że spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia - Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt. 6a podpisanych przez te podmioty. (Wykonawca nie podpisuje dokumentów składanych przez te podmioty) 6a. W POSTĘPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WYKONAWCY, KTÓRZY WYKAŻĄ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PZP I NA POTWIERDZENIE TEGO ZŁOŻĄ NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY 1) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 ust. 1 PZP, złożone na formularzu zgodnym z treścią wzoru zamieszczonego w Rozdziale III SIWZ 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24. ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. W przypadku składania oferty przez spółk ę cywiln ą wykonawca musi zło ż yć oddzielne za ś wiadczenia dla ka żdego ze wspólników oraz oddzielne na spółk ę. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ka żdy z wykonawców składaj ą cych ofert ę wspóln ą. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5 z 64

6 W przypadku składania oferty wspólnej ww. za ś wiadczenie składa ka żdy z wykonawców składaj ą cych ofert ę wspóln ą. W przypadku składania oferty przez spółk ę cywiln ą wykonawca musi zło ż yć oddzielne za ś wiadczenia dla ka żdego ze wspólników oraz oddzielne na spółk ę. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. za ś wiadczenie składa ka żdy z wykonawców składaj ą cych ofert ę wspóln ą. W przypadku składania oferty przez spółk ę cywiln ą wykonawca musi zło ż yć oddzielne za ś wiadczenia dla ka żdego ze wspólników oraz oddzielne na spółk ę. 6b. WYKAZ ZAŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANY SPRZĘT ODPOWIADA WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Dokumenty dotyczące: Zaświadczenie uprawnionego podmiotu do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowany sprzęt posiada Certyfikat CE lub deklarację zgodności z wymaganiami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późn.zm. o systemie oceny zgodności, certyfikat Energy Star lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Dokument potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (wydruk ze strony Microsoft WHCL) UWAGA! : 1. Wykonawca może zamiast zaświadczeń o których mowa w SIWZ złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2. Wykonawca może zamiast zaświadczeń o których mowa w SIWZ złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowania równoważnych środków zarządzania środowiskiem. 3. Dokumenty złożone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę. 6 z 64

7 6c. WYKONAWCY ZAGRANICZNI 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6a ppkt 2), 3), 4) i 5) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6a ppkt 6) siwz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit a) i c) oraz w ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. a). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) i 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy ppkt 3) stosuje się odpowiednio. 6d. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 7 z 64

8 Wymienione w pkt 6, 6a, 6b, 6c, 6d dokumenty muszą być złożone wraz z ofertą w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej stronie dokumentu przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (czytelny podpis lub podpis opatrzony imienną pieczęcią) z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt 6 I, II. UWAGA!!!!!!! - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. - W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia. 7. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 2). 4) Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ppkt 1). 8. PODWYKONAWCY Wykonawca wskaże w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego, część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 PZP. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć nie dotyczy. Nie dołączenie do formularza ofertowego ww. załącznika Zamawiający potraktuje jako brak podwykonawców w przedmiotowym postępowaniu. 8 z 64

9 9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI A. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem i żąda ich niezwłocznego dostarczenia w wersji pisemnej. Zawsze obowiązuje pisemna forma porozumiewania się. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron może żądać od drugiej niezwłocznego potwierdza faktu ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu. B. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami inspektor Adolf Adamek, ul. Rynek 1, Narol, tel , fax , 9 z 64

10 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: ,00 PLN, (słownie: piętnaście tysięcy zł, 00/100 gr) 2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto : Urząd Miasta i Gminy Narol Nr rachunku: z dopiskiem: Zakup: 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem, programu ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów i 53 aktywnych urządzeń sieciowych oraz 30 drukarek z dodatkowym kompletem tonerów wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn.: Internet w Naszym Zasięgu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. Kopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. 5) Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Narol, a kserokopię dołączyć do oferty. 6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7) Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy złożyć wraz z ofertą. Uwaga: Zgodnie z zapisami w ustawie (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), w świetle art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Ponieważ jest to okoliczność, skutkująca zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji 10 z 64

11 jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć. 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1) Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1) Ofertę stanowi Formularz ofertowy zamieszczony w Rozdziale IV SIWZ wraz z niżej wymienionym załącznikami: Uwaga: a) Propozycja zlecenia części robót podwykonawcom załącznik nr 1 do Rozdziału IV. b) Formularz cenowy złożony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do Rozdziału IV, c) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 do Rozdziału IV, Nie dołączenie do formularza ofertowego załącznika nr 1 wymienionego w ppkt a). Zamawiający potraktuje jako brak podwykonawców w przedmiotowym postępowaniu, natomiast nie dołączenie do formularza ofertowego wypełnionych załączników nr 2 i 3 wymienionych w ppkt b). i c). będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP jako, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ. UWAGA!!! UWAGA!!! 1) Celem uznania przez Zamawiającego, że oferta została złożona przez podmiot do tego uprawniony należy dołączyć do oferty dokument lub dokumenty, z których wynika uprawnienie do podpisania oferty i dokumentów złożonych wraz z ofertą np.: aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, statut spółki itp. (o ile uprawnienie to nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa w pkt 6a ppkt 2) SIWZ) W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów do realizacji zamówienia, które składają na potwierdzenie warunków wymagane dokumenty (patrz pkt 6 I, II) należy dołączyć dokumenty jak wyżej, dotyczące tego podmiotu i przez niego podpisane za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo 11 z 64

12 do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą (o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, o których mowa wyżej) i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii, pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie. 2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty złożone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 3) Oferta winna być napisana czytelnie i trwale np. w postaci wydruku komputerowego. Oferta wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami powinna być zszyta, zbindowana itp. tak aby uniemożliwić ewentualną utratę stron oferty i załączonych do niej dokumentów. 4) Oferta formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia złożone wraz z ofertą należy podpisać przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę oraz zapisaną datę naniesienia zmiany. 6) Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności Formularz ofertowy, należy wypełnić ściśle wg wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać nie dotyczy. 7) Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ. 8) Ofertę wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami należy umieścić w kopercie zaadresowanej i przesłać lub dostarczyć na adres Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Narol ul. Rynek Narol OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP: 89 KOMPUTERÓW STACJONARNYCH I 51 LAPTOPÓW, WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, PROGRAMU OCHRONY RODZICIELSKIEJ NA 89 KOMPUTERÓW, 10 ROUTERÓW I 53 AKTYWNYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH ORAZ 30 DRUKAREK Z DODATKOWYM KOMPLETEM TONERÓW WRAZ Z INSTALACJĄ, KONFIGURACJĄ I SERWISEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN.: INTERNET W NASZYM ZASIĘGU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE NAROL WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA. PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1) Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty i dokumentów załączonych do oferty. 2) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3) W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w ppkt 10), z dodaniem słowa Zmiana lub Wycofanie. 12 z 64

13 4) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 5) Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 6) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 7) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w ppkt 10), z dodaniem słów Tajemnica przedsiębiorstwa. 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1) Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, Narol. 2) Termin składania ofert: do dnia: 25 stycznia 2013 r., do godziny 12:00 3) Termin otwarcia ofert: 25 stycznia 2013 r., godzina 12:30 4) Miejsce otwarcia ofert: Sala Narad Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, Narol. 5) O ofercie złożonej po terminie Wykonawca niezwłocznie zostanie zawiadomiony, a oferta zostanie zwrócona po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 6) Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 7) O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1) Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę w PLN, w cenie należy uwzględnić należne podatki w tym podatek od towarów i usług z podaniem wysokości w % na podstawie Formularza cenowego. 2) Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 3) W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z wykonaniem całego przedmiotu zamówienia. 4) Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w innych walutach niż PLN. 5) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 13 z 64

14 15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Kryteria - cena - waga 60%; wydajność komputerów stacjonarnych wg testów SYSmark waga 20%; wydajność laptopów wg testów Mobilemark %. Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. W przyjętej skali punktowej 100 oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ilość punktów wyliczana wg wzorów: Dla kryterium cena: Cn (Cena najniższa) Ilość punktów = X 60% Cb (Cena badana) Dla kryterium wydajności komputerów i laptopów: Wn (Wydajność najwyższa) Ilość punktów = X 20% Wb (Wydajność badana) Suma punktów za trzy kryteria będzie stanowiła ocenę oferty. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego testy wydajnościowe dla sprzętu komputerowego za pomocą aplikacji testujących SYSmark 2012 i Mobilemark Wykonawca zapewni aplikację testującą oraz zestawy testowe w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przed zawarciem umowy nie przewiduje się dopełnienia żadnych formalności. 17. OGÓLNE WARUNKI UMOWY Zostały określone w projekcie umowy Rozdział V SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty DOSTAWCY, polegających na: a) zmianie ceny brutto sprzętu w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 14 z 64

15 b) zmianie osób wymienionych w 2 ust. 2 i POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej w formie: 1. odwołania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. a) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. b) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 2. skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby Odwoławczej do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych od art. 179 do art. 198g Rozdział II. Określenie przedmiotu zamówienia 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem, programu ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów i 53 aktywnych urządzeń sieciowych oraz 30 drukarek z dodatkowym kompletem tonerów wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn.: Internet w Naszym Zasięgu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 15 z 64

16 Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym poniżej. Podane parametry techniczne są minimalnymi i ich nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty, jako że jej treść jest niezgodna z treścią SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). UWAGI DLA WYKONAWCY: Jeżeli element urządzenia jest opisany jako równoważny oznacza to urządzenie równoważne wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zakup 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem, programu ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów i 53 aktywnych urządzeń sieciowych oraz 30 drukarek z dodatkowym kompletem tonerów wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn.: Internet w Naszym Zasięgu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Komputery stacjonarne 89 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ: Komputer stacjonarny obsługujący 64 bitowe systemy operacyjne 2. Zastosowanie Aplikacje biurowe, aplikacje edukacyjne i multimedialne 3. Wydajność obliczeniowa Komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSmark 2012 wynik min. 120 pkt. Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze o konfiguracji oferowanej. Dokumentem potwierdzającym spełnienie ww. wymagań będzie wydruk ze strony internetowej, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzający zamieszczenie na stronie informacji o spełnieniu ww. wymagań przez oferowany komputer, lub wydruk z przeprowadzonych testów przez Wykonawcę, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego testy wydajnościowe dla sprzętu komputerowego za pomocą aplikacji testującej SYSmark Wykonawca zapewni aplikację testującą w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Ewentualne 16 z 64

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKRE- ŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Rozbudowę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ZP 4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013

Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013 Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa ZP/1/2012 Dostawa,

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo