PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS"

Transkrypt

1 PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS 2007 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania obowiązujące tam, gdzie mają zastosowanie. Publications P (Additional Rule Requirements) issued by Polski Rejestr Statków complete or extend the Rules and are mandatory where applicable. GDAŃSK

2 Publikacja Nr 35/P Statki z jednoosobową wachtą morską na mostku 2007 stanowi uzupełnienie wymagań Części VIII Instalacje elektryczne i systemy sterowania, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich. Publikacja ta została zatwierdzona przez Zarząd PRS S.A. w dniu 25 września 2007 r. i wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2007 r. Publikacja Nr 35/P ma zastosowanie również do innych Przepisów PRS, jeżeli została wtychprzepisach przywołana. Niniejsza Publikacja zastępuje Publikację Nr 35/P Statki z jednoosobową wachtą morską na mostku PRS Publication No.35/P One Man Bridge Operated (OMBO) Ships 2007 is an extension of the requirements contained in Part VIII Electrical Installations and Control Systems of the Rules for the Classification and Construction of Sea-going Ships. This Publication was approved by the PRS Board on 25 September 2007 and enters into force on 15 November Publication No.35/P is applicable also to other PRS Rules, if referred to therein. The present Publication replaces Publication No.35/P One Man Bridge Operated (OMBO) Ships PRS/HW, 09/2007 ISBN

3 SPIS TREŚCI str. 1 Postanowienia ogólne Podstawy sformułowania wymagań Zakres zastosowania Określenia Układ mostka Przyrządy nawigacyjne i elementy sterowania na mostku Wymagane wyposażenie Prowadzenie bezpiecznej nawigacji Ustalenie pozycji statku Sterowanie środki łączności Zapobieganie wypadkom spowodowanym niedyspozycją oficera wachtowego System bezpieczeństwa na mostku Układ przekazywania alarmów i ostrzeżeń środki łączności Konstrukcja i niezawodność wyposażenia nawigacyjnego Warunki środowiskowe Zasilanie wyposażenia nawigacyjnego Zalecenia ergonomiczne Próby i nadzór Próby wyposażenia po zainstalowaniu na statku Nadzór CONTENTS page 1 General Basis of the Requirements Scope of Application Definitions Bridge Layout Bridge Instrumentation and Controls Equipment to be Fitted Safety of Navigation: Collision-Grounding Position Fixing Controls Communication Prevention of Accidents Caused by Operator s Unfitness Bridge Navigational Watch Alarm System Alarm/Warning Transfer System Communications Equipment Design and Reliability Environmental Conditions Power Supply Ergonomical Recommendations Tests and Survey Testing of the Equipment After Installation Onboard Surveys... 30

4 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Podstawy sformułowania wymagań Niniejsze wymagania zostały sformułowane przy założeniu, że wyposażenie radiowe i nawigacyjne statku spełnia mające zastosowanie wymagania i wytyczne określone przez Międzynarodową Organizację Morską (określaną dalej jako IMO), a w szczególności: Konwencje: Prawidło 19 z rozdziału V Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (określanej dalej jako Konwencja SOLAS) oraz wszystkie inne mające zastosowanie prawidła odnoszące się do łączności radiowej i bezpieczeństwa nawigacji, zawarte w rozdziałach IV i V z Konwencji SOLAS wraz z aktualnymi poprawkami, Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu (COLREG 1972) wraz z aktualnymi poprawkami Wymagania techniczno-eksploatacyjne * dla: kompasów magnetycznych, żyrokompasów, radarów, urządzeń do automatycznego nakreślania radarowego (ARPA), urządzeń do pomiaru prędkości i przebytej drogi, echosond, systemów automatycznej identyfikacji (AIS), uniwersalnych odbiorników światowego satelitarnego systemu określania pozycji (GPS) i światowego satelitarnego systemu nawigacyjnego (GLONASS), systemów obrazowania map elektronicznych i informacji (ECDIS), odbiorników ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych (NAVTEX), elektronicznych pomocy nawigacyjnych wymagania ogólne, urządzeń radiowych VHF z DSC, autopilotów, wskaźników prędkości zwrotu. 1.2 Zakres zastosowania Niniejsza Publikacja ma zastosowanie do klasyfikowanych przez PRS statków morskich, które po spełnieniu zawartych tu wymagań mogą otrzymać w symbolu klasy znak dodatkowy NAV1, oznaczający, że statek może być eksploatowany, w normalnych warunkach, z jednoosobową wachtą na mostku. * Wymagania dla poszczególnych urządzeń zostały przywołane w rozdziałach IV i V z Konwencji SOLAS wraz z aktualnymi poprawkami. 5

5 1.2.2 Niniejsze wymagania mają zastosowanie do statków nowobudowanych jak i do statków istniejących. 1.3 Określenia A I S system automatycznej identyfikacji; A k w i z y c j a o b i e k t u wybór obiektu wymagającego śledzenia oraz zainicjowanie takiego śledzenia; A l a r m sygnał optyczny i akustyczny informujący o nienormalnej sytuacji; A l a r m w a c h t o w y alarm przekazywany z mostka do kabiny kapitana i kabiny oficera rezerwowego w przypadku niedyspozycji oficera wachtowego (nieobecności na mostku, braku czujności, braku reakcji na alarm i/lub ostrzeżenie itp.); ARPA urządzenie do automatycznego nakreślania radarowego (Automatic Radar Plotting Aid); C P A punkt największego zbliżenia (Closest Point of Approach); E C D I S system obrazowania map elektronicznych i informacji nawigacyjnych (Electronic Chart Display and Information System); GPS światowy satelitarny system określania pozycji (Global Positioning System); M o s t e k przestrzeń, z której prowadzona jest nawigacja i sterowanie statkiem, obejmująca sterownię i skrzydła mostka; Nakreś l a n i e r a d a r o w e całkowity proces wykrycia obiektu śledzenia, obliczenia parametrów jego ruchu oraz wyświetlanie tych informacji; N a w i g a c j a wszystkie działania związane z planowaniem trasy, określeniem i utrzymaniem parametrów ruchu statku dla realizacji zaplanowanej trasy w zależności od akwenów pływania, panujących tam warunków żeglugi i natężenia ruchu innych statków; O d b i o r n i k N A V T E X odbiornik ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych, podawanych przez Międzynarodową Służbę NAVTEX; Normalne warunki nawigacyjne warunki, w których wszystkie systemy oraz wyposażenie związane z nawigacją pracują w założonych granicach technicznych, a warunki środowiskowe, takie jak stan pogody i natężenie ruchu statków, nie powodują nadmiernego obciążenia pracą oficera wachtowego; O f i c e r w a c h t o w y osoba odpowiedzialna za prowadzenie bezpiecznej nawigacji, obsługę urządzeń na mostku i kierowanie statkiem; Oficer rezerwowy każdy oficer, który został wyznaczony przez kapitana statku do pomocy na mostku, jeśli zajdzie taka potrzeba; Skrzydła mostka części mostka po obu stronach sterowni, sięgające, w zasadzie, do burt statku; S t e r o w n i a wydzielona przestrzeń mostka; 6

6 S y s t e m B N W A S system kontroli czujności oficera wachtowego (Bridge Navigational Watch Alarm System); Ś l e d z e n i e proces obserwacji zmian położenia obiektu dla wyznaczenia parametrów jego ruchu; T C P A czas osiągnięcia punktu największego zbliżenia (Time to Closest Point of Approach); Wskaź niki przyrządy, za pomocą których oficer wachtowy uzyskuje informacje optyczne. 2 UKŁAD MOSTKA 2.1 Konfiguracja mostka, układ pulpitów i usytuowanie wyposażenia powinny umożliwiać prowadzenie nawigacji oraz innych zadań związanych z obsługą mostka przez oficera wachtowego oraz umożliwiać prowadzenie obserwacji z dogodnego miejsca na mostku, zwanego dalej stanowiskiem pracy. 2.2 Stanowisko pracy przeznaczone do prowadzenia nawigacji i kierowania statkiem oraz kontroli ruchu innych statków powinno umożliwiać, w normalnych warunkach nawigacyjnych, wykonanie tych czynności przez jedną osobę. Wszystkie przyrządy i elementy sterowania powinny być łatwo dostrzegalne, słyszalne i dostępne ze stanowiska pracy. 2.3 W celu prowadzenia zadań związanych z nawigacją, kierowaniem statkiem i kontrolą ruchu statków, pole widzenia ze stanowiska pracy powinno umożliwiać prowadzenie obserwacji wszystkich obiektów, które mogą mieć wpływ na bezpiecznążeglugę statku. Na statkach nowobudowanych pole widzenia ze stanowiska pracy powinno być zgodne z wytycznymi o widoczności z mostka nawigacyjnego podanymi w Konwencji SOLAS, rozdział V, prawidło 22 wraz z aktualnymi poprawkami. W celu prowadzenia innych zadań można przewidzieć inne stanowisko pracy będące stanowiskiem oddzielnym lub połączonym, pod warunkiem że spełnione są wymagania dotyczące pola widzenia. 2.4 Konstrukcja mostka i stanowisk pracy powinna umożliwiać prowadzenie bezpiecznej nawigacji i kierowanie statkiem przez dwóch współpracujących ze sobą oficerów wachtowych. 2.5 Zewnętrzne sygnały dźwiękowe oraz sygnały mgłowe słyszalne na pokładzie statku powinny być również słyszalne w sterowni. Należy przewidzieć urządzenie transmisyjne, powtarzające te sygnały dźwiękowe w sterowni (zalecany zakres częstotliwości Hz). 2.6 Przy projektowaniu mostka należy przede wszystkim uwzględnić wymagania i wytyczne normy ISO

7 3 PRZYRZĄDY NAWIGACYJNE I ELEMENTY STEROWANIA NA MOSTKU Przyrządy i elementy sterowania na stanowisku pracy, przeznaczone do nawigacji, manewrowania statkiem oraz kontroli ruchu innych statków, powinny umożliwiać oficerowi wachtowemu: określanie, nanoszenie i śledzenie zmian pozycji statku, jego kursu i prędkości, analizowanie natężenia ruchu statków w celu uniknięcia kolizji, decydowanie o manewrach mających na celu uniknięcie kolizji, zmianę kursu, zmianę prędkości, łączność wewnętrzną i zewnętrzną w zakresie nawigacji i manewrowania statkiem oraz łączność za pomocą VHF z DSC, nadawanie sygnałów dźwiękowych, odbieranie sygnałów dźwiękowych, kontrolę kursu i prędkości, przebytej drogi, prędkości obrotowej wału śrubowego, kąta wychylenia steru oraz głębokości wody pod dnem statku, rejestrację danych nawigacyjnych (rejestracja może być prowadzona ręcznie na podstawie danych dostępnych na stanowisku pracy). 4 WYMAGANE WYPOSAŻENIE Niezależnie od wymiarów statku, jego nośności i daty budowy każdy statek mający dodatkowy znak NAV1 w symbolu klasy powinien być wyposażony w przyrządyielementysterowaniawymienionewrozdziałach PROWADZENIE BEZPIECZNEJ NAWIGACJI 5.1 Każdy statek powinien być wyposażony w urządzenie ARPA włączone do systemu zapobiegania kolizjom lub współpracująceznim,spełniające wymagania wydanej przez IMO rezolucji A.823(19). Funkcje realizowane przez urządzenie ARPA mogą być niezależne lub wbudowane w radar. Urządzenie ARPA powinno pracować przy założeniu, że wszystkie obiekty pływające mogą dojść do kursu kolizyjnego ze statkiem, jeżeli kurs obiektu zmieni się do 45, a jego prędkość nie ulegnie zmianie. Oficer wachtowy powinien otrzymać ostrzeżenie, w czasie nastawianym w zakresie od 6 do 30 minut, uwzględniając czas do osiągnięcia odległości największego zbliżenia Całe wyposażenie powinno umożliwiać:.1 zobrazowanie ruchu rzeczywistego oraz ruchu względnego;.2 widzialność wskaźników w porze dziennej;.3 automatyczną akwizycję i śledzenie co najmniej 20 obiektów;.4 nadzór nad wybranymi strefami, przedstawianie nastawianych parametrów, szczególnie nastaw ostrzeżenia i alarmu dla CPA i TCPA ;.5 symulowanie funkcji przedstawiających prawdopodobne skutki zmiany kursu lub prędkości statku w stosunku do śledzonych obiektów;.6 samokontrolę wbudowanych w system układów. 8

8 5.3 Każdy statek należy wyposażyć w urządzenie samosterujące oraz jego sygnalizację alarmową, informującą oficera wachtowego o niedopuszczalnym odchyleniu od wyznaczonego kursu i o niesprawności urządzenia samosterującego Sygnalizacja ta powinna być niezależna od układu automatycznego sterowania. Nadrzędne urządzenia sterujące powinny być przewidziane na nawigacyjnym stanowisku pracy i na manewrowym stanowisku pracy. Jako alternatywę dla urządzenia samosterującego dopuszcza się urządzenie do prowadzenia statku po zadanej trasie. 5.4 Oficer wachtowy powinien otrzymać sygnał alarmowy w przypadku odchylenia statku od planowanej trasy. Alarm ten powinien być nastawiany z uwzględnieniem czasu do zagrożenia wejściem na mieliznę. 5.5 Należy przewidzieć sygnał ostrzegawczy przy zbliżaniu się do zaplanowanego punktu zwrotu. 5.6 Powinien zadziałać sygnał ostrzegawczy, gdy głębokość wody pod dnem statku jest mniejsza od założonej. 6 USTALENIE POZYCJI STATKU 6.1 Statek powinien być wyposażony w system określania pozycji statku, stosownie do przewidzianego rejonu żeglugi. 6.2 Należy przewidzieć co najmniej dwa niezależne radary. Jeden z nich powinien pracować wpaśmie X. 6.3 Należy przewidziećżyrokompas. 6.4 Należy przewidzieć echosondę. 6.5 Należy przewidzieć urządzenie do pomiaru prędkości i przebytej drogi. 7 STEROWANIE ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI Na mostku powinny znajdować się:.1 układ zdalnego sterowania napędem głównym;.2 urządzenie sterujące gwizdkiem;.3 urządzenie do sterowania instalacją spłukiwania okien i wycieraczkami;.4 urządzenie sterujące oświetleniem pulpitu na głównym stanowisku pracy;.5 przełączniki do sterowania/wyboru pomp urządzenia sterowego;.6 system łączności wewnętrznej;.7 urządzenie radiowe VHF z DSC;.8 urządzenie sterujące instalacją ogrzewania/chłodzenia sterowni;.9 odbiornik ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych (NAVTEX). Wyposażenie i elementy sterujące wymienione w.1 do.7 powinny znajdować się w zasięgu oficera wachtowego, siedzącego lub stojącego na stanowiskach pracy: nawigacyjnym lub manewrowym. 9

9 8 ZAPOBIEGANIE WYPADKOM SPOWODOWANYM NIEDYSPOZYCJĄ OFICERA WACHTOWEGO 8.1 System kontroli czujności oficera wachtowego Wymagania ogólne Należy przewidzieć system kontroli czujności oficera wachtowego (określany dalej jako system BNWAS), potwierdzający jego obecność na mostku System BNWAS służy do monitorowania sytuacji na mostku oraz wykrywania stanu braku czujności oficera wachtowego, która mogłaby prowadzić do zaistnienia wypadku na morzu. System ten monitoruje czujność oficera wachtowego i automatycznie alarmuje kapitana i innych wykwalifikowanych oficerów, że z jakichś powodów oficer wachtowy nie jest w stanie wypełniać służby. Cel ten realizowany jest w ten sposób, że system BNWAS najpierw wysyła serię sygnałów mających zaalarmować oficera wachtowego, a jeśli on nie odpowiada, sygnały alarmowe wysyłane są do kapitana lub innego wykwalifikowanego oficera Dodatkowo system BNWAS może zapewniać oficerowi wachtowemu możliwość wysyłania sygnałów o potrzebie dodatkowej natychmiastowej pomocy. System BNWAS powinien pracować zawsze gdy włączone są inne systemy kontroli kursu statku, chyba że kapitan nakażejegowyłączenie Rodzaje pracy System BNWAS powinien mieć trzy rodzaje pracy: automatyczny (system BNWAS włącza się automatycznie gdy włączony jest system kontroli kursu statku, a wyłącza się gdy system ten jest wyłączony), ręczny włącznik system BNWAS działa nieprzerwanie, ręczny wyłącznik system BNWAS nie działa i nie włącza się w żadnym przypadku Sekwencje sygnałów alarmowych Podczas działania system BNWAS powinien pozostawać w spoczynku przez okres od 3 do 12 minut (tzw. okres spoczynku) Na zakończenie okresu spoczynku system BNWAS powinien uruchomić sygnał świetlny na mostku W przypadku braku odwołania alarmu, po upływie 15 sekund od uruchomienia sygnału świetlnego, system BNWAS powinien uruchomić na mostku sygnał dźwiękowy alarmu pierwszego stopnia W przypadku braku odwołania alarmu, po upływie 15 sekund od uruchomienia sygnału dźwiękowego alarmu pierwszego stopnia, system BNWAS powinien dodatkowo uruchomić sygnał dźwiękowy alarmu drugiego stopnia w pomieszczeniu oficera rezerwowego i/lub kapitana. 10

10 W przypadku braku odwołania alarmu, po upływie 90 sekund od uruchomienia sygnału dźwiękowego alarmu drugiego stopnia, system BNWAS powinien dodatkowo uruchomić sygnał dźwiękowy trzeciego stopnia w pomieszczeniach pobytu pozostałych członków załogi zdolnych do podjęcia niezbędnych działań W przypadku statków innych niż statki pasażerskie sygnały dźwiękowe alarmu drugiego lub trzeciego stopnia mogą być uruchomione w określonych wyżej miejscach jednocześnie. Jeżeli alarm drugiego stopnia uruchomiony jest w sposób właściwy dla alarmu drugiego i trzeciego stopnia, trzeci stopień alarmu może być pominięty W przypadku dużych statków odstęp pomiędzy uruchomieniem sygnałów dźwiękowych alarmu drugiego i trzeciego stopnia może być zwiększony, maksymalnie do trzech minut, dla zapewnienia oficerowi rezerwowemu lub kapitanowi czasu potrzebnego na dojścienamostek Resetowanie (odwołanie alarmu) Nie powinno być możliwe odwołanie alarmu lub wyłączenie sygnału dźwiękowego za pomocą jakiegokolwiek urządzenia lub systemu, nie znajdującego się na mostku, w dobrze widocznym miejscu Pojedyncze działanie operatora, podjęte w celu odwołania alarmu, powinno wyłączać sygnały świetlne i dźwiękowe oraz powodować przejście systemu BNWAS w stan spoczynku. W przypadku gdy odwołanie alarmu następuje przed upływem okresu spoczynku, system powinien rozpoczynać kolejny okres spoczynku o pełnym czasie jego trwania Do rozpoczęcia odwołania alarmu (resetowania) powinien być konieczny impuls wywołany pojedynczym działaniem operatora pełniącego czynności oficera wachtowego. Impuls ten może być generowany przez urządzenie resetujące, stanowiące integralną część systemu BNWAS, albo przez inne urządzenie, rejestrujące fizyczną aktywność i czujność oficera wachtowego Ciągła aktywacja przycisku resetującego nie powinna powodować przedłużenia okresu spoczynku systemu BNWAS ani wstrzymywać sekwencji sygnałów alarmowych Powinno być możliwe natychmiastowe uruchomienie sygnałów dźwiękowych alarmu drugiego i trzeciego stopnia poprzez wciśnięcie przycisku Wezwanie w niebezpieczeństwie lubprzyużyciu podobnego środka Dokładność System BNWAS powinien zapewniać dotrzymanie czasów, określonych w podrozdziale 8.1.3, z dokładnością do 5% lub 5 sekund (w zależności od tego, która wartość jest mniejsza), niezależnie od warunków środowiska. 11

11 8.1.7 Środki bezpieczeństwa Środki umożliwiające wybór rodzaju pracy systemu BNWAS oraz nastawianie długości okresu spoczynku powinny być odpowiednio zabezpieczone, tak aby dostęp do nich miał tylko kapitan Sytuacje awaryjne Zakłócenie działania lub przerwa w zasilaniu systemu BNWAS powinny być sygnalizowane. Sygnał ten powinien być odbierany także na centralnym panelu kontrolnym, jeśli taki jest Urządzenia sterujące Powinny być zapewnione odpowiednio zabezpieczone środki umożliwiające wybór rodzaju pracy systemu BNWAS Powinny być zapewnione odpowiednio zabezpieczone środki umożliwiające nastawianie czasu spoczynku systemu BNWAS Powinien być przewidziany przycisk Wezwanie w niebezpieczeństwie, jeśli takie wezwanie wchodzi w zakres systemu BNWAS Uruchomienie odwołania alarmu (resetowania) powinno być możliwe jedynie z takich miejsc na mostku, z których możliwa jest prawidłowa obserwacja powierzchni morza, i najlepiej w pobliżu sygnalizacji świetlnej. Uruchomienie odwołania alarmu (funkcji resetującej) powinno być możliwe ze stanowiska dowodzenia statkiem, stanowiska kierowania i manewrowania statkiem oraz ze stanowiska monitorowania, także ze skrzydeł mostka Prezentacja informacji Informacja o rodzaju pracy urządzenia powinna być widoczna dla oficera wachtowego Zakończenie okresu spoczynku powinno być sygnalizowane za pomocą wskaźnika świetlnego. Wskaźnik powinien być widoczny ze wszystkich miejsc roboczych na mostku, w jakich może się znajdować oficer wachtowy. Kolor wskaźnika powinien być tak dobrany aby nie utrudniał obserwacji nocnej i powinna istnieć możliwość przyciemnienia wskaźnika (ale nie jego wygaszenia) Sygnały dźwiękowe alarmu pierwszego stopnia, słyszalne na mostku na zakończenie emisji sygnałów optycznych, powinny być dźwiękami o parametrach tak dobranych, aby zaalarmować, lecz nie wywołać zdenerwowania u oficera wachtowego. Dźwięk powinien być słyszalny we wszystkich miejscach roboczych na mostku, w jakich może się znajdować oficer wachtowy. Efekt ten może być osiągnięty przez zastosowanie jednego lub więcej urządzeń nagłaśniających. Przy uruchamianiu systemu BNWAS powinna istnieć możliwość wyboru parametrów, w tym natężenia dźwięku. 12

12 Sygnały dźwiękowe alarmu drugiego stopnia, słyszalne w pomieszczeniach kapitana, oficerów i pozostałych członków załogi, na zakończenie sygnałów alarmowych pierwszego stopnia słyszalnych na mostku, powinny dawać się łatwo odróżnić od innych sygnałów alarmowych i wskazywać na konieczność niezwłocznego działania. Natężenie dźwięku powinno być wystarczające, aby był on słyszalny we wszystkich ww. pomieszczeniach, i aby był zdolny zbudzić osobę śpiącą (patrz rezolucja A.830(19)) Konstrukcja i instalowanie Wyposażenie systemu BNWAS powinno spełniać wymagania rezolucji IMO: A.694(17) i A.813(19), związanych z nimi norm międzynarodowych (Publikacja IEC 60945) orazcyrkularza MSC/Circ.982 Guidelines on Ergonomic Criteria for Bridge Equipment and Layout Wszystkie elementy systemu kontroli czujności oficera wachtowego powinny być zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych Elementy służące do uruchamiania funkcji resetowania powinny być tak zaprojektowane i zainstalowane, aby do minimum ograniczona była możliwość ich użycia w inny sposób niż przez działanie oficera wachtowego. Elementy te powinny mieć jednakową konstrukcję i powinny mieć podświetlenie umożliwiające ich identyfikację w nocy Alternatywnie może być przewidziane uruchamianie funkcji resetowania przez inne urządzenie na mostku, rejestrujące aktywność oficera wachtowego Zasilanie systemu BNWAS System BNWAS powinien być zasilany z głównego źródła zasilania. Wskaźnik nieprawidłowego działania systemu oraz element uruchamiający Wezwanie w niebezpieczeństwie, jeśli wchodzi on w skład systemu kontroli czujności oficera wachtowego, powinny być dodatkowo zasilane z baterii Połączenia System BNWAS powinien zapewniać możliwość podłączenia dodatkowych elementów uruchamiających funkcję resetowania albo połączenia go z innym urządzeniem na mostku, zdolnym do generowania sygnału uruchamiającego funkcję resetowania poprzez bezpośredni kontakt, odpowiednie połączenie lub transmisję danych, zgodnie z Publikacją IEC System BNWAS powinien mieć wyjście umożliwiające połączenie z innymi systemami alarmu optycznego i dźwiękowego na mostku oraz z systemami alarmowymi obejmującym inne pomieszczenia statku. 13

13 Potwierdzenie przyjęcia sygnału alarmowego przez oficera wachtowego powinno być możliwe ze stanowiska nawigacyjnego, stanowiska manewrowego oraz z innych odpowiednich miejsc na mostku, z których może być prowadzona właściwa obserwacja otoczenia statku System BNWAS powinien być połączony z systemem przekazywania alarmów opisanym w podrozdziale Na mostku powinien zadziałać sygnał alarmowy w przypadku awarii systemu BNWAS Rozwiązania alternatywne PRS może zaakceptować rozwiązania techniczne inne od opisanych w podrozdziale 8.1, jeżeli w sposób równoważny zapewnią one sprawdzanie czujności oficera wachtowego w okresach nie dłuższych niż 12 minut. 8.2 Układ przekazywania alarmów i ostrzeżeń środki łączności Każdy alarm/ostrzeżenie wymagające reakcji oficera wachtowego w przypadku braku potwierdzenia w czasie 30 sekund powinny być automatycznie przekazywane do kabiny kapitana i, jeżeli uzna on to za konieczne, do kabiny wybranego oficera w pogotowiu oraz do pomieszczeń ogólnych. Funkcje przekazywania alarmów i ostrzeżeń powinny być realizowane poprzez układy i urządzenia wymagane w , jeżeli mają zastosowanie Potwierdzenie alarmów/ostrzeżeń powinno być możliwe tylko z mostka Układ przekazywania alarmów/ostrzeżeń powinien pracować w oparciu ostałą instalację Na mostku należy przewidzieć możliwość uruchomienia przez oficera wachtowego alarmu, wyraźnie słyszalnego w pomieszczeniach wymienionych w Układ przekazywania alarmów powinien być zasilany w sposób ciągły oraz powinien mieć możliwość automatycznego przełączenia się na awaryjne źródło zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego Przez cały czas, również podczas zaniku napięcia (black-out), oficer wachtowy powinien mieć dostęp do urządzeń pozwalających na dwustronną łączność głosową z oficerem rezerwowym. Mostek powinien być stanowiskiem nadrzędnym w systemie łączności. Uwaga: Może być zaakceptowane rozwiązanie oparte o sieć telefonów automatycznych, pod warunkiem że są one zasilane nawet w okresie zaniku napięcia i dostępne w miejscach podanych w punkcie Jeżeli, w zależności od organizacji pracy na statku, oficer w pogotowiu przebywa w miejscu nie podłączonym do stałej instalacji opisanej w punkcie 8.2.1, powinien być on wyposażony w bezprzewodowy, przenośny aparat, pozwalający zarówno na przekazywanie alarmów/ostrzeżeń, jak i na dwustronną łączność głosową z oficerem wachtowym. 14

14 9 KONSTRUKCJA I NIEZAWODNOŚĆ WYPOSAŻENIA NAWIGACYJNEGO 9.1 Warunki środowiskowe Wyposażenie nawigacyjne zainstalowane na danym statku powinno być zdolne do ciągłej pracy w warunkach różnych stanów morza, wibracji, wilgotności, temperatury oraz wpływu pól elektromagnetycznych, jakie mogą wystąpić na statku, na którym wyposażenie jest zainstalowane Wyposażenie, które zostało dodatkowo wymienione w niniejszej Publikacji, powinno spełniać warunki odporności środowiskowej podane w Publikacji IEC Zasilanie wyposażenia nawigacyjnego Należy przewidzieć lokalne rozdzielnice dla wszystkich podzespołów wyposażenia nawigacyjnego. Rozdzielnice te powinny być zasilane dwoma niezależnymi obwodami, jeden zasilany z podstawowego źródła energii elektrycznej, a drugi z awaryjnego źródła energii elektrycznej. Każdy podzespół wyposażenia nawigacyjnego powinien być indywidualnie podłączony do swojej rozdzielnicy. Obwody zasilające rozdzielnice powinny być wyposażone w urządzenie do automatycznego przełączenia między tymi dwoma źródłami zasilania. Zanik podstawowego źródła zasilania rozdzielnic powinien powodować wysłanie sygnału alarmowego, świetlnego i dźwiękowego Jeżeli zanik zasilania trwa nie dłużej niż 30 sekund, to powinno być zapewnione łatwe przywrócenie działania wszystkich funkcji podstawowych. Jeżeli zanik zasilania trwa dłużej niż 30 sekund, to powinno być zapewnione łatwe przywrócenie działania tylu funkcji podstawowych, ile jest to praktycznie możliwe Jeżeli skomputeryzowane wyposażenie nawigacyjne połączone jest poprzez sieć komputerową, to awaria tej sieci nie powinna uniemożliwiać poszczególnym urządzeniom realizacji ich indywidualnych funkcji. 9.3 Zalecenia ergonomiczne Przy analizowaniu i projektowaniu układu mostka i rozmieszczenia wyposażenia na mostku należy uwzględnić czynnik ludzki. Powinny być przy tym spełnione niżej podane wymagania środowiskowe Wymagane oświetlenie na mostku powinno być tak wykonane, aby nie utrudniało prowadzenia obserwacji nocnej przez oficera wachtowego. Oświetlenie stosowane w obszarach i podzespołach wyposażenia wymagających podświetlenia powinno być tak rozwiązane, aby nie osłabiało zdolności adaptacji wzroku oficera wachtowego do nocnej obserwacji w czasie nawigacji statku, np. można stosować światło czerwone. Oświetlenie to powinno być tak rozmieszczone, aby nie mogło być uznane przez inne statki za światła nawigacyjne. Należy zwrócić uwagę, aby oświetlenie nad mapami zapewniało prawidłowe rozróżnianie kolorów. 15

15 9.3.2 Poziom hałasu na mostku nie powinien zakłócać przekazywanych informacji ustnych, zniekształcać alarmów akustycznych oraz nie powinien być przyczyną zmęczenia personelu na mostku Poziom wibracji na mostku nie powinien być uciążliwy dla pracującego tam personelu Przestrzeń sterowni powinna być wyposażona w instalację ogrzewania i chłodzenia. Sterowanie tymi instalacjami powinno być łatwo dostępne dla oficera wachtowego Na powierzchni przyrządów i wyposażenia zainstalowanych na mostku nie powinno być ostrych krawędzi lub nierówności, które mogłyby spowodować skaleczenie oficera wachtowego. Dookoła przyrządów i wyposażenia nawigacyjnego należy przewidzieć odpowiednie poręcze lub inne uchwyty dla zapewnienia bezpieczeństwa oficera wachtowego w trudnych warunkach pogodowych. Jeżeli w sterowni przewidziano stanowiska do siedzenia, to należy przewidzieć środki zabezpieczające siedzącego, mającnawzględzie warunki sztormowe. Należy przewidzieć środki zapobiegające śliskości podłogi, zarówno gdy jest ona sucha, jak i mokra. Drzwi na skrzydłach mostka powinny się łatwo otwierać i zamykać. Należy zapewnićśrodki do utrzymywania drzwi w pozycji otwartej. 10 PRÓBY I NADZÓR 10.1 Próby wyposażenia po zainstalowaniu na statku Po zainstalowaniu na statku wyposażenie powinno być poddane próbom w celu stwierdzenia właściwego działania. Niektóre z prób mogą być przeprowadzone przy nabrzeżu, natomiast inne powinny być przeprowadzone podczas prób w morzu Próby na uwięzi i próby w morzu powinny być przeprowadzone zgodnie z programem prób zatwierdzonym przez PRS. Próby powinny być przeprowadzone pod nadzorem inspektora PRS Nadzór Wyposażenie wymienione w niniejszej Publikacji należy poddawać przeglądom okresowym Rodzaje przeglądów i zasady ich przeprowadzania określone są w Części I Zasady klasyfikacji, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich oraz w Części I Zasady nadzoru, Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich. 16

16 ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS

17 1 GENERAL 1.1 Basis of the Requirements The present requirements are based on the understanding that the ship radio and navigational equipment complies with the applicable regulations and guidelines issued by the International Maritime Organization (hereinafter referred to as IMO) and, in particular: Conventions: Regulation 19, Chapter V of the International Convention for the Safety of Life at Sea,1974 (hereinafter referred to as the SOLAS Convention) and all other relevant regulations relating to radio communication and safety of navigation, specified in Chapters IV and V of the SOLAS Convention, as amended, the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG 1972), as amended The performance standards for * : magnetic compasses, gyro-compasses, radars, automatic radar plotting aid (ARPA), speed and distance measuring equipment, echo sounding equipment, automatic identification systems (AIS), global positioning system (GPS) and global navigation satellite system (GLONASS) universal receivers, electronic chart display and information system (ECDIS), navigational and meteorological warnings and forecasts (NAVTEX) receivers, electronic navigational aids general requirements, VHF DSC radio installation, automatic pilots, rate-of-turn indicators. 1.2 Scope of Application The present Publication is applicable to sea-going ships classed with PRS which, upon compliance with the requirements set forth in the Publication, may be assigned the additional mark NAV1, affixed to the symbol of class. This mark means that the ship is allowed to operate with one man watch on the bridge, in normal conditions The present requirements are applicable to new ships and to ships in service. * The requirements for particular equipment are given in Chapters IV and V of the SOLAS Convention, as amended. 19

18 1.3 Definitions Acquisition the selection of target ships requiring a tracking procedure and the initiation of their tracking A I S automatic identification system. A l a r m a visual and audible signal indicating an abnormal situation. A R P A automatic radar plotting aid. B a c k - u p o f f i c e r any officer who has been designated by the ship master to be on call if assistance is needed on the navigation bridge. B N W A S b ridge navigational watch alarm system. B r i d g e that area from which the navigation and control of the ship is exercised, including the wheelhouse and bridge wings. B r i d g e w i n g s those parts of the bridge on both sides of the ship s wheelhouse which, in general, extend to the ship s side. C P A closest point of approach, i.e. the shortest target ship own ship calculated distance that will occur in case of no change in course and speed data. D i s p l a y means by which a device presents visual information to the officer of the watch. E C D I S electronic chart display and information system. G P S global positioning system. N a v i g a t i o n all tasks relevant for deciding, executing and maintaining course and speed in relation to waters and traffic, enabling a safe conducting of ship from one place to another. NAVTEX receiver a receiver capable of receiving navigational and meteorological warnings and forecasts broadcast by the International NAVTEX Service. N o r m a l c o n d i t i o n s when all systems and equipment related to navigation operate within design limits and environmental conditions, such as weather and traffic do not cause excessive workload to the officer of the watch. O f f i c e r o f t h e w a t c h person responsible for safe navigating, operating of bridge equipment and manoeuvring of the ship. Radar plotting the whole process of target detection, tracking, calculation of parameters and display of information. T C P A time to closest point of approach. T r a c k i n g the process of observing the sequential changes in the position of a target, to establish its motion. W a t c h a l a r m alarm that is transferred from the bridge to the master and the back-up officer in case of any officer of the watch deficiency (absence, lack of alertness, no response to another alarm/warning, etc.). Wheelhouse enclosedareaofthebridge. 20

19 2 BRIDGE LAYOUT 2.1 The bridge configuration, the arrangement of consoles and equipment location shall enable the officer of the watch to perform navigational duties and other functions allocated to the bridge, as well as to maintain a proper lookout from a convenient position on the bridge, hereinafter referred to as a workstation. 2.2 A workstation for navigation and traffic surveillance/manoeuvring shall be arranged to enable efficient operation by one person under normal operating conditions. All relevant instrumentation and controls shall be easily visible, audible and accessible from the workstation. 2.3 For the purpose of performing duties related to navigation, traffic surveillance and manoeuvring, the field of vision from a workstation shall be such as to enable observation of all objects which may affect the safe conning of the ship. The field of vision from a workstation shall be in accordance with the guidelines on navigation bridge visibility, as specified in the SOLAS Convention, Chapter V, regulation 22, as amended. For other functions, other workstations may be arranged singularly or in combination, provided the field of vision complies with the foregoing. 2.4 The bridge layout design and workstations shall enable the ship to be navigated and maneuvered safely by two officers of the watch in cooperation. 2.5 External sound signals from ships and fog signals that are audible on the open deck shall also be audible inside the wheelhouse; a transmitting device shall be provided to reproduce such signals inside the wheelhouse (recommended frequency range: 70 to 700 Hz). 2.6 The requirements and guidelines of ISO 8468 shall be regarded as a basic reference for the design of bridge layout. 3 BRIDGE INSTRUMENTATION AND CONTROLS The instrumentation and controls at the workstation for navigation and traffic surveillance/manoeuvring shall be arranged to enable the officer of the watch to: determine and plot the ship s position, course, track and speed, analyze the traffic situation in order to avoid collision, decide on collision avoidance maneuvers, alter course, change speed, effect internal and external communications related to navigation and manoeuvring, VHF DSC radio communication, give sound signals, hear sound signals, 21

20 monitor course, speed, track, propeller revolution (pitch), rudder angle and depth of water, record navigational data (may be manually recorded from data available at the workstation). 4 EQUIPMENT TO BE FITTED Irrespective of its size, gross tonnage and date of construction, every ship assigned the additional mark NAV1, affixed to the symbol of class, shall be equipped with the instrumentation and controls specified in Chapters 5 to 7. 5 SAFETY OF NAVIGATION: COLLISION-GROUNDING 5.1 The ship shall be equipped with an ARPA system including, or associated with, a collision avoidance system, meeting the requirements of IMO Resolution A.823 (19). The ARPA function may be independent or built into the radar equipment. The system shall be based on the assumption that all floating objects may come onto a collision course with own ship if the object s course is changed up to 45 with its speed maintained. A warning shall be given to the officer of the watch at a time which shall be adjustable in the range of 6 to 30 minutes, having regard to the time to danger (TCPA). 5.2 The whole equipment shall feature the following capability:.1 true motion and relative motion modes,.2 daylight-visible display,.3 automatic acquisition and tracking of at least 20 radar targets,.4 guard zone system, featuring adjustable parameters, notably warning and alarm set for CPA and TCPA,.5 simulator function showing the likely effects of a course or speed change in relation to tracked targets,.6 incorporated self-checking properties. 5.3 An automatic pilot shall be provided and monitored by an off-course alarm addressed to the officer of the watch, in case of malfunction. This alarm shall be derived from a system independent from the automatic steering system. An overriding control device shall be provided at the navigating and manoeuvring workstation. Alternatively, track piloting equipment may be permitted. 5.4 The officer of the watch shall be given an alarm in case of deviation from the planned route. This alarm shall be adjustable having regard to the time to danger of grounding. 5.5 Pre-warning shall be given at the approach of a way-point. 5.6 An alarm shall be initiated when the water depth beneath the ship is less than a predetermined value. 22

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Rules in this section apply in any condition of visibility. W prawidle 5 MPZZM obowiązki dotyczące obserwacji określa się następująco:

Rules in this section apply in any condition of visibility. W prawidle 5 MPZZM obowiązki dotyczące obserwacji określa się następująco: 4.1.1 Zakres stosowania Wymagania określone w prawidłach rozdziału I są wyrazem dobrej praktyki morskiej i mają szeroki zakres zastosowania. Mają one zastosowanie w każdych warunkach widzialności zarówno

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Zebranie Zarządu Koła SEP nr 43 Wrocław, 16 maja 2013

Zebranie Zarządu Koła SEP nr 43 Wrocław, 16 maja 2013 Zebranie Zarządu Koła SEP nr 43 Wrocław, 16 maja 2013 IEC Guide 110 wydanie 2: Domowe systemy sterowania Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa (Guide 110 Edition 2: Home control systems Guidelines relating

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS MIDI CONTROL 5300 Wh MULTI CONTROL 24000 Wh MINI CONTROL 1500 Wh MICRO CONTROL 500 Wh 660x350x230 1100x500x230 900x600x450 lub 1800x600x450 bez baterii 900x600x450 or 1800x600x450 no batteries 1950x600x450

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Projekt 21.05.2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia........ 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Na podstawie art. 25 pkt 1 i

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Configuring and Testing Your Network

Configuring and Testing Your Network Configuring and Testing Your Network Network Fundamentals Chapter 11 Version 4.0 1 Konfigurowanie i testowanie Twojej sieci Podstawy sieci Rozdział 11 Version 4.0 2 Objectives Define the role of the Internetwork

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PRINCIPLES OF RECOGNITION OF TESTING STATIONS AND MAINTENANCE SHOPS 2002

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

WiFi DMX USER MANUAL. www.flash-butrym.pl Strona 1

WiFi DMX USER MANUAL. www.flash-butrym.pl Strona 1 WiFi DMX USER MANUAL The Wireless Transceiver stick transmits DMX512 data via wireless transmission between your DMX controller and DMX enabled lighting fixture, by utilizing the 2.4 G global open ISM

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Instrukcja obsługi Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Smart Connect...4 Uaktualnianie Smart Connect...4 Używanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie System AIS Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie - 2 - Treść prezentacji: AIS AIS i ECDIS AIS i VTS AIS i HELCOM Podsumowanie komentarz - 3 - System AIS (system

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS)

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS) System Automatycznej Identyfikacji Automatic Identification System (AIS) - 2 - Systemy GIS wywodzą się z baz danych umożliwiających generację mapy numerycznej i bez względu na zastosowaną skalę mapy wykonują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21 Instrukcja obsługi Xperia P TV Dock DK21 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie tyłu podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Menedżer LiveWare...4 Uaktualnianie Menedżer LiveWare...4 Używanie podstawki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH

Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH I. Postanowienia ogólne 1. Dodatkowe urządzenia nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PROFESSIONAL YACHT PERSONNEL TRAINING PROGRAMME

PROFESSIONAL YACHT PERSONNEL TRAINING PROGRAMME PROFESSIONAL YACHT PERSONNEL TRAINING PROGRAMME Creating a programme of training professional yacht personnel has become a necessity on account of global demand for such services. As there are no Polish

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Opis produktu. OccuSwitch DALI

Opis produktu. OccuSwitch DALI Opis produktu OccuSwitch DALI Zintegrowany czujnik i sterownik uwzględniający obecność i natężenie światła dziennego oraz dający się lokalnie regulować Może sterować maksymalnie 15 oprawami DALI Łatwe

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 77/P PUBLICATION NO. 77/P ZALECENIA DOTYCZĄCE REJESTRATORA DANYCH Z PODRÓŻY RECOMMENDATIONS ON VOYAGE DATA RECORDER

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 77/P PUBLICATION NO. 77/P ZALECENIA DOTYCZĄCE REJESTRATORA DANYCH Z PODRÓŻY RECOMMENDATIONS ON VOYAGE DATA RECORDER PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 77/P PUBLICATION NO. 77/P ZALECENIA DOTYCZĄCE REJESTRATORA DANYCH Z PODRÓŻY RECOMMENDATIONS ON VOYAGE DATA RECORDER 2006 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 2/P PUBLICATION NO. 2/P ALTERNATYWNE SYSTEMY NADZORU URZĄDZEŃ MASZYNOWYCH ALTERNATIVE SURVEY ARRANGEMENTS FOR MACHINERY

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 2/P PUBLICATION NO. 2/P ALTERNATYWNE SYSTEMY NADZORU URZĄDZEŃ MASZYNOWYCH ALTERNATIVE SURVEY ARRANGEMENTS FOR MACHINERY PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 2/P PUBLICATION NO. 2/P ALTERNATYWNE SYSTEMY NADZORU URZĄDZEŃ MASZYNOWYCH ALTERNATIVE SURVEY ARRANGEMENTS FOR MACHINERY 2009 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski

Bardziej szczegółowo

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet inteligentna oprawa uliczna LED intelligent LED street luminaire www.lediko.com ZASTOSOWANIE AREAS OF APPLICATION oświetlenie miejskie municipal lighting oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępnych na statku informacji nawigacyjnych na podstawie m/s Nawigator XXI

Analiza dostępnych na statku informacji nawigacyjnych na podstawie m/s Nawigator XXI Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2008, 13(85) pp. 115 119 2008, 13(85) s. 115 119 Analiza dostępnych na statku informacji nawigacyjnych na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a Table of contents Introduction... 2 2 Safety information... 2 Product information... 2. Specification...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r. w sprawie ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarza

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r. w sprawie ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarza Projekt z dnia 29 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r. w sprawie ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarza Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja. KLAWIATURA Z MECHANIZMEM NOŻYCOWYM Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instalacja. KLAWIATURA Z MECHANIZMEM NOŻYCOWYM Instrukcja szybkiego uruchomienia Instalacja 1. Wymagania systemowe: Komputer PC z portem US 2. Obsługiwany system operacyjny: Windows XP / Vista/ 7/ 8 3. Włóż 6 baterii AAA do komory. Podwójne kółko na krótko rozbłyśnie na niebiesko Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI UKŁADU DEMAGNETYZACYJNEGO

ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI UKŁADU DEMAGNETYZACYJNEGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Mirosław WOŁOSZYN* Kazimierz JAKUBIUK* Mateusz FLIS* ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

IF16T CZUJKA KURTYNOWA PIR CURTAIN LENS INTRUSION DETECTOR

IF16T CZUJKA KURTYNOWA PIR CURTAIN LENS INTRUSION DETECTOR C IF16T CZUJKA KURTYNOWA PIR CURTAIN LENS INTRUSION DETECTOR INSTALACJA INSTALLATION 1. INTRODUCTION IF16Tis a curtain pir sensor, can create a barrier of protection useful for doors and windows. And it

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W. oraz Nawigacja Navicore. (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W. oraz Nawigacja Navicore. (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W oraz Nawigacja Navicore (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Przegląd produktu Wpisz adres którego szukasz i pozwól aby telefon doprowadził

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie przed instalacją

Ostrzeżenie przed instalacją Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu. Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC, w oparciu o następujące normy zharmonizowane

spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC, w oparciu o następujące normy zharmonizowane Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Deklaracja Zgodności WE Producent C/Llevant, 4 08150-Parets del Vallès-Barcelona oświadcza, że produkt opisany poniżej CYLINDRICAL CASED AXIAL

Bardziej szczegółowo