Z A P R A S Z A. do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A P R A S Z A. do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach."

Transkrypt

1 Piechowice, dnia r. INF (numer sprawy) Gmina Miejska Piechowice Piechowice, ul.żymierskiego 49 fax , tel. sekretariat realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej (ofertowej): a) Ma być złożona w formie: pisemnej, b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, c) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, d) Ma obejmować całość zamówienia. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia pn. Specyfikacja zamawianych urządzeń i sprzętu oraz wymagań Zamawiającego. Oferowane przez Oferenta urządzenia muszą być jego własnością. Oferent musi posiadać prawo swobodnego nimi dysponowania. Urządzenia te muszą być fabrycznie nowe i nie dotknięte żadną wadą fizyczną ani prawną, a w szczególności nie mogą być obciążone prawami osób trzecich. Każde z oferowanych urządzeń musi posiadać trwałe oznaczenie znakiem CE. Przeniesienie prawa własności urządzeń na Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta i Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 1 tygodnia od przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3. Propozycja cenowa (ofertowa) ma być sporządzona na Formularzu propozycji cenowej (ofertowej) wg załączonego wzoru Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej). Na formularzu propozycji cenowej (ofertowej) zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do nn. zaproszenia Oferent jest obowiązany dla oferowanych przez siebie urządzeń podać: producenta oraz typ/model urządzenia a także ich ceny. Zaproponowana przez Oferenta cena ma zawierać - cenę (wartość brutto wraz z podatkiem VAT) zamówienia,. - stawkę obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT), Cena oferty (brutto wraz z podatkiem VAT) jest ceną łączną (sumą cen za oferowane urządzenia w ilościach wymaganych przez Zamawiającego) za wykonanie zamówienia zgodnie z załączoną Specyfikacja zamawianych urządzeń i sprzętu oraz wymagań zamawiającego stanowiącą załącznik nr 1 do nn. zaproszenia. Cenę brutto należy podać w złotych polskich. Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu wykonania kompletnego i prawidłowego zamówienia zgodnie z powyższym opisem przedmiotu zamówienia, a w szczególności dostarczanie kompletnego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. do Urzędu Miejskiego w Piechowicach ul. Żymierskiego 49, do pokoju nr 6 1

2 sekretariat w godzinach od 13:00 do 15:00 w dniach pracy Urzędu Miasta Piechowice. Odbiór dostarczonego sprzętu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron. Faktura za dostarczony sprzęt może być wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. Zapłata za dostarczony i odebrany sprzęt komputerowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 14 dni od jej wpływu do Zamawiającego. 1. Propozycje cenowe (ofertowe) będą oceniane wg. następującego kryterium oceny ofert: 6.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował jednym kryterium: CENA 100%. Cena A(X): α) Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w propozycjach cenowych (ofertowych) na wykonanie zamówienia objętego nn. zaproszeniem. β) Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: A( x )= C min C ( x ) 100 gdzie: A(x) ilość punktów przyznana ofercie x za kryterium ceny Cmin cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadanie objęte nn. zamówieniem, C(x) cena zawarta w ofercie x 6.2. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego propozycja cenowa (ofertowa) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w nn. zaproszeniu oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów najniższa cena oferty. 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 24 lutego 2014 r. do godziny 9:00, w formie pisemnej zgodnej ze wskazaniem zamawiającego w pkt 1 lit. a, w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Piechowice Piechowice, ul. Żymierskiego 49 w sekretariacie pok. nr 6. Oferty należy składać w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego, oznaczonej Oferta na dostawę sprzętu komputerowego. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami z ramienia zamawiającego jest: - Marcin Boratyński informatyk w zakresie przedmiotu zamówienia - w godzinach od 13:00 do 15:30 z wyjątkiem soboty i niedzieli. tel , fax O wyniku przetargu i wyborze najkorzystniejszej propozycji ofertowej (cenowej) oferenci, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę zostaną powiadomieni faksem, pisemnie lub em wg. wyboru Zamawiającego. 2. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 3. Załączniki: 1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja zamawianych urządzeń i sprzętu oraz wymagań Zamawiającego. 2) Załącznik nr 2 - Wzór propozycji cenowej (ofertowej). Sprawę prowadzi: Marcin Boratyński Informatyk Tel , Fax Burmistrz Miasta Piechowice /-/ Witold Rudolf 2

3 Załącznik nr 1 Specyfikacja zamawianych urządzeń i sprzętu oraz wymagań Zamawiającego Wymagane parametry sprzętu komputerowego Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych. 3. Procesor/ wydajność obliczeniowa 4. Pamięć operacyjna RAM 5. Parametry pamięci masowej 6. Wydajność grafiki 7. Wyposażenie multimedialne Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 6480 punktów Passmark CPU Mark 8GB DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min. 16GB, Min. 1TB SATA III 7200 obr./min. Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode, Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 8. Obudowa Typu Mini lub midi tower Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5 dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy. 1. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Zgodność z systemem MS Windows Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). 3. BIOS Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 1. Certyfikaty i Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) standardy 1. Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego 3

4 2. Warunki gwarancji 16. Wsparcie techniczne producenta 17. Wymagania dodatkowe 18. Dodatkowe oprogramowan ie (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 db Co najmniej 36-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Microsoft Windows 8.1 Professional (64-bit) PL, zainstalowany system operacyjny z nośnikiem lub partycją recovery Wbudowane porty: min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 porty USB 3.0; min. porty słuchawek i mikrofonu możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych. karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min. 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4,min. złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA w tym 2 szt. SATA 3.0; klawiatura USB w układzie polskim programisty mysz laserowa USB nagrywarka DVD +/-RW dołączony nośnik ze sterownikami Microsoft Office 2013 Home & Business x64 PL Wymagane parametry monitorów LCD Nazwa komponentu Typ ekranu Czas reakcji matrycy Rozdzielczość maksymalna Pochylenie monitora Powłoka powierzchni ekranu Podświetlenie Złącze Gwarancja Inne Wymagane minimalne parametry techniczne monitora Ekran ciekłokrystaliczny o przekątnej 22'' (dopuszczalne 21,5 ) Max.. 5 ms 1920 x 1080 przy 60Hz W zakresie do 60 stopni Antyodblaskowa System podświetlenia LED D-Sub, HDMI Co najmniej 36-miesięczna gwarancja producenta Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta Gwarancja zero martwych pikseli Wbudowane głośniki stereo 4

5 Wymagane parametry UPS Moc pozorna Moc rzeczywista Architektura UPSa Maks. czas przełączenia na baterię 4 ms Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania Typ gniazda wejściowego Czas podtrzymania dla obciążenia 100% Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym Zmienny zakres napięcia wejściowego Zimny start Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Diody sygnalizacyjne lub wyświetlacz sygnalizacyjny Alarmy dźwiękowe Typ złącza komunikacyjnego Wyposażenie standardowe Okres gwarancji Min. 620 VA Min. 390 Wat Line-interactive Min. 3 x IEC320 C13 (10A) IEC320 C14 (10A) Min. 5,5 min Min. 15,7 min V V Tak Tak praca z sieci zasilającej, praca z baterii, konieczna wymiana baterii, przeciążenie UPSa praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii USB kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14-2 szt., kabel USB, Instrukcja obsługi, oprogramowanie na CD min. 24 miesięcy Wymagane parametry urządzenia wielofunkcyjnego, kolorowego, laserowego Funkcje Opis Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 4-w-1 formatu A4 Drukarka Szybkość drukowania A4: 20 str./min w kolorze, 22 str./min w czerni Czas pierwszego wydruku 9 sekund w kolorze, 8,5 sekundy w czerni Czas rozgrzewania Do 60 sekund od włączenia i do 32 sekund z trybu oszczędzania energii Szybkość procesora 533MHz Skanowanie Rozdzielczość skanowania Do 1200 x 1200dpi 5

6 Szybkość skanowania Do 20 str./min w kolorze, do 30 str./min w czerni Głębia kolorów Wejście 48-bit / Wyjście 24-bit Podawanie dokumentów 50-arkuszowy Automatyczny, odwracający podajnik dokumentów (RADF), skaner płaski Kontrast 7 poziomów Format PDF, M-TIFF, JPEG, XPS Książka adresowa LDAP, 100 adresów , 20 grup adresowych Skanowanie do FTP, HTTP, pamięć USB, , TWAIN, CIFS Kopiowanie Fax Czas wykonania pierwszej kopii Mniej niż 14 sekund w kolorze i mniej niż 12 sekund w czerni Szybkość kopiowania Do 20 kopii/min w kolorze i do 22 kopii/min w czerni Rozdzielczość kopiowania Do 600 x 600dpi Zmniejszanie/powiększanie Zoom % Maksymalna liczba kopii 99 Złącza RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line Fax speed ITU-T G3(S)5(uper G3) do 33.6kbps, 3 sek./stronę Szybkie wybieranie 16 klawiszy 1-przyciskowych (8 x 2 z Shift), 100 szybkiego wyboru Groups Do 20 Lista rozgłaszania Maksymalnie 100 Pamięć stron 4MB (około 200 stron wysłanych i przyjętych) Panel operacyjny Klawiatura 12 alfanumerycznych przycisków, 3 główne funkcyjne (Copy, Scan, Print) Color & Mono Start, Status, Setting, Help, 6 głównych nawigacyjnych (Back, Up, Down, Left, Right, OK), Clear, Stop, Power Save, Reset/Log Out Interfejs i oprogramowanie Interfejs 10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF Języki druku PCL6 (XL3.0), PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) Sieć i protokoły Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę ethernet z wewnętrznym serwerem druku ustawianą i zarządzaną. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour. NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Service on Devices. Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Server 2012 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Windows 8 (32-bit & 64- bit); Mac OS X do 10.8 Zaawansowana technologia sieciowa i bezpieczeństwo Filtrowanie IP, Filtrowanie MAC, SSL/TLS, NIC Driver (IC+), WindowsRally, Alert, EAP(IEEE802.1X), IPSec Zestaw programów użytkowych Template Manager, Color Correct, OKI LPR, Color Swatch Utility, PrintSuperVision.net, PrintSuperVision Multiplatform, Print Job Accounting Server, Print Job Accounting Client, Web Driver Installer, Network Card Setup, Configuration Tool, ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant, PDF Direct Print, Actkey Zarządzanie dokumentami Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16 6

7 Jakość druku Rozdzielczość Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi Obróbka Auto Color Balance, Photo Enhance via driver Kroje druku Czcionki Skalowalne: 87 czcionek PCL; czcionki bitmapowe PCL: Lineprinter OCR-A/B, kody paskowe USPS ZIP Kody kreskowe 11 typów jednowymiarowych z 27 odmianami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN- 8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, kod paskowy użytkownika; 1 rodzaj dwuwymiarowy: PDF417 Podawanie papieru Pojemność papieru Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80g/m2; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2; RADF: 50 arkuszy o gramaturze 80g/m2 Maksymalna pojemność papieru 350 arkuszy o gramaturze 80g/m2 Formaty papieru Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Karty indeksowe (3 x 5 ) (75 x 125mm), rozmiar Photo (4 x 6, 5 x 7 ) (100 x 150mm, 125 x 175mm), Rozmiar niestandardowy (do 1320mm długości w tym banery); Druk dwustronny: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6 Gramatura papieru Podajnik 1: 64 do 176g/m2; Podajnik uniwersalny: 64 do 220g/m2; Druk dwustronny: 64 do 176g/m2; RADF: 60 do 105g/m2 Druk dwustronny Standard Taca odbiorcza Stroną zadrukowaną do dołu: 150 arkuszy o gramaturze 80g/m2; Stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2 Główne cechy Pamięć (RAM) Standard: 256MB; Maksymalnie: 768MB Temperatura/wilgotność pracy 10 C do 32 C (rekomendowana 17 C do 27 C)/ 20% do 80% wilgotności względnej (rekomendowana 50% do 70% wilgotności względnej) Temperatura/wilgotność przechowywania -10 C do 43 C/ 10% do 90% wilgotności względnej Zasilanie Jednofazowe 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz +/- 2% Zużycie energii Typowe: 500W; Maksymalne: 1170W; W trybie czuwania: 100W; W trybie oszczędzania energii: <20W; W trybie głębokiego uśpienia: <1,2W; Tryb Auto-Off: <0,5W Poziom hałasu Podczas pracy: 52dB(A) lub mniej; W trybie czuwania: 33dB(A); W trybie oszczędzania energii: bezgłośnie Wymiary (WxSzxG) 444 x 427 x 509mm Waga 29kg Miesięczne obciążenie (Maksimum) stron/miesiąc Miesięczne obciążenie (Rekomendowane) Do stron/miesiąc Gwarancja: 3 lata przedłużonej gwarancji w miejscu instalacji po zarejestrowaniu produktu w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu. Wymagane parametry urządzenie wielofunkcyjnego, laserowego, monochromatycznego: Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie 7

8 Obsługiwana wielozadaniowość Tak Szybkość druku w czerni: Tryb normalny:do 25 str./min Czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości) Czerń: W ciągu 8,5 s Cykl roboczy (miesięcznie, format A4) Do 8000 stron Zalecana miesięczna liczba wydruków Od 500 do 2000 Technologia druku Druk laserowy Jakość druku w czerni (tryb best) Do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość 1200 dpi z technologią HP FastRes 1200) Języki drukowania HP PCL 6 HP PCL 5 emulacja HP Postscript Level 3 Wyświetlacz 2-wierszowy wyświetlacz tekstowy LCD Szybkość procesora 500 MHz Łączność, tryb standardowy 1 port Hi-Speed USB port Ethernet 10/100 Dostosowany do pracy w sieci Standardowy (wbudowana karta Ethernet) Minimalne wymagania systemowe Windows 8, Windows 7, Windows Vista: Procesor 1 GHz 32-bit (x86) lub 64-bit (x64), 1 GB pamięci RAM (32-bit) lub 2 GB pamięci RAM (64-bit), 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port USB lub port sieciowy; Windows XP (32-bit) (SP 2): Procesor Pentium 233 MHz, 512 MB pamięci RAM (32- bit) lub 2 GB pamięci RAM (64-bit), 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port USB lub port sieciowy; Mac OS X v10.5.8, v10.6; procesor PowerPC G4, G5 lub Intel Core; 256 MB RAM; 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym; Napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem; Port sieciowy lub USB 8

9 Obsługiwane systemy operacyjne Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Windows 8, Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows XP (32- bit) (wersja SP2 lub nowsza) Instalacja samego sterownika obsługiwana w systemach: Windows Server 2003 (32-bit) (wersja SP3 lub nowsza), Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit) Mac OS X v10.5.8, v10.6 Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą pakietu skonfigurowanego fabrycznie), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, , , 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora) HPUX 11 i Solaris 8/9 Standardowa pojemność pamięci 128 MB Maks. pojemność pamięci 128 MB Standardowa pojemność podajnika papieru Podajnik papieru na 250 ark., podajnik szczelinowy z priorytetem poboru na 1 ark., automatyczny podajnik dokumentów na 35 ark. Standardowa pojemność odbiornika papieru Odbiornik papieru na 100 arkuszy Drukowanie dwustronne Automatyczny (standardowo) Obsługiwane formaty nośników Podajnik z priorytetem poboru: A4, A5, B5(JIS), C5, DL, koperty, pocztówki; podajnik na 250 ark.: A4, A5, B5 (JIS), C5, DL, koperty Rozmiary nośników, do dostosowania Podajnik z priorytetem poboru: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik na 250 ark. 2: od 76 x 187 do 216 x 356 mm Nośniki Papier (wysoko- i niskogramaturowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, przeźrocza, etykiety, pocztówki Obsługiwana gramatura nośników Podajnik 1, podajnik z priorytetem poboru, odbiornik: Od 60 do 163 g/m2 Typ skanera Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów Format pliku zawierającego zeskanowany obraz JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG Rozdzielczość skanowania, optyczna 9

10 Do 1200 dpi Maks. format skanowania (skaner płaski) 216 x 297 mm Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) 216 x 356 mm Szybkość skanowania (tryb normalny, format A4) Do 15 str./min (w czerni i w kolorze) Pojemność automatycznego podajnika dokumentów Standardowo 35 arkuszy Szybkość kopiowania (tryb normalny) Czerń:Do 25 kopii/min Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) Do 600 x 600 dpi Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze) Do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość 1200 dpi z technologią HP FastRes 1200) Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień 25 do 400% Kopie, maks. Do 99 kopii Zasilanie Napięcie wejściowe: V (+/-10%), 50/60 Hz (+/2 Hz), 2,9 A Pobór mocy 445 W (drukowanie), 325 W (kopiowanie lub skanowanie), 4,7 W (tryb gotowości), 0,2 W (urządzenie wył.); Średnie zużycie energii: 1,386 kwh/tydzień Sprawność energetyczna Certyfikat ENERGY STAR Zakres temperatur podczas eksploatacji Od 15 do 32,5 C Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji wilgotność względna 30-70% Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) 441 x 343 x 373 mm Gwarancja min. 1 rok Wymagane parametry drukarki laserowej, monochromatycznej: Dane techniczne Szybkość druku w czerni: 10

11 Tryb normalny:do 33 str./min Czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości) Czerń: W ciągu zaledwie 8 s Jakość druku w czerni (tryb best) Do 1200 x 1200 dpi Cykl roboczy (miesięcznie, format A4) Do stron Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie stron Technologia druku Druk laserowy Szybkość procesora 800 MHz Języki drukowania HP PCL 5c, HP PCL 6, emulacja języka HP Postscript poziomu 3, drukowanie bezpośrednie PDF (v 1.7) Wyświetlacz Panel sterowania z ekranem dotykowym CGD (Colour Graphic Display) o przekątnej 8,89 cm Możliwość pracy bezprzewodowej Brak Łączność, tryb standardowy 1 port Hi-Speed USB port hosta USB 1 port sieci Ethernet 10/100/1000T 1 niezależny port USB Dostosowany do pracy w sieci Standard (wbudowana karta Gigabit Ethernet) Minimalne wymagania systemowe Windows 8, Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit): Procesor 1 GHz 32-bit (x86) lub 64-bit (x64), 1 GB pamięci RAM (32-bit) lub 2 GB RAM (64-bit), 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port USB lub port sieciowy; Windows XP (32- bit) SP2: Procesor Pentium 233 MHz, 512 MB pamięci RAM, 400 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port USB lub port sieciowy; Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Procesor PowerPC G4, G5 lub Intel Core ; Dysk twardy 500 MB; Napęd CD-ROM/DVD-ROM lub połączenie z Internetem; Port USB lub port sieciowy Obsługiwane systemy operacyjne Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Windows 8, Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows XP (32-bit) (wersja SP2 lub nowsza) Instalacja samego sterownika obsługiwana w systemach: Windows Server 2008 (32-bit i 64- bit), Windows Server 2003 (32-bit) (wersja SP3 lub nowsza) Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0), OpenSUSE Linux (11.3, 11.4), Fedora (14, 15), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04), Debian (5.0, 6.0 i HPUX11i) 11

12 Dane dotyczące pamięci Standardowa pojemność pamięci 256 MB Maks. pojemność pamięci 256 MB Dysk twardy Brak Obsługa papieru Standardowa pojemność podajnika papieru Uniwersalny podajnik o pojemności 50 arkuszy, podajnik o pojemności 250 arkuszy, moduł automatycznego druku dwustronnego Podajnik papieru, opcj. Opcjonalny podajnik o pojemności 500 arkuszy Standardowa pojemność odbiornika papieru Odbiornik papieru na 150 arkuszy Drukowanie dwustronne Automatyczny (standardowo) Obsługiwane formaty nośników A4; A5; A6; B5 (JIS) Rozmiary nośników, do dostosowania Podajnik wielofunkcyjny: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2, opcjonalny podajnik o pojemności 500 arkuszy: od 105 x 148 do 216 x 356 mm Nośniki Papier (zwykły, tryb ekologiczny, lekki, ciężki, dokumentowy, kolorowy, papier firmowy, z nadrukiem, dziurkowany, ekologiczny, szorstki); koperty; etykiety; folia, kartony Obsługiwane gramatury nośników Podajnik 1: Od 60 do 163 g/m² (prosta ścieżka papieru dla nośników specjalnych); Podajnik 2, opcjonalny podajnik 3 o pojemności 500 arkuszy: Od 60 do 120 g/m² Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji Zasilanie Napięcie wejściowe: V, prąd zmienny (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Pobór mocy 570 W (drukowanie), 7,3 W (tryb gotowości), 6,2 W (tryb uśpienia), 0,1 W (wyłączone) Typowy pobór prądu (TEC): 2,08 kwh/tydz. (Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym drukarka jest sprzedawana. Nie należy zmieniać napięcia. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji.) Sprawność energetyczna Certyfikat ENERGY STAR Zakres temperatur podczas eksploatacji Od 15 do 32,5ºC Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji wilgotność względna 30-70% Wymiary i waga Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) 364,6 x 368 x 271 mm (ekran dotykowy obniżony), 364,6 x 368 x 383,6 mm (ekran dotykowy podniesiony i ustawiony pod kątem 90 ) Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) 12

13 364,6 x 633,4 x 383,6 mm (rozłożony podajnik wielofunkcyjny i składania pokrywa, podajnik 2 rozszerzony do formatu Legal, ekran dotykowy podniesiony i ustawiony pod kątem 90 ) Gwarancja min. 1 rok 13

14 Wzór Załącznik nr 2..., dnia (Nazwa i adres oferenta) Urząd Miasta Piechowice Piechowice, ul.żymierskiego 49 PROPOZYCJA CENOWA (OFERTOWA) Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach. oferuję wykonanie w/w zamówienia zgodnie z wymogami zaproszenia do złożenia oferty z dnia r., znak INF za cenę: Lp. Przedmiot zamówienia producent Typ/model ilość Stawka podatku VAT w % Wartość brutto w zł (za wskazaną w kol. 5 ilość urządzeń) urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe, laserowe 2. urządzenie wielofunkcyjne, laserowe, monochromatycz ne: 3. Drukarka laserowa, monochromatycz na 4. Komputer stacjonarny Monitor LCD 2 6. UPS 2 Cena oferty brutto jest sumą wartości podanych w pozycjach od 1 do 4 14

15 Cena oferty brutto... złotych (słownie złotych:......). Powyższa cena oferty brutto obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy: (imię i nazwisko)..., tel , fax Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, przedmiotowe zamówienie wykonamy w ciągu 1 tygodnia od przesłania nam informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oświadczamy, że oferowane przez nas wyżej wymienione urządzenia są naszą własnością i posiadamy niczym nie ograniczone prawo swobodnego nimi dysponowania. Urządzenia te są fabrycznie nowe i nie dotknięte żadną wadą fizyczną ani prawną, a w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich. Dodatkowe informacje: Załączniki: 1)... 2)... 3) (podpis i pieczątka oferenta) *) niepotrzebne skreślić 15

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Komputer stacjonarny typ A 12 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/164/2013 Olsztyn, dnia 1 października 2013 r.

DZPZ/ 333/164/2013 Olsztyn, dnia 1 października 2013 r. DZPZ/ 333/164/2013 Olsztyn, dnia 1 października 2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakup sprzętu komputerowego I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Załącznik nr 2 do formularza oferty Nr postępowania przetargowego: PN/02/14

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry techniczne 1. Serwer 2 sztuki Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Wymagane minimalne parametry techniczne serwera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 2.1 Stacja Robocza Łącznie 68 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 1 Typ

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej ZAŁĄCZNIK NR 1 NR SPR. CK 12/2013 SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW Zadanie 1 - Dostawa laptopów 10 szt. 1.1 Laptop I 1 szt. 1. Typ laptop 17 " 2. Wydajność obliczeniowa procesor

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

1. Sprzęt komputerowy

1. Sprzęt komputerowy 1. Sprzęt komputerowy 1.1. Komputer PC do zastosowań biurowych szt. 2, o parametrach minimalnych: Zastosowanie Procesor Wydajność mierzona indeksem wydajności systemu Windows 7 Pamięć operacyjna RAM Opis

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333 / 292 / 2014 Olsztyn, dnia 17 grudnia 2014 r.

DZPZ/ 333 / 292 / 2014 Olsztyn, dnia 17 grudnia 2014 r. DZPZ/ 333 / 292 / 2014 Olsztyn, dnia 17 grudnia 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakup sprzętu komputerowego I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy OKE-WOA-222-1 /13/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.10.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy OKE-WOA-222-1 /13/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.10.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy OKE-WOA-222- /3/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.0.2007 r. Zatwierdzam. Data zatwierdzenia 29.0.2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Informacje ogólne Przetarg nieograniczony, którego wartość

Bardziej szczegółowo