Program XLink Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) , fax (12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program XLink. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01"

Transkrypt

1 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12)

2 Str. 2 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji UŜytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który UŜytkownik otrzymuje od razu wraz z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej. KaŜdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzenia gwarancji, w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy. W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania, czy w przypadku nieotrzymania Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) UWAGA! UŜytkowanie nielegalnej kopii naraŝa UŜytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą o prawie autorskim z dnia r. UŜytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest moŝliwe bez Ŝadnych ograniczeń czasowych. Gwarancja na oprogramowanie umoŝliwia: uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje oprogramowania w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz szkolenia), zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu, korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego. W trosce o sprawną obsługę gwarancyjną prosimy o staranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania Comarch S.A. oraz podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem. Numer ewidencyjny jest takŝe dostępny z poziomu menu głównego programu pod klawiszami <Ctrl>+<F1>.

3 Podręcznik UŜytkownika Str. 3 1 Wstęp Co to jest XLink (CDN)? Instalacja programu Podstawy, czyli jak to się robi? Dołączenie XLink (CDN) do MS Excel Menu CDN Pierwszy raport Sposoby pobierania danych do arkusza Język opisu danych CDN - V Struktura opisu raportu w języku V Instrukcja BAZA Instrukcja LISTA Składnia instrukcji LISTA Funkcja POLE Składnia wywołania funkcji POLE Funkcja SUMA Składnia funkcji SUMA Filtr zapisywany w kolumnie listy Funkcje CDNSUMA, CDNPOLE i SLOWNIE Funkcja CDNSUMA Składnia funkcji CDNSUMA Funkcja CDNPOLE Składnia wywołania funkcji CDNPOLE Czym róŝni się funkcja CDNSUMA od instrukcji SUMA (V1) Funkcja SLOWNIE Tips, Tricks and Techniques Tworzenie wyraŝeń Praca w arkuszu MS Excel Tworzenie aplikacji w Visual Basic for Applications To warto wiedzieć Zasady odwoływania się do pól z baz danych CDN Klasyka Firma Faktury Księga Handlowa Księga Podatkowa Profesjonalna Księga Podatkowa...142

4 Str. 4

5 Podręcznik UŜytkownika Str. 5 1 Wstęp 1.1 Co to jest XLink (CDN)? XLink (CDN) to program, który firma Comarch S.A. przygotowała z myślą o swoich klientach, uŝytkownikach programów Firma++ (FPP), Faktury (FA), Księga Handlowa (KH), Księga Podatkowa (KP) i Profesjonalna Księga Podatkowa (KP- PRO). Bez względu na to czy uŝywają Państwo kilku naszych programów, czy tylko jednego z nich, XLink (CDN) dostarczy Wam nowych, praktycznie niewyczerpanych moŝliwości wykorzystania juŝ zgromadzonych danych. Dowolne cenniki, raporty, zestawienia, podsumowania, to co dotychczas było nie do zrealizowania dzisiaj jest juŝ moŝliwe! XLink (CDN) to jeden program, który pozwoli ogarnąć Ci dane zgromadzone przez wiele programów, czy to operacyjnych, czy księgowych. Kto potrzebuje XLink a (CDN)? JeŜeli posiadasz juŝ dowolny z programów księgowych lub fakturujacomagazynowych z serii CDN Klasyka i program Microsoft Excel, to właśnie Ty potrzebujesz XLink a (CDN)! Jak naturalne jest, Ŝe zatrudniamy sekretarkę, gdy obsługa biura pochłania nam większość czasu, tak naturalne jest, Ŝe potrzebujemy XLink a (CDN), kiedy chcemy wiedzieć więcej o naszej firmie, o sprzedawanych towarach, o dłuŝnikach i wierzycielach. Chcesz wiedzieć w jaki dzień tygodnia najlepiej sprzedają się rowery - potrzebujesz XLink a (CDN)! Marzysz o cenniku jakiego nikt nigdy nie widział - potrzebujesz XLink a (CDN)! Chcesz mieć za godzinę elegancki wykres dynamiki sprzedaŝy za ostatnie trzy miesiące - potrzebujesz XLink a (CDN). Dlaczego XLink (CDN) ma nieograniczone moŝliwości? PoniewaŜ XLink (CDN) pozwala Ci zgromadzić w dowolnej formie, w dowolnym układzie, w arkuszu MS Excel, dowolne dane, zebrane przez programy księgowe i fakturująco-magazynowe z serii CDN Klasyka, w dowolnym czasie. Potem sam decydujesz o formie raportu, o jego pozycjach, podsumowaniach, o ramkach, kolorach i czcionce wykorzystując wszystkie moŝliwości oferowane przez pakiet MS Office.

6 Str. 6 2 Instalacja programu XLink (CDN) od wersji 1.03 dostępny jest tylko w wersji 32 bitowej, czyli jego uŝytkownikami mogą być tylko posiadacze MS Excel w wersji od 7.0 wzwyŝ (MS Office 95). Do wersji 1.02 istniała jeszcze wersja 16 bitowa dla uŝytkowników Excela w wersji 5.0. Wersję instalacyjną moŝesz otrzymać: 1. Na dwóch dyskietkach 3,5 (1,44MB), 2. Na płycie CD z aktualnymi wersjami programów z serii CDN Klasyka, 3. Mogą Państwo równieŝ pobrać aktualną wersję programu XLink (CDN) ze strony internetowej firmy Comarch S.A., w formie pliku samorozpakowującego się archiwum. Bardzo prosta procedura instalacji XLink a (CDN) na dysku twardym komputera składa się z 9 kroków: Trzeba uruchomić komputer. JeŜeli posiadasz Windows 9x, Windows ME, 2000 lub XP moŝesz juŝ przejść do punku drugiego. JeŜeli posiadasz Windows w wersji 3.xx potrzebujesz uruchomić środowisko Windows. Najczęściej robi się to przez podanie komendy: win <Enter>. Teraz wkładamy do stacji dysków pierwszą dyskietkę (tą, która na swojej etykiecie ma duŝą cyfrę: 1). W niniejszym opisie załoŝyliśmy, Ŝe dyskietka znajduje się w stacji a: W Windows 9x, ME, 2000 i XP z menu Start wybieramy funkcję uruchom i wpisujemy instrukcję: a:\setup.exe W Windows 3.xx funkcję uruchom wybieramy z menu Plik. Naciśnięcie kursorem myszy przycisku OK uruchomi program instalacyjny. Po chwili (ta chwila zaleŝy od szybkości komputera) zmieni się tło ekranu i czarno na białym pojawi się na ekranie tekst umowy licencyjnej. Uwaga: to bardzo waŝne, by przeczytać tekst umowy. Wciśnięcie przycisku z napisem TAK, w świetle prawa oznacza, Ŝe akceptujesz warunki na jakich firma Comarch S.A. sprzedaje program. Jeśli nie akceptujesz warunków umowy musisz nacisnąć przycisk z napisem: NIE. Instalacja zostanie przerwana.

7 Podręcznik UŜytkownika Str. 7 Popatrz uwaŝnie: - kaŝde kolejne okienko, które pojawi się na monitorze wyposaŝone jest w przyciski pozwalające na kontynuację instalacji, jej przerwanie lub cofnięcie się o jeden krok wstecz, to pozwoli Ci czuć się bezpiecznie podczas całej instalacji. Piątkę wrzucają tylko ci, którzy zaakceptowali warunki umowy licencyjnej. Teraz program pyta o dane uŝytkownika, które uchronią program przed kradzieŝą i nielegalnym kopiowaniem. Stąd niezwykle waŝne jest, aby informacje w tym oknie wpisać szczególnie dokładnie. Numer seryjny programu naleŝy przepisać z kolorowej karty licencyjnej, którą kaŝdy klient otrzymuje w momencie zakupu programu. JeŜeli takiej karty nie ma, to mają Państwo pecha i prawdopodobnie trafiliście na nieuczciwego sprzedawcę. W takim przypadku prosimy o kontakt z firmą Comarch S.A, aby mieć pewność co do jakości otrzymanego produktu. Uwaga: po zakończeniu instalacji nie ma moŝliwości wprowadzenia zmian do danych zapisanych w tym oknie. Do XLink a (CDN) dołączamy szablon z przykładami zastosowań, by kaŝdy z naszych Klientów mógł czerpać z naszej wiedzy. Program instalacyjny zapyta o katalog, w którym powinien umieścić ten szablon. WaŜne jest by umieć po sobie posprzątać, dlatego program instalacyjny chce zostawić na dysku deinstalator do XLink a (CDN) na wypadek, gdyby trzeba było program wykasować z dysku (np. po instalacji na innym komputerze). PoniewaŜ pracujemy w środowisku Windows, gdzie programy są przechowywane w wybranych grupach instalator pyta, czy XLink (CDN) ma być umieszczony w nowej, czy teŝ ma być dołączony do grupy juŝ istniejącej. Program instalacyjny zaproponuje grupę CDN, ale to Ty decydujesz! 8) Program instalacyjny pracuje poŝerając dane z dyskietki. Po chwili będzie musiał poprosić o drugą dyskietkę, gdy dane z pierwszej zostaną juŝ przepisane na twardy dysk.

8 Str. 8 W wybranej grupie pojawiła się ikona programu deinstalacyjnego. I nic więcej!? Niezupełnie. Stara maksyma mówi, Ŝe najpiękniejsze jest to co niewidoczne dla oczu! Dziewiątka to zgodnie z obietnicą koniec instalacji. JeŜeli program XLink (CDN) otrzymałeś na płycie CD, po włoŝeniu płyty do napędu CD otworzy się przeglądarka internetowa ze stroną, na której naleŝy kliknąć na link Aktualne wersje, po lewej stronie ekranu. Na liście programów naleŝy odszukać program XLink (CDN) i kliknąć na link z numerem wersji. Otworzy się wówczas okienko z podkatalogami: disk1 i disk2. NaleŜy wejść do katalogu disk1 i uruchomić instalację klikając na plik setup.exe. Uwaga: JeŜeli podczas instalacji programu bezpośrednio z płyty CD, pojawi się komunikat o błędzie zapisu na dyskietkę instalacyjną, naleŝy skopiować katalog Xlink.107 na dysk lokalny i uruchomić instalację z dysku lokalnego. Katalog Xlink.107 znajduje się w katalogu wersje na płycie CD. JeŜeli pobrałeś plik zawierający pliki instalacyjne XLink (CDN) ze strony internetowej Comarch S.A. kliknij dwukrotnie na zapisany na swoim dysku plik. Plik rozpakuje się do katalogu Xlink.107. W katalogu pojawią się dwa podkatalogi: disk1 i disk2. NaleŜy wejść do katalogu disk1 i uruchomić instalację klikając na plik setup.exe. Instalacja z płyty CD oraz z pliku pobranego ze strony internetowej, przebiega tak samo jak w przypadku instalacji z dyskietek (z jednym wyjątkiem instalator nie będzie prosił o włoŝenie drugiej dyskietki). Teraz potrzebujesz juŝ tylko zajrzeć do rozdziału trzeciego, aby dowiedzieć się jak wykorzystać program, który właśnie zainstalowałeś.

9 Podręcznik UŜytkownika Str. 9 3 Podstawy, czyli jak to się robi? JuŜ wiemy, Ŝe tak jak ryba potrzebuje wody tak XLink (CDN) potrzebuje programu Microsoft Excel. MS Excel jest arkuszem kalkulacyjnym i dostarcza narzędzi do analizy, przechowywania i przeliczania danych. XLink (CDN) pozwala by były to dane zgromadzone za pomocą jednego z programów z serii CDN Klasyka. 3.1 Dołączenie XLink (CDN) do MS Excel W folderze \WINDOWS\SYSTEM (\WINDOWS\SYSTEM32 lub \WINNT\ SYSTEM32 w zaleŝności od wersji systemu Windows) program instalacyjny umieścił zbiory systemowe programu XLink (CDN). Wraz z XLink'iem (CDN) rozprowadzane są trzy zbiory w formacie MS Excel: cdn.xla - skompilowany arkusz dodatków instalujący XLink a (CDN) w programie MS Excel. xlink.xlt - szablon z przykładami xlink_vb.xls - arkusz z deklaracjami funkcji CDNSUMA i CDNPOLE dla tych, którzy korzystają z tych funkcji w modułach Visual Basic for Aplication. XLink (CDN) będzie dostępny w arkuszach MS Excel po dołączeniu do programu dodatku cdn.xla. Aby to uczynić naleŝy: wybrać w programie MS Excel z menu Narzędzia opcję Dodatki... jeŝeli instalacja Excela jest lokalna to na liście dodatków pojawiła się pozycja: XLink CDN S.A. Wystarczy uaktywnić ten dodatek, a XLink (CDN) stanie się integralną częścią programu MS Excel. Aby odłączyć XLink'a (CDN) od Excela wystarczy potem wyłączyć dodatek. jeŝeli dodatek cdn.xla został zainstalowany w innym katalogu niŝ \excel\library naleŝy odnaleźć go korzystając z funkcji Przeglądaj. Jeśli dodatek cdn.xla zostanie zainstalowany w menu pojawi się pozycja

10 Str. 10 CDN:, a w lewym górnym rogu listwy narzędziowej pasek narzędzi CDN zawierający jeden przycisk. 3.2 Menu CDN Po zainstalowaniu dodatku XLink (CDN) w MS Excel do menu zostanie dołączona pozycja CDN. Menu CDN zawiera pięć pozycji: Import danych uruchomienie funkcji importu danych Funkcja CDNSUMA wpisanie do arkusza szablonu funkcji CDNSUMA Funkcja CDNPOLE wpisanie do arkusza szablonu funkcji CDNPOLE Pomoc dla XLink... uruchomienie funkcji pomocy dla programu XLink (CDN) O XLink okienko informujące o aktualnie zainstalowanej wersji XLink (CDN) WAśNE: Stale dostępna jest pomoc do XLink a (CDN), która zawiera opis jego funkcji oraz opis baz danych wszystkich programów CDN Klasyka. Pomoc jest uruchamiana po wybraniu opcji: Pomoc dla XLink z menu CDN. 3.3 Pierwszy raport JeŜeli juŝ chcesz się przekonać o moŝliwościach XLink a (CDN), jeśli uruchomiony jest program MS Excel i zainstalowany dodatek XLink (CDN), sięgnijmy po szablon z przykładami (ten, o którym mówiliśmy w czasie instalacji). Proszę z menu Plik wybrać Otwórz... i wskazać na szablon XLINK.xlt (szablon znajduje się w katalogu: C:\Program Files\CDN\Xlink, w Excel 7.0 i wyŝszych zobaczymy tylko Xlink, bez rozszerzenia). MS Excel utworzy jego kopię, na której będziemy pracować. KaŜdy arkusz zawiera przykład raportu utworzonego dla róŝnych programów CDN Klasyka za pomocą programu XLink (CDN). Wszystkie raporty oparte są o dane z katalogu demo instalowanego z kaŝdym programem z serii CDN Klasyka. W programach Firma++, Faktury katalog ten nazywa się: DEMO (do

11 Podręcznik UŜytkownika Str. 11 wersji FPP 2.62 i FA 2.91 katalog ten nazywał się DATA), w programie Księga Handlowa WZOR, a w Księdze Podatkowej jest to katalog WZORZEC. JeŜeli nie posiadasz juŝ tych danych moŝesz wykonać powtórną instalację programu lub oglądać przykłady bez ich uruchamiania. JeŜeli Twój program jest zainstalowany na dysku innym niŝ C:, naleŝy kaŝdy napis c:\ w arkuszu zamienić na odwołanie do dysku, na którym jest zainstalowany program (np. d:\, f:\, s:\ ). PoniŜej będę się odwoływał do raportu FPP-cennik. JeŜeli nie uŝywasz programu Firma++ moŝesz te same czynności wykonywać na raporcie dotyczącym Twojego programu. Wybierzmy raport FPP-cennik. Jeśli teraz wciśniesz myszką przycisk importu albo wybierzesz z menu CDN funkcję Import danych XLink(CDN) wygeneruje listę towarów znajdujących się w magazynie firmy CHEMEX. Dla kaŝdego towaru wyświetlana jest jego nazwa, cena sprzedaŝy netto, brutto i stawka podatku VAT. Tajemnicze zapisy u góry arkusza to opis raportu. Nie przeraŝaj się ich tajemniczością - juŝ wkrótce wszystko będzie jasne. Teraz test Proszę w komórce z napisem FPMA:PO&'%', napisać FPMA:CENA_D, a napis FPMA:PO&'%' umieścić w komórce następnej (na prawo od niej). Teraz proszę nacisnąć ikonkę XLink a (CDN) z paska narzędzi CDN. - I oto mamy całkiem nowy cennik poszerzony o kolumnę z ceną detaliczną! Jakie to proste!!! Jeśli w komórce z napisem BAZA(C:\FPP\DEMO) zamiast c:\fpp\demo wpiszesz nazwę katalogu z danymi Twojej firmy dostaniesz Twój firmowy cennik. 3.4 Sposoby pobierania danych do arkusza JuŜ na pewno się domyśliłeś, Ŝe aby utworzyć raport naleŝy go najpierw opisać w arkuszu Excela. Opis taki tworzymy za pomocą instrukcji języka opisu danych CDN (w skrócie V1). Zasady języka V1 opisane są w rozdziale 4. Kiedy opis jest gotowy - rozpoczynamy transmisję danych. MoŜna to zrobić na dwa sposoby: przez naciśnięcie kursorem myszy przycisku z paska narzędzi CDN

12 Str. 12 danych. przez wybranie z menu CDN funkcji Import Po wykonaniu jednej z tych czynności zostanie uruchomiony program sprawdzający formalną poprawność przygotowanego opisu. Jeśli zostaną wykryte błędy naleŝy je usunąć i ponownie uruchomić funkcję pobrania danych. Podczas trwania transmisji wyświetlane jest okno Przesyłanie danych... (Proszę czekać). Zakończenie transmisji sygnalizowane jest komunikatem Transmisja zakończona. Komunikat wyświetlany jest przez sekundę, po czym sterowanie oddawane jest do programu MS Excel. Transmisja moŝe być przerwana przez naciśnięcie klawisza <Esc> lub kliknięcie lewym przyciskiem myszy na przycisku STOP. Jest jeszcze jeden rewelacyjny sposób korzystania z baz danych CDN Klasyka w arkuszu MS Excel. Ten sposób to wykorzystanie dwóch funkcji: CDNSUMA i CDNPOLE, które XLink (CDN) dodaje do zbioru funkcji Excela (patrz opis w rozdziale 5).

13 Podręcznik UŜytkownika Str Język opisu danych CDN - V1 Pewnie zawsze Ci się wydawało, Ŝe nauczyć się nowego języka to cięŝka praca. Tak było do dzisiaj. Języka opisu danych CDN (V1) moŝesz nauczyć się w jeden dzień! Język opisu danych CDN-V1 jest prostym zbiorem 4 komend i kilku zasad ich uŝywania. SłuŜą one do opisu, w arkuszu MS Excel, danych z bazy danych utworzonej przez dowolny program CDN Klasyka. W tym rozdziale znajdziesz szczegółowy opis instrukcji języka V1. Teraz są dla Ciebie nieznane i mogą wydawać się skomplikowane. Gdy je poznasz na pewno polubisz. 4.1 Struktura opisu raportu w języku V1 Aby przygotować raport lub zestawienie danych z bazy danych CDN Klasyka naleŝy w wybranym arkuszu, przygotować opis według schematu przedstawionego poniŝej. Zobacz teŝ przykłady w szablonie XLINK.xlt. BAZA( ścieŝka dostępu do bazy danych FPP, FORMATUJ ) LISTA( zbiór danych, klucz sortowania, filtr ) linia opisu zawartości listy (kaŝda komórka zawiera odwołanie do innego pola listy) do 10 wierszy opisu stopki listy KONIEC KaŜdy opis raportu musi zaczynać się słowem kluczowym BAZA, po którym umieszczana jest (w nawiasach) ścieŝka dostępu do bazy danych. W tej samej kolumnie i następnym wierszu powinno znajdować się słowo kluczowe LISTA z argumentami opisanymi poniŝej. Słowo KONIEC znajdujące się w tej samej kolumnie kończy opis raportu. 4.2 Instrukcja BAZA Instrukcja BAZA wskazuje katalog, z którego będą czytane dane. Argumentem instrukcji jest ścieŝka dostępu do bazy danych dowolnego z programów fakturująco-magazynowych lub księgowych z serii CDN Klasyka. Inaczej mówiąc instrukcja BAZA jest po to, by wskazać miejsce na dysku, gdzie XLink (CDN) ma poszukać Ŝądanych danych.

14 Str. 14 Opcjonalnie jako drugi parametr, po przecinku, moŝe wystąpić słowo: FORMATUJ, HIERARCHIA, albo oba te słowa. Opcjonalnie oznacza, Ŝe jeŝeli nie wystąpi to nie ma problemu. FORMATUJ: Jeśli jako argument instrukcji BAZA pojawi się słowo formatuj, to w tworzonym raporcie przenoszone będzie zaprojektowane formatowanie komórek tzn. wartości z bazy danych będą wyświetlane taką samą czcionką, w takim samym kolorze, układzie tekstu i innych atrybutach formatowania właściwych dla komórki opisującej daną wielkość w definicji listy. Czyli, jeŝeli zapiszemy, Ŝe lista kontrahentów ma zawierać telefon i komórka odwołująca się do pola telefon będzie miała kolor zielony, to wszystkie numery telefonów w utworzonym raporcie będą w kolorze zielonym. HIERARCHIA: Jeśli jako argument instrukcji BAZA pojawi się słowo hierarchia, to na nowo tworzone listy będzie załoŝona hierarchia i moŝna będzie całą listę zwinąć do jednej komórki. Dodanie opcji hierarchia zwalnia wykonanie raportu o 5 do 10%. Przykłady: BAZA(c:\kh2005\wzor ) BAZA(C:\FPP\DEMO, formatuj) listy bez hierarchii listy bez hierarchii przenoszenie formatowania komórek BAZA(C:\KP2005\WZORZEC,hierarchia) na listy zakładana będzie hierarchia (mogą być zwijane bądź rozwijane) BAZA(c:\fa\demo,formatuj+hierarchia) i formatowanie, i hierarchia 4.3 Instrukcja LISTA Lista, która ma być wyświetlona, musi być opisana przynajmniej w trzech wierszach: pierwszy wiersz zawiera słowo kluczowe LISTA i w nawiasach kolejno: nazwę pliku z bazy danych (np. fp:materia), nazwę klucza wg którego lista ma być posortowana (np. fpma:kkod), wyraŝenie filtrujące (np. fpma:stan < 1000). drugi wiersz zawiera w kolejnych komórkach, poczynając od kolumny, w której znajduje się słowo kluczowe LISTA, wyszczególnienie pól, które mają być wyświetlone dla tworzonej listy. Kiedy XLink (CDN) juŝ wie skąd, w jakiej kolejności i według jakich kryteriów ma transmitować dane musi mieć jeszcze jasno określone co konkretnie ma wyciągnąć z bazy danych. trzeci wiersz - definicja listy musi być zakończona słowem KONIEC zapisanym w komórce leŝącej w tej samej kolumnie co słowo LISTA. Oznaczenie, Ŝe to juŝ

15 Podręcznik UŜytkownika Str. 15 jest koniec potrzebne jest ze względu na to, Ŝe kaŝda lista moŝe mieć swoją stopkę, czyli dowolne podsumowanie, które moŝe mieć róŝną ilość wierszy Składnia instrukcji LISTA Opisać składnię instrukcji to detalicznie, ze szczegółami, pokazać jej strukturę i elementy. LISTA( zbiór danych, klucz sortowania, filtr ) wyszczególnienie pól listy stopka listy KONIEC A teraz troszkę o tym po co w taki sposób i dlaczego tak! LISTA Słowo LISTA oznacza dla XLink a (CDN), Ŝe ma się przygotować do zapisania w bieŝącym arkuszu listy. Instrukcja LISTA oczekuje trzech argumentów, czyli trzech waŝnych informacji: po pierwsze, z jakiej bazy danych? zbiór danych - nazwa zbioru danych np. fp:tranhead, kp:kontrah. Program oczekuje, Ŝe powiemy mu z którego zbioru z bazy danych mają pochodzić rekordy tworzące listę. Jeśli napiszemy: fp:materia, to XLink (CDN) juŝ wie, Ŝe dane będzie czerpał z pliku przechowującego karty towarów w programie Firma++. Dlaczego piszemy fp:materia? O tym potem, teraz moŝemy tego nie wiedzieć. po drugie, z jakiego uporządkowania danych skorzystać? klucz sortowania - nazwa klucza sortowania do danego zbioru danych; np. fpth:kid, kpko:kkod, fama:kkod. KaŜdy plik z bazą danych ma zaprojektowaną jedną lub kilka sekwencji sortowania. Karty magazynowe mogą być posortowane kolejno według kodu (fpma:kkod), albo kolejno według nazw (fpma:knazwa), albo są tak posortowane, Ŝe najpierw idą towary proste, a potem produkty złoŝone (fpma:kprod). W zaleŝności od tego w jakim układzie chcemy mieć tworzoną listę wskazujemy na odpowiedni klucz sortowania. WaŜne: Wskazanie odpowiedniego klucza ma równieŝ decydujące znaczenie dla szybkości transmisji danych. po trzecie, według jakich kryteriów wybierać dane do listy? filtr - wyraŝenie filtrujące, tzn. wybierające ze zbioru danych tylko dane spełniające określone kryteria

16 Str. 16 np. fpth:typ=2 and fpth:data albo fpma:stan<100. Zwykle nie potrzebujemy mieć listy wszystkich kart materiałowych (faktur, klientów, etc.), a tylko wybrane. Nasz wybór określamy poprzez wyraŝenie filtrujące. Fpma:stan < 1000 XLink (CDN) zrozumie jako Ŝądanie, by na liście znalazły się tylko te towary, których aktualny stan w magazynie jest mniejszy niŝ 1000 jednostek. WyraŜenie filtrujące zakłada filtr na transmitowane dane. Ujrzymy tylko te dane, które spełniają zadane warunki. Filtr moŝe być bardzo rozbudowany, a do jego konstrukcji moŝemy uŝywać nazw pól z aktualnie przetwarzanej bazy danych, stałych liczbowych (100, 15, 29), stałych znakowych ( Kraków, biuro ). Funkcja UPPER PoniewaŜ klucze sortujące budowane są bez uwzględniania wielkości liter, czasami bardzo zdecydowanie przyśpieszymy wyszukiwanie danych jeŝeli będziemy porównywali ciągi znakowe przekonwertowane do wielkich liter. Robi się to przez uŝycie funkcji UPPER. Zamiast fpth:kon = fpko:kod lepiej jest zapisać upper(fpth:kon) = upper(fpko:kod). Np. filtr fpko:miasto = Kraków wyodrębni wszystkich klientów, którzy w polu miasto mają napisane: Kraków. Ci którzy mają: KRAKÓW, albo kraków nie zostaną uwzględnieni. Natomiast filtr: upper(fpko:miasto) = KRAKÓW będzie przezroczysty dla wszystkich klientów z Krakowa, bez względu na to jakimi literami zapisano nazwę miasta. Format zapisu dat Pewnie zdziwił Cię NiŜej opowiem troszkę o datach w MS Excel i programach CDN Klasyka. Teraz tylko krótko: zapis 05/06/01 jest dla XLink a (CDN) zwykłym tekstem. Wystarczy jednak napisać datę w oficjalnym formacie np. 05/08/21 (rok/miesiąc/dzień) i poprzedzić ten napis jest zrozumiały dla XLink a (CDN) i poprawnie interpretowany jako data. znajduje się na klawiaturze nad cyfrą 2 i w gwarze komputerowej nazywa się: (at). Do tej pory wskazaliśmy XLink owi (CDN) skąd ma czerpać dane, w jakiej kolejności i według jakiego filtra. Kolejny krok, to określenie zawartości kolumn listy, która będzie efektem jego pracy.

17 Podręcznik UŜytkownika Str. 17 pola (kolumny) listy Arkusz w MS Excel podzielony jest na komórki. XLink (CDN) spodziewa się w kaŝdej kolejnej komórce opisu wskazującego jednoznacznie na konkretną informację. Wiersz poniŝej wiersza z napisem LISTA powinien zawierać opisy kolejnych kolumn listy (raportu, zestawienia). Opis pierwszej kolumny powinien być wpisany w tej samej kolumnie arkusza, co instrukcja LISTA. W kaŝdej z komórek moŝe się znaleźć: 1. pole z bazy danych (np. fpma:nazwa, fpma:cenas1). Do pola z bazy danych odwołujemy się przez podanie jego nazwy poprzedzonej prefiksem. Prefiks wskazuje na program i nazwę pliku przechowującego bazę danych (np. fpma oznacza program FPP i plik materia). Szczegółowy opis zasad odwoływania się do elementów baz danych CDN Klasyka znajduje się w rozdziale 7. Jest pewien kłopot z przenoszeniem dat z baz danych CDN Klasyka do MS Excel. Zwykle datę pamięta się jako liczbę dni od jakiegoś miejsca w historii. W bazach danych CDN Klasyka data jest pamiętana jako przesunięcie w stosunku do (dlaczego? to tajemnica!). Excel z kolei wyznacza datę jako przesunięcie w stosunku do Jest róŝnica 99 (lat) * 365 (dni w roku) + 24 (lata przestępne) + 3 (przesunięcie )= PoniewaŜ Excel traktuje rok 1900 jako przestępny, co nie jest prawdą, faktyczna róŝnica jest o jeden mniejsza i wynosi: Stąd jeŝeli w liście będą umieszczane daty naleŝy przedstawiać je w postaci wyraŝenia: pole oznaczające datę (np. fath:data ), a komórkę sformatować jako datę w wygodnej dla raportu postaci. Istnieje równieŝ funkcja automatycznie przeliczająca datę wysłaną z baz danych CDN Klasyka do formatu czytelnego dla MS Excel. Jest to funkcja format. Tak więc zamiast: fath:data 36161, moŝemy wpisać w komórce: data zostanie sformatowana następująco: 21/01/2005 (dzień/miesiąc/rok). Dodając kropkę, otrzymamy: wyraŝenie złoŝone z róŝnych pól bazy danych. (np. wyraŝenie fpma:cenas1*fpma:po/100 wylicza kwotę podatku VAT od danej ceny). WyraŜenie takie moŝe się składać z dowolnej ilości pól przetwarzanej bazy danych połączonych operatorami arytmetycznymi (*, +, -, /), albo operatorem konkatenacji: &. Konkatenacja znaczy łączenie wielu w jedno i dotyczy ciągów znakowych. Jeśli jedno pole bazy danych przechowuje kod pocztowy, a drugie nazwę miejscowości, a chcemy te informacje umieścić w jednej kolumnie listy, to wystarczy napisać: kpko:kodp & kpko:miasto (przyjęty zapis dotyczy pól z bazy kontrahentów programu Księga Podatkowa).

18 Str pole z innego pliku Lista budowana jest z elementów jednej konkretnej bazy danych. Ale często potrzebujemy umieścić na niej pole, które jest przechowywane w innej bazie danych. Aby to uczynić trzeba skorzystać z funkcji: POLE (patrz opis w rozdziale: 4.4). 4. wynik sumowania po elementach dowolnego pliku w tym samym katalogu. Zdarzyć się moŝe, Ŝe np. dla kaŝdego towaru w magazynie będziemy chcieli podać łączną liczbę sprzedanych egzemplarzy. Wtedy robiąc listę opartą o bazę danych kart magazynowych potrzebujemy zsumować wybrane rekordy w bazie elementów faktur sprzedaŝy. Właśnie dla takich sytuacji wymyśliliśmy funkcję SUMA. Jej opis znajduje się w rozdziale: dowolny ciąg znaków. Oczywiście moŝesz w komórce umieścić napis bez sensu z punktu widzenia programu XLink (CDN), ale waŝny dla Ciebie (np. Kasia). 6. deklarację nowej listy (LISTA). KaŜda lista moŝe mieć swoją podlistę np. lista faktur moŝe mieć podlistę płatności do kaŝdej faktury. Jest jeden warunek: podlista powinna być ostatnim polem na liście. Pola występujące po deklaracji podlisty nie są analizowane przez XLink a (CDN). Nie muszę pisać o tym jak zdefiniować podlistę, bo jest to dokładnie taka sama lista jak ta, którą właśnie opisuję. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o moŝliwościach podlisty zacznij czytać rozdział 4.3 od początku. I to by juŝ wystarczało. MoŜna napisać KONIEC i XLink (CDN) juŝ wie co ma robić. Ale czasami potrzebujemy przygotować podsumowanie raportu, albo sumować podlisty, albo dodać coś o czym jeszcze nikt nie ma pojęcia. Aby to było moŝliwe jest: stopka listy Pomiędzy wierszem opisującym elementy listy, a wierszem zawierającym instrukcję kończącą definicję listy moŝna zaprojektować do 10 wierszy podsumowania listy. MoŜna stosować dowolne konstrukcje dostępne w MS Excel. Jeśli będziemy chcieli sumować jakąś kolumnę naleŝy pamiętać o tym, by adres komórki od której rozpocznie się sumowanie był wyraŝony bezwzględnie (np. =SUMA(B$5:B8); jeŝeli zapiszemy =SUMA(B5:B8) to w czasie kopiowania Excel automatycznie przeadresuje odwołania do sumowanych komórek i zamiast w sumować wszystkie wiersze począwszy od 5, będzie sumował tylko trzy ostatnie wiersze). Przykład

19 Podręcznik UŜytkownika Str. 19 Niektórzy wolą zobaczyć niŝ usłyszeć. Dla nich są przykłady. Potrzebuję listę klientów, którzy po 1 stycznia 2005 dokonali jednorazowych zakupów na kwotę ponad 100 złotych. Dla kaŝdego klienta powinna być wyświetlana jego nazwa i wartość netto i brutto transakcji oraz pełne numery faktur spełniających zadane warunki. Dobrze, by było dowiedzieć się takŝe o sumę (netto i brutto) wszystkich takich faktur. A B C D 1 BAZA(c:\fpp\demo) 2 LISTA(fp:tranhead, fpth:knumer, fpth:typ=2 and fpth:total>100 and 3 fpth:k_nazwa1 fpth:total fpth:total+fpth:vat fpth:numer & '/' & fpth:rok & '/' & fpth:seria 4 =SUMA(B$7:B3) =SUMA(C$7:C3) 5 KONIEC 6 Nazwa klienta Wartość netto Wartość brutto Numer faktury 7 Uwaga: jeŝeli po zakończeniu importu danych podsumowanie będzie wynosiło 0, naleŝy nacisnąć klawisz <F9> w celu zsumowania komórek. W nowszych wersjach MS Excel moŝe pojawić się równieŝ komunikat o odwołaniach cyklicznych do komórek naleŝy go anulować. 4.4 Funkcja POLE Funkcja POLE pozwala wprowadzić do bieŝącej komórki pole z pliku innego niŝ ten na którym oparta jest lista. Standardowa lista budowana jest z elementów jednej konkretnej bazy danych (faktur, dekretów, kontrahentów, kart magazynowych). Często jednak potrzebujemy umieścić na niej wartość pola, przechowywanego w innym zbiorze z bazy danych. Wytrychem, który otworzy nam dostęp do takiego pola jest funkcja POLE. O ile LISTA zwraca nam zbiór rekordów, POLE zwraca tylko jedno pole z danego pliku według relacji opisanej w wyraŝeniu filtrującym (filtr) Składnia wywołania funkcji POLE POLE( zbiór danych, klucz sortowania, filtr, wyraŝenie ) Wiemy juŝ co znaczy zbiór danych, klucz sortowania, kaŝdy pamięta co to jest filtr. Do wyjaśnienia pozostały tylko dwa terminy: POLE i wyraŝenie.

20 Str. 20 POLE To słowo powinno wystąpić po to, aby XLink (CDN) wiedział, Ŝe w tym momencie oczekuje się od niego, aby wziął pole z innej bazy danych, niŝ ta na podstawie, której tworzona jest lista. zbiór danych, klucz sortowania, filtr Na podstawie tych danych XLink (CDN) będzie wiedział do jakiej bazy danych sięgnąć (zbiór danych), jak się do niej dobrać (klucz sortowania), i według jakich kryteriów wybrać Ŝądane pole. JeŜeli wiele rekordów w bazie danych będzie spełniało zadane kryteria - wybrany zostanie pierwszy w zadanej kolejności sortowania (klucz sortowania). wyraŝenie - pole z bazy danych Po to by program wiedział czego ma szukać. Podajemy nazwę pola, albo wyraŝenie zbudowane z kilku pól. Wartość tego pola (wyraŝenia) będzie umieszczona w danej kolumnie arkusza. (np. fpko:tel - to numer telefonu do kontrahenta, albo fpko:nazwa1 & fpko:nazwa2 to połączone dwie linie nazwy kontrahenta) Przykłady zastosowania funkcji POLE Potrzebuję listę klientów, którzy po 1 stycznia 2005 dokonali jednorazowych zakupów na kwotę ponad 100 złotych. Dla kaŝdego klienta powinna być wyświetlana jego nazwa, numer telefonu i nazwisko osoby reprezentującej firmę. A 1 BAZA(c:\fpp\demo) B 2 LISTA(fp:tranhead, fpth:knumer, fpth:typ=2 and fpth:total>100 and 3 fpth:k_nazwa1 POLE(fp:kontrah, fpko:kkod, fpko:kod=fpth:kon, fpko:tel & ' - ' & fpko:osoba) 4 KONIEC 5 Nazwa kontrahenta Telefon, kontakt z Funkcja SUMA Funkcja SUMA pozwala wprowadzić do bieŝącej komórki wynik sumowania wartości pól z pliku innego niŝ ten, na którym oparta jest lista. To prawie tak samo jak z instrukcją POLE: trzeba coś zrobić na boku.

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 1. Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 2. Dostosowanie kolejności danych w tabeli przestawnej :: Trik 3. Wyznaczanie najmniejszej wartości z pominięciem liczb ujemnych :: Trik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym S t r o n a 1 Bożena Ignatowska Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym Wprowadzenie W artykule zostaną omówione zagadnienia związane z wykorzystaniem funkcji tekstowych w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Konserwacja i archiwizacja bazy danych Kraków, grudzień 2008r. Konserwacja bazy danych Konserwacja baz danych naleŝy do dobrych i poŝytecznych

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 1. Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 2. Warunkowe podsumowanie z wielu kolumn :: Trik 3. Komunikaty o błędach niewidoczne na wydruku :: Trik 4. Wyliczanie wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Dane umieszczone w oddzielnych zestawieniach

Rys. 1. Dane umieszczone w oddzielnych zestawieniach :: Trik 1. Wyszukiwanie danych w kilku tabelach jednocześnie :: Trik 2. Wygodna nawigacja po obszernych zakresach danych :: Trik 3. Szybka analiza bazy danych :: Trik 4. Wynik formuły i jej składnia w

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD 1. Pobranie rozszerzenia Na stronie logowania do systemu w ramce nowości znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. 1 2 DOS DLA OPORNYCH Łukasz Sosna Skład i łamanie: Patrycja Kierzkowska Korekta: Anna Matusewicz Wydanie pierwsze, Toruń 2006 ISBN: 83-60320-12-8 Wszelkie prawa zastrzeŝone! Autor oraz Wydawnictwo dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA słuŝy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie z TU Kraków, grudzień 2008r. Rozliczanie z TU Pod pojęciem Rozliczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będziemy rozumieć ogół

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip :: Trik 1. Analiza działania formuły krok po kroku :: Trik 2. Przejrzysty harmonogram zadań :: Trik 3. Dane w kolejności losowej :: Trik 4. Najszybszy sposób utworzenia kopii arkusza :: Trik 5. Szybka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4 Integracja z Facebook Wersja 7.2.4 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Podsumowanie kwot występujących w co drugim wierszu

Trik 1 Podsumowanie kwot występujących w co drugim wierszu :: Trik 1. Podsumowanie kwot występujących w co drugim wierszu :: Trik 2. Rozmiar kolumny arkusza w milimetrach :: Trik 3. Blokada obszaru roboczego arkusza :: Trik 4. Dostęp do róŝnych skoroszytów za

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 6 dr inż. Maria Lachowicz Zagadnienia poruszane w ramach

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter147/1_wygodne_formanty.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter147/1_wygodne_formanty.zip :: Trik 1. Obsługa rejestrów za pomocą pól wyboru :: Trik 2. Rozbudowa obliczeń w tabeli przestawnej :: Trik 3. Lista dat późniejszych o określoną liczbę miesięcy :: Trik 4. Przypisywanie cen do towarów

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie

Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie Spis treści: I. Wprowadzenie...2 II. Instrukcja instalacji szablonu aukcji Allegro.3 III. Jak wystawiać przedmioty

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Trik 1 WyróŜnianie najlepszych wyników sprzedaŝowych

Trik 1 WyróŜnianie najlepszych wyników sprzedaŝowych :: Trik 1. WyróŜnianie najlepszych wyników sprzedaŝowych :: Trik 2. Wygodniejsza praca z powiązanymi skoroszytami :: Trik 3. Poprawny zapis wartości czasu :: Trik 4. Szybka zmiana kryterium podsumowania

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Organizacja żywienia i HACCP I Dariusz Kwiecień Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tworzenie bazy danych... 2 3. Formatowanie arkusza jako

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem.

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 5 MS Word korespondencja seryjna Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania korespondencji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW

Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW System KS-FKW składa się z - bazy danych, schemat KS - część dla danych wspólnych dla programów KAMSOFT - bazy danych, schemat FK (lub FKxxxx w zaleŝności

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika (wersja 1.0) Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy programu Microsoft Access

2. Podstawy programu Microsoft Access 8 Wprowadzenie do projektowania baz danych 2. Podstawy programu Microsoft Access Baza danych utworzona w programie Microsoft Access składa się z wielu obiektów róŝnych typów. MoŜna podzielić je na dwie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamówień

Instrukcja obsługi zamówień Instrukcja obsługi zamówień Spis treści:. Proces realizacji zamówienia tworzonego bezpośrednio w str.. Proces realizacji zamówienia stworzonego w programie aptecznym i wysłanego Internetem do. str. 8.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo