Program XLink Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) , fax (12)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program XLink. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01"

Transkrypt

1 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12)

2 Str. 2 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji UŜytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który UŜytkownik otrzymuje od razu wraz z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej. KaŜdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzenia gwarancji, w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy. W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania, czy w przypadku nieotrzymania Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) UWAGA! UŜytkowanie nielegalnej kopii naraŝa UŜytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą o prawie autorskim z dnia r. UŜytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest moŝliwe bez Ŝadnych ograniczeń czasowych. Gwarancja na oprogramowanie umoŝliwia: uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje oprogramowania w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz szkolenia), zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu, korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego. W trosce o sprawną obsługę gwarancyjną prosimy o staranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania Comarch S.A. oraz podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem. Numer ewidencyjny jest takŝe dostępny z poziomu menu głównego programu pod klawiszami <Ctrl>+<F1>.

3 Podręcznik UŜytkownika Str. 3 1 Wstęp Co to jest XLink (CDN)? Instalacja programu Podstawy, czyli jak to się robi? Dołączenie XLink (CDN) do MS Excel Menu CDN Pierwszy raport Sposoby pobierania danych do arkusza Język opisu danych CDN - V Struktura opisu raportu w języku V Instrukcja BAZA Instrukcja LISTA Składnia instrukcji LISTA Funkcja POLE Składnia wywołania funkcji POLE Funkcja SUMA Składnia funkcji SUMA Filtr zapisywany w kolumnie listy Funkcje CDNSUMA, CDNPOLE i SLOWNIE Funkcja CDNSUMA Składnia funkcji CDNSUMA Funkcja CDNPOLE Składnia wywołania funkcji CDNPOLE Czym róŝni się funkcja CDNSUMA od instrukcji SUMA (V1) Funkcja SLOWNIE Tips, Tricks and Techniques Tworzenie wyraŝeń Praca w arkuszu MS Excel Tworzenie aplikacji w Visual Basic for Applications To warto wiedzieć Zasady odwoływania się do pól z baz danych CDN Klasyka Firma Faktury Księga Handlowa Księga Podatkowa Profesjonalna Księga Podatkowa...142

4 Str. 4

5 Podręcznik UŜytkownika Str. 5 1 Wstęp 1.1 Co to jest XLink (CDN)? XLink (CDN) to program, który firma Comarch S.A. przygotowała z myślą o swoich klientach, uŝytkownikach programów Firma++ (FPP), Faktury (FA), Księga Handlowa (KH), Księga Podatkowa (KP) i Profesjonalna Księga Podatkowa (KP- PRO). Bez względu na to czy uŝywają Państwo kilku naszych programów, czy tylko jednego z nich, XLink (CDN) dostarczy Wam nowych, praktycznie niewyczerpanych moŝliwości wykorzystania juŝ zgromadzonych danych. Dowolne cenniki, raporty, zestawienia, podsumowania, to co dotychczas było nie do zrealizowania dzisiaj jest juŝ moŝliwe! XLink (CDN) to jeden program, który pozwoli ogarnąć Ci dane zgromadzone przez wiele programów, czy to operacyjnych, czy księgowych. Kto potrzebuje XLink a (CDN)? JeŜeli posiadasz juŝ dowolny z programów księgowych lub fakturujacomagazynowych z serii CDN Klasyka i program Microsoft Excel, to właśnie Ty potrzebujesz XLink a (CDN)! Jak naturalne jest, Ŝe zatrudniamy sekretarkę, gdy obsługa biura pochłania nam większość czasu, tak naturalne jest, Ŝe potrzebujemy XLink a (CDN), kiedy chcemy wiedzieć więcej o naszej firmie, o sprzedawanych towarach, o dłuŝnikach i wierzycielach. Chcesz wiedzieć w jaki dzień tygodnia najlepiej sprzedają się rowery - potrzebujesz XLink a (CDN)! Marzysz o cenniku jakiego nikt nigdy nie widział - potrzebujesz XLink a (CDN)! Chcesz mieć za godzinę elegancki wykres dynamiki sprzedaŝy za ostatnie trzy miesiące - potrzebujesz XLink a (CDN). Dlaczego XLink (CDN) ma nieograniczone moŝliwości? PoniewaŜ XLink (CDN) pozwala Ci zgromadzić w dowolnej formie, w dowolnym układzie, w arkuszu MS Excel, dowolne dane, zebrane przez programy księgowe i fakturująco-magazynowe z serii CDN Klasyka, w dowolnym czasie. Potem sam decydujesz o formie raportu, o jego pozycjach, podsumowaniach, o ramkach, kolorach i czcionce wykorzystując wszystkie moŝliwości oferowane przez pakiet MS Office.

6 Str. 6 2 Instalacja programu XLink (CDN) od wersji 1.03 dostępny jest tylko w wersji 32 bitowej, czyli jego uŝytkownikami mogą być tylko posiadacze MS Excel w wersji od 7.0 wzwyŝ (MS Office 95). Do wersji 1.02 istniała jeszcze wersja 16 bitowa dla uŝytkowników Excela w wersji 5.0. Wersję instalacyjną moŝesz otrzymać: 1. Na dwóch dyskietkach 3,5 (1,44MB), 2. Na płycie CD z aktualnymi wersjami programów z serii CDN Klasyka, 3. Mogą Państwo równieŝ pobrać aktualną wersję programu XLink (CDN) ze strony internetowej firmy Comarch S.A., w formie pliku samorozpakowującego się archiwum. Bardzo prosta procedura instalacji XLink a (CDN) na dysku twardym komputera składa się z 9 kroków: Trzeba uruchomić komputer. JeŜeli posiadasz Windows 9x, Windows ME, 2000 lub XP moŝesz juŝ przejść do punku drugiego. JeŜeli posiadasz Windows w wersji 3.xx potrzebujesz uruchomić środowisko Windows. Najczęściej robi się to przez podanie komendy: win <Enter>. Teraz wkładamy do stacji dysków pierwszą dyskietkę (tą, która na swojej etykiecie ma duŝą cyfrę: 1). W niniejszym opisie załoŝyliśmy, Ŝe dyskietka znajduje się w stacji a: W Windows 9x, ME, 2000 i XP z menu Start wybieramy funkcję uruchom i wpisujemy instrukcję: a:\setup.exe W Windows 3.xx funkcję uruchom wybieramy z menu Plik. Naciśnięcie kursorem myszy przycisku OK uruchomi program instalacyjny. Po chwili (ta chwila zaleŝy od szybkości komputera) zmieni się tło ekranu i czarno na białym pojawi się na ekranie tekst umowy licencyjnej. Uwaga: to bardzo waŝne, by przeczytać tekst umowy. Wciśnięcie przycisku z napisem TAK, w świetle prawa oznacza, Ŝe akceptujesz warunki na jakich firma Comarch S.A. sprzedaje program. Jeśli nie akceptujesz warunków umowy musisz nacisnąć przycisk z napisem: NIE. Instalacja zostanie przerwana.

7 Podręcznik UŜytkownika Str. 7 Popatrz uwaŝnie: - kaŝde kolejne okienko, które pojawi się na monitorze wyposaŝone jest w przyciski pozwalające na kontynuację instalacji, jej przerwanie lub cofnięcie się o jeden krok wstecz, to pozwoli Ci czuć się bezpiecznie podczas całej instalacji. Piątkę wrzucają tylko ci, którzy zaakceptowali warunki umowy licencyjnej. Teraz program pyta o dane uŝytkownika, które uchronią program przed kradzieŝą i nielegalnym kopiowaniem. Stąd niezwykle waŝne jest, aby informacje w tym oknie wpisać szczególnie dokładnie. Numer seryjny programu naleŝy przepisać z kolorowej karty licencyjnej, którą kaŝdy klient otrzymuje w momencie zakupu programu. JeŜeli takiej karty nie ma, to mają Państwo pecha i prawdopodobnie trafiliście na nieuczciwego sprzedawcę. W takim przypadku prosimy o kontakt z firmą Comarch S.A, aby mieć pewność co do jakości otrzymanego produktu. Uwaga: po zakończeniu instalacji nie ma moŝliwości wprowadzenia zmian do danych zapisanych w tym oknie. Do XLink a (CDN) dołączamy szablon z przykładami zastosowań, by kaŝdy z naszych Klientów mógł czerpać z naszej wiedzy. Program instalacyjny zapyta o katalog, w którym powinien umieścić ten szablon. WaŜne jest by umieć po sobie posprzątać, dlatego program instalacyjny chce zostawić na dysku deinstalator do XLink a (CDN) na wypadek, gdyby trzeba było program wykasować z dysku (np. po instalacji na innym komputerze). PoniewaŜ pracujemy w środowisku Windows, gdzie programy są przechowywane w wybranych grupach instalator pyta, czy XLink (CDN) ma być umieszczony w nowej, czy teŝ ma być dołączony do grupy juŝ istniejącej. Program instalacyjny zaproponuje grupę CDN, ale to Ty decydujesz! 8) Program instalacyjny pracuje poŝerając dane z dyskietki. Po chwili będzie musiał poprosić o drugą dyskietkę, gdy dane z pierwszej zostaną juŝ przepisane na twardy dysk.

8 Str. 8 W wybranej grupie pojawiła się ikona programu deinstalacyjnego. I nic więcej!? Niezupełnie. Stara maksyma mówi, Ŝe najpiękniejsze jest to co niewidoczne dla oczu! Dziewiątka to zgodnie z obietnicą koniec instalacji. JeŜeli program XLink (CDN) otrzymałeś na płycie CD, po włoŝeniu płyty do napędu CD otworzy się przeglądarka internetowa ze stroną, na której naleŝy kliknąć na link Aktualne wersje, po lewej stronie ekranu. Na liście programów naleŝy odszukać program XLink (CDN) i kliknąć na link z numerem wersji. Otworzy się wówczas okienko z podkatalogami: disk1 i disk2. NaleŜy wejść do katalogu disk1 i uruchomić instalację klikając na plik setup.exe. Uwaga: JeŜeli podczas instalacji programu bezpośrednio z płyty CD, pojawi się komunikat o błędzie zapisu na dyskietkę instalacyjną, naleŝy skopiować katalog Xlink.107 na dysk lokalny i uruchomić instalację z dysku lokalnego. Katalog Xlink.107 znajduje się w katalogu wersje na płycie CD. JeŜeli pobrałeś plik zawierający pliki instalacyjne XLink (CDN) ze strony internetowej Comarch S.A. kliknij dwukrotnie na zapisany na swoim dysku plik. Plik rozpakuje się do katalogu Xlink.107. W katalogu pojawią się dwa podkatalogi: disk1 i disk2. NaleŜy wejść do katalogu disk1 i uruchomić instalację klikając na plik setup.exe. Instalacja z płyty CD oraz z pliku pobranego ze strony internetowej, przebiega tak samo jak w przypadku instalacji z dyskietek (z jednym wyjątkiem instalator nie będzie prosił o włoŝenie drugiej dyskietki). Teraz potrzebujesz juŝ tylko zajrzeć do rozdziału trzeciego, aby dowiedzieć się jak wykorzystać program, który właśnie zainstalowałeś.

9 Podręcznik UŜytkownika Str. 9 3 Podstawy, czyli jak to się robi? JuŜ wiemy, Ŝe tak jak ryba potrzebuje wody tak XLink (CDN) potrzebuje programu Microsoft Excel. MS Excel jest arkuszem kalkulacyjnym i dostarcza narzędzi do analizy, przechowywania i przeliczania danych. XLink (CDN) pozwala by były to dane zgromadzone za pomocą jednego z programów z serii CDN Klasyka. 3.1 Dołączenie XLink (CDN) do MS Excel W folderze \WINDOWS\SYSTEM (\WINDOWS\SYSTEM32 lub \WINNT\ SYSTEM32 w zaleŝności od wersji systemu Windows) program instalacyjny umieścił zbiory systemowe programu XLink (CDN). Wraz z XLink'iem (CDN) rozprowadzane są trzy zbiory w formacie MS Excel: cdn.xla - skompilowany arkusz dodatków instalujący XLink a (CDN) w programie MS Excel. xlink.xlt - szablon z przykładami xlink_vb.xls - arkusz z deklaracjami funkcji CDNSUMA i CDNPOLE dla tych, którzy korzystają z tych funkcji w modułach Visual Basic for Aplication. XLink (CDN) będzie dostępny w arkuszach MS Excel po dołączeniu do programu dodatku cdn.xla. Aby to uczynić naleŝy: wybrać w programie MS Excel z menu Narzędzia opcję Dodatki... jeŝeli instalacja Excela jest lokalna to na liście dodatków pojawiła się pozycja: XLink CDN S.A. Wystarczy uaktywnić ten dodatek, a XLink (CDN) stanie się integralną częścią programu MS Excel. Aby odłączyć XLink'a (CDN) od Excela wystarczy potem wyłączyć dodatek. jeŝeli dodatek cdn.xla został zainstalowany w innym katalogu niŝ \excel\library naleŝy odnaleźć go korzystając z funkcji Przeglądaj. Jeśli dodatek cdn.xla zostanie zainstalowany w menu pojawi się pozycja

10 Str. 10 CDN:, a w lewym górnym rogu listwy narzędziowej pasek narzędzi CDN zawierający jeden przycisk. 3.2 Menu CDN Po zainstalowaniu dodatku XLink (CDN) w MS Excel do menu zostanie dołączona pozycja CDN. Menu CDN zawiera pięć pozycji: Import danych uruchomienie funkcji importu danych Funkcja CDNSUMA wpisanie do arkusza szablonu funkcji CDNSUMA Funkcja CDNPOLE wpisanie do arkusza szablonu funkcji CDNPOLE Pomoc dla XLink... uruchomienie funkcji pomocy dla programu XLink (CDN) O XLink okienko informujące o aktualnie zainstalowanej wersji XLink (CDN) WAśNE: Stale dostępna jest pomoc do XLink a (CDN), która zawiera opis jego funkcji oraz opis baz danych wszystkich programów CDN Klasyka. Pomoc jest uruchamiana po wybraniu opcji: Pomoc dla XLink z menu CDN. 3.3 Pierwszy raport JeŜeli juŝ chcesz się przekonać o moŝliwościach XLink a (CDN), jeśli uruchomiony jest program MS Excel i zainstalowany dodatek XLink (CDN), sięgnijmy po szablon z przykładami (ten, o którym mówiliśmy w czasie instalacji). Proszę z menu Plik wybrać Otwórz... i wskazać na szablon XLINK.xlt (szablon znajduje się w katalogu: C:\Program Files\CDN\Xlink, w Excel 7.0 i wyŝszych zobaczymy tylko Xlink, bez rozszerzenia). MS Excel utworzy jego kopię, na której będziemy pracować. KaŜdy arkusz zawiera przykład raportu utworzonego dla róŝnych programów CDN Klasyka za pomocą programu XLink (CDN). Wszystkie raporty oparte są o dane z katalogu demo instalowanego z kaŝdym programem z serii CDN Klasyka. W programach Firma++, Faktury katalog ten nazywa się: DEMO (do

11 Podręcznik UŜytkownika Str. 11 wersji FPP 2.62 i FA 2.91 katalog ten nazywał się DATA), w programie Księga Handlowa WZOR, a w Księdze Podatkowej jest to katalog WZORZEC. JeŜeli nie posiadasz juŝ tych danych moŝesz wykonać powtórną instalację programu lub oglądać przykłady bez ich uruchamiania. JeŜeli Twój program jest zainstalowany na dysku innym niŝ C:, naleŝy kaŝdy napis c:\ w arkuszu zamienić na odwołanie do dysku, na którym jest zainstalowany program (np. d:\, f:\, s:\ ). PoniŜej będę się odwoływał do raportu FPP-cennik. JeŜeli nie uŝywasz programu Firma++ moŝesz te same czynności wykonywać na raporcie dotyczącym Twojego programu. Wybierzmy raport FPP-cennik. Jeśli teraz wciśniesz myszką przycisk importu albo wybierzesz z menu CDN funkcję Import danych XLink(CDN) wygeneruje listę towarów znajdujących się w magazynie firmy CHEMEX. Dla kaŝdego towaru wyświetlana jest jego nazwa, cena sprzedaŝy netto, brutto i stawka podatku VAT. Tajemnicze zapisy u góry arkusza to opis raportu. Nie przeraŝaj się ich tajemniczością - juŝ wkrótce wszystko będzie jasne. Teraz test Proszę w komórce z napisem FPMA:PO&'%', napisać FPMA:CENA_D, a napis FPMA:PO&'%' umieścić w komórce następnej (na prawo od niej). Teraz proszę nacisnąć ikonkę XLink a (CDN) z paska narzędzi CDN. - I oto mamy całkiem nowy cennik poszerzony o kolumnę z ceną detaliczną! Jakie to proste!!! Jeśli w komórce z napisem BAZA(C:\FPP\DEMO) zamiast c:\fpp\demo wpiszesz nazwę katalogu z danymi Twojej firmy dostaniesz Twój firmowy cennik. 3.4 Sposoby pobierania danych do arkusza JuŜ na pewno się domyśliłeś, Ŝe aby utworzyć raport naleŝy go najpierw opisać w arkuszu Excela. Opis taki tworzymy za pomocą instrukcji języka opisu danych CDN (w skrócie V1). Zasady języka V1 opisane są w rozdziale 4. Kiedy opis jest gotowy - rozpoczynamy transmisję danych. MoŜna to zrobić na dwa sposoby: przez naciśnięcie kursorem myszy przycisku z paska narzędzi CDN

12 Str. 12 danych. przez wybranie z menu CDN funkcji Import Po wykonaniu jednej z tych czynności zostanie uruchomiony program sprawdzający formalną poprawność przygotowanego opisu. Jeśli zostaną wykryte błędy naleŝy je usunąć i ponownie uruchomić funkcję pobrania danych. Podczas trwania transmisji wyświetlane jest okno Przesyłanie danych... (Proszę czekać). Zakończenie transmisji sygnalizowane jest komunikatem Transmisja zakończona. Komunikat wyświetlany jest przez sekundę, po czym sterowanie oddawane jest do programu MS Excel. Transmisja moŝe być przerwana przez naciśnięcie klawisza <Esc> lub kliknięcie lewym przyciskiem myszy na przycisku STOP. Jest jeszcze jeden rewelacyjny sposób korzystania z baz danych CDN Klasyka w arkuszu MS Excel. Ten sposób to wykorzystanie dwóch funkcji: CDNSUMA i CDNPOLE, które XLink (CDN) dodaje do zbioru funkcji Excela (patrz opis w rozdziale 5).

13 Podręcznik UŜytkownika Str Język opisu danych CDN - V1 Pewnie zawsze Ci się wydawało, Ŝe nauczyć się nowego języka to cięŝka praca. Tak było do dzisiaj. Języka opisu danych CDN (V1) moŝesz nauczyć się w jeden dzień! Język opisu danych CDN-V1 jest prostym zbiorem 4 komend i kilku zasad ich uŝywania. SłuŜą one do opisu, w arkuszu MS Excel, danych z bazy danych utworzonej przez dowolny program CDN Klasyka. W tym rozdziale znajdziesz szczegółowy opis instrukcji języka V1. Teraz są dla Ciebie nieznane i mogą wydawać się skomplikowane. Gdy je poznasz na pewno polubisz. 4.1 Struktura opisu raportu w języku V1 Aby przygotować raport lub zestawienie danych z bazy danych CDN Klasyka naleŝy w wybranym arkuszu, przygotować opis według schematu przedstawionego poniŝej. Zobacz teŝ przykłady w szablonie XLINK.xlt. BAZA( ścieŝka dostępu do bazy danych FPP, FORMATUJ ) LISTA( zbiór danych, klucz sortowania, filtr ) linia opisu zawartości listy (kaŝda komórka zawiera odwołanie do innego pola listy) do 10 wierszy opisu stopki listy KONIEC KaŜdy opis raportu musi zaczynać się słowem kluczowym BAZA, po którym umieszczana jest (w nawiasach) ścieŝka dostępu do bazy danych. W tej samej kolumnie i następnym wierszu powinno znajdować się słowo kluczowe LISTA z argumentami opisanymi poniŝej. Słowo KONIEC znajdujące się w tej samej kolumnie kończy opis raportu. 4.2 Instrukcja BAZA Instrukcja BAZA wskazuje katalog, z którego będą czytane dane. Argumentem instrukcji jest ścieŝka dostępu do bazy danych dowolnego z programów fakturująco-magazynowych lub księgowych z serii CDN Klasyka. Inaczej mówiąc instrukcja BAZA jest po to, by wskazać miejsce na dysku, gdzie XLink (CDN) ma poszukać Ŝądanych danych.

14 Str. 14 Opcjonalnie jako drugi parametr, po przecinku, moŝe wystąpić słowo: FORMATUJ, HIERARCHIA, albo oba te słowa. Opcjonalnie oznacza, Ŝe jeŝeli nie wystąpi to nie ma problemu. FORMATUJ: Jeśli jako argument instrukcji BAZA pojawi się słowo formatuj, to w tworzonym raporcie przenoszone będzie zaprojektowane formatowanie komórek tzn. wartości z bazy danych będą wyświetlane taką samą czcionką, w takim samym kolorze, układzie tekstu i innych atrybutach formatowania właściwych dla komórki opisującej daną wielkość w definicji listy. Czyli, jeŝeli zapiszemy, Ŝe lista kontrahentów ma zawierać telefon i komórka odwołująca się do pola telefon będzie miała kolor zielony, to wszystkie numery telefonów w utworzonym raporcie będą w kolorze zielonym. HIERARCHIA: Jeśli jako argument instrukcji BAZA pojawi się słowo hierarchia, to na nowo tworzone listy będzie załoŝona hierarchia i moŝna będzie całą listę zwinąć do jednej komórki. Dodanie opcji hierarchia zwalnia wykonanie raportu o 5 do 10%. Przykłady: BAZA(c:\kh2005\wzor ) BAZA(C:\FPP\DEMO, formatuj) listy bez hierarchii listy bez hierarchii przenoszenie formatowania komórek BAZA(C:\KP2005\WZORZEC,hierarchia) na listy zakładana będzie hierarchia (mogą być zwijane bądź rozwijane) BAZA(c:\fa\demo,formatuj+hierarchia) i formatowanie, i hierarchia 4.3 Instrukcja LISTA Lista, która ma być wyświetlona, musi być opisana przynajmniej w trzech wierszach: pierwszy wiersz zawiera słowo kluczowe LISTA i w nawiasach kolejno: nazwę pliku z bazy danych (np. fp:materia), nazwę klucza wg którego lista ma być posortowana (np. fpma:kkod), wyraŝenie filtrujące (np. fpma:stan < 1000). drugi wiersz zawiera w kolejnych komórkach, poczynając od kolumny, w której znajduje się słowo kluczowe LISTA, wyszczególnienie pól, które mają być wyświetlone dla tworzonej listy. Kiedy XLink (CDN) juŝ wie skąd, w jakiej kolejności i według jakich kryteriów ma transmitować dane musi mieć jeszcze jasno określone co konkretnie ma wyciągnąć z bazy danych. trzeci wiersz - definicja listy musi być zakończona słowem KONIEC zapisanym w komórce leŝącej w tej samej kolumnie co słowo LISTA. Oznaczenie, Ŝe to juŝ

15 Podręcznik UŜytkownika Str. 15 jest koniec potrzebne jest ze względu na to, Ŝe kaŝda lista moŝe mieć swoją stopkę, czyli dowolne podsumowanie, które moŝe mieć róŝną ilość wierszy Składnia instrukcji LISTA Opisać składnię instrukcji to detalicznie, ze szczegółami, pokazać jej strukturę i elementy. LISTA( zbiór danych, klucz sortowania, filtr ) wyszczególnienie pól listy stopka listy KONIEC A teraz troszkę o tym po co w taki sposób i dlaczego tak! LISTA Słowo LISTA oznacza dla XLink a (CDN), Ŝe ma się przygotować do zapisania w bieŝącym arkuszu listy. Instrukcja LISTA oczekuje trzech argumentów, czyli trzech waŝnych informacji: po pierwsze, z jakiej bazy danych? zbiór danych - nazwa zbioru danych np. fp:tranhead, kp:kontrah. Program oczekuje, Ŝe powiemy mu z którego zbioru z bazy danych mają pochodzić rekordy tworzące listę. Jeśli napiszemy: fp:materia, to XLink (CDN) juŝ wie, Ŝe dane będzie czerpał z pliku przechowującego karty towarów w programie Firma++. Dlaczego piszemy fp:materia? O tym potem, teraz moŝemy tego nie wiedzieć. po drugie, z jakiego uporządkowania danych skorzystać? klucz sortowania - nazwa klucza sortowania do danego zbioru danych; np. fpth:kid, kpko:kkod, fama:kkod. KaŜdy plik z bazą danych ma zaprojektowaną jedną lub kilka sekwencji sortowania. Karty magazynowe mogą być posortowane kolejno według kodu (fpma:kkod), albo kolejno według nazw (fpma:knazwa), albo są tak posortowane, Ŝe najpierw idą towary proste, a potem produkty złoŝone (fpma:kprod). W zaleŝności od tego w jakim układzie chcemy mieć tworzoną listę wskazujemy na odpowiedni klucz sortowania. WaŜne: Wskazanie odpowiedniego klucza ma równieŝ decydujące znaczenie dla szybkości transmisji danych. po trzecie, według jakich kryteriów wybierać dane do listy? filtr - wyraŝenie filtrujące, tzn. wybierające ze zbioru danych tylko dane spełniające określone kryteria

16 Str. 16 np. fpth:typ=2 and fpth:data albo fpma:stan<100. Zwykle nie potrzebujemy mieć listy wszystkich kart materiałowych (faktur, klientów, etc.), a tylko wybrane. Nasz wybór określamy poprzez wyraŝenie filtrujące. Fpma:stan < 1000 XLink (CDN) zrozumie jako Ŝądanie, by na liście znalazły się tylko te towary, których aktualny stan w magazynie jest mniejszy niŝ 1000 jednostek. WyraŜenie filtrujące zakłada filtr na transmitowane dane. Ujrzymy tylko te dane, które spełniają zadane warunki. Filtr moŝe być bardzo rozbudowany, a do jego konstrukcji moŝemy uŝywać nazw pól z aktualnie przetwarzanej bazy danych, stałych liczbowych (100, 15, 29), stałych znakowych ( Kraków, biuro ). Funkcja UPPER PoniewaŜ klucze sortujące budowane są bez uwzględniania wielkości liter, czasami bardzo zdecydowanie przyśpieszymy wyszukiwanie danych jeŝeli będziemy porównywali ciągi znakowe przekonwertowane do wielkich liter. Robi się to przez uŝycie funkcji UPPER. Zamiast fpth:kon = fpko:kod lepiej jest zapisać upper(fpth:kon) = upper(fpko:kod). Np. filtr fpko:miasto = Kraków wyodrębni wszystkich klientów, którzy w polu miasto mają napisane: Kraków. Ci którzy mają: KRAKÓW, albo kraków nie zostaną uwzględnieni. Natomiast filtr: upper(fpko:miasto) = KRAKÓW będzie przezroczysty dla wszystkich klientów z Krakowa, bez względu na to jakimi literami zapisano nazwę miasta. Format zapisu dat Pewnie zdziwił Cię NiŜej opowiem troszkę o datach w MS Excel i programach CDN Klasyka. Teraz tylko krótko: zapis 05/06/01 jest dla XLink a (CDN) zwykłym tekstem. Wystarczy jednak napisać datę w oficjalnym formacie np. 05/08/21 (rok/miesiąc/dzień) i poprzedzić ten napis jest zrozumiały dla XLink a (CDN) i poprawnie interpretowany jako data. znajduje się na klawiaturze nad cyfrą 2 i w gwarze komputerowej nazywa się: (at). Do tej pory wskazaliśmy XLink owi (CDN) skąd ma czerpać dane, w jakiej kolejności i według jakiego filtra. Kolejny krok, to określenie zawartości kolumn listy, która będzie efektem jego pracy.

17 Podręcznik UŜytkownika Str. 17 pola (kolumny) listy Arkusz w MS Excel podzielony jest na komórki. XLink (CDN) spodziewa się w kaŝdej kolejnej komórce opisu wskazującego jednoznacznie na konkretną informację. Wiersz poniŝej wiersza z napisem LISTA powinien zawierać opisy kolejnych kolumn listy (raportu, zestawienia). Opis pierwszej kolumny powinien być wpisany w tej samej kolumnie arkusza, co instrukcja LISTA. W kaŝdej z komórek moŝe się znaleźć: 1. pole z bazy danych (np. fpma:nazwa, fpma:cenas1). Do pola z bazy danych odwołujemy się przez podanie jego nazwy poprzedzonej prefiksem. Prefiks wskazuje na program i nazwę pliku przechowującego bazę danych (np. fpma oznacza program FPP i plik materia). Szczegółowy opis zasad odwoływania się do elementów baz danych CDN Klasyka znajduje się w rozdziale 7. Jest pewien kłopot z przenoszeniem dat z baz danych CDN Klasyka do MS Excel. Zwykle datę pamięta się jako liczbę dni od jakiegoś miejsca w historii. W bazach danych CDN Klasyka data jest pamiętana jako przesunięcie w stosunku do (dlaczego? to tajemnica!). Excel z kolei wyznacza datę jako przesunięcie w stosunku do Jest róŝnica 99 (lat) * 365 (dni w roku) + 24 (lata przestępne) + 3 (przesunięcie )= PoniewaŜ Excel traktuje rok 1900 jako przestępny, co nie jest prawdą, faktyczna róŝnica jest o jeden mniejsza i wynosi: Stąd jeŝeli w liście będą umieszczane daty naleŝy przedstawiać je w postaci wyraŝenia: pole oznaczające datę (np. fath:data ), a komórkę sformatować jako datę w wygodnej dla raportu postaci. Istnieje równieŝ funkcja automatycznie przeliczająca datę wysłaną z baz danych CDN Klasyka do formatu czytelnego dla MS Excel. Jest to funkcja format. Tak więc zamiast: fath:data 36161, moŝemy wpisać w komórce: data zostanie sformatowana następująco: 21/01/2005 (dzień/miesiąc/rok). Dodając kropkę, otrzymamy: wyraŝenie złoŝone z róŝnych pól bazy danych. (np. wyraŝenie fpma:cenas1*fpma:po/100 wylicza kwotę podatku VAT od danej ceny). WyraŜenie takie moŝe się składać z dowolnej ilości pól przetwarzanej bazy danych połączonych operatorami arytmetycznymi (*, +, -, /), albo operatorem konkatenacji: &. Konkatenacja znaczy łączenie wielu w jedno i dotyczy ciągów znakowych. Jeśli jedno pole bazy danych przechowuje kod pocztowy, a drugie nazwę miejscowości, a chcemy te informacje umieścić w jednej kolumnie listy, to wystarczy napisać: kpko:kodp & kpko:miasto (przyjęty zapis dotyczy pól z bazy kontrahentów programu Księga Podatkowa).

18 Str pole z innego pliku Lista budowana jest z elementów jednej konkretnej bazy danych. Ale często potrzebujemy umieścić na niej pole, które jest przechowywane w innej bazie danych. Aby to uczynić trzeba skorzystać z funkcji: POLE (patrz opis w rozdziale: 4.4). 4. wynik sumowania po elementach dowolnego pliku w tym samym katalogu. Zdarzyć się moŝe, Ŝe np. dla kaŝdego towaru w magazynie będziemy chcieli podać łączną liczbę sprzedanych egzemplarzy. Wtedy robiąc listę opartą o bazę danych kart magazynowych potrzebujemy zsumować wybrane rekordy w bazie elementów faktur sprzedaŝy. Właśnie dla takich sytuacji wymyśliliśmy funkcję SUMA. Jej opis znajduje się w rozdziale: dowolny ciąg znaków. Oczywiście moŝesz w komórce umieścić napis bez sensu z punktu widzenia programu XLink (CDN), ale waŝny dla Ciebie (np. Kasia). 6. deklarację nowej listy (LISTA). KaŜda lista moŝe mieć swoją podlistę np. lista faktur moŝe mieć podlistę płatności do kaŝdej faktury. Jest jeden warunek: podlista powinna być ostatnim polem na liście. Pola występujące po deklaracji podlisty nie są analizowane przez XLink a (CDN). Nie muszę pisać o tym jak zdefiniować podlistę, bo jest to dokładnie taka sama lista jak ta, którą właśnie opisuję. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o moŝliwościach podlisty zacznij czytać rozdział 4.3 od początku. I to by juŝ wystarczało. MoŜna napisać KONIEC i XLink (CDN) juŝ wie co ma robić. Ale czasami potrzebujemy przygotować podsumowanie raportu, albo sumować podlisty, albo dodać coś o czym jeszcze nikt nie ma pojęcia. Aby to było moŝliwe jest: stopka listy Pomiędzy wierszem opisującym elementy listy, a wierszem zawierającym instrukcję kończącą definicję listy moŝna zaprojektować do 10 wierszy podsumowania listy. MoŜna stosować dowolne konstrukcje dostępne w MS Excel. Jeśli będziemy chcieli sumować jakąś kolumnę naleŝy pamiętać o tym, by adres komórki od której rozpocznie się sumowanie był wyraŝony bezwzględnie (np. =SUMA(B$5:B8); jeŝeli zapiszemy =SUMA(B5:B8) to w czasie kopiowania Excel automatycznie przeadresuje odwołania do sumowanych komórek i zamiast w sumować wszystkie wiersze począwszy od 5, będzie sumował tylko trzy ostatnie wiersze). Przykład

19 Podręcznik UŜytkownika Str. 19 Niektórzy wolą zobaczyć niŝ usłyszeć. Dla nich są przykłady. Potrzebuję listę klientów, którzy po 1 stycznia 2005 dokonali jednorazowych zakupów na kwotę ponad 100 złotych. Dla kaŝdego klienta powinna być wyświetlana jego nazwa i wartość netto i brutto transakcji oraz pełne numery faktur spełniających zadane warunki. Dobrze, by było dowiedzieć się takŝe o sumę (netto i brutto) wszystkich takich faktur. A B C D 1 BAZA(c:\fpp\demo) 2 LISTA(fp:tranhead, fpth:knumer, fpth:typ=2 and fpth:total>100 and 3 fpth:k_nazwa1 fpth:total fpth:total+fpth:vat fpth:numer & '/' & fpth:rok & '/' & fpth:seria 4 =SUMA(B$7:B3) =SUMA(C$7:C3) 5 KONIEC 6 Nazwa klienta Wartość netto Wartość brutto Numer faktury 7 Uwaga: jeŝeli po zakończeniu importu danych podsumowanie będzie wynosiło 0, naleŝy nacisnąć klawisz <F9> w celu zsumowania komórek. W nowszych wersjach MS Excel moŝe pojawić się równieŝ komunikat o odwołaniach cyklicznych do komórek naleŝy go anulować. 4.4 Funkcja POLE Funkcja POLE pozwala wprowadzić do bieŝącej komórki pole z pliku innego niŝ ten na którym oparta jest lista. Standardowa lista budowana jest z elementów jednej konkretnej bazy danych (faktur, dekretów, kontrahentów, kart magazynowych). Często jednak potrzebujemy umieścić na niej wartość pola, przechowywanego w innym zbiorze z bazy danych. Wytrychem, który otworzy nam dostęp do takiego pola jest funkcja POLE. O ile LISTA zwraca nam zbiór rekordów, POLE zwraca tylko jedno pole z danego pliku według relacji opisanej w wyraŝeniu filtrującym (filtr) Składnia wywołania funkcji POLE POLE( zbiór danych, klucz sortowania, filtr, wyraŝenie ) Wiemy juŝ co znaczy zbiór danych, klucz sortowania, kaŝdy pamięta co to jest filtr. Do wyjaśnienia pozostały tylko dwa terminy: POLE i wyraŝenie.

20 Str. 20 POLE To słowo powinno wystąpić po to, aby XLink (CDN) wiedział, Ŝe w tym momencie oczekuje się od niego, aby wziął pole z innej bazy danych, niŝ ta na podstawie, której tworzona jest lista. zbiór danych, klucz sortowania, filtr Na podstawie tych danych XLink (CDN) będzie wiedział do jakiej bazy danych sięgnąć (zbiór danych), jak się do niej dobrać (klucz sortowania), i według jakich kryteriów wybrać Ŝądane pole. JeŜeli wiele rekordów w bazie danych będzie spełniało zadane kryteria - wybrany zostanie pierwszy w zadanej kolejności sortowania (klucz sortowania). wyraŝenie - pole z bazy danych Po to by program wiedział czego ma szukać. Podajemy nazwę pola, albo wyraŝenie zbudowane z kilku pól. Wartość tego pola (wyraŝenia) będzie umieszczona w danej kolumnie arkusza. (np. fpko:tel - to numer telefonu do kontrahenta, albo fpko:nazwa1 & fpko:nazwa2 to połączone dwie linie nazwy kontrahenta) Przykłady zastosowania funkcji POLE Potrzebuję listę klientów, którzy po 1 stycznia 2005 dokonali jednorazowych zakupów na kwotę ponad 100 złotych. Dla kaŝdego klienta powinna być wyświetlana jego nazwa, numer telefonu i nazwisko osoby reprezentującej firmę. A 1 BAZA(c:\fpp\demo) B 2 LISTA(fp:tranhead, fpth:knumer, fpth:typ=2 and fpth:total>100 and 3 fpth:k_nazwa1 POLE(fp:kontrah, fpko:kkod, fpko:kod=fpth:kon, fpko:tel & ' - ' & fpko:osoba) 4 KONIEC 5 Nazwa kontrahenta Telefon, kontakt z Funkcja SUMA Funkcja SUMA pozwala wprowadzić do bieŝącej komórki wynik sumowania wartości pól z pliku innego niŝ ten, na którym oparta jest lista. To prawie tak samo jak z instrukcją POLE: trzeba coś zrobić na boku.

System do zrządzania firmą SFSQL

System do zrządzania firmą SFSQL 1 System do zrządzania firmą SFSQL 2 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowy interfejs uŝytkownika SFKlientSQL... 5 Logowanie... 5 Zmiana hasła... 6 Menu programu... 8 Obsługa tabel z danymi widoki... 9 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Program KH KSIĘGA HANDLOWA. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program KH KSIĘGA HANDLOWA. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program KH KSIĘGA HANDLOWA Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: 012 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program PIK Płace i Kadry UWAGA Prawa wynikające

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.1

System Comarch OPT!MA v.17.1 System Comarch OPT!MA v.17.1 Moduł Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 5 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 6 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu...

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... 2 1.1.5 UŜywanie spersonalizowanego menu... 3 1.2 Oto

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Program Magazynowy 1. Instalacja oprogramowania Aktualną wersję programu moŝna pobrać z Internetu ze strony www.lomag.pl. Program LoMag instaluje się automatycznie wraz ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo