Znak sprawy: D Piotrków Tryb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: D.26.11.2015 Piotrków Tryb. 02.11.2015"

Transkrypt

1 Znak sprawy: D Piotrków Tryb Zapytanie ofertowe dostawa i montaż regałów jezdnych do magazynu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Spalska 120, Tomaszów Mazowiecki część I (zamówienie nie przekracza kwoty euro i jest wyłączone ze stosowania Ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8) I. Nazwa i adres zamawiającego Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Toruńska 4, Piotrków Trybunalski, tel , fax , II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów jezdnych do magazynu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Spalska 120, Tomaszów Mazowiecki. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w transporcie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - demontaż starych regałów, - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, - wykonanie ław betonowych o szerokości 30 cm i głębokości 25 cm, - wykonanie prawidłowego montażu szyn jezdnych do podłoża, - montaż regałów przesuwnych, - montaż wszystkich elementów wyposażenia (tabliczki, ograniczniki, itp.). - usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, - likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 5. Dostarczone regały powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz nie obciążone prawem osób trzecich, i uwzględniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i Wszystkie prace wykonane zostaną zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami BHP i P.POŻ. 7. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na warunkach określonych we wzorze umowy załącznik nr Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. 9. Wykonawca przeszkoli pracowników zamawiającego w zakresie obsługi regałów. 10. Zamówienie dotyczy dostawy wykonania ław betonowych i dostawy regałów jezdnych w części magazynu archiwalnego oznaczonej w załączniku nr 2 jako część I. 1

2 III. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2015 r. IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: - posiadania wiedzy i doświadczenia warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, nie mniej niż 3 dostaw o wartości min zł brutto każda polegających na dostawie i montażu regałów jezdnych metalowych. V. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy: - formularz ofertowy podający cenę ryczałtową według wzoru na załączniku nr 4, - wykaz minimum 3 dostaw o wartości min zł brutto każda wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, - atest higieniczny na wyroby tj. regały jezdne i stacjonarne, - klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień wg EN :2007 lub równoważnej, - certyfikat zgodności na wyrób o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa wg normy PN-88/M lub równoważnej, - ekspertyzę techniczną dotyczącą badań statycznych regałów jezdnych i stacjonarnych przeprowadzoną przez niezależną jednostkę naukowo-badawczą uwzględniającą ich poszczególne elementy tj: a) półki o wymiarze 1,10 metra, b) ściany bocznej słupkowej, c) toru stalowego, d) kół żeliwnych, e) ramy regału, f) zaczepu półki. - zdjęcia elementów regałów (półki, toru, kół jezdnych), zdjęcia mogą być załączone na płycie CD, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazania oświadczeń i dokumentów, a także wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie faksem lub drogą elektroniczną. 2. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony zamawiającego Anna Sitarz-Teżyk 3. Numer fax-u i adres poczty elektronicznej zamawiającego, na który należy przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje to: fax: , 2

3 VI. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. 2. Oferta, a także wszystkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentacji. 3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką. 4. Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty cenowej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby upoważnione. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. VII. Miejsce i termin składania ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim., ul. Toruńska 4, Piotrków Tryb, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godziny Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. VIII. Opis sposobu obliczania ceny 1. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. 2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania (w tym koszty transportu), zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. 3. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje. 4. W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto, która będzie brana pod uwagę do porównania ofert. IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryteriów: a) Cena o wadze 100%. X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie ww. zamówienia w miejscu wskazanym przez zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 3

4 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji. Załączniki 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2) Projekt rozmieszczenia regałów 3) Wzór umowy 4) Formularz ofertowy 5) Wykaz dostaw 4

5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego D Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia WYMIARY REGAŁÓW: 1) Regały stacjonarne: a) wysokość regałów: 215 cm, b) Odstępy między półkami: 36 cm, c) Liczba półek w pionie: 5 użytkowych + 1 kryjąca, d) Regulacja półek co 3 cm, e) Półki mocowane na zaczepy, f) Nośność pólek nie mniej niż 80 kg/ metr bieżący półki, g) Długość półek 110 cm, głębokość półek 42 cm. 2) Regały jezdne: a) wysokość regałów: 215 cm, b) Odstępy między półkami: 36 cm, c) Liczba półek w pionie: 5 użytkowych + 1 kryjąca, d) Regulacja półek co 3 cm, e) Półki mocowane na zaczepy, f) Nośność pólek nie mniej niż 100 kg/ metr bieżący półki, g) Długość półek 110 cm, głębokość półek 42 cm. h) Stężenia krzyżowe oraz listowy poziome o zabezpieczające przed przesunięciem się dokumentów na sąsiednią półkę. KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA SZYN JEZDNYCH Szyny jezdne powinny być wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Mogą być zastosowane dwa rodzaje szyn: szyny prowadzące oraz szyny jezdne. Szyny prowadzące muszą posiadać odpowiednio wyprofilowaną bieżnie do prowadzenia koła odpowiadające wklęsłej powierzchni wieńca koła prowadzącego. Szyna profilowana będzie posiadać specjalną wypukłą bieżnie w kształcie wycinka koła. Promień bieżni będzie dopasowany do promienia koła wklęsłego. Szyny jezdne powinny być płaskie. Szerokość szyn 70 mm +/- 3 mm, natomiast wysokość szyn jezdnych nie powinna być mniejsza niż 15 mm. Wyklucza się jakiekolwiek spawy czy zgrzewy łączące szynę z innymi elementami. Do szyn jezdnych będą zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwanie regałów poza obszar ich pracy. Tolerancja w montażu szyn jezdnych ± 1 mm na 1 mb szyny jezdnej. Do szyn montowanych nawierzchniowo należy zamontować obustronne najazdy z blachy ocynkowanej gr. min 2 mm i szer. 100 mm. Każdy odcinek szyny musi być połączony ze sobą w idealnym poziomie, takie ustawienie szyn powoduje łagodne przetaczanie koła regału na połączonych szynach. Dla zapewnienia utrzymania należytej czystości torowiska regałów każdy z regałów powinien być wyposażony w system samoczynnego czyszczenia torowiska, utrzymującego stan torów w czystości dzięki czemu możliwe jest ograniczenie sytuacji niebezpiecznych w trakcie obsługi regałów (np. wykolejenie). System samoczynnego czyszczenia torowiska ma nie dopuszczać do przenoszenia zanieczyszczeń w łańcuch prowadzący, jak również w prowadzenie antywyważnika. 5

6 Ze względu na słabe podłoże w pomieszczeniu magazynu należy wykonać ławy betonowe (zgodnie z projektem rozmieszczenia szyn jezdnych wraz z wykonaniem ław betonowych załącznik nr 2) z betonu B-20 o szerokości 30 cm, w tym wykonawca musi: - wyciąć istniejące płytki na szerokość od 35 cm do 50 cm pod posadowienie każdego toru jezdnego, oraz na głębokość minimum 25 cm, - usunąć powstały gruz posadzkowy i wywieść go na własny koszt, - wykonać ławy betonowe, - ułożyć tory jezdne, - estetyczne uzupełnienie brakujących płytek i zafugowanie spoin. Ława zaczyna się 69 cm od ściany lub 49 cm od grzejników lub innego elementu wystającego najdalej od ściany. W tym miejscu nie może być styropianu ani żadnych innych warstw miękkich. Odchył poziomu w powierzchni posadzki nie może przekraczać wartości 4 mm na długości 6m. KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA PODSTAW JEZDNYCH Podstawa regału powinna być wykonana ze specjalnego profilu ceowego o grubości blachy min. 2,0 mm i wysokości profilu min 140 mm. Cała podstawa powinna być wykonana w formie spawanych poziomych kratownic segmentowych. Długość segmentów nie powinna być większa niż 2-2,5 mb. Elementy poprzeczne podstaw regałów muszą być również wykonane z blach stalowych o grubości min 2,0 mm i stanowią jednocześnie konstrukcję wsporczą do mocowania kół jezdnych. Koła jezdne regałów wykonane mają być z żeliwa dla zapewnienia prawidłowego i cichobieżnego przesuwu regałów, jak również dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości. Wymagane są dwa rodzaje kół koła jezdne płaskie oraz koła jezdne prowadzące dostosowane do kształtu szyny. Koła jezdne prowadzące mają zapewnić równoległy przesuw regałów. Koła prowadzące posiadają wyprofilowana bieżnie dostosowaną do kształtu szyny jezdnej. Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki muszą być osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarownych, nie wymagających konserwacji. Do podstaw jezdnych muszą być zamontowane odboje dystansowe o długości min 30 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. Podstawy jezdne muszą mieć zamontowane antywywazniki zapobiegające przed przechyłem regału. Podstawy jezdne mają być pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary RAL KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA NAPĘDU REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH Regały przejezdne muszą być wyposażone w napęd łańcuchowo korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą przemieszczanie regału przez osobę, siłą nie większą niż 50 N. Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej muszą być stalowe. Przemieszczanie regału odbywać się powinno za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyt musi być wykonany z twardego tworzywa sztucznego, zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą. Uchwyt powinien być wykonany w ergonomicznym kształcie (gruszkowym) o średnicy min 45 mm, nie dopuszcza się uchwytów cylindrycznych. Długość ramienia pokrętła powinna wynosić min 200 mm. Układ napędowy ma być wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Nie dopuszcza się blokady w postaci zamka oraz zastosowanie tzw. sprzęgła, działającego w momencie napotkania oporu. Ze względu na duże obciążenie jakie będą przenosić regały napęd musi być przekazywany od korby poprzez system przekładni na koło zębate zespolone z wałkiem napędowym a następnie poprzez wałek na koła zębate znajdujące się w przedniej i 6

7 tylnej części regału (dla regałów o długości powyżej 6 m) lub na koło zębate znajdujące się środkowej części regału (dla regałów o długości poniżej 6m), zazębiające się z łańcuchami umieszczonymi wzdłuż skrajnych szyn lub łańcuchem umieszczonym wzdłuż środkowej szyny. Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy wykonany z jednolitej blachy zimnowalcowanej i malowanej proszkowo na kolor uzgodniony z zamawiającym. KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA ŚCIAN BOCZNYCH Ściana boczna regału ma być wykonana z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej, w kształcie dwóch prostokątnych półzamkniętych profili zimno giętych o wymiarach min. 25x40 mm, połączonych ze sobą pełną ścianą. Dwa boki profili stanowią wspólny element profili i wypełnienia ściany. W profilach wykonane wycięcia na zaczepy półek. Zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o grubości min. 3 mm (nie dopuszcza sie zaczepów ze stopów aluminium). Konstrukcja ściany bocznej i zaczepu będzie pozwalać na niezależne mocowanie zaczepów po obu stronach ściany bocznej regału. Ze względu na rodzaj przechowywanych materiałów winien zostać zachowany warunek dowolnej zmiany rozstawu półek co 30 mm, bez konieczności użycia narzędzi. Ściany boczne muszą być w sposób trwały połączone z podstawą jezdną regału tj. za pomocą połączeń śrubowych, nie dopuszcza się łączenia zatrzaskowego. Dodatkowo dla zapewnienia sztywności całej konstrukcji ściany boczne regału winny być połączone poprzez stężenia krzyżowe oraz półkę górną reagału. Ściany boczne pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary RAL Malowanie ścian po wykonaniu wszystkich otworów i zagięć. KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA PÓŁEK Półki wykonane ze stali zimnowalcowanej i pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary RAL 9002, trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na krótszej, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i nie występowania ostrych krawędzi. Na krótszym boku półki wykonane specjalne wycięcia otwory do mocowania zaczepów. Wytrzymałość półek 80kg/mb półki. Wszystkie półki będą spinane w narożach celu zabezpieczenia ich (nie dopuszcza się zgrzewania oraz spawania półek). Dla zapewnienia wytrzymałości 80 kg/mb półki powinny posiadać specjalne wzmocnienie w kształcie ceownika kapeluszowego. Wzmocnienie to powinno być w sposób trwały połączone z półką poprzez zastosowanie zgrzewu punktowego co 15 cm. Wysokość wzmocnienia powinna dostosowana od grubości półki. Wszystkie półki zawieszane na specjalnych zaczepach gr. min. 3 mm.. Dla zachowania jednolitego odstępu między półkami, grubość półki winna wynosić 30 mm. W celu zabezpieczenia zbiorów przed przypadkowym przesuwem na sąsiednie półki, musi być wykonany i zamontowany stalowy tylny ogranicznik przesuwu o wysokości mm, mocowanego do tylnej krawędzi półki za pomocą 4 zaczepów z możliwością jego swobodnego demontażu bez użycia narzędzi (1 szt. na każdą półkę użytkową w regałach jednostronnych oraz 1 szt. na każde 2 półki użytkowe w regałach dwustronnych). Tylny ogranicznik będzie spełniać swoją funkcję również w sytuacji, gdy sąsiadujące ze sobą półki (w regałach dwustronnych) nie są umieszczone na tej samej wysokości. KONSTRUKCJA ŚCIAN TYLNYCH REGAŁÓW Ściana tylna regału ma być wykonana w postaci stężeń krzyżowych. Stężenia krzyżowe muszą być pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary RAL 9002, powłoka odporna na ścieranie. KOLORYSTYKA i MALOWANIE REGAŁÓW Regały powinny być pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary RAL 9002, powłoka odporna na ścieranie. Panele czołowe malowane na kolor RAL Powłoka 7

8 odporna na ścieranie. Malowanie powinno być po wykonaniu zagięć blachy, z której wykonane są regały i półki. INNE WYMAGANIA: 1. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA Mechanizm przesuwu każdego regału wyposażony w blokadę, która zabezpiecza osobę znajdującą się w przejściu między regałami przed przypadkowym zgnieceniem. Miedzy regałami muszą znajdować się odboje gumowe. Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian osłon pozbawione ostrych krawędzi. Elementy oporowe montowane na szynach zapobiegające przesuwanie regałów poza obszar ich pracy. 2. TRANSPORT. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta, oznaczenie ( nazwę handlową), nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 3. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REGAŁÓW: Regały muszą być opisane następująco: a) Numer regału, b) Tabliczka znamionowa zawierająca następujące dane; - nominalna nośność półek, - nośność całkowita regału i wymiary regału, - nazwa producenta. c) Dwie tabliczki opisowe A4 na panel, zamocowane na froncie regału z możliwością wymiany opisu. 8

9 Załącznik 2. Projekt rozmieszczenia regałów D

10 10

11 ZESTAWIENIE REGAŁÓW POMIESZCZENIE ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ODDZIAŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM DLA CZĘŚCI I Poz. Typ Szt. Półki (szt.) 1 PD4-6 (przesuwny podwójny) 2 SD4-6 (stacjonarny podwójny) 3 SJ4-6 (stacjonarny pojedynczy)

12 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego D WZÓR UMOWY na dostawę i montaż regałów jezdnych do magazynu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim zawarta w dniu roku w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Toruńska 4, Piotrków Trybunalski działające na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U nr 123 poz. 698), NIP , REGON , reprezentowane przez Pana dr Tomasza Matuszaka Dyrektora, działającego na podstawie 13 Statutu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim stanowiącego załącznik do Decyzji Nr 49 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 25 sierpnia 2014 r., zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a. zwanym dalej WYKONAWCĄ 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych regałów jezdnych do magazynu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Spalska 120, Tomaszów Mazowiecki w ilości. mb półek użytkowych o parametrach określonych w Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie ich obsługi. 2. Wykonanie ław betonowych zgodnie z instrukcją zawartą w specyfikacji technicznej wykonania odbioru załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 3. Do regałów wykonawca dołączy instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne i wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji w miejscu pracy (dokumentację techniczną itp.) 4. Wykonawca pokrywa koszty ubezpieczenia, transportu i rozładunku regałów. 5. W przypadku dostarczenia sprzętu nie spełniającego warunków zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru. 6. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 2 Sposób wykonania umowy 1. Wykonawca odpowiada za organizację, utrzymanie ładu i porządku, usuwaniu wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużyciu przez Wykonawcę materiałach. 2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać Zamawiającemu. 3. Od chwili rozpoczęcia robót, aż do terminu zakończenia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za roboty. 12

13 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie budowy w okresie od chwili przyjęcia terenu od Zamawiającego do chwili odbioru końcowego. 3 Wynagrodzenie 1. Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości. zł brutto (słownie: w tym należny podatek od towarów i usług (VAT). 2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całokształt kosztów związanych z realizacją umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym. 4 Sposób płatności 1. Podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru (przygotowany przez wykonawcę), którego kopię wykonawca jest zobowiązany załączyć do faktury. 2. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w formie przelewu z konta zamawiającego na konto wykonawcy w terminie 21 dni od otrzymania faktury. 3. Za datę dokonania płatności strony ustalają datę obciążenia konta zamawiającego kwotą płatności. 5 Termin wykonania 1. Strony ustalają termin zakończenia wykonania umowy do r. 6 Przedstawiciele stron do kontaktów 1. Ze strony wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów jest 2. Ze strony zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów jest Anna Sitarz-Teżyk, tel... 7 Warunki gwarancji 1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. 2. W okresie gwarancji zapewniony będzie bezpłatny serwis naprawczy i konserwacja jeśli jest wymagana przez producenta w miejscu zamontowania regałów. 3. W okresie gwarancji wykonawca może obciążyć zamawiającego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy uszkodzenie regałów nastąpiło z winy zamawiającego. 4. Rozpoczęcie usuwania awarii nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, a jej zakończenie w ciągu 5 dni od otrzymania zgłoszenia. 5. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inny termin naprawy, przy czym wymagane jest zgłoszenie tego faktu oraz zgoda w formie pisemnej. 6. Okres gwarancji ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 8 Kary umowne 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki: - w wykonaniu przedmiotu umowy (przekazaniu i wykonaniu szkolenia), 13

14 - w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, - w usunięciu ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu niewykonania umowy. 3. Naliczane kary mają charakter zaliczalny tj. podlegają potrąceniu z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązany on jest zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od wezwania go do zapłaty przez Zamawiającego. 4 W sytuacji, gdy kara umowna nie pokrywa rozmiarów szkody, zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 9 Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach: a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa wykonawcy, nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku wykonawcy, c) nie wykonania umowy w ustalonym terminie, d) wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie i mimo upływu wyznaczonego przez zamawiającego terminu nie dokonania zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 10 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejsza umową własnymi siłami, bez udziału podwykonawców. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw przysługujących mu w stosunku do Zamawiającego lub jakiejkolwiek ich części na podstawie postanowień niniejszej Umowy na osoby trzecie bez wyrażenia na to uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiającego. 5. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy strony podają pod rozstrzygnięcie właściwego sadu powszechnego dla siedziby Zamawiającego

15 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający 15

16 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego D Formularz oferty Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż regałów jezdnych do magazynu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Spalska 120, Tomaszów Mazowiecki część I Zgodnie z warunkami i wymaganiami zapisanymi w zapytaniu ofertowym (D ) z dn oraz obowiązującymi przepisami. Zamówienie wykonamy za cenę ryczałtową: Cena ofertowa brutto... (słownie.) w tym VAT % Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości liczonej od odbioru końcowego na okres miesięcy. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia terminu składania ofert. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach i w terminie określonym w zapytaniu ofertowym w miejscu i czasie wyznaczonym przez zamawiającego. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i akceptujemy jego treść oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Osobą, z którą można kontaktować się w celu uzyskania ewentualnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty jest.. tel., adres 16

17 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego D Składając ofertę w postępowaniu na: Dostawa i montaż regałów jezdnych do magazynu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Spalska 120, Tomaszów Mazowiecki część I ja niżej podpisany. reprezentujący oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat wykonano następujące dostawy LP Nazwa i adres odbiorcy Przedmiot usługi. Wartość dostawy brutto Termin realizacji Pieczątka, podpis Miejscowość, data 17

Do podstaw jezdnych winny być zamontowane odboje dystansowe o długości min. 40 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał.

Do podstaw jezdnych winny być zamontowane odboje dystansowe o długości min. 40 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. Załącznik Nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA PO DOKONANYCH ZMIANACH PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH (z szynami nawierzchniowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Parametry techniczno-użytkowe regałów przejezdnych i stacjonarnych

Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Parametry techniczno-użytkowe regałów przejezdnych i stacjonarnych Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szyn oraz regałów jezdnych i stacjonarnych do siedziby Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE REGAŁÓW. Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107. regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. Uwagi

ZESTAWIENIE REGAŁÓW. Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107. regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. Uwagi Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107 regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. ZESTAWIENIE REGAŁÓW Poz Typ Szt Półki(szt) Półki(mb) Półki(mb) Uwagi wszystkie użytkowe 1 jezdne 6 480 480 420

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH WYMIARY REGAŁÓW Wysokość 250 cm dla wszystkich regałów Długości regałów /patrz projekty aranżacyjne/ Rozstaw półek w świetle 300 mm. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOSTAWY SZYN I REGAŁÓW JEZDNYCH I STACJONARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOSTAWY SZYN I REGAŁÓW JEZDNYCH I STACJONARNYCH Załącznik 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOSTAWY SZYN I REGAŁÓW JEZDNYCH I STACJONARNYCH WYMIARY REGAŁÓW 1. Parter 1.1. Magazyn główny (nr 12) moduł mniejszy 1.1.1. regały jezdne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW

INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW 1. Szyny wykonane ze stali zimnowalcowanej, ocynkowanej. 2. Minimalne wymiary szyn: szerokość 70 mm, wysokość 15 mm; 3. Konstrukcja szyn i technologia ich ułoŝenia powinna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA DOSTAWY I MONTAŻU REGAŁÓW PRZESÓWNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZA DOSTAWY I MONTAŻU REGAŁÓW PRZESÓWNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZA DOSTAWY I MONTAŻU REGAŁÓW PRZESÓWNYCH 1. Zamawiający wymaga uzyskania min. 4 143 mb półek. 2. Zamawiający wymaga, aby regały były nowe i odpowiadały co do jakości, wymogom wyrobów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REGAŁÓW PRZESUWNYCH O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM I REGAŁÓW STACJONARNYCH WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH 1.1. Konstrukcja szyn Szyny jezdne i prowadzące

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: MAGAZYN NR 1 DWUSTRONNE REGAŁY JEZDNE NA ARCHIWALIA 1. Wymiary regałów: maks. wysokość 2260 mm Wymagana ilość metrów bieżących półki użytkowej: 80 m.b. 2. Wszystkie blachy stalowe użyte do wykonania regałów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Numer sprawy: KO-ETO-231/6/11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych do archiwum zlokalizowanego w budynku

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 3 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 64-915 Jastrowie,

Bardziej szczegółowo

Dostawa znaków drogowych pionowych na bazę UMiG w Radzyminie, ul. Weteranów 31. GKMiD UMOWA Nr GKMiD (Projekt Umowy)

Dostawa znaków drogowych pionowych na bazę UMiG w Radzyminie, ul. Weteranów 31. GKMiD UMOWA Nr GKMiD (Projekt Umowy) Załącznik Nr 2 do Zaproszenia UMOWA Nr GKMiD.032.2016 (Projekt Umowy) zawarta w dniu. 2016 r. w Radzyminie, pomiędzy: Gminą Radzymin, z siedzibą w Radzyminie (05-250), Pl. T. Kościuszki 2, NIP: 1251333745,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Dostawa znaków drogowych pionowych na bazę UMiG w Radzyminie, ul. Weteranów 31. GKMiD UMOWA Nr GKMiD (Projekt Umowy)

Dostawa znaków drogowych pionowych na bazę UMiG w Radzyminie, ul. Weteranów 31. GKMiD UMOWA Nr GKMiD (Projekt Umowy) Załącznik Nr 2 do Zaproszenia UMOWA Nr GKMiD.032.2016 (Projekt Umowy) zawarta w dniu. 2016 r. w Radzyminie, pomiędzy: Gminą Radzymin, z siedzibą w Radzyminie (05-250), Pl. T. Kościuszki 2, NIP: 1251333745,

Bardziej szczegółowo

3. OPIS TECHNICZNY REGAŁÓW PRZESUWNYCH (JEZDNYCH) Z NAPĘDEM RĘCZNYM KORBOWYM.

3. OPIS TECHNICZNY REGAŁÓW PRZESUWNYCH (JEZDNYCH) Z NAPĘDEM RĘCZNYM KORBOWYM. Załącznik nr 4 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów ch (jezdnych) z napędem ręcznym korbowym w pomieszczeniach przechowawczych

Bardziej szczegółowo

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3 WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Dostawa i montaż regałów archiwalnych.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Dostawa i montaż regałów archiwalnych. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Dostawa i montaż regałów archiwalnych. Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym, regałów przesuwnych z oraz regałów stacjonarnych do biblioteki. Regały przesuwne z napędem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 14

Spis treści. Strona 2 z 14 Spis treści 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego... 3 2 Tryb udzielenia zamówienia... 3 3 Opis przedmiotu zamówienia... 3 4 Termin wykonania zamówienia... 4 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR ZP/.../2018

PROJEKT UMOWY NR ZP/.../2018 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY NR ZP/.../2018 Umowa zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,

Bardziej szczegółowo

a:.. (nazwa podmiotu będącego wykonawcą)

a:.. (nazwa podmiotu będącego wykonawcą) Znak sprawy: PT.2370/02/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr (Projekt) Zawarta w dniu r. pomiędzy : Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie z siedzibą w: 05-800 Pruszków, ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 13 kwietnia 2018 r. Zmienione brzmienie Załącznika Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów magazynowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIE: Dostawa regałów przesuwnych do wyposażenia archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Brzozowie KOD CPV: 39.13.11.00-0 - Regały archiwalne ZAMAWIAJĄCY: Powiat Brzozowski

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NR.. PRZEDMIOT UMOWY Postępowanie nr: SP3.ZP.271.01.15 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR.. W dniu. roku w Ząbkach pomiędzy:, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą w rezultacie przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR z dnia 25 października 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR z dnia 25 października 2018 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 12/CBR/2018: Wzór umowy UMOWA NR. /2018 zawarta w dniu...2018 r. w Lublinie (dalej zwana jako: Umowa ) pomiędzy: EnergoTech Lublin Sp. z o.o. Al. Witosa 16B 20-315

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

kwocie. złotych netto (słownie.. złotych./100) + VAT.. %, tj. łącznie. złotych brutto (słownie: :.. złotych. /100) zgodnie z przyjętą ofertą.

kwocie. złotych netto (słownie.. złotych./100) + VAT.. %, tj. łącznie. złotych brutto (słownie: :.. złotych. /100) zgodnie z przyjętą ofertą. UMOWA Nr. zawarta w dniu roku w Stalowej Woli pomiędzy Gminą Stalowa Wola z siedzibą ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 239 87 25 Gminą Stalowa Wola Publiczną Szkołą Podstawową nr 11 im. Szarych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych wykaz materiałów załącznik nr 2 do zapytania

Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych wykaz materiałów załącznik nr 2 do zapytania Warszawa 21.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 57/SU/2017 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie: 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. .., reprezentowaną przez.., zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA NR.. .., reprezentowaną przez.., zwanym dalej Wykonawcą UMOWA NR.. Zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim, 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, NIP: 525-10-08-875, REGON 013272620 reprezentowanym przez Jacka Kozłowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr

WZÓR. UMOWA Nr Załącznik nr 4 WZÓR UMOWA Nr.. 2017 Zawarta w dniu... 2017 r. w Zgorzelcu pomiędzy Powiatem Zgorzeleckim z siedzibą przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8a NIP 615-18-11-188 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Pieczątka oferenta OFERTA

Pieczątka oferenta OFERTA (miejscowość, data) Pieczątka oferenta OFERTA Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie cenowe dotyczące: Sprzedaży zestawu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze: - 2 szt. tablica interaktywna

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA DOSTAWY

OFERTA CENOWA DOSTAWY Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA DOSTAWY Dostawa i montaż pieca olejowego w kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej., STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Wykonanie, dostawa i montaż regału jezdnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym: Wrocław 19. listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art.

WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia ofert (propozycji cenowej) na: WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R UMOWA NR. Zawarta w dniu.. r. w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, NIP.

W Z Ó R UMOWA NR. Zawarta w dniu.. r. w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, NIP. W Z Ó R Załącznik nr 4 UMOWA NR Zawarta w dniu.. r. w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, NIP.. w imieniu którego działają: 1. 2. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa Regałów jezdnych do biblioteki w Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa Regałów jezdnych do biblioteki w Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej. Załącznik nr 7 do SIWZ Nr postępowania: ZP/42/050/D/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa Regałów jezdnych do biblioteki w Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej. 1. Konstrukcja regałów:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia WZÓR UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... 2016 roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 754 30 23 121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.. a, zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 RGK O F E R T A

Załącznik Nr 1 RGK O F E R T A Wykonawca (nazwa i adres firmy) Załącznik Nr 1 O F E R T A Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ewid. 43 we wsi Ćmiszew Parcel

Bardziej szczegółowo

Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych

Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie: Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się dostarczyć

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE UMOWA nr./2017 O realizacji zadania pn. Digitalizacja materiałów archiwalnych z zespołów nr 89/554 Związek Bojowników w Wolność i Demokrację. Zarząd Okręgu Zielonej Górze z lat 1950-1989 i nr 89/430 Biuro

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, posiadającym REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 ZNAK POSTĘPOWANIA 829/DSE/PN/2017 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest: 1. sprzedaż i dostawa

Załącznik nr 2 ZNAK POSTĘPOWANIA 829/DSE/PN/2017 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest: 1. sprzedaż i dostawa Załącznik nr 2 ZNAK POSTĘPOWANIA 829/DSE/PN/2017 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest: 1. sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, kompletnych, wolnych od wad drukarek 3D o

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Jedności Robotniczej 3-5 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Poznańska 9 NIP:,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Załącznik nr 2

UMOWA NR... Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 UMOWA NR... zawarta w dniu... w Pieczyskach, pomiędzy Szkołą Podstawową w Pieczyskach, reprezentowaną przez: 1. mgr Magdalenę Gabas dyrektora szkoły zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ATZ_ SP_ EL 2014

UMOWA nr ATZ_ SP_ EL 2014 UMOWA nr ATZ_ SP_ EL 2014 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadający REGON: 000288917 oraz NIP: 525-00-05-828,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło (projekt)

Umowa o dzieło (projekt) Umowa o dzieło (projekt) Załącznik nr 2 Zawarta w dniu pomiędzy:.. NIP:, regon:. reprezentowanym przez: 1./. zwanego dalej Wykonawcą, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez:

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2015 r. pomiędzy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, z siedzibą w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsku, NIP 839-10-03-052, REGON:000277807, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w. reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego Umowa nr zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Wolsztyn, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, NIP: 923-165-81-41 Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Obrze, ul. Szkolna 19, 64-211

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,

Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Załącznik nr 3 do wniosku z dnia 04-12-2013 r. o wszczęcie postępowania na: Dostawę fabrycznie nowych płyt drogowych do MZGOK Sp. z o.o. w Koninie PROJEKT UMOWY Umowa DTE.3600-.../2013 Zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / roku finansowanego z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

UMOWA Nr / roku finansowanego z Budżetu Województwa Dolnośląskiego. UMOWA Nr / 2015 Zawarta w dniu 08.09. 2014 roku pomiędzy Gminą Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków, NIP 695-13-99-915, REGON 390767883, reprezentowaną przez: Jarosława Wrońskiego- Burmistrza Bolkowa, zwanego

Bardziej szczegółowo

G M I N A M I E J S K A K A M I E N N A G Ó R A. Plac Grunwaldzki 1, Kamienna Góra

G M I N A M I E J S K A K A M I E N N A G Ó R A. Plac Grunwaldzki 1, Kamienna Góra G M I N A M I E J S K A K A M I E N N A G Ó R A Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra Tel.: (+48 75) 64 55 110, Faks: (+48 75) 64 55 150 www.kamiennagora.pl; email: inwestycje@kamiennagora.pl ZIF.7013.1.10.2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../. - PROJEKT

UMOWA nr.../. - PROJEKT w dniu... 2016 r. w Otwocku pomiędzy: UMOWA nr.../. - PROJEKT Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSW w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR.. W dniu. roku w Ząbkach pomiędzy: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR.. W dniu. roku w Ząbkach pomiędzy: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR.. W dniu. roku w Ząbkach pomiędzy:, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą w rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

- p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy :

- p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy : - p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy : 1. Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Kasiurę, z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr. Załącznik Nr 5 str. 1 WZÓR UMOWY UMOWA Nr. Zawarta w dniu... pomiędzy Powiatem Choszczeńskim z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 2 w Choszcznie, 73-200 Choszczno/ Zespołem Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015. Do wszystkich uczestników postępowania

Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015. Do wszystkich uczestników postępowania Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2801-LO-1.260.1.2015 w trybie

Bardziej szczegółowo

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR ZAŁĄCZNIK NR 3. Zawarta w dniu r. w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR ZAŁĄCZNIK NR 3. Zawarta w dniu r. w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy: WZÓR UMOWY NR ZAŁĄCZNIK NR 3 Zawarta w dniu r. w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego, ul. Mazurska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP:

Bardziej szczegółowo

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax UMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu... w Hajnówce, pomiędzy Hajnowskim Domem Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Znak IN I Łubnice 04 stycznia 2019

Znak IN I Łubnice 04 stycznia 2019 Znak IN 271.1.2019.I Łubnice 04 stycznia 2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa kruszywa wapiennego drogowego dla Gminy Łubnice w 2019 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatem Opolskim, Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: ) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Przedmiot zamówienia

UMOWA. Powiatem Opolskim, Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: ) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Przedmiot zamówienia UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 7543023121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze WZÓR UMOWY na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze Zawarta w dniu.. marca 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo