SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ / 20 /14 Zakup, dostawa do Zamawiającego systemu do wielkoskalowych analiz sekwencji DNA na poziomie genomów i transkryptomów według załącznika nr 1 do siwz. TERMINY: Składanie ofert: do r. do godz Otwarcie ofert: r. o godz Uwaga: Zamawiający oczekuje, Ŝe Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. ZłoŜenie oferty będzie uwaŝane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie. 1

2 1. Podstawa prawna Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów Ustawy. 1. Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz Ustawy postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza progi określone w art. 11 ust. 8 Ustawy. 3. Ogłoszenie podlega obowiązkowi przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamieszczenia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: 2. Informacje o zamawiającym Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul Postępu 36A, Magdalenka, tel. +48/22/ , faks +48/22/ REGON , NIP: Konto bankowe: PKO S.A. nr UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: IGHZ PAN lub Zamawiający Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Postępowanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. SIWZ lub Specyfikacja niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) Zamówienie naleŝy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w zał.1 do SIWZ. Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŝy ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia 3.1 Zakup, dostawa do Zamawiającego aparatury laboratoryjnej, szczegółowy opis w zał.1 do SIWZ. 3.2 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 3.3 Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego. 3.4 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3.5 Transport do zamawiającego, montaŝ we wskazanym miejscu oraz szkolenie uŝytkowników u Zamawiającego Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium, w wysokości: ,00 zł. 3.7 Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie kwotę zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, zwanego dalej Zabezpieczeniem, w wysokości 10 % wartości oferty. Zabezpieczenie naleŝy wnieść zgodnie z zapisem art. 148 ust. 1 Ustawy. Zwrot Zabezpieczenia nastąpi zgodnie z zapisem art. 151 Ustawy Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia Przedmiot zamówienia wg kodu CPV: analizatory biochemiczne aparatura laboratoryjna wirówki

3 komputery wysokowydajne chłodziarki inkubatory pipety chromatografy wagi precyzyjne oprogramowania Okres realizacji zamówienia, termin gwarancji podane są w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 4. Koszty sporządzenia oferty i udziału w postępowaniu NiezaleŜnie od wyniku postępowania przetargowego (z wyjątkiem uniewaŝnienia postępowania z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego) wszystkie koszty związane z opracowaniem i złoŝeniem oferty oraz z udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca. 5. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5.2 W zakresie, o którym mowa w pkt Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku. 5.3 W zakresie, o którym mowa w pkt Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał: wykonanie minimum 3 głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegających na dostawie systemu do wielkoskalowych analiz sekwencji DNA na poziomie genomów i transkryptomów o łącznej wartości nie mniejszej niŝ ,00 zł brutto; 5.4 W zakresie, o którym mowa w pkt Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku. 5.5 W zakresie, o którym mowa w pkt Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku. 5.6 Ocena spełnienia opisanych w SIWZ warunków Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty i oświadczenia złoŝone wraz z ofertą, określone w pkt 8 SIWZ, metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. 6. Oferty składane wspólnie 6.1 Dopuszcza się moŝliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum), pod warunkiem, Ŝe Wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania. Pełnomocnictwo winno określać w szczególności: a) przedmiot postępowania, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, c) pełnomocnika, d) zakres umocowania pełnomocnika. 6.2 Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum wg zasad reprezentacji właściwych dla kaŝdego z Wykonawców. 6.3 KaŜdy z Wykonawców tworzących konsorcjum oddzielnie musi wykazać, iŝ nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-11 i ust. 2 pkt 1 Ustawy poprzez złoŝenie dokumentów wymienionych w pkt 8 SIWZ.

4 6.4 W odniesieniu do wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy i pozostałych wymagań określonych w SIWZ, z zastrzeŝeniem pkt 6.3, oferty składane przez konsorcjum zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań Zamawiającego przez występujących wspólnie Wykonawców na podstawie złoŝonych przez nich dokumentów. 7. Sposób sporządzenia oferty 7.1 Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta nieczytelna nie będzie rozpatrywana. 7.2 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (zawierające zapisy i elementy treści oferty) były ponumerowane kolejnymi numerami. 7.3 Oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji. Dopuszcza się zastąpienie formularzy załączonych do SIWZ, przeznaczonych do sporządzenia przez Wykonawcę dokumentów wchodzących w skład oferty, ich odpowiednikami opracowanymi przez Wykonawcę, pod warunkiem nie dokonywania w nich Ŝadnych zmian w treści poszczególnych pozycji, kolumn i wierszy w stosunku do formularzy wzorcowych załączonych do SIWZ. 7.4 Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę w ramach danej części. Oferty wykonawcy, który występuje w więcej niŝ w jednej ofercie, złoŝonej w danej części zamówienia, zostaną odrzucone. 7.5 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 7.6 Oferta musi dotyczyć wykonania wszystkich zadań w danej części stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w wymaganym terminie. 7.7 Formularz ofertowy zgodny w treści z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty i sporządzone (wypełnione) przez Wykonawcę, muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym bądź osoby upowaŝnione, posiadające stosowne pełnomocnictwa. Miejsca naniesienia poprawek w treści oferty lub załączników muszą być parafowane przez osobę lub osoby upowaŝnione. 7.8 Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 7.9 Koperta lub opakowanie winny być zaadresowane według poniŝszego wzoru: Nazwa wykonawcy Adres Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul Postępu 36A, Magdalenka Przetarg nieograniczony :... NIE OTWIERAĆ PRZED:.(wpisać termin otwarcia ofert) Wymagane dokumenty wchodzące w skład oferty. 8.1 W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: wykazu wykonanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane naleŝycie; (zał. nr 5 do SIWZ); oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (zał. nr 4a do SIWZ); oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, (zał. nr 4b do SIWZ);

5 8.1.4 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zał. nr... do oferty); aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zał. nr... do oferty); aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i Ustawy, wystawionej nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zał. nr... do oferty); aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zał. nr... do oferty); oświadczenia zawierającego listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo informację o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej (zał. nr 7 do SIWZ); dowodu wniesienia wadium. 8.2 JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8.3 JeŜeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt , JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , 8.1.8: składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

6 8.4.2 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8,10 i 11 Ustawy. 8.5 Dokumenty, o których mowa w pkt , oraz w pkt powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8.6 JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt 8.5 stosuje się odpowiednio. 8.7 Instrukcja obsługi systemu w języku polskim lub angielskim. 8.8 Wraz z ofertą naleŝy dostarczyć opis oferowanego przedmiotu zamówienia poświadczający jego zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. 8.9 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złoŝona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, podlega odrzuceniu Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów, których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia ofert Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane dostawy wymaga określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 9. Sposób obliczenia i przedstawienia ceny oferty, waluta w jakiej zostaną dokonane rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 9.1 Cena oferty musi być wyraŝona w złotych polskich (do dwóch miejsc po przecinku) w sposób jednoznaczny (bez propozycji alternatywnych) i winna obejmować: całkowity łączny koszt realizacji części zamówienia, której dotyczy oferta, obliczony na podstawie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia elementów cenotwórczych oraz odpowiedniego formularza kosztorysu ofertowego. 9.2 Kosztorys ofertowy naleŝy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ lub jego odpowiedniku, który naleŝy wypełnić zgodnie z poniŝszymi wskazówkami: W tabeli:

7 w kolumnie "Cena jedn. brutto" naleŝy wpisać kwotę zawierającą w sobie całkowity jednostkowy koszt dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia, z podatkiem VAT, z uwzględnieniem ewentualnych upustów, w pozycji Wartość brutto" naleŝy wpisać iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości oraz określić czy składana oferta zawiera podatek VAT. 9.3 Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 9.4 Ocena oferty Wykonawcy kraju członkowskiego Unii Europejskiej, poza Polską, będą oceniane w następujący sposób: Do złoŝonej oferty Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, doliczy podatek VAT. Tak powstałą cenę brutto Zamawiający będzie oceniał według podanych kryteriów podanych w punkcie 16 SIWZ. Podatek VAT, w tym przypadku, jest kosztem Zamawiającego. 10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 10.1 Zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub em lub faksem Wykonawca moŝe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złoŝenia oferty Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania pisemnie lub em lub faksem Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest (w godz. 9-14): Jerzy Wójcik, tel. +48/22/ Nie jest przewidywane zwołanie zebrania Wykonawców. 11. Zasady dokonywania przez Zamawiającego modyfikacji w treści dokumentów składających się na SIWZ 11.1 Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający moŝe zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ O kaŝdej ewentualnej zmianie treści Zamawiający powiadomi niezwłocznie kaŝdego z uczestników postępowania oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej, a takŝe w przypadku, gdy będzie to wymagane przepisami ustawy opublikuje dodatkowe ogłoszenie o zmianie treści SIWZ JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert. 12. Oferty zamienne, wycofanie, uzupełnienie ofert 12.1 Wykonawca moŝe wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonej oferty pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub uzupełnienie musi być złoŝone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem "ZMIANA", "UZUPEŁNIENIE" Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

8 12.4 Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA", "UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 13. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert. 14. Składanie ofert 14.1 Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie (lub opakowaniu) w siedzibie zamawiającego IGHZ PAN Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, Magdalenka w sekretariacie (bud. D pok. 103), nie później niŝ do dnia r. do godz Wykonawca (na Ŝądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana. 15. Otwarcie ofert 15.1 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego tj. IGHZ PAN, (bud. D. pok. 110), Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, Magdalenka Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek Podczas sesji otwarcia ofert, bezpośrednio przed ich otwarciem przewodniczący komisji poda kwotę brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Składając ofertę Wykonawca moŝe zastrzec informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. ZastrzeŜenie takie Wykonawca moŝe złoŝyć nie później niŝ w terminie składania ofert (art. 8 ust. 3 Ustawy). 16. Kryterium oceny ofert i sposób obliczania punktów dla oferty: 16.1 W celu porównywania ofert Zamawiający będzie porównywał ceny brutto Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: Cena brutto zamówienia 60 pkt. Cena oferty powinna zawierać koszt wszystkich wymienionych modułów, niezbędnych odczynników oraz niezbędnych dodatkowych wymaganych przez producenta urządzeń/instalacji zapewniających pełną funkcjonalność systemu zgodnie z rekomendacją producenta systemu do sekwencjonowanie następnej generacji, wraz z dostarczeniem, instalacją, uruchomieniem, sprawdzeniem sprzętu wraz z odpowiednim oprogramowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, szkoleniem z zakresu obsługi i funkcji urządzeń, oraz z serwisem gwarancyjnym ujętym w ofercie w wymiarze wskazanym przez Zamawiającego Czas odczytu sekwencji DNA ze wszystkich reakcji w nośniku przy odczycie par zasad w trakcie jednej reakcji sekwencjonowania (1 cykl pracy) nie dłuŝszy niŝ 5 godzin 20 pkt, 6 godzin 15 pkt, 8 godzin 10 pkt, powyŝej 8 godzin 0 pkt. Maksymalnie 20 pkt WydłuŜenie gwarancji Wykonawcy dla wszystkich modułów opisanych w punktach 2.3., 2.5., 2.6., 2.8., 2.9. opisu przedmiotu zamówienia o kaŝdy następny rok ponad wymagane 24 miesiące 10 pkt, przy czym łącznie nie więcej niŝ 20 pkt.

9 17. Ogłoszenie wyniku postępowania 17.1 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 18. Udzielenie zamówienia, uniewaŝnienie postępowania 18.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w pkt 16 SIWZ kryteria oceny ofert dla danej części zamówienia Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 19. Umowa i formalności związane z jej podpisaniem 19.1 Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ Przedstawiciel (-le) Wykonawcy, wymieniony w zaproszeniu do podpisania umowy, posiadający dowód toŝsamości i pieczęć firmy, winien przybyć do siedziby Zamawiającego w terminie określonym w ww. zaproszeniu Zamawiający zawrze umowę po upływie 10 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo 15 dni - jeŝeli zostanie przesłane w inny sposób lub w krótszym terminie, jeŝeli będzie złoŝona jedna oferta Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeŝeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, za które Ŝadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający zastrzega, Ŝe w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 20. Środki ochrony prawnej 20.1 Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Przed upływem terminu składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, ww. środki ochrony prawnej przysługują równieŝ organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (art. 154 pkt 5 Ustawy). ODWOŁANIE 20.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 Ustawy w terminie 10 od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy albo w terminie 15 dni - jeśli zostały przesłane w inny sposób.

10 20.4 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone powyŝej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać sie z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa sie, iŝ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy (art. 180 ust. 1 Ustawy) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art. 180 ust. 2 Ustawy). 21. Załączniki: 21.1 Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr Wzór umowy - załącznik nr Formularz ofertowy - załącznik nr Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4a 21.5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 4b 21.6 Wzór wykazu dostaw - załącznik nr Kosztorys ofertowy- załącznik nr Oświadczenie zawierające listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo informację o tym, Ŝe wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej - załącznik nr Osoby prowadzące postępowanie Komisja przetargowa, która opracowała SIWZ i prowadzi postępowanie: 1. Przewodniczący : Czesław Mokrzycki 2. Sekretarz: Jerzy Wójcik 3. Członek Krzysztof Sieradzan 4. Członek BoŜena Kowalczyk 5. Członek Paweł Urbański Jastrzębiec, r. ZATWIERDZIŁ: Dyrektor IGiHZ PAN w Jastrzębcu Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk

11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ DAZ 2401/ 20/14 1.Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa do zamawiającego aparatury laboratoryjnej. Symbol klasyfikacyjny wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: analizatory biochemiczne aparatura laboratoryjna Wirówki komputery wysokowydajne chłodziarki inkubatory pipety chromatografy wagi precyzyjne oprogramowania System do wielkoskalowych analiz sekwencji DNA na poziomie genomów i transkryptomów. System do analiz sekwencji DNA na poziomie genomów i transkryptomów, zwany dalej systemem, obejmujący sekwenator następnej generacji (NGS - ang. next generation sequencing system) wraz z wyposaŝeniem niezbędnym do przygotowania bibliotek DNA oraz do bioinformatycznej obróbki i analizy wyników sekwencjonowania i wyników mikromacierzowych według opisu: Przedmiot zamówienia W skład systemu muszą wchodzić wszystkie moduły niezbędne do odpowiedniego przygotowania próbek, bibliotek kwasów nukleinowych, amplifikacji, walidacji a następnie odczytu sekwencji i analizy danych wraz z niezbędnym oprogramowaniem bioinformatycznym pozwalającym na pełną analizę uzyskanych danych oraz ze startowym zestawem odczynników i specjalistycznym szkoleniem. 1. Sekwenator następnej generacji musi umoŝliwić co najmniej następujące aplikacje: Sekwencjonowanie DNA całościowego genomu eukariotycznego o przepustowości nie mniejszej niŝ jeden genom w czasie 1 tygodnia Sekwencjonowanie genomów de novo eukariotycznych i prokariotycznych Resekwencjonowanie całych genomów, wybranych fragmentów genomów i amplikonów Analiza transkryptomów przez sekwencjonowanie (RNA-seq transkryptom), w tym wykrywanie wariantów alternatywnego składania RNA Analiza profilowania ekspresji genów (RNA-seq quantification) Sekwencjonowanie małych RNA w skali genomu identyfikacja i ocena ilościowa Analiza metylomu - stopnia metylacji sekwencji DNA na poziomie genomu (badanie wzorca metylacji DNA genomowego)

12 sekwencjonowanie eksomów Analiza oddziaływań sekwencji DNA z białkami w skali genomu z wykorzystaniem techniki immunoprecypitacji chromatyny ChIP, (ang. chromatin immuno-precypitation) Analiza polimorfizmu genetycznego na poziomie genomu (GenScan) detekcja znanych i wykrywanie nowych mutacji (SNP, ang. single nucleotide polymorphism), analiza zmian liczby kopii (CNV, ang. copy number variation), insercji, delecji i rearanŝacji genomów Analiza paneli genowych, STRowych, eksomów dla człowieka i modelowych organizmów składające się z odpowiednio dobranych starterów wchodzących w skład gotowych zestawów zwalidowanych przez producenta Zastosowanie wyŝej wymienionych aplikacji dla zwierząt gospodarskich 2. Wymagania szczegółowe dotyczące parametrów technicznych poszczególnych modułów wchodzących w skład systemu umoŝliwiających kompleksową analizę danych sekwencjonowania genomowego następnej generacji: 2.1. Moduł do fragmentacji kwasów nukleinowych Zastosowanie: fragmentacja DNA i chromatyny poprzez sonikację (działanie ultradźwiękami) Dostępne przetestowane procedury wykorzystania aparatu do sonikacji DNA przeznaczonego do masywnego równoległego sekwencjonowania udokumentowane w postaci metody zawartej w publikacji w czasopiśmie z współczynnikiem IF lub zawarte w podręczniku uŝytkownika Powtarzalność procesu fragmentacji DNA MoŜliwość uzyskania fragmentów cząsteczek DNA w wąskich zakresach długości w obrębie pz Fragmentacja niekontaktowa, w zamkniętych probówkach w łaźni wodnej, uniemoŝliwiająca zanieczyszczenie próbki i ograniczająca straty Równomierny rozkład temperatury podczas fragmentacji (fragmentacja izotermiczna) Automatyczna regulacja temperatury w czasie fragmentacji Minimalny zakres objętości fragmentowanych próbek: 10 µl - 10 ml Precyzyjna kontrola czasu trwania fragmentacji (cyfrowy licznik czasu) MoŜliwość zaprogramowania pracy ciągłej lub cyklicznej Moduł wyposaŝony w kompletny system chłodzący, chroniący próbki przed przegrzaniem W komplecie zestaw odczynników niezbędnych do kalibracji i sprawdzenie poprawności działania modułu Certyfikat CE 2.2. Moduł do preparatywnej elektroforezy rozdzielający i ekstrahujący fragmenty DNA z agarozy Moduł przystosowany do wykorzystania gotowych, jednorazowych kaset Ŝelowych pozwalających na ekstrakcję fragmentów w zakresie 50bp-1,5kb

13 Automatyczne zbieranie DNA w buforze zgodnie z określonym w oprogramowaniu zakresem długości Moduł umoŝliwia rozdział 4 próbek na jedną reakcję w czasie od 50 do 100 minut WyposaŜony we wbudowaną jednostkę sterującą oraz monitor, klawiaturę i mysz Do modułu dołączone gotowe kasety Ŝelowe (agarozowe) o długości kompatybilnej z rozmiarem komory elektroforetycznej posiadające min. 5 ścieŝek, umoŝliwiające rozdział 4 próbek o zakresie długości pb (3,0%) 10 sztuk o trwałości min 12 miesięcy Gotowe kasety Ŝelowe (agarozowe) o długości kompatybilnej z rozmiarem komory elektroforetycznej posiadające min.5 ścieŝek, umoŝliwiające rozdział 4 próbek o zakresie długości pb (2,0%) 10 sztuk o trwałości min 12 miesięcy Zestaw odczynników startowych pozwalających na kalibrację i sprawdzenie poprawności działania urządzenia (wewnętrzny standard wielkości, bufory obciąŝający i elektroforetyczny) Zakres napięcia elektroforezy: 100V lub 150V, stałe Typowe natęŝenie na ścieŝkę: 2mA lub 3mA Detekcja optyczna: wzbudzenie 530nm, emisja 640nm Prąd: V, 2,5A, 50-60Hz Certyfikat CE 2.3. Moduł do namnaŝania/amplifikacji fragmentów DNA matrycowego do sekwencjonowania w oparciu o amplifikacje klonalną Moduł z wbudowanym blokiem termicznym do przygotowania PCR, ze skalowalnym zakresem pracy dla nośników o róŝnej pojemności, w pełni kompatybilny z modułem do odczytu sekwencji (punkt 2.8. opisu przedmiotu zamówienia) Przeprowadzenie reakcji PCR pozwalającej na sekwencjonowanie DNA o długości odczytu minimum 100 par zasad nici DNA Moduł musi zawierać niezbędne elementy pozwalające na przygotowanie prób i przeprowadzenie amplifikacji klonalnej na odpowiednich dla systemu nośnikach celem przeprowadzenia reakcji sekwencjonowania DNA amplikonów UmoŜliwić multipleksowanie - minimum 96 barkodowanych bibliotek Certyfikat CE 2.4. Separatory magnetyczne umoŝliwiające przygotowywanie próbek z uŝyciem metod magnetycznych Statyw magnetyczny przeznaczony dla 16 probówek o objętości 1,5-2ml (1 sztuka) Statyw magnetyczny przeznaczony do pracy z płytkami 96-dołkowymi z uŝyciem pipetorów 12 kanałowych (1 sztuka) Podstawka na probówki dwuczęściowa: statyw + magnes MoŜliwość funkcjonowania magnesu bez statywu Certyfikat CE 2.5. Moduł do automatycznego przygotowywania bibliotek kwasów nukleinowych Moduł automatyczny w pełni kompatybilny z modułem do odczytu sekwencji (punkt 2.8. opisu przedmiotu zamówienia)

14 UmoŜliwiający jednoczesne przygotowanie minimum 10 bibliotek DNA, cdna, RNA Pozwalający na barkodowanie minimum 96 bibliotek, z wykorzystaniem ng DNA w zaleŝności od aplikacji UmoŜliwiający automatyczną fragmentację matrycy na inserty wielkości: 100, 200, 300, 400 pz Nie wymagający uzupełniania odczynników, jak i tipsów w czasie 1 cyklu pracy urządzenia Zapewniający sterylność pracy i zmniejszenie ryzyka kontaminacji Moduł zintegrowany z urządzeniem sterującym Certyfikat CE 2.6. Moduł do automatycznego przygotowania matrycy i naniesienia jej na nośnik Moduł w pełni kompatybilny z modułem do odczytu sekwencji (punkt 2.8. opisu przedmiotu zamówienia), umoŝliwiający automatyczne przygotowanie matrycy oraz jej załadowanie na nośniki UmoŜliwia przygotowanie matryc dla bibliotek RNA, DNA oraz z wykorzystaniem technologii AmpliSeq UmoŜliwia pracę z róŝnej przepustowości nośnikami Certyfikat CE 2.7. Moduł do ultraczułych pomiarów DNA i RNA na zasadzie fluorescencyjnej Moduł umoŝliwiający pomiar w czasie maksymalnie 5 sekund (bez uwzględnienia czasu inkubacji próby z barwnikiem fluorescencyjnym na etapie przygotowania próby) Zakres objętość próby potrzebnej do przeprowadzenia pomiaru: od 1 µl do 20 µl Do modułu dołączony zestaw startowy odczynników umoŝliwiających przeprowadzenie: o min. 100 oznaczeń dsdna w zakresie czułości od 2 ng do 1000 ng o min. 100 oznaczeń dsdna w zakresie czułości od 0,2 ng do 100 ng o min. 100 oznaczeń RNA w zakresie czułości od 5 ng do 100 ng o min. 100 oznaczeń białek w zakresie czułości od 0,25 µg do 5 µg Certyfikat CE 2.8. Moduł do odczytu sekwencji DNA Moduł umoŝliwiający zastosowanie nośników o przepustowości min. 10Gb w jednym cyklu, przy długości odczytu sekwencji minimum 100 bp w jednej reakcji MoŜliwość rozbudowy systemu zwiększającej wydajność modułu do minimum 60 Gb par zasad DNA w jednym cyklu pracy urządzenia Dokładność odczytu sekwencji błąd maksymalnie Q20 UmoŜliwiający stosowanie barkodów do znakowania próbek i wykonywanie reakcji w multipleksie (minimum 16-pleks dla prób RNA i 96-pleks dla prób DNA) Ilość przefiltrowanych odczytów minimum mln Certyfikat CE

15 2.9. Wieloprocesorowa stacja robocza dedykowana do kompleksowej analizy danych Serwer w pełni kompatybilny z modułem do odczytu sekwencji (punkt 2.8. opisu przedmiotu zamówienia), dedykowane do analizy sekwencji, składania amplikonów oraz przechowywania danych uzyskanych w wyniku sekwencjonowania wyposaŝony w preinstalowane oprogramowanie. O minimalnych parametrach umoŝliwiających analizę danych uzyskanych z sekwencjonowania nośników o przepustowości minimum 60 Gb par zasad DNA. Minimalne wymagania techniczne mocy obliczeniowej stacji roboczej: podwójny ośmiordzeniowy procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark minimum punktów (http://www.cpubenchmark.net) Pamięć RAM minimum 128 GB Dysk twardy o pojemności minimum 27 TB Wydajny wielowątkowy i wielozadaniowy system operacyjny typu Linux - Ubuntu 10.4 lub równowaŝny. WyposaŜony w kompletne oprogramowanie do analizy danych z sekwencjonowanie wielkoskalowego umoŝliwiające: o otrzymywanie plików wynikowych w formacie FASTAQ, SFF lub BAM oraz umoŝliwiające wizualizację danych w ogólnie dostępnych przeglądarkach o dopasowywanie odczytanych sekwencji do sekwencji referencyjnej, detekcja alleli, detekcja sekwencji SNP, insercji i delecji, analiza liczby kopii RNA, eksonów oraz wariantów składania, analiza profilu ekspresji genów, generowanie statystyk i graficznych reprezentacji genów, eksonów, miejsc alternatywnego składania Certyfikat CE Oprogramowanie bioinformatyczne dedykowane do kompleksowej analizy wyników masowego sekwencjonowania Pakiety oprogramowań bioinformatycznych oferujących zakres analiz z posiadanymi pakietami typu Partek Genomics Suite i CLC Genomics Workbench, niezbędnymi do kompleksowej analizy wyników wielkoskalowych analiz genomicznych i transkryptomicznych, z sekwencjonowania następnej generacji DNA oraz analiz mikromacierzowych, umoŝliwiające: o bezpośredni import i analizę danych z analizatorów genomowych, minimum następujących: GS Junior, SOLID, IonTorrent, IonProton, HiSeq, MiSeq. o składanie sekwencji genomowych (zwierzęcych, ludzkich, roślinnych) i zarówno z krótkich (poniŝej 50) jak i długich (powyŝej 50) odczytów o składanie sekwencji genomowych (w tym ludzkich i roślinnych) zarówno z uŝyciem sekwencji referencyjnej (mapping), jak i bez jej uŝycia (de novo) o jednoczesne składanie mieszanych odczytów z roŝnych analizatorów, zarówno genomowych, jak i sekwenatorów Sangera o rozdzielanie i analizę odczytów z sekwenatorów wysokoprzepustowych, otrzymanych w wyniku sekwencjonowania metodą "multiplex sequencing" (wiele niezaleŝnych próbek jednocześnie) z uŝyciem znaczników o posiadające narzędzia do wykrywania i analizy polimorfizmu SNP i DIP, a takŝe innych wariacji strukturalnych

16 Warunki licencji: o analizę ekspresji genów w oparciu o dane mikromacierzowe, jak równieŝ przy uŝyciu danych z sekwenatorów nowej generacji (technika expression profiling by tags ) o analizę danych z eksperymentów RNS-seq, ChIP-seq oraz sekwencjonowania mikro-rna. o umoŝliwiające obróbkę sekwnecji, dodawanie adnotacji, przeszukiwanie baz danych NCBI oraz baz lokalnych, wykonywanie porównań i dopasowań sekwencji oraz tworzenie drzew filogenetycznych. o oferujące moŝliwość importu odczytów z sekwenatorów Sangera i składania ich w kontigi zarówno przy uŝyciu jak i bez uŝycia sekwencji referencyjnej, a takŝe dalszą analizę (automatyczne przeszukiwanie baz danych zewnętrznych i lokalnych, wykonywanie dopasowania sekwencji metodą BLAST oraz dopasowań wielosekwencyjnych, translację sekwencji DNA, RNA i białek a takŝe wykrywanie otwartych ramek odczytu (ORF)) o projektowanie starterów do sekwencjonowania, a takŝe starterów i sond do reakcji PCR typu Standard PCR, Nested PCR i TaqMan PCR (ilościowa RT PCR) o projektowanie wektorów do klonowania (w tym do klonowania w systemie Gateway firmy Invitrogen) oraz odnajdywanie w sekwencji miejsc podatnych na enzymy restrykcyjne o posiadające narzędzia do analizy RNA, w tym do przewidywania struktury drugorzędowej. o uŝywanie go w systemach operacyjnych: Windows (Vista, 7), Linux i Mac OS. o działa uŝywanie go na komputerach zarówno w architekturze 32- jak i 64- bitowej. o samodzielne tworzenie przez Zamawiającego dodatkowych modułów (wtyczek programowych), pozwalających na integrację opracowanych przez Zamawiającego algorytmów z zakupionym oprogramowaniem i dowolne rozszerzanie jego funkcjonalności 1. W ramach udzielonej licencji zawarta jest opłata za aktualizację i wsparcie techniczne na okres 5 lat od dnia 2. Dokumentacja w formie elektronicznej dopuszczalna w języku angielskim Moduł do zbierania i analizy danych: Moduł do kompleksowej analizy zebranych danych z serwera głównego oraz serwerów zawierających specjalistyczne bazy bioinformatyczne, dedykowany do obróbki i kompleksowej analizy wyników sekwencjonowania genomowego przy uŝyciu specjalistycznych narzędzi bioinformatycznych o minimalnych parametrach: Socket LGA-2011, wynik w teście wydajnościowym Passmark CPU Mark minimum 4600 punktów. Wynik zaproponowanego procesora powinien się znajdować na stronie (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Procesor 64 bitowy, obsługujący technologie: HT, Turbo, Pro, VT-x, VT-d, EPT, ECC Zintegrowany kontroler SATA AHCI, programowy RAID 0/1/5/10

17 Czujnik otwarcia obudowy, głośnik wewnętrzny Pamięć operacyjna z funkcją ECC, o pojemności min 32GB, taktowanie min. 1,8 GHz obsadzone max 4 banki Pamięć masowa 2 * dysk twardy o pojemności min. 1 TB Karty graficzne wynik w teście wydajnościowym Passmark Video Card Mark min punktów. Wynik zaproponowanej karty graficznej powinien się znajdować na stronie Dołączone adaptery 2 DP-DVI oraz DVI-VGA Zasilacz min. 650 W Zgodność z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.x Zainstalowane oprogramowanie Windows 7 Professional (licencja na 64 bitowy system Windows 8, nośnik) wersja polska Ilość 1 sztuka Dodatkowe wymagania: Napęd płaski DVD +/-R/W min 8x Klawiatura i mysz, ergonomiczne w kolorze czarnym. Klawiatura QWERTY pełnowymiarowa ze zintegrowaną klawiaturą numeryczną 1 sztuka. Mysz 3 przyciskowa z rolką - 1 sztuka Wyświetlacze 2 sztuki, o przekątnej ekranu min 27 z panelem LED nie zawierającym rtęci Matryca bezbramkowa, zabezpieczona szybą bez zawartości arsenu Rozdzielczość: Full HD (1920x1080 pixeli) w formacie 16:9 Kąt widzenia: 178 o /178 o, współczynnik kontrastu: 1.000:1, kontrast dynamiczny: :1, jasność: 270 cd/m 2, wielkość plamki: max 0,31 mm, Czas reakcji: max 7 ms, wyświetlana liczba kolorów: 16,7 mln MoŜliwość pochylania (min 4 o przód, 21 o tył) MontaŜ zgodny z VESA 100*100 mm 1 * D-SUB, 1 * DVI-D, 1 * HDMI, 2 * złącze USB Gniazdo zabezpieczające przed kradzieŝą, blokada podstawy Dołączone do zestawu: Dysk CD/DVD z oprogramowaniem producenta i sterownikami Przewód zasilający (europejski) + ew. zasilacz Okablowanie VGA Moduł zabezpieczający przed niestabilnością sieci energetycznej Słyszalny alarm Częstotliwość danych wejściowych 50/60 herc Wartość nominalna napięcia wejściowego i wyjściowego 230 wolt Pojemność napędu wejścia min waty Pojemność napędu wyjścia min woltoamper Awaryjne wyłączanie zasilania Rodzaj baterii RBC44 Ilość: 2 sztuki Certyfikat CE

18 2.13. System uzdatniania wody wraz z filtrami niezbędny do prawidłowej pracy systemu Moduł niezbędny do przygotowanie roztworów, rozcieńczeń odczynników wymaganych do prawidłowego przygotowania matryc do analizy sekwencjonowania najnowszej generacji Zapewniający uzdatnienie wody do ultraczystej typu I 18,2MΩ*cm w temp. 25 C natęŝenie przepływu >0,5l/min, a takŝe wody ultraczystej typu III - natęŝenie przepływu 2,4l/h w temp. 15 C Pojemność wbudowanego zbiornika - minimum 6,5l Zestaw filtrów - 4 sztuki Certyfikat CE Moduł do wizualizacji, zapisu i analizy próbek DNA, RNA znakowanych fluorescencyjnie Minimalne parametry: Moduł musi umoŝliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie, kolorymetrycznie, chemiluminescencyjnie, oraz w technologii bez wybarwiania Ŝeli Stain-Free Musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczna z wbudowanym transiluminatorem UV i oświetleniem światłem białym typu LED Transiluminator musi być wysuwany z urządzenia do załadowania Ŝelu bez potrzeby otwierania drzwi do mini-ciemni Detekcja musi być dokonywana za pomocą kamery przetwornikiem CCD; Chłodzenie kamery do -30 C Rozmiary piksela w kamerze CCD powinny wynosić 6,45x6,45 µm Zakres dynamiczny sygnału kamery musi wynosić min odcieni szarości; Kalibracja ostrości wykonana w trakcie instalacji zapewniająca ostry obraz przy kaŝdym ustawieniu powiększenia (zoomie) bez ingerencji uŝytkownika Programowalne przez uŝytkownika tryby automatycznej akwizycji obrazów z optymalizacją na intensywne lub na słabe prąŝki Tryb akwizycji z akumulacją obrazów pośrednich umoŝliwiający optymalny dobór czasu akwizycji dla chemiluminescencji Musi posiadać sześciopozycyjny zmieniacz filtrów zdalnie sterowany z poziomu oprogramowania Musi być wyposaŝony w filtr do pracy z próbkami znaczonymi bromkiem etydyny Musi posiadać panel do pracy multipleksowej ze wzbudzaniem diodami LED o kolorze: niebieskim dla barwników takich jak Cy2, Coomassie Fluor Orange, Alexa Fluor 488, DyLight 488, Pro-Q Emerald 488, Qdot 523, Qdot 605, Qdot 625, Qdot 705 Musi posiadać panel do pracy multipleksowej ze wzbudzaniem diodami LED o kolorze: zielonym dla barwników takich jak Cy3, Flamingo, Krypton, Pro-Q Diamond, Alexa Fluor 546, DyLight 549, Rhodamine Musi posiadać panel do pracy multipleksowej ze wzbudzaniem diodami LED o kolorze: czerwonym dla barwników takich jak Alexa Fluor 680, DyLight 649, DyLight 680, IRDye 680 Zapis obrazów Ŝeli i blotów białkowych i detekcja białka bez wybarwiania Ŝeli oraz blotów w technologia Stain-Free

19 Musi być wyposaŝone w system korekcji niedoskonałości układu optycznego dla kaŝdej z aplikacji dokonywany w trakcie instalacji Musi posiadać transiluminator o wymiarach obszaru podświetlania min. 26x25 cm i długości fali światła 302 nm Maksymalny rozmiar próbek co najmniej 28x36 cm Musi posiadać płytę do konwersji światła UV do światła białego umoŝliwiającą rejestracji Ŝeli barwionych srebrem lub Coomassie Blue w trybie transiluminacji Musi mieć opcjonalna moŝliwość rozbudowy o płytę do konwersji światła UV do światła niebieskiego umoŝliwiającą rejestracji Ŝeli barwionych barwnikami SYBR Safe, SYBR Green Sterowanie z komputera PC poprzez port USB Akwizycja obrazu do komputera PC poprzez port USB Do sterowania, akwizycji i obróbki danych musi być jeden dla program Oprogramowanie musi pracować w systemie Windows 7, musi umoŝliwiać zapis zaprogramowanych ustawień kamery oraz ustawień obróbki obrazu w metody pomiarowe Metody pomiarowe muszą umoŝliwiać automatyczne wykonywanie zdjęć, ich obróbkę oraz raportowanie wyników Oprogramowanie musi umoŝliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową; Musi być dostępna nielimitowana ilość licencji programu do akwizycji i analizy obrazu, obliczeń ilościowych i jakościowych Oprogramowanie musi umoŝliwiać obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego Ŝelu) Oprogramowania musi umoŝliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieŝek i prąŝków Automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych Zestaw sterujący zawierający jednostkę stacjonarną z wyświetlaczem lub mobilną do akwizycji danych o minimalnych parametrach: 250GB 2GB DVDRW Win7 PRO 32; wyświetlacz o przekątnej minimum 18,5 (dla jednostki mobilnej o przekątnej minimum 15,6 ) moduł do wzbogacania ilościowego fragmentów kwasów nukleinowych w technologii Peltier posiadającego: Głowicę na 1x96 próbek 0,2 ml z gradientem termicznym Ogrzewaną pokrywę dopasowująca się do zastosowanych probówek Maksymalna szybkość grzania co najmniej 4 C/sek Zakres programowania temperatury C Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niŝ ±0,5 C przy zaprogramowanej temperaturze; Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niŝ ±0,5 C w 30 sek. do zaprogramowanej temperatury Blok grzejny musi posiadać gradient termiczny umoŝliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 8 reagentów System gradientu termicznego musi zapewniać jednakowe czasy inkubacji dla wszystkich optymalizowanych temperatur gradientu tzw. gradient dynamiczny Maksymalna rozpiętość zakresu gradientu termicznego co najmniej 25 C Minimalna rozpiętość zakresu gradientu termicznego 1 C

20 Zakres temperatury w której moŝna programować gradient co najmniej od 30 do 100 C Kolorowy wyświetlacz z opcją ekranu dotykowego Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 portu USB Musi posiadać w zestawie moduł do elektroforetycznego rozdziału kwasów nukleinowych w konfiguracji poziomej oraz zasilacz o maksymalnym napięciu 300V, natęŝeniu 400 ma i 75W Musi posiadać w komplecie zestaw optymalizacyjny składający się z minimalnie: 1 tacki do wylewania Ŝeli agarozowych kompatybilnej z aparatem do elektroforezy poziomej (7 x 10 cm), 2 grzebień kompatybilny z tacką (15 zębów, 1,5 mm), dedykowanych odczynników (1 zestaw do powielenia materiału), tworzyw sztucznych (12 probówek o poj 0,2 ml typu strip z wieczkiem), 10 Ŝeli agarozowych, 1L buforu TAE, Markera DNA 1Kb Jednodniowe szkolenie personelu z obsługi i oprogramowania modułu Moduł grzewczy wodny termostatowany Moduł posiadający wbudowane mieszadło magnetyczne z moŝliwością termostatowania; Cyfrowe nastawienie temperatury, czasu i prędkości, mikroprocesorowe sterowanie; Zakres ustawień temperatury: od +25ºC do +100ºC Zakres kontrolowanej temperatury: od +5 ºC powyŝej temp. otoczenia do +100 ºC Zakres ustawień: +/-0,1 ºC Stabilność wzrostu temperatury (powyŝej +37 ºC): +/-0,1 ºC Zakres regulowania prędkości: rpm Zegar cyfrowy z alarmem akustycznym: 1 min-96h Wyświetlacz temperatury: LCD, 2x16 znaków Plastikowe wieko oraz środek ze stali nierdzewnej Objętość zbiornika: 4 litry Ilość 1 sztuka Komora do przygotowywania próbek zapewniająca sterylność warunków w trakcie przygotowywania próbki i bezpieczeństwo operatora Komora do pracy sterylnej z DNA, RNA, przygotowania prób do amplifikacji (PCR) bibliotek DNA, zapewniająca ochronę przed kontaminacją, zalecana do pracy z niebezpiecznymi materiałami wirusowymi, bakteryjnymi Komora nablatowa z metalową ramą, ścianami ze szkła pokrytego powłoką anty UV oraz blatem roboczym ze stali nierdzewnej WyposaŜona w lampę UV zainstalowaną w przedniej górnej części komory, która dezynfekuje przestrzeń roboczą i powierzchnię roboczą podczas ekspozycji UV (15-30 min.) Obecność recylkulatora zapewniającego ciągła dekontaminację wewnątrz komory w czasie pracy, w skład recylkultora wchodzi lampa UV, wentylator i filtry powietrza umieszczone w specjalnej skrzynce chroniącej przed bezpośrednim działaniem promieniowania UV Recyrkulator powinien pozwolić na 100-krotną wymianę powietrza w czasie 1 godziny pracy

Ilość Urządzenie do rejestracji obrazów Ŝeli i Ŝeli 1 wraz z oprogramowaniem do analizy jakościowej i ilościowej

Ilość Urządzenie do rejestracji obrazów Ŝeli i Ŝeli 1 wraz z oprogramowaniem do analizy jakościowej i ilościowej Postępowanie WB.2420.3.2011.NG ZAŁĄCZNIK NR 6 L.p. Nazwa asortymentu parametry techniczne Ilość Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego Cena jednostkowa netto (zł) Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - wymagania minimalne WNB AM

Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - wymagania minimalne WNB AM część 1 System do wizualizacji i dokumentacji materiałów znakowanych fluorescencyjnie i chemiluminescencyjnie z oprogramowaniem dla Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego kod CPV

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa części, akcesori i wyrobów do komputerów oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 288057-2008; data zamieszczenia: 28.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Warszawa: PN/22SL/05/2010 Numer ogłoszenia: 140177-2010; data zamieszczenia: 31.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: PN/22SL/05/2010 Numer ogłoszenia: 140177-2010; data zamieszczenia: 31.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 31.05.2010 Warszawa: PN/22SL/05/2010 Numer ogłoszenia: 140177-2010; data zamieszczenia: 31.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj. 1 z 5 2009-10-27 17:09 Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I: Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Część II: Robocza stacja graficzna MAC z drukarką i oprogramowaniem -

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002. StrzyŜów: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej w Domu Dziecka w StrzyŜowie Numer ogłoszenia: 264675-2013; data zamieszczenia: 06.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010. Ostrołęka: Ochrona obiektu i mienia w budynku połoŝonym przy ul. Gorbatowa 15 w Ostrołęce Numer ogłoszenia: 121132-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej Numer ogłoszenia: 54120-2011; data zamieszczenia: 24.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Siedlce: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Numer ogłoszenia: 281777-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 01.09.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/23AB/08/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 290126-2014;

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE I DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO EWIDENCJI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO

WYKONANIE I DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO EWIDENCJI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO 1 z 5 2013-05-16 09:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: WYKONANIE I DOSTAWA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl 1 z 6 2015-10-01 14:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl Bydgoszcz: Dostawa 165 szt. zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-02-25 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Dostawa, montaŝ i ustawienie mebli biurowych, oraz innych elementów wyposaŝenia w ramach zadania pn.zabudowa podcieni budynku sądów i prokuratur w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 364176-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7. Sosnowiec: ZAKUP INSTRUMENTARIUM DO PRZESZCZEPU ROGÓWEK NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROCEDUR TRANSPLANTACYJNYCH. NARODOWY PROGRAM MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ NA LATA 2006-2009 - POLGRAFT Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

m.in.: Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A 900 mm; Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A

m.in.: Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A 900 mm; Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pzd.busko.com.pl/bip/przetargi.php Nr postępowania 383.31.PN.2012 Busko-Zdrój: Wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 378 31 00, faks 22 201 97 25.

Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 378 31 00, faks 22 201 97 25. Strona 1 z 7 Warszawa: Świadczenie usługi profesjonalnej organizacji posiedzeń, szkoleń, spotkania i konferencji dla Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów Europejskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Wrocław: Zakup, dostawa serwerów, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego do celów

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Lipowie, Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Lipowie, Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaostroda.pl zakładka jednostki oświatowe, gminazjum w Lipowie Ostróda: Dostawa oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=125730&rok= Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6 1 z 7 2010-10-01 17:15 Sanok: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejących kominów wentylacyjnych i spalinowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ibb.waw.pl/pl/przetargi Warszawa: Dostawa komputerów wraz z dodatkowym wyposażeniem K3 PN 03

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Gdańsk: Dostawa serwera oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zabki.pl Ząbki: ZP/271/21/2014 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu do Spraw Kombatantów

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Kompleksowa dostawa gazu ziemnego Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

kart wystawionych na numer rejestracyjny samochodu lub nazwisko we wszystkie dni miesiąca w formie

kart wystawionych na numer rejestracyjny samochodu lub nazwisko we wszystkie dni miesiąca w formie Page 1 of 6 Złotoryja: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi Numer ogłoszenia: 69285-2011; data zamieszczenia: 01.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Wyrzysk: Dostawa leków i środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Numer ogłoszenia: 365333-2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa stereoskopowego systemu do pomiaru i analizy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo