ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! AKADEMIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB ANALIZA KREDYTOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! AKADEMIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB ANALIZA KREDYTOWA"

Transkrypt

1 ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! AKADEMIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB ANALIZA KREDYTOWA

2 WPROWADZENIE Każde stanowisko pracy zawiera własne funkcje, które w danym zespole pracowników mogą być realizowane przez wiele stanowisk, od poziomu podstawowego do wysoko wyspecjalizowanego. Przedstawiamy Państwu cykl szkoleń, które w zależności od specjalizacji są skierowane do poszczególnych poziomów stanowisk, tak aby kompleksowo objąć wszystkie funkcje sprawowane w danym zespole. Jednocześnie może on stanowić pomoc w rozwoju własnych kompetencji, od tych podstawowych do wysoko rozwiniętych, zarówno w strukturze pionowej, jak i poziomej zespołu. Każdy z proponowanych tematów szkoleniowych został zbudowany jako ścieżka rozwoju dla osób pracujących na różnych stanowiskach w Bankach Spółdzielczych SGB. Poniższy moduł skierowany jest do pracowników zespołów kredytowych. Każdy pojedynczy kurs kończy się testem poszkoleniowym. Cały cykl szkoleniowy w ramach jednego modułu zostanie zakończony egzaminem pisemnym. Uzyskanie zaliczenia z egzaminu końcowego jest warunkiem wydania uczestnikowi Certyfikatu ukończenia kursu. Szkolenia prowadzą wykładowcy, którzy na co dzień pracują w Departamencie Ryzyk Kredytowych SGB-Banku S.A. Akademię rozpoczęliśmy w maju 2014 r., jednakże z uwagi na duże powodzenie cyklu szkoleniowego, zdecydowaliśmy o jego kontynuacji od września br. Miejsce realizacji Poznań, siedziba BODiE. 2

3 Co uzyskają Państwo poprzez udział w Akademii Rozwoju pracowników Banków Spółdzielczych SGB? Usystematyzowanie wiedzy w danym obszarze Specjalizację profilu zawodowego Weryfikcję posiadanych kompetencji Wzrost efektywności w pracy Możliwość wymiany doświadczeń z pracownikami innych banków Certyfikat ukończenia Akademii Rozwoju BS Dodatkowo dla uczestników cyklu szkoleniowego z kredytów przewidzieliśmy gratis e-book pt. Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego. 3

4 ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! CYKL SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW ZESPOŁÓW KREDYTOWYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB ANALIZA KREDYTOWA 1. Analiza kredytowa klienta instytucjonalnego, 2 dni 2. Analiza kredytowa klienta indywidualnego, 2 dni 3. Analiza kredytowa JST, 1 dzień 4. Zarządzanie zespołem kredytowym, 2 dni Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i aktywnego udziału w szkoleniach. 4

5 MODUŁ ANALIZA KREDYTOWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE W obszarze Analizy kredytowej proponujemy Państwu następującą ścieżkę szkoleniową: I. Analiza kredytowa klienta indywidualnego 1. Analiza formalno-prawna wnioskodawcy: a) weryfikacja przedstawionej dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym w zakresie aktualności, kompletności, czytelności, autentyczności oraz zgodności ze stanem faktycznym oraz prawnym, b) weryfikacja dokumentów tożsamości, c) weryfikacja dokumentów dotyczących sytuacji osobistej, d) weryfikacja dotycząca zobowiązań finansowych. 2. Analiza ekonomiczno-finansowa: a) ocena wiarygodności kredytowej poprzez weryfikację Wnioskodawcy w bazach danych (np. BIK S.A., BIG InfoMonitor, KRD BIG SA, MIG BR, MIG DZ, def3000), b) weryfikacja dokumentów potwierdzających źródło uzyskiwania dochodów, c) ocena zdolności kredytowej. 3. Analiza transakcji: a) weryfikacja dokumentów związanych z przedmiotem kredytowania, b) weryfikacja inwestora w przypadku kredytów mieszkaniowych, c) analiza celowości transakcji. 4. Analiza zabezpieczenia: a) ustalenie wartości zabezpieczenia, b) sprawdzenie stanu prawnego zabezpieczenia, c) weryfikacja wartości zabezpieczenia. 5. Kompletowanie teczki kredytu: a) przygotowanie teczki kredytu, b) sporządzenie aplikacji kredytowej, c) rekomendacja kredytowa wniosku. 6. Decyzja kredytowa: a) weryfikacja przeprowadzonej analizy kredytowej, b) wydanie decyzji kredytowej. 7. Rejestracja decyzji kredytowej. 8. Archiwizacja decyzji kredytowej. Adresaci: dla pracowników prowadzących obsługę klienta niebędącego osobą prawną. 5

6 II. Analiza kredytowa klienta instytucjonalnego 1. Analiza formalno-prawna wnioskodawcy weryfikacja przedstawionej dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym w zakresie aktualności, kompletności oraz zgodności ze stanem faktycznym i prawnym. 2. Wizyta u wnioskodawcy. 3. Kompletowanie teczki kredytu: a. przygotowanie teczki kredytu, b. sporządzenie aplikacji kredytowej. 4. Analiza ekonomiczno-finansowa: a. ocena wiarygodności kredytowej poprzez weryfikację wnioskodawcy w bazach danych (np. BIK S.A., BIG InfoMonitor, KRD BIG SA, MIG BR, MIG DZ, def3000), b. weryfikacja dokumentów finansowych, c. ocena zdolności kredytowej. 5. Analiza transakcji: a. weryfikacja dokumentów związanych z przedmiotem kredytowania, b. analiza celowości transakcji, c. analiza branży. 6. Analiza zabezpieczenia: a. ustalenie wartości zabezpieczenia, b. sprawdzenie stanu prawnego zabezpieczenia, c. weryfikacja wartości zabezpieczenia. 7. Pozyskanie opinii prawnej. 8. Rekomendacja kredytowa wniosku na podstawie sporządzonej aplikacji kredytowej. 9. Decyzja kredytowa: a. weryfikacja przeprowadzonej analizy kredytowej, b. wydanie decyzji kredytowej. 10. Rejestracja decyzji kredytowej. 11. Archiwizacja decyzji kredytowej. Adresaci: dla pracowników prowadzących obsługę klienta instytucjonalnego oraz prowadzącego działalność gospodarczą. III. Analiza kredytowa JST 1. Pozyskanie informacji o ogłoszonym zamówieniu publicznym na zaciągnięcie kredytu przez JST. 2. Analiza formalno-prawna wnioskodawcy: a) weryfikacja ogłoszenia o zamówieniu publicznym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) weryfikacja uchwał organów statutowych wnioskodawcy oraz opinii regionalnych izb obrachunkowych, c) weryfikacja podmiotów powiązanych samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 3. Analiza ekonomiczno-finansowa wnioskodawcy: a) weryfikacja sprawozdań finansowych wnioskodawcy (struktura dochodów, wydatków, stopień realizacji planów w latach poprzednich, pozycje jednorazowe, posiadane umowy o dofinansowanie i sprzedaż majątku, zadłużenie), 6

7 b) weryfikacja prognoz finansowych wnioskodawcy (realność prognoz na podstawie sprawozdań za lata poprzednie i posiadanych umów o dofinansowanie, zagrożenia w związku z pozycjami jednorazowymi w budżecie, spełnianie ustawowych kryteriów obciążenia dochodów spłatą i długiem w JST), c) weryfikacja sytuacji podmiotów powiązanych spzoz (sprzedaż, wynik finansowy, suma bilansowa, fundusze własne, zobowiązania). 4. Analiza zabezpieczenia: a) ustalenie wartości zabezpieczenia, b) sprawdzenie stanu prawnego zabezpieczenia c) weryfikacja wartości zabezpieczenia. 5. Kompletowanie teczki kredytu: a) przygotowanie teczki kredytu, b) sporządzenie aplikacji kredytowej, c) rekomendacja kredytowa wniosku, d) pozyskanie opinii prawnej. 6. Decyzja kredytowa: a) weryfikacja przeprowadzonej analizy kredytowej b) wydanie decyzji kredytowej. 7. Rejestracja decyzji kredytowej. 8. Archiwizacja decyzji kredytowej. 9. Przygotowanie formalnej oferty kredytowej (po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej): a) obliczenie ceny kredytu zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) przygotowanie oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (formularze, oświadczenia, dokumenty banku, projekty umów, wpłata wadium, pełnomocnictwa dla banków spółdzielczych w przypadku konsorcjów), c) rejestracja oferty, d) odnotowanie wyników przetargu w rejestrach banku. Adresaci: dla pracowników prowadzących obsługę kredytową jednostek samorządu terytorialnego. Po zakończeniu trzech powyższych modułów szkoleniowych uczestnik będzie potrafił: Obsługiwać systemy i programy do analizy kredytowej w danym obszarze, Przeprowadzać analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy, Oceniać rynek i warunki, w jakich działa kredytobiorca, Oceniać wartość zabezpieczeń, Czytać sprawozdania finansowe, Identyfikować obszary wymagające pogłębionej analizy prawnej bądź technicznej, Interpretować wyniki przeprowadzanych analiz, Formułować jednoznacznie rekomendacje decyzji, Raportować o poziomie ryzyka do władz banku. 7

8 IV. Zarządzanie Zespołem Kredytowym 1. Nadzorowanie pracy podległych pracowników. 2. Przydział wniosków podległym analitykom kredytowym. 3. Weryfikacja oraz analiza wniosków kredytowych. 4. Weryfikacja zebranych dokumentów i sprawdzenie ich zgodności z obowiązującymi procedurami. 5. Weryfikacja oceny zdolności i wiarygodności kredytowej. 6. Weryfikacja oceny dokumentów stanowiących źródło informacji o dochodach mających zabezpieczyć spłatę ekspozycji kredytowych. 7. Weryfikacja oceny wartości nieruchomości przyjmowanych na zabezpieczenie ekspozycji kredytowych. 8. Weryfikacja i podpisywanie ofert kredytowych banku. 9. Kontrola zaangażowania kapitałowego, powiązań kapitałowych i organizacyjnych przed wydaniem rekomendacji lub decyzji kredytowej. 10. Przewidywanie i definiowanie ryzyk związanych z ekspozycjami kredytowymi oraz rekomendowanie decyzji kredytowych zgodnie z uprawnieniami kredytowymi. 11. Podejmowanie decyzji kredytowych zgodnie z uprawnieniami kredytowymi. 12. Rekomendowanie decyzji na wyższe szczeble decyzyjne zgodnie z uprawnieniami kredytowymi. 13. Kontrola i zapewnienie właściwego i terminowego procedowania wniosków kredytowych. 14. Opiniowanie regulacji kredytowych. 15. Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Zrzeszenia oraz jednostkami organizacyjnymi banku wspierającymi lub uczestniczącymi w procesie analizy kredytowej. Adresaci: dla kierowników prowadzących zespoły kredytowe lub osób mających objąć stanowisko kierownicze. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił: Weryfikować i udoskonalać systemy i programy do analizy kredytowej w danym obszarze, Weryfikować analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy, Opiniować zdolność kredytową kredytobiorcy, Opiniować wartość zabezpieczeń, Opiniować sprawozdania finansowe, Weryfikować kompletność i zgodność dokumentacji kredytowej, Identyfikować obszary wymagające pogłębionej analizy prawnej bądź technicznej, 8

9 Kontrolować przepływy kapitałowe przed wydaniem decyzji kredytowych zgodnie z uprawnieniami, Interpretować wyniki przeprowadzanych analiz, Rekomendować decyzje na wyższe szczeble decyzyjne, Zapewniać terminowość realizacji wniosków kredytowych, Nadzorować realizację zadań, Monitorować poziom ryzyka kredytowego, Opiniować regulacje kredytowe, Przeprowadzać kontrolę wewnętrzną w placówkach banku, Raportować o poziomie ryzyka do władz banku. METODOLOGIA Dydaktycznie prowadzone szkolenia zakładają realizację w formie wykładu i warsztatu, gdzie proporcje wyniosą odpowiednio 40/60%. Ćwiczenia odnoszące się do modeli, raportów, analiz i opracowań odbędą się na komputerach, w arkuszach będących w bieżącym użyciu banków. 9

10 Analiza i wizualizacja danych zaawansowana praca z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel 1. Bazy danych a. Pojęcie baza danych w Excelu b. Sprawdzanie poprawności danych c. Filtrowanie danych przy pomocy narzędzia Autofiltr d. Filtr zaawansowany e. Formularz bazy danych f. Sortowanie danych g. Grupowanie danych h. Sumy pośrednie i. Tabela przestawna j. Wykres tabeli przestawnej. 2. Formuły i funkcje a. Wstawianie i modyfikacja formuł b. Adresowanie względne i bezwzględne komórek c. Tablicowanie d. Podstawowe funkcje e. Wstawianie funkcji f. Użycie funkcji i. Statystycznych ii. Daty i czasu iii. Finansowych iv. Logicznych v. Matematycznych vi. Baz danych vii. Tekstowych viii. Wyszukiwania i adresu g. Edycja funkcji h. Błędy i. Inspekcja formuł. 3. Narzędzia analizy danych a. Scenariusze b. Menedżer raportów c. Użycie zautomatyzowanych narzędzi analizy i. Szukaj wyniku ii. Solver iii. Analiza danych 4. Formatowanie zaawansowane a. Formatowanie warunkowe b. Niestandardowe formaty danych c. Formatowanie i dostosowanie grafiki. 5. Współpraca a. Udostępnianie skoroszytu b. Śledzenie zmian c. Scalanie dokumentów d. Ochrona skoroszytu. 6. Wymiana danych 10

11 a. Tworzenie i edycja szablonów b. Import i. Obiektów ii. Serii danych c. Eksport i. Obiektów ii. Serii danych d. Łącza z innymi skoroszytami e. Konsolidacja danych f. Tworzenie obszaru roboczego. 7. Dostosowanie aplikacji a. Rejestrowanie, edycja i uruchamianie makr b. Wstęp do Visual Basic for Applications. Adresaci: Pracownicy banków spółdzielczych, którzy rozpoczynają pracę z programem Microsoft Excel, korzystają z programu w niewielkim stopniu, bądź chcą ugruntować posiadaną wiedzę na podstawie praktycznych przykładów. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, których stanowisko pracy wymaga tworzenia zbiorów danych, ich analizy i wyciągania logicznych wniosków. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił: Sprawnie pracować na dużych bazach danych poprzez wykorzystanie tabel przestawnych, list dynamicznych, możliwości filtrowania i sortowania, Dokonywać kreatywnych obliczeń, stosując wybrane funkcje logiczne, tekstowe, matematyczne, statystyczne, finansowe oraz bazodanowe, Przygotowywać czytelne raporty wykorzystując analizę symulacji i zaawansowane możliwości formatowania, Pracować jednocześnie na jednym skoroszycie z wieloma współpracownikami dzięki udostępnianiu i scalaniu plików, W wygodny sposób pobierać do Excela informację ze stron internetowych oraz zewnętrznych baz danych, Zautomatyzować proste czynności poprzez wykorzystanie podstawowych makropoleceń. 11

12 INFORMACJE ORGANIZACYJNE W przypadku uczestniczenia we wszystkich szkoleniach danego cyklu, uczestnicy otrzymują rabat 5% na cały cykl szkoleniowy. Istnieje również możliwość zorganizowania wybranego szkolenia dla pracowników w siedzibie Banku Spółdzielczego. Dodatkowo uczestnicy cyklu szkoleniowego otrzymują specjalną cenę na udział w kursie Analiza i wizualizacja danych w programie Microsoft Office Excel poziom zaawansowany. Opłaty podczas korzystania z noclegów: Hotele Ikar (ul. Kościuszki 118 ): 150 zł (nocleg w pokoju dwuosobowym z kolacją i śniadaniem, oraz dowóz do i z hotelu) Hotel Włoski ( ul. Dolna Wilda 8 ): 200 zł (nocleg w pokoju dwuosobowym z kolacją i śniadaniem, oraz dowóz do i z hotelu). Uwagi: Dowóz zawarty w cenie noclegu obejmuje przejazd w dniu szkolenia z BODiE do hotelu oraz w kolejnym dniu szkolenia z hotelu do BODiE. Hotele posiadają odpłatny parking. Do rezerwacji pokoju jednoosobowego doliczamy 100 zł. O wyborze hotelu decyduje dostępność miejsc noclegowych. Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji zastrzega sobie prawo wyboru hotelu dla całej grupy szkoleniowej. 12

13 Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają: Fatima Mojzykiewicz Kierownik Oddziału tel. (61) tel. kom fax (61) Katarzyna Stempel Doradca tel. (61) tel. kom fax (61) Katarzyna Panada Organizator szkoleń tel. (61) fax (61) Zgłoszenia na cykl przyjmujemy w trybie ciągłym Istnieje również możliwość zgłoszenia na pojedyncze szkolenie oraz zorganizowania szkolenia w siedzibie banku. 13

14 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza wyboru usługi. Wybór szkolenia I. Analiza kredytowa klienta instytucjonalnego II. Analiza kredytowa klienta indywidualnego III. Analiza kredytowa JST IV. Zarządzanie Zespołem Kredytowym V. Analiza i wizualizacja danych w programie Microsoft Office Excel poziom zaawansowany Lp. Imię i nazwisko Nocleg Pokój dwuosobowy Pokój jednoosobowy za dodatkową opłatą 100 zł Bank zgłaszający uczestnictwo Nazwa... Adres... Tel...Fax Osoba do kontaktu z BODiE: Nadesłane zgłoszenia traktujemy jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury za szkolenie, niezależnie od przybycia i obecności osoby zgłoszonej. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji szkoleń zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz.U. nr 133/99, poz.833). Gł. Księgowy Prezes/Dyrektor (data i podpis).. (pieczątka i podpis) 14

15 15

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 1 Aby dotrzeć do celu potrzebny jest plan s. 8 Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie s. 32 NR 1/2014 (174) Liczysz

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Ryzyko operacji walutowych Warszawa, kwiecień 2007 WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.1 APETYT NA RYZYKO OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.2 WYMOGI

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r.

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kredytowa (w tym polityka zarządzania ryzykiem koncentracji,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Rozbudowa sieci akceptacji kart płatniczych. Dodatkowe źródło przychodów dla Banków Spółdzielczych SGB s. 22

Liczysz się dla nas. Rozbudowa sieci akceptacji kart płatniczych. Dodatkowe źródło przychodów dla Banków Spółdzielczych SGB s. 22 Rozbudowa sieci akceptacji kart płatniczych. Dodatkowe źródło przychodów dla Banków Spółdzielczych SGB s. 22 Postrzegać świat oczami Klienta CRM s. 30 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Nasielsku s. 38 NR

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE WSTĘP Banki udzielają przedsiębiorcom kredytów na finansowanie ich działalności gospodarczej. Kredyty te można podzielić w w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium. Biorąc pod uwagę przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo