Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność"

Transkrypt

1

2 Tytuł oryginalny: Excel VBA Programming For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Ryszard Górnowicz, Grzegorz Kowalczyk ISBN: Original English language edition Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc. Oryginalne angielskie wydanie 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z Wiley Publishing, Inc. Translation copyright 2014 by Helion S.A. Wiley, the Wiley logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used under License. Wiley, the Wiley logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier, i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Polish language edition published by Wydawnictwo Helion. Copyright All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, Gliwice tel , WWW: Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/e13pvb.zip Printed in Poland. Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci O autorze...15 Podzi kowania autora...17 Wst p...19 Czy ta ksi ka jest dla Ciebie?...19 A wi c chcesz by programist...20 Dlaczego warto?...20 Co powiniene wiedzie?...21 Obowi zkowy podrozdzia o konwencjach typograficznych...22 Sprawd ustawienia zabezpiecze...22 Jak podzielona jest ksi ka?...24 Cz I: Wst p do programowania w VBA...24 Cz II: Jak VBA wspó pracuje z Excelem?...24 Cz III: Podstawy programowania...24 Cz IV: Komunikacja z u ytkownikiem...24 Cz V: Od teorii do praktyki...24 Cz VI: Dekalogi...24 Ikony u ywane w ksi ce...25 Pobieranie plików z przyk adami...25 Co dalej?...26 Cz I: Wst p do programowania w VBA Rozdzia 1: Czym jest VBA?...29 No dobrze, czym jest wi c VBA?...29 Co mo na zrobi za pomoc VBA?...30 Wprowadzanie bloków tekstu...31 Automatyzacja cz sto wykonywanego zadania...31 Automatyzacja powtarzalnych operacji...31 Tworzenie w asnego polecenia...31 Tworzenie w asnego przycisku...31 Tworzenie w asnych funkcji arkusza kalkulacyjnego...31 Tworzenie w asnych dodatków do Excela...32 Tworzenie kompletnych aplikacji opartych na makrach...32

4 6 Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Plusy i minusy j zyka VBA...32 Plusy j zyka VBA...32 Minusy j zyka VBA...33 VBA w pigu ce...33 Wycieczka po wersjach Excela...35 Rozdzia 2: Szybkie zanurzenie Przygotowanie do pracy...39 Plan dzia ania...40 Stawiamy pierwsze kroki...40 Rejestrowanie makra...41 Testowanie makra...42 Podgl d kodu makra...42 Modyfikacja makra...44 Zapisywanie skoroszytów zawieraj cych makra...45 Bezpiecze stwo makr...45 Wi cej o makrze NameAndTime...47 Cz II: Jak VBA wspó pracuje z Excelem?...49 Rozdzia 3: Praca w edytorze VBE Czym jest Visual Basic Editor?...51 Uruchamianie edytora VBE...51 Zapoznanie z komponentami edytora VBE...52 Praca z oknem Project...54 Dodawanie nowego modu u VBA...55 Usuwanie modu u VBA...55 Eksportowanie i importowanie obiektów...56 Praca z oknem Code...56 Minimalizowanie i maksymalizowanie okien...56 Tworzenie modu u...57 Wprowadzanie kodu VBA do modu u...58 Bezpo rednie wprowadzanie kodu...58 U ywanie rejestratora makr...61 Kopiowanie kodu VBA...63 Dostosowywanie rodowiska VBA...63 Karta Editor...64 Karta Editor Format...66 Karta General...67 Karta Docking...68 Rozdzia 4: Wprowadzenie do modelu obiektowego w Excelu Czy Excel to obiekt?...70 Wspinaczka po hierarchii obiektów...70 Zapoznanie z kolekcjami...71 Odwo ywanie si do obiektów...71 Nawigacja po hierarchii obiektów...72 Upraszczanie odwo a do obiektów...73

5 Spis tre ci 7 W a ciwo ci i metody obiektów...74 W a ciwo ci obiektów...74 Metody obiektów...76 Zdarzenia obiektów...77 Poszukiwanie dodatkowych informacji...78 System pomocy VBA...78 Narz dzie Object Browser...79 Automatyczna lista w a ciwo ci i metod...80 Rozdzia 5: Procedury Sub i Function w j zyku VBA...81 Procedury Sub a funkcje...81 Rzut oka na procedury Sub...82 Rzut oka na procedury Function...82 Nazwy procedur Sub i Function...83 Uruchamianie procedur Sub...83 Bezpo rednie uruchamianie procedur Sub...85 Uruchamianie procedur w oknie dialogowym Makro...85 Uruchamianie makr za pomoc skrótów klawiszowych...86 Uruchamianie procedur przy u yciu przycisków i kszta tów...87 Uruchamianie procedur z poziomu innych procedur...89 Uruchamianie procedur Function...89 Wywo ywanie funkcji z poziomu procedur Sub...90 Wywo ywanie funkcji z poziomu formu arkusza...90 Rozdzia 6: U ywanie rejestratora makr...93 Czy to rzeczywisto, czy to VBA?...93 Podstawy rejestrowania makr...93 Przygotowania do rejestrowania makr...95 Wzgl dne czy bezwzgl dne?...96 Rejestrowanie makr w trybie odwo a bezwzgl dnych...96 Rejestrowanie makr w trybie odwo a wzgl dnych...97 Co jest rejestrowane?...98 Opcje rejestratora makr Nazwa makra Klawisz skrótu Przechowuj makro w Opis Czy to co jest wydajne? Cz III: Podstawy programowania Rozdzia 7: Kluczowe elementy j zyka VBA Stosowanie komentarzy w kodzie VBA U ywanie zmiennych, sta ych i typów danych Poj cie zmiennej Czym s typy danych w j zyku VBA? Deklarowanie zmiennych i okre lanie ich zasi gu...111

6 8 Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Sta e Sta e predefiniowane a cuchy znaków Daty i godziny Instrukcje przypisania Przyk ady instrukcji przypisania O znaku równo ci Proste operatory Praca z tablicami Deklarowanie tablic Tablice wielowymiarowe Tablice dynamiczne Stosowanie etykiet Rozdzia 8: Praca z obiektami Range Szybka powtórka Inne sposoby odwo ywania si do zakresu W a ciwo Cells W a ciwo Offset Wybrane w a ciwo ci obiektu Range W a ciwo Value W a ciwo Text W a ciwo Count W a ciwo ci Column i Row W a ciwo Address W a ciwo HasFormula W a ciwo Font W a ciwo Interior W a ciwo ci Formula i FormulaLocal W a ciwo NumberFormat Wybrane metody obiektu Range Metoda Select Metody Copy i Paste Metoda Clear Metoda Delete Rozdzia 9: Praca z funkcjami VBA i arkusza kalkulacyjnego Co to jest funkcja? Stosowanie wbudowanych funkcji VBA Przyk ady funkcji VBA Funkcje VBA, które robi co wi cej ni tylko zwracanie warto ci Odkrywanie funkcji VBA U ycie funkcji arkusza kalkulacyjnego w VBA Przyk ady funkcji arkusza kalkulacyjnego Wprowadzanie funkcji arkusza kalkulacyjnego Wi cej o u yciu funkcji arkusza kalkulacyjnego U ycie w asnych funkcji...151

7 Spis tre ci 9 Rozdzia 10: Sterowanie przep ywem i podejmowanie decyzji Zabierz si za przep yw, kolego Instrukcja GoTo Decyzje, decyzje Struktura If-Then Struktura Select Case Entliczek, p tliczek czyli jak u ywa p tli? P tle For-Next P tla Do-While P tla Do-Until U ycie p tli For Each-Next z kolekcjami Rozdzia 11: Automatyczne procedury i zdarzenia Przygotowanie do wielkiego zdarzenia Czy zdarzenia s przydatne? Programowanie procedur obs ugi zdarze Gdzie jest umieszczony kod VBA? Tworzenie procedury obs ugi zdarzenia Przyk ady wprowadzaj ce Zdarzenie Open dla skoroszytu Zdarzenie BeforeClose dla skoroszytu Zdarzenie BeforeSave dla skoroszytu Przyk ady zdarze aktywacyjnych Zdarzenia aktywacji i dezaktywacji arkusza Zdarzenia aktywacji i dezaktywacji skoroszytu Zdarzenia aktywacji skoroszytu Inne zdarzenia dotycz ce arkusza Zdarzenie BeforeDoubleClick Zdarzenie BeforeRightClick Zdarzenie Change Zdarzenia niezwi zane z obiektami Zdarzenie OnTime Zdarzenia naci ni cia klawisza Rozdzia 12: Techniki obs ugi b dów Rodzaje b dów B dny przyk ad To makro nie jest idealne Makro wci nie jest idealne Czy teraz makro jest idealne? Rezygnacja z idea u Inny sposób obs ugi b dów Korekta procedury EnterSquareRoot O instrukcji On Error Obs uga b dów szczegó owe informacje Wznawianie wykonywania kodu po wyst pieniu b du Obs uga b dów w pigu ce...199

8 10 Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Kiedy ignorowa b dy? Rozpoznawanie okre lonych b dów Zamierzony b d Rozdzia 13: Dezynsekcja kodu, czyli jak walczy z pluskwami Rodzaje pluskiew Podstawy entomologii, czyli jak zidentyfikowa pluskw Metody i techniki walki z pluskwami Przegl danie kodu VBA Umieszczanie funkcji MsgBox w kluczowych miejscach kodu Umieszczanie polecenia Debug.Print w kluczowych miejscach kodu Korzystanie z wbudowanych narz dzi Excela wspomagaj cych odpluskwianie kodu VBA Kilka s ów o debuggerze Ustawianie punktów przerwa w kodzie programu Zastosowanie okna Watch Zastosowanie okna Locals Jak zredukowa liczb b dów w kodzie programu? Rozdzia 14: Przyk ady i techniki programowania w j zyku VBA Przetwarzanie zakresów komórek Kopiowanie zakresów Kopiowanie zakresu o zmiennej wielko ci Zaznaczanie komórek do ko ca wiersza lub kolumny Zaznaczanie ca ego wiersza lub ca ej kolumny Przenoszenie zakresów Wydajne przetwarzanie komórek zaznaczonego zakresu przy u yciu p tli Wydajne przetwarzanie komórek zaznaczonego zakresu przy u yciu p tli (cz II) Wprowadzanie warto ci do komórki Okre lanie typu zaznaczonego zakresu Identyfikowanie zaznacze wielokrotnych Zmiana ustawie Excela Zmiana ustawie logicznych (opcje typu Boolean) Zmiana innych opcji (typu non-boolean) Praca z wykresami Metoda AddChart kontra metoda AddChart Modyfikowanie typu wykresu Przechodzenie w p tli przez elementy kolekcji ChartObjects Modyfikowanie w a ciwo ci wykresu Zmiana formatowania wykresów Jak przyspieszy dzia anie kodu VBA? Wy czanie aktualizacji ekranu Wy czenie automatycznego przeliczania skoroszytu Wy czanie irytuj cych ostrze e Upraszczanie odwo a do obiektów Deklarowanie typów zmiennych Zastosowanie struktury With-End With...238

9 Spis tre ci 11 Cz IV: Komunikacja z u ytkownikiem Rozdzia 15: Proste okna dialogowe Co zamiast formularzy UserForm? Funkcja MsgBox Wy wietlanie prostych okien dialogowych Pobieranie odpowiedzi z okna dialogowego Dostosowywanie wygl du okien dialogowych do w asnych potrzeb Funkcja InputBox Sk adnia funkcji InputBox Przyk ad zastosowania funkcji InputBox Inny rodzaj okna dialogowego InputBox Metoda GetOpenFilename Sk adnia metody GetOpenFilename Przyk ad zastosowania metody GetOpenFilename Metoda GetSaveAsFilename Pobieranie nazwy folderu Wy wietlanie wbudowanych okien dialogowych programu Excel Rozdzia 16: Wprowadzenie do formularzy UserForm Kiedy u ywa formularzy UserForm? Tworzenie formularzy UserForm wprowadzenie Praca z formularzami UserForm Wstawianie nowego formularza UserForm Umieszczanie formantów na formularzu UserForm Modyfikacja w a ciwo ci formantów formularza UserForm Przegl danie okna Code formularza UserForm Wy wietlanie formularzy UserForm Pobieranie i wykorzystywanie informacji z formularzy UserForm Przyk ad tworzenia formularza UserForm Tworzenie formularza UserForm Dodawanie przycisków polece (formanty CommandButton) Dodawanie przycisków opcji (formanty OptionButton) Dodawanie procedur obs ugi zdarze Tworzenie makra, które wy wietla formularz na ekranie Udost pnianie makra u ytkownikowi Testowanie dzia ania makra Rozdzia 17: Praca z formantami formularza UserForm Rozpoczynamy prac z formantami formularzy UserForm Dodawanie formantów Wprowadzenie do w a ciwo ci formantów Formanty okien dialogowych szczegó y Formant CheckBox (pole wyboru) Formant ComboBox (pole kombi) Formant CommandButton (przycisk polecenia) Formant Frame (pole grupy) Formant Image (pole obrazu)...282

10 12 Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Formant Label (pole etykiety) Formant ListBox (pole listy) Formant MultiPage Formant OptionButton (przycisk opcji) Formant RefEdit (pole zakresu) Formant ScrollBar (pasek przewijania) Formant SpinButton (pokr t o) Formant TabStrip (pole karty) Formant TextBox (pole tekstowe) Formant ToggleButton (przycisk prze cznika) Praca z formantami w oknach dialogowych Zmiana rozmiarów i przenoszenie formantów w inne miejsce Rozmieszczanie i wyrównywanie po o enia formantów w oknie dialogowym Obs uga u ytkowników preferuj cych korzystanie z klawiatury Testowanie formularzy UserForm Estetyka okien dialogowych Rozdzia 18: Techniki pracy z formularzami UserForm Zastosowanie w asnych okien dialogowych Przyk adowy formularz UserForm Tworzenie okna dialogowego Tworzenie kodu procedury wy wietlaj cej okno dialogowe Udost pnianie makra u ytkownikowi Testowanie okna dialogowego Dodawanie procedur obs ugi zdarze Sprawdzanie poprawno ci danych Teraz okno dialogowe dzia a tak, jak powinno! Wi cej przyk adów formularzy UserForm Zastosowanie formantów ListBox Zaznaczanie zakresów Praca z wieloma grupami formantów OptionButton Zastosowanie formantów SpinButton oraz TextBox Wykorzystywanie formularza UserForm jako wska nika post pu zadania Tworzenie niemodalnych okien dialogowych z wieloma kartami Wy wietlanie wykresów na formularzach UserForm Lista kontrolna tworzenia i testowania okien dialogowych Rozdzia 19: Udost pnianie makr z poziomu interfejsu u ytkownika Dostosowywanie Wst ki R czne dopasowywanie Wst ki do w asnych potrzeb Dodawanie do Wst ki przycisku w asnego makra Dostosowywanie Wst ki za pomoc kodu XML Dostosowywanie menu podr cznego Rodzaje obiektów CommandBar Wy wietlanie wszystkich menu podr cznych Odwo ania do elementów kolekcji CommandBars Odwo ania do formantów obiektu CommandBar W a ciwo ci formantów obiektu CommandBar...332

11 Spis tre ci 13 Przyk ady zastosowania VBA do modyfikacji menu podr cznego Resetowanie wszystkich wbudowanych menu podr cznych Dodawanie nowego elementu do menu podr cznego Cell Wy czanie menu podr cznego Tworzenie w asnych pasków narz dzi Cz V: Od teorii do praktyki Rozdzia 20: Jak tworzy w asne funkcje arkuszowe i jak prze y, aby o tym opowiedzie? Dlaczego tworzymy w asne funkcje? Podstawowe informacje o funkcjach VBA Tworzenie funkcji Praca z argumentami funkcji Przyk ady funkcji Funkcje bezargumentowe Funkcje jednoargumentowe Funkcje z dwoma argumentami Funkcje pobieraj ce zakres jako argument Funkcje z argumentami opcjonalnymi Funkcje opakowuj ce Funkcja NumberFormat Funkcja ExtractElement Funkcja SayIt Funkcja IsLike Funkcje zwracaj ce tablice Zwracanie tablicy zawieraj cej nazwy miesi cy Zwracanie posortowanej listy Okno dialogowe Wstawianie funkcji Wy wietlanie opisów funkcji Opisy argumentów Rozdzia 21: Tworzenie dodatków No dobrze czym zatem s dodatki? Po co tworzy si dodatki? Praca z dodatkami Podstawy tworzenia dodatków Tworzymy przyk adowy dodatek Konfiguracja skoroszytu Testowanie skoroszytu Tworzenie opisów dodatku Ochrona kodu VBA Tworzenie dodatku Otwieranie dodatku Dystrybucja dodatków Modyfikowanie dodatków...371

12 14 Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Cz VI: Dekalogi Rozdzia 22: Dziesi pyta na temat VBA (wraz z odpowiedziami) Rozdzia 23: (Prawie) dziesi róde informacji na temat Excela System pomocy j zyka VBA Wsparcie techniczne firmy Microsoft Inne strony internetowe Blogi po wi cone Excelowi Google Bing Lokalne grupy u ytkowników Moje inne ksi ki Rozdzia 24: Dziesi rzeczy, które powiniene robi w j zyku VBA i których nie powiniene robi Zawsze deklaruj wszystkie zmienne Nigdy nie powiniene myli has a chroni cego kod VBA z bezpiecze stwem aplikacji Zawsze staraj si wyczy ci i zoptymalizowa kod aplikacji Nigdy nie umieszczaj wszystkiego w jednej procedurze Zawsze powiniene rozwa y zastosowanie innego oprogramowania Nigdy nie zak adaj, e ka dy u ytkownik zezwala na uruchamianie makr Zawsze staraj si eksperymentowa z nowymi rozwi zaniami Nigdy z góry nie zak adaj, e Twój kod b dzie poprawnie dzia a z innymi wersjami Excela Zawsze pami taj o u ytkownikach Twojej aplikacji Nigdy nie zapominaj o tworzeniu kopii zapasowych Skorowidz

13 Rozdzia 14 Przyk ady i techniki programowania w j zyku VBA W tym rozdziale: poznasz szereg przyk adów technik programowania w j zyku VBA, dowiesz si, jak mo esz przyspieszy dzia anie kodu VBA w Twojej aplikacji. W ierz, e nauka programowania jest znacznie szybsza i zdecydowanie bardziej efektywna, kiedy pracujemy na konkretnych przyk adach. Dobrze opracowany przyk ad o wiele lepiej obja nia zagadnienie ni najbardziej rozbudowany i szczegó owy, ale teoretyczny opis. Poniewa czytasz t ksi k, prawdopodobnie zgadzasz si ze mn w tej materii. W tym rozdziale znajdziesz szereg przyk adów demonstruj cych u yteczne, praktyczne techniki programowania w j zyku VBA. Przyk ady omawiane w tym rozdziale zosta y podzielone na kilka kategorii. Oto one. Praca z zakresami. Modyfikacja ustawie Excela. Praca z wykresami. Przyspieszanie i optymalizacja dzia ania kodu VBA. Niektóre z prezentowanych przyk adów b dziesz móg od razu wykorzysta w swoich aplikacjach, jednak w wi kszo ci przypadków b d wymaga y pewnego dostosowania do Twoich aplikacji. Przetwarzanie zakresów komórek Wi kszo zada, z jakimi b dziesz si styka, programuj c w j zyku VBA, b dzie zapewne wymaga a mniejszego b d wi kszego przetwarzania zakresów komórek (aby od wie y sobie wiadomo ci na temat obiektu Range, powiniene zajrze do rozdzia u 8.). Kiedy pracujesz z obiektami Range, powiniene pami ta o nast puj cych sprawach. Kod VBA nie musi zaznacza danego zakresu, aby go przetwarza. Je eli kod VBA zaznacza wybrany zakres, przechowuj cy go skoroszyt musi by aktywny.

14 218 Cz III: Podstawy programowania Rejestrator makr nie zawsze b dzie w stanie wygenerowa optymalny kod VBA. Bardzo cz sto jednak mo esz za jego pomoc utworzy bazowe makro i potem odpowiednio zmodyfikowa kod tak, aby sta si bardziej efektywny. Zazwyczaj bardzo dobrym rozwi zaniem jest nadawanie nazw zakresom komórek wykorzystywanym w kodzie VBA. Przyk adowo polecenie Range("Total")jest znacznie lepszym rozwi zaniem ni Range("D45"). Je li w tym drugim przypadku pó niej wstawisz dodatkowy wiersz powy ej wiersza 45, to eby wszystko dzia a o poprawnie, b dziesz musia zmodyfikowa makro tak, aby korzysta o z nowego, poprawnego adresu komórki, a ta po wykonaniu takiej operacji b dzie mia a inny adres (D46). Aby nada nazw wybranemu zakresowi komórek, powiniene przej na kart FORMU Y i wybra polecenie Definiuj nazw, znajduj ce si w grupie polece Nazwy zdefiniowane. Kiedy tworzysz makro, które b dzie przetwarza o zakres komórek zaznaczony przez u ytkownika, pami taj, e u ytkownik mo e zaznaczy kilka ca ych kolumn czy wierszy. W wi kszo ci przypadków z pewno ci nie b dziesz chcia, aby makro w p tli przechodzi o w takiej sytuacji przez wszystkie zaznaczone komórki (w cznie z pustymi), co mog oby zaj bardzo wiele czasu. Dobre makro powinno odszuka i przetwarza tylko komórki, które nie s puste. Excel pozwala na jednoczesne zaznaczanie wielu zakresów komórek. Aby to zrobi, powiniene zaznaczy pierwszy zakres komórek, potem wcisn i przytrzyma klawisz Ctrl, i zaznacza kolejne zakresy komórek przy u yciu myszy. Kod Twojej aplikacji powinien by przygotowany na takie sytuacje i podejmowa odpowiednie akcje. Skoroszyty z wybranymi przyk adami omawianymi w tym rozdziale znajdziesz na stronie internetowej naszej ksi ki. Je eli chcesz samodzielnie wpisywa kod omawianych przyk adów, przejd do edytora VBE, naciskaj c kombinacj klawiszy lewyalt+f11, a nast pnie wstaw nowy modu VBA i wpisz kod prezentowanych procedur. Upewnij si, e Twój skoroszyt jest poprawnie skonfigurowany. Je eli na przyk ad kod danego przyk adu odwo uje si do arkuszy o nazwach Arkusz1 i Arkusz2, upewnij si, e takie arkusze istniej w Twoim skoroszycie. Kopiowanie zakresów Kopiowanie zakresów komórek mo e mia o pretendowa do miana jednej z najcz ciej wykonywanych operacji w Excelu. Kiedy w czysz rejestrator makr i skopiujesz zakres komórek o adresie A1:A5 do zakresu B1:B5, otrzymasz nast puj ce makro. Sub CopyRange() Range("A1:A5").Select Selection.Copy Range("B1").Select ActiveSheet.Paste Application.CutCopyMode = False

15 Rozdzia 14: Przyk ady i techniki programowania w j zyku VBA 219 Zwró uwag na ostatnie polecenie. Zosta o ono wygenerowane przez naci ni cie klawisza Esc po skopiowaniu zakresu komórek, co spowodowa o usuni cie przerywanej linii, reprezentuj cej na arkuszu obramowanie kopiowanego zakresu. Przedstawione makro dzia a poprawnie, ale zakresy komórek mo na kopiowa w znacznie bardziej efektywny sposób. Identyczny rezultat mo esz osi gn za pomoc procedury, która sk ada si z tylko jednego wiersza polecenia i nie zaznacza adnych komórek (dzi ki czemu nie wymaga ustawiania w a ciwo ci CutCopyMode na warto False). Sub CopyRange2() Range("A1:A5").Copy Range("B1") Procedura przedstawiona powy ej korzysta z tego, e metoda Copy mo e u ywa argumentu wywo ania reprezentuj cego miejsce docelowe kopiowanego zakresu. Informacje o tym znalaz em w pomocy systemowej VBA. Powy szy przyk ad doskonale równie ilustruje fakt, e rejestrator makr nie zawsze generuje najbardziej efektywny kod. Kopiowanie zakresu o zmiennej wielko ci W wielu przypadkach konieczne jest skopiowanie zakresu komórek, dla którego dok adna liczba wierszy i kolumn okre laj cych jego wielko nie jest z góry znana. Przyk adowo mo esz dysponowa skoroszytem ledz cym tygodniow sprzeda, w którym liczba wierszy zmienia si ka dego tygodnia po wprowadzeniu nowych danych. Na rysunku 14.1 przedstawiam przyk ad cz sto spotykanego typu arkusza. Znajduj cy si w nim zakres komórek sk ada si z kilku wierszy, których liczba zmienia si ka dego dnia. Poniewa nie wiesz, jaki jest rozmiar zakresu w danej chwili, musisz utworzy kod, który b dzie dzia a bez u ywania adresu zakresu kopiowanych komórek. Rysunek Przyk ad zakresu, który mo e sk ada si z dowolnej liczby wierszy Makro przedstawione poni ej ilustruje sposób kopiowania zakresu komórek z arkusza Arkusz1 do arkusza Arkusz2 (pocz wszy od komórki A1). Makro wykorzystuje w a ciwo CurrentRegion, która zwraca obiekt Range odpowiadaj cy blokowi komórek otaczaj cych okre lon komórk (w tym przypadku o adresie A1).

16 220 Cz III: Podstawy programowania Sub CopyCurrentRegion() Range("A1").CurrentRegion.Copy Sheets("Arkusz2").Select Range("A1").Select ActiveSheet.Paste Sheets("Arkusz1").Select Application.CutCopyMode = False Zastosowanie w a ciwo ci CurrentRegion jest równowa ne z przej ciem na kart NARZ DZIA G ÓWNE i wybraniem polecenia Znajd i zaznacz/przejd do specjalnie, znajduj cego si w grupie opcji Edytowanie, i nast pnie zaznaczeniem opcji Bie cy obszar. Aby przekona si, jak to dzia a, podczas wykonywania tych polece powiniene u y rejestratora makr. Zazwyczaj warto w a ciwo ci CurrentRegion reprezentuje prostok tny blok komórek otoczony przez puste wiersze i kolumny. Oczywi cie, mo esz zoptymalizowa kod makra przedstawionego powy ej i nie zaznacza obszaru docelowego dla kopiowanych komórek. Makro przedstawione poni ej korzysta z faktu, e metoda Copy mo e u ywa argumentu wywo ania reprezentuj cego miejsce docelowe kopiowanego zakresu. Sub CopyCurrentRegion2() Range("A1").CurrentRegion.Copy _ Sheets("Arkusz2").Range("A1") Je eli zakres komórek, który chcesz skopiowa, jest tabel (zdefiniowan przy u ycia polecenia WSTAWIANIE/Tabele/Tabela), ca e zadanie b dzie jeszcze atwiejsze. Ka da tabela posiada swoj nazw (na przyk ad Tabela1) i automatycznie rozszerza si w miar dodawania nowych wierszy. Sub CopyTable() Range("Tabela1").Copy Sheets("Arkusz2").Range("A1") Je eli spróbujesz wykona procedur przedstawion powy ej, przekonasz si, e wiersz nag ówka tabeli nie jest kopiowany, poniewa obiekt Tabela1 nie obejmuje tego wiersza. Je li chcesz, aby wiersz nag ówka równie by kopiowany, powiniene zmieni odwo anie do tabeli tak, jak to zosta o przedstawione poni ej. Range("Tabela1[#All]") Zaznaczanie komórek do ko ca wiersza lub kolumny Prawdopodobnie bardzo cz sto u ywasz kombinacji klawiszy, takich jak Ctrl+Shift+, czy Ctrl+Shift+, do zaznaczania zakresów sk adaj cych si ze wszystkich komórek, od komórki aktywnej, a do ko ca kolumny czy wiersza. Nie jest wi c chyba zaskoczeniem, e mo esz napisa makro, które b dzie zaznacza komórki w podobny sposób.

17 Rozdzia 14: Przyk ady i techniki programowania w j zyku VBA 221 Do zaznaczania ca ego bloku komórek mo esz u y w a ciwo ci CurrentRegion. Ale co powiniene zrobi, je eli chcesz zaznaczy, powiedzmy, tylko jedn kolumn z tego bloku komórek? Na szcz cie, VBA pozwala na wykonywanie takich operacji. Procedura, której kod przedstawiam poni ej, zaznacza zakres komórek, pocz wszy od bie cej aktywnej komórki w dó kolumny, a do komórki znajduj cej si o jeden wiersz powy ej pierwszej pustej komórki tej kolumny. Po zaznaczeniu zakresu mo esz przetwarza go w dowolny sposób kopiowa komórki, przenosi je w inne miejsce arkusza, zmienia formatowanie i tak dalej. Sub SelectDown() Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select Oczywi cie, taki sam obszar mo esz równie zaznaczy r cznie. Aby to zrobi, powiniene zaznaczy pierwsz komórk, nast pnie wcisn i przytrzyma klawisz Shift, nacisn klawisz End i wreszcie nacisn klawisz (strza ka w dó ). W przyk adzie wykorzystuj metod End obiektu ActiveCell, która zwraca obiekt typu Range. Metoda End pobiera jeden argument okre laj cy kierunek, w którym zostanie wykonane zaznaczenie. Argumentami tej metody mo e by dowolna ze sta ych przedstawionych poni ej: xlup, xldown, xltoleft, xltoright. Pami taj, e zaznaczanie zakresu nie jest potrzebne do jego przetwarzania. Makro przedstawione poni ej zmienia czcionk w komórkach zmiennego zakresu (pojedyncza kolumna) na pogrubion bez uprzedniego zaznaczenia zakresu. Sub MakeBold() Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)) _.Font.Bold = True Zaznaczanie ca ego wiersza lub ca ej kolumny Procedura przedstawiona poni ej ilustruje sposób zaznaczania kolumny, w której znajduje si aktywna komórka. Makro wykorzystuje w a ciwo EntireColumn, która zwraca obiekt typu Range reprezentuj cy ca kolumn. Sub SelectColumn() ActiveCell.EntireColumn.Select Jak pewnie si spodziewasz, w j zyku VBA dost pna jest równie w a ciwo EntireRow, która zwraca obiekt typu Range reprezentuj cy ca y wiersz.

18 222 Cz III: Podstawy programowania Przenoszenie zakresów Zazwyczaj, aby przenie zakres komórek, zaznaczasz go, wycinasz do schowka systemowego i nast pnie wklejasz w inne miejsce. Je eli u yjesz rejestratora makr do zapisania takiej operacji, przekonasz si, e wygenerowany zostanie kod podobny do przedstawionego poni ej. Sub MoveRange() Range("A1:C6").Select Selection.Cut Range("A10").Select ActiveSheet.Paste Podobnie jak podczas kopiowania komórek, takie rozwi zanie nie jest najbardziej efektywnym sposobem przenoszenia zakresu komórek w inne miejsce. W praktyce tak operacj mo esz wykona za pomoc procedury sk adaj cej si z jednego wiersza kodu, co prezentuj poni ej. Sub MoveRange2() Range("A1:C6").Cut Range("A10") Makro przedstawione powy ej korzysta z faktu, e metoda Cut mo e u ywa argumentu wywo ania reprezentuj cego miejsce docelowe przenoszonego zakresu. Zwró równie uwag na fakt, e podczas przenoszenia aden zakres komórek nie jest zaznaczany. Wska nik aktywnej komórki przez ca y czas pozostaje w tym samym miejscu arkusza. Wydajne przetwarzanie komórek zaznaczonego zakresu przy u yciu p tli Jednym z zada cz sto wykonywanych przez makra jest sprawdzanie poszczególnych komórek zakresu i wykonywanie okre lonych operacji na podstawie ich zawarto ci. Takie makra zazwyczaj wykorzystuj p tl For-Next, za pomoc której przetwarzane s komórki zakresu. Przyk ad przedstawiony ni ej ilustruje sposób przechodzenia kolejno przez wszystkie komórki danego zakresu. W naszym przypadku przetwarzany jest aktualnie zaznaczony zakres komórek. Zmienna obiektowa o nazwie Cell reprezentuje aktualnie przetwarzan komórk. W p tli For Each-Next znajduje si jedno polecenie, które sprawdza aktualnie przetwarzan komórk i zmienia jej czcionk na pogrubion, je eli warto przechowywana w komórce jest dodatnia. Sub ProcessCells() Dim Cell As Range For Each Cell In Selection If Cell.Value > 0 Then Cell.Font.Bold = True Next Cell

19 Rozdzia 14: Przyk ady i techniki programowania w j zyku VBA 223 Taka procedura dzia a poprawnie, ale co si stanie, je eli u ytkownik zaznaczy ca kolumn lub ca y wiersz? To wcale nie jest takie nieprawdopodobne, bo przecie Excel pozwala na wykonywanie operacji na ca ych wierszach i kolumnach. W takiej sytuacji wykonanie makra mo e zaj naprawd du o czasu, poniewa nasza p tla przetwarza ka d komórk zaznaczonego zakresu, a cznie z pustymi w jednej kolumnie komórek jest a Aby zatem nasze makro by o bardziej wydajne, musimy je tak zmodyfikowa, eby przetwarzane by y tylko i wy cznie komórki, które nie s puste. Procedura przedstawiona poni ej przetwarza wy cznie niepuste komórki zaznaczonego zakresu dzi ki zastosowaniu metody SpecialCells (wi cej szczegó owych informacji na temat tej metody znajdziesz w pomocy systemowej VBA). Nasza procedura za pomoc polecenia Set tworzy dwa obiekty typu Range: pierwszy z nich to podzakres komórek zakresu wej ciowego, zawieraj cy wy cznie komórki z warto ciami sta ymi (na przyk ad teksty, warto ci liczbowe, litera y i tak dalej), a drugi sk ada si z komórek zawieraj cych formu y. Procedura przetwarza tylko komórki nale ce do tych podzakresów, co w efekcie powoduje pomini cie przetwarzania wszystkich pozosta ych, pustych komórek zakresu wej ciowego. Sprytne, prawda? Sub SkipBlanks() Dim ConstantCells As Range Dim FormulaCells As Range Dim cell As Range ' Ignoruj b dy On Error Resume Next ' Przetwarzaj komórki zawieraj ce warto ci sta e Set ConstantCells = Selection _.SpecialCells(xlConstants) For Each cell In ConstantCells If cell.value > 0 Then cell.font.bold = True End If Next cell ' Przetwarzaj komórki zawieraj ce formu y Set FormulaCells = Selection _.SpecialCells(xlFormulas) For Each cell In FormulaCells If cell.value > 0 Then cell.font.bold = True End If Next cell Procedura SkipBlanks dzia a tak samo szybko, niezale nie od tego, jaki zakres komórek zaznaczy e. Mo esz na przyk ad zaznaczy zakres sk adaj cy si z kilku komórek, zaznaczy wszystkie kolumny w danym zakresie albo wszystkie wiersze w danym zakresie, albo nawet ca y arkusz. Jak wida, jest to ogromne usprawnienie w stosunku do oryginalnej procedury ProcessCells, któr omówi em nieco wcze niej. Zwró uwag, e w kodzie procedury u yli my polecenia: On Error Resume Next

20 224 Cz III: Podstawy programowania Polecenie to powoduje, e Excel po prostu ignoruje b dy (inaczej mówi c, je eli próba wykonania danego polecenia ko czy si b dem, Excel ignoruje ten b d i po prostu przechodzi do kolejnego polecenia; wi cej szczegó owych informacji na temat obs ugi b dów znajdziesz w rozdziale 12.). W naszym przypadku zastosowanie polecenia On Error jest konieczne, poniewa metoda SpecialCells generuje b d, gdy adna komórka nie spe nia podanego kryterium. Zastosowanie metody SpecialCells jest równowa ne z przej ciem na kart NARZ DZIA G ÓWNE, wybraniem polecenia Znajd i zaznacz/przejd do specjalnie, znajduj cego si w grupie opcji Edytowanie, i nast pnie zaznaczeniem opcji Sta e lub Formu y. Aby przekona si, jak to dzia a, podczas wykonywania tych polece powiniene u y rejestratora makr i zaznacza ró ne opcje. Wydajne przetwarzanie komórek zaznaczonego zakresu przy u yciu p tli (cz II) A teraz ci g dalszy naszej opowie ci. W tym punkcie przedstawi inny sposób efektywnego przetwarzania komórek znajduj cych si w zaznaczonym zakresie. Tym razem procedura b dzie korzysta a z w a ciwo ci UsedRange, która zwraca obiekt typu Range, reprezentuj cy u ywany zakres arkusza. Procedura korzysta równie z metody Intersect, która zwraca obiekt typu Range zawieraj cy komórki b d ce cz ci wspóln dwóch zakresów. Poni ej przedstawiam zmodyfikowan wersj procedury SkipBlanks, omawianej w poprzednim punkcie. Sub SkipBlanks2() Dim WorkRange As Range Dim cell As Range Set WorkRange = Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange) For Each cell In WorkRange If cell.value > 0 Then cell.font.bold = True End If Next cell Zmienna obiektowa WorkRange zawiera komórki, które s cz ci wspóln zakresu zaznaczonego przez u ytkownika oraz zakresu u ywanych komórek arkusza. Je li zatem u ytkownik zaznaczy ca kolumn, zmienna WorkRange b dzie zawiera a tylko komórki, które znajduj si jednocze nie w zaznaczonej kolumnie i w u ywanym zakresie arkusza. Jak wida, jest to bardzo szybka i efektywna metoda pozwalaj ca na unikni cie przetwarzania komórek znajduj cych si poza zakresem u ywanych komórek arkusza.

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Tytuł oryginału: Technical Analysis For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Oczko ISBN: 978-83-246-3672-3 Original English language edition Copyright 2011 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright Packt Publishing 2013. First published in the English language under the

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy.

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy. Tytuł oryginału: Programming WCF Services: Mastering WCF and the Azure AppFabric Service Bus, 3rd edition Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak (wstęp, rozdz. 4 6, 11, dodatki), Weronika Łabaj (rozdz. 1 3),

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-6682-9 Copyright 2011 Packt Publishing. First published in the English language

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: JavaScript for PHP Developers Tłumaczenie: Rafał Jońca ISBN: 978-83-246-8217-1 2013 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of JavaScript for PHP Developers, ISBN

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Official Joomla! Book Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3608-2 Authorized translation from the English language edition, entitled: The Official Joomla! Book, ISBN: 0321704215,

Bardziej szczegółowo

VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykładów Autor: Witold Wrotek ISBN: 978-83-246-2951-0 Format: 158 235, stron: 312

VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykładów Autor: Witold Wrotek ISBN: 978-83-246-2951-0 Format: 158 235, stron: 312 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Android w akcji. Wydanie II

Android w akcji. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7999-7 Original edition Copyright 2013 by John Boxall. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo