S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WIĘKSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na DOSTAWĘ I ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY PN-23/10 PODSTAWA PRAWNA: USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 wraz z późn. zmianami) 1

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby telemedycyny, określona w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Miejsce realizacji zamówienia: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: opisu technicznego oferowanego sprzętu oraz oprogramowania, licencji i pozostałych elementów. II. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU DO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. III. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 7- Prawa zamówień publicznych. IV. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKACH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. V. FINANSOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 2. Zamawiający dokona zapłaty, w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 3. Oferowana cena w ofercie ma obejmować wszystkie koszty związane z dostawą. 4. Rozliczenie dostaw realizowane będzie w złotych polskich. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich. 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 3. Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy. 5. Każda strona oferty winna być ponumerowana. 6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 6.1. Ofertę w formie wypełnionego, lub wykonanego przez Wykonawcę formularza zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz załącznik cenowy wykonany przez Wykonawcę na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Wykonawca przedkłada: Oświadczenie (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające, że Wykonawca: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 2

3 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa zamówień publicznych aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub, wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 Prawa zamówień publicznych, koncesję lub zezwolenie, jeżeli odrębne przepisy wymagają posiadania koncesji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem opis techniczny przedmiotu zamówienia, certyfikaty, Uwaga: dokumenty wskazane w pkt muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt , i w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego swego kraju pochodzenia albo zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Wymóg zawarty w uwadze po pkt-cie stosuje się odpowiednio Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymóg zawarty w uwadze po pkt-cie stosuje się odpowiednio W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia informacji o realizacji podobnych zadań w formie wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 3

4 jest krótszy - w tym okresie, zadań odpowiadających swoim rodzajem i wartością, stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie. (Dla spełniania tego wymogu Zamawiający żąda, co najmniej 1 zadania z potwierdzeniem należytego wykonania.) 6.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. : Pakiet A: ,00 zł Pakiet B: ,00 zł Pakiet C: ,00 zł Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w powyższych dokumentach i oświadczeniu Upoważnienie lub pełnomocnictwo, dla osoby reprezentującej Wykonawcę (o ile uprawnienie to nie wynika z treści dokumentu określonego w pkt ). 7. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności wymienionej w niniejszej specyfikacji. 8. Brak jakiegokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów oferty mimo wezwania do ich uzupełnienia w trybie określonym w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz nie zachowanie innych wymogów określonych w specyfikacji spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 9. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez Zamawiającego, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalne. 11. Wykonawca jest związany treścią składanej oferty przez okres sześćdziesięciu dni, liczony od terminu składania ofert. VII. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRZETARGU: 1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 1) w sprawie przedmiotu zamówienia: Adrian Sikorski, nr tel.: , 2) w sprawie składania ofert: Adrianna Zalewska, nr tel.: , 2. Wykonawca może zwrócić się, w formie pisemnej, do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udzieli pisemnych wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Przy udzielaniu odpowiedzi na stronie internetowej nie zostanie ujawniona nazwa oferenta zwracającego się z zapytaniem. 5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4

5 6. Każda, wprowadzona przez Zamawiającego, zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie doręczona wszystkich Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej. Jeżeli zmiana specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże zmianę ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 7. Jeżeli w wyniku zmiany specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej. 8. Jeżeli zmiana dotyczy ogłoszenia i jest istotna, Zamawiający przedłuży termin składania ofert /minimum/ o 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia. 9. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi. VIII. KRYTERIA OCENY: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: L.P. Kryterium Znaczenie 1 Cena. 100 % Wartość wskazanego wyżej kryterium będzie ustalona według następującego wzoru: najniższa cena spośród oferowanych cena podana w ofercie IX. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT: 1. Ofertę należy składać w Kancelarii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro, pok. 101 w terminie do dnia roku, do godz Oferta powinna być umieszczona w zabezpieczonej kopercie zewnętrznej zaopatrzonej w napis: OFERTA DOSTAWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY. 2. Wskazanym jest, aby koperta zewnętrzna nie była zaopatrzona w pieczęcie, ani jakiekolwiek napisy umożliwiające identyfikację Wykonawcy. W dwóch kopertach wewnętrznych należy umieścić: wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z załączonym wzorem, wymagane dokumenty określone w części VI pkt niniejszej specyfikacji. 3. Wszystkie oferty doręczone Zamawiającemu po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom. X. WADIUM: 1. Ustala się wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wysokość wadium na cały przedmiot zamówienia wynosi ,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta złotych), natomiast na poszczególne pakiety wynosi: pakiet nr A 9 900,00 zł, pakiet nr B ,00 zł, pakiet nr C 5 400,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki SA II O/Szczecin , 5

6 poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit.b) ustawy z 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz.1158 z późn.zm.). Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w innej formie niż w/w. 3. Wadium w formie poręczenia i gwarancji winno umożliwiać realizację uprawnień Zamawiającego w terminie nie krótszym od terminu związania Wykonawcy treścią złożonej oferty. 4. Termin wniesienia wadium: do dnia roku, do godz Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 7. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wniesionego wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wadium wniesionego przez wykonawcę, którego oferta została wybrana i z zastrzeżeniem pkt 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po zawarciu umowy. 8. Z zastrzeżeniem pkt 11, Zamawiający zwraca również niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wycofanie oferty przez Wykonawcę po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z właściwej umowy o prowadzenie rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za dokonanie przelewu na konto Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca mimo wezwania go przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, nie złożył żądanych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, z wyjątkiem udowodnienia, że nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XII. OTWARCIE I ROZPATRZENIE OFERT: 1. Otwarcie ofert nastąpi roku o godz w Sali Konferencyjnej (budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 102). 2. W części jawnej postępowania działająca, w imieniu Zamawiającego, Komisja Przetargowa: podaje kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stwierdzi czy oferty zostały złożone w terminie podanym w specyfikacji, otworzy koperty z ofertami; ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy, ceny ofertowe. 3. Wybór oferty zostanie dokonany w trybie niejawnym. 6

7 4. Jeżeli oferta zostanie odrzucona z powodów, o których mowa w art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych lub uznana za odrzuconą wobec wykluczenia Dostawcy ze względów, o których mowa w art. 24 Prawa zamówień publicznych wszyscy, Wykonawcy zostaną równocześnie zawiadomieni o tym fakcie w formie pisemnej. Informacja zawierać będzie uzasadnienie formalne i prawne. 5. Przy wyborze oferty będzie stosowane wyłącznie kryterium ceny oraz ocena punktowa ustalone w części VIII niniejszej specyfikacji. 6. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnienia dotyczącego treści złożonej oferty. 7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją. Poprawki nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Brak zgody Wykonawcy na dokonanie poprawek w zakresie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, spowoduje odrzucenie oferty. 8. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 9. Niezwłocznie po dokonanym wyborze Zamawiający zawiadamia o wyniku jednocześnie wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu i podaje termin, po którego upływie umowa będzie zawarta oraz ogłasza wyniki na stronie internetowej 10. Zasady udostępniania protokołu lub załączników: Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po otrzymaniu pisemnego wniosku, Zamawiający wyznacza termin oraz miejsce udostępnianych dokumentów, udostępnianie dokumentów może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego lub może nastąpić poprzez przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, kopiowanie jest odpłatne - cena za 1 stronę 0,50 zł, Wykonawca pokrywa także koszty przesyłki pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 1. Warunkiem przysługiwania środków ochrony prawnej jest istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia oraz poniesienie lub możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, wskazywać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane pisemnie. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec treści specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Kopię odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, aby mógł on zapoznać się z jego treścią. 5. Zamawiający nie później niż 2 dni od otrzymania kopii odwołania, przekazuje ją innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia 7

8 lub postanowień specyfikacji, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 7. Na wyrok oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Szczecinie, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM: Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z nim oprócz formy pisemnej, także za pośrednictwem faksu o nr i poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Zamawiający posiada następujący adres poczty XV. TERMIN WYKONANIA UMOWY: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: pięć tygodni od dnia podpisania umowy. XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY: Projekt "UMOWY" - zawiera Załącznik nr 4 do specyfikacji. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Załącznik nr 1 do specyfikacji formularz cenowy, Załącznik nr 2 do specyfikacji przedmiot zamówienia, Załącznik nr 3 do specyfikacji formularz ofertowy, Załącznik nr 4 do specyfikacji projekt umowy, Załącznik nr 5 do specyfikacji obowiązki dostawców Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania (według norm PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N 18001:2004). ZATWIERDZAM: 8

9 FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do specyfikacji nr PN-23/10 Załącznik nr 1 do umowy nr PN-23/10 L.p. Nazwa własna Cena jedn. netto Pakiet A 1 Modernizacja oraz rozbudowa posiadanej przestrzeni dyskowej systemu gromadzenia, przechowywania i zarządzania dla posiadanych informacji medycznych, zgodnie z opisem w pakiecie 1A w załączniku nr 2 do SIWZ 2 Dostawa dysków /4 sztuk/ 400 GB 10K 4GB FC do zamontowanej i pracującej macierzy EMC CX3- /wraz z instalacją/, zgodnie z opisem w pakiecie 2A w załączniku nr 2 do SIWZ 3 Dostawa serwerów 2 sztuki wraz z instalacją oraz konfiguracją zgodnie z posiadaną infrastrukturą, zgodnie z opisem w pakiecie 3A w załączniku nr 2 do SIWZ 4 Dostawa serwerów 2 sztuki wraz z instalacją oraz konfiguracją zgodnie z posiadaną infrastrukturą, zgodnie z opisem w pakiecie 4A w załączniku nr 2 do SIWZ 5 Dostawa oprogramowania do wirtualizacji zasobów serwerowych wraz z instalacją oraz konfiguracją, zgodnie z opisem w pakiecie 5A w załączniku nr 2 do SIWZ 6 Rozbudowa istniejącej infrastruktury HP blade c3000 [P/N: B21], zgodnie z opisem w pakiecie 6A w załączniku nr 2 do SIWZ 7 Rozbudowa istniejącej infrastruktury HP blade c3000 [P/N: B21], zgodnie z opisem w pakiecie 7A w załączniku nr 2 do SIWZ Ilość 1 kpl. 4 szt. 2 szt. 2 szt. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. Wartość netto Wartość brutto RAZEM L.p. Nazwa własna Cena jedn. netto Ilość Pakiet B 1 Dostawa Zestawów Komputerowych wraz z oprogramowaniem szt. 22 szt. 22, zgodnie z opisem w pakiecie 1 B w załączniku nr 2 do SIWZ 2 Dostawa Monitorów do Zestawów Komputerowych szt. 22, zgodnie 22 szt. z opisem w pakiecie 2B w załączniku nr 2 do SIWZ 3 Dostawa Zestawów Komputerowych wraz z oprogramowaniem szt. 3 szt. 3, zgodnie z opisem w pakiecie 3B w załączniku nr 2 do SIWZ 4 Dostawa Monitorów do zestawów komputerowych szt. 6, zgodnie z 6 szt. opisem w pakiecie 4B w załączniku nr 2 do SIWZ 5 Dostawa Drukarek szt. 15, zgodnie z opisem w pakiecie 5B w 15 szt. załączniku nr 2 do SIWZ 6 Dostawa Drukarek szt. 5, zgodnie z opisem w pakiecie 6B w 5 szt. załączniku nr 2 do SIWZ 7 Dostawa sprzętu komputerowego serwerowego szt. 3, zgodnie z 3 szt. opisem w pakiecie 7B w załączniku nr 2 do SIWZ 8 Dostawa sprzętu komputerowego serwerowego szt. 1, zgodnie z 1 szt. Wartość netto Wartość brutto 9

10 opisem w pakiecie 8B w załączniku nr 2 do SIWZ 9 Dostawa systemu serwerowego poczty elektronicznej wraz z instalacją i wdrożeniem dla minimum 150 użytkowników, zgodnie z opisem w pakiecie 9B w załączniku nr 2 do SIWZ 10 Dostawa systemu operacyjnego dla serwerów typ II, zgodnie z opisem w pakiecie 10B w załączniku nr 2 do SIWZ 11 Dostawa systemu operacyjnego dla serwerów typ I 8 szt. /licencji/, zgodnie z opisem w pakiecie 11B w załączniku nr 2 do SIWZ 12 Dostawa oprogramowania: pakiet biurowy dla 50 użytkowników, zgodnie z opisem w pakiecie 12 B w załączniku nr 2 do SIWZ 13 Dostawa oprogramowania dla serwera komunikacji wielokanałowej typu II 2 licencje /na dwie maszyny - serwery/ wraz z instalacją oraz konfiguracją, zgodnie z opisem w pakiecie 13B w załączniku nr 2 do SIWZ 14 Dostawa oprogramowanie dla serwera portalu wielofunkcyjnego wraz z instalacją oraz konfiguracją, zgodnie z opisem w pakiecie 14B w załączniku nr 2 do SIWZ 15 Dostawa urządzenia do prowadzenia telekonferencji, zgodnie z opisem w pakiecie 15 B w załączniku nr 2 do SIWZ 16 Dostawa oprogramowania do administracji i zarządzania bazą danych ORACLE, zgodnie z opisem w pakiecie 16B w załączniku nr 2 do SIWZ 17 Dostawa głośników komputerowych szt. 25, zgodnie z opisem w pakiecie 17 B w załączniku nr 2 do SIWZ 18 Dostawa kamer USB szt. 25, zgodnie z opisem w pakiecie 18B w załączniku nr 2 do SIWZ RAZEM 1 kpl. 4 szt. 8 szt. 1 kpl. 2 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 25 szt. 25 szt. L.p. Nazwa własna Cena jedn. netto PAKIET C Ilość Wartość netto Wartość brutto 1 Dostawa stacji komputerowej do diagnostyki obrazów CT, CR, MR z urządzeniem UPS wraz z instalacją oraz konfiguracją, zgodnie z opisem w pakiecie 1C w załączniku nr 2 do SIWZ 2 Dostawa oprogramowania do sterowania automatycznym duplikatorem wraz z instalacją i konfiguracją /1 szt. licencja/, zgodnie z opisem w pakiecie 2C w załączniku nr 2 do SIWZ RAZEM 1 kpl. 1 kpl. miejscowość, data pieczęć i podpis oferenta 10

11 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do specyfikacji nr PN-23/10 Załącznik nr 2 do umowy nr PN-23/10 PAKIET A Modernizacja oraz rozbudowa posiadanej przestrzeni dyskowej systemu gromadzenia, Poz. 1A przechowywania i zarządzania dla posiadanych informacji medycznych 1A/1 Macierz musi być wyposażona w przynajmniej 2 GB pamięci. 1A/2 Macierz musi posiadać wbudowany mechanizm utrzymujący dwie identyczne, lustrzane kopie zawartości pamięci podręcznej (ang. cache mirroring), z której każda jest zlokalizowana na innym kontrolerze macierzy. 1A/3 Pamięć podręczna macierzy dyskowej musi być zabezpieczona przed utratą danych znajdujących się w niej w momencie wystąpienia awarii zasilania macierzy, również w taki sposób by przedłużający się stan braku zasilania nie mógł zagrozić integralności danych poprzez zastosowanie technologii zrzutu zawartości pamięci cache na dyski. 1A/4 Rozwiązanie musi być wyposażone w zdwojone, redundantne moduły odpowiedzialne za obsługę zarządzanej przestrzeni dyskowej, jej konfigurację, liczenie RAID, wraz z redundantnymi ścieżkami dostępu do zasobów dyskowych. Konfiguracja musi posiadać podwójny redundantny system realizacji dostępu do danych (moduł NAS). 1A/5 Podsystem macierzy dyskowej do komunikacji z systemami zewnętrznymi musi zapewniać komunikację w technologii iscsi, CIFS i NFS przy użyciu przynajmniej 4 portów IP na moduł działających z prędkością 1Gb/s. Porty IP macierzy muszą wspierać technologię TCP offload. 1A/6 Macierz dyskowa ma być wyposażona w 4 porty FC do komunikacji z serwerami. Macierz ma pozwalać na podłączenie poprzez FC co najmniej 64 serwerów równocześnie w trybie HA (dwoma ścieżkami). 1A/7 System ma posiadać wyposażenie umożliwiające podłączenie go do dwóch niezależnych źródeł zasilania, w taki sposób by awaria jednego ze źródeł nie spowodowała przerwy w pracy macierzy. 1A/8 Podsystem macierzy dyskowej dla komunikacji z napędami dyskowymi musi zapewniać transfer danych w technologii SAS z możliwością równoczesnej obsługi dysków SAS i dysków SATA. 1A/9 Macierz dyskowa musi być wyposażona w napędy dyskowe: 30 dysków SATA 1TB o prędkości obrotowej 7200 rpm. 1A/10 Macierz musi zapewniać możliwość mieszania dysków SAS oraz SATA w obrębie pojedynczej półki dyskowej. 1A/11 Macierz ma zapewniać możliwość wymiany uszkodzonego dysku bez utraty dostępu do danych znajdujących się na pozostałych dyskach w półce. 1A/12 Macierz dyskowa musi umożliwiać zainstalowanie przynajmniej 60 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów macierzowych, bez konieczności łączenia macierzy w zestawy/klastry oraz bez konieczności dokupienia dodatkowych licencji. 1A/13 Macierz dyskowa musi posiadać możliwość wyposażenia jej w globalne, dedykowane, zastępcze napędy dyskowe (ang. hot-spare disk), które w momencie wykrycia awarii dowolnego napędu dyskowego w macierzy (poza innymi dyskami zastępczymi), automatycznie i bez ingerencji użytkownika/administratora przejmują wszelkie funkcje niesprawnego napędu do czasu jego wymiany. 1A/14 Macierz musi być dostarczona z licencjami umożliwiającymi równoczesne korzystanie z zasobów z wykorzystaniem protokołów CIFS, NFS oraz FC. 1A/15 Macierz dyskowa musi obsługiwać przynajmniej następujące mechanizmy protekcji dyskowej: RAID 10, RAID3, RAID5, RAID6. 1A/16 System ma posiadać wbudowaną funkcjonalność deduplikacji i kompresji dla zasobów plikowych. Wymaga się, aby deduplikacja mogła być definiowana na poziomie poszczególnych serwerów plików. 1A/17 System ma zawierać funkcjonalność tworzenia kopii migawkowych dla wszystkich wolumenów iscsi i systemów plikowych z dostępem CIFS i NFS, wraz z funkcjonalnością odtworzenia 11

12 pojedynczego pliku (dysku iscsi) jak i całego systemu plików. Wymagana jest możliwość tworzenia i utrzymywania przynajmniej 90 kopii migawkowych dla pojedynczego systemu plików i przynajmniej 500 kopii dla pojedynczego wolumenu iscsi. Kopie migawkowe powinny być przechowywane na innych zasobach dyskowych niż zasoby źródłowe. 1A/18 Dodatkowo system ma pozwalać na możliwość tworzenia pełnych kopii wolumenów dyskowych. Funkcjonalność systemu w wykonywaniu kopii pełnych musi umożliwiać utrzymanie przynajmniej 256 jednoczesnych kopii w obrębie całej macierzy. Dostarczenie odpowiednich licencji nie jest przedmiotem niniejszej dostawy. 1A/19 Macierz dyskowa musi posiadać możliwość wykonywania replikacji obszarów oferowanej macierzy na/z obszary znajdujące się na innej macierzy dyskowej tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana wewnętrznymi mechanizmami macierzy, bez udziału serwerów lub innych urządzeń pośredniczących, w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Dostarczenie odpowiednich licencji nie jest przedmiotem niniejszej dostawy. 1A/20 Macierz ma posiadać możliwość migracji wolumenów w obrębie macierzy bez przerywania dostępu do danych. Migracja nie może być wykonywana na poziomie systemu plików, lecz na poziomie LUN-ów. Dostarczenie odpowiednich licencji nie jest przedmiotem niniejszej dostawy. 1A/21 Funkcjonalność zdalnej replikacji na inne macierze dyskowe tej samej rodziny musi umożliwiać zawieszenia replikacji a następnie resynchronizację replikowanych wolumenów pomiędzy macierzami w trybie różnicowym (propagacja tylko tych danych, które uległy zmianie). Dostarczenie odpowiednich licencji nie jest przedmiotem niniejszej dostawy. 1A/22 Funkcjonalność zdalnej replikacji na inne macierze dyskowe tej samej rodziny musi umożliwiać zestawienie połączenia pomiędzy macierzami poprzez protokół IP. Dostarczenie odpowiednich licencji nie jest przedmiotem niniejszej dostawy. 1A/23 System powinien być wyposażony w moduł zarządzający całością urządzenia, przy czym jego awaria nie powinna wpływać na funkcjonowanie całości urządzenia i oferowanych przez niego usług. Zarządzanie urządzeniem powinno się odbywać zarówno z poziomu graficznego interfejsu użytkownika jak i linii komend w sposób bezpieczny bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na osobnym serwerze oraz stacji zarządzającej. 1A/24 Macierz musi wspierać podłączenie do przynajmniej następujących systemów operacyjnych: Windows 2000 Windows Server 2003/2008 Linux HP-UX AIX Solaris Vmware 1A/25 System musi pozwalać na równoczesną obsługę przynajmniej 100 instancji serwera plikowego, z możliwością pracy każdego z serwerów plików w osobnej domenie Active Directory. 1A/26 System ma umożliwiać funkcjonalność automatycznego zwiększania przestrzeni systemu plików, jak również funkcjonalność tworzenia wirtualnej przestrzeni danych o pojemności większej od pojemności fizycznej. Pojemność fizyczna w tym przypadku powinna zmieniać się automatycznie w trakcie przyrastania poziomu zajętości dostępnych zasobów. Mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni danych ma dotyczyć zarówno danych z dostępem CIFS, FNS jak i LUN-ów iscsi. 1A/27 Oferowane urządzenie ma być wyposażone w co najmniej 8 portów Gigabit Ethernet do podłączenia do sieci LAN. Serwer plikowy musi pozwalać na agregację tych portów w łącza logiczne za pomocą np. protokołu IEEE 802.3ad lub Cisco EtherChannel. Porty Gigabit Ethernet powinny być wykonane w technologii miedzianej z interfejsem RJ-45. 1A/28 Serwer musi oferować funkcjonalność retencji (WORM) na poziomie pojedynczych plików, jak i całych systemów plików. Funkcjonalność taka powinna być dostępna po dodaniu odpowiedniej licencji. Licencja ta nie jest przedmiotem tego zamówienia. 1A/29 Serwer musi obsługiwać protokół DFS. Serwer powinien móc pracować zarówno we współpracy z innymi serwerami DFS, jak również jako niezależny serwer DFS root. 12

13 1A/30 Dla celów współpracy z systemem backup, serwer plików musi obsługiwać protokół NDMP w wersjach 2, 3 i 4. 1A/31 Zamawiane urządzenie ma również obsługiwać takie protokoły, jak NIS, Kerberos. 1A/32 Serwer plikowy ma również współpracować z rozwiązaniami antywirusowymi firm trzecich (np. McAfee, Norton, Trend, CA, Sophos). Funkcjonalność takowej integracji powinna być dostępna po aktywacji odpowiednią licencją. Licencja ta nie jest przedmiotem tego zamówienia. 1A/33 Urządzenie musi współpracować zarówno z protokołem Active Directory, jak i LDAP. 1A/34 Urządzenie dostarczone ma być wraz z 3 letnim wsparciem serwisowym producenta na komponenty sprzętowe. Wsparcie ma być realizowane na poziomie co najmniej 5x9x z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Ponadto wymaga się aby oprogramowanie dostarczone do urządzenia było objęte trzyletnim wsparciem serwisowym producenta realizowanym na poziomie 7x24 z czterogodzinnym czasem reakcji oraz subskrypcją. Wymaga się aby wszystkie dyski w oferowanej macierzy w przypadku uszkodzenia pozostawały u zamawiającego. 1A/35 Urządzenie powinno oferować funkcjonalność podłączenia go do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy. Połączenie powinno odbywać się z wykorzystaniem darmowego numeru telefonicznego na terenie Polski. 1A/36 Dostarczone urządzenie ma być produktem fabrycznie nowym dostarczonym poprzez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie Polski. 1A/37 Dostarczone urządzenie ma być zainstalowane we wskazanym miejscu przez użytkownika oraz wdrożone do pracy z posiadanym już systemem przechowywania danych według wskazań użytkownika. Prace będą polegały na przystosowaniu zasobów do pracy wraz z aplikacją typu PACS zgodnie z zaleceniami jej producenta. Prace te związane będą z bezpiecznym przetransportowaniem posiadanych już danych w ramach macierzy. 1A/38 Certyfikowane szkolenie dla 3 osób w ośrodku posiadającym autoryzacje producenta dostarczanego rozwiązania wraz z egzaminem zakończonym uzyskaniem pisemnego potwierdzenia /certyfikatem/. Szkolenie techniczne: instalacja, zapoznanie z infrastrukturą oraz administracyjne: administracja, rozbudowa, likwidowanie awarii. Poz. 2A Dostawa dysków /4 sztuk/ 400 GB 10K 4GB FC do zamontowanej i pracującej macierzy EMC CX3- / wraz z instalacją/ 2A/1 Specyfika dysków 400 GB 10K 4GB FC 2A/2 Ilość 4 szt. 2A/3 Inne Instalacja wraz zachowaniem pozostałych ustawień oraz danych, obecnie przechowywanych na CX-3 Poz. 3A Dostawa serwerów 2 sztuki wraz z instalacją oraz konfiguracją zgodnie z posiadaną infrastrukturą 3A/1 Procesory Klasy x64, sześciordzeniowe - Six Core: Intel lub AMD o wydajności 3A/2 Liczba procesorów w każdym serwerze większej lub równej z procesorem Intel Xeon L A/3 Pamięć RAM 48 GB RAM DDR3 Registered (RDIMM), możliwość instalacji do 192 GB RAM. 3A/4 Sterownik dysków wewnętrznych Macierzowy, RAID 0 i 1, możliwość rozbudowy do 512MB cache z baterią podtrzymującą zawartość pamięci cache w razie awarii zasilania. 3A/5 Dyski twarde Możliwość instalacji 2 dysków SAS typu Hot-plug w serwerze, zainstalowane 2 dyski 146GB 15k SAS. 3A/6 Interfejsy sieciowe Cztery interfejsy sieciowe 1/10 Gb/s LAN 3A/7 Interfejsy FibreChannel SAN Dwa interfejsy Fibrechannel o prędkości 4 Gb/s 13

14 3A/8 Wspierane systemy operacyjne 3A/9 Czynności dodatkowe Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server Hyper-V Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Oracle Enterprise Linux (OEL) Solaris 10 for x86/x64 based Systems VMware HP Citrix Essentials for XenServer NetWare Dostawa, instalacja w wskazanym przez zamawiającego miejscu wraz ze szkoleniem technicznym /z zastosowanej technologii/ dla wskazanych przez użytkownika administratorów /min 3 osoby/. Integracja z posiadanym AD oraz zasobami sieciowymi. Poz. 4A Dostawa serwerów 2 sztuki wraz z instalacją oraz konfiguracją zgodnie z posiadaną infrastrukturą 4A/1 Procesory Klasy x64 z technologią czterordzeniową - Quad Core: Intel lub AMD 4A/2 Liczba procesorów w każdym serwerze o wydajności większej lub równej z procesorem Intel Xeon E A/3 Pamięć RAM 24 GB RAM DDR3 Registered (RDIMM), możliwość instalacji do 96GB RAM przy konfiguracji jednoprocesorowej. 4A/4 Sterownik dysków wewnętrznych Macierzowy, RAID 0 i 1, możliwość rozbudowy do 512MB cache z baterią podtrzymującą zawartość pamięci cache w razie awarii zasilania. 4A/5 Dyski twarde Możliwość instalacji 2 dysków SAS typu Hot-plug w serwerze, zainstalowane 2 dyski 146GB 15k SAS. 4A/6 Interfejsy sieciowe Cztery interfejsy sieciowe 1/10 Gb/s LAN 4A/7 Interfejsy Dwa interfejsy Fibrechannel o prędkości 4 Gb/s FibreChannel SAN 4A/8 Wspierane systemy operacyjne 4A/9 Czynności dodatkowe Poz. 5A Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server Hyper-V Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Oracle Enterprise Linux (OEL) Solaris 10 for x86/x64 based Systems VMware HP Citrix Essentials for XenServer NetWare Dostawa, instalacja w wskazanym przez zamawiającego miejscu wraz ze szkoleniem technicznym /z zastosowanej technologii/ dla wskazanych przez użytkownika administratorów /min 3 osoby/. Integracja z posiadanym AD oraz zasobami sieciowymi. Dostawa oprogramowania do wirtualizacji zasobów serwerowych wraz z instalacją oraz konfiguracją 5A/1 System musi umożliwiać wirtualizację na 3 serwerach 2-procesorowych 6-rdzeniowych. 5A/2 System musi umożliwiać jednoczesną pracę wielu różnych maszyn wirtualnych (systemy operacyjne i działające w nich aplikacje) na współdzielonych zasobach serwera. 5A/3 System musi umożliwiać tworzenie klastrów z hostów fizycznych w celu zapewniania wysokiej dostępności maszyn wirtualnych i aplikacji. 5A/4 System musi umożliwiać tworzenie klonów działających wirtualnych maszyn bez potrzeby ich wyłączania. 5A/5 System musi umożliwiać tworzenie obrazów maszyn wirtualnych w celu szybkiego wdrożenia wcześniej przygotowanych systemów operacyjnych. 14

15 5A/6 System musi umożliwiać wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych bez użycia agentów na wirtualnych maszynach. 5A/7 System musi umożliwiać tworzenie maszyn wirtualnych z 4 wirtualnymi procesorami. 5A/8 System musi umożliwiać tworzenie wielu migawek maszyn wirtualnych w celu późniejszego powrotu do określonego miejsca instalacji. 5A/9 System musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP 64-Bit Windows XP Windows Vista 64-Bit Windows Vista Windows Server Bit Windows Server 2008 Windows Server Bit Windows Server 2003 Windows NT 4.0 Windows 98 Windows 95 Windows 3.1 Windows 2000 Ubuntu Linux Bit Ubuntu Linux 7 Ubuntu 8.04 LTS 64-Bit Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Server 9 64bit SUSE Linux Enterprise Server 9 SUSE Linux Enterprise Server 8 64bit SUSE Linux Enterprise Server 8 SUSE Linux Enterprise Server 11 64bit SUSE Linux Enterprise Server 11 SUSE Linux Enterprise Server 10 64bit SUSE Linux Enterprise Server 10 Sun Solaris 10 x86 64-Bit Sun Solaris 10 x86 SCO Unixware 7 SCO OpenServer 5 Red Hat Enterprise Linux 5 64bit Red Hat Enterprise Linux 5 Red Hat Enterprise Linux 4 64bit Red Hat Enterprise Linux 4 Red Hat Enterprise Linux 3 Red Hat Enterprise Linux 2.1 OS/2 4 Open Enterprise Server 2 Novell NetWare 6 Novell NetWare 5.1 MS-DOS 6.22 FreeBSD7 FreeBSD6 Debian 5 Debian 4 CentOS 5 64-Bit CentOS 5 15

16 CentOS 4 Asianux 3 5A/10 System musi umożliwiać przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi bez konieczności ich zatrzymywania. 5A/11 System musi umożliwiać automatyczne zarządzanie poprawkami dla infrastruktury. 5A/12 System zarządzania wirtualnymi maszynami musi posiadać moduł umożliwiający tworzenie widoku topologii całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych wraz z ich zasobami dyskowymi. 5A/13 System zarządzania wirtualnymi maszynami musi posiadać przynajmniej dwa interfejsy zarządzania: dedykowany klient; przez WWW. 5A/14 Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania 5A/15 Certyfikowane szkolenie dla 3 osób w autoryzowanym ośrodku przez producenta oprogramowania zakończone egzaminem /szkolenie instalacyjno administracyjne/. Poz. 6A Rozbudowa istniejącej infrastruktury HP blade c3000 [P/N: B21] 6A/1 Redundantne zasilacze 1200W 6A/2 Liczba zasilaczy 2 Poz. 7A Rozbudowa istniejącej infrastruktury HP blade c3000 [P/N: B21] 7A/1 Napęd DVD Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt 7A/2 Liczba napędów 1 POZOSTAŁE WARUNKI DLA PAKIETU A: 1. Wykonawca zapewnia, że będzie dysponował do realizacji zamówienia minimum dwoma inżynierami systemów Microsoft Windows Server 2003: posiadającymi certyfikaty oprogramowania wirtualnego VCP. 2. Wykonawca zapewnia, że będzie dysponował do realizacji zamówienia minimum jedną osobą z certyfikatem MCITP Server Administrator Microsoft Windows Server Wykonawca zapewnia, że będzie dysponował do realizacji zamówienia minimum jedną osobą z certyfikatem : MCSA Microsoft Windows Server Wykonawca zapewnia, że będzie dysponował do realizacji zamówienia minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie z zakresu wdrażania wymienionych systemów i posiadającą aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji o klauzuli 'poufne' zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 196. poz. 1631). 5. Nie dopuszcza się składania niekompletnych ofert na pakiety /oferta musi obejmować wszystkie pozycje z pakietu/. 16

17 PAKIET B Poz. 1B Dostawa Zestawów Komputerowych wraz z oprogramowaniem szt. 22 1B/1 Płyta główna Wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16 (ze wsparciem dla PCIe x1, dopuszcza się złącza Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 3 urządzeń). 1B/2 Chipset Dostosowany do oferowanego procesora, min. G41 lub równoważny. 1B/3 Procesor Procesor klasy x86 2 rdzeniowy 1B/4 Pamięć RAM 4GB DDR3 1333MHz (2x2048MB) 1B/5 Dysk twardy min. 250 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache 1B/6 Karta graficzna 1B/7 Karta dźwiękowa 1B/8 Karta sieciowa 1B/9 Porty Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 2.0, np. Intel GMA X4500 lub równoważna. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ALC269Q), 4 kanałowa lub równoważna. Wbudowana: 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL, min. Broadcom lub równoważna. Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI. 1B/10 Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty. 1B/11 Mysz Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi. 1B/12 Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. 1B/13 System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. 1B/14 Obudowa Konwertowalna (układ pracy pionowy i poziomy) w standardzie ubtx lub uatx, posiadająca min. 1 wnękę 5.25 i 1 wnękę 3.5 zewnętrzne oraz 1 wnękę 3.5 wewnętrzną (wnęki pełnej wysokości, nie dopuszcza się napędów typu slim). Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera; obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Zasilacz o mocy min. 255W W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST, Sum kontrolnych BIOSu, Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora, Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB. 1B/15 BIOS Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). 17

18 1B/16 Certyfikaty i standardy Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS (bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych) informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy. Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki. Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu). Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu). Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista i Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft). Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23dB (załączyć oświadczenie producenta). Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. 18

19 1B/17 1B/18 Inne Gwarancja na cały zestaw Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. Poz. 2B Dostawa Monitorów do Zestawów Komputerowych szt. 22 2B/1 Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19 2B/2 Rozmiar plamki 0,284 mm 2B/3 Jasność 300 cd/m2 2B/4 Kontrast Typowy 1000:1, dynamiczny 10000:1 2B/5 2B/6 2B/7 2B/8 2B/9 Kąty widzenia (pion/poziom) Czas reakcji matrycy Rozdzielczość maksymalna Częstotliwość odświeżania poziomego Częstotliwość odświeżania pionowego 160/160 stopni max 5ms 1440 x 900 przy 60Hz khz Hz 2B/10 Nachylanie W zakresie -4 do +21 stopni monitora 2B/11 Zużycie energii Normalne działanie max 28W, tryb wyłączenia aktywności mniej niż 1W Powłoka Antyodblaskowa utwardzona 3H 2B/12 powierzchni ekranu 2B/13 Podświetlenie System podświetlenia 2 CCFL 2B/14 Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot 2B/15 Waga bez Maksymalnie 3,59 kg podstawy 2B/16 Złącze 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, 3 lata na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera 2B/17 Gwarancja dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. 19

20 2B/18 Certyfikaty TCO 03, ISO lub ISO 9241, EPEAT Gold 2B/19 Inne Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm. Poz. 3B Dostawa Zestawów Komputerowych wraz z oprogramowaniem szt. 3 3B/1 Płyta główna Wyposażona w 2 złącza pełnowymiarowe PCI Express x16 w tym jedno z możliwością pracy w trybie x4, 2 wolne pełnowymiarowe złącza PCI, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA, 1 złącze esata; Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; b) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS, c) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego, d) sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. 3B/2 Chipset Rekomendowany przez producenta procesora, min. Q57 lub równoważny 3B/3 Procesor Procesor klasy x rdzeniowy 3B/4 Pamięć RAM 4GB DDR3 1333MHz (2x2048MB) 3B/5 Dysk twardy min. 500 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache 3B/6 Karta graficzna 512MB pamięci własnej np. ATI RADEON HD 4550 lub równoważna 3B/7 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, min. Realtek ALC269 lub równoważna, 3B/8 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą wspierająca obsługę: WoL, PXE 2.1; umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania. 3B/9 Porty Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x esata, 2 x PS/2, 1 x DisplayPort; min. 12 x USB, w tym 10 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 3B/10 Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty 3B/11 Mysz Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi 3B/12 Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt 3B/13 Obudowa Typu Mini Tower (2 x 5,25 zewnętrzne, 1 x 3,5 zewnętrzne 20

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-11-19 19:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa zestawów komputerowych dla Zakładu Higieny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zestaw komputerowy typu A 5 sztuk o następujących parametrach technicznych: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

cenę brutto:...zł słownie :...

cenę brutto:...zł słownie :... Znak sprawy: OR.VI.343-2 /10 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń komputerowych Numer ogłoszenia: 439734-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera stacjonarnego, drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów dla stacji roboczej administracja 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2.

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca)

Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca) Załącznik nr 2.0 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna 2. Chipset 3. Procesor 4. BIOS min.1 złącza PCI Express x16, min.1 złącze PCI Express x4 min.1 złącze

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń komputerowych Numer ogłoszenia: 464360-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Strona 2 z 46 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r..

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ I FORMULARZA OFERTY ZADANIE NR 1: 1. Zestaw komputerowy (14 sztuk)..(należy wpisać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy: (ZW/29/2014) Załącznik Nr 2 (do Zaproszenia do złożenia oferty Nr 2 do Umowy). / pieczęć firmowa Wykonawcy/ Sąd Rejonowy w Siedlcach ul. B-pa I. Świrskiego 17 08-110 Siedlce SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do części I SIWZ

Załącznik nr 4b do części I SIWZ Lp. Nazwa Komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena jedn. brutto Cena RAZEM a b c d e f g = e*f 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Internecik też dla dzieci - zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Zestaw komputerowy mały PC2.01 Autor: DSI Data: 2014.09.01

Specyfikacja Zestaw komputerowy mały PC2.01 Autor: DSI Data: 2014.09.01 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 6 Warszawa, dnia 30.06.2016 r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/84/2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Zabrze: Zakup i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014 Przedmiot zamówienia dla części I 1. Komputer (A) szt. 33 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Chełmiec: Internecik też dla dzieci - zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec - etap II, na: ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, MODERNIZACJA SERWERA ORAZ ŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl Stargard Szczeciński: DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DO SĄDU

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Komputer (producent, nazwa, typ).. Wymagane, minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych

Komputer (producent, nazwa, typ).. Wymagane, minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych Załącznik nr 1h do Formularza Ofertowego Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu wymagane podanie konkretnych parametrów i informacji na temat oferowanego sprzętu. Specyfikacja techniczna 62 zestawów

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 16.11.2016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Siemiatycze, 08.05.2014 r. Wykonawcy Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nasz znak: Zm.271.5.2014 Pytanie 1: Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ: Komputer Stacjonarny typ I- 200 szt. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Łódź: Dostawa komputerów, części komputerowych oraz oprogramowania dla Radia Łódź S.A Numer ogłoszenia: 98033-2014; data zamieszczenia: 07.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r.

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY www.kz.rcre.opolskie.pl Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu

Bardziej szczegółowo

CENNIK ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

CENNIK ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego CENNIK ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO PRODUKT PRODUCENT I NAZWA MODELU ILOŚĆ OFEROWANEGO SPRZĘTU [SZTUK].. PARAMETR CHARAKTERYZUJĄCY Typ Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.pl Kielce: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo