SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego według Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Artur Osiński imię i nazwisko Zatwierdzam podpis

2 Spis Treści 1. DEFINICJE DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TRYB POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/ZAKUPU UWAGI DLA WYKONAWCÓW TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA TERMIN PŁATNOŚCI WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU KRYTERIA OCENY OFERT SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY ELEMENTY SKŁADOWE OFERTY OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY WADIUM OPIS SPOSBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OTWARCIE OFERT - NIEJAWNE BADANIE OFERT AUKCJA ELEKTRONICZNA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY UMOWA UWAGI KOŃCOWE ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ Strona 2 z 16

3 1. DEFINICJE Następujące pojęcia użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają poniższe znaczenie: 1) Grupa Kapitałowa PGE lub GK PGE - PGE S.A. oraz spółki będące stronami Porozumienia o współpracy, jednostki zależne, kontrolowane przez PGE. 2) Kierownik Zamawiającego - Zarząd lub Dyrektor Generalny Oddziału PGE Dystrybucja S.A. lub inna osoba działająca na podstawie stosownych umów, aktów wewnętrznych lub pełnomocnictw, która wykonuje w Postępowaniu zakupowym czynności zastrzeżone dla Kierownika Zamawiającego. 3) Oferta - oświadczenie woli zawarcia Umowy zakupowej lub ramowej złożone przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej, w odpowiedzi na SIWZ w formie określonej w tych dokumentach. 4) Najkorzystniejsza oferta - Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów albo Oferta z najniższą ceną. 5) Oddział - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna 6) Postępowanie zakupowe - proces mający na celu wyłonienie Wykonawcy dla realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych, prowadzony na podstawie Regulaminu, ustawy Prawo zamówień publicznych lub Kodeksu cywilnego 7) Specyfikacja/SIWZ - dokument zawierający informacje i wymagania pozwalające na złożenie Ofert 8) Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja zawierająca opis przedmiotu zamówienia. 9) Umowa zakupowa / umowa - umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia Postępowania zakupowego umowa odpłatna pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane, lub Umowa ramowa, 10) Regulamin Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. wprowadzony, do stosowania z dniem r., Zarządzeniem nr 50/14 Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z dnia r. 11) Kodeks Cywilny - Kodeks cywilny. (Dz. U. z 18 maja 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 12) Zamawiający - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna w ramach udzielonego pełnomocnictwa, 13) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zakupu, złożyła Ofertę lub zawarła Umowę zakupową 14) Zamówienie/Zakup - potrzeba zakupowa, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane 2. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej adres: Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, która prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: zł w całości opłacony: Telefon: (41) , , Fax.: (41) , Witryna WWW: Strona 3 z 16

4 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku. 3. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 3.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami. Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. wprowadzony, do stosowania z dniem r., Zarządzeniem nr 50/14 Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z dnia r. oraz na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia Regulaminu zakupów PGE Dystrybucja S.A. i Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 3.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz wszelka korespondencja prowadzona jest w formie pisemnej w języku polskim Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania zakupowego bez podania przyczyny. (pkt Unieważnienie postępowania podp Regulaminu zakupów PGE Dystrybucja S.A. ) 4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej: 5. TRYB POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO 5.1. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. oraz na podstawie niniejszej SIWZ Postępowanie zakupowe oraz wszelka korespondencja prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja przesłana w formie elektronicznej ( ) lub faksem spełnia wymóg pisemności. 6. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/ZAKUPU 6.1. Nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV Przedmiotem zamówienia jest Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx w zakresie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ Powyższy asortyment winien być objęty gwarancją określoną w załączniku nr 1 do SIWZ. 7. UWAGI DLA WYKONAWCÓW 7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie części zamówienia podwykonawcom Zamawiający przewiduje wybór oferty za pomocą aukcji elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ pkt 22. 1/ INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ a) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty dla zadania z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zgodnie z pkt i Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. b) Wykonawca uczestniczący w aukcji dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej ostateczny formularz ofertowy podlegającego procesowi aukcyjnemu, tzw. Formularz ofertowy po aukcji, który Zamawiający prześle Wykonawcom wraz z zaproszeniem. c) Zamawiający zgodnie z pkt Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcą jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Strona 4 z 16

5 d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowo negocjacji handlowych, w sytuacji kiedy oferta najkorzystniejsza po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej przekracza zaplanowany na ten cel budżet. Do udziału w negocjacjach handlowych zostanie zaproszony Wykonawca, który brał udział w aukcji elektronicznej i złożył najkorzystniejszą ofertę. e) Wykonawca po przeprowadzonych negocjacjach handlowych zgodnie z pkt Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej ostateczny formularz ofertowy tzw. Formularz ofertowy po negocjacjach, który Zamawiający prześle Wykonawcy wraz z zaproszeniem. 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Dostawa zrealizowana będzie na koszt i staraniem Wykonawcy od daty podpisania umowy do dnia r. 9. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA Jako miejsce dostawy ustala się: 1. Serwery dla systemu WindEx CIM: Serwery: 4 szt. - CPD, ul. Piłsudskiego 51, Skarżysko-Kamienna. 2. Terminale i monitory dyspozytorskie: 1) CD Kielce ul. Sandomierska 105, Kielce: Komputer + 4 monitory ( 27 ) 1 kpl. Stelaż 4 monitorowy wraz z montażem monitorów - 1 szt. Komputer + 2 monitory ( 27 ) - 1kpl. 2) CD Kielce ul. Okrzei103, Jędrzejów: Komputer + 4 monitory ( 27 ) 1 kpl. Stelaż 4 monitorowy wraz z montażem monitorów - 1 szt. Komputer + 2 monitory ( 27 ) - 1kpl. 3) CD Skarżysko ul. Rejowska 95, Skarżysko-Kamienna: Komputer + 4 monitory ( 27 ) 1 kpl. Stelaż 4 monitorowy wraz z montażem monitorów - 1 szt. Komputer + 2 monitory ( 27 ) - 1kpl. 4) CD Skarżysko ul. Krakowska 44, Końskie: Komputer + 4 monitory ( 27 ) 1 kpl. Stelaż 4 monitorowy wraz z montażem monitorów - 1 szt. Komputer + 2 monitory ( 27 ) - 1kpl. 5) CD Kozienice ul. Przemysłowa 11, Kozienice: Komputer + 4 monitory ( 27 ) 1 kpl. Stelaż 4 monitorowy wraz z montażem monitorów - 1 szt. Komputer + 2 monitory ( 27 ) - 1kpl. 6) CD Kozienice ul. Mogielnicka 32, Grójec: Komputer + 4 monitory ( 27 ) 1 kpl. Stelaż 4 monitorowy wraz z montażem monitorów - 1 szt. Komputer + 2 monitory ( 27 ) - 1kpl. Strona 5 z 16

6 3. Stanowiska do edycji map ul. Szydłowiecka 26A, Skarżysko-Kamienna. Departament Specjalistyczny Wydział Telemechaniki: 1) Komputer + 2 monitory ( 27 ) 3 kpl. 10. TERMIN PŁATNOŚCI Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu zamówienia, podpisanego protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej nr zamówienia Zamawiającego. Oryginał faktury VAT wraz z niezbędnymi załącznikami, potwierdzającymi dostarczenie/odebranie przedmiotu umowy (np. wz, protokół odbioru), należy przesyłać na adres: Skrytka Pocztowa nr 227 Iron Mountain Polska Sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego Radom 9 lub adres poczty elektronicznej: (do przesyłania faktur w formie elektronicznej wymagane jest podpisanie odrębnego oświadczenia) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN. 11. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W Postępowaniu zakupowym o udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu, 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu O udzielenie zakupu może ubiegać się wykonawca, który: 1) Przedłożą ofertę zgodną z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków poprzez szczegółową analizę dokumentów przedłożonych przez Wykonawców. Ocena spełnienia opisanych w niniejszej SIWZ warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt 14 SIWZ W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli: 1/ Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub innych wymagań określonych przez Zamawiającego, 2/ Wykonawca nie wykonał umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją nienależycie, bądź znajduje się w sporze ze Spółką GK PGE, 3/ ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne, 4/ złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będąc zaproszony do udziału w Postępowaniu, 5/ Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta odrzucona nie podlega ocenie i jest nieważna. Nie wniesienie wadium przez Wykonawcę, (jeśli jest wymagane zgodnie z pkt 16) do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy. Strona 6 z 16

7 12. KRYTERIA OCENY OFERT Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium: cena brutto oferty 100% Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (złożona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ), która otrzyma największą ilość punktów Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu ewentualnych rabatów oraz zniżek Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który w wyniku wyboru takiej oferty miałby obowiązek wpłacić Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto przedmiotu zamówienia W cenie jednostkowej netto Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy w tym koszty dostawy Wartość netto uzyskuje się poprzez pomnożenie ilości jednostek przez cenę jednostkową netto towaru Wykonawca jest zobowiązany do określenia stawki % podatku VAT Wartość podatku VAT wartość (kwotę) podatku VAT zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, Wartość podatku VAT uzyskuje się przez pomnożenie ceny jednostkowej netto/ netto towaru przez stawkę % podatku VAT Cenę jednostkową brutto uzyskuje się poprzez dodanie do ceny jednostkowej netto wartości podatku VAT Wszystkie ceny i wartości kwotowe należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena oferty winna zawierać podatek VAT - od towarów i usług wg stawki obowiązującej na dzień składania ofert Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT - od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty Cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie Oferta winna zawierać ostateczną sumaryczną wartość zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Cena oferty (wartość brutto) winna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie Wszystkie ceny i wartości kwotowe należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 14. ELEMENTY SKŁADOWE OFERTY W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oferta winna składać się z następujących elementów: Wypełniony i podpisany "Formularz ofertowy załącznik nr 2 do SIWZ Zaakceptowany i parafowany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Projekt Umowy - załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw Strona 7 z 16

8 do Wykluczenia. (Załącznik nr 4 do SIWZ) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z płaceniem podatków, lub decyzję potwierdzającą, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (za aktualne uważa się zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub decyzję potwierdzającą, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (za aktualne uważa się zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). UWAGA: w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w pkt.14.3 do 14.6 składa każdy podmiot W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - należycie wykonał dostawy w ilości porównywalnej w danym zadaniu z przedmiotem zamówienia oraz udokumentuje, że dostawy zostały należycie wykonane. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca składa wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw (stanowiących przedmiot zamówienia) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane. Wzór wykazu Doświadczenie stanowi załącznik nr 5 do SIWZ Referencje (dokumenty) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie za okres ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z załączonym do oferty wykazem Doświadczenie ). Referencje (dokumenty), w odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych okresowych lub ciągłych - dokument winien być wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający w razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt i 14.8 budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia (dokumentu) albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu Oryginał imiennego upoważnienia (pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w tym do podpisania oferty wraz z załącznikami do SIWZ oraz zaakceptowania i parafowania Projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, uczestniczenia w negocjacjach handlowych, jeżeli oferta, podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, należy do oferty dołączyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, która w przypadku umowy konsorcjum powinna zawierać między innymi następujące postanowienia: a) oznaczenie stron, b) wskazanie Lidera konsorcjum c) jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia Strona 8 z 16

9 d) odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy poszczególnych uczestników konsorcjum wobec Zamawiającego(art. 366 Kodeksu cywilnego), e) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia f) zasady działania uczestników konsorcjum z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej Karty katalogowe z opisem parametrów technicznych oferowanego sprzętu komputerowego w języku polskim. Załączone pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w pkt SIWZ, winno być wystawione przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia na rzecz firmy będącej liderem konsorcjum. W przypadku podpisania oferty przez osobę/y nie uprawnione do reprezentowania lidera konsorcjum zgodnie z dokumentem, o którym mowa w pkt SIWZ wystawionym na rzecz lidera konsorcjum, również należy załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby wystawione przez lidera konsorcjum. Wystarczającymi dokumentami są również pełnomocnictwa wystawione przez każdego z uczestników konsorcjum dla pełnomocnika konsorcjum. Dokumenty, o których mowa w pkt 14.3.,14.4., i 14.6 SIWZ winny być podpisane przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub przez ustanowionego pełnomocnika Wykonawców. Dokumenty, o których mowa w pkt. 14 należy załączyć w oryginale lub odpisie (z wyłączeniem pkt. 14.9) poświadczonym na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do jej prawdziwości) Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem Oświadczenie Producenta zestawu komputerowego potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta, oraz w razie nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 15. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta winna zawierać dokumenty wyszczególnione w pkt. 14 SIWZ Oferta winna zawierać SPIS TREŚCI uwzględniający: liczbę porządkową, nazwę dokumentu oraz numer strony, na której ten dokument się znajduje Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ i przedstawienia oferty zgodnie z jej wymogami Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przedstawionym aktem rejestrowym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Zamawiający wymaga aby następujące dokumenty: 1\ Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ), 2\ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do Wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ oprócz podpisu (podpisów) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy dodatkowo były opatrzone pieczęcią firmową oraz pieczęcią imienną osób reprezentujących Wykonawcę Dokumenty wymienione przez Zamawiającego w pkt SIWZ winny zostać wypełnione Strona 9 z 16

10 przez Wykonawcę ściśle wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ Dokumenty stanowiące ofertę należy ułożyć w kolejności wymienionej w punktach 14 niniejszej SIWZ Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane i złączone (spięte, zszyte) w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek karty Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeśli nie wynika to z innych dokumentów, załączonych przez Wykonawcę Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. z późn. zm.), winny być przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (paczce lub kopercie), uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania (paczki lub koperty) Opakowanie (paczka lub koperta) winno być zaadresowane na adres Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Departament Logistyki ul. Szydłowiecka 26 A Skarżysko Kamienna i oznaczona napisem: Oferta na: Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/ WADIUM Nie otwierać przed dniem roku przed godz. 10: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert, wskazanym w punkcie 18.1 SIWZ. Wysokość wadium wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Nie wniesienie wadium przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1/. pieniężnej 2/. poręczeniach bankowych, 3/. gwarancjach bankowych, 4/. gwarancjach ubezpieczeniowych, Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być: nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie beneficjenta z terminem ważności nie krótszym niż termin związania ofertą Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach, przy czym łączna wysokość wadium nie może być mniejsza niż kwota określona przez Zamawiającego W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium może być wystawione na jednego z Wykonawców ubiegających się o zamówienie, bądź na więcej niż jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, z tym, że łączna wartość wskazana w dokumentach musi być równa, co najmniej wartościom określonym w pkt Potwierdzenia wniesienia wadium; Strona 10 z 16

11 1/. w przypadku wniesienia wadium w gwarancjach lub poręczeniach oryginał gwarancji winien być dostarczony do Zamawiającego przed upływem terminu na złożenie oferty (np. osobiście lub drogą pocztową). Zamawiający dopuszcza by oryginał znajdował się w tej samej kopercie, co oferta, z zastrzeżeniem, że nie może być on na stałe z ofertą złączony. Do oferty należy dołączyć kserokopię gwarancji potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem; 2/. w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty należy załączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (z informacją, jakie zadanie obejmuje) Wadium wnoszone w postaci pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego w banku: Bank Pekao S.A. numer konta z adnotacją: Wadium Postępowanie nr 200/GL/LZA/MZ/2015 na Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca wadium na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom niezwłocznie po unieważnieniu Postępowania zakupowego albo wyborze Oferty, z wyjątkiem wadium Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca niezwłocznie po zawarciu Umowy zakupowej oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca wycofał Ofertę przed upływem terminu składania Ofert lub Wykonawca został odrzucony, bądź upłynął termin związania Ofertą Zamawiający może zatrzymać wadium w sytuacji, gdy Wykonawca nie potwierdził wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach handlowych lub oferty złożonej w aukcji elektronicznej, uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej albo nie wniósł w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 17. OPIS SPOSBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pytanie Wykonawcy musi być sformułowane na piśmie i dostarczone do Zamawiającego (PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki, ul. Szydłowiecka 26, Skarżysko-Kamienna pokój nr 213 Sekretariat na II piętrze), w terminie nie późniejszym niż na 3 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiający zamieści wyjaśnienia dotyczące SIWZ oraz postępowania będą umieszczane na stronie internetowej Osobami upoważnionymi do kontaktowania z Wykonawcami są: w sprawach proceduralnych: Marta Agnieszka Zep w sprawach technicznych: Sławomir Kotański Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do UWAGA: (Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego oraz nazwą zadania) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania w formie elektronicznej lub faksem za skuteczne dostarczenie uważa się moment potwierdzenia Przed upływem terminu składania Ofert, Komisja Przetargowa może podjąć decyzję o wprowadzeniu modyfikacji treści Ogłoszenia o Zamówieniu niepublicznym lub SIWZ w szczególności opisu przedmiotu Zakupu, kryteriów oceny Ofert oraz ich znaczenia, warunków udziału w postępowaniu, wymagań dotyczących dopuszczenia Wykonawców do kolejnego etapu Postępowania zakupowego (warunki prekwalifikacji), jak również IPU albo projektu Umowy zaku- Strona 11 z 16

12 powej. uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia zmian i może przedłużyć termin składania Ofert Zamawiający zamieszcza informację o modyfikacji SIWZ lub Ogłoszenia o Zamówieniu na stronie internetowej. Modyfikacja SIWZ lub Ogłoszenia o Zamówieniu jest wiążąca dla Wykonawców. 18. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać do dnia r. do godz. 9:00 w: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Departament Logistyki ul. Szydłowiecka Skarżysko-Kamienna pokój nr 213 Sekretariat na II piętrze Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu przez Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert Zmiana lub wycofanie oferty winno być opisane nr i nazwą postępowania oraz zaadresowane w ten sam sposób co oferta, odpowiednio opatrzone napisem WYCOFANIE, ZMIANA Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert, które nie zostały oznaczone i zaadresowane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy będą odnosiły się do terminu zmienionego O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej. 19. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni kalendarzowych i bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Przed upływem terminu związania Ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania Ofertą z własnej inicjatywy Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, o którym mowa w pkt 16.1, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 20. OTWARCIE OFERT - NIEJAWNE Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Departament Logistyki Wydział Zamówień ul. Szydłowiecka 26 a, Skarżysko-Kamienna świetlica na parterze Wszystkie oferty doręczone do Zamawiającego po terminie złożenia zostaną zwrócone Otwarcie ofert jest niejawne Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków Strona 12 z 16

13 płatności zawartych w ofertach. 21. BADANIE OFERT PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Wszystkie oferty, zostaną zbadane pod względem formalnym i merytorycznym W toku badania i oceny wniosków lub Ofert Komisja Przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych wniosków lub Ofert oraz złożonych oświadczeń lub dokumentów. Komisja Przetargowa może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów wskazanych w treści Ogłoszenia o Zamówieniu niepublicznym, lub SIWZ, lub złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie Komisja Przetargowa poprawia w ofercie oczywiste omyłki i zawiadamia Wykonawcę o ich poprawieniu oraz prawie Wykonawcy do wniesienia sprzeciwu w wyznaczonym terminie. W przypadku innych omyłek Komisja przetargowa może wezwać Wykonawcę do ich poprawienia w wyznaczonym terminie W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może zdecydować o odrzuceniu Oferty Wykonawcy, jeżeli: 1/. oferta nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 2/. oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę wykonania przedmiotu Zakupu, 3/. oferta Wykonawcy jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa, 4/. Wykonawca nie poprawił omyłek w Ofercie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistych omyłek przez Zamawiającego, 5/. Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty na wezwanie Zamawiającego, 6/. wykonawca złożył Ofertę lub ofertę wstępną nie będąc zaproszony do jej złożenia. Oferta odrzucona nie podlega ocenie i jest nieważna 22. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zgodnie z pkt i Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dopuści i zaprosi do aukcji elektronicznej tych wykonawców w ilości trzech którzy złożyli najkorzystniejsze oferty papierowe. Jeżeli zostanie złożona tylko 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu Zamawiający zgodnie z pkt Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcą Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną na adres podany w formularzu oferty, instrukcje obsługi systemu aukcyjnego w postaci Podręcznika Oferenta oraz login i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO AUKCJI WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ PODRĘCZNIKA OFERENTA Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej Wykonawców w ilości trzech którzy złożyli najkorzystniejsze oferty papierowe oraz oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o: 1/. pozycji złożonych przez nich ofert, 2/. stronie internetowej na której odbędzie się aukcja, https://swpp.gkpge.pl 3/. minimalnych wartości postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej, 4/. terminie otwarcia aukcji elektronicznej, 5/. terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej, 6/. sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej Zamawiający informuje, iż przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena ofertowa [PLN] Zamawiający podaje wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców przystępujących do udziału w aukcji: Strona 13 z 16

14 1/. nazwa i NIP Wykonawcy oraz imię, nazwisko, i nr telefonu osoby do kontaktów podczas aukcji. 2/. Dodatkowe informacje dla Wykonawców dotyczące aukcji elektronicznej: Aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosić będzie: 20 min. Zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi wraz z upływem podstawowego czasu trwania aukcji elektronicznej - pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa oferta (zgłoszone nowe postąpienie) aukcja zostanie automatycznie przedłużona - o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę od chwili złożenia nowej oferty, o ile nie nastąpi nowe postąpienie. Aukcja elektroniczna odbywać się będzie według reguły zniżkowej dynamicznej, co oznacza, że każda oferta cenowa wykonawcy zostanie przyjęta przy minimalnej wartości postąpienia, tylko wówczas gdy będzie ona niższa od aktualnej oferty Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia ceny uprzednio złożonej oferty. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej do systemu, aukcyjnego przy użyciu otrzymanego loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania aukcji Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania oferta nie ulega zmianie Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej wszystkie wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawca będą sobie przekazywać drogą elektroniczną W przypadku awarii systemu aukcyjnego Zamawiający ma prawo wstrzymać aukcję lub ją unieważnić. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adres podany w formularzu oferty. 3/. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych niezbędne do udziału w aukcji: Komputer klasy PC z procesorem min. Pentium 133 Mhz; Pamięć operacyjna min. 64 MB; System operacyjny MS-Windows w wersji 98 lub wyższej; Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej lub MS Explorer w wersji 5.5 SP 1 lub wyższej; Połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 56 kb/s Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę po negocjacjach handlowych lub aukcji elektronicznej. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą Ofertę w toku aukcji elektronicznej Jako najkorzystniejsza zostanie wskazana oferta, która po zakończeniu aukcji uzyskała najniższą cenę. Wykonawcy zobowiązani są do niezwłocznego (maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych) pisemnego potwierdzenia ostatecznej ceny oferty złożonej w trakcie aukcji. Wykonawca uczestniczący w aukcji dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej Strona 14 z 16

15 ostateczną ofertę - formularz ofertowy po aukcji, podlegającej procesowi aukcyjnemu, tj. na które złożył uprzednio ofertę Ofertę po aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych Wykonawca może przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu, na adresy/numery korespondencyjne Zamawiającego, podane w SIWZ. Oferta po aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych winna być podpisana zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub przez pełnomocnika. Jeżeli Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę, nie potwierdził wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach handlowych lub oferty złożonej w aukcji elektronicznej w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia przeprowadzenia negocjacji handlowych lub aukcji, Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert. 23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 24. UMOWA PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarzysko-Kamienna zawrze umowę z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione w SIWZ wymagania oraz przedłoży ofertę najkorzystniejszą w według kryteriów przyjętych w niniejszym SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą Zawarcie umowy nastąpi w terminie 5 dni licząc od daty przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub pocztą elektroniczną. Podpisanie umowy nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 1) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację przedmiotu Umowy, 2) zmiany obowiązującej stawki VAT, 3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na umotywowany, pisemny wniosek jednej ze Stron Umowy, przedstawiony drugiej stronie Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę, uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy), nie potwierdził wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach handlowych lub oferty złożonej w aukcji elektronicznej, Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert. 25. UWAGI KOŃCOWE Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:http://skarzysko.pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi.html Ponadto Wykonawca który złożył Najkorzystniejszą Ofertę otrzyma informację em, faksem lub w innej formie wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym o wyniku Postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców informuje o jego zakończeniu Wykonawca, którzy złoży najkorzystniejszą ofertę zostanę powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. jest do wglądu od poniedziałku do piątku od godz do w Departamencie Logistyki, Wydział Zamówień, ul. Szydłowiecka 26, Skarżysko-Kamienna oraz dostępny na stronie internetowej SIWZ wraz z załącznikami nie może być wykorzystywana przez Wykonawców do innych celów. Strona 15 z 16

16 26. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ Specyfikacja techniczna oraz warunki gwarancji i serwisu załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy załącznik nr 2 do SIWZ Projekt Umowy załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do Wykluczenia załącznik nr 4 do SIWZ Wzór wykazu Doświadczenie - załącznik nr 5 do SIWZ. SIWZ opracowała: Marta Agnieszka Zep. Strona 16 z 16

17 Nr postępowania 200/GL/LZA/MZ/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Data sporządzenia oferty... Pieczęć Firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY PO AUKCJI TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx Postępowanie prowadzone według Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A.. Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. 1. Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa.... Siedziba... Nr telefonu/faksu... nr NIP... nr REGON Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx w następującym zakresie: Lp. Nazwa asortymentu Ilość J.m. 1. Serwer dla systemu WindEx CIM 4 szt 2. Komputer (terminal)+ 4 monitory ( 27 ) 6 3. Komputer (terminal)+ 2 monitory ( 27 ) 6 4. Komputer (do edycji map)+ 2 monitory (27 ) 3 5. Mocowanie monitorów (stelaże 4 monitorowe) 6 3. Zobowiązania Wykonawcy Zobowiązuję się wykonać dostawy objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ na łączną kwotę: szt szt szt szt Cena netto... zł (słownie...) Podatek VAT... zł Strona 1 z 3

18 Nr postępowania 200/GL/LZA/MZ/2015 Cena brutto... zł (słownie...) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Cena jednostkowa netto /zł/ Wartość netto /zł/ (3x4) Stawka podatku VAT /%/ Wartość podatku VAT/zł/ (5x6) Serwer dla systemu WindEx CIM 2. Komputer (terminal)+ 4 monitory ( 27 ) 3. Komputer (terminal)+ 2 monitory ( 27 ) 4. Komputer (do edycji map)+ 2 monitory (27 ) 5. Mocowanie monitorów (stelaże 4 monitorowe) Oświadczam, że zgodne z Regulaminem Zakupów PGE Dystrybucja S.A.: Wartość brutto /zł/ (5+7) 1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, 3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Oświadczenie Wykonawcy 4.1. Zobowiązuję się do realizacji dostaw zgodnie z warunkami i terminem realizacji dostaw określonym w pkt. 8 SIWZ oraz zgodnie z miejscem realizacji dostaw określonym w pkt. 9 SIWZ Akceptuję termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu umowy, podpisanego protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej nr zamówienia Zamawiającego za zrealizowaną dostawę Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) akceptuję ją w całości i nie wnoszę do niej zastrzeżeń Akceptuję wskazany w SIWZ okres związania ofertą Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty przedstawiają stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty Oświadczam, że oferta nie zawiera*/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje poufne są zawarte na następujących stronach oferty. i zostały opatrzone napisem POUFNE. *) niepotrzebne skreślić lub uzupełnić odpowiednią informacją 4.7. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem proszę kierować na: faks nr W przypadku wyboru naszej firmy do realizacji przedmiotu zamówienia osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy będzie: Pan/Pani. tel. (całodobowy).. fax. (całodobowy):. . Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich rubryk formularza ofertowego, natomiast Zamawiający nie dopuszcza do wprowadzania przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych zapisów (oświadczeń) w Formularzu ofertowym i we Wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Strona 2 z 3

19 Nr postępowania 200/GL/LZA/MZ/2015 pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Strona 3 z 3

20 Nr postępowania 200/GL/LZA/MZ/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Data sporządzenia oferty... Pieczęć Firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx Postępowanie prowadzone według Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A.. Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. 1. Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa.... Siedziba... Nr telefonu/faksu... nr NIP... nr REGON Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx w następującym zakresie: Lp. Nazwa asortymentu Ilość J.m. 1. Serwer dla systemu WindEx CIM 4 szt 2. Komputer (terminal)+ 4 monitory ( 27 ) 6 3. Komputer (terminal)+ 2 monitory ( 27 ) 6 4. Komputer (do edycji map)+ 2 monitory (27 ) 3 5. Mocowanie monitorów (stelaże 4 monitorowe) 6 3. Zobowiązania Wykonawcy Zobowiązuję się wykonać dostawy objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ na łączną kwotę: szt szt szt szt Cena netto... zł (słownie...) Podatek VAT... zł Strona 1 z 3

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 25/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy Gniew Plac Grunwaldzki Gniew NIP:

OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy Gniew Plac Grunwaldzki Gniew NIP: OGŁOSZENIE z dnia 01.03.2007 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

wiadczenie usługi sprz tania pomieszcze biurowych i terenu zewn trznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres Zamawiaj

wiadczenie usługi sprz tania pomieszcze biurowych i terenu zewn trznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres Zamawiaj Nr sprawy: 420000-ILGW-253-14/09/BK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL ŁÓDŹ, 06 lipca 2016 ROKU ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI 90-419 ŁÓDŹ, Al. Kościuszki 4 REGON: 473073308 NIP: 725-18-43-739 Strona internetowa: www.umed.lodz.pl OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń ul. Przestrzenna 3 70 800 Szczecin 91 462 46 57 sejk@fr.pl www.marinapogon.pl Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/6/2015/SEJK POGOŃ REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Szastarka: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Szastarka: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Szastarka: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: 139250-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nazwa zamówienia: Usuwanie awarii sieci ciepłowniczej na terenie m. st. Warszawy, na zlecenie Zakładów Energetyki Cieplnej Veolia Energia Warszawa S.A. Sporządził: Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych..

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych.. Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych. Numer ogłoszenia: 154653-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo