raport roczny annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport roczny annual report"

Transkrypt

1

2

3 raport roczny annual report

4 raport roczny 2012 Wstęp Rok 2012 to czas międzynarodowych wydarzeń, w których uczestniczyła Spółka Tramwaje Warszawskie. W maju Spółka wraz z Metrem Warszawskim oraz Międzynarodową Unią Transportu Publicznego (UITP) zorganizowała Międzynarodowy Szczyt Lokalnego Transportu Szynowego (UITP Local Rail Summit 2012). Szczyt Lokalnego Transportu Szynowego UITP był pierwszym tak dużym wydarzeniem organizowanym pod auspicjami UITP w Polsce od 1930 roku. W czerwcu odbyły się w Polsce Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro Nasza Spółka stanęła przed zadaniem sprawnego dowozu gości na tę imprezę i, według oceny wielu osób i instytucji, sprostała temu zadaniu. Przełomowym wydarzeniem 2012 roku było wycofanie z ruchu, po ponad 50 latach eksploatacji, tramwajów typu 13N, które po raz ostatni wyruszyły w ruchu liniowym 31 grudnia. Jest to efekt dostaw nowych tramwajów typu 120Na dla Warszawy. Spośród 186 tramwajów typu 120Na, 6 zostało zostało wyprodukowanych jako dwukierunkowe. W październiku w swój pierwszy kurs wyruszył tramwaj typu 120Na Swing Duo. Jest to pierwszy od 1975 roku tramwaj dwukierunkowy, który jest eksploatowany w Warszawie w ruchu liniowym. W 2012 roku kontynuowaliśmy modernizację trasy tramwajowej odc. Dw. Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona oraz trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II. Wybudowane zostalo zasilanie na trasie Mostu Marii Skłodowskiej - Curie. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. podpisały w 2012 roku umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla dwóch projektów: Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru i Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych zakup 60 tramwajów niskopodłogowych. Zarząd Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. Krzysztof Karos, Joanna Baczewska, Wojciech Pęsik 4 tramwaje warszawskie

5 annual report 2012 Introduction 2012 has been a time of international events in which Tramwaje Warszawskie has played an active part. In May, the Company co-organized the UITP Local Rail Summit 2012 in conjunction with the Warsaw Metro and the International Association of Public Transport (UITP). The UITP Local Rail Summit was the first such large event of its kind to be organized on behalf of the UITP in Poland since In June, the Euro 2012 European Football Championships were held in Poland. Our Company was faced with the challenge of ensuring that visitors had access to efficient means of transport during the event and, based on the assessment of many people and institutions, it met this challenge successfully. A significant breakthrough achieved in 2012 was the withdrawal from service of type 13N trams after 50 years in operation. These trams ran in normal service for the last time on December 31. This has been made possible thanks to the delivery of new type 120Na trams for the City of Warsaw. Of 186 of these type 120Na trams, six have been produced in bidirectional configuration. In October, a type 120Na Swing Duo tram ran in active service for the first time. It is the first bidirectional tram to run in scheduled service in Warsaw since In 2012, we continued to progress with the modernization of the Dw. Wileński - National Stadium - Rondo Waszyngtona section of tram route and of the tram route on Al. Jana Pawła II. A power supply system was also built on the Marie Curie Bridge route. In 2012, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. signed agreements for grants from EU funds for two projects: Provision of tram transportation in northern areas of Warsaw in connection with extension of the metro and purchase of rolling stock and Adjustment of the rolling stock of Tramwaje Warszawskie to the needs of mobility-impaired passengers purchase of 60 low-floor trams. The Management Board of Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Krzysztof Karos, Joanna Baczewska, Wojciech Pęsik warsaw tramways 5

6 raport roczny Organy i struktura organizacyjna Tramwaje Warszawskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 20. Jako spółka prawa handlowego, Tramwaje Warszawskie działają od 1 stycznia 2003 roku, kiedy to dokonano przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy. Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych i jest podzielony na udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Właścicielem wszystkich udziałów jest Miasto Stołeczne Warszawa (struktura właścicielska nie uległa zmianie od 2003 roku). Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników; Rada Nadzorcza; Zarząd. Kompetencje i skład władz Spółki określa Akt Założycielski. W 2012 roku nie było zmian w składzie osobowym organów Spółki i na dzień r. przedstawiał się on następująco: Zarząd Spółki: Krzysztof Karos Joanna Baczewska Wojciech Pęsik Prezes Zarządu; Członek Zarządu; Członek Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki: Michał Stępniewski Przewodniczący Rady; Andrzej Gierat Członek Rady; Robert Kościelny Członek Rady; Adam Struzik Członek Rady. Struktura organizacyjna Tramwajów Warszawskich jest wielozakładowa, złożona z czterech zakładów eksploatacji tramwajów, dwóch zakładów pomocniczych oraz jednostek organizacyjnych Zarządu Spółki. Jednostki organizacyjne Zarządu Spółki realizują funkcje administracyjne, koordynacyjno-kontrolne, rozwojowe oraz planistyczne, dotyczące całości Spółki. Zakłady eksploatacyjne bezpośrednio realizują przewozy, wysyłając wozy tramwajowe do ruchu oraz wykonując planowe przeglądy i naprawy bieżące taboru. Zakłady pomocnicze realizują naprawy główne taboru, produkcję i regenerację części i podzespołów na potrzeby napraw głównych oraz zakładów eksploatacyjnych, jak również zajmują się bieżącym utrzymaniem i remontami głównymi infrastruktury torowej i sieciowej. 6 tramwaje warszawskie

7 annual report Controlling bodies and organizational structure Tramwaje Warszawskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością is a limited liability company registered with the Regional Court for the City of Warsaw, XII Economic Department of the National Court Register under number , having its registered office in Warsaw, at ul. Siedmiogrodzka 20. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. has been operating as a company since January 1, 2003, when it was converted from a budgetary unit of the City of Warsaw. The Company s share capital is 467,275,000 PLN, and is divided into 934,550 shares, with a face value of 500 PLN each. All of the shares (100%) are owned by the City of Warsaw (ownership structure unchanged since 2003). The controlling bodies of the Company are as follows: The General Meeting of Shareholders; The Supervisory Board; The Management Board. The powers and composition of these bodies are laid down in the Founding Deed (Articles of Association). In 2012, there were no changes to the persons appointed to bodies of the Company and, as at 31/12/2012, they were composed as follows: Management Board of the Company: Krzysztof Karos President of the Management Board; Joanna Baczewska Member of the Management Board; Wojciech Pęsik Member of the Management Board. Supervisory Board of the Company: Michał Stępniewski Chairman of the Supervisory Board; Andrzej Gierat Member of the Supervisory Board; Robert Kościelny Member of the Supervisory Board; Adam Struzik Member of the Supervisory Board. Tramwaje Warszawskie has a multi-unit organizational structure, composed of four tram operating units, two auxiliary units, and organizational management units. The organizational management units perform administrative, coordinating/control, development and planning functions relating to the Company as a whole. The operating units directly provide transport services by dispatching trams, and carry out planned inspections and current repairs to rolling stock. The auxiliary units perform major rolling stock repairs, production and regeneration of parts and subassemblies for the needs of major repairs and the Operating Units, as well as performing ongoing maintenance and major renovation work on track and grid infrastructure. warsaw tramways 7

8 raport roczny Przedmiot działalności i misja 2.1 Przedmiot działalności Akt założycielski jednoosobowej spółki prawa handlowego m.st. Warszawy pn. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. określa podstawowy cel jej działania jako wykonywanie zadania własnego m.st. Warszawy, dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie tramwajowej komunikacji zbiorowej na terenie m.st. Warszawy, w tym, w szczególności: eksploatacja taboru tramwajowego, przy zachowaniu sprawnej i regulaminowej komunikacji zbiorowej; zakup, wymiana i naprawa taboru tramwajowego; prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów i urządzeń tramwajowej komunikacji zbiorowej. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. uzyskuje przychody z tytułu zrealizowanych usług przewozów pasażerskich oraz działalności pozaprzewozowej. Z tych przychodów pokrywane są wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej. 8 tramwaje warszawskie

9 annual report Purpose of business activity and mission 2.1 Purpose of business activity The articles of association of the commercial company under sole proprietorship of the City of of Warsaw known as Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. defines the core purpose of its business activity as performing the municipal duty of the City of Warsaw to satisfy the needs of its residents in terms of local public transport. The purpose of the Company s business activity is the provision of public tram transport on the territory of the City of Warsaw, including, in particular: the operation of tram rolling stock, maintaining a means of public transport that runs efficiently and in compliance with regulations; the purchase, replacement and repair of tram rolling stock; the running of investment projects for the construction, extension and renovation of public tram transport infrastructure and equipment. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. generates its revenues from the provision of passenger transport services and non-transport activities. These revenues cover expenditure related to the carrying out of its statutory business activity. warsaw tramways 9

10 raport roczny Misja i wizja Misja zewnętrzny obraz Spółki, skierowany do użytkowników komunikacji tramwajowej i społeczności Warszawy - wyrażona jest hasłem Tramwaje Warszawskie - przyjazne ludziom i miastu. Naszym dążeniem jest systematyczny wzrost jakości świadczonych usług przewozowych, dostosowany do wymagań i oczekiwań klientów. Nie zapominamy o potrzebie poszanowania środowiska naturalnego, w którym żyjemy ani o oczekiwaniach mieszkańców Warszawy w tym zakresie. Pragniemy realizować usługi przewozowe tramwajami w sposób odpowiedzialny ekonomicznie, społecznie i środowiskowo, zapewniając wysoki komfort podróżowania. Komunikacja tramwajowa nowoczesna, szybka i bezpieczna w całym mieście to hasło będące wizją działalności Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o., skierowaną do pracowników. Stałym dążeniem Spółki jest nowoczesna i komfortowa komunikacja tramwajowa, stanowiąca konkurencję dla innych środków transportu w szczególności dla samochodów osobowych. Cel ten jest zbieżny ze strategią m.st. Warszawy, która zakłada priorytet dla komunikacji szynowej, w tym rozbudowę i modernizację tras tramwajowych. Rozumiejąc oczekiwania i wymagania pasażerów, dokonujemy wymiany taboru na nowoczesny, w pełni niskopodłogowy, klimatyzowany, przyjazny dla osób niepełnosprawnych, cichy, wyposażony w biletomaty i monitoring przedziału pasażerskiego oraz kabiny motorniczego. Dążąc do zapewnienia komfortu jazdy, Spółka modernizuje i buduje trasy tramwajowe tak, aby były one przyjazne dla pasażerów. Na remontowanych trasach budowane są torowiska trawiaste, które w największym stopniu wyciszają hałas emitowany przez przejeżdżające tramwaje. Na przystankach instalowany jest System Informacji Pasażerskiej wizualny i głosowy. Tramwaje Warszawskie inwestują w rozbudowę istniejących oraz budowę nowych tras do powstających osiedli mieszkaniowych, aby zaspokajać rosnące wymagania i potrzeby pasażerów. 10 tramwaje warszawskie

11 annual report Mission and vision The Company s mission that is, the image that it projects externally to users of the public transport system and to society as a whole in the City of Warsaw - is expressed in its slogan Tramwaje Warszawskie - przyjazne ludziom i miastu [ Tram the modern, fast and safe way to get about town ]. We seek to systematically improve the quality of the passenger services we provide, in line with the requirements and expectations of our customers. We also remain attentive to the need to respect the natural environment in which we live and listen carefully to the expectations of the residents of the City of Warsaw in that respect. It is our desire to provide tram services which are economically, socially and environmentally responsible, ensuring that our passengers are able to travel in the highest level of comfort. Komunikacja tramwajowa nowoczesna, szybka i bezpieczna w całym mieście [ Tram the modern, fast and safe way to get about town ] is the slogan which expresses the business vision of Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. that we wish to communicate to our employees. It is the Company s ongoing aim to provide modern and comfortable tram transport that is competitive with other means of transport, and with cars in particular. This goal is in line with the strategy of the City of Warsaw, which prioritizes rail-based transport, including the extension and modernization of tram routes. Understanding our passengers expectations and requirements, we are replacing rolling stock with modern, fully low-floor trams, which are air-conditioned, friendly to disabled people, quiet, and equipped with ticket vending machines and monitoring in both the passenger and driver compartments. As part of our efforts to ensure travelling comfort, the Company is modernizing and building tram routes in such a way as to make them passenger-friendly. Renovated routes are being built with grass track beds, which ensure optimum reduction of noise emissions from passing trams. A Passenger Information System has been installed at stops with visual displays and voice announcements. Tramwaje Warszawskie is investing in the extension of existing routes, as well in the construction of new routes to developing residential estates, to meet the growing requirements and needs of its passengers. warsaw tramways 11

12 raport roczny Historia Tramwaje w Warszawie na stałe wpisały się w historię stolicy Polski i stanowią jej istotny element. Od prawie 150 lat rozwijana jest sieć tramwajowa, unowocześniany tabor, a głównym celem tych działań jest bezpieczeństwo i komfort pasażerów. To, mimo upływu, stuleci, pozostało niezmienne. 3.1 Tramwaje konne Za początek historii komunikacji tramwajowej uznaje się lata 60. XIX wieku, kiedy to do użytku publicznego została oddana pierwsza linia tramwaju konnego zwana żelazną drogą konną, licząca 6,2 km i prowadząca od Dworca Wiedeńskiego do, znajdującego się po stronie praskiej, Dworca Petersburskiego. Pod koniec lat 70. XIX wieku magistrat Warszawy rozpisał przetarg na budowę i eksploatację sieci tramwaju konnego. W dniu 23 września 1880 r. podpisano umowę z Societe Generale de Tramways z Brukseli, która zobowiązała się zmodernizować istniejący odcinek żelaznej drogi konnej i wybudować nową sieć. Umowa dawała możliwość wykupienia sieci przez miasto po 35 latach użytkowania. W dniu inauguracji nowej linii tramwajowej, 18 października 1881 r., z nowo wybudowanej zajezdni na Muranowie (przy ul. Sierakowskiej 7) wyruszył pierwszy tramwaj. Szybko nastąpił rozwój sieci. Już w 1883 roku kursowało 11 regularnych linii tramwaju konnego. 3.2 Tramwaje elektryczne Tramwaje konne, poruszające się z prędkością 7 km/h przestały spełniać potrzeby i oczekiwania mieszkańców Warszawy. Wzorem innych miast zaczęto mocno skłaniać się ku elektryfikacji linii, co stało się faktem 26 marca 1908 roku, na mocy umowy z dnia 16 lutego 1905 roku z Zarządem Tramwajów w Warszawie. Pierwszą zelektryfikowaną linią była linia nr 3, która przewiozła pasażerów trasą od pl. Krasińskich, ulicą Miodową, Krakowskim Przedmieściem, Królewską i Marszałkowską, aż do pl. Unii Lubelskiej. Trasę tę tramwaj pokonał w 25 minut. Pierwsze wagony elektryczne, zabierające maksymalnie 40 pasażerów, zostały wyprodukowane przez firmę Falkenried. Nowoczesny wówczas elektryczny transport tramwajowy przynosił chlubę Warszawie i cieszył się ogromnym uznaniem na całym świecie jako jedna z najlepiej zarządzanych sieci komunikacji tramwajowych. Już w roku 1911 tramwaje przewoziły dziennie 205 tys. pasażerów, co stanowiło 25% ludności Warszawy. 12 tramwaje warszawskie

13 annual report History Warsaw s trams have always had a role to play in the history of the Polish capital and are an important part of that history. For nearly the last 150 years, the tram network has been expanding and rolling stock modernized, with the main goal being to ensure the comfort and safety of passengers. Well over a century later, that is something that remains the same to this day. 3.1 Horse-drawn trams The history of trams in the City of Warsaw is considered to date back to the 1860s, when the first horse-drawn tram line was put into public service. It ran over a distance of 6.2 km from Dworzec Wiedeński [Vienna Station] to Dworzec Petersburski [St. Petersburg Station] on the Praga side of the river. At the end of the 1870s, the authorities of the City of Warsaw put out a call for tender for the construction and operation of a horse-drawn tram network. On September 23, 1880, a contract was signed with the Société Générale des Tramways, of Brussels, under the terms of which it undertook to modernize existing section of horse-drawn tram line and build a new network. The contract provided the city with the possibility of buying back the network after 35 years of use. On October 18, 1881, the day the new tramway was inaugurated, the first tram left the newlybuilt depot in Muranów (at ul. Sierakowska 7). Rapid development of the network soon followed. In 1883, there were already 11 regular horse-drawn tram lines in operation. 3.2 Electric trams Horse-drawn trams moving at speeds of 7 kph soon ceased to meet the needs and expectations of the residents of Warsaw. Following the example of other cities, the balance started to swing strongly in the favour of the electrification of the city s tram lines, which was finally put into practice on March 26, 1908, based on a contract signed on February 16, 1905 with the Warsaw Tram Authority. The first line to be electrified was line number 3, which carried passengers on a route running from Krasiński Square, along Miodowa, Krakowskie Przedmieście, Królewska and Marszałkowska to Plac Unii Lubelskiej. Trams were able to complete this route in 25 minutes. The first electric tramcars, which could carry up to 40 passengers, were produced by the German company Falkenried. Very modern for its time, Warsaw s electric tram service was a source of pride for the city and was widely recognized throughout the world as one of the best managed tram networks in existence. In 1911, the city s trams were already carrying 205 thousand passengers daily, equivalent to a quarter of the population of Warsaw at the time. warsaw tramways 13

14 raport roczny I WOJNA ŚWIATOWA I OKRES MIĘDZYWOJENNY Elektryfikacja tramwajów i rozwój miasta wymusiły rozwój sieci tramwajowej. Jeszcze przed wybuchem I Wojny Światowej oddano do eksploatacji trasę wzdłuż ul. Skierniewickiej do ul. Dworskiej (obecnie Kasprzaka), przez ul. Wolską oraz uruchomiono komunikację tramwajową na tzw. Trzecim Moście (od 1919 r. most Poniatowskiego), który został oddany do użytku 6 stycznia 1914 r. W trakcie I Wojny Światowej tramwaje służyły do przewozu rannych. Z tego też względu wybudowano specjalne bocznice tramwajowe, jako wagony doczepne zastosowano wagony konne, a także skorzystano z omnibusów. Znaczne powiększenie się granic administracyjnych Warszawy w roku 1916 spowodowało, iż priorytetem stał się rozwój komunikacji tramwajowej. Lata dwudzieste to czas najintensywniej rozbudowywanych tras: do Marymontu, Woli, Okęcia, Wierzbna, Sadyby, Grochowa, Szmulowizny i Pelcowizny. 3.4 II Wojna Światowa Spustoszenie, jakie spowodowała II Wojna Światowa, nie ominęło także komunikacji tramwajowej straty były niewyobrażalne spaleniu uległy setki wozów, zerwana była niemal cała sieć, a tory w wielu miejscach uszkodzone. Dlatego, w pierwszej kolejności, należało naprawić wszelkie szkody. Rozbudowa sieci musiała poczekać. Odbudowę sieci tramwajowej rozpoczęto już we wrześniu 1944 roku. Prace trwały nieprzerwanie po kilkanaście godzin dziennie. Dzięki pracowitości i determinacji pracowników, pierwsza linia tramwajowa z zajezdni Kawęczyńska na Pradze została uruchomiona już 20 czerwca 1945 roku, a 3 miesiące później ruszyły tramwaje z zajezdni Rakowiec przy ul. Opaczewskiej. W tym samym roku podjęto decyzję o zmianie rozstawu torów z szerokiego (rosyjskiego) na normalny i, w konsekwencji, o dostosowaniu do nich taboru. W końcu lat 40-tych rozpoczęły się dostawy wagonów typu N (silnikowe), wyprodukowane w Chorzowskim Konstalu, następnie wozy typu ND (doczepne), montowane w Sanoku, które kursowały na nowo oddanej do użytku trasie W-Z. 14 tramwaje warszawskie

15 annual report FIRST WORLD WAR AND THE INTER-WAR PERIOD The electrification of trams and the growth of the city meant the tram network had to keep developing. Before the outbreak of the First World War, the route running along ul. Skierniewicka to ul. Dworska (now Kasprzaka), via ul. Wolska had already been put into operation, along with the startup of the tram service across the Third Bridge (since 1919, known as Poniatowski Bridge), which was opened on January 6, During the First World War, trams were used to transport the wounded. For this purpose, special tram sidings were constructed, with horse-drawn tramcars being used as trailer cars, and omnibuses being put into use too. A significant widening of the administrative borders of Warsaw in 1916 meant that the extension of the tram network became a priority. The 1920s was a period of intense work on the extension of tram routes: including those to Marymont, Wola, Okęcie, Wierzbno, Sadyba, Grochów, Szmulowizna and Pelcowizna. 3.4 Second World War The devastation caused by the Second World War did not spare the tram system the damage was unimaginable with hundreds of tramcars burnt, nearly all the network in ruins, and the tracks damaged in many places. For this reason, the first priority was to repair all the damage. Extension of the network had to be put on hold. Reconstruction of the tram network started as early as September People worked uninterruptedly, putting in long hours every day, to restore the network. Thanks to the hard work and determination of the workers involved, the first tram line running from the Kawęczyńska depot in Praga was put into service on June 20, 1945, and three months later the first trams left the Rakowiec depot on ul. Opaczewska. In the same year, the decision was taken to change the gauge of the track from wide gauge (Russian gauge) to normal gauge, and to adapt the rolling stock accordingly. At the end of the 1940s, the city received its first deliveries of type N motorized trams, produced in Chorzów by Konstal, followed by type ND trailer cars, assembled in Sanok, which ran on the newly-opened W-Z route [East-West route]. 3.5 Reconstruction after the Second World War and further development of the tram network Reconstruction of tram system in post-war Warsaw started by connecting up the districts of central Warsaw (Śródmieście) and Praga with Wola, and Mokotów with Żoliborz via the W-Z route, as well as extension of the section running along ul. Marszałkowska to ul. Mickiewicza. The 1950s was a significant period for the Warsaw tram system. It was during this period that many of the tram routes were modernized (including the complete reconstruction of ul. Marszałkowska) and new routes were built (including the section from ul. Rakowiecka to ul. Słowackiego, along with the reconstruction of ul. Grójecka), and the opening of a new depot at ul. Woronicza 27. New rolling stock arrived on the streets of Warsaw in the form of type 4N trams, and, in 1958, these were joined by the first high-speed tram, the Tatra T-1. A year later, Warsaw took delivery of the Polish equivalent of the Tatra the type 13N (over 800 of these trams were to be put into service in total), which continued to run on the city s streets until From 1975 to 1976, 100 type 105N trams were delivered to Warsaw, marking a significant breakthrough in the scale of tram deliveries. warsaw tramways 15

16 raport roczny Odbudowa po II Wojnie Światowej i dalszy rozwój tramwajów Odbudowę powojennej Warszawy w zakresie systemu komunikacji tramwajowej rozpoczęto od powiązania Śródmieścia, Pragi z Wolą i Mokotowa z Żoliborzem poprzez trasę W-Z, a także przedłużono ciąg ul. Marszałkowskiej do ul. Mickiewicza. Lata 50. to dla tramwajów znaczący okres to właśnie wtedy zmodernizowano wiele tras tramwajowych (m.in. całkowita przebudowa ul. Marszałkowskiej) oraz wybudowano nowe trasy (m.in. odcinek od ul. Rakowieckiej do ul. Słowackiego oraz przebudowa ul. Grójeckiej), a także oddano do użytku nową zajezdnię przy ul. Woronicza 27. Nowym taborem, który zagościł na ulicach Warszawy były wagony typu 4N, a w 1958 r. dołączył do niego pierwszy tramwaj szybkobieżny Tatra T-1. Już rok później dotarł do Warszawy polski odpowiednik Tatry typ 13N (razem było ich ponad 800 wagonów), które po warszawskich torowiskach kursowały aż do końca 2012 roku. Od 1975 do 1976 dostarczono do Warszawy 100 wozów tramwajowych typu 105N, co niewątpliwie stanowiło przełom w dostawie taboru tramwajowego. Kluczowymi wydarzeniami lat 70. było powszechne wprowadzenie automatycznych zwrotnic, systematyczne pojawianie się kasowników biletowych w coraz większej ilości tramwajach. Lata 80. to szereg istotnych przedsięwzięć modernizacyjnych, budowlanych i unowocześniających, jak chociażby: remont torowiska wzdłuż wiaduktu i mostu Poniatowskiego, komputeryzacja stanowisk tramwajowych służby nadzoru ruchu. 3.6 Współczesność W 1993 r. rozpoczęto dostawy tramwajów typu 105Nb, 105Nb/e, 105Ne, 105Nf, 105Ng oraz 105Nm. W dwa lata po utworzeniu Zarządu Transportu Miejskiego, po podziale Miejskich Zakładów Komunikacyjnych, 1 marca 1994 r., powstał zakład budżetowy pn. Tramwaje Warszawskie. W roku 2003 Tramwaje Warszawskie przekształciły się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i od tego momentu funkcjonują pod nazwą Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu unijnemu, po roku 2006 Spółka stała się posiadaczem coraz nowocześniejszego taboru tramwajowego, a starsze wagony są systematycznie wycofywane z ruchu. Dużym osiągnięciem Spółki było podpisanie w 2009 roku tzw. kontraktu stulecia na dostawę 186 tramwajów niskopodłogowych z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. 16 tramwaje warszawskie

17 annual report 2012 Key events of the 1970s included the widespread introduction of automatic points and the systematic installation of ticket validation machines in an increasing number of trams. This was followed in the 1980s by a whole range of important modernization, construction and renovation projects, such as renovation of the track along Poniatowski Bridge and viaduct, for instance, or the computerization of tram traffic supervision services s to the present day In 1993, work started on the delivery of type 105Nb, 105Nb/e, 105Ne, 105Nf, 105Ng and 105Nm trams. In the two years following the creation of the Public Transport Authority of Warsaw [Zarząd Transportu Miejskiego - ZTM], after the splitting up of the City Transport Enterprise [Miejskie Zakłady Komunikacyjne], on March 1, 1994, the new budgetary unit known as Tramwaje Warszawskie came into being. In 2003, Tramwaje Warszawskie was transformed into a limited liability company and since this time it has operated under the name Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.. Thanks to the EU grants that it has secured, since 2006, the Company has acquired increasingly up-to-date rolling stock and older trams are being systematically withdrawn from service. One of the Company s major achievements was the signature in 2009 of the contract of the century with Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A. for the supply of 186 low-floor trams. warsaw tramways 17

18 raport roczny Tabor 4.1 Eksploatacja Rok 2012 był kolejnym etapem wymiany taboru. Flota tramwajów warszawskich powiększyła się o następne 65 tramwajów typu 120Na SWING, w tym 6 tramwajów dwukierunkowych Swing DUO, przeznaczonych do obsługi trasy tarchomińskiej. Tym samym udział tramwajów niskopodłogowych wzrósł do blisko 41%. Z końcem 2012 roku na ulicach Warszawy przestały się pojawiać tramwaje typu 13N, nierozerwalnie związane z powojenną historią Warszawy. Udział taboru niskopodłogowego we flocie TW [%] Proportion of low-floor rolling stock in Warsaw Tramways fleet [%] 90,2 83,7 73,0 klasyczne conventional niskopodłogowe low-floor 59,4 40,6 27,0 9,8 16, Trwająca od trzech lat wymiana wysłużonych tramwajów (o kilkudziesięcioletnim stażu) na tramwaje o przyjaznych pasażerom funkcjonalnościach, spowodowała znaczne odmłodzenie taboru. Oprócz widocznych zmian wyglądu taboru, nastąpił również wzrost jakości pracy zaplecza technicznego zakładów eksploatacyjnych. 18 tramwaje warszawskie

19 annual report Rolling stock 4.1 Operations In 2012, the company continued to take steps to replace its rolling stock. Warsaw s fleet of trams was expanded with the addition a further 65 type 120Na SWING trams, including six Swing DUO bidirectional trams, for use on the Tarchomin route. This increased the proportion of low-floor trams to 41%. At the end of 2012, the last type 13N trams, so inextricably linked with post-war history of Warsaw, were finally withdrawn from service on the streets of the city. Średni wiek taboru Average age of rolling stock 24,2 23,6 21,0 16,5 lata / in years The process which began three years ago of replacing run-down trams (having seen several decades of service) with trams with passenger-friendly features, has led to a significant rejuvenation of the Company s rolling stock. Apart from the clearly visible changes in the appearance of rolling stock, there has also been an increase in the quality of the technical work done behind the scenes by our operational units. warsaw tramways 19

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Tramwaje Warszawskie. Warsaw Tramways

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Tramwaje Warszawskie. Warsaw Tramways 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Tramwaje Warszawskie Warsaw Tramways 2013 RAPORT ROCZNY Tramwaje Warszawskie Warsaw Tramways RAPORT ROCZNY 2013 Szanowni Państwo, rok 2013 był dla nas okresem dynamicznych

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Projekty modernizacyjne Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. do roku 2015

Projekty modernizacyjne Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. do roku 2015 Projekty modernizacyjne Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. do roku 2015 Projekty zostały zgłoszone do dofinansowania z Listy Indykatywnej EURO 2012 lub będą zgłoszone w konkursie o dofinansowanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i wydatki m.st. Warszawy Capital City of Warsaw Projects and Expenses:

Inwestycje i wydatki m.st. Warszawy Capital City of Warsaw Projects and Expenses: Skarbnik m.st. Warszawy Treasurer of the Capital City of Warsaw Archiwum Urzędu m.st. Warszawy Warsaw City Archives Z chwilą odzyskania niepodległości samorząd Warszawy stał się panem swych finansów.*

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w stan istniejący i kierunki rozwoju Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Warszawa 25 listopada 2009 Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu

Bardziej szczegółowo

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. TRAMWAJE WARSZAWSKIE Sp. z o.o. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Umowa na usługi przewozowe na 20 lat - szansą dla rozwoju Spółki Grzegorz Madrjas Kierownik Działu Strategii i Rozwoju Cecylia Radziewicz

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ WALDEMAR LASEK Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

FORUM SITK Warszawa 9 listopad 2006

FORUM SITK Warszawa 9 listopad 2006 ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa Raport wykonany: marzec 2006 STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU: MODERNIZACJA TRASY TRAMWAJOWEJ W CIĄGU Al. JANA PAWŁA II NA ODCINKU: PĘTLA KIELECKA PĘTLA PIASKI Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6 Zadaniem tablic zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

NOWE TRASY TRAMWAJOWE w Warszawie

NOWE TRASY TRAMWAJOWE w Warszawie Międzynarodowa konferencja i wystawa Transport publiczny w Warszawie kluczem harmonijnego rozwoju stolicy Polski Warszawa, 10-11 października 2005 r. NOWE TRASY TRAMWAJOWE w Warszawie Robert Grzywacz Tramwaje

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Długi weekend tramwajarzy

Długi weekend tramwajarzy Długi weekend tramwajarzy Najbliższe wolne dni pracowicie spędzą pracownicy Tramwajów Warszawskich. W piątek w nocy (26/27 kwietnia) rozpoczną swój sezon remontowy. W długi majowy weekend wyremontują odcinki

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

DISCUSSION PANEL Polish regulations concerning fire tests of materials for rolling stock

DISCUSSION PANEL Polish regulations concerning fire tests of materials for rolling stock Third International Conference MODERN TRENDS OF FIRE PROTECTION IN ROLLING STOCK 18 of May, Warsaw PANEL DYSKUSYJNY Polskie przepisy dotyczące badańogniowych materiałów do taboru szynowego DISCUSSION PANEL

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności ITS as a tool of Wroclaw Mobility Policy Błażej Trzcinowicz 9/06/2015 Z-ca Dyrektora Wydziału Deputy Division Director Wydział

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Budowa nowych tras tramwajowych na Białołęce w latach (2023)

Budowa nowych tras tramwajowych na Białołęce w latach (2023) Budowa nowych tras tramwajowych na Białołęce w latach 2016 2020 (2023) (perspektywa UE 2014 2020) Zespół: Przemysław Adamski Grzegorz Madrjas Łukasz Oleszczuk Sebastian Tuszyński Paweł Witek Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY Al.. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa tel.: +48 22 69 97 235 faks: +48 22 69 97 236 biuro@skm.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

:. KONCERT MADONNY.:. INFORMACJE

:. KONCERT MADONNY.:. INFORMACJE KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/3497,15082009-koncert-madonny-informacje.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016, 15:30 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO STRATEGICZNA LOKALIZACJA DLA LOGISTYKI STRATEGIC LOCATION FOR LOGISTICS 200 000 m 2 / 200,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2012 r. www.plk-sa.pl

Warszawa, luty 2012 r. www.plk-sa.pl Description of the activity of PKP PLK S.A. and development perspective of Polish rail infrastructure Charakterystyka działalności PKP PLK S.A. oraz perspektywy rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju DYCHTO Rafał 1 PIETRUSZEWSKI Robert 2 Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju WSTĘP W Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej prowadzone są badania, których

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Tramwaj do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1

Tramwaj do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1 Tramwaj do Wilanowa Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1 Plan prezentacji 1. Obsługa Wilanowa komunikacją miejską stan obecny 2. Tramwaj do Wilanowa zarys inwestycji 3. Podsumowanie Tramwaj do Wilanowa

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE AUTORZY: DR INŻ. ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, MGR INŻ. TOMASZ DYBICZ (PUBLIKACJA: TRANSPORT MIEJSKI 2/2002) WSTĘP Na system transportu zbiorowego w Warszawie składają się z cztery

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Naszą misją jest. spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań. krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego. poprzez

Naszą misją jest. spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań. krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego. poprzez Tramwaje Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy zapewnieniu dobrej

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Marcin Wapniarski. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Maj 2012r.

Marcin Wapniarski. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Maj 2012r. ZRÓWNOWAŻONY PLAN TRANSPORTU PUBLICZNEGO WARSZAWY Marcin Wapniarski Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Maj 2012r. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do

Bardziej szczegółowo