PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS"

Transkrypt

1 PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS 2007 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania obowiązujące tam, gdzie mają zastosowanie. Publications P (Additional Rule Requirements) issued by Polski Rejestr Statków complete or extend the Rules and are mandatory where applicable. GDAŃSK

2 Publikacja Nr 35/P Statki z jednoosobową wachtą morską na mostku 2007 stanowi uzupełnienie wymagań Części VIII Instalacje elektryczne i systemy sterowania, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich. Publikacja ta została zatwierdzona przez Zarząd PRS S.A. w dniu 25 września 2007 r. i wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2007 r. Publikacja Nr 35/P ma zastosowanie również do innych Przepisów PRS, jeżeli została wtychprzepisach przywołana. Niniejsza Publikacja zastępuje Publikację Nr 35/P Statki z jednoosobową wachtą morską na mostku PRS Publication No.35/P One Man Bridge Operated (OMBO) Ships 2007 is an extension of the requirements contained in Part VIII Electrical Installations and Control Systems of the Rules for the Classification and Construction of Sea-going Ships. This Publication was approved by the PRS Board on 25 September 2007 and enters into force on 15 November Publication No.35/P is applicable also to other PRS Rules, if referred to therein. The present Publication replaces Publication No.35/P One Man Bridge Operated (OMBO) Ships PRS/HW, 09/2007 ISBN

3 SPIS TREŚCI str. 1 Postanowienia ogólne Podstawy sformułowania wymagań Zakres zastosowania Określenia Układ mostka Przyrządy nawigacyjne i elementy sterowania na mostku Wymagane wyposażenie Prowadzenie bezpiecznej nawigacji Ustalenie pozycji statku Sterowanie środki łączności Zapobieganie wypadkom spowodowanym niedyspozycją oficera wachtowego System bezpieczeństwa na mostku Układ przekazywania alarmów i ostrzeżeń środki łączności Konstrukcja i niezawodność wyposażenia nawigacyjnego Warunki środowiskowe Zasilanie wyposażenia nawigacyjnego Zalecenia ergonomiczne Próby i nadzór Próby wyposażenia po zainstalowaniu na statku Nadzór CONTENTS page 1 General Basis of the Requirements Scope of Application Definitions Bridge Layout Bridge Instrumentation and Controls Equipment to be Fitted Safety of Navigation: Collision-Grounding Position Fixing Controls Communication Prevention of Accidents Caused by Operator s Unfitness Bridge Navigational Watch Alarm System Alarm/Warning Transfer System Communications Equipment Design and Reliability Environmental Conditions Power Supply Ergonomical Recommendations Tests and Survey Testing of the Equipment After Installation Onboard Surveys... 30

4 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Podstawy sformułowania wymagań Niniejsze wymagania zostały sformułowane przy założeniu, że wyposażenie radiowe i nawigacyjne statku spełnia mające zastosowanie wymagania i wytyczne określone przez Międzynarodową Organizację Morską (określaną dalej jako IMO), a w szczególności: Konwencje: Prawidło 19 z rozdziału V Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (określanej dalej jako Konwencja SOLAS) oraz wszystkie inne mające zastosowanie prawidła odnoszące się do łączności radiowej i bezpieczeństwa nawigacji, zawarte w rozdziałach IV i V z Konwencji SOLAS wraz z aktualnymi poprawkami, Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu (COLREG 1972) wraz z aktualnymi poprawkami Wymagania techniczno-eksploatacyjne * dla: kompasów magnetycznych, żyrokompasów, radarów, urządzeń do automatycznego nakreślania radarowego (ARPA), urządzeń do pomiaru prędkości i przebytej drogi, echosond, systemów automatycznej identyfikacji (AIS), uniwersalnych odbiorników światowego satelitarnego systemu określania pozycji (GPS) i światowego satelitarnego systemu nawigacyjnego (GLONASS), systemów obrazowania map elektronicznych i informacji (ECDIS), odbiorników ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych (NAVTEX), elektronicznych pomocy nawigacyjnych wymagania ogólne, urządzeń radiowych VHF z DSC, autopilotów, wskaźników prędkości zwrotu. 1.2 Zakres zastosowania Niniejsza Publikacja ma zastosowanie do klasyfikowanych przez PRS statków morskich, które po spełnieniu zawartych tu wymagań mogą otrzymać w symbolu klasy znak dodatkowy NAV1, oznaczający, że statek może być eksploatowany, w normalnych warunkach, z jednoosobową wachtą na mostku. * Wymagania dla poszczególnych urządzeń zostały przywołane w rozdziałach IV i V z Konwencji SOLAS wraz z aktualnymi poprawkami. 5

5 1.2.2 Niniejsze wymagania mają zastosowanie do statków nowobudowanych jak i do statków istniejących. 1.3 Określenia A I S system automatycznej identyfikacji; A k w i z y c j a o b i e k t u wybór obiektu wymagającego śledzenia oraz zainicjowanie takiego śledzenia; A l a r m sygnał optyczny i akustyczny informujący o nienormalnej sytuacji; A l a r m w a c h t o w y alarm przekazywany z mostka do kabiny kapitana i kabiny oficera rezerwowego w przypadku niedyspozycji oficera wachtowego (nieobecności na mostku, braku czujności, braku reakcji na alarm i/lub ostrzeżenie itp.); ARPA urządzenie do automatycznego nakreślania radarowego (Automatic Radar Plotting Aid); C P A punkt największego zbliżenia (Closest Point of Approach); E C D I S system obrazowania map elektronicznych i informacji nawigacyjnych (Electronic Chart Display and Information System); GPS światowy satelitarny system określania pozycji (Global Positioning System); M o s t e k przestrzeń, z której prowadzona jest nawigacja i sterowanie statkiem, obejmująca sterownię i skrzydła mostka; Nakreś l a n i e r a d a r o w e całkowity proces wykrycia obiektu śledzenia, obliczenia parametrów jego ruchu oraz wyświetlanie tych informacji; N a w i g a c j a wszystkie działania związane z planowaniem trasy, określeniem i utrzymaniem parametrów ruchu statku dla realizacji zaplanowanej trasy w zależności od akwenów pływania, panujących tam warunków żeglugi i natężenia ruchu innych statków; O d b i o r n i k N A V T E X odbiornik ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych, podawanych przez Międzynarodową Służbę NAVTEX; Normalne warunki nawigacyjne warunki, w których wszystkie systemy oraz wyposażenie związane z nawigacją pracują w założonych granicach technicznych, a warunki środowiskowe, takie jak stan pogody i natężenie ruchu statków, nie powodują nadmiernego obciążenia pracą oficera wachtowego; O f i c e r w a c h t o w y osoba odpowiedzialna za prowadzenie bezpiecznej nawigacji, obsługę urządzeń na mostku i kierowanie statkiem; Oficer rezerwowy każdy oficer, który został wyznaczony przez kapitana statku do pomocy na mostku, jeśli zajdzie taka potrzeba; Skrzydła mostka części mostka po obu stronach sterowni, sięgające, w zasadzie, do burt statku; S t e r o w n i a wydzielona przestrzeń mostka; 6

6 S y s t e m B N W A S system kontroli czujności oficera wachtowego (Bridge Navigational Watch Alarm System); Ś l e d z e n i e proces obserwacji zmian położenia obiektu dla wyznaczenia parametrów jego ruchu; T C P A czas osiągnięcia punktu największego zbliżenia (Time to Closest Point of Approach); Wskaź niki przyrządy, za pomocą których oficer wachtowy uzyskuje informacje optyczne. 2 UKŁAD MOSTKA 2.1 Konfiguracja mostka, układ pulpitów i usytuowanie wyposażenia powinny umożliwiać prowadzenie nawigacji oraz innych zadań związanych z obsługą mostka przez oficera wachtowego oraz umożliwiać prowadzenie obserwacji z dogodnego miejsca na mostku, zwanego dalej stanowiskiem pracy. 2.2 Stanowisko pracy przeznaczone do prowadzenia nawigacji i kierowania statkiem oraz kontroli ruchu innych statków powinno umożliwiać, w normalnych warunkach nawigacyjnych, wykonanie tych czynności przez jedną osobę. Wszystkie przyrządy i elementy sterowania powinny być łatwo dostrzegalne, słyszalne i dostępne ze stanowiska pracy. 2.3 W celu prowadzenia zadań związanych z nawigacją, kierowaniem statkiem i kontrolą ruchu statków, pole widzenia ze stanowiska pracy powinno umożliwiać prowadzenie obserwacji wszystkich obiektów, które mogą mieć wpływ na bezpiecznążeglugę statku. Na statkach nowobudowanych pole widzenia ze stanowiska pracy powinno być zgodne z wytycznymi o widoczności z mostka nawigacyjnego podanymi w Konwencji SOLAS, rozdział V, prawidło 22 wraz z aktualnymi poprawkami. W celu prowadzenia innych zadań można przewidzieć inne stanowisko pracy będące stanowiskiem oddzielnym lub połączonym, pod warunkiem że spełnione są wymagania dotyczące pola widzenia. 2.4 Konstrukcja mostka i stanowisk pracy powinna umożliwiać prowadzenie bezpiecznej nawigacji i kierowanie statkiem przez dwóch współpracujących ze sobą oficerów wachtowych. 2.5 Zewnętrzne sygnały dźwiękowe oraz sygnały mgłowe słyszalne na pokładzie statku powinny być również słyszalne w sterowni. Należy przewidzieć urządzenie transmisyjne, powtarzające te sygnały dźwiękowe w sterowni (zalecany zakres częstotliwości Hz). 2.6 Przy projektowaniu mostka należy przede wszystkim uwzględnić wymagania i wytyczne normy ISO

7 3 PRZYRZĄDY NAWIGACYJNE I ELEMENTY STEROWANIA NA MOSTKU Przyrządy i elementy sterowania na stanowisku pracy, przeznaczone do nawigacji, manewrowania statkiem oraz kontroli ruchu innych statków, powinny umożliwiać oficerowi wachtowemu: określanie, nanoszenie i śledzenie zmian pozycji statku, jego kursu i prędkości, analizowanie natężenia ruchu statków w celu uniknięcia kolizji, decydowanie o manewrach mających na celu uniknięcie kolizji, zmianę kursu, zmianę prędkości, łączność wewnętrzną i zewnętrzną w zakresie nawigacji i manewrowania statkiem oraz łączność za pomocą VHF z DSC, nadawanie sygnałów dźwiękowych, odbieranie sygnałów dźwiękowych, kontrolę kursu i prędkości, przebytej drogi, prędkości obrotowej wału śrubowego, kąta wychylenia steru oraz głębokości wody pod dnem statku, rejestrację danych nawigacyjnych (rejestracja może być prowadzona ręcznie na podstawie danych dostępnych na stanowisku pracy). 4 WYMAGANE WYPOSAŻENIE Niezależnie od wymiarów statku, jego nośności i daty budowy każdy statek mający dodatkowy znak NAV1 w symbolu klasy powinien być wyposażony w przyrządyielementysterowaniawymienionewrozdziałach PROWADZENIE BEZPIECZNEJ NAWIGACJI 5.1 Każdy statek powinien być wyposażony w urządzenie ARPA włączone do systemu zapobiegania kolizjom lub współpracująceznim,spełniające wymagania wydanej przez IMO rezolucji A.823(19). Funkcje realizowane przez urządzenie ARPA mogą być niezależne lub wbudowane w radar. Urządzenie ARPA powinno pracować przy założeniu, że wszystkie obiekty pływające mogą dojść do kursu kolizyjnego ze statkiem, jeżeli kurs obiektu zmieni się do 45, a jego prędkość nie ulegnie zmianie. Oficer wachtowy powinien otrzymać ostrzeżenie, w czasie nastawianym w zakresie od 6 do 30 minut, uwzględniając czas do osiągnięcia odległości największego zbliżenia Całe wyposażenie powinno umożliwiać:.1 zobrazowanie ruchu rzeczywistego oraz ruchu względnego;.2 widzialność wskaźników w porze dziennej;.3 automatyczną akwizycję i śledzenie co najmniej 20 obiektów;.4 nadzór nad wybranymi strefami, przedstawianie nastawianych parametrów, szczególnie nastaw ostrzeżenia i alarmu dla CPA i TCPA ;.5 symulowanie funkcji przedstawiających prawdopodobne skutki zmiany kursu lub prędkości statku w stosunku do śledzonych obiektów;.6 samokontrolę wbudowanych w system układów. 8

8 5.3 Każdy statek należy wyposażyć w urządzenie samosterujące oraz jego sygnalizację alarmową, informującą oficera wachtowego o niedopuszczalnym odchyleniu od wyznaczonego kursu i o niesprawności urządzenia samosterującego Sygnalizacja ta powinna być niezależna od układu automatycznego sterowania. Nadrzędne urządzenia sterujące powinny być przewidziane na nawigacyjnym stanowisku pracy i na manewrowym stanowisku pracy. Jako alternatywę dla urządzenia samosterującego dopuszcza się urządzenie do prowadzenia statku po zadanej trasie. 5.4 Oficer wachtowy powinien otrzymać sygnał alarmowy w przypadku odchylenia statku od planowanej trasy. Alarm ten powinien być nastawiany z uwzględnieniem czasu do zagrożenia wejściem na mieliznę. 5.5 Należy przewidzieć sygnał ostrzegawczy przy zbliżaniu się do zaplanowanego punktu zwrotu. 5.6 Powinien zadziałać sygnał ostrzegawczy, gdy głębokość wody pod dnem statku jest mniejsza od założonej. 6 USTALENIE POZYCJI STATKU 6.1 Statek powinien być wyposażony w system określania pozycji statku, stosownie do przewidzianego rejonu żeglugi. 6.2 Należy przewidzieć co najmniej dwa niezależne radary. Jeden z nich powinien pracować wpaśmie X. 6.3 Należy przewidziećżyrokompas. 6.4 Należy przewidzieć echosondę. 6.5 Należy przewidzieć urządzenie do pomiaru prędkości i przebytej drogi. 7 STEROWANIE ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI Na mostku powinny znajdować się:.1 układ zdalnego sterowania napędem głównym;.2 urządzenie sterujące gwizdkiem;.3 urządzenie do sterowania instalacją spłukiwania okien i wycieraczkami;.4 urządzenie sterujące oświetleniem pulpitu na głównym stanowisku pracy;.5 przełączniki do sterowania/wyboru pomp urządzenia sterowego;.6 system łączności wewnętrznej;.7 urządzenie radiowe VHF z DSC;.8 urządzenie sterujące instalacją ogrzewania/chłodzenia sterowni;.9 odbiornik ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych (NAVTEX). Wyposażenie i elementy sterujące wymienione w.1 do.7 powinny znajdować się w zasięgu oficera wachtowego, siedzącego lub stojącego na stanowiskach pracy: nawigacyjnym lub manewrowym. 9

9 8 ZAPOBIEGANIE WYPADKOM SPOWODOWANYM NIEDYSPOZYCJĄ OFICERA WACHTOWEGO 8.1 System kontroli czujności oficera wachtowego Wymagania ogólne Należy przewidzieć system kontroli czujności oficera wachtowego (określany dalej jako system BNWAS), potwierdzający jego obecność na mostku System BNWAS służy do monitorowania sytuacji na mostku oraz wykrywania stanu braku czujności oficera wachtowego, która mogłaby prowadzić do zaistnienia wypadku na morzu. System ten monitoruje czujność oficera wachtowego i automatycznie alarmuje kapitana i innych wykwalifikowanych oficerów, że z jakichś powodów oficer wachtowy nie jest w stanie wypełniać służby. Cel ten realizowany jest w ten sposób, że system BNWAS najpierw wysyła serię sygnałów mających zaalarmować oficera wachtowego, a jeśli on nie odpowiada, sygnały alarmowe wysyłane są do kapitana lub innego wykwalifikowanego oficera Dodatkowo system BNWAS może zapewniać oficerowi wachtowemu możliwość wysyłania sygnałów o potrzebie dodatkowej natychmiastowej pomocy. System BNWAS powinien pracować zawsze gdy włączone są inne systemy kontroli kursu statku, chyba że kapitan nakażejegowyłączenie Rodzaje pracy System BNWAS powinien mieć trzy rodzaje pracy: automatyczny (system BNWAS włącza się automatycznie gdy włączony jest system kontroli kursu statku, a wyłącza się gdy system ten jest wyłączony), ręczny włącznik system BNWAS działa nieprzerwanie, ręczny wyłącznik system BNWAS nie działa i nie włącza się w żadnym przypadku Sekwencje sygnałów alarmowych Podczas działania system BNWAS powinien pozostawać w spoczynku przez okres od 3 do 12 minut (tzw. okres spoczynku) Na zakończenie okresu spoczynku system BNWAS powinien uruchomić sygnał świetlny na mostku W przypadku braku odwołania alarmu, po upływie 15 sekund od uruchomienia sygnału świetlnego, system BNWAS powinien uruchomić na mostku sygnał dźwiękowy alarmu pierwszego stopnia W przypadku braku odwołania alarmu, po upływie 15 sekund od uruchomienia sygnału dźwiękowego alarmu pierwszego stopnia, system BNWAS powinien dodatkowo uruchomić sygnał dźwiękowy alarmu drugiego stopnia w pomieszczeniu oficera rezerwowego i/lub kapitana. 10

10 W przypadku braku odwołania alarmu, po upływie 90 sekund od uruchomienia sygnału dźwiękowego alarmu drugiego stopnia, system BNWAS powinien dodatkowo uruchomić sygnał dźwiękowy trzeciego stopnia w pomieszczeniach pobytu pozostałych członków załogi zdolnych do podjęcia niezbędnych działań W przypadku statków innych niż statki pasażerskie sygnały dźwiękowe alarmu drugiego lub trzeciego stopnia mogą być uruchomione w określonych wyżej miejscach jednocześnie. Jeżeli alarm drugiego stopnia uruchomiony jest w sposób właściwy dla alarmu drugiego i trzeciego stopnia, trzeci stopień alarmu może być pominięty W przypadku dużych statków odstęp pomiędzy uruchomieniem sygnałów dźwiękowych alarmu drugiego i trzeciego stopnia może być zwiększony, maksymalnie do trzech minut, dla zapewnienia oficerowi rezerwowemu lub kapitanowi czasu potrzebnego na dojścienamostek Resetowanie (odwołanie alarmu) Nie powinno być możliwe odwołanie alarmu lub wyłączenie sygnału dźwiękowego za pomocą jakiegokolwiek urządzenia lub systemu, nie znajdującego się na mostku, w dobrze widocznym miejscu Pojedyncze działanie operatora, podjęte w celu odwołania alarmu, powinno wyłączać sygnały świetlne i dźwiękowe oraz powodować przejście systemu BNWAS w stan spoczynku. W przypadku gdy odwołanie alarmu następuje przed upływem okresu spoczynku, system powinien rozpoczynać kolejny okres spoczynku o pełnym czasie jego trwania Do rozpoczęcia odwołania alarmu (resetowania) powinien być konieczny impuls wywołany pojedynczym działaniem operatora pełniącego czynności oficera wachtowego. Impuls ten może być generowany przez urządzenie resetujące, stanowiące integralną część systemu BNWAS, albo przez inne urządzenie, rejestrujące fizyczną aktywność i czujność oficera wachtowego Ciągła aktywacja przycisku resetującego nie powinna powodować przedłużenia okresu spoczynku systemu BNWAS ani wstrzymywać sekwencji sygnałów alarmowych Powinno być możliwe natychmiastowe uruchomienie sygnałów dźwiękowych alarmu drugiego i trzeciego stopnia poprzez wciśnięcie przycisku Wezwanie w niebezpieczeństwie lubprzyużyciu podobnego środka Dokładność System BNWAS powinien zapewniać dotrzymanie czasów, określonych w podrozdziale 8.1.3, z dokładnością do 5% lub 5 sekund (w zależności od tego, która wartość jest mniejsza), niezależnie od warunków środowiska. 11

11 8.1.7 Środki bezpieczeństwa Środki umożliwiające wybór rodzaju pracy systemu BNWAS oraz nastawianie długości okresu spoczynku powinny być odpowiednio zabezpieczone, tak aby dostęp do nich miał tylko kapitan Sytuacje awaryjne Zakłócenie działania lub przerwa w zasilaniu systemu BNWAS powinny być sygnalizowane. Sygnał ten powinien być odbierany także na centralnym panelu kontrolnym, jeśli taki jest Urządzenia sterujące Powinny być zapewnione odpowiednio zabezpieczone środki umożliwiające wybór rodzaju pracy systemu BNWAS Powinny być zapewnione odpowiednio zabezpieczone środki umożliwiające nastawianie czasu spoczynku systemu BNWAS Powinien być przewidziany przycisk Wezwanie w niebezpieczeństwie, jeśli takie wezwanie wchodzi w zakres systemu BNWAS Uruchomienie odwołania alarmu (resetowania) powinno być możliwe jedynie z takich miejsc na mostku, z których możliwa jest prawidłowa obserwacja powierzchni morza, i najlepiej w pobliżu sygnalizacji świetlnej. Uruchomienie odwołania alarmu (funkcji resetującej) powinno być możliwe ze stanowiska dowodzenia statkiem, stanowiska kierowania i manewrowania statkiem oraz ze stanowiska monitorowania, także ze skrzydeł mostka Prezentacja informacji Informacja o rodzaju pracy urządzenia powinna być widoczna dla oficera wachtowego Zakończenie okresu spoczynku powinno być sygnalizowane za pomocą wskaźnika świetlnego. Wskaźnik powinien być widoczny ze wszystkich miejsc roboczych na mostku, w jakich może się znajdować oficer wachtowy. Kolor wskaźnika powinien być tak dobrany aby nie utrudniał obserwacji nocnej i powinna istnieć możliwość przyciemnienia wskaźnika (ale nie jego wygaszenia) Sygnały dźwiękowe alarmu pierwszego stopnia, słyszalne na mostku na zakończenie emisji sygnałów optycznych, powinny być dźwiękami o parametrach tak dobranych, aby zaalarmować, lecz nie wywołać zdenerwowania u oficera wachtowego. Dźwięk powinien być słyszalny we wszystkich miejscach roboczych na mostku, w jakich może się znajdować oficer wachtowy. Efekt ten może być osiągnięty przez zastosowanie jednego lub więcej urządzeń nagłaśniających. Przy uruchamianiu systemu BNWAS powinna istnieć możliwość wyboru parametrów, w tym natężenia dźwięku. 12

12 Sygnały dźwiękowe alarmu drugiego stopnia, słyszalne w pomieszczeniach kapitana, oficerów i pozostałych członków załogi, na zakończenie sygnałów alarmowych pierwszego stopnia słyszalnych na mostku, powinny dawać się łatwo odróżnić od innych sygnałów alarmowych i wskazywać na konieczność niezwłocznego działania. Natężenie dźwięku powinno być wystarczające, aby był on słyszalny we wszystkich ww. pomieszczeniach, i aby był zdolny zbudzić osobę śpiącą (patrz rezolucja A.830(19)) Konstrukcja i instalowanie Wyposażenie systemu BNWAS powinno spełniać wymagania rezolucji IMO: A.694(17) i A.813(19), związanych z nimi norm międzynarodowych (Publikacja IEC 60945) orazcyrkularza MSC/Circ.982 Guidelines on Ergonomic Criteria for Bridge Equipment and Layout Wszystkie elementy systemu kontroli czujności oficera wachtowego powinny być zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych Elementy służące do uruchamiania funkcji resetowania powinny być tak zaprojektowane i zainstalowane, aby do minimum ograniczona była możliwość ich użycia w inny sposób niż przez działanie oficera wachtowego. Elementy te powinny mieć jednakową konstrukcję i powinny mieć podświetlenie umożliwiające ich identyfikację w nocy Alternatywnie może być przewidziane uruchamianie funkcji resetowania przez inne urządzenie na mostku, rejestrujące aktywność oficera wachtowego Zasilanie systemu BNWAS System BNWAS powinien być zasilany z głównego źródła zasilania. Wskaźnik nieprawidłowego działania systemu oraz element uruchamiający Wezwanie w niebezpieczeństwie, jeśli wchodzi on w skład systemu kontroli czujności oficera wachtowego, powinny być dodatkowo zasilane z baterii Połączenia System BNWAS powinien zapewniać możliwość podłączenia dodatkowych elementów uruchamiających funkcję resetowania albo połączenia go z innym urządzeniem na mostku, zdolnym do generowania sygnału uruchamiającego funkcję resetowania poprzez bezpośredni kontakt, odpowiednie połączenie lub transmisję danych, zgodnie z Publikacją IEC System BNWAS powinien mieć wyjście umożliwiające połączenie z innymi systemami alarmu optycznego i dźwiękowego na mostku oraz z systemami alarmowymi obejmującym inne pomieszczenia statku. 13

13 Potwierdzenie przyjęcia sygnału alarmowego przez oficera wachtowego powinno być możliwe ze stanowiska nawigacyjnego, stanowiska manewrowego oraz z innych odpowiednich miejsc na mostku, z których może być prowadzona właściwa obserwacja otoczenia statku System BNWAS powinien być połączony z systemem przekazywania alarmów opisanym w podrozdziale Na mostku powinien zadziałać sygnał alarmowy w przypadku awarii systemu BNWAS Rozwiązania alternatywne PRS może zaakceptować rozwiązania techniczne inne od opisanych w podrozdziale 8.1, jeżeli w sposób równoważny zapewnią one sprawdzanie czujności oficera wachtowego w okresach nie dłuższych niż 12 minut. 8.2 Układ przekazywania alarmów i ostrzeżeń środki łączności Każdy alarm/ostrzeżenie wymagające reakcji oficera wachtowego w przypadku braku potwierdzenia w czasie 30 sekund powinny być automatycznie przekazywane do kabiny kapitana i, jeżeli uzna on to za konieczne, do kabiny wybranego oficera w pogotowiu oraz do pomieszczeń ogólnych. Funkcje przekazywania alarmów i ostrzeżeń powinny być realizowane poprzez układy i urządzenia wymagane w , jeżeli mają zastosowanie Potwierdzenie alarmów/ostrzeżeń powinno być możliwe tylko z mostka Układ przekazywania alarmów/ostrzeżeń powinien pracować w oparciu ostałą instalację Na mostku należy przewidzieć możliwość uruchomienia przez oficera wachtowego alarmu, wyraźnie słyszalnego w pomieszczeniach wymienionych w Układ przekazywania alarmów powinien być zasilany w sposób ciągły oraz powinien mieć możliwość automatycznego przełączenia się na awaryjne źródło zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego Przez cały czas, również podczas zaniku napięcia (black-out), oficer wachtowy powinien mieć dostęp do urządzeń pozwalających na dwustronną łączność głosową z oficerem rezerwowym. Mostek powinien być stanowiskiem nadrzędnym w systemie łączności. Uwaga: Może być zaakceptowane rozwiązanie oparte o sieć telefonów automatycznych, pod warunkiem że są one zasilane nawet w okresie zaniku napięcia i dostępne w miejscach podanych w punkcie Jeżeli, w zależności od organizacji pracy na statku, oficer w pogotowiu przebywa w miejscu nie podłączonym do stałej instalacji opisanej w punkcie 8.2.1, powinien być on wyposażony w bezprzewodowy, przenośny aparat, pozwalający zarówno na przekazywanie alarmów/ostrzeżeń, jak i na dwustronną łączność głosową z oficerem wachtowym. 14

14 9 KONSTRUKCJA I NIEZAWODNOŚĆ WYPOSAŻENIA NAWIGACYJNEGO 9.1 Warunki środowiskowe Wyposażenie nawigacyjne zainstalowane na danym statku powinno być zdolne do ciągłej pracy w warunkach różnych stanów morza, wibracji, wilgotności, temperatury oraz wpływu pól elektromagnetycznych, jakie mogą wystąpić na statku, na którym wyposażenie jest zainstalowane Wyposażenie, które zostało dodatkowo wymienione w niniejszej Publikacji, powinno spełniać warunki odporności środowiskowej podane w Publikacji IEC Zasilanie wyposażenia nawigacyjnego Należy przewidzieć lokalne rozdzielnice dla wszystkich podzespołów wyposażenia nawigacyjnego. Rozdzielnice te powinny być zasilane dwoma niezależnymi obwodami, jeden zasilany z podstawowego źródła energii elektrycznej, a drugi z awaryjnego źródła energii elektrycznej. Każdy podzespół wyposażenia nawigacyjnego powinien być indywidualnie podłączony do swojej rozdzielnicy. Obwody zasilające rozdzielnice powinny być wyposażone w urządzenie do automatycznego przełączenia między tymi dwoma źródłami zasilania. Zanik podstawowego źródła zasilania rozdzielnic powinien powodować wysłanie sygnału alarmowego, świetlnego i dźwiękowego Jeżeli zanik zasilania trwa nie dłużej niż 30 sekund, to powinno być zapewnione łatwe przywrócenie działania wszystkich funkcji podstawowych. Jeżeli zanik zasilania trwa dłużej niż 30 sekund, to powinno być zapewnione łatwe przywrócenie działania tylu funkcji podstawowych, ile jest to praktycznie możliwe Jeżeli skomputeryzowane wyposażenie nawigacyjne połączone jest poprzez sieć komputerową, to awaria tej sieci nie powinna uniemożliwiać poszczególnym urządzeniom realizacji ich indywidualnych funkcji. 9.3 Zalecenia ergonomiczne Przy analizowaniu i projektowaniu układu mostka i rozmieszczenia wyposażenia na mostku należy uwzględnić czynnik ludzki. Powinny być przy tym spełnione niżej podane wymagania środowiskowe Wymagane oświetlenie na mostku powinno być tak wykonane, aby nie utrudniało prowadzenia obserwacji nocnej przez oficera wachtowego. Oświetlenie stosowane w obszarach i podzespołach wyposażenia wymagających podświetlenia powinno być tak rozwiązane, aby nie osłabiało zdolności adaptacji wzroku oficera wachtowego do nocnej obserwacji w czasie nawigacji statku, np. można stosować światło czerwone. Oświetlenie to powinno być tak rozmieszczone, aby nie mogło być uznane przez inne statki za światła nawigacyjne. Należy zwrócić uwagę, aby oświetlenie nad mapami zapewniało prawidłowe rozróżnianie kolorów. 15

15 9.3.2 Poziom hałasu na mostku nie powinien zakłócać przekazywanych informacji ustnych, zniekształcać alarmów akustycznych oraz nie powinien być przyczyną zmęczenia personelu na mostku Poziom wibracji na mostku nie powinien być uciążliwy dla pracującego tam personelu Przestrzeń sterowni powinna być wyposażona w instalację ogrzewania i chłodzenia. Sterowanie tymi instalacjami powinno być łatwo dostępne dla oficera wachtowego Na powierzchni przyrządów i wyposażenia zainstalowanych na mostku nie powinno być ostrych krawędzi lub nierówności, które mogłyby spowodować skaleczenie oficera wachtowego. Dookoła przyrządów i wyposażenia nawigacyjnego należy przewidzieć odpowiednie poręcze lub inne uchwyty dla zapewnienia bezpieczeństwa oficera wachtowego w trudnych warunkach pogodowych. Jeżeli w sterowni przewidziano stanowiska do siedzenia, to należy przewidzieć środki zabezpieczające siedzącego, mającnawzględzie warunki sztormowe. Należy przewidzieć środki zapobiegające śliskości podłogi, zarówno gdy jest ona sucha, jak i mokra. Drzwi na skrzydłach mostka powinny się łatwo otwierać i zamykać. Należy zapewnićśrodki do utrzymywania drzwi w pozycji otwartej. 10 PRÓBY I NADZÓR 10.1 Próby wyposażenia po zainstalowaniu na statku Po zainstalowaniu na statku wyposażenie powinno być poddane próbom w celu stwierdzenia właściwego działania. Niektóre z prób mogą być przeprowadzone przy nabrzeżu, natomiast inne powinny być przeprowadzone podczas prób w morzu Próby na uwięzi i próby w morzu powinny być przeprowadzone zgodnie z programem prób zatwierdzonym przez PRS. Próby powinny być przeprowadzone pod nadzorem inspektora PRS Nadzór Wyposażenie wymienione w niniejszej Publikacji należy poddawać przeglądom okresowym Rodzaje przeglądów i zasady ich przeprowadzania określone są w Części I Zasady klasyfikacji, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich oraz w Części I Zasady nadzoru, Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich. 16

16 ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS

17 1 GENERAL 1.1 Basis of the Requirements The present requirements are based on the understanding that the ship radio and navigational equipment complies with the applicable regulations and guidelines issued by the International Maritime Organization (hereinafter referred to as IMO) and, in particular: Conventions: Regulation 19, Chapter V of the International Convention for the Safety of Life at Sea,1974 (hereinafter referred to as the SOLAS Convention) and all other relevant regulations relating to radio communication and safety of navigation, specified in Chapters IV and V of the SOLAS Convention, as amended, the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG 1972), as amended The performance standards for * : magnetic compasses, gyro-compasses, radars, automatic radar plotting aid (ARPA), speed and distance measuring equipment, echo sounding equipment, automatic identification systems (AIS), global positioning system (GPS) and global navigation satellite system (GLONASS) universal receivers, electronic chart display and information system (ECDIS), navigational and meteorological warnings and forecasts (NAVTEX) receivers, electronic navigational aids general requirements, VHF DSC radio installation, automatic pilots, rate-of-turn indicators. 1.2 Scope of Application The present Publication is applicable to sea-going ships classed with PRS which, upon compliance with the requirements set forth in the Publication, may be assigned the additional mark NAV1, affixed to the symbol of class. This mark means that the ship is allowed to operate with one man watch on the bridge, in normal conditions The present requirements are applicable to new ships and to ships in service. * The requirements for particular equipment are given in Chapters IV and V of the SOLAS Convention, as amended. 19

18 1.3 Definitions Acquisition the selection of target ships requiring a tracking procedure and the initiation of their tracking A I S automatic identification system. A l a r m a visual and audible signal indicating an abnormal situation. A R P A automatic radar plotting aid. B a c k - u p o f f i c e r any officer who has been designated by the ship master to be on call if assistance is needed on the navigation bridge. B N W A S b ridge navigational watch alarm system. B r i d g e that area from which the navigation and control of the ship is exercised, including the wheelhouse and bridge wings. B r i d g e w i n g s those parts of the bridge on both sides of the ship s wheelhouse which, in general, extend to the ship s side. C P A closest point of approach, i.e. the shortest target ship own ship calculated distance that will occur in case of no change in course and speed data. D i s p l a y means by which a device presents visual information to the officer of the watch. E C D I S electronic chart display and information system. G P S global positioning system. N a v i g a t i o n all tasks relevant for deciding, executing and maintaining course and speed in relation to waters and traffic, enabling a safe conducting of ship from one place to another. NAVTEX receiver a receiver capable of receiving navigational and meteorological warnings and forecasts broadcast by the International NAVTEX Service. N o r m a l c o n d i t i o n s when all systems and equipment related to navigation operate within design limits and environmental conditions, such as weather and traffic do not cause excessive workload to the officer of the watch. O f f i c e r o f t h e w a t c h person responsible for safe navigating, operating of bridge equipment and manoeuvring of the ship. Radar plotting the whole process of target detection, tracking, calculation of parameters and display of information. T C P A time to closest point of approach. T r a c k i n g the process of observing the sequential changes in the position of a target, to establish its motion. W a t c h a l a r m alarm that is transferred from the bridge to the master and the back-up officer in case of any officer of the watch deficiency (absence, lack of alertness, no response to another alarm/warning, etc.). Wheelhouse enclosedareaofthebridge. 20

19 2 BRIDGE LAYOUT 2.1 The bridge configuration, the arrangement of consoles and equipment location shall enable the officer of the watch to perform navigational duties and other functions allocated to the bridge, as well as to maintain a proper lookout from a convenient position on the bridge, hereinafter referred to as a workstation. 2.2 A workstation for navigation and traffic surveillance/manoeuvring shall be arranged to enable efficient operation by one person under normal operating conditions. All relevant instrumentation and controls shall be easily visible, audible and accessible from the workstation. 2.3 For the purpose of performing duties related to navigation, traffic surveillance and manoeuvring, the field of vision from a workstation shall be such as to enable observation of all objects which may affect the safe conning of the ship. The field of vision from a workstation shall be in accordance with the guidelines on navigation bridge visibility, as specified in the SOLAS Convention, Chapter V, regulation 22, as amended. For other functions, other workstations may be arranged singularly or in combination, provided the field of vision complies with the foregoing. 2.4 The bridge layout design and workstations shall enable the ship to be navigated and maneuvered safely by two officers of the watch in cooperation. 2.5 External sound signals from ships and fog signals that are audible on the open deck shall also be audible inside the wheelhouse; a transmitting device shall be provided to reproduce such signals inside the wheelhouse (recommended frequency range: 70 to 700 Hz). 2.6 The requirements and guidelines of ISO 8468 shall be regarded as a basic reference for the design of bridge layout. 3 BRIDGE INSTRUMENTATION AND CONTROLS The instrumentation and controls at the workstation for navigation and traffic surveillance/manoeuvring shall be arranged to enable the officer of the watch to: determine and plot the ship s position, course, track and speed, analyze the traffic situation in order to avoid collision, decide on collision avoidance maneuvers, alter course, change speed, effect internal and external communications related to navigation and manoeuvring, VHF DSC radio communication, give sound signals, hear sound signals, 21

20 monitor course, speed, track, propeller revolution (pitch), rudder angle and depth of water, record navigational data (may be manually recorded from data available at the workstation). 4 EQUIPMENT TO BE FITTED Irrespective of its size, gross tonnage and date of construction, every ship assigned the additional mark NAV1, affixed to the symbol of class, shall be equipped with the instrumentation and controls specified in Chapters 5 to 7. 5 SAFETY OF NAVIGATION: COLLISION-GROUNDING 5.1 The ship shall be equipped with an ARPA system including, or associated with, a collision avoidance system, meeting the requirements of IMO Resolution A.823 (19). The ARPA function may be independent or built into the radar equipment. The system shall be based on the assumption that all floating objects may come onto a collision course with own ship if the object s course is changed up to 45 with its speed maintained. A warning shall be given to the officer of the watch at a time which shall be adjustable in the range of 6 to 30 minutes, having regard to the time to danger (TCPA). 5.2 The whole equipment shall feature the following capability:.1 true motion and relative motion modes,.2 daylight-visible display,.3 automatic acquisition and tracking of at least 20 radar targets,.4 guard zone system, featuring adjustable parameters, notably warning and alarm set for CPA and TCPA,.5 simulator function showing the likely effects of a course or speed change in relation to tracked targets,.6 incorporated self-checking properties. 5.3 An automatic pilot shall be provided and monitored by an off-course alarm addressed to the officer of the watch, in case of malfunction. This alarm shall be derived from a system independent from the automatic steering system. An overriding control device shall be provided at the navigating and manoeuvring workstation. Alternatively, track piloting equipment may be permitted. 5.4 The officer of the watch shall be given an alarm in case of deviation from the planned route. This alarm shall be adjustable having regard to the time to danger of grounding. 5.5 Pre-warning shall be given at the approach of a way-point. 5.6 An alarm shall be initiated when the water depth beneath the ship is less than a predetermined value. 22

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO

SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO AAP-6 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO 1 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA) ORGANIZACJA TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 U s e r s m a n u a l NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 User s manual ver.1.0. IMPORTA T SAFEGUARDS A D WAR I GS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje 2014

Ważne informacje 2014 2014 Ważne informacje 2014 Important information Sony Consumer Web site At www.sonymobile.com/suppor there is a support section where help and tips are only a few clicks away. Here you will find the latest

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416 User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA2208-II, NDR-BB2208,NDR-BA2416, NDR-BA4104-II, NDR-BB4104, NDR-BA4208 and User s manual (short) ver.1.3

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-3DN7500V/IRH-2P NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 NDR-EA2104 / NDR-EA2208 / NDR-EA2416 User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-130 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.01 25.01.2013 Kamera

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P User s manual (short form) NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P NVIP-3DN3052H/IR-1P NVIP-3DN3050H/IR-1P, NVIP-3DN3051H/IR-1P, NVIP-3DN3052H/IR-1P - User s manual (short form) ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

Mobile phone. Owner's manual

Mobile phone. Owner's manual ML0529 Mobile phone Owner's manual Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL EN 2 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly

Bardziej szczegółowo

Mobile phone ML0529.1

Mobile phone ML0529.1 Mobile phone ML0529.1 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35 I273PLGB 0411 31100126 PL DMG900 Cyfrowy analizator sieci DMG900T Przetwornik INSTRUKCJA OBSŁUGI DMG900 Digital power analyzer DMG900T Power transducer INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL URZ0198 SET TOP BOX Digital receiver Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-6DN5060V/IRH-2P NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 A 1 6 5 2 3 4 3 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 B 8 7 4 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 4 31.05.11 16:36 Introduction Proper use...page

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo