raport roczny annual report

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport roczny annual report"

Transkrypt

1

2

3 raport roczny annual report

4 raport roczny 2012 Wstęp Rok 2012 to czas międzynarodowych wydarzeń, w których uczestniczyła Spółka Tramwaje Warszawskie. W maju Spółka wraz z Metrem Warszawskim oraz Międzynarodową Unią Transportu Publicznego (UITP) zorganizowała Międzynarodowy Szczyt Lokalnego Transportu Szynowego (UITP Local Rail Summit 2012). Szczyt Lokalnego Transportu Szynowego UITP był pierwszym tak dużym wydarzeniem organizowanym pod auspicjami UITP w Polsce od 1930 roku. W czerwcu odbyły się w Polsce Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro Nasza Spółka stanęła przed zadaniem sprawnego dowozu gości na tę imprezę i, według oceny wielu osób i instytucji, sprostała temu zadaniu. Przełomowym wydarzeniem 2012 roku było wycofanie z ruchu, po ponad 50 latach eksploatacji, tramwajów typu 13N, które po raz ostatni wyruszyły w ruchu liniowym 31 grudnia. Jest to efekt dostaw nowych tramwajów typu 120Na dla Warszawy. Spośród 186 tramwajów typu 120Na, 6 zostało zostało wyprodukowanych jako dwukierunkowe. W październiku w swój pierwszy kurs wyruszył tramwaj typu 120Na Swing Duo. Jest to pierwszy od 1975 roku tramwaj dwukierunkowy, który jest eksploatowany w Warszawie w ruchu liniowym. W 2012 roku kontynuowaliśmy modernizację trasy tramwajowej odc. Dw. Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona oraz trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II. Wybudowane zostalo zasilanie na trasie Mostu Marii Skłodowskiej - Curie. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. podpisały w 2012 roku umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla dwóch projektów: Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru i Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych zakup 60 tramwajów niskopodłogowych. Zarząd Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. Krzysztof Karos, Joanna Baczewska, Wojciech Pęsik 4 tramwaje warszawskie

5 annual report 2012 Introduction 2012 has been a time of international events in which Tramwaje Warszawskie has played an active part. In May, the Company co-organized the UITP Local Rail Summit 2012 in conjunction with the Warsaw Metro and the International Association of Public Transport (UITP). The UITP Local Rail Summit was the first such large event of its kind to be organized on behalf of the UITP in Poland since In June, the Euro 2012 European Football Championships were held in Poland. Our Company was faced with the challenge of ensuring that visitors had access to efficient means of transport during the event and, based on the assessment of many people and institutions, it met this challenge successfully. A significant breakthrough achieved in 2012 was the withdrawal from service of type 13N trams after 50 years in operation. These trams ran in normal service for the last time on December 31. This has been made possible thanks to the delivery of new type 120Na trams for the City of Warsaw. Of 186 of these type 120Na trams, six have been produced in bidirectional configuration. In October, a type 120Na Swing Duo tram ran in active service for the first time. It is the first bidirectional tram to run in scheduled service in Warsaw since In 2012, we continued to progress with the modernization of the Dw. Wileński - National Stadium - Rondo Waszyngtona section of tram route and of the tram route on Al. Jana Pawła II. A power supply system was also built on the Marie Curie Bridge route. In 2012, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. signed agreements for grants from EU funds for two projects: Provision of tram transportation in northern areas of Warsaw in connection with extension of the metro and purchase of rolling stock and Adjustment of the rolling stock of Tramwaje Warszawskie to the needs of mobility-impaired passengers purchase of 60 low-floor trams. The Management Board of Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Krzysztof Karos, Joanna Baczewska, Wojciech Pęsik warsaw tramways 5

6 raport roczny Organy i struktura organizacyjna Tramwaje Warszawskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 20. Jako spółka prawa handlowego, Tramwaje Warszawskie działają od 1 stycznia 2003 roku, kiedy to dokonano przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy. Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych i jest podzielony na udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Właścicielem wszystkich udziałów jest Miasto Stołeczne Warszawa (struktura właścicielska nie uległa zmianie od 2003 roku). Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników; Rada Nadzorcza; Zarząd. Kompetencje i skład władz Spółki określa Akt Założycielski. W 2012 roku nie było zmian w składzie osobowym organów Spółki i na dzień r. przedstawiał się on następująco: Zarząd Spółki: Krzysztof Karos Joanna Baczewska Wojciech Pęsik Prezes Zarządu; Członek Zarządu; Członek Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki: Michał Stępniewski Przewodniczący Rady; Andrzej Gierat Członek Rady; Robert Kościelny Członek Rady; Adam Struzik Członek Rady. Struktura organizacyjna Tramwajów Warszawskich jest wielozakładowa, złożona z czterech zakładów eksploatacji tramwajów, dwóch zakładów pomocniczych oraz jednostek organizacyjnych Zarządu Spółki. Jednostki organizacyjne Zarządu Spółki realizują funkcje administracyjne, koordynacyjno-kontrolne, rozwojowe oraz planistyczne, dotyczące całości Spółki. Zakłady eksploatacyjne bezpośrednio realizują przewozy, wysyłając wozy tramwajowe do ruchu oraz wykonując planowe przeglądy i naprawy bieżące taboru. Zakłady pomocnicze realizują naprawy główne taboru, produkcję i regenerację części i podzespołów na potrzeby napraw głównych oraz zakładów eksploatacyjnych, jak również zajmują się bieżącym utrzymaniem i remontami głównymi infrastruktury torowej i sieciowej. 6 tramwaje warszawskie

7 annual report Controlling bodies and organizational structure Tramwaje Warszawskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością is a limited liability company registered with the Regional Court for the City of Warsaw, XII Economic Department of the National Court Register under number , having its registered office in Warsaw, at ul. Siedmiogrodzka 20. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. has been operating as a company since January 1, 2003, when it was converted from a budgetary unit of the City of Warsaw. The Company s share capital is 467,275,000 PLN, and is divided into 934,550 shares, with a face value of 500 PLN each. All of the shares (100%) are owned by the City of Warsaw (ownership structure unchanged since 2003). The controlling bodies of the Company are as follows: The General Meeting of Shareholders; The Supervisory Board; The Management Board. The powers and composition of these bodies are laid down in the Founding Deed (Articles of Association). In 2012, there were no changes to the persons appointed to bodies of the Company and, as at 31/12/2012, they were composed as follows: Management Board of the Company: Krzysztof Karos President of the Management Board; Joanna Baczewska Member of the Management Board; Wojciech Pęsik Member of the Management Board. Supervisory Board of the Company: Michał Stępniewski Chairman of the Supervisory Board; Andrzej Gierat Member of the Supervisory Board; Robert Kościelny Member of the Supervisory Board; Adam Struzik Member of the Supervisory Board. Tramwaje Warszawskie has a multi-unit organizational structure, composed of four tram operating units, two auxiliary units, and organizational management units. The organizational management units perform administrative, coordinating/control, development and planning functions relating to the Company as a whole. The operating units directly provide transport services by dispatching trams, and carry out planned inspections and current repairs to rolling stock. The auxiliary units perform major rolling stock repairs, production and regeneration of parts and subassemblies for the needs of major repairs and the Operating Units, as well as performing ongoing maintenance and major renovation work on track and grid infrastructure. warsaw tramways 7

8 raport roczny Przedmiot działalności i misja 2.1 Przedmiot działalności Akt założycielski jednoosobowej spółki prawa handlowego m.st. Warszawy pn. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. określa podstawowy cel jej działania jako wykonywanie zadania własnego m.st. Warszawy, dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie tramwajowej komunikacji zbiorowej na terenie m.st. Warszawy, w tym, w szczególności: eksploatacja taboru tramwajowego, przy zachowaniu sprawnej i regulaminowej komunikacji zbiorowej; zakup, wymiana i naprawa taboru tramwajowego; prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów i urządzeń tramwajowej komunikacji zbiorowej. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. uzyskuje przychody z tytułu zrealizowanych usług przewozów pasażerskich oraz działalności pozaprzewozowej. Z tych przychodów pokrywane są wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej. 8 tramwaje warszawskie

9 annual report Purpose of business activity and mission 2.1 Purpose of business activity The articles of association of the commercial company under sole proprietorship of the City of of Warsaw known as Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. defines the core purpose of its business activity as performing the municipal duty of the City of Warsaw to satisfy the needs of its residents in terms of local public transport. The purpose of the Company s business activity is the provision of public tram transport on the territory of the City of Warsaw, including, in particular: the operation of tram rolling stock, maintaining a means of public transport that runs efficiently and in compliance with regulations; the purchase, replacement and repair of tram rolling stock; the running of investment projects for the construction, extension and renovation of public tram transport infrastructure and equipment. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. generates its revenues from the provision of passenger transport services and non-transport activities. These revenues cover expenditure related to the carrying out of its statutory business activity. warsaw tramways 9

10 raport roczny Misja i wizja Misja zewnętrzny obraz Spółki, skierowany do użytkowników komunikacji tramwajowej i społeczności Warszawy - wyrażona jest hasłem Tramwaje Warszawskie - przyjazne ludziom i miastu. Naszym dążeniem jest systematyczny wzrost jakości świadczonych usług przewozowych, dostosowany do wymagań i oczekiwań klientów. Nie zapominamy o potrzebie poszanowania środowiska naturalnego, w którym żyjemy ani o oczekiwaniach mieszkańców Warszawy w tym zakresie. Pragniemy realizować usługi przewozowe tramwajami w sposób odpowiedzialny ekonomicznie, społecznie i środowiskowo, zapewniając wysoki komfort podróżowania. Komunikacja tramwajowa nowoczesna, szybka i bezpieczna w całym mieście to hasło będące wizją działalności Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o., skierowaną do pracowników. Stałym dążeniem Spółki jest nowoczesna i komfortowa komunikacja tramwajowa, stanowiąca konkurencję dla innych środków transportu w szczególności dla samochodów osobowych. Cel ten jest zbieżny ze strategią m.st. Warszawy, która zakłada priorytet dla komunikacji szynowej, w tym rozbudowę i modernizację tras tramwajowych. Rozumiejąc oczekiwania i wymagania pasażerów, dokonujemy wymiany taboru na nowoczesny, w pełni niskopodłogowy, klimatyzowany, przyjazny dla osób niepełnosprawnych, cichy, wyposażony w biletomaty i monitoring przedziału pasażerskiego oraz kabiny motorniczego. Dążąc do zapewnienia komfortu jazdy, Spółka modernizuje i buduje trasy tramwajowe tak, aby były one przyjazne dla pasażerów. Na remontowanych trasach budowane są torowiska trawiaste, które w największym stopniu wyciszają hałas emitowany przez przejeżdżające tramwaje. Na przystankach instalowany jest System Informacji Pasażerskiej wizualny i głosowy. Tramwaje Warszawskie inwestują w rozbudowę istniejących oraz budowę nowych tras do powstających osiedli mieszkaniowych, aby zaspokajać rosnące wymagania i potrzeby pasażerów. 10 tramwaje warszawskie

11 annual report Mission and vision The Company s mission that is, the image that it projects externally to users of the public transport system and to society as a whole in the City of Warsaw - is expressed in its slogan Tramwaje Warszawskie - przyjazne ludziom i miastu [ Tram the modern, fast and safe way to get about town ]. We seek to systematically improve the quality of the passenger services we provide, in line with the requirements and expectations of our customers. We also remain attentive to the need to respect the natural environment in which we live and listen carefully to the expectations of the residents of the City of Warsaw in that respect. It is our desire to provide tram services which are economically, socially and environmentally responsible, ensuring that our passengers are able to travel in the highest level of comfort. Komunikacja tramwajowa nowoczesna, szybka i bezpieczna w całym mieście [ Tram the modern, fast and safe way to get about town ] is the slogan which expresses the business vision of Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. that we wish to communicate to our employees. It is the Company s ongoing aim to provide modern and comfortable tram transport that is competitive with other means of transport, and with cars in particular. This goal is in line with the strategy of the City of Warsaw, which prioritizes rail-based transport, including the extension and modernization of tram routes. Understanding our passengers expectations and requirements, we are replacing rolling stock with modern, fully low-floor trams, which are air-conditioned, friendly to disabled people, quiet, and equipped with ticket vending machines and monitoring in both the passenger and driver compartments. As part of our efforts to ensure travelling comfort, the Company is modernizing and building tram routes in such a way as to make them passenger-friendly. Renovated routes are being built with grass track beds, which ensure optimum reduction of noise emissions from passing trams. A Passenger Information System has been installed at stops with visual displays and voice announcements. Tramwaje Warszawskie is investing in the extension of existing routes, as well in the construction of new routes to developing residential estates, to meet the growing requirements and needs of its passengers. warsaw tramways 11

12 raport roczny Historia Tramwaje w Warszawie na stałe wpisały się w historię stolicy Polski i stanowią jej istotny element. Od prawie 150 lat rozwijana jest sieć tramwajowa, unowocześniany tabor, a głównym celem tych działań jest bezpieczeństwo i komfort pasażerów. To, mimo upływu, stuleci, pozostało niezmienne. 3.1 Tramwaje konne Za początek historii komunikacji tramwajowej uznaje się lata 60. XIX wieku, kiedy to do użytku publicznego została oddana pierwsza linia tramwaju konnego zwana żelazną drogą konną, licząca 6,2 km i prowadząca od Dworca Wiedeńskiego do, znajdującego się po stronie praskiej, Dworca Petersburskiego. Pod koniec lat 70. XIX wieku magistrat Warszawy rozpisał przetarg na budowę i eksploatację sieci tramwaju konnego. W dniu 23 września 1880 r. podpisano umowę z Societe Generale de Tramways z Brukseli, która zobowiązała się zmodernizować istniejący odcinek żelaznej drogi konnej i wybudować nową sieć. Umowa dawała możliwość wykupienia sieci przez miasto po 35 latach użytkowania. W dniu inauguracji nowej linii tramwajowej, 18 października 1881 r., z nowo wybudowanej zajezdni na Muranowie (przy ul. Sierakowskiej 7) wyruszył pierwszy tramwaj. Szybko nastąpił rozwój sieci. Już w 1883 roku kursowało 11 regularnych linii tramwaju konnego. 3.2 Tramwaje elektryczne Tramwaje konne, poruszające się z prędkością 7 km/h przestały spełniać potrzeby i oczekiwania mieszkańców Warszawy. Wzorem innych miast zaczęto mocno skłaniać się ku elektryfikacji linii, co stało się faktem 26 marca 1908 roku, na mocy umowy z dnia 16 lutego 1905 roku z Zarządem Tramwajów w Warszawie. Pierwszą zelektryfikowaną linią była linia nr 3, która przewiozła pasażerów trasą od pl. Krasińskich, ulicą Miodową, Krakowskim Przedmieściem, Królewską i Marszałkowską, aż do pl. Unii Lubelskiej. Trasę tę tramwaj pokonał w 25 minut. Pierwsze wagony elektryczne, zabierające maksymalnie 40 pasażerów, zostały wyprodukowane przez firmę Falkenried. Nowoczesny wówczas elektryczny transport tramwajowy przynosił chlubę Warszawie i cieszył się ogromnym uznaniem na całym świecie jako jedna z najlepiej zarządzanych sieci komunikacji tramwajowych. Już w roku 1911 tramwaje przewoziły dziennie 205 tys. pasażerów, co stanowiło 25% ludności Warszawy. 12 tramwaje warszawskie

13 annual report History Warsaw s trams have always had a role to play in the history of the Polish capital and are an important part of that history. For nearly the last 150 years, the tram network has been expanding and rolling stock modernized, with the main goal being to ensure the comfort and safety of passengers. Well over a century later, that is something that remains the same to this day. 3.1 Horse-drawn trams The history of trams in the City of Warsaw is considered to date back to the 1860s, when the first horse-drawn tram line was put into public service. It ran over a distance of 6.2 km from Dworzec Wiedeński [Vienna Station] to Dworzec Petersburski [St. Petersburg Station] on the Praga side of the river. At the end of the 1870s, the authorities of the City of Warsaw put out a call for tender for the construction and operation of a horse-drawn tram network. On September 23, 1880, a contract was signed with the Société Générale des Tramways, of Brussels, under the terms of which it undertook to modernize existing section of horse-drawn tram line and build a new network. The contract provided the city with the possibility of buying back the network after 35 years of use. On October 18, 1881, the day the new tramway was inaugurated, the first tram left the newlybuilt depot in Muranów (at ul. Sierakowska 7). Rapid development of the network soon followed. In 1883, there were already 11 regular horse-drawn tram lines in operation. 3.2 Electric trams Horse-drawn trams moving at speeds of 7 kph soon ceased to meet the needs and expectations of the residents of Warsaw. Following the example of other cities, the balance started to swing strongly in the favour of the electrification of the city s tram lines, which was finally put into practice on March 26, 1908, based on a contract signed on February 16, 1905 with the Warsaw Tram Authority. The first line to be electrified was line number 3, which carried passengers on a route running from Krasiński Square, along Miodowa, Krakowskie Przedmieście, Królewska and Marszałkowska to Plac Unii Lubelskiej. Trams were able to complete this route in 25 minutes. The first electric tramcars, which could carry up to 40 passengers, were produced by the German company Falkenried. Very modern for its time, Warsaw s electric tram service was a source of pride for the city and was widely recognized throughout the world as one of the best managed tram networks in existence. In 1911, the city s trams were already carrying 205 thousand passengers daily, equivalent to a quarter of the population of Warsaw at the time. warsaw tramways 13

14 raport roczny I WOJNA ŚWIATOWA I OKRES MIĘDZYWOJENNY Elektryfikacja tramwajów i rozwój miasta wymusiły rozwój sieci tramwajowej. Jeszcze przed wybuchem I Wojny Światowej oddano do eksploatacji trasę wzdłuż ul. Skierniewickiej do ul. Dworskiej (obecnie Kasprzaka), przez ul. Wolską oraz uruchomiono komunikację tramwajową na tzw. Trzecim Moście (od 1919 r. most Poniatowskiego), który został oddany do użytku 6 stycznia 1914 r. W trakcie I Wojny Światowej tramwaje służyły do przewozu rannych. Z tego też względu wybudowano specjalne bocznice tramwajowe, jako wagony doczepne zastosowano wagony konne, a także skorzystano z omnibusów. Znaczne powiększenie się granic administracyjnych Warszawy w roku 1916 spowodowało, iż priorytetem stał się rozwój komunikacji tramwajowej. Lata dwudzieste to czas najintensywniej rozbudowywanych tras: do Marymontu, Woli, Okęcia, Wierzbna, Sadyby, Grochowa, Szmulowizny i Pelcowizny. 3.4 II Wojna Światowa Spustoszenie, jakie spowodowała II Wojna Światowa, nie ominęło także komunikacji tramwajowej straty były niewyobrażalne spaleniu uległy setki wozów, zerwana była niemal cała sieć, a tory w wielu miejscach uszkodzone. Dlatego, w pierwszej kolejności, należało naprawić wszelkie szkody. Rozbudowa sieci musiała poczekać. Odbudowę sieci tramwajowej rozpoczęto już we wrześniu 1944 roku. Prace trwały nieprzerwanie po kilkanaście godzin dziennie. Dzięki pracowitości i determinacji pracowników, pierwsza linia tramwajowa z zajezdni Kawęczyńska na Pradze została uruchomiona już 20 czerwca 1945 roku, a 3 miesiące później ruszyły tramwaje z zajezdni Rakowiec przy ul. Opaczewskiej. W tym samym roku podjęto decyzję o zmianie rozstawu torów z szerokiego (rosyjskiego) na normalny i, w konsekwencji, o dostosowaniu do nich taboru. W końcu lat 40-tych rozpoczęły się dostawy wagonów typu N (silnikowe), wyprodukowane w Chorzowskim Konstalu, następnie wozy typu ND (doczepne), montowane w Sanoku, które kursowały na nowo oddanej do użytku trasie W-Z. 14 tramwaje warszawskie

15 annual report FIRST WORLD WAR AND THE INTER-WAR PERIOD The electrification of trams and the growth of the city meant the tram network had to keep developing. Before the outbreak of the First World War, the route running along ul. Skierniewicka to ul. Dworska (now Kasprzaka), via ul. Wolska had already been put into operation, along with the startup of the tram service across the Third Bridge (since 1919, known as Poniatowski Bridge), which was opened on January 6, During the First World War, trams were used to transport the wounded. For this purpose, special tram sidings were constructed, with horse-drawn tramcars being used as trailer cars, and omnibuses being put into use too. A significant widening of the administrative borders of Warsaw in 1916 meant that the extension of the tram network became a priority. The 1920s was a period of intense work on the extension of tram routes: including those to Marymont, Wola, Okęcie, Wierzbno, Sadyba, Grochów, Szmulowizna and Pelcowizna. 3.4 Second World War The devastation caused by the Second World War did not spare the tram system the damage was unimaginable with hundreds of tramcars burnt, nearly all the network in ruins, and the tracks damaged in many places. For this reason, the first priority was to repair all the damage. Extension of the network had to be put on hold. Reconstruction of the tram network started as early as September People worked uninterruptedly, putting in long hours every day, to restore the network. Thanks to the hard work and determination of the workers involved, the first tram line running from the Kawęczyńska depot in Praga was put into service on June 20, 1945, and three months later the first trams left the Rakowiec depot on ul. Opaczewska. In the same year, the decision was taken to change the gauge of the track from wide gauge (Russian gauge) to normal gauge, and to adapt the rolling stock accordingly. At the end of the 1940s, the city received its first deliveries of type N motorized trams, produced in Chorzów by Konstal, followed by type ND trailer cars, assembled in Sanok, which ran on the newly-opened W-Z route [East-West route]. 3.5 Reconstruction after the Second World War and further development of the tram network Reconstruction of tram system in post-war Warsaw started by connecting up the districts of central Warsaw (Śródmieście) and Praga with Wola, and Mokotów with Żoliborz via the W-Z route, as well as extension of the section running along ul. Marszałkowska to ul. Mickiewicza. The 1950s was a significant period for the Warsaw tram system. It was during this period that many of the tram routes were modernized (including the complete reconstruction of ul. Marszałkowska) and new routes were built (including the section from ul. Rakowiecka to ul. Słowackiego, along with the reconstruction of ul. Grójecka), and the opening of a new depot at ul. Woronicza 27. New rolling stock arrived on the streets of Warsaw in the form of type 4N trams, and, in 1958, these were joined by the first high-speed tram, the Tatra T-1. A year later, Warsaw took delivery of the Polish equivalent of the Tatra the type 13N (over 800 of these trams were to be put into service in total), which continued to run on the city s streets until From 1975 to 1976, 100 type 105N trams were delivered to Warsaw, marking a significant breakthrough in the scale of tram deliveries. warsaw tramways 15

16 raport roczny Odbudowa po II Wojnie Światowej i dalszy rozwój tramwajów Odbudowę powojennej Warszawy w zakresie systemu komunikacji tramwajowej rozpoczęto od powiązania Śródmieścia, Pragi z Wolą i Mokotowa z Żoliborzem poprzez trasę W-Z, a także przedłużono ciąg ul. Marszałkowskiej do ul. Mickiewicza. Lata 50. to dla tramwajów znaczący okres to właśnie wtedy zmodernizowano wiele tras tramwajowych (m.in. całkowita przebudowa ul. Marszałkowskiej) oraz wybudowano nowe trasy (m.in. odcinek od ul. Rakowieckiej do ul. Słowackiego oraz przebudowa ul. Grójeckiej), a także oddano do użytku nową zajezdnię przy ul. Woronicza 27. Nowym taborem, który zagościł na ulicach Warszawy były wagony typu 4N, a w 1958 r. dołączył do niego pierwszy tramwaj szybkobieżny Tatra T-1. Już rok później dotarł do Warszawy polski odpowiednik Tatry typ 13N (razem było ich ponad 800 wagonów), które po warszawskich torowiskach kursowały aż do końca 2012 roku. Od 1975 do 1976 dostarczono do Warszawy 100 wozów tramwajowych typu 105N, co niewątpliwie stanowiło przełom w dostawie taboru tramwajowego. Kluczowymi wydarzeniami lat 70. było powszechne wprowadzenie automatycznych zwrotnic, systematyczne pojawianie się kasowników biletowych w coraz większej ilości tramwajach. Lata 80. to szereg istotnych przedsięwzięć modernizacyjnych, budowlanych i unowocześniających, jak chociażby: remont torowiska wzdłuż wiaduktu i mostu Poniatowskiego, komputeryzacja stanowisk tramwajowych służby nadzoru ruchu. 3.6 Współczesność W 1993 r. rozpoczęto dostawy tramwajów typu 105Nb, 105Nb/e, 105Ne, 105Nf, 105Ng oraz 105Nm. W dwa lata po utworzeniu Zarządu Transportu Miejskiego, po podziale Miejskich Zakładów Komunikacyjnych, 1 marca 1994 r., powstał zakład budżetowy pn. Tramwaje Warszawskie. W roku 2003 Tramwaje Warszawskie przekształciły się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i od tego momentu funkcjonują pod nazwą Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu unijnemu, po roku 2006 Spółka stała się posiadaczem coraz nowocześniejszego taboru tramwajowego, a starsze wagony są systematycznie wycofywane z ruchu. Dużym osiągnięciem Spółki było podpisanie w 2009 roku tzw. kontraktu stulecia na dostawę 186 tramwajów niskopodłogowych z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. 16 tramwaje warszawskie

17 annual report 2012 Key events of the 1970s included the widespread introduction of automatic points and the systematic installation of ticket validation machines in an increasing number of trams. This was followed in the 1980s by a whole range of important modernization, construction and renovation projects, such as renovation of the track along Poniatowski Bridge and viaduct, for instance, or the computerization of tram traffic supervision services s to the present day In 1993, work started on the delivery of type 105Nb, 105Nb/e, 105Ne, 105Nf, 105Ng and 105Nm trams. In the two years following the creation of the Public Transport Authority of Warsaw [Zarząd Transportu Miejskiego - ZTM], after the splitting up of the City Transport Enterprise [Miejskie Zakłady Komunikacyjne], on March 1, 1994, the new budgetary unit known as Tramwaje Warszawskie came into being. In 2003, Tramwaje Warszawskie was transformed into a limited liability company and since this time it has operated under the name Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.. Thanks to the EU grants that it has secured, since 2006, the Company has acquired increasingly up-to-date rolling stock and older trams are being systematically withdrawn from service. One of the Company s major achievements was the signature in 2009 of the contract of the century with Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A. for the supply of 186 low-floor trams. warsaw tramways 17

18 raport roczny Tabor 4.1 Eksploatacja Rok 2012 był kolejnym etapem wymiany taboru. Flota tramwajów warszawskich powiększyła się o następne 65 tramwajów typu 120Na SWING, w tym 6 tramwajów dwukierunkowych Swing DUO, przeznaczonych do obsługi trasy tarchomińskiej. Tym samym udział tramwajów niskopodłogowych wzrósł do blisko 41%. Z końcem 2012 roku na ulicach Warszawy przestały się pojawiać tramwaje typu 13N, nierozerwalnie związane z powojenną historią Warszawy. Udział taboru niskopodłogowego we flocie TW [%] Proportion of low-floor rolling stock in Warsaw Tramways fleet [%] 90,2 83,7 73,0 klasyczne conventional niskopodłogowe low-floor 59,4 40,6 27,0 9,8 16, Trwająca od trzech lat wymiana wysłużonych tramwajów (o kilkudziesięcioletnim stażu) na tramwaje o przyjaznych pasażerom funkcjonalnościach, spowodowała znaczne odmłodzenie taboru. Oprócz widocznych zmian wyglądu taboru, nastąpił również wzrost jakości pracy zaplecza technicznego zakładów eksploatacyjnych. 18 tramwaje warszawskie

19 annual report Rolling stock 4.1 Operations In 2012, the company continued to take steps to replace its rolling stock. Warsaw s fleet of trams was expanded with the addition a further 65 type 120Na SWING trams, including six Swing DUO bidirectional trams, for use on the Tarchomin route. This increased the proportion of low-floor trams to 41%. At the end of 2012, the last type 13N trams, so inextricably linked with post-war history of Warsaw, were finally withdrawn from service on the streets of the city. Średni wiek taboru Average age of rolling stock 24,2 23,6 21,0 16,5 lata / in years The process which began three years ago of replacing run-down trams (having seen several decades of service) with trams with passenger-friendly features, has led to a significant rejuvenation of the Company s rolling stock. Apart from the clearly visible changes in the appearance of rolling stock, there has also been an increase in the quality of the technical work done behind the scenes by our operational units. warsaw tramways 19

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa.

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa. Newsletter Nr 2, maj 2002 PKP CHCE SZYBKIEJ PRYWATYZACJI PKP chce przyspieszyć prywatyzację spółek ze swojej grupy. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostaną wyłonieni doradcy prywatyzacyjni dla PKP

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb 138 Raport roczny Grupy PKP 2009 Annual Report of PKP Group 2009 LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out Zbigniew Tracichleb PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Szeroki tor

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 tel. (+48 34) 35 15 730 sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) 35 15 740 sprzedaż włóknin tel. (+48 34) 35 15

Bardziej szczegółowo

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl Annual Report 2002 SPIS TREŚCI TABLE OF

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl

Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl Nr 10 marzec 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Witold Żygulski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 e-government 4 W Wilanowie o Unii 4 Przemysł dla nauki i szkolnictwa 5 Surpass

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 1 s Spis tresści Table of contents 6 8 12 14 16 18 19 22 24 26 28 30 32 34 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Niebo bez granic

Newsletter. Niebo bez granic Nr 17 listopad 2005 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Niebo bez granic 5 Siemens i NATO 5 Nowa sieć dla Centertela

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way

Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our Way Jak zmienia się region dzięki Funduszom Europejskim How the region is changing thanks to European Funds Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo