Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność"

Transkrypt

1

2 Tytuł oryginalny: Excel VBA Programming For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Ryszard Górnowicz, Grzegorz Kowalczyk ISBN: Original English language edition Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc. Oryginalne angielskie wydanie 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z Wiley Publishing, Inc. Translation copyright 2014 by Helion S.A. Wiley, the Wiley logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used under License. Wiley, the Wiley logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier, i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Polish language edition published by Wydawnictwo Helion. Copyright All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, Gliwice tel , WWW: Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/e13pvb.zip Printed in Poland. Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci O autorze...15 Podzi kowania autora...17 Wst p...19 Czy ta ksi ka jest dla Ciebie?...19 A wi c chcesz by programist...20 Dlaczego warto?...20 Co powiniene wiedzie?...21 Obowi zkowy podrozdzia o konwencjach typograficznych...22 Sprawd ustawienia zabezpiecze...22 Jak podzielona jest ksi ka?...24 Cz I: Wst p do programowania w VBA...24 Cz II: Jak VBA wspó pracuje z Excelem?...24 Cz III: Podstawy programowania...24 Cz IV: Komunikacja z u ytkownikiem...24 Cz V: Od teorii do praktyki...24 Cz VI: Dekalogi...24 Ikony u ywane w ksi ce...25 Pobieranie plików z przyk adami...25 Co dalej?...26 Cz I: Wst p do programowania w VBA Rozdzia 1: Czym jest VBA?...29 No dobrze, czym jest wi c VBA?...29 Co mo na zrobi za pomoc VBA?...30 Wprowadzanie bloków tekstu...31 Automatyzacja cz sto wykonywanego zadania...31 Automatyzacja powtarzalnych operacji...31 Tworzenie w asnego polecenia...31 Tworzenie w asnego przycisku...31 Tworzenie w asnych funkcji arkusza kalkulacyjnego...31 Tworzenie w asnych dodatków do Excela...32 Tworzenie kompletnych aplikacji opartych na makrach...32

4 6 Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Plusy i minusy j zyka VBA...32 Plusy j zyka VBA...32 Minusy j zyka VBA...33 VBA w pigu ce...33 Wycieczka po wersjach Excela...35 Rozdzia 2: Szybkie zanurzenie Przygotowanie do pracy...39 Plan dzia ania...40 Stawiamy pierwsze kroki...40 Rejestrowanie makra...41 Testowanie makra...42 Podgl d kodu makra...42 Modyfikacja makra...44 Zapisywanie skoroszytów zawieraj cych makra...45 Bezpiecze stwo makr...45 Wi cej o makrze NameAndTime...47 Cz II: Jak VBA wspó pracuje z Excelem?...49 Rozdzia 3: Praca w edytorze VBE Czym jest Visual Basic Editor?...51 Uruchamianie edytora VBE...51 Zapoznanie z komponentami edytora VBE...52 Praca z oknem Project...54 Dodawanie nowego modu u VBA...55 Usuwanie modu u VBA...55 Eksportowanie i importowanie obiektów...56 Praca z oknem Code...56 Minimalizowanie i maksymalizowanie okien...56 Tworzenie modu u...57 Wprowadzanie kodu VBA do modu u...58 Bezpo rednie wprowadzanie kodu...58 U ywanie rejestratora makr...61 Kopiowanie kodu VBA...63 Dostosowywanie rodowiska VBA...63 Karta Editor...64 Karta Editor Format...66 Karta General...67 Karta Docking...68 Rozdzia 4: Wprowadzenie do modelu obiektowego w Excelu Czy Excel to obiekt?...70 Wspinaczka po hierarchii obiektów...70 Zapoznanie z kolekcjami...71 Odwo ywanie si do obiektów...71 Nawigacja po hierarchii obiektów...72 Upraszczanie odwo a do obiektów...73

5 Spis tre ci 7 W a ciwo ci i metody obiektów...74 W a ciwo ci obiektów...74 Metody obiektów...76 Zdarzenia obiektów...77 Poszukiwanie dodatkowych informacji...78 System pomocy VBA...78 Narz dzie Object Browser...79 Automatyczna lista w a ciwo ci i metod...80 Rozdzia 5: Procedury Sub i Function w j zyku VBA...81 Procedury Sub a funkcje...81 Rzut oka na procedury Sub...82 Rzut oka na procedury Function...82 Nazwy procedur Sub i Function...83 Uruchamianie procedur Sub...83 Bezpo rednie uruchamianie procedur Sub...85 Uruchamianie procedur w oknie dialogowym Makro...85 Uruchamianie makr za pomoc skrótów klawiszowych...86 Uruchamianie procedur przy u yciu przycisków i kszta tów...87 Uruchamianie procedur z poziomu innych procedur...89 Uruchamianie procedur Function...89 Wywo ywanie funkcji z poziomu procedur Sub...90 Wywo ywanie funkcji z poziomu formu arkusza...90 Rozdzia 6: U ywanie rejestratora makr...93 Czy to rzeczywisto, czy to VBA?...93 Podstawy rejestrowania makr...93 Przygotowania do rejestrowania makr...95 Wzgl dne czy bezwzgl dne?...96 Rejestrowanie makr w trybie odwo a bezwzgl dnych...96 Rejestrowanie makr w trybie odwo a wzgl dnych...97 Co jest rejestrowane?...98 Opcje rejestratora makr Nazwa makra Klawisz skrótu Przechowuj makro w Opis Czy to co jest wydajne? Cz III: Podstawy programowania Rozdzia 7: Kluczowe elementy j zyka VBA Stosowanie komentarzy w kodzie VBA U ywanie zmiennych, sta ych i typów danych Poj cie zmiennej Czym s typy danych w j zyku VBA? Deklarowanie zmiennych i okre lanie ich zasi gu...111

6 8 Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Sta e Sta e predefiniowane a cuchy znaków Daty i godziny Instrukcje przypisania Przyk ady instrukcji przypisania O znaku równo ci Proste operatory Praca z tablicami Deklarowanie tablic Tablice wielowymiarowe Tablice dynamiczne Stosowanie etykiet Rozdzia 8: Praca z obiektami Range Szybka powtórka Inne sposoby odwo ywania si do zakresu W a ciwo Cells W a ciwo Offset Wybrane w a ciwo ci obiektu Range W a ciwo Value W a ciwo Text W a ciwo Count W a ciwo ci Column i Row W a ciwo Address W a ciwo HasFormula W a ciwo Font W a ciwo Interior W a ciwo ci Formula i FormulaLocal W a ciwo NumberFormat Wybrane metody obiektu Range Metoda Select Metody Copy i Paste Metoda Clear Metoda Delete Rozdzia 9: Praca z funkcjami VBA i arkusza kalkulacyjnego Co to jest funkcja? Stosowanie wbudowanych funkcji VBA Przyk ady funkcji VBA Funkcje VBA, które robi co wi cej ni tylko zwracanie warto ci Odkrywanie funkcji VBA U ycie funkcji arkusza kalkulacyjnego w VBA Przyk ady funkcji arkusza kalkulacyjnego Wprowadzanie funkcji arkusza kalkulacyjnego Wi cej o u yciu funkcji arkusza kalkulacyjnego U ycie w asnych funkcji...151

7 Spis tre ci 9 Rozdzia 10: Sterowanie przep ywem i podejmowanie decyzji Zabierz si za przep yw, kolego Instrukcja GoTo Decyzje, decyzje Struktura If-Then Struktura Select Case Entliczek, p tliczek czyli jak u ywa p tli? P tle For-Next P tla Do-While P tla Do-Until U ycie p tli For Each-Next z kolekcjami Rozdzia 11: Automatyczne procedury i zdarzenia Przygotowanie do wielkiego zdarzenia Czy zdarzenia s przydatne? Programowanie procedur obs ugi zdarze Gdzie jest umieszczony kod VBA? Tworzenie procedury obs ugi zdarzenia Przyk ady wprowadzaj ce Zdarzenie Open dla skoroszytu Zdarzenie BeforeClose dla skoroszytu Zdarzenie BeforeSave dla skoroszytu Przyk ady zdarze aktywacyjnych Zdarzenia aktywacji i dezaktywacji arkusza Zdarzenia aktywacji i dezaktywacji skoroszytu Zdarzenia aktywacji skoroszytu Inne zdarzenia dotycz ce arkusza Zdarzenie BeforeDoubleClick Zdarzenie BeforeRightClick Zdarzenie Change Zdarzenia niezwi zane z obiektami Zdarzenie OnTime Zdarzenia naci ni cia klawisza Rozdzia 12: Techniki obs ugi b dów Rodzaje b dów B dny przyk ad To makro nie jest idealne Makro wci nie jest idealne Czy teraz makro jest idealne? Rezygnacja z idea u Inny sposób obs ugi b dów Korekta procedury EnterSquareRoot O instrukcji On Error Obs uga b dów szczegó owe informacje Wznawianie wykonywania kodu po wyst pieniu b du Obs uga b dów w pigu ce...199

8 10 Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Kiedy ignorowa b dy? Rozpoznawanie okre lonych b dów Zamierzony b d Rozdzia 13: Dezynsekcja kodu, czyli jak walczy z pluskwami Rodzaje pluskiew Podstawy entomologii, czyli jak zidentyfikowa pluskw Metody i techniki walki z pluskwami Przegl danie kodu VBA Umieszczanie funkcji MsgBox w kluczowych miejscach kodu Umieszczanie polecenia Debug.Print w kluczowych miejscach kodu Korzystanie z wbudowanych narz dzi Excela wspomagaj cych odpluskwianie kodu VBA Kilka s ów o debuggerze Ustawianie punktów przerwa w kodzie programu Zastosowanie okna Watch Zastosowanie okna Locals Jak zredukowa liczb b dów w kodzie programu? Rozdzia 14: Przyk ady i techniki programowania w j zyku VBA Przetwarzanie zakresów komórek Kopiowanie zakresów Kopiowanie zakresu o zmiennej wielko ci Zaznaczanie komórek do ko ca wiersza lub kolumny Zaznaczanie ca ego wiersza lub ca ej kolumny Przenoszenie zakresów Wydajne przetwarzanie komórek zaznaczonego zakresu przy u yciu p tli Wydajne przetwarzanie komórek zaznaczonego zakresu przy u yciu p tli (cz II) Wprowadzanie warto ci do komórki Okre lanie typu zaznaczonego zakresu Identyfikowanie zaznacze wielokrotnych Zmiana ustawie Excela Zmiana ustawie logicznych (opcje typu Boolean) Zmiana innych opcji (typu non-boolean) Praca z wykresami Metoda AddChart kontra metoda AddChart Modyfikowanie typu wykresu Przechodzenie w p tli przez elementy kolekcji ChartObjects Modyfikowanie w a ciwo ci wykresu Zmiana formatowania wykresów Jak przyspieszy dzia anie kodu VBA? Wy czanie aktualizacji ekranu Wy czenie automatycznego przeliczania skoroszytu Wy czanie irytuj cych ostrze e Upraszczanie odwo a do obiektów Deklarowanie typów zmiennych Zastosowanie struktury With-End With...238

9 Spis tre ci 11 Cz IV: Komunikacja z u ytkownikiem Rozdzia 15: Proste okna dialogowe Co zamiast formularzy UserForm? Funkcja MsgBox Wy wietlanie prostych okien dialogowych Pobieranie odpowiedzi z okna dialogowego Dostosowywanie wygl du okien dialogowych do w asnych potrzeb Funkcja InputBox Sk adnia funkcji InputBox Przyk ad zastosowania funkcji InputBox Inny rodzaj okna dialogowego InputBox Metoda GetOpenFilename Sk adnia metody GetOpenFilename Przyk ad zastosowania metody GetOpenFilename Metoda GetSaveAsFilename Pobieranie nazwy folderu Wy wietlanie wbudowanych okien dialogowych programu Excel Rozdzia 16: Wprowadzenie do formularzy UserForm Kiedy u ywa formularzy UserForm? Tworzenie formularzy UserForm wprowadzenie Praca z formularzami UserForm Wstawianie nowego formularza UserForm Umieszczanie formantów na formularzu UserForm Modyfikacja w a ciwo ci formantów formularza UserForm Przegl danie okna Code formularza UserForm Wy wietlanie formularzy UserForm Pobieranie i wykorzystywanie informacji z formularzy UserForm Przyk ad tworzenia formularza UserForm Tworzenie formularza UserForm Dodawanie przycisków polece (formanty CommandButton) Dodawanie przycisków opcji (formanty OptionButton) Dodawanie procedur obs ugi zdarze Tworzenie makra, które wy wietla formularz na ekranie Udost pnianie makra u ytkownikowi Testowanie dzia ania makra Rozdzia 17: Praca z formantami formularza UserForm Rozpoczynamy prac z formantami formularzy UserForm Dodawanie formantów Wprowadzenie do w a ciwo ci formantów Formanty okien dialogowych szczegó y Formant CheckBox (pole wyboru) Formant ComboBox (pole kombi) Formant CommandButton (przycisk polecenia) Formant Frame (pole grupy) Formant Image (pole obrazu)...282

10 12 Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Formant Label (pole etykiety) Formant ListBox (pole listy) Formant MultiPage Formant OptionButton (przycisk opcji) Formant RefEdit (pole zakresu) Formant ScrollBar (pasek przewijania) Formant SpinButton (pokr t o) Formant TabStrip (pole karty) Formant TextBox (pole tekstowe) Formant ToggleButton (przycisk prze cznika) Praca z formantami w oknach dialogowych Zmiana rozmiarów i przenoszenie formantów w inne miejsce Rozmieszczanie i wyrównywanie po o enia formantów w oknie dialogowym Obs uga u ytkowników preferuj cych korzystanie z klawiatury Testowanie formularzy UserForm Estetyka okien dialogowych Rozdzia 18: Techniki pracy z formularzami UserForm Zastosowanie w asnych okien dialogowych Przyk adowy formularz UserForm Tworzenie okna dialogowego Tworzenie kodu procedury wy wietlaj cej okno dialogowe Udost pnianie makra u ytkownikowi Testowanie okna dialogowego Dodawanie procedur obs ugi zdarze Sprawdzanie poprawno ci danych Teraz okno dialogowe dzia a tak, jak powinno! Wi cej przyk adów formularzy UserForm Zastosowanie formantów ListBox Zaznaczanie zakresów Praca z wieloma grupami formantów OptionButton Zastosowanie formantów SpinButton oraz TextBox Wykorzystywanie formularza UserForm jako wska nika post pu zadania Tworzenie niemodalnych okien dialogowych z wieloma kartami Wy wietlanie wykresów na formularzach UserForm Lista kontrolna tworzenia i testowania okien dialogowych Rozdzia 19: Udost pnianie makr z poziomu interfejsu u ytkownika Dostosowywanie Wst ki R czne dopasowywanie Wst ki do w asnych potrzeb Dodawanie do Wst ki przycisku w asnego makra Dostosowywanie Wst ki za pomoc kodu XML Dostosowywanie menu podr cznego Rodzaje obiektów CommandBar Wy wietlanie wszystkich menu podr cznych Odwo ania do elementów kolekcji CommandBars Odwo ania do formantów obiektu CommandBar W a ciwo ci formantów obiektu CommandBar...332

11 Spis tre ci 13 Przyk ady zastosowania VBA do modyfikacji menu podr cznego Resetowanie wszystkich wbudowanych menu podr cznych Dodawanie nowego elementu do menu podr cznego Cell Wy czanie menu podr cznego Tworzenie w asnych pasków narz dzi Cz V: Od teorii do praktyki Rozdzia 20: Jak tworzy w asne funkcje arkuszowe i jak prze y, aby o tym opowiedzie? Dlaczego tworzymy w asne funkcje? Podstawowe informacje o funkcjach VBA Tworzenie funkcji Praca z argumentami funkcji Przyk ady funkcji Funkcje bezargumentowe Funkcje jednoargumentowe Funkcje z dwoma argumentami Funkcje pobieraj ce zakres jako argument Funkcje z argumentami opcjonalnymi Funkcje opakowuj ce Funkcja NumberFormat Funkcja ExtractElement Funkcja SayIt Funkcja IsLike Funkcje zwracaj ce tablice Zwracanie tablicy zawieraj cej nazwy miesi cy Zwracanie posortowanej listy Okno dialogowe Wstawianie funkcji Wy wietlanie opisów funkcji Opisy argumentów Rozdzia 21: Tworzenie dodatków No dobrze czym zatem s dodatki? Po co tworzy si dodatki? Praca z dodatkami Podstawy tworzenia dodatków Tworzymy przyk adowy dodatek Konfiguracja skoroszytu Testowanie skoroszytu Tworzenie opisów dodatku Ochrona kodu VBA Tworzenie dodatku Otwieranie dodatku Dystrybucja dodatków Modyfikowanie dodatków...371

12 14 Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Cz VI: Dekalogi Rozdzia 22: Dziesi pyta na temat VBA (wraz z odpowiedziami) Rozdzia 23: (Prawie) dziesi róde informacji na temat Excela System pomocy j zyka VBA Wsparcie techniczne firmy Microsoft Inne strony internetowe Blogi po wi cone Excelowi Google Bing Lokalne grupy u ytkowników Moje inne ksi ki Rozdzia 24: Dziesi rzeczy, które powiniene robi w j zyku VBA i których nie powiniene robi Zawsze deklaruj wszystkie zmienne Nigdy nie powiniene myli has a chroni cego kod VBA z bezpiecze stwem aplikacji Zawsze staraj si wyczy ci i zoptymalizowa kod aplikacji Nigdy nie umieszczaj wszystkiego w jednej procedurze Zawsze powiniene rozwa y zastosowanie innego oprogramowania Nigdy nie zak adaj, e ka dy u ytkownik zezwala na uruchamianie makr Zawsze staraj si eksperymentowa z nowymi rozwi zaniami Nigdy z góry nie zak adaj, e Twój kod b dzie poprawnie dzia a z innymi wersjami Excela Zawsze pami taj o u ytkownikach Twojej aplikacji Nigdy nie zapominaj o tworzeniu kopii zapasowych Skorowidz

13 Rozdzia 14 Przyk ady i techniki programowania w j zyku VBA W tym rozdziale: poznasz szereg przyk adów technik programowania w j zyku VBA, dowiesz si, jak mo esz przyspieszy dzia anie kodu VBA w Twojej aplikacji. W ierz, e nauka programowania jest znacznie szybsza i zdecydowanie bardziej efektywna, kiedy pracujemy na konkretnych przyk adach. Dobrze opracowany przyk ad o wiele lepiej obja nia zagadnienie ni najbardziej rozbudowany i szczegó owy, ale teoretyczny opis. Poniewa czytasz t ksi k, prawdopodobnie zgadzasz si ze mn w tej materii. W tym rozdziale znajdziesz szereg przyk adów demonstruj cych u yteczne, praktyczne techniki programowania w j zyku VBA. Przyk ady omawiane w tym rozdziale zosta y podzielone na kilka kategorii. Oto one. Praca z zakresami. Modyfikacja ustawie Excela. Praca z wykresami. Przyspieszanie i optymalizacja dzia ania kodu VBA. Niektóre z prezentowanych przyk adów b dziesz móg od razu wykorzysta w swoich aplikacjach, jednak w wi kszo ci przypadków b d wymaga y pewnego dostosowania do Twoich aplikacji. Przetwarzanie zakresów komórek Wi kszo zada, z jakimi b dziesz si styka, programuj c w j zyku VBA, b dzie zapewne wymaga a mniejszego b d wi kszego przetwarzania zakresów komórek (aby od wie y sobie wiadomo ci na temat obiektu Range, powiniene zajrze do rozdzia u 8.). Kiedy pracujesz z obiektami Range, powiniene pami ta o nast puj cych sprawach. Kod VBA nie musi zaznacza danego zakresu, aby go przetwarza. Je eli kod VBA zaznacza wybrany zakres, przechowuj cy go skoroszyt musi by aktywny.

14 218 Cz III: Podstawy programowania Rejestrator makr nie zawsze b dzie w stanie wygenerowa optymalny kod VBA. Bardzo cz sto jednak mo esz za jego pomoc utworzy bazowe makro i potem odpowiednio zmodyfikowa kod tak, aby sta si bardziej efektywny. Zazwyczaj bardzo dobrym rozwi zaniem jest nadawanie nazw zakresom komórek wykorzystywanym w kodzie VBA. Przyk adowo polecenie Range("Total")jest znacznie lepszym rozwi zaniem ni Range("D45"). Je li w tym drugim przypadku pó niej wstawisz dodatkowy wiersz powy ej wiersza 45, to eby wszystko dzia a o poprawnie, b dziesz musia zmodyfikowa makro tak, aby korzysta o z nowego, poprawnego adresu komórki, a ta po wykonaniu takiej operacji b dzie mia a inny adres (D46). Aby nada nazw wybranemu zakresowi komórek, powiniene przej na kart FORMU Y i wybra polecenie Definiuj nazw, znajduj ce si w grupie polece Nazwy zdefiniowane. Kiedy tworzysz makro, które b dzie przetwarza o zakres komórek zaznaczony przez u ytkownika, pami taj, e u ytkownik mo e zaznaczy kilka ca ych kolumn czy wierszy. W wi kszo ci przypadków z pewno ci nie b dziesz chcia, aby makro w p tli przechodzi o w takiej sytuacji przez wszystkie zaznaczone komórki (w cznie z pustymi), co mog oby zaj bardzo wiele czasu. Dobre makro powinno odszuka i przetwarza tylko komórki, które nie s puste. Excel pozwala na jednoczesne zaznaczanie wielu zakresów komórek. Aby to zrobi, powiniene zaznaczy pierwszy zakres komórek, potem wcisn i przytrzyma klawisz Ctrl, i zaznacza kolejne zakresy komórek przy u yciu myszy. Kod Twojej aplikacji powinien by przygotowany na takie sytuacje i podejmowa odpowiednie akcje. Skoroszyty z wybranymi przyk adami omawianymi w tym rozdziale znajdziesz na stronie internetowej naszej ksi ki. Je eli chcesz samodzielnie wpisywa kod omawianych przyk adów, przejd do edytora VBE, naciskaj c kombinacj klawiszy lewyalt+f11, a nast pnie wstaw nowy modu VBA i wpisz kod prezentowanych procedur. Upewnij si, e Twój skoroszyt jest poprawnie skonfigurowany. Je eli na przyk ad kod danego przyk adu odwo uje si do arkuszy o nazwach Arkusz1 i Arkusz2, upewnij si, e takie arkusze istniej w Twoim skoroszycie. Kopiowanie zakresów Kopiowanie zakresów komórek mo e mia o pretendowa do miana jednej z najcz ciej wykonywanych operacji w Excelu. Kiedy w czysz rejestrator makr i skopiujesz zakres komórek o adresie A1:A5 do zakresu B1:B5, otrzymasz nast puj ce makro. Sub CopyRange() Range("A1:A5").Select Selection.Copy Range("B1").Select ActiveSheet.Paste Application.CutCopyMode = False

15 Rozdzia 14: Przyk ady i techniki programowania w j zyku VBA 219 Zwró uwag na ostatnie polecenie. Zosta o ono wygenerowane przez naci ni cie klawisza Esc po skopiowaniu zakresu komórek, co spowodowa o usuni cie przerywanej linii, reprezentuj cej na arkuszu obramowanie kopiowanego zakresu. Przedstawione makro dzia a poprawnie, ale zakresy komórek mo na kopiowa w znacznie bardziej efektywny sposób. Identyczny rezultat mo esz osi gn za pomoc procedury, która sk ada si z tylko jednego wiersza polecenia i nie zaznacza adnych komórek (dzi ki czemu nie wymaga ustawiania w a ciwo ci CutCopyMode na warto False). Sub CopyRange2() Range("A1:A5").Copy Range("B1") Procedura przedstawiona powy ej korzysta z tego, e metoda Copy mo e u ywa argumentu wywo ania reprezentuj cego miejsce docelowe kopiowanego zakresu. Informacje o tym znalaz em w pomocy systemowej VBA. Powy szy przyk ad doskonale równie ilustruje fakt, e rejestrator makr nie zawsze generuje najbardziej efektywny kod. Kopiowanie zakresu o zmiennej wielko ci W wielu przypadkach konieczne jest skopiowanie zakresu komórek, dla którego dok adna liczba wierszy i kolumn okre laj cych jego wielko nie jest z góry znana. Przyk adowo mo esz dysponowa skoroszytem ledz cym tygodniow sprzeda, w którym liczba wierszy zmienia si ka dego tygodnia po wprowadzeniu nowych danych. Na rysunku 14.1 przedstawiam przyk ad cz sto spotykanego typu arkusza. Znajduj cy si w nim zakres komórek sk ada si z kilku wierszy, których liczba zmienia si ka dego dnia. Poniewa nie wiesz, jaki jest rozmiar zakresu w danej chwili, musisz utworzy kod, który b dzie dzia a bez u ywania adresu zakresu kopiowanych komórek. Rysunek Przyk ad zakresu, który mo e sk ada si z dowolnej liczby wierszy Makro przedstawione poni ej ilustruje sposób kopiowania zakresu komórek z arkusza Arkusz1 do arkusza Arkusz2 (pocz wszy od komórki A1). Makro wykorzystuje w a ciwo CurrentRegion, która zwraca obiekt Range odpowiadaj cy blokowi komórek otaczaj cych okre lon komórk (w tym przypadku o adresie A1).

16 220 Cz III: Podstawy programowania Sub CopyCurrentRegion() Range("A1").CurrentRegion.Copy Sheets("Arkusz2").Select Range("A1").Select ActiveSheet.Paste Sheets("Arkusz1").Select Application.CutCopyMode = False Zastosowanie w a ciwo ci CurrentRegion jest równowa ne z przej ciem na kart NARZ DZIA G ÓWNE i wybraniem polecenia Znajd i zaznacz/przejd do specjalnie, znajduj cego si w grupie opcji Edytowanie, i nast pnie zaznaczeniem opcji Bie cy obszar. Aby przekona si, jak to dzia a, podczas wykonywania tych polece powiniene u y rejestratora makr. Zazwyczaj warto w a ciwo ci CurrentRegion reprezentuje prostok tny blok komórek otoczony przez puste wiersze i kolumny. Oczywi cie, mo esz zoptymalizowa kod makra przedstawionego powy ej i nie zaznacza obszaru docelowego dla kopiowanych komórek. Makro przedstawione poni ej korzysta z faktu, e metoda Copy mo e u ywa argumentu wywo ania reprezentuj cego miejsce docelowe kopiowanego zakresu. Sub CopyCurrentRegion2() Range("A1").CurrentRegion.Copy _ Sheets("Arkusz2").Range("A1") Je eli zakres komórek, który chcesz skopiowa, jest tabel (zdefiniowan przy u ycia polecenia WSTAWIANIE/Tabele/Tabela), ca e zadanie b dzie jeszcze atwiejsze. Ka da tabela posiada swoj nazw (na przyk ad Tabela1) i automatycznie rozszerza si w miar dodawania nowych wierszy. Sub CopyTable() Range("Tabela1").Copy Sheets("Arkusz2").Range("A1") Je eli spróbujesz wykona procedur przedstawion powy ej, przekonasz si, e wiersz nag ówka tabeli nie jest kopiowany, poniewa obiekt Tabela1 nie obejmuje tego wiersza. Je li chcesz, aby wiersz nag ówka równie by kopiowany, powiniene zmieni odwo anie do tabeli tak, jak to zosta o przedstawione poni ej. Range("Tabela1[#All]") Zaznaczanie komórek do ko ca wiersza lub kolumny Prawdopodobnie bardzo cz sto u ywasz kombinacji klawiszy, takich jak Ctrl+Shift+, czy Ctrl+Shift+, do zaznaczania zakresów sk adaj cych si ze wszystkich komórek, od komórki aktywnej, a do ko ca kolumny czy wiersza. Nie jest wi c chyba zaskoczeniem, e mo esz napisa makro, które b dzie zaznacza komórki w podobny sposób.

17 Rozdzia 14: Przyk ady i techniki programowania w j zyku VBA 221 Do zaznaczania ca ego bloku komórek mo esz u y w a ciwo ci CurrentRegion. Ale co powiniene zrobi, je eli chcesz zaznaczy, powiedzmy, tylko jedn kolumn z tego bloku komórek? Na szcz cie, VBA pozwala na wykonywanie takich operacji. Procedura, której kod przedstawiam poni ej, zaznacza zakres komórek, pocz wszy od bie cej aktywnej komórki w dó kolumny, a do komórki znajduj cej si o jeden wiersz powy ej pierwszej pustej komórki tej kolumny. Po zaznaczeniu zakresu mo esz przetwarza go w dowolny sposób kopiowa komórki, przenosi je w inne miejsce arkusza, zmienia formatowanie i tak dalej. Sub SelectDown() Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select Oczywi cie, taki sam obszar mo esz równie zaznaczy r cznie. Aby to zrobi, powiniene zaznaczy pierwsz komórk, nast pnie wcisn i przytrzyma klawisz Shift, nacisn klawisz End i wreszcie nacisn klawisz (strza ka w dó ). W przyk adzie wykorzystuj metod End obiektu ActiveCell, która zwraca obiekt typu Range. Metoda End pobiera jeden argument okre laj cy kierunek, w którym zostanie wykonane zaznaczenie. Argumentami tej metody mo e by dowolna ze sta ych przedstawionych poni ej: xlup, xldown, xltoleft, xltoright. Pami taj, e zaznaczanie zakresu nie jest potrzebne do jego przetwarzania. Makro przedstawione poni ej zmienia czcionk w komórkach zmiennego zakresu (pojedyncza kolumna) na pogrubion bez uprzedniego zaznaczenia zakresu. Sub MakeBold() Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)) _.Font.Bold = True Zaznaczanie ca ego wiersza lub ca ej kolumny Procedura przedstawiona poni ej ilustruje sposób zaznaczania kolumny, w której znajduje si aktywna komórka. Makro wykorzystuje w a ciwo EntireColumn, która zwraca obiekt typu Range reprezentuj cy ca kolumn. Sub SelectColumn() ActiveCell.EntireColumn.Select Jak pewnie si spodziewasz, w j zyku VBA dost pna jest równie w a ciwo EntireRow, która zwraca obiekt typu Range reprezentuj cy ca y wiersz.

18 222 Cz III: Podstawy programowania Przenoszenie zakresów Zazwyczaj, aby przenie zakres komórek, zaznaczasz go, wycinasz do schowka systemowego i nast pnie wklejasz w inne miejsce. Je eli u yjesz rejestratora makr do zapisania takiej operacji, przekonasz si, e wygenerowany zostanie kod podobny do przedstawionego poni ej. Sub MoveRange() Range("A1:C6").Select Selection.Cut Range("A10").Select ActiveSheet.Paste Podobnie jak podczas kopiowania komórek, takie rozwi zanie nie jest najbardziej efektywnym sposobem przenoszenia zakresu komórek w inne miejsce. W praktyce tak operacj mo esz wykona za pomoc procedury sk adaj cej si z jednego wiersza kodu, co prezentuj poni ej. Sub MoveRange2() Range("A1:C6").Cut Range("A10") Makro przedstawione powy ej korzysta z faktu, e metoda Cut mo e u ywa argumentu wywo ania reprezentuj cego miejsce docelowe przenoszonego zakresu. Zwró równie uwag na fakt, e podczas przenoszenia aden zakres komórek nie jest zaznaczany. Wska nik aktywnej komórki przez ca y czas pozostaje w tym samym miejscu arkusza. Wydajne przetwarzanie komórek zaznaczonego zakresu przy u yciu p tli Jednym z zada cz sto wykonywanych przez makra jest sprawdzanie poszczególnych komórek zakresu i wykonywanie okre lonych operacji na podstawie ich zawarto ci. Takie makra zazwyczaj wykorzystuj p tl For-Next, za pomoc której przetwarzane s komórki zakresu. Przyk ad przedstawiony ni ej ilustruje sposób przechodzenia kolejno przez wszystkie komórki danego zakresu. W naszym przypadku przetwarzany jest aktualnie zaznaczony zakres komórek. Zmienna obiektowa o nazwie Cell reprezentuje aktualnie przetwarzan komórk. W p tli For Each-Next znajduje si jedno polecenie, które sprawdza aktualnie przetwarzan komórk i zmienia jej czcionk na pogrubion, je eli warto przechowywana w komórce jest dodatnia. Sub ProcessCells() Dim Cell As Range For Each Cell In Selection If Cell.Value > 0 Then Cell.Font.Bold = True Next Cell

19 Rozdzia 14: Przyk ady i techniki programowania w j zyku VBA 223 Taka procedura dzia a poprawnie, ale co si stanie, je eli u ytkownik zaznaczy ca kolumn lub ca y wiersz? To wcale nie jest takie nieprawdopodobne, bo przecie Excel pozwala na wykonywanie operacji na ca ych wierszach i kolumnach. W takiej sytuacji wykonanie makra mo e zaj naprawd du o czasu, poniewa nasza p tla przetwarza ka d komórk zaznaczonego zakresu, a cznie z pustymi w jednej kolumnie komórek jest a Aby zatem nasze makro by o bardziej wydajne, musimy je tak zmodyfikowa, eby przetwarzane by y tylko i wy cznie komórki, które nie s puste. Procedura przedstawiona poni ej przetwarza wy cznie niepuste komórki zaznaczonego zakresu dzi ki zastosowaniu metody SpecialCells (wi cej szczegó owych informacji na temat tej metody znajdziesz w pomocy systemowej VBA). Nasza procedura za pomoc polecenia Set tworzy dwa obiekty typu Range: pierwszy z nich to podzakres komórek zakresu wej ciowego, zawieraj cy wy cznie komórki z warto ciami sta ymi (na przyk ad teksty, warto ci liczbowe, litera y i tak dalej), a drugi sk ada si z komórek zawieraj cych formu y. Procedura przetwarza tylko komórki nale ce do tych podzakresów, co w efekcie powoduje pomini cie przetwarzania wszystkich pozosta ych, pustych komórek zakresu wej ciowego. Sprytne, prawda? Sub SkipBlanks() Dim ConstantCells As Range Dim FormulaCells As Range Dim cell As Range ' Ignoruj b dy On Error Resume Next ' Przetwarzaj komórki zawieraj ce warto ci sta e Set ConstantCells = Selection _.SpecialCells(xlConstants) For Each cell In ConstantCells If cell.value > 0 Then cell.font.bold = True End If Next cell ' Przetwarzaj komórki zawieraj ce formu y Set FormulaCells = Selection _.SpecialCells(xlFormulas) For Each cell In FormulaCells If cell.value > 0 Then cell.font.bold = True End If Next cell Procedura SkipBlanks dzia a tak samo szybko, niezale nie od tego, jaki zakres komórek zaznaczy e. Mo esz na przyk ad zaznaczy zakres sk adaj cy si z kilku komórek, zaznaczy wszystkie kolumny w danym zakresie albo wszystkie wiersze w danym zakresie, albo nawet ca y arkusz. Jak wida, jest to ogromne usprawnienie w stosunku do oryginalnej procedury ProcessCells, któr omówi em nieco wcze niej. Zwró uwag, e w kodzie procedury u yli my polecenia: On Error Resume Next

20 224 Cz III: Podstawy programowania Polecenie to powoduje, e Excel po prostu ignoruje b dy (inaczej mówi c, je eli próba wykonania danego polecenia ko czy si b dem, Excel ignoruje ten b d i po prostu przechodzi do kolejnego polecenia; wi cej szczegó owych informacji na temat obs ugi b dów znajdziesz w rozdziale 12.). W naszym przypadku zastosowanie polecenia On Error jest konieczne, poniewa metoda SpecialCells generuje b d, gdy adna komórka nie spe nia podanego kryterium. Zastosowanie metody SpecialCells jest równowa ne z przej ciem na kart NARZ DZIA G ÓWNE, wybraniem polecenia Znajd i zaznacz/przejd do specjalnie, znajduj cego si w grupie opcji Edytowanie, i nast pnie zaznaczeniem opcji Sta e lub Formu y. Aby przekona si, jak to dzia a, podczas wykonywania tych polece powiniene u y rejestratora makr i zaznacza ró ne opcje. Wydajne przetwarzanie komórek zaznaczonego zakresu przy u yciu p tli (cz II) A teraz ci g dalszy naszej opowie ci. W tym punkcie przedstawi inny sposób efektywnego przetwarzania komórek znajduj cych si w zaznaczonym zakresie. Tym razem procedura b dzie korzysta a z w a ciwo ci UsedRange, która zwraca obiekt typu Range, reprezentuj cy u ywany zakres arkusza. Procedura korzysta równie z metody Intersect, która zwraca obiekt typu Range zawieraj cy komórki b d ce cz ci wspóln dwóch zakresów. Poni ej przedstawiam zmodyfikowan wersj procedury SkipBlanks, omawianej w poprzednim punkcie. Sub SkipBlanks2() Dim WorkRange As Range Dim cell As Range Set WorkRange = Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange) For Each cell In WorkRange If cell.value > 0 Then cell.font.bold = True End If Next cell Zmienna obiektowa WorkRange zawiera komórki, które s cz ci wspóln zakresu zaznaczonego przez u ytkownika oraz zakresu u ywanych komórek arkusza. Je li zatem u ytkownik zaznaczy ca kolumn, zmienna WorkRange b dzie zawiera a tylko komórki, które znajduj si jednocze nie w zaznaczonej kolumnie i w u ywanym zakresie arkusza. Jak wida, jest to bardzo szybka i efektywna metoda pozwalaj ca na unikni cie przetwarzania komórek znajduj cych si poza zakresem u ywanych komórek arkusza.

O autorze (15) Podziękowania autora (17) Wstęp (19)

O autorze (15) Podziękowania autora (17) Wstęp (19) O autorze (15) Podziękowania autora (17) Wstęp (19) Czy ta książka jest dla Ciebie? (19) A więc chcesz być programistą... (20) Dlaczego warto? (20) Co powinieneś wiedzieć? (21) Obowiązkowy podrozdział

Bardziej szczegółowo

Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków

Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Autor: John Walkenbach Nie takie programowanie straszne Większość użytkowników Excela nie zawraca sobie głowy programowaniem w VBA. Twoje zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu 2. Program USOS 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z pó niejszymi zmianami okre la, e za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. REJESTRACJA 2.1 Dostęp do strony...2-1 2.2 Pierwsza wizyta...2-2 3. W ZASIĘGU RĘKI 3.1 Strona główna...3-1 3.1.1 Pasek narzędzi... 3-3 3.1.2 Informacja uŝytkownika...3-3 3.1.3 Zwiastuny

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA 1 Rozdział 1 Praca z makropoleceniami Opis: W tym rozdziale kursanci przechodzą przez wprowadzenie do programowania

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka 7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka Oczekiwane przygotowanie informatyczne absolwenta gimnazjum Zbieranie i opracowywanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Uczeń: wypełnia komórki

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Makra VBA w Excelu dla początkujących

Makra VBA w Excelu dla początkujących Makra VBA w Excelu dla początkujących Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/04/5015/19680 Cena netto 870,00 zł Cena brutto 1 070,10 zł Cena netto za godzinę 62,14 zł Cena brutto za godzinę 76,43 Usługa

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 5002 38/05 Podręcznik: Informatyka Europejczyjka. Wydawnictwo HELION Lp. Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe 1 Lekcja

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The LEGO MINDSTORMS EV3 Idea Book Tłumaczenie: Dorota Konowrocka-Sawa ISBN: 978-83-283-1246-3 Copyright 2015 by Yoshihito Isogawa. Title of English-language original: The LEGO MINDSTORMS

Bardziej szczegółowo

Tekst ozdobny i akapitowy

Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny poddaje się manipulacjom, kształtowaniu, zniekształcaniu i tworzeniu efektów, do wyróŝnienia pojedynczych wyrazów lub krótkich wersów, takich jak nagłówki, logo

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel

Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel Program MS Excel jest arkuszem kalkulacyjnym. Oznacza to, że dominującą czynnością wykonywaną w nim są obliczenia. Można oczywiście pisać również w Excelu

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji otwartej

Konspekt lekcji otwartej Konspekt lekcji otwartej Przedmiot: Temat lekcji: informatyka Modelowanie i symulacja komputerowa prawidłowości w świecie liczb losowych Klasa: 2 g Data zajęć: 21.12.2004. Nauczyciel: Roman Wyrwas Czas

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Obsługa makr

Ćwiczenie 1 Obsługa makr Ćwiczenie 1 Obsługa makr Celem ćwiczenia jest pokazanie podstaw pracy z makrami w MS Excel. Makra można tworzyć szybko nagrywać - bez koniecznej znajomości języka Visual Basic, w którym zapisywane jest

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 ARAKS FAKTURY 2016 Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 Aby zainstalować program "Faktury 2016" należy uruchomić program instalacyjny faktury_2016.exe.

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK.

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Aktywacja zakładki Developer. Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Rejestracja makr. Klikamy Zakladke Developer. Klikamy

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych Technologia Informacyjna Lekcja 28 Tworzenie stylów w tekstu Jeśli pisze się długie teksty, stosując, zwłaszcza w jednym dokumencie róŝne r rodzaje formatowania,

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XII Autorzy: Piotr Dynia, Jakub Kudliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy III. Kalendarze 1 KALENDARZE Kalendarze bazowe są zbiorami czasów pracy i dni roboczych oraz czasów i dni wolnych od pracy. Zbiory te są wykorzystywane w trzech typach kalendarzy: Kalendarz projektu (oddziałuje

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj.

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Sprawozdanie 2 Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Ilustracja 1: Przy próbie zapisu pliku odmówiono dostępu mimo że administratorzy mają jawnie zezwalaj Zad. 2 Pokazać pierwszeństwo

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do niego format strony i jej układ. Pozostaw rozsądnie duże marginesy, nie stłaczaj tekstu. Jeżeli strony będą spięte,

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140314 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Odpowiedzi serwera... 3 1.5. Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Skitch for Android Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012

Skitch for Android Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Skitch for Android Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Welcome to Skitch for Android! This document will guide you through the basics of using

Bardziej szczegółowo

PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy. dr inż. Jacek Naruniec

PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy. dr inż. Jacek Naruniec PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy dr inż. Jacek Naruniec Prosty kontener oparty na tablicach Funkcja dodawanie pojedynczego słonia do kontenera: 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo