S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WIĘKSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na DOSTAWĘ I ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY PN-23/10 PODSTAWA PRAWNA: USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 wraz z późn. zmianami) 1

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby telemedycyny, określona w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Miejsce realizacji zamówienia: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: opisu technicznego oferowanego sprzętu oraz oprogramowania, licencji i pozostałych elementów. II. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU DO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. III. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 7- Prawa zamówień publicznych. IV. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKACH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. V. FINANSOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 2. Zamawiający dokona zapłaty, w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 3. Oferowana cena w ofercie ma obejmować wszystkie koszty związane z dostawą. 4. Rozliczenie dostaw realizowane będzie w złotych polskich. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich. 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 3. Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy. 5. Każda strona oferty winna być ponumerowana. 6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 6.1. Ofertę w formie wypełnionego, lub wykonanego przez Wykonawcę formularza zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz załącznik cenowy wykonany przez Wykonawcę na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Wykonawca przedkłada: Oświadczenie (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające, że Wykonawca: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 2

3 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa zamówień publicznych aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub, wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 Prawa zamówień publicznych, koncesję lub zezwolenie, jeżeli odrębne przepisy wymagają posiadania koncesji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem opis techniczny przedmiotu zamówienia, certyfikaty, Uwaga: dokumenty wskazane w pkt muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt , i w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego swego kraju pochodzenia albo zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Wymóg zawarty w uwadze po pkt-cie stosuje się odpowiednio Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymóg zawarty w uwadze po pkt-cie stosuje się odpowiednio W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia informacji o realizacji podobnych zadań w formie wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 3

4 jest krótszy - w tym okresie, zadań odpowiadających swoim rodzajem i wartością, stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie. (Dla spełniania tego wymogu Zamawiający żąda, co najmniej 1 zadania z potwierdzeniem należytego wykonania.) 6.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. : Pakiet A: ,00 zł Pakiet B: ,00 zł Pakiet C: ,00 zł Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w powyższych dokumentach i oświadczeniu Upoważnienie lub pełnomocnictwo, dla osoby reprezentującej Wykonawcę (o ile uprawnienie to nie wynika z treści dokumentu określonego w pkt ). 7. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności wymienionej w niniejszej specyfikacji. 8. Brak jakiegokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów oferty mimo wezwania do ich uzupełnienia w trybie określonym w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz nie zachowanie innych wymogów określonych w specyfikacji spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 9. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez Zamawiającego, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalne. 11. Wykonawca jest związany treścią składanej oferty przez okres sześćdziesięciu dni, liczony od terminu składania ofert. VII. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRZETARGU: 1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 1) w sprawie przedmiotu zamówienia: Adrian Sikorski, nr tel.: , 2) w sprawie składania ofert: Adrianna Zalewska, nr tel.: , 2. Wykonawca może zwrócić się, w formie pisemnej, do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udzieli pisemnych wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Przy udzielaniu odpowiedzi na stronie internetowej nie zostanie ujawniona nazwa oferenta zwracającego się z zapytaniem. 5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4

5 6. Każda, wprowadzona przez Zamawiającego, zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie doręczona wszystkich Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej. Jeżeli zmiana specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże zmianę ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 7. Jeżeli w wyniku zmiany specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej. 8. Jeżeli zmiana dotyczy ogłoszenia i jest istotna, Zamawiający przedłuży termin składania ofert /minimum/ o 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia. 9. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi. VIII. KRYTERIA OCENY: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: L.P. Kryterium Znaczenie 1 Cena. 100 % Wartość wskazanego wyżej kryterium będzie ustalona według następującego wzoru: najniższa cena spośród oferowanych cena podana w ofercie IX. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT: 1. Ofertę należy składać w Kancelarii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro, pok. 101 w terminie do dnia roku, do godz Oferta powinna być umieszczona w zabezpieczonej kopercie zewnętrznej zaopatrzonej w napis: OFERTA DOSTAWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY. 2. Wskazanym jest, aby koperta zewnętrzna nie była zaopatrzona w pieczęcie, ani jakiekolwiek napisy umożliwiające identyfikację Wykonawcy. W dwóch kopertach wewnętrznych należy umieścić: wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z załączonym wzorem, wymagane dokumenty określone w części VI pkt niniejszej specyfikacji. 3. Wszystkie oferty doręczone Zamawiającemu po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom. X. WADIUM: 1. Ustala się wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wysokość wadium na cały przedmiot zamówienia wynosi ,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta złotych), natomiast na poszczególne pakiety wynosi: pakiet nr A 9 900,00 zł, pakiet nr B ,00 zł, pakiet nr C 5 400,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki SA II O/Szczecin , 5

6 poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit.b) ustawy z 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz.1158 z późn.zm.). Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w innej formie niż w/w. 3. Wadium w formie poręczenia i gwarancji winno umożliwiać realizację uprawnień Zamawiającego w terminie nie krótszym od terminu związania Wykonawcy treścią złożonej oferty. 4. Termin wniesienia wadium: do dnia roku, do godz Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 7. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wniesionego wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wadium wniesionego przez wykonawcę, którego oferta została wybrana i z zastrzeżeniem pkt 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po zawarciu umowy. 8. Z zastrzeżeniem pkt 11, Zamawiający zwraca również niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wycofanie oferty przez Wykonawcę po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z właściwej umowy o prowadzenie rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za dokonanie przelewu na konto Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca mimo wezwania go przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, nie złożył żądanych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, z wyjątkiem udowodnienia, że nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XII. OTWARCIE I ROZPATRZENIE OFERT: 1. Otwarcie ofert nastąpi roku o godz w Sali Konferencyjnej (budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 102). 2. W części jawnej postępowania działająca, w imieniu Zamawiającego, Komisja Przetargowa: podaje kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stwierdzi czy oferty zostały złożone w terminie podanym w specyfikacji, otworzy koperty z ofertami; ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy, ceny ofertowe. 3. Wybór oferty zostanie dokonany w trybie niejawnym. 6

7 4. Jeżeli oferta zostanie odrzucona z powodów, o których mowa w art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych lub uznana za odrzuconą wobec wykluczenia Dostawcy ze względów, o których mowa w art. 24 Prawa zamówień publicznych wszyscy, Wykonawcy zostaną równocześnie zawiadomieni o tym fakcie w formie pisemnej. Informacja zawierać będzie uzasadnienie formalne i prawne. 5. Przy wyborze oferty będzie stosowane wyłącznie kryterium ceny oraz ocena punktowa ustalone w części VIII niniejszej specyfikacji. 6. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnienia dotyczącego treści złożonej oferty. 7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją. Poprawki nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Brak zgody Wykonawcy na dokonanie poprawek w zakresie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, spowoduje odrzucenie oferty. 8. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 9. Niezwłocznie po dokonanym wyborze Zamawiający zawiadamia o wyniku jednocześnie wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu i podaje termin, po którego upływie umowa będzie zawarta oraz ogłasza wyniki na stronie internetowej 10. Zasady udostępniania protokołu lub załączników: Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po otrzymaniu pisemnego wniosku, Zamawiający wyznacza termin oraz miejsce udostępnianych dokumentów, udostępnianie dokumentów może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego lub może nastąpić poprzez przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, kopiowanie jest odpłatne - cena za 1 stronę 0,50 zł, Wykonawca pokrywa także koszty przesyłki pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 1. Warunkiem przysługiwania środków ochrony prawnej jest istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia oraz poniesienie lub możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, wskazywać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane pisemnie. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec treści specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Kopię odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, aby mógł on zapoznać się z jego treścią. 5. Zamawiający nie później niż 2 dni od otrzymania kopii odwołania, przekazuje ją innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia 7

8 lub postanowień specyfikacji, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 7. Na wyrok oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Szczecinie, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM: Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z nim oprócz formy pisemnej, także za pośrednictwem faksu o nr i poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Zamawiający posiada następujący adres poczty XV. TERMIN WYKONANIA UMOWY: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: pięć tygodni od dnia podpisania umowy. XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY: Projekt "UMOWY" - zawiera Załącznik nr 4 do specyfikacji. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Załącznik nr 1 do specyfikacji formularz cenowy, Załącznik nr 2 do specyfikacji przedmiot zamówienia, Załącznik nr 3 do specyfikacji formularz ofertowy, Załącznik nr 4 do specyfikacji projekt umowy, Załącznik nr 5 do specyfikacji obowiązki dostawców Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania (według norm PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N 18001:2004). ZATWIERDZAM: 8

9 FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do specyfikacji nr PN-23/10 Załącznik nr 1 do umowy nr PN-23/10 L.p. Nazwa własna Cena jedn. netto Pakiet A 1 Modernizacja oraz rozbudowa posiadanej przestrzeni dyskowej systemu gromadzenia, przechowywania i zarządzania dla posiadanych informacji medycznych, zgodnie z opisem w pakiecie 1A w załączniku nr 2 do SIWZ 2 Dostawa dysków /4 sztuk/ 400 GB 10K 4GB FC do zamontowanej i pracującej macierzy EMC CX3- /wraz z instalacją/, zgodnie z opisem w pakiecie 2A w załączniku nr 2 do SIWZ 3 Dostawa serwerów 2 sztuki wraz z instalacją oraz konfiguracją zgodnie z posiadaną infrastrukturą, zgodnie z opisem w pakiecie 3A w załączniku nr 2 do SIWZ 4 Dostawa serwerów 2 sztuki wraz z instalacją oraz konfiguracją zgodnie z posiadaną infrastrukturą, zgodnie z opisem w pakiecie 4A w załączniku nr 2 do SIWZ 5 Dostawa oprogramowania do wirtualizacji zasobów serwerowych wraz z instalacją oraz konfiguracją, zgodnie z opisem w pakiecie 5A w załączniku nr 2 do SIWZ 6 Rozbudowa istniejącej infrastruktury HP blade c3000 [P/N: B21], zgodnie z opisem w pakiecie 6A w załączniku nr 2 do SIWZ 7 Rozbudowa istniejącej infrastruktury HP blade c3000 [P/N: B21], zgodnie z opisem w pakiecie 7A w załączniku nr 2 do SIWZ Ilość 1 kpl. 4 szt. 2 szt. 2 szt. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. Wartość netto Wartość brutto RAZEM L.p. Nazwa własna Cena jedn. netto Ilość Pakiet B 1 Dostawa Zestawów Komputerowych wraz z oprogramowaniem szt. 22 szt. 22, zgodnie z opisem w pakiecie 1 B w załączniku nr 2 do SIWZ 2 Dostawa Monitorów do Zestawów Komputerowych szt. 22, zgodnie 22 szt. z opisem w pakiecie 2B w załączniku nr 2 do SIWZ 3 Dostawa Zestawów Komputerowych wraz z oprogramowaniem szt. 3 szt. 3, zgodnie z opisem w pakiecie 3B w załączniku nr 2 do SIWZ 4 Dostawa Monitorów do zestawów komputerowych szt. 6, zgodnie z 6 szt. opisem w pakiecie 4B w załączniku nr 2 do SIWZ 5 Dostawa Drukarek szt. 15, zgodnie z opisem w pakiecie 5B w 15 szt. załączniku nr 2 do SIWZ 6 Dostawa Drukarek szt. 5, zgodnie z opisem w pakiecie 6B w 5 szt. załączniku nr 2 do SIWZ 7 Dostawa sprzętu komputerowego serwerowego szt. 3, zgodnie z 3 szt. opisem w pakiecie 7B w załączniku nr 2 do SIWZ 8 Dostawa sprzętu komputerowego serwerowego szt. 1, zgodnie z 1 szt. Wartość netto Wartość brutto 9

10 opisem w pakiecie 8B w załączniku nr 2 do SIWZ 9 Dostawa systemu serwerowego poczty elektronicznej wraz z instalacją i wdrożeniem dla minimum 150 użytkowników, zgodnie z opisem w pakiecie 9B w załączniku nr 2 do SIWZ 10 Dostawa systemu operacyjnego dla serwerów typ II, zgodnie z opisem w pakiecie 10B w załączniku nr 2 do SIWZ 11 Dostawa systemu operacyjnego dla serwerów typ I 8 szt. /licencji/, zgodnie z opisem w pakiecie 11B w załączniku nr 2 do SIWZ 12 Dostawa oprogramowania: pakiet biurowy dla 50 użytkowników, zgodnie z opisem w pakiecie 12 B w załączniku nr 2 do SIWZ 13 Dostawa oprogramowania dla serwera komunikacji wielokanałowej typu II 2 licencje /na dwie maszyny - serwery/ wraz z instalacją oraz konfiguracją, zgodnie z opisem w pakiecie 13B w załączniku nr 2 do SIWZ 14 Dostawa oprogramowanie dla serwera portalu wielofunkcyjnego wraz z instalacją oraz konfiguracją, zgodnie z opisem w pakiecie 14B w załączniku nr 2 do SIWZ 15 Dostawa urządzenia do prowadzenia telekonferencji, zgodnie z opisem w pakiecie 15 B w załączniku nr 2 do SIWZ 16 Dostawa oprogramowania do administracji i zarządzania bazą danych ORACLE, zgodnie z opisem w pakiecie 16B w załączniku nr 2 do SIWZ 17 Dostawa głośników komputerowych szt. 25, zgodnie z opisem w pakiecie 17 B w załączniku nr 2 do SIWZ 18 Dostawa kamer USB szt. 25, zgodnie z opisem w pakiecie 18B w załączniku nr 2 do SIWZ RAZEM 1 kpl. 4 szt. 8 szt. 1 kpl. 2 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 25 szt. 25 szt. L.p. Nazwa własna Cena jedn. netto PAKIET C Ilość Wartość netto Wartość brutto 1 Dostawa stacji komputerowej do diagnostyki obrazów CT, CR, MR z urządzeniem UPS wraz z instalacją oraz konfiguracją, zgodnie z opisem w pakiecie 1C w załączniku nr 2 do SIWZ 2 Dostawa oprogramowania do sterowania automatycznym duplikatorem wraz z instalacją i konfiguracją /1 szt. licencja/, zgodnie z opisem w pakiecie 2C w załączniku nr 2 do SIWZ RAZEM 1 kpl. 1 kpl. miejscowość, data pieczęć i podpis oferenta 10

11 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do specyfikacji nr PN-23/10 Załącznik nr 2 do umowy nr PN-23/10 PAKIET A Modernizacja oraz rozbudowa posiadanej przestrzeni dyskowej systemu gromadzenia, Poz. 1A przechowywania i zarządzania dla posiadanych informacji medycznych 1A/1 Macierz musi być wyposażona w przynajmniej 2 GB pamięci. 1A/2 Macierz musi posiadać wbudowany mechanizm utrzymujący dwie identyczne, lustrzane kopie zawartości pamięci podręcznej (ang. cache mirroring), z której każda jest zlokalizowana na innym kontrolerze macierzy. 1A/3 Pamięć podręczna macierzy dyskowej musi być zabezpieczona przed utratą danych znajdujących się w niej w momencie wystąpienia awarii zasilania macierzy, również w taki sposób by przedłużający się stan braku zasilania nie mógł zagrozić integralności danych poprzez zastosowanie technologii zrzutu zawartości pamięci cache na dyski. 1A/4 Rozwiązanie musi być wyposażone w zdwojone, redundantne moduły odpowiedzialne za obsługę zarządzanej przestrzeni dyskowej, jej konfigurację, liczenie RAID, wraz z redundantnymi ścieżkami dostępu do zasobów dyskowych. Konfiguracja musi posiadać podwójny redundantny system realizacji dostępu do danych (moduł NAS). 1A/5 Podsystem macierzy dyskowej do komunikacji z systemami zewnętrznymi musi zapewniać komunikację w technologii iscsi, CIFS i NFS przy użyciu przynajmniej 4 portów IP na moduł działających z prędkością 1Gb/s. Porty IP macierzy muszą wspierać technologię TCP offload. 1A/6 Macierz dyskowa ma być wyposażona w 4 porty FC do komunikacji z serwerami. Macierz ma pozwalać na podłączenie poprzez FC co najmniej 64 serwerów równocześnie w trybie HA (dwoma ścieżkami). 1A/7 System ma posiadać wyposażenie umożliwiające podłączenie go do dwóch niezależnych źródeł zasilania, w taki sposób by awaria jednego ze źródeł nie spowodowała przerwy w pracy macierzy. 1A/8 Podsystem macierzy dyskowej dla komunikacji z napędami dyskowymi musi zapewniać transfer danych w technologii SAS z możliwością równoczesnej obsługi dysków SAS i dysków SATA. 1A/9 Macierz dyskowa musi być wyposażona w napędy dyskowe: 30 dysków SATA 1TB o prędkości obrotowej 7200 rpm. 1A/10 Macierz musi zapewniać możliwość mieszania dysków SAS oraz SATA w obrębie pojedynczej półki dyskowej. 1A/11 Macierz ma zapewniać możliwość wymiany uszkodzonego dysku bez utraty dostępu do danych znajdujących się na pozostałych dyskach w półce. 1A/12 Macierz dyskowa musi umożliwiać zainstalowanie przynajmniej 60 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów macierzowych, bez konieczności łączenia macierzy w zestawy/klastry oraz bez konieczności dokupienia dodatkowych licencji. 1A/13 Macierz dyskowa musi posiadać możliwość wyposażenia jej w globalne, dedykowane, zastępcze napędy dyskowe (ang. hot-spare disk), które w momencie wykrycia awarii dowolnego napędu dyskowego w macierzy (poza innymi dyskami zastępczymi), automatycznie i bez ingerencji użytkownika/administratora przejmują wszelkie funkcje niesprawnego napędu do czasu jego wymiany. 1A/14 Macierz musi być dostarczona z licencjami umożliwiającymi równoczesne korzystanie z zasobów z wykorzystaniem protokołów CIFS, NFS oraz FC. 1A/15 Macierz dyskowa musi obsługiwać przynajmniej następujące mechanizmy protekcji dyskowej: RAID 10, RAID3, RAID5, RAID6. 1A/16 System ma posiadać wbudowaną funkcjonalność deduplikacji i kompresji dla zasobów plikowych. Wymaga się, aby deduplikacja mogła być definiowana na poziomie poszczególnych serwerów plików. 1A/17 System ma zawierać funkcjonalność tworzenia kopii migawkowych dla wszystkich wolumenów iscsi i systemów plikowych z dostępem CIFS i NFS, wraz z funkcjonalnością odtworzenia 11

12 pojedynczego pliku (dysku iscsi) jak i całego systemu plików. Wymagana jest możliwość tworzenia i utrzymywania przynajmniej 90 kopii migawkowych dla pojedynczego systemu plików i przynajmniej 500 kopii dla pojedynczego wolumenu iscsi. Kopie migawkowe powinny być przechowywane na innych zasobach dyskowych niż zasoby źródłowe. 1A/18 Dodatkowo system ma pozwalać na możliwość tworzenia pełnych kopii wolumenów dyskowych. Funkcjonalność systemu w wykonywaniu kopii pełnych musi umożliwiać utrzymanie przynajmniej 256 jednoczesnych kopii w obrębie całej macierzy. Dostarczenie odpowiednich licencji nie jest przedmiotem niniejszej dostawy. 1A/19 Macierz dyskowa musi posiadać możliwość wykonywania replikacji obszarów oferowanej macierzy na/z obszary znajdujące się na innej macierzy dyskowej tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana wewnętrznymi mechanizmami macierzy, bez udziału serwerów lub innych urządzeń pośredniczących, w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Dostarczenie odpowiednich licencji nie jest przedmiotem niniejszej dostawy. 1A/20 Macierz ma posiadać możliwość migracji wolumenów w obrębie macierzy bez przerywania dostępu do danych. Migracja nie może być wykonywana na poziomie systemu plików, lecz na poziomie LUN-ów. Dostarczenie odpowiednich licencji nie jest przedmiotem niniejszej dostawy. 1A/21 Funkcjonalność zdalnej replikacji na inne macierze dyskowe tej samej rodziny musi umożliwiać zawieszenia replikacji a następnie resynchronizację replikowanych wolumenów pomiędzy macierzami w trybie różnicowym (propagacja tylko tych danych, które uległy zmianie). Dostarczenie odpowiednich licencji nie jest przedmiotem niniejszej dostawy. 1A/22 Funkcjonalność zdalnej replikacji na inne macierze dyskowe tej samej rodziny musi umożliwiać zestawienie połączenia pomiędzy macierzami poprzez protokół IP. Dostarczenie odpowiednich licencji nie jest przedmiotem niniejszej dostawy. 1A/23 System powinien być wyposażony w moduł zarządzający całością urządzenia, przy czym jego awaria nie powinna wpływać na funkcjonowanie całości urządzenia i oferowanych przez niego usług. Zarządzanie urządzeniem powinno się odbywać zarówno z poziomu graficznego interfejsu użytkownika jak i linii komend w sposób bezpieczny bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na osobnym serwerze oraz stacji zarządzającej. 1A/24 Macierz musi wspierać podłączenie do przynajmniej następujących systemów operacyjnych: Windows 2000 Windows Server 2003/2008 Linux HP-UX AIX Solaris Vmware 1A/25 System musi pozwalać na równoczesną obsługę przynajmniej 100 instancji serwera plikowego, z możliwością pracy każdego z serwerów plików w osobnej domenie Active Directory. 1A/26 System ma umożliwiać funkcjonalność automatycznego zwiększania przestrzeni systemu plików, jak również funkcjonalność tworzenia wirtualnej przestrzeni danych o pojemności większej od pojemności fizycznej. Pojemność fizyczna w tym przypadku powinna zmieniać się automatycznie w trakcie przyrastania poziomu zajętości dostępnych zasobów. Mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni danych ma dotyczyć zarówno danych z dostępem CIFS, FNS jak i LUN-ów iscsi. 1A/27 Oferowane urządzenie ma być wyposażone w co najmniej 8 portów Gigabit Ethernet do podłączenia do sieci LAN. Serwer plikowy musi pozwalać na agregację tych portów w łącza logiczne za pomocą np. protokołu IEEE 802.3ad lub Cisco EtherChannel. Porty Gigabit Ethernet powinny być wykonane w technologii miedzianej z interfejsem RJ-45. 1A/28 Serwer musi oferować funkcjonalność retencji (WORM) na poziomie pojedynczych plików, jak i całych systemów plików. Funkcjonalność taka powinna być dostępna po dodaniu odpowiedniej licencji. Licencja ta nie jest przedmiotem tego zamówienia. 1A/29 Serwer musi obsługiwać protokół DFS. Serwer powinien móc pracować zarówno we współpracy z innymi serwerami DFS, jak również jako niezależny serwer DFS root. 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo