ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! AKADEMIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB MONITOROWANIE EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! AKADEMIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB MONITOROWANIE EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH"

Transkrypt

1 ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! AKADEMIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB MONITOROWANIE EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH

2 WPROWADZENIE Każde stanowisko pracy zawiera własne funkcje, które w danym zespole pracowników mogą być realizowane przez wiele stanowisk, od poziomu podstawowego do wysoko wyspecjalizowanego. Przedstawiamy Państwu cykl szkoleń, które w zależności od specjalizacji są skierowane do poszczególnych poziomów stanowisk, tak aby kompleksowo objąć wszystkie funkcje sprawowane w danym zespole. Jednocześnie może on stanowić pomoc w rozwoju własnych kompetencji, od tych podstawowych do wysoko rozwiniętych, zarówno w strukturze pionowej, jak i poziomej zespołu. Każdy z proponowanych tematów szkoleniowych został zbudowany jako ścieżka rozwoju dla osób pracujących na różnych stanowiskach w Bankach Spółdzielczych SGB. Poniższy moduł skierowany jest do pracowników zespołów kredytowych zajmujących się monitoringiem. Każdy pojedynczy kurs kończy się testem poszkoleniowym. Cały cykl szkoleniowy w ramach jednego modułu zostanie zakończony egzaminem pisemnym. Uzyskanie zaliczenia z egzaminu końcowego jest warunkiem wydania uczestnikowi Certyfikatu ukończenia kursu. Szkolenia prowadzą wykładowcy, którzy na co dzień pracują w Departamencie Ryzyk Kredytowych SGB-Banku S.A. Akademię rozpoczęliśmy w maju 2014 r., jednakże z uwagi na duże powodzenie cyklu szkoleniowego, zdecydowaliśmy o jego kontynuacji od września br. Miejsce realizacji Poznań, siedziba BODiE. 2

3 Co uzyskają Państwo poprzez udział w Akademii Rozwoju pracowników Banków Spółdzielczych SGB? Usystematyzowanie wiedzy w danym obszarze Specjalizację profilu zawodowego Weryfikcję posiadanych kompetencji Wzrost efektywności w pracy Możliwość wymiany doświadczeń z pracownikami innych banków Certyfikat ukończenia Akademii Rozwoju BS Dodatkowo dla uczestników cyklu szkoleniowego z kredytów przewidzieliśmy gratis e-book pt. Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego. 3

4 ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! CYKL SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW ZESPOŁÓW KREDYTOWYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB MONITOROWANIE EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH 1. Monitoring klientów instytucjonalnych, 2 dni 2. Monitorowanie JST, 1 dzień 3. Monitorowanie emitentów papierów wartościowych i osób fizycznych, 2 dni 4. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w placówkach BS w zakresie ryzyka kredytowego, 2 dni 5. Przekazywanie ekspozycji kredytowych do zarządzania przez DWT/ WWT i sprawozdawczość, 2 dni 6. Zarządzanie zespołem monitoringu kredytowego, 2 dni Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i aktywnego udziału w szkoleniach. 4

5 MODUŁ MONITOROWANIE EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE W obszarze monitorowania ekspozycji kredytowych proponujemy Państwu następującą ścieżkę szkoleniową: I. Monitoring klientów instytucjonalnych, w tym monitoring ustanowionych zabezpieczeń prawnych 1. Gromadzenie informacji o kredytobiorcy: 1.1. Pozyskiwanie danych ekonomiczno-finansowych, 1.2. Pozyskiwanie informacji z różnych źródeł (m.in. z otoczenia, prasy, Internetu), 1.3. Sprawdzanie Kredytobiorców w dostępnych bazach danych (m.in. BIK, KRD, Lexis Nexis), 1.4. Identyfikacja podmiotów powiązanych. 2. Analiza zaangażowania jednostkowego oraz wraz z podmiotami powiązanymi. 3. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej, 4. Analiza wykorzystania kredytu i realizacji postanowień umowy kredytowej. 5. Analiza terminowości spłat rat kredytu i odsetek. 6. Sporządzanie Raportów z monitoringu wraz z dokonaniem klasyfikacji ekspozycji kredytowych. 7. Niezależny przegląd portfela kredytowego podmiotów instytucjonalnych, w tym klasyfikacja ekspozycji kredytowych oraz aktualizacja wysokości tworzonych rezerw. 8. Niezależny przegląd jakości i wartości ustanowionych zabezpieczeń prawnych wierzytelności banku. 9. Analiza i weryfikacja powiązań organizacyjno-prawnych i kapitałowych kredytobiorców. 10. Przeprowadzanie kontroli bezpośrednich u klientów. 11. Nadzór nad powoływaniem Komitetów Przeglądu i Klasyfikacji Ekspozycji (KPiKE). 12. Niezależny przegląd w ramach KPiKE. 13. Weryfikacja dokonanego w placówkach BS niezależnego przeglądu ekspozycji kredytowych w ramach KPiKE. 14. Niezależny przegląd w placówkach BS, w których nie funkcjonuje KPiKE. Adresaci: dla pracowników prowadzących obsługę klienta instytucjonalnego oraz prowadzącego działalność gospodarczą. 5

6 II. Monitorowanie JST 1. Gromadzenie informacji o JST: 1.1. Pozyskiwanie danych ekonomiczno-finansowych, 1.2. Pozyskiwanie informacji z różnych źródeł (m.in. z otoczenia, prasy, Internetu). 2. Analiza wykorzystania kredytu i realizacji postanowień umowy kredytowej. 3. Analiza terminowości spłat rat kredytu i odsetek. 4. Ocena ekonomiczno-finansowa. 5. Sporządzanie Raportów z monitoringu wraz z dokonaniem klasyfikacji ekspozycji kredytowych. 6. Niezależny przegląd portfela kredytowego JST, w tym klasyfikacja ekspozycji kredytowych oraz aktualizacja wysokości tworzonych rezerw. 7. Przygotowanie arkusza analitycznego na potrzeby Departamentu Skarbu. Adresaci: dla pracowników prowadzących obsługę kredytową jednostek samorządu terytorialnego. III. Monitoring emitentów papierów wartościowych i osób fizycznych 1. Gromadzenie informacji o emitentach papierów wartościowych: 1.1. Pozyskiwanie danych ekonomiczno-finansowych, 1.2. Pozyskiwanie informacji z różnych źródeł (m.in. z otoczenia, prasy, Internetu). 2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej emitenta. 3. Niezależny przegląd portfela emitentów papierów wartościowych. 4. Dokonanie odpisu aktualizacyjnego. 5. Gromadzenie informacji o kredytobiorcy będącego osobą fizyczną. 6. Analiza terminowości spłat rat kredytu i odsetek. 7. Analiza stanu i wartości prawnych zabezpieczeń. 8. Bieżący kontakt z kredytobiorcą. 9. Niezależny przegląd jakości i wartości ustanowionych zabezpieczeń prawnych wierzytelności banku. Adresaci: dla pracowników prowadzących obsługę klienta niebędącego osobą prawną. Po zakończeniu powyższych modułów szkoleniowych uczestnik będzie potrafił: Pozyskiwać dane o kredytobiorcy z różnorodnych baz danych, Identyfikować podmioty powiązane, Przeprowadzać analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy, Oceniać rynek i warunki, w jakich działa kredytobiorca, Oceniać wartość zabezpieczeń, Czytać sprawozdania finansowe, 6

7 Identyfikować obszary wymagające pogłębionej analizy prawnej bądź technicznej, Klasyfikować ekspozycje kredytowe, Interpretować wyniki przeprowadzanych analiz, Formułować jednoznacznie rekomendacje decyzji, Raportować o terminowości spłat do przełożonych, Raportować o poziomie spłat kredytowych do władz banku. IV. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w placówkach BS w zakresie ryzyka kredytowego 1. Przygotowywanie planu kontroli wewnętrznych przeprowadzanych w placówkach banku. 2. Ustalenie obliga kredytowego podlegającego kontroli wewnętrznej w placówkach banku. 3. Ustalenie obszaru podlegającego kontroli. 4. Poinformowanie placówek banku o planowanej kontroli wewnętrznej. 5. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej. 6. Opracowanie Raportów pokontrolnych z uwzględnieniem zaleceń i czynności naprawczych wraz ze wskazaniem terminów ich realizacji. 7. Rozpatrywanie zgłoszonych uwag do Raportu pokontrolnego. 8. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych. 9. Przekazanie wyników kontroli do Zarządu. Adresaci: dla audytorów wewnętrznych w Bankach Spółdzielczych, a także wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych oraz zajmujących się kontrolą wewnętrzną. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił: Przygotować plan kontroli wewnętrznej, Przeprowadzić kontrolę wewnętrzną, Przygotować raporty pokontrolne z rekomendacjami, Skontrolować zalecenia pokontrolne. V. Przekazywanie ekspozycji kredytowych do zarządzania przez DWT/WWT i sprawozdawczość 1. Weryfikacja dokumentacji ekspozycji kredytowych (teczek kredytowych) wraz z decyzjami placówek banku o przekazaniu ekspozycji kredytowej do zarządzania przez DWT/WWT. 2. Przygotowanie uwag co do przekazywanych dokumentów. 3. Przygotowanie opinii o przekazaniu ekspozycji kredytowej do zarządzania przez DWT/WWT wraz z wymaganym kompletem dokumentów. 4. Rejestracja dokumentów. 7

8 5. Identyfikacja przyczyn przekazania do DWT/WWT. 6. Przekazanie dokumentacji kredytowej do DWT/WWT. 7. Monitoring klientów o zaangażowaniu powyżej 1 mln PLN, sporządzany w cyklu miesięcznym, wraz z analizą obrotów, przeterminowań ogólnie i powyżej 7 dni, wg kategorii ryzyka kredytowego, wg Oddziałów, ilości ekspozycji i kredytów. 8. Sporządzenie zestawienia kredytobiorców o zaangażowaniu powyżej 1 mln PLN, zaklasyfikowanych do kategorii innej niż normalna, objętych przeglądem Listy Watch. 9. Przygotowywanie Informacji, dotyczącej przeglądu zestawienia zbiorczego zidentyfikowanych znaków ostrzegawczych w monitoringu 50 podmiotów gospodarczych i/lub grup podmiotów o najwyższym zaangażowaniu kredytowym w banku wraz z załącznikami. 10. Sprawozdanie z rezerw celowych planowanych do utworzenia w danym miesiącu. 11. Sprawozdanie z rezerw celowych utworzonych (dotworzonych) w danym miesiącu. 12. Informacja o udzielonych zobowiązaniach pozabilansowych banku i ich terminach zapadalności. Adresaci: dla kierujących komórką zarządzania ryzykiem kredytowym, specjalistów ds. ryzyka kredytowego, kierujących oddziałami banku. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił: Klasyfikować ekspozycje kredytowe, Weryfikować ekspozycje kredytowe pod względem spłacalności, Identyfikować przyczyny spłat przeterminowanych, Opiniować dalsze postępowanie z ekspozycjami przeterminowanymi, Przygotowywać ekspozycje kredytowe do zarządzania przez DWT/ WWT, Nadzorować KPiKE, Identyfikować obszary wymagające pogłębionej analizy prawnej bądź technicznej, Raportować o poziomie ryzyka do władz banku. VI. Zarządzanie Zespołem Monitoringu Kredytowego 1. Koordynacja zadań realizowanych przez Wydział Monitorowania. 2. Nadzór nad monitoringiem kredytów udzielonych klientom instytucjonalnym. 3. Nadzór nad monitoringiem kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego. 4. Nadzór nad monitoringiem kredytów dla osób fizycznych. 8

9 5. Nadzór nad prowadzeniem bieżącego monitoringu podmiotów gospodarczych objętych emisją papierów wartościowych. 6. Nadzór nad ryzykiem kredytowym oraz operacyjnym. 7. Nadzór nad sprawozdawczością sporządzaną przez Wydział. 8. Nadzór nad przeglądem zabezpieczeń ekspozycji kredytowych. 9. Nadzór nad KPiKE. 10. Weryfikacja poprawności klasyfikacji ekspozycji kredytowych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekonomiczno-finansowej wraz z aktualizacją wysokości tworzonych rezerw celowych. 11. Rekomendacja decyzji o przekazywanie kredytów do zarządzania DWT. 12. Nadzór merytoryczny nad Instrukcją przekazywania ekspozycji kredytowych do zarządzania przez DWT". 13. Nadzór merytoryczny nad Zasady działania Komitetów przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych w banku. 14. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w placówkach BS. 15. Przeprowadzanie kontroli bezpośrednich u klientów. 16. Opiniowanie nowych produktów bankowych. 17. Nadzór nad planami i raportami z kontroli wewnętrznych. 18. Wsparcie dla placówek BS w tematach kredytowych. 19. Opiniowanie wniosków o udzielenie kompetencji kredytowych dla placówek banku. 20. Nadzorowanie realizacji projektów. 21. Przygotowanie interpretacji z zakresu zadań realizowanych przez Wydział. 22. Organizacja i prowadzenie warsztatów i szkoleń dla pracowników Banku Spółdzielczego w zakresie prawidłowej weryfikacji i oceny dokumentów, stanowiących podstawę procesu monitorowania w trakcie trwania umowy kredytowej. 23. Nadzór nad jednolitością umiejętności kredytowych w zakresie monitoringu w banku. 24. Wykonywanie innych zadań z zakresu merytorycznej pracy komórki organizacyjnej. Adresaci: dla kierowników prowadzących zespoły kredytowe lub osób mających objąć stanowisko kierownicze. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił: Nadzorować monitoring ekspozycji kredytowych, Weryfikować poprawność kwalifikacji ekspozycji kredytowych, Monitorować poziom ryzyka kredytowego, Opiniować regulacje i produkty kredytowe, Przeprowadzać kontrolę wewnętrzną w placówkach banku, Raportować o poziomie ryzyka do władz banku, Rekomendować przekazanie kredytów do DWT/ WWT. 9

10 METODOLOGIA Dydaktycznie prowadzone szkolenia zakładają realizację w formie wykładu i warsztatu, gdzie proporcje wyniosą odpowiednio 40/60%. Ćwiczenia odnoszące się do modeli, raportów, analiz i opracowań odbędą się na komputerach, w arkuszach będących w bieżącym użyciu banków. 10

11 Analiza i wizualizacja danych - zaawansowana praca z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel 1. Bazy danych a. Pojęcie baza danych w Excelu b. Sprawdzanie poprawności danych c. Filtrowanie danych przy pomocy narzędzia Autofiltr d. Filtr zaawansowany e. Formularz bazy danych f. Sortowanie danych g. Grupowanie danych h. Sumy pośrednie i. Tabela przestawna j. Wykres tabeli przestawnej 2. Formuły i funkcje a. Wstawianie i modyfikacja formuł b. Adresowanie względne i bezwzględne komórek c. Tablicowanie d. Podstawowe funkcje e. Wstawianie funkcji f. Użycie funkcji i. Statystycznych ii. Daty i czasu iii. Finansowych iv. Logicznych v. Matematycznych vi. Baz danych vii. Tekstowych viii. Wyszukiwania i adresu g. Edycja funkcji h. Błędy i. Inspekcja formuł 3. Narzędzia analizy danych a. Scenariusze b. Menedżer raportów c. Użycie zautomatyzowanych narzędzi analizy i. Szukaj wyniku ii. Solver iii. Analiza danych 4. Formatowanie zaawansowane a. Formatowanie warunkowe b. Niestandardowe formaty danych c. Formatowanie i dostosowanie grafiki 5. Współpraca a. Udostępnianie skoroszytu b. Śledzenie zmian c. Scalanie dokumentów d. Ochrona skoroszytu 11

12 6. Wymiana danych a. Tworzenie i edycja szablonów b. Import i. Obiektów ii. Serii danych c. Eksport i. Obiektów ii. Serii danych d. Łącza z innymi skoroszytami e. Konsolidacja danych f. Tworzenie obszaru roboczego 7. Dostosowanie aplikacji a. Rejestrowanie, edycja i uruchamianie makr b. Wstęp do Visual Basic for Applications Adresaci: Pracownicy banków spółdzielczych, którzy rozpoczynają pracę z programem Microsoft Excel, korzystają z programu w niewielkim stopniu, bądź chcą ugruntować posiadaną wiedzę na podstawie praktycznych przykładów. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, których stanowisko pracy wymaga tworzenia zbiorów danych, ich analizy i wyciągania logicznych wniosków. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił: Sprawnie pracować na dużych bazach danych poprzez wykorzystanie tabel przestawnych, list dynamicznych, możliwości filtrowania i sortowania, Dokonywać kreatywnych obliczeń, stosując wybrane funkcje logiczne, tekstowe, matematyczne, statystyczne, finansowe oraz bazodanowe, Przygotowywać czytelne raporty wykorzystując analizę symulacji i zaawansowane możliwości formatowania, Pracować jednocześnie na jednym skoroszycie z wieloma współpracownikami dzięki udostępnianiu i scalaniu plików, W wygodny sposób pobierać do Excela informację ze stron internetowych oraz zewnętrznych baz danych, Zautomatyzować proste czynności poprzez wykorzystanie podstawowych makropoleceń. 12

13 INFORMACJE ORGANIZACYJNE W przypadku uczestniczenia w co najmniej dwóch szkoleniach danego cyklu, uczestnicy otrzymują rabat 5% za cały cykl szkoleniowy. Istnieje również możliwość zorganizowania wybranego szkolenia dla pracowników w siedzibie Banku Spółdzielczego. Dodatkowo uczestnicy cyklu szkoleniowego otrzymują specjalną cenę na udział w kursie Analiza i wizualizacja danych w programie Microsoft Office Excel poziom zaawansowany. Opłaty podczas korzystania z noclegów: Hotele Ikar (ul. Kościuszki 118 ): 150 zł (nocleg w pokoju dwuosobowym z kolacją i śniadaniem, oraz dowóz do i z hotelu) Hotel Włoski ( ul. Dolna Wilda 8 ): 200 zł (nocleg w pokoju dwuosobowym z kolacją i śniadaniem, oraz dowóz do i z hotelu) Uwagi: Dowóz zawarty w cenie noclegu obejmuje przejazd w dniu szkolenia z BODiE do hotelu oraz w kolejnym dniu szkolenia z hotelu do BODiE. Hotele posiadają odpłatny parking. Do rezerwacji pokoju jednoosobowego doliczamy 100 zł. O wyborze hotelu decyduje dostępność miejsc noclegowych. Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji zastrzega sobie prawo wyboru hotelu dla całej grupy szkoleniowej. 13

14 Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają: Fatima Mojzykiewicz Kierownik Oddziału tel. (61) tel. kom fax (61) Katarzyna Stempel Doradca tel. (61) tel. kom fax (61) Katarzyna Panada Organizator szkoleń tel. (61) fax (61) Zgłoszenia na cykl przyjmujemy w trybie ciągłym Istnieje również możliwość zgłoszenia na pojedyncze szkolenie oraz zorganizowania szkolenia w siedzibie banku. 14

15 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza wyboru usługi. Wybór szkolenia I. Monitoring klientów instytucjonalnych, w tym monitoring ustanowionych zabezpieczeń prawnych II. Monitoring JST III. Niezależny przegląd emitentów papierów wartościowych i osób fizycznych IV. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w placówkach BS w zakresie ryzyka kredytowego V. Przekazywanie ekspozycji kredytowych do zarządzania przez DWT/WWT i sprawozdawczość VI. Zarządzanie Zespołem Monitoringu Kredytowego VII. Analiza i wizualizacja danych w programie MS Excel Lp. Imię i nazwisko Nocleg Pokój dwuosobowy Pokój jednoosobowy za dodatkową opłatą 100 zł Bank zgłaszający uczestnictwo Nazwa... Adres... Tel...Fax Osoba do kontaktu z BODiE: Nadesłane zgłoszenia traktujemy jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury za szkolenie, niezależnie od przybycia i obecności osoby zgłoszonej. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji szkoleń zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz.U. nr 133/99, poz.833). Gł. Księgowy Prezes/Dyrektor (data i podpis).. (pieczątka i podpis) 15

16 16

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r.

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kredytowa (w tym polityka zarządzania ryzykiem koncentracji,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Ryzyko operacji walutowych Warszawa, kwiecień 2007 WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.1 APETYT NA RYZYKO OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.2 WYMOGI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2008r. Nowy Dwór Mazowiecki, 24 kwietnia 2009r. SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE WSTĘP Banki udzielają przedsiębiorcom kredytów na finansowanie ich działalności gospodarczej. Kredyty te można podzielić w w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium. Biorąc pod uwagę przedmiot

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 1 Aby dotrzeć do celu potrzebny jest plan s. 8 Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie s. 32 NR 1/2014 (174) Liczysz

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo