Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development"

Transkrypt

1

2 Mechanizmy Rozwoju Polski Poland s Development Mechanisms Wstęp Introduction Polska najbardziej skorzystała z pomocy udzielonej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w postaci Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przeznaczonych dla 15 państw-beneficjentów. Z ogólnej kwoty wsparcia w wysokości 1,3 mld euro Polska otrzymała na lata niemal połowę środków, tj. ponad 533 mln euro. Poland has benefited the most from the assistance given by Norway, Iceland and Liechtenstein in the shape of the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism, both designed to assist a total of 15 beneficiary states. From the overall assistance funding worth EUR 1.3 billion, Poland has received nearly half for the period, totalling just over EUR 533 million. Mechanizmy Finansowe mają na celu realizację przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zacieśnianie współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Państwami- Darczyńcami. Obserwujemy stały postęp we wdrażaniu Mechanizmów Finansowych, który jest możliwy dzięki wzajemnej współpracy strony polskiej i Darczyńców. EEA Financial Mechanisms in Poland are aimed at implementing a number of growth-stimulating projects, contributing to reduce economic and social disparities within the European Economic Area, and strengthening the relations between Poland and the Donor Countries. We are making a lot of headway in implementing the EEA Financial Mechanisms, and this has been possible thanks to successful co-operation between Poland and the Donor Countries. Efekty wykorzystywania Mechanizmów Finansowych w naszym kraju są już widoczne. Album Mechanizmy Rozwoju Polski prezentuje jedynie kilkanaście bardzo dobrych projektów realizowanych w ramach Mechanizmów Finansowych. Ilustrują one nie tylko różnorodność tematyczną, ale pokazują także rodzaje beneficjentów korzystających z pomocy finansowej. Projekty te przybliżają i promują również ideę partnerstw realizowanych pomiędzy podmiotami z Polski i Państw-Darczyńców. Niech będą zatem pozytywnymi przykładami wykorzystywania Mechanizmów Finansowych w Polsce. The effects of successful implementation of the EEA Financial Mechanisms in Poland can already be seen. The Poland s Development Mechanisms album presents only a few particularly successful projects implemented within the framework of the EEA Financial Mechanisms. Not only do they illustrate the sheer diversity of projects but also show the type of entities benefiting form financial support. These projects also present and promote the idea of partnerships successfully put into practice by entities from Poland and the Donor Countries. I trust that these examples set an extremely positive pattern for a successful use of the Financial Mechanisms in Poland. Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development 3

3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego Priorytet 3 PL 0020 Tytuł: Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Wnioskodawca: Fundacja Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu Kwota dofinansowania: euro Konserwacja i digitalizacja starodruków W Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu znajduje się jeden z najcenniejszych zbiorów starodruków w Polsce, czyli wydawnictw opublikowanych do XVIII wieku. Projekt obejmuje konserwację i digitalizację wybranych starodruków. Digitalizacja pozwoli na przeniesienie starodruków na skany i mikrofilmy. Oryginały zostaną wyłączone z obiegu czytelniczego i będą przechowywane w odpowiednich, magazynowych warunkach. Skany i mikrofilmy zostaną udostępnione w czytelni oraz w Internecie na stronach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Realizacja projektu zapobiegnie dalszemu niszczeniu starodruków oraz umożliwi łatwiejszy dostęp do zbiorów większemu gronu czytelników. Upowszechnienie cennych materiałów ma duże znaczenie w kształtowaniu świadomości historycznej i zwiększaniu zainteresowania oraz wiedzy na temat dawnej kultury polskiej. Projekt wpisuje się również w tworzenie bogatej oferty kulturalnej i promocyjnej Wrocławia i Dolnego Śląska. 4

4 Conservation of the European cultural heritage Priority 3 PL 0020 Title: Conservation and Digitization of the Collections of the Ossoliński National Institute in Wrocław Applicant: Ossoliński National Institute in Wrocław Foundation Grant amount awarded: EUR Conservation and Digitization of Old Books The Library of the Ossoliński National Institute in Wrocław boasts one of the rarest and most precious collection of old books and prints published before the 18th century. The project involves the conservation and digitalization of selected old books and prints so that they will become available on scans and microfilms. The originals will be excluded from the normal library use and stored in suitable controlled conditions. Scans and microfilms will be made available both in the reading room and via the Internet. The latter will then be accessed through the Lower Silesia Digital Library website. When completed, the project will go a long way towards protecting old books and prints against damage, and will also make these oldest library resources more accessible to a wider group of readers. Making these valuable books and prints widely accessible contributes to a better shaping of the historical awareness and helps stimulate interest and knowledge of the old Polish culture. The project also contributes to enriching the cultural and promotional offer of both the city of Wrocław and the Lower Silesia region. 6

5 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego Conservation of the European cultural heritage Priorytet 3 Priority 3 Widok na Wyspę Młyńską z lotu ptaka The Brda-Młynówka river that surrounds the Mill Island PL 0019 Tytuł: Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy Wnioskodawca: Miasto Bydgoszcz Kwota dofinansowania: euro PL 0019 Title: Renovation of Items of Cultural Heritage on Mill Island in Bydgoszcz Applicant: City of Bydgoszcz Grant amount awarded: EUR Renowacja zabytków w Bydgoszczy Restoration of historic buildings in Bydgoszcz 8 Wyspa Młyńska w Bydgoszczy to historyczny układ przestrzenny z kompleksem budynków młyńskich i spichrzy z XIX wieku z brukowaną ulicą Mennica (od znajdującej się tu niegdyś Mennicy Królewskiej), usytuowany w zakolu Brdy. Malownicza Wyspa stanowi wraz z sąsiadującym Starym Rynkiem najstarszą historycznie część miasta. Na skutek postępującej degradacji technicznej i społecznej teren Wyspy uległ zniszczeniu. Projekt dofinansowany z Mechanizmów Finansowych jest częścią programu kompleksowej rewitalizacji Wyspy Młyńskiej, ujętego w strategicznych dokumentach Miasta. Przedmiotem projektu jest renowacja i adaptacja na cele działalności Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego pięciu zabytkowych obiektów (budynku dawnej Mennicy, Białego Spichlerza, Czerwonego Spichlerza, Domu Młynarza i Kamienicy) znajdujących się na terenie Wyspy Młyńskiej oraz zagospodarowanie ich otoczenia. Trzy budynki objęte projektem zostaną poddane gruntownej renowacji oraz modernizacji dla potrzeb muzealnych, a dwa budynki ze względu na zły stan techniczny zostaną rozebrane i odtworzone od podstaw. W obiektach planowane są między innymi ekspozycje bogatych zbiorów sztuki współczesnej, utworzenie Domu Leona Wyczółkowskiego i Europejskiego Muzeum Pieniądza. Renowacja umożliwi poszerzenie powierzchni wystawienniczo-magazynowej Muzeum Okręgowego i zwiększy dostęp społeczeństwa do cennych kolekcji zgromadzonych dóbr kultury z jednoczesnym zapewnieniem ich dostatecznej ochrony. Dzięki rewitalizacji Wyspa Młyńska stanie się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Bydgoszczy, poszerzając ofertę wypoczynkową, kulturalną i turystyczną regionu oraz Polski. Biały Spichlerz przy ul. Mennica 2 (stan przed remontem) View of the Brda river near the Farny Weir between the Mill Island and the Old Town The Mill Island in Bydgoszcz is a historical area in the city, with a complex of old buildings and granaries dating back to the 19th century, with the cobbled Mint Street (after the Royal Mint that was situated here), and located within a bend of the Brda river. This picturesque island, together with the neighbouring Old Market Square constitutes historically the oldest part of the city. However, over the years, due to increasing technical and social degradation, the Mill Island fell into the state of dereliction. Now, the project, co-funded from the EEA Financial Mechanisms, is part of the comprehensive programme to revitalize the Mill Island, as included in the strategic development plans for the city. The project consists of carrying out a restoration and adaptation of five historic buildings on the Mill Island (the former Mint building, the White Granary, the Red Granary, the Miller s House and the historic tenement building) for the needs of the local Leon Wyczółkowski District Museum and a redevelopment of the neighbouring area. Under the project three buildings will undergo a complete restoration and will be modernized to serve the needs of the museum, while the remaining two buildings, due to their poor condition, will be completely demolished and rebuilt from the scratch. When completed, the buildings will be used to house the modern art collection exhibitions. Moreover, the Leon Wyczółkowski House and the European Money Museum will be established. The restoration will pave the way to increasing the exhibition and storage space of the District Museum and will enable more of the precious artefact collections to be displayed, at the same time ensuring their suitable protection. Thanks to its revitalization, the Mill Island will become one of the most attractive locations in Bydgoszcz. It will also greatly enhance the tourist and cultural appeal of the city and the western Poland region. 9

6 Promowanie zrównoważonego rozwoju Promotion of sustainable development Priorytet 2 Priority 2 PL 0108 Tytuł: Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach Wnioskodawca: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Partnerstwo z Darczyńcami: Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Norwegia Kwota dofinansowania: euro Natura 2000 w Karpatach PL 0108 Title: Optimization of the Resources of the Natura 2000 Network for Sustainable Development in the Carpathians Applicant: Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences in Cracow Partnership with Donor Countries: Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Norway Grant amount awarded: EUR Natura 2000 in the Carpathians Karpaty to jeden z najcenniejszych przyrodniczo regionów Polski. Karpacka przyroda chroniona jest w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, a od roku 2004 również w obszarach sieci Natura Dotychczas Polska zgłosiła do Komisji Europejskiej 29 specjalnych obszarów ochrony siedlisk oraz 8 obszarów specjalnej ochrony ptaków z tzw. alpejskiego regionu biogeograficznego, który obejmuje znaczną część polskich Karpat. The Carpathian Mountains are one of the most unique areas of Poland in terms of their nature resources which are being protected through a system of national parks, natural reserves, landscape parks and, since 2004, within the framework of the Natura Poland has submitted to the European Commission a list of 29 specially protected habitats and 8 areas of protection of birds from the so-called Alpine bio-geographical region that covers most of the Polish Carpathians. 10 Jednym z wyzwań przy tworzeniu sieci Natura 2000 w Karpatach jest opracowanie strategii zarządzania obszarami sieci Natura 2000, uwzględniającego potrzeby miejscowej ludności. Aby opracowywanie strategii miało sens, konieczne będzie pełne zaangażowanie osób i instytucji zarządzających obszarami Natura 2000, jak również zaangażowanie w prowadzone prace lokalnych społeczności. W celu właściwej ochrony zasobów polskich Karpat niezbędna jest też znajomość rozmieszczenia oraz wymagań ochronnych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Dlatego w ramach projektu prowadzone są najpilniejsze inwentaryzacje przyrodnicze. Ponadto na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ, obszaru Bieszczady i trzech parków narodowych: Bieszczadzkiego, Gorczańskiego i Babiogórskiego realizowany jest program aktywnej ochrony siedlisk przyrodniczych i wybranych gatunków roślin i zwierząt. Skoszona łąka Habitat surveying and a training camp at Lipowiec One of the challenges in establishing the Natura 2000 in the Carpathians is to develop a strategy to manage the areas included in network in a way that will take into consideration the needs of local residents. If any work on such strategy is to bear fruit, it is necessary to ensure full commitment from the people and institutions that have the authority over the Natura 2000 areas, as well as securing full commitment and co-operation from the local communities. One factor required in order to ensure suitable protection of the resources in the Polish Carpathians is the good knowledge of the distribution and conservation requirements of individual species and habitats. For this reason, as part of the project, work is under way to complete the most urgent surveys of species and habitats. Moreover, a special programme for active protection of habitats and selected animal and plant species has been launched in the areas covered by the Nowy Targ Division of the Polish State Forestry Authority, the Bieszczady area and three national parks, namely the Bieszczadzki, Gorczański and Babiogórski parks conservation. 11

7 Promowanie zrównoważonego rozwoju Promotion of sustainable development Priorytet 2 Priority 2 PL 0098 Tytuł: Promocja czystego biznesu w Polsce Wnioskodawca: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Partnerstwo z Darczyńcami: GRIP Foundation for Sustainable Consumption and Production, Norwegia Kwota dofinansowania: euro PL 0098 Title: Promoting Clean Business in Poland Applicant: Partnership for the Environment Foundation Partnership with Donor Countries: GRIP Foundation for Sustainable Consumption and Production, Norway Grant amount awarded: EUR Clean Business 12 Czysty Biznes Biznes w zgodzie ze środowiskiem naturalnym jest wyzwaniem dla polskich firm. Aby sprostać temu zadaniu, potrzebują one jednak nie tylko profesjonalnego doradztwa i wsparcia, ale również dostępu do praktycznych doświadczeń innych firm. Projekt odpowiada na te potrzeby, pomagając przedsiębiorcom, zwłaszcza małym i średnim, bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby naturalne i zarządzać nimi oraz wprowadzać w życie zasady zrównoważonego rozwoju. Projekt obejmuje swym zasięgiem kilkaset firm, które poprzez warsztaty i szkolenia oraz doradztwo mają możliwość zidentyfikować najczęściej powtarzające się problemy środowiskowe i opracować praktyczne rozwiązania w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, aby w ten sposób zwiększyć swoją konkurencyjność na rynkach krajowych i międzynarodowych. W realizacji projektu wykorzystywana jest struktura organizacyjna, wiedza oraz doświadczenie sieci firm członkowskich Programu Czysty Biznes (CB), realizowanego od 1998 r. przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy z brytyjską organizacją Groundwork oraz z firmą BP Polska. Firmy Czystego Biznesu zrzeszone są w tzw. Klubach Czystego Biznesu, które mają swe siedziby w kilkunastu miastach w Polsce. Wzorem i pomocą w realizacji projektu są rozwiązania prośrodowiskowe stosowane m.in. w Norwegii. Przykładami dobrych praktyk dla wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju mogą być dotychczasowe rozwiązania dwóch firm (Huta Szkła i Kryształów Ewa oraz Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. z Tarnowa) należących do Klubu Czystego Biznesu w Tarnowie. Huta Szkła i Kryształów Ewa znalazła sposób na zagospodarowanie odpadów produkcyjnych. Z kolorowej stłuczki szklanej robi: wazony, wazy, talerze, które z powodzeniem sprzedaje nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Z kolei Jednostka Ratownictwa Chemicznego opatentowała unikalną technologię utylizacji paliwa, z którego robi mineralne nawozy azotowe dla rolnictwa. Running a business in harmony with the environment is a challenge to Polish companies. To meet this challenge not only professional advice and support, but also access to practical experience of other companies is needed. The project addresses these issues helping businessmen, especially in the SME sector, in a more efficient management of natural resources and in putting into practice the principles of sustainable development. The project has involved a few hundred companies which, through workshop, training programmes and consultancy services, have the opportunity to identify the typical environmental problems and to find solutions to minimize their negative impact on the environment, thus increasing their competitiveness on the domestic and export markets. The project uses the structure and expertise of the Clean Business (CB) Programme member companies. The programme has been run since 1998 by Partnership for the Environment Foundation jointly with the UK-based Groundwork organization and BP Poland. The CB companies are grouped in Clean Business Clubs based in a number of cities across Poland, and the project is modelled on pro-environmental solutions tried and tested in Norway among others. Examples of best practices for the implementation of the sustainable development principles are provided by two companies, Ewa Glass and Crystal Manufacturing Plant and Chemical Rescue Unit Ltd., based in the city of Tarnów. Ewa Glass and Crystal Manufacturing Plant recycles some of the manufacturing waste. It is used to make vases, jars and plates which are sold successfully not only in Poland but also on numerous export markets. Chemical Rescue Unit Ltd. has developed a unique technology to recycle fuels to manufacture nitrogenous fertilizers. 13

8 Rozwój zasobów ludzkich Human resources development Priorytet 4 Priority 4 PL 0039 Tytuł: Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie Wnioskodawca: Miasto stołeczne Warszawa Kwota dofinansowania: euro PL 0039 Title: Creation of the Domestic Violence Response System in Warsaw Applicant: Capital City of Warsaw Grant amount awarded: EUR Przeciwdziałanie przemocy Domestic violence response system Zjawisko przemocy w rodzinie oraz skutki wynikające z pozostawania ofiar i świadków przez wiele lat w sytuacji przemocy stanowią poważne wyzwanie dla samorządu warszawskiego. W celu zmniejszenia skali tego zjawiska oraz zwiększenia skuteczności pomocy dla rodzin w ramach projektu tworzony jest system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Polega on na zbudowaniu platformy współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi oraz przygotowaniu ich do udzielania kompleksowej pomocy zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy domowej. Domestic violence and the grim aftermath of the fact that victims and witnesses are often, sometimes for years, left completely on their own to face violence, is a major challenge to the city of Warsaw local government. In order to address the issue, reduce its scale and try to increase efficiency of assistance given to families thus affected, a domestic violence response system is being developed as a special project. This involves building a dedicated platform for co-operation between local government units and non-governmental organizations, and getting them prepared to offer assistance both to domestic violence victims and offenders. Koordynacją działań związanych z budowaniem systemu zajmuje się w Urzędzie Miasta Biuro Polityki Społecznej. W proces realizacji projektu zaangażowani są przedstawiciele innych jednostek administracji państwowej, a także organizacji pozarządowych zajmujących się problemem przemocy w rodzinie. W ramach projektu organizowane są konferencje, spotkania, konsultacje, w których aktywny udział biorą eksperci norwescy, przekazując swą wiedzę i informacje na temat podobnych systemów funkcjonujących w ich kraju. Co-ordination of all the operations associated with building the new system is handled by the Bureau of Social Policy at the Warsaw Town Hall. The process of project implementation involves representatives of many other state administration departments and units as well as NGOs which specialize in dealing with violence within families. The project also involves conferences, meetings and consultations with active participation of experts from Norway who share their experience and knowledge about similar system in operation in Norway. W specjalnych szkoleniach, które pozwolą na wymianę doświadczeń, podniosą kompetencje zawodowe oraz umożliwią poznanie standardów postępowania, weźmie udział łącznie 750 osób. Wszyscy uczestnicy kursów zostaną przygotowani do korzystania z opracowanych procedur postępowania w ramach jednolitego i spójnego systemu reagowania i współdziałania w sytuacjach przemocy domowej na terenie Warszawy. Special training programme will involve about 750 people who will be able to improve their professional qualifications, share their experience and find out about the standards of behaviour. All course participants will receive a detailed briefing on how to use the procedures developed in the framework of uniform and coherent response and cooperation system in situations of domestic violence in Warsaw. 14 Konferencja Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie, Warszawa Conference Creation of the Domestic Violence Response System in Warsaw, Warsaw

9 Rozwój zasobów ludzkich Human resources development Priorytet 4 Priority 4 PL 0036 Tytuł: Po pierwsze kompetencje szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecina Wnioskodawca: Miasto Szczecin Kwota dofinansowania: euro PL 0036 Title: Competence First Training and Courses for Employees of the Szczecin Municipality Applicant: City of Szczecin Grant amount awarded: EUR Szkolenia dla urzędników Training programmes for municipality officers Sprawnie, szybko, kompetentnie tak urzędowe sprawy chcieliby załatwiać wszyscy interesanci. Odpowiedzią na oczekiwania społeczeństwa, ale i potrzeby samych urzędników, zainteresowanych nieustannym podnoszeniem swoich kompetencji, jest projekt realizowany w szczecińskim magistracie. Zakłada on realizację dwóch rodzajów przedsięwzięć: szkoleń specjalistycznych i informatycznych, podnoszących kwalifikacje pracowników w zakresie wykonywanych zadań, a także prowadzenie kursów nowatorską metodą e-learningową. Professionalism, efficiency and competence these are the qualities that we all wish to see whenever one has to face administration officers. One response to these expectations, and also to the needs of the officers themselves, keen on constant upgrading of their professional competence, is the project implemented at the Szczecin Town Hall. It provides for the two types of trainings, namely specialist and IT training programmes to improve the officers qualifications in performing their duties, and the introduction of modern e-learing courses. Podczas szkoleń specjalistycznych i informatycznych omawiane są między innymi zagadnienia z zakresu profesjonalnej obsługi interesanta, prawodawstwa europejskiego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, obsługi narzędzi informatycznych. Część zajęć jest realizowana za pomocą nowoczesnej metody e-learningowej. Podnoszenie kompetencji oraz zachęcanie do ciągłego pogłębiania wiedzy w zakresie wykonywanej pracy wpisuje się w jeden z głównych elementów strategii rozwoju miasta Szczecina. Specialist training and IT training sessions will provide opportunity to discuss problems in such areas as professional customer service, European legislation, environmental protection, building and construction regulations and the use of information technology and communication tools. A part of the trainings is carried out using e-learning methods. Improving professional competence and the encouragement to constantly upgrade professional knowledge and skills has now become one of the key elements of the city of Szczecin development strategy

10 Ochrona zdrowia i opieka nad dzieckiem Priorytet 5 PL 0044 Tytuł: Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych Wnioskodawca: Miasto Poznań Kwota dofinansowania: euro Uroczyste otwarcie jednej z pięciu stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu, wrzesień 2007 Strefy rekreacji dziecięcej Kształtowanie w społeczeństwie nawyków zdrowego stylu życia ma kluczowe znaczenie w profilaktyce i promocji zdrowia. Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu ma na celu promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez czynny wypoczynek. W ramach projektu wybudowano wielofunkcyjne boiska sportowo-rekreacyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 41 m x 21 m, przystosowane do uprawiania kilku dyscyplin sportowych, tj. siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej i unihokeja. Strefy rekreacyjno-sportowe znajdują się terenie pięciu osiedli miasta Poznania. Na boiskach organizowane są ogólnodostępne i bezpłatne pozalekcyjne i weekendowe zajęcia sportowo-rekreacyjne. W zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów uczestniczą dzieci. Natomiast w czasie wolnym od zajęć ze stref mogą korzystać wszyscy mieszkańcy osiedli objętych projektem. Zaangażowanie lokalnej społeczności w organizację zajęć sportowych sprzyja integracji społecznej mieszkańców Poznania i jest zachętą, nie tylko dla dzieci, do zmiany sposobu spędzania wolnego czasu i podjęcia aktywności sportowej. 18 Integracyjny Klub Tańców Polskich

11 Health and childcare Priority 5 PL 0044 Title: Creation of open access recreation zones for children in Poznań and organisation of after school activities Applicant: City of Poznań Grant amount awarded: EUR Recreation zones for children Encouraging and developing habits associated with a healthy and active lifestyle is of key importance in prevention and promoting health. The recently established in Poznań open access recreation zones are designed to strongly promote healthy lifestyle through engaging children in outdoor activities. The project involved building a number of multi-functional sports fields, measuring 41 m x 21 m, with artificial turf surface, perfect for a number of games including volleyball, basketball, handball, football and floorball. Dedicated sports and recreation zones have been provided in five of Poznań s housing estates, and the sports fields are used for sports and recreation activities after school and during weekends. These activities, run by qualified instructors, are aimed mainly at children. When the facilities are not used for organized activities, they are also open to all residents of the estates covered by the project. Getting the local community involved in the organisation of sports and outdoor activities helps in a better social integration of the Poznań community. It also provides a strong incentive, not only for children, to positively change leisure habits and to take up various sports activities. 20

12 Ochrona zdrowia i opieka nad dzieckiem Health and childcare Priorytet 5 Priority 5 PL 0059 Tytuł: Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad rozwojowych u płodu i noworodków oraz zmian nowotworowych u dorosłych gwarancją poprawy zdrowia wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego Wnioskodawca: Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Kwota dofinansowania: euro PL 0059 Title: The prevention and early detection of developmental anomalies in foetuses and children as well as neoplastic lesions in adults as a guarantee of health improvement among people of Tatrzański District Applicant: Tytus Chałubiński District Hospital in Zakopane Grant amount awarded: EUR Profilaktyka i ochrona zdrowia Healthcare and prevention Jeszcze do niedawna na terenie powiatu tatrzańskiego nie wykonywano badań profilaktycznych, które w dzisiejszych czasach odgrywają ogromną rolę w leczeniu chorób nowotworowych oraz we wczesnej diagnozie wad wrodzonych płodu i noworodków. Jedyna instytucja posiadająca odpowiednie zasoby kadrowe i lokalowe umożliwiające wykonywanie takich badań Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ze względu na brak nowoczesnego sprzętu i środków na nieodpłatną realizację badań ich nie wykonywała. Dlatego projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom Zakopanego i okolicznych wsi dostępu do nowoczesnych badań specjalistycznych z zakresu wad rozwojowych u płodu i noworodków oraz wczesne wykrywanie zmian nowotworowych sutka i jelita grubego dzięki zakupom nowoczesnego sprzętu medycznego: echokardiografu, ultrasonografu, diatermii, kolonoskopu oraz myjni endoskopów. Prowadzona będzie także akcja informacyjna i edukacyjna o potencjalnych zagrożeniach i ich profilaktyce oraz bezpłatne badania profilaktyczne. Dzięki projektowi zwiększy się dostęp mieszkańców powiatu tatrzańskiego do nowoczesnej opieki zdrowotnej, zmodernizowane zostanie wyposażenie oraz poprawi się jakość świadczonych usług medycznych Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Until recently preventive medical checks, which are of utmost importance nowadays in treating cancer conditions and early diagnosis of birth defects, could not be carried out in the Tatrzański District. The only institution with suitable staff and premises to carry out such tests, the Tytus Chałubiński District Hospital in Zakopane, was not in a position to provide such services due to lack of modern equipment and funds to carry out tests free of charge under the public health service system. For this reason the project focuses on providing the residents of Zakopane and neighbouring villages with access to modern specialist medical tests to identify possible birth defects in foetuses and infants as well as to ensure early detection of neoplastic lesions that may lead to breast or colon cancer. This will be possible thanks to the purchase of state-of-the-art medical equipment, such as a echocardiography unit, ultrasonography diagnostic imaging unit, surgical diathermy equipment, colonoscopy scanning unit and an endoscope washing apparatus. Moreover, the information and educational campaign to increase awareness of the potential hazards and their prevention is planned, together with preventive medical tests carried out free of charge. After the successful completion of the project the residents of the Tatrzański District will enjoy better access to state-of-the-art medical care. The medical and diagnostic equipment will be upgraded and the standard of medical and diagnostic services at the Tytus Chałubiński District Hospital in Zakopane will be improved

13 Badania naukowe Priorytet 6 PL 0082 Tytuł: Ochrona bioróżnorodności Czerwonego Bagna reliktu wielkich torfowisk wysokich Europy Środkowej Wnioskodawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Partnerstwo z Darczyńcami: Bioforsk Norwegian lnstitute for Agricultural and Environmental Research, Norwegia Kwota dofinansowania: euro Ochrona Czerwonego Bagna Czerwone Bagno, obszar ochrony ścisłej znajdujący się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN), to jedno z największych zachowanych torfowisk przejściowych Europy Środkowej. Występuje tu 20 zespołów roślinnych, cały zespół ssaków kopytnych, m.in. łoś, jeleń, populacja wilka oraz ginące w Europie Środkowej i Zachodniej gatunki ptaków drapieżnych, czyli orzeł przedni, orlik grubodzioby, gadożer. Obszar Czerwonego Bagna stanowi najstarszy w Polsce rezerwat poświęcony ochronie torfowisk. Mimo ogromnej wartości przyrodniczej, bogactwa gatunków roślin i zwierząt, obszar Czerwonego Bagna nie został dotychczas metodycznie naukowo udokumentowany i skartowany. Dlatego powstał projekt, którego celem jest z jednej strony zebranie informacji o tym unikalnym terenie i uzupełnienie systemu informacji przestrzennej BPN, z drugiej zaś rozpoznanie związków ekologicznych decydujących o bioróżnorodności torfowisk wysokich i przejściowych. Określenie związków pomiędzy warunkami wodnymi, glebowymi i zespołami roślinnymi oraz związku pomiędzy roślinożercami kopytnymi a dużymi drapieżcami będzie stanowić podstawę dla wszelkiego typu działań ochronnych. Rezultaty projektu w postaci raportów, publikacji naukowych, warstw informacyjnych GIS oraz propozycji ewentualnych działań pozwolą na efektywną ochronę unikalnych zasobów przyrodniczych BPN oraz umożliwią bardziej skuteczną renaturyzację zdegradowanych torfowisk wysokich i przejściowych klimatu umiarkowanego. W rezultacie projektu powstanie także film przyrodniczy o Czerwonym Bagnie. 24

14 Academic research Priority 6 PL 0082 Title: Biodiversity protection of Red Bog the relict of raised bogs in Central Europe Applicant: Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Engineering and Environmental Science Partnership with Donor Countries: Bioforsk Norwegian lnstitute for Agricultural and Environmental Research, Norway Grant amount awarded: EUR Conservation of the Red Bog Red Bog, the area of strict natural protection and part of the Biebrza National Park (BPN), is one of the largest preserved transitional peatlands in Central Europe. It includes some 20 plant complexes and constitutes the habitat for a number of hoofed mammal species including the Elk, the Deer, a population of wolves and some birds of prey threatened in Central and Western Europe, such as the Golden Eagle, the Greater Spotted Eagle or the Snake Eagle. The Red Bog is also Poland s oldest reserve aimed at protecting peatlands. Despite its immense natural value and the richness of animals and plants, the Red Bog has yet to be methodically and scientifically documented and charted. This led to the idea for a project aimed at collecting crucial information about this unique area and supplementing the information resources about BPN on the one hand, and the study of the natural relations that determine the biodiversity of the high and transitional peatbogs, on the other. Determining the relations between the water and soil conditions and the habitats as well as the relations between herbivorous hoofed animals and large predators will constitute basis for any future natural protection moves. The results of the project in the shape of reports, scientific publications, GIS information and proposals for future initiatives will greatly aid in effective protection of the unique BPN resources and help with a more effective renaturalization of the degraded high bog and transitional peatland areas of a moderate climate. In addition, a documentary film about the Red Bog will be made as part of the project. 26

15 Badania naukowe Academic research Priorytet 6 Priority 6 Dr Iwona Pilecka, dziedzina: biologia molekularna i fizjologia komórki Dr Natalia Letki, research area: political science, sociology of politics PL 0072 Tytuł: Program Homing (Powroty) projekty badawcze we wszystkich priorytetach realizowane przez młodych doktorów powracających do Polski, we współpracy z zagranicznym ośrodkiem naukowym Wnioskodawca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Partnerstwo z Darczyńcami: Research Council of Norway, Norwegia Kwota dofinansowania: euro PL 0072 Title: Homing Programme research projects in all the priority fields, carried out by young PhDs returning to Poland in collaboration with a Foreign Research Centre Applicant: Foundation for Polish Science Partnership with Donor Countries: Research Council of Norway, Norway Homing Grant amount awarded: EUR Homing Co roku wyjeżdża z Polski wielu młodych, zdolnych naukowców. Program Homing (Powroty) utworzono w celu zachęcenia ich do powrotu do kraju, przy jednoczesnym wsparciu nawiązanej przez nich międzynarodowej współpracy naukowej. W ramach programu młodzi doktorzy otrzymują stypendia, a także środki na realizację projektu badawczego i kontynuację współpracy zagranicznej nawiązanej przed powrotem do Polski. Przy realizacji programu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zawarła porozumienie o współpracy z kilkoma instytucjami zagranicznymi. Dzięki temu uczestnicy mogą otrzymać dodatkowe środki. Partner norweski współuczestniczy ponadto w procedurze oceny wniosków naukowców ubiegających się o udział w programie. Every year a large number of outstanding young scientists leave Poland. The Homing aims to encourage Polish scientists to return to Poland with a subsequent support of the international scientific cooperation they had initiated. Under this programme young scientists with Ph.D. degrees will receive scholarships and financial recourses necessary carry out their research projects and to continue the international scientific co-operation they had established before returning to Poland. For this programme the Foundation for Polish Science has established links with a number of foreign institutions which enables the programme participants to receive additional funding. The Norwegian partner, the Research Council of Norway, is additionally involved in the evaluation procedure of applications submitted by scientists wishing to join the programme. Dla dr Iwony Pileckiej z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powrót do Polski, po siedmioletnim pobycie w zagranicznych ośrodkach naukowych, stanowił trudną decyzję. Zajmuje się ona dziedziną biologii molekularnej i fizjologii komórki po doktoracie uzyskanym w Ludwig Institute for Cancer Research w Uppsali i podoktorskim stażu w Serono Pharmaceutical Research Institute w Genewie. For Iwona Pilecka of the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, the return to Poland following a 7-year stint at international research institutions was a difficult decision. She is engaged in research in the field of molecular biology and cell physiology following a doctor s degree obtained at the Ludwig Institute for Cancer Research in Uppsala and a post-doctoral internship at the Serono Pharmaceutical Research Institute in Geneva. 28 Program Homing stanowi w moim przekonaniu zachętę do podjęcia decyzji o powrocie młodych naukowców do kraju, a tym samym efektywnie zapobiega procesowi tzw. drenażu mózgów. Swoje stypendium przeznaczyłem na implementację nowych obszarów badawczych na rodzimym Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz kontynuowanie współpracy z partnerami amerykańskimi z Lawrence Berkeley National Laboratory w dziedzinie syntezy nanomateriałów przy użyciu plazmy mikrofalowej mówi dr inż. Marek Marcinek. Dr Marek Marcinek, dziedzina: chemia, synteza nanomateriałów Dr Igor Soszyński, research area: astrophysics The Homing Programme in my opinion constitutes a huge incentive for young scientists to return to Poland and therefore effectively helps to stop the brain drain. I have used my own grant to implement new research areas here at the Faculty of Chemistry, Warsaw University of Technology and to continue cooperation with my American partners from the Lawrence Berkeley National Laboratory into the synthesis of nanomaterials using microwave plasma, explains Dr Marek Marcinek, Ph.D. Eng. 29

16 Wdrażanie przepisów z Schengen Implementation of Schengen acquis Priorytet 7 Priority 7 PL 0065 Tytuł: Wzmocnienie morskiego przejścia granicznego w Porcie Gdynia system monitoringu bezpieczeństwa portu Wnioskodawca: Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA Kwota dofinansowania: euro PL 0065 Title: Strengthening the sea border crossing point in the Port of Gdynia Port security monitoring system Applicant: Port of Gdynia Authority Grant amount awarded: EUR Zabezpieczenie granicy morskiej Increasing the security of the sea border Wraz z wejściem do Strefy Schengen wzmocnienie morskiego przejścia granicznego w Porcie Gdynia nabrało większego znaczenia. Celem projektu jest zapewnienie odpowiednich standardów zabezpieczenia granicy morskiej w Porcie Gdynia poprzez utworzenie spójnego systemu monitoringu bezpieczeństwa i ochrony obszaru portu. W wyniku realizacji projektu powstanie system telewizji dozorowanej, który poprzez zamontowanie na ścianach budynków, wieżach oświetleniowych oraz masztach oświetlenia nawigacyjnego ok. 60 kamer na obszarze ponad 240 hektarów umożliwi obserwację bram wjazdowych do portu, nabrzeży portowych, wejść do portu, miejsc przeładunków ładunków, również niebezpiecznych, oraz miejsc zaokrętowania pasażerów. System monitoringu umożliwi wykrywanie naruszeń obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska monitoring będzie miał charakter prewencyjny, co przyczyni się do zapobiegania zanieczyszczaniu wód basenów portowych, w szczególności najgroźniejszymi substancjami ropopochodnymi. Following Poland s joining the Schengen zone the need to strengthen the port border crossing at Gdynia has become a more urgent issue. The current project is designed to ensure suitable security standards at the sea border at the Port of Gdynia. This will be achieved through an effective and coherent security monitoring and general security system for the harbour area and the docks. The project will lead to the establishment of a Closed Circuit Television CCTV monitoring system, with around 60 cameras mounted on building walls, lighting pylons and navigation light masts, covering more than 240 hectares of land. The CCTV will enable monitoring of the entry gates, docks, quays, harbour entry points, hazardous goods loading and unloading facilities as well as passenger boarding points. The new monitoring system will also make it possible to register any transgressions of environmental regulations. In this sense the monitoring system will help prevent polluting of the harbour waters especially with dangerous petroleum-based waste. Projekt, realizowany bezpośrednio na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, umożliwi wdrożenie wymogów Strefy Schengen w zakresie udoskonalenia form kontroli granicznej i celnej oraz wymogów ochrony obszaru ważnego dla gospodarczego interesu kraju. Projektowany w gdyńskim porcie system kamer będzie jednym z najbardziej nowoczesnych monitoringów w Polsce. The project, being put in place directly at the European Union external border, will make it possible to implement the Schengen zone requirements related to the improvement of border and customs control procedures and the standards of protection for an area that is crucial to Poland s business interests. The CCTV camera system planned for the Port of Gdynia is one of the most advanced monitoring systems in Poland

17 Wdrażanie przepisów z Schengen Implementation of Schengen acquis Priorytet 7 Priority 7 PL 0068 Tytuł: Doposażenie grup mobilnych Polskiej Służby Celnej w środki transportu wyposażone w sprzęt kontrolny Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów (Służba Celna) Kwota dofinansowania: euro PL 0068 Title: Equipping Polish Customs Service mobile control groups with the means of transportation including the control devices Applicant: Ministry of Finance (Polish Customs Service) Grand amount awarded: EUR Doposażenie Polskiej Służby Celnej Od chwili przystąpienia Polski do Strefy Schengen ochrona zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa wewnątrz Unii jest dla Polskiej Służby Celnej sprawą priorytetową. W Wydziałach Zwalczania Przestępczości Izb Celnych zostały utworzone specjalne grupy mobilne, pracujące w systemie 24-godzinnym, które są odpowiedzialne za prowadzenie natychmiastowych, niespodziewanych kontroli na terenie całego kraju. Ich zadaniem jest wykrywanie i zwalczanie przestępstw transgranicznych, związanych z nielegalnym posiadaniem lub obrotem towarów. Prowadzone przez nie kontrole stanowią dodatkową kontrolę w stosunku do tej prowadzonej na wschodniej granicy Polski, która jest równocześnie zewnętrzną granicą Strefy Schengen. Equipping the Polish Customs Service Ensuring suitable protection of the European Union external border and ensuring security inside the EU has become the priority for the Polish Customs Service since Poland joined the Schengen zone. Within Customs Chamber Crime and Fraud Units special mobile groups have been organized. Working 24 hours a day, these groups have the responsibility to carry out rapid customs spot checks across Poland. Their task is to detect and tackle cross-border crimes and frauds related to illegal possession of goods and illegal goods trade. Checks carried out by these units are designed to supplement the checks performed at Poland s eastern border that is also the external border of the Schengen zone. W ramach projektu doposażono grupy mobilne w specjalistyczne pojazdy pełniące funkcję Mobilnego Stanowiska Kontroli, samochody kombi pełniące funkcję aut pościgowo-rozpoznawczych, jak również mniejsze samochody przystosowane do przewozu psów tropiących. W rezultacie znacznie zwiększyły się możliwości operacyjne tych grup, podniosła się ich efektywność i mobilność. Obserwuje się także wzrost liczby wykrywanych przestępstw celno-skarbowych. Wpływa to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony na terytorium Polski i w całym obszarze Schengen. The project has enabled the mobile groups to be equipped with: specialist vehicles to be used as Mobile Custom Check Control Stations, estate cars for fast response and reconnaissance use, and smaller cars to be used as dog unit cars to transport sniffer dogs. As a result, the operating potential of such groups and their mobility have been improved, which resulted in the increased number of successfully detected customs and fiscal offences and frauds. This, in turn, contributes to a greater safety and protection levels both in Poland and the entire Schengen zone

18 Polityka regionalna i działania transgraniczne Priorytet 9 PL 0010 Tytuł projektu: Polsko-Ukraiński Ośrodek Edukacji Publicznej Wnioskodawca: Miasto Kraśnik Kwota dofinansowania: euro Budowanie partnerstw transgranicznych Otwarcie nowego biura Polsko-Ukraińskiego Ośrodka Edukacjii Publicznej w Kraśniku Polsko-Ukraiński Ośrodek Edukacji Publicznej to projekt przeznaczony dla pracowników samorządów lokalnych oraz działaczy organizacji obywatelskich w Polsce i na Ukrainie, mający na celu stworzenie systemu edukacji oraz budowanie partnerstw lokalnych pomiędzy tymi krajami. Aktywna sieć współpracy obejmuje swym zasięgiem 14 ośrodków na Ukrainie i 14 na terenie Polski, a głównym ośrodkiem realizacji jest Kraśnik. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia metodą distance learning (szkolenia na odległość), dzięki którym grupy szkoleniowe poszerzą swą wiedzę m.in. w zakresie administracji publicznej, integracji europejskiej, komunikacji społecznej, e-administracji czy rozwoju lokalnego i ekologii. Ważnymi elementami projektu są również konferencje i wizyty studyjne dla administracji publicznej i przedstawicieli organizacji obywatelskich obu krajów. Powstał również nowoczesny portal edukacyjny służący budowaniu wiedzy i przepływowi informacji między Polską a Ukrainą: Projekt wspiera także inne niekonwencjonalne formy współpracy, które służą umocnieniu więzi polsko-ukraińskich i propagowaniu idei społeczeństwa otwartego (na przykład rajdy rowerowe z Kraśnika do Lwowa, organizowane co roku w lipcu). Projekt przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania administracji szczebla lokalnego i regionalnego w Polsce i na Ukrainie oraz wpłynie na rozwój współpracy między tymi krajami. 34 III Ogólnopolski Rajd Rowerowy Kraśnik-Lwów, lipiec 2007

19 Regional policy and cross-border activities Priority 9 Polish-Ukrainian Centre of Public Education PL 0010 Title: Polish-Ukrainian Centre of Public Education Applicant: Town of Kraśnik Grant amount awarded: EUR Building cross-border partnerships The Polish-Ukrainian Centre of Public Education is a project designed to cater for the needs of local government officers and individuals involved with non-governmental organizations and initiatives, both in Poland and Ukraine. The objective is to create a system of education and to build local partnerships between both countries. Current active network of cooperation links comprises 14 centres in Ukraine and further 14 centres in Poland, with Kraśnik as the main centre of these activities. The project provides for a range of distance learning programmes that will help delegates increase their understanding and competence in areas such as public administration, European integration, social communication, e-administration, local community development and environmental issues. An important part of the project are conferences and fact-finding missions for local government officers and NGO members from both countries. In addition, a modern educational portal has been established (www.puoep.org) to facilitate the process of building knowledge and assist the transfer of information between Poland and Ukraine. The project also supports various other non-conventional initiatives to strengthen ties between Poland and Ukraine and promote the idea of an open society, such as the annual Kraśnik to Lvov bicycle rally held in July. The project will help improve the efficiency of the local and regional administration, both in Poland and Ukraine, and contribute to encouraging closer links between both countries. 36 Kraśnik International Days. August 2007

20 Polityka regionalna i działania transgraniczne Regional policy and cross-border activities Priorytet 9 Priority 9 Dom Karpacki PL 0011 Tytuł: Dom Karpacki pobudzanie współpracy transgranicznej regionów karpackich Wnioskodawca: Fundacja Karpacka Polska Kwota dofinansowania: euro PL 0011 Title: Carpathian House Stimulation of Transfrontier Co-operation of the Carpathian Regions Applicant: Carpathian Foundation Poland Grant amount awarded: EUR Dom Karpacki Carpathian House Euroregion Karpacki to rolniczy obszar górski leżący w centrum Europy, w łańcuchu Karpat i dorzeczu rzeki Cisy. Celem projektu jest ożywienie kontaktów pomiędzy pięcioma krajami współtworzącymi Euroregion, tj. Węgrami, Polską, Rumunią, Słowacją i Ukrainą. Projekt ukierunkowany jest na współpracę samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i instytucji okołobiznesowych z regionu Karpat. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na adaptację oraz wyposażenie lokalu Domu Karpackiego w Sanoku, który będzie służył jako centrum wystawienniczo-konferencyjne prezentujące najlepsze praktyki pięciu krajów w obszarach gospodarki, turystyki, kultury i edukacji. Rozwojowi współpracy będzie też służyć organizacja konferencji i wizyt studyjnych. Istotnym narzędziem wspierania współpracy transgranicznej będzie zorganizowanie Forum dla Samorządów Lokalnych Euroregionu Karpackiego, Forum dla Biznesu oraz EXPO karpackiego. Projekt przewiduje również uruchomienie strony internetowej w sześciu językach, wydanie mapy euroregionu oraz publikacji promującej dorobek projektu. Projekt przyczyni się do intensyfikacji współpracy transgranicznej mieszkańców regionu Karpat oraz ułatwi przepływ informacji i dobrych praktyk w dziedzinach nim objętych. The Carpathian Euroregion is the mountainous and farming area situated in the centre of Europe, along the Carpathian chain of mountain ranges, in the river Cisa basin. The project is aimed at stimulating the process of establishing ties among the five countries in the Euroregion, i.e. Hungary, Poland, Romania, Slovakia and Ukraine. The project focuses on cooperation between local governments, non-governmental organizations and business environment institutions based in the Carpathian regions. Grant will be used to adapt and furnish the Carpathian House in the southern Polish town of Sanok. The facility will then be used as an exhibition and conference centre to present the best practices in the area of business, tourism, culture and education. Strengthening of cooperation links will also be helped by conferences, fact-finding missions and educational visits. An important instrument to support the transfrontier co-operation will be the Forum for the Carpathian Euroregion Local Governments, the Forum for Business as well as the Carpathian EXPO. A dedicated website in six languages will be launched. In addition, a map of the euroregion will be published, alongside with a special booklet to promote the results of the project. The project will considerably help intensify the cross-border ties between residents of the Carpathian region and facilitate the transfer of information and best practices in the areas covered by it. 38 Official opening of the Carpathian House, Sanok, January

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND 8 th Plenary Meeting of PROS On October 21 st, the PROS gathered at the second semi-annual plenary meeting in 2010 with the following

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way

Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our Way Jak zmienia się region dzięki Funduszom Europejskim How the region is changing thanks to European Funds Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo