Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia"

Transkrypt

1 Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia zał. 1 opis modułów kształcenia i wchodzących w ich skład przedmiotów (sylabusy) wraz ze sposobem weryfikacji efektów kształcenia

2

3 Przedmioty podstawowe 1. Informatyka stosowana 2. Statystyka stosowana 3. Enzymologia 4. Polityka wyżywienia ludności 5. Własność intelektualna w rolnictwie i działalności gospodarczej 6. Indywidualna przedsiębiorczość 7. Podstawy metodologii badań doświadczalnych 8. Podstawy opracowania wyników naukowych 9. Język obcy 10. Pracownia magisterska 11. Seminarium magisterskie 12. Praca magisterska

4

5 Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Informatyka stosowana ECTS 2) 3 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Jednostka realizująca 7) : Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany 8) : Applied Computer Science Technologia żywności i żywienie człowieka Dr inż. Leszek Sieczko Pracownicy Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Nauk o Żywności Status przedmiotu 9) : a) przedmiot podstawowy: b) stopień 2 rok 1 c) stacjonarne Cykl dydaktyczny 10) : semestr letni Jęz. wykładowy 11) : język polski Założenia i cele przedmiotu 12) : Formy dydaktyczne, liczba godzin 13) : Metody dydaktyczne 14) : Pełny opis przedmiotu 15) : Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) 16) : Założenia wstępne 17) : Efekty kształcenia 18) : Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19) : Zapoznanie studentów z podstawami teorii budowy i tworzenia, oprogramowania z uwzględnieniem systemów operacyjnych. Przedstawienie i omówienie systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania produkcją, magazynowaniem, dystrybucją oraz przedsiębiorstwem. Przedstawione zostaną podstawowe techniki programowania z użyciem języka Visual Basic for Application oraz możliwości automatyzowania zadań w systemach operacyjnych. Możliwości wykorzystania baz danych oraz techniki wyszukiwania i zarządzania informacją. a) wykład liczba godzin 15 b) ćwiczenia laboratoryjne liczba godzin 15 Rozwiązanie problemu, studium przypadku, praca pod kierunkiem prowadzącego Zakres wykładów: Systemy operacyjne, automatyzacja zarządzania nim poprzez skrypty wsadowe. Systemy informatyczne, modele, analiza wymagań i potrzeb informacyjnych użytkowników. Bazy danych, cechy technologii baz danych w systemach zarządzania nimi, model transakcyjny, optymalizacja zapytań w dużych bazach danych. Elementy programowania komputerowego, inżynieria oprogramowania, proste makropolecenia jako rejestracja wybranych poleceń programów użytkowych, algorytmizacja rozwiązywanych problemów obliczeniowych, język programowania Visual Basic dla Excela. Tematyka ćwiczeń: Możliwości tworzenia, i wykorzystywania baz danych w arkuszu kalkulacyjnym. Wykorzystanie języka SQL do tworzenia zapytań bazodanowych. Elementy programowania komputerowego w języku Visual Basic for Application. Technologie informacyjne Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy, działania systemów komputerowych klasy PC oraz potrafi w podstawowym zakresie wykorzystywać arkusze kalkulacyjne. 01 definiuje potrzeby i zakres stosowania systemów informatycznych z uwzględnieniem różnych typów baz danych 02 objaśnia relacje wynikające pomiędzy danymi a informacją pierwotną i przetworzoną 03 umie analizować dane tabelaryczne na poziomie zaawansowanym 01, 02, 07 - test komputerowy 03, 04, 05, 06 kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych 06, 07 - indywidualny projekt programistyczny 01, 02, 04 - ocena aktywności studenta na zajęciach 04 - dobiera właściwą graficzną formą prezentacji danych zagregowanych, 05- umie eksplorować dane i na ich podstawie obliczać wskaźniki statystyczne 06 umie stosować narzędzia programistyczne w aplikacjach biurowych. 07 zna podstawy automatyzacji zadań w systemach operacyjnych

6 Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20) : Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową 21) : Miejsce realizacji zajęć 22) : Treść pytań egzaminacyjnych z oceną w formie elektronicznej, pliki zadań wykonywanych na kolokwiach ćwiczeniowych, karta ocen cząstkowych w formie elektronicznej. test komputerowy z części wykładowej 40%; kolokwium praktyczne ze stosowania narzędzi eksploracji i analizy danych oraz podstawy programowania w VBA 35%, indywidualne projekty programistyczne 20% ocena aktywności studenta na zajęciach 5% Wykłady sala dydaktyczna plus elementy kształcenia na odległość (blended learning), ćwiczenia laboratorium komputerowe Literatura podstawowa i uzupełniająca 23) : Książki dostępne w formie ebooków w BG SGGW: Makropolecenia w Excelu, Wydawnictwo Naukowe PWN/MIKOM, Inna zalecana literatura. 1. Carlberg C., 2009, Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III, Helion 2. Etheridge D., 2009, Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podręcznik. Helion. 3. Karciarz M., Dutko M., Informacja w Internecie. PWN Alexander M, Walkenbach J., Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Helion Czarny P., 2006, Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady, Helion. 6. Dudek W., 2006, Bazy danych SQL. Teoria i praktyka, Helion. 7. Jelen B., Syrstad T., 2008, Excel Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie, Helion. 8. Lewandowski M., 2007, Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Ćwiczenia, Helion. UWAGI 24) : Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 2 : Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 88 h 1,5 ECTS 2 ECTS Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku 01 definiuje potrzeby i zakres stosowania systemów informatycznych z uwzględnieniem różnych typów baz danych K_W01, K_W06, K_W08, K_W16 02 objaśnia relacje wynikające pomiędzy danymi a informacją pierwotną i przetworzoną K_W01, K_W06, K_W15 03 umie analizować dane tabelaryczne na poziomie zaawansowanym K_W15, K_W06, K_U03, K_U07 04 dobiera właściwą graficzną formą prezentacji danych zagregowanych K_U03 05 umie eksplorować dane i na ich podstawie obliczać wskaźniki statystyczne K_W15, K_U03, K_U07, 06 umie stosować narzędzia programistyczne w aplikacjach biurowych K_W06, K_U03, K_U07, K_K04 07 zna podstawy automatyzacji zadań w systemach operacyjnych K_U03, K_U07, K_K03

7 Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Enzymologia ECTS 2) 3 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Enzymology Kierunek studiów 4) : Technologia żywności i żywienie człowieka Koordynator przedmiotu 5) : dr Edyta Zdunek-Zastocka Prowadzący zajęcia 6) : Pracownicy Katedry Biochemii Jednostka realizująca 7) : Katedra Biochemii, Wydział Rolnictwa i Biologii Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany 8) : Wydział Nauk o Żywności Status przedmiotu 9) : a) przedmiot kierunkowy b) stopień 2 rok 1 c) stacjonarne Cykl dydaktyczny 10) : Semestr letni Jęz. wykładowy 11) : język polski Przekazanie wiedzy dotyczącej natury chemicznej, właściwości kinetycznych, mechanizmu działania oraz regulacji aktywności enzymów. Zapoznanie Założenia i cele studentów z metodami pozyskiwania, oczyszczania i immobilizacji preparatów przedmiotu 12) : enzymatycznych oraz możliwościami wykorzystania enzymów w produkcji, przetwórstwie i analizie żywności. Formy dydaktyczne, liczba godzin 13) : Metody dydaktyczne 14) : Pełny opis przedmiotu 15) : Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) 16) : Założenia wstępne 17) : Efekty kształcenia 18) : Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19) : a) wykład liczba godzin 30 b) ćwiczenia laboratoryjne liczba godzin 15 Wykład w postaci prezentacji multimedialnej, konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne obejmujące doświadczenia o charakterze ilościowym i jakościowym. Tematyka wykładów: Struktura oraz funkcja enzymów. Mechanizmy katalizy enzymatycznej. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Kowalencyjne i niekowalencyjne modyfikacje aktywności enzymów. Rodzaje i mechanizmy inhibicji odwracalnej i nieodwracalnej. Źródła pozyskiwania, metody izolowania, oczyszczania i stabilizacji preparatów enzymatycznych. Metody immobilizacji enzymów. Aspekty aplikacyjne immobilizacji enzymów. Charakterystyka i zastosowanie preparatów enzymatycznych (min. amylolitycznych, proteolitycznych, lipolitycznych) wykorzystywanych w produkcji żywności. Enzymatyczna modyfikacja składu i właściwości składników żywności tj. białek, węglowodanów, tłuszczów. Wykorzystanie enzymów w analizie żywności. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych: Otrzymywanie inwertazy z drożdży, badanie jej specyficzności substratowej, termostabilności, wpływu ph oraz wyznaczanie stałej Km. Oznaczanie aktywności proteolitycznej podpuszczki cielęcej oraz preparatu podpuszczkopodobnego z Rhizomucor miehei, wpływ wybranych czynników na koagulację mleka przez badane preparaty. Metody immobilizacji enzymów, degradacja skrobi przez glukoamylazę unieruchomioną na chitynie. Zaliczony podstawowy kurs Biochemii. Student powinien posiadać podstawową wiedzę o budowie i działaniu enzymów oraz posiadać umiejętność pracy w laboratorium biochemicznym potrafi samodzielnie wykonać i przeanalizować zadanie badawcze z 01 - ma rozszerzoną wiedzę na temat zakresu enzymologii natury chemicznej, mechanizmu 05 - posiada umiejętność działania i sposobów regulacji przygotowania pisemnego aktywności enzymów opracowania wyników uzyskanych w 02 - zna i rozumie rolę oraz znaczenie trakcie wykonywania doświadczeń z enzymów w produkcji żywności oraz w zakresu enzymologii analizie jakości żywności 06 - potrafi współdziałać i pracować w 03 - zna metody i techniki badawcze grupie przyjmując różne role podczas stosowane w enzymologii wykonywania eksperymentów z zakresu enzymologii Efekt 01, 02, 03 - piętnastominutowe sprawdziany pisemne na każdym ćwiczeniu laboratoryjnym Efekt 01, 02, 03 - dwugodzinny egzamin pisemny Efekt 04, 06 - ocena doświadczeń wykonywanych w trakcie zajęć

8 Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20) : Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową 21) : Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) laboratoryjnych Efekt 05 - ocena pisemnych sprawozdań sporządzonych w ramach pracy własnej studenta z doświadczeń realizowanych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych - imienne karty oceny studenta, w których zapisywane są wyniki z pisemnego sprawdzianu, oceny za dokładność i poprawność wykonanego na ćwiczeniach doświadczenia oraz ocena sprawozdania z odbytego ćwiczenia - prace pisemne ze sprawdzianów przeprowadzonych na każdym ćwiczeniu wraz z treścią pytań oraz uzyskanymi wynikami - prace egzaminacyjne z treścią pytań egzaminacyjnych oraz z wystawioną oceną - sprawozdania z doświadczeń wykonywanych w trakcie ćwiczeniach laboratoryjnych - ocena doświadczenia wykonywanego w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych - 15% - ocena pisemnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych - 5% - kolokwium (sprawdzian pisemny) na ćwiczeniach laboratoryjnych - 15% - egzamin pisemny z materiału wykładowego - 65% Miejsce realizacji zajęć 22) : Wykład w sali wykładowej, ćwiczenia w laboratorium biochemicznym Literatura podstawowa: 1. Bartoszewicz K., Niziołek S., Paszowski A. (2003): Ćwiczenia z enzymologii i technik biochemicznych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 2. Bednarski W., Reps A. ( 2003): Biotechnologia żywności. WNT, Warszawa 3. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. (2009): Biochemia. PWN, Warszawa. 4. Witwicki J., Ardelt W. (1989): Elementy enzymologii. PWN, Warszawa. Literatura uzupełniająca 1. Bednarski W., Fiedurka J. (2007): Podstawy biotechnologii przemysłowej. WNT, Warszawa 2. Kłyszejko-Stefanowicz L. (1999): Ćwiczenia z biochemii. PWN, Warszawa. 3. Sikorski Z. (2002): Chemia żywności. WNT, Warszawa. 4. Whitaker J.R., Voragen A.G.J., Wong D.W.S. (2003): Handbook of food enzymology. Marcel Dekker Inc., New York. 5. Whitehurst R.J., Law B.A. (2002): Enzymes in food technology. Sheffield Academic Press. UWAGI 24) : Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 2 : Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 124h 2,0 ECTS 1,0 ECTS Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu Wymienione w wierszu efekty kształcenia: ma rozszerzoną wiedzę na temat natury chemicznej, mechanizmu działania i sposobów regulacji aktywności enzymów zna i rozumie rolę oraz znaczenie enzymów w produkcji żywności oraz w analizie jakości żywności Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku K_W01 K_W05, K_W02, K_W07, K_U06 03 zna metody i techniki badawcze stosowane w enzymologii K_W02, K_U03, KU_06 04 potrafi samodzielnie wykonać i przeanalizować zadanie badawcze z zakresu enzymologii K_U03, K_K04 05 posiada umiejętność przygotowania pisemnego opracowania wyników uzyskanych w trakcie wykonywania doświadczeń z zakresu enzymologii K_U03 06 potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role podczas wykonywania eksperymentów z zakresu enzymologii K_K05

9 Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Jednostka realizująca 7) : Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany 8) : Polityka wyżywienia ludności Humans Alimentation Policy Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński, ECTS 2) Prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński, dr hab. Antoni Pluta, dr inż. Anna Berthold-Pluta Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Biotechnologii Mleka, Zakład Oceny Jakości Żywności Wydział Nauk o Żywności b) stopień 2 Status przedmiotu 9) : a) przedmiot kierunkowy c) stacjonarne rok 1 Jęz. Cykl dydaktyczny 10) : Semestr letni polski wykładowy 11) : zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami Założenia i cele przedmiotu 12) : związanymi z szeroko rozumianą polityką rolnożywnościową państwa Formy dydaktyczne, liczba godzin 13) : a) wykład liczba godzin 30 2,0 Metody dydaktyczne 14) : Pełny opis przedmiotu 15) : Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) 16) : Założenia wstępne 17) : Efekty kształcenia 18) : Wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, konsultacje Tematyka wykładów: Definicja polityki rolnej, żywnościowej, zdrowotnej, cele strategiczne i operatywne polityki żywnościowej, Ewolucja polityki rolnej, Charakterystyka sektora rolno-spożywczego, Polityka żywnościowa w UE, założenia WPR, FAO, Polityka żywnościowa a zalecenia żywieniowe i środowisko, Samowystarczalność żywnościowa, Urzędowa kontrola nad jakością żywności, Import eksport żywności, procesy globalizacji, Działania organizacji pozarządowych w zakresie polityki wyżywienia, interwencja państwa i instytucji niepublicznych na rzecz poprawy poziomu wyżywienia. Student ma szczegółową wiedzę dotyczącą działań państwa w zakresie wyżywienia ludności, potrafi scharakteryzować sektory przemysłu spożywczego w Polsce i UE, posiada wiedzę na temat założeń Wspólnej Polityki Rolnej, zna zasady urzędowej kontroli jakości żywności, potrafi określić wpływ procesów globalizacji na sektor rolno-spożywczy oraz wymienić przykładowe organizacje pozarządowe działające w zakresie poprawy wyżywienia w Polsce i krajach ubogich zna pojęciami i zagadnienia dotyczące polityki wyżywienia ludności, 02 - potrafi wymienić cele polityki żywnościowej państwa, 03 - potrafi scharakteryzować poszczególne sektory przemysłu spożywczego w Polsce i UE, 04 - zna podstawowe założenia WPR 05 - zna zasady urzędowej kontroli jakości żywności w UE, 06 - potrafi określić wpływ procesów globalizacji na sektor rolno-spożywczy, 07 - potrafi wymienić przykładowe organizacje pozarządowe działające w zakresie poprawy wyżywienia krajów

10 ubogich. Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19) : zaliczeniowe kolokwium wykładowe Forma dokumentacji osiągniętych efektów treść pytań egzaminacyjnych z oceną kształcenia 20) : Elementy i wagi mające egzamin pisemny (max. 100 pkt, 100%), wpływ na ocenę końcową 21) : Miejsce realizacji zajęć 22) : Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) Sala dydaktyczna Literatura podstawowa i uzupełniająca 23) : 1. Adamowicz M. (2009): Wspólna Polityka Rolna UE, wyd. SGGW Warszawa. 2. Gulbicka B. (2006): Analiza spożycia żywności w gospodarstwach domowych, przesłanki dla polityki żywnościowej. IERiGŻ Warszawa, 3. Michna W. (2005): Polska polityka rolna i rozwoju wsi w warunkach wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej. IERiGŻ-PIB Warszawa, 4. Tracy M. (1997): Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej: wprowadzenie do teorii i praktyki. Wyd. Olympus Warszawa. 5. Woś A. (1987): Podstawy nauki o polityce rolnej. PWRiL Warszawa UWAGI 24) : Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 2 : Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 67 h 1,0 ECTS 0 ECTS Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku 01 Student zna pojęciami i zagadnienia dotyczące polityki wyżywienia ludności K_W11, K_W17 02 potrafi wymienić cele polityki żywnościowej państwa K_K01, 03 potrafi scharakteryzować poszczególne sektory przemysłu spożywczego w Polsce i UE K_W11 04 zna podstawowe założenia WPR K_K01, 05 zna zasady urzędowej kontroli jakości żywności w UE K_W11, K_W09 06 potrafi określić wpływ procesów globalizacji na sektor rolnospożywczy K_W14, K_K02 07 potrafi wymienić przykładowe organizacje pozarządowe działające w zakresie poprawy wyżywienia krajów ubogich K_K01

11 Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Jednostka realizująca 7) : Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany 8) : Własność intelektualna w rolnictwie i działalności gospodarczej Intellectual property in agriculture and economy Technologia Żywności i Żywienie Człowieka dr inż. Aneta Cegiełka dr inż. Aneta Cegiełka Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności Status przedmiotu 9) : a) przedmiot podstawowy b) stopień 2 rok 1 c) stacjonarne Cykl dydaktyczny 10) : semestr letni Jęz. wykładowy 11) : język polski Założenia i cele przedmiotu 12) : Formy dydaktyczne, liczba godzin 13) : Metody dydaktyczne 14) : Pełny opis przedmiotu 15) : Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) 16) : Założenia wstępne 17) : Efekty kształcenia 18) : Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19) : ECTS 2) 1,0 Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy w zakresie prawa własności intelektualnej jako ważnego instrumentu rozwoju gospodarczego i społecznego. a) wykład liczba godzin 10 wykład, dyskusja Tematyka wykładów: wynalazki biotechnologiczne wynalazek biotechnologiczny a odkrycie, przesłanki zdolności patentowej wynalazku biotechnologicznego, zakazy patentowania, zakres ochrony patentowej wynalazków biotechnologicznych; pojęcie dodatkowego prawa ochronnego; własność intelektualna w rolnictwie ochrona odmian roślin oraz oznaczeń geograficznych; prawo konkurencji prawna ochrona konkurencji i konsumenta, pojęcie nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych Ochrona własności intelektualnej Student posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów własności intelektualnej i zasad ich ochrony oraz ekonomii i podstaw marketingu 01 student rozumie rolę 03 student zna podstawy prawne ochrony własności intelektualnej jako przedmiotów własności intelektualnej w instrumentu rozwoju rolnictwie gospodarczego i społecznego 04 student potrafi określić podstawowe zasady kraju uczciwej konkurencji w działalności 02 student zna pojęcie i gospodarczej przesłanki ochrony 05 student rozumie znaczenie przedmiotów wynalazku własności intelektualnej w kształtowaniu biotechnologicznego wartości przedsiębiorstwa kolokwium zaliczeniowe wykładowe Forma dokumentacji osiągniętych efektów treść pytań egzaminacyjnych z oceną kształcenia 20) : Elementy i wagi mające Efekty: razem 100% wpływ na ocenę końcową 21) : Miejsce realizacji zajęć 22) : sala wykładowa Literatura podstawowa i uzupełniająca 23) : 1. H. Żakowska-Henzler: Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa M. du Vall: Prawo patentowe. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, E. Nowińska, M. du Vall: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 5., Wydawnictwo Lewis Nexis, Warszaa, teksty ustaw: ustawa Prawo własności przemysłowej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o ochronie prawnej odmian roślin

12 UWAGI 24) : Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 2 : Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 25 h 1,0 ECTS 0 ECTS Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu Wymienione w wierszu efekty kształcenia: student rozumie rolę własności intelektualnej jako instrumentu rozwoju gospodarczego i społecznego kraju student zna pojęcie i przesłanki ochrony wynalazku biotechnologicznego student zna podstawy prawne ochrony przedmiotów własności intelektualnej w rolnictwie student potrafi określić podstawowe zasady uczciwej konkurencji w działalności gospodarczej student rozumie znaczenie przedmiotów własności intelektualnej w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku K_W16, K_K02, K_K03 K_W11 K_W11 K_W12, K_W16, K_K03 K_W16, K_K03

13 Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Indywidualna przedsiębiorczość ECTS 2) 1,0 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Jednostka realizująca 7) : Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany 8) : Technologia żywności i żywienie człowieka Dr inż. Sylwia Łaba Dr inż. Sylwia Łaba Wydział Nauk o Żywności / Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydział Nauk o Żywności Status przedmiotu 9) : a) przedmiot podstawowy b) stopień 2 rok 1 c) stacjonarne Cykl dydaktyczny 10) : semestr letni Jęz. wykładowy 11) : język polski Założenia i cele przedmiotu 12) : Formy dydaktyczne, liczba godzin 13) : Metody dydaktyczne 14) : Pełny opis przedmiotu 15) : Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) 16) : Założenia wstępne 17) : Efekty kształcenia 18) : Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom możliwości, jakie daje założenie własnej firmy oraz związane z tym obowiązki i ryzyko a także zaznajomienie słuchacza z różnorodnymi formami działania przedsiębiorców oraz z ich instytucjonalnym i prawnym otoczeniem jak również pomoc na pierwszym etapie własnego biznesu. a) wykłady liczba godzin 10 Wykład, studium przypadku Tematyka wykładów: Cechy osobowości człowieka przedsiębiorczego. Wybór rodzaju działalności gospodarczej. Rodzaje spółek. Założenie i prowadzenie firmy. Badanie rynku. Popyt i podaż. Opracowanie biznesplanu. Podstawy księgowości przychody i koszty. Marketing zna możliwości i regulacje prawne dotyczące prowadzenia firmy, 02 - wie jakie są możliwości pozyskania kapitału na start i o jaką pomoc może się starać podczas uruchamiania własnego biznesu student rozpoznał swoje predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarcze Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19) : Efekt zaliczenie Forma dokumentacji osiągniętych efektów Imienne karty oceny studenta kształcenia 20) : Elementy i wagi mające Zaliczenie 100% wpływ na ocenę końcową 21) : Miejsce realizacji zajęć 22) : Sala dydaktyczna Literatura podstawowa i uzupełniająca 23) : 1. Drucker P.F. 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa. 2. Makarski S. 2000, Przedsiębiorczość w agrobiznesie. Polska Akademia Nauk, IRWiR, Warszawa. 3. Cieślik J Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. UWAGI 24) :

14 Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 2 : Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 30h 1,0 ECTS 0 ECTS Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku 01 zna możliwości i regulacje prawne dotyczące prowadzenia firmy K_W12 wie jakie są możliwości pozyskania kapitału na start i o jaką 02 K_W12, K_U07 pomoc może się starać podczas uruchamiania własnego biznesu student rozpoznał swoje predyspozycje do prowadzenia 03 K_K03 działalności gospodarcze

15 Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Podstawy metodologii badań doświadczalnych ECTS 2) 4 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Jednostka realizująca 7) : Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany 8) : Status przedmiotu 9) : Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Kierownicy specjalizacji Wydziału Nauk o Żywności Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Żywności Wydział Nauk o Żywności: Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Katedra Chemii, Katedra Technologii Żywności Wydział Nauk o Żywności a) przedmiot do wyboru - kierunkowy b) stopień 2 rok 2 c) stacjonarne Cykl dydaktyczny 10) : Semestr zimowy Jęz. wykładowy 11) : język polski Założenia i cele przedmiotu 12) : Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do planowania i realizacji badań w ramach pracy magisterskiej, tj. zapoznanie z zakresem badań i metodyką badań analitycznych. Formy dydaktyczne, liczba godzin 13) : a) ćwiczenia laboratoryjne liczba godzin 75 Metody dydaktyczne 14) : Pełny opis przedmiotu 15) : Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) 16) : Założenia wstępne 17) : Doświadczenie/eksperyment, konsultacje, dyskusja Sformułowanie problemu badawczego, omówienie celu i zakresu oraz metodyki badań w świetle danych literaturowych, ocena i dobór nowych metod analitycznych i technologicznych przydatnych w realizowanej pracy magisterskiej, opracowanie planu eksperymentu i szczegółowego harmonogramu jego realizacji, organizacja stanowiska badawczego, praktyczne opanowanie ustalonych metod analitycznych i technologicznych, oszacowanie błędów i dokładności wykonywanych oznaczeń i pomiarów, bieżąca analiza uzyskiwanych wyników badań. Brak Podstawy analizy i technologii żywności 01 potrafi samodzielnie zaplanować zakres pracy i wykonać zaplanowane analizy i pomiary objęte zakresem jego pracy magisterskiej 02 potrafi zdefiniować problem badawczy i jego poszczególne elementy praktyczne, w dostosowaniu do potrzeb merytorycznych 03 potrafi przeprowadzić badania wstępne obejmujące zagadnienia Efekty kształcenia 18) : niezbędne do kompleksowego rozwiązania prostego problemu technologicznego 04 - potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do rozwiązywania zaplanowanego zadania 05 ma świadomość ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich umiejętności zawodowych Sposób weryfikacji efektów Wszystkie efekty: ocena opanowania metod analitycznych; ocena wynikająca kształcenia 19) : z obserwacji w trakcie zajęć Forma dokumentacji Raport z wykonanych wstępnych badań, stanowiące element metodyki pracy osiągniętych efektów magisterskiej kształcenia 20) : Elementy i wagi mające Przyjęcie przez opiekuna pracy dyplomowej raportu z badań wstępnych wpływ na ocenę końcową 21) : 100% Miejsce realizacji zajęć 22) : Laboratoria Wydziału Nauk o Żywności Literatura podstawowa i uzupełniająca 23) : literatura krajowa i zagraniczna związana z tematyką pracy magisterskiej, dostępne czasopisma naukowe i branżowe, normy, akty prawne krajowe i UE, źródła internetowe

16 UWAGI 24) : Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% ogólnej liczby punktów. Student, który uzyskał 51-60% sumarycznej liczby punktów otrzymuje ocenę 3,0, 61-70% - 3,5, 71-80% - 4,0, 81-90% - 4,5 a % - 5,0 Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) : Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 2 : Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 110h 3 ECTS 3 ECTS Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu Wymienione w wierszu efekty kształcenia: potrafi samodzielnie zaplanować zakres pracy i wykonać zaplanowane analizy i pomiary objęte zakresem jego pracy magisterskiej potrafi zdefiniować problem badawczy i jego poszczególne elementy praktyczne, w dostosowaniu do potrzeb merytorycznych potrafi przeprowadzić badania wstępne obejmujące zagadnienia niezbędne do kompleksowego rozwiązania prostego problemu technologicznego potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do rozwiązywania zaplanowanego zadania ma świadomość ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich umiejętności zawodowych Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku K_U01 K_U01 K_U06 K_U03 K_K03

17 Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Podstawy opracowania wyników badań naukowych ECTS 2) 4 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Jednostka realizująca 7) : Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany 8) : Status przedmiotu 9) : Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Kierownicy specjalizacji Wydziału Nauk o Żywności pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Żywności Wydział Nauk o Żywności: Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Katedra Chemii, Katedra Technologii Żywności Wydział Nauk o Żywności a) przedmiot do wyboru - kierunkowy b) stopień 2 rok 2 c) stacjonarne Cykl dydaktyczny 10) : Semestr letni Jęz. wykładowy 11) : język polski Założenia i cele przedmiotu 12) : Formy dydaktyczne, liczba godzin 13) : Metody dydaktyczne 14) : Pełny opis przedmiotu 15) : Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) 16) : Założenia wstępne 17) : Efekty kształcenia 18) : Celem przedmiotu jest przygotowanie merytoryczne Studentów z zakresu opracowywania wyników badań i ich interpretacji oraz przygotowania pisemnego i elektronicznego opracowania w ramach realizowanej pracy magisterskiej a) ćwiczenia laboratoryjne liczba godzin 60 Dyskusja, konsultacje przy omawianiu, opracowywaniu i interpretacji wyników własnych badań oraz pisaniu pracy magisterskiej. Dobór sposobu opracowania i interpretacji wyników z wykorzystaniem właściwych metod statystycznych i technik komputerowych, naukowa dyskusja wyników w świetle danych literaturowych, napisanie pracy w postaci pisemnego i elektronicznego opracowania zgodnie z wytycznymi dla prac magisterskich, przygotowywanie na seminarium dyplomowe bieżących raportów (prezentacji) z realizacji pracy magisterskiej Brak Podstawy statystyki i informatyki 01 posiada umiejętność statystycznej interpretacji wyników analiz i pomiarów 02 posiada umiejętność formułowania prawidłowych i konstruktywnych wniosków i stwierdzeń w oparciu o wyniki wykonanych badań i obliczeń 03 potrafi zaprezentować wyniki badań wykonanych w czasie realizacji zadania badawczego 04 umie samodzielnie rzetelnie opracować i zinterpretować wyniki badań naukowych Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19) : Wszystkie efekty: ocena opanowania metod interpretacji wyników badań; ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20) : Raport z wykonanych badań, stanowiący element omówienia i dyskusji wyników w pracy magisterskiej Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową 21) : Przyjęcie przez promotora pracy dyplomowej raportu z badań 100% Miejsce realizacji zajęć 22) : Pomieszczenia Wydziału Nauk o Żywności Literatura podstawowa i uzupełniająca 23) : literatura krajowa i zagraniczna związana z tematyką pracy magisterskiej, dostępne czasopisma naukowe i branżowe, normy, akty prawne krajowe i UE, źródła internetowe UWAGI 24) : Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% ogólnej liczby punktów. Student, który uzyskał 51-60% sumarycznej liczby punktów otrzymuje ocenę 3,0, 61-70% - 3,5, 71-80% - 4,0, 81-90% - 4,5 a % - 5,0

18 Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) : Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 2 : Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 100h 2 ECTS 1 ECTS Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu Wymienione w wierszu efekty kształcenia: posiada umiejętność statystycznej interpretacji wyników analiz i pomiarów posiada umiejętność formułowania prawidłowych i konstruktywnych wniosków i stwierdzeń w oparciu o wyniki wykonanych badań i obliczeń potrafi zaprezentować wyniki badań wykonanych w czasie realizacji zadania badawczego umie samodzielnie rzetelnie opracować i zinterpretować wyniki badań naukowych Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku K_W15, K_U03 K_U03 K_U05 K_K04

19 Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : język angielski ECTS 2) 2 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Jednostka realizująca 7) : English as a foreign language Technologia Żywności i Żywienie Człowieka mgr Elżbieta Smol mgr Małgorzata Brenner, mgr Joanna Czarnecka, mgr Urszula Guzowska, mgr Kamila Giergoń, mgr Małgorzata Kępczyńska Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany 8) : Wydział Nauk o Żywności Status przedmiotu 9) : a) przedmiot: do wyboru b) stopień 1 rok 1 c) stacjonarne Cykl dydaktyczny 10) : semestr letni Jęz. wykładowy 11) : język polski Założenia i cele przedmiotu 12) : Formy dydaktyczne, liczba godzin 13) : Metody dydaktyczne 14) : Pełny opis przedmiotu 15) : Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) 16) : Założenia wstępne 17) : Efekty kształcenia 18) : Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19) : Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20) : Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową 21) : Osiągnięcie znajomości językowej umożliwiającej efektywne posługiwanie się językiem angielskim w zakresie czterech sprawności (słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka specjalistycznego (ESP) dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka a) ćwiczenia audytoryjne 30 ćwiczenia językowe wykonywane w parach i grupach, dyskusja, symulacja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku Gramatyka: prawidłowe użycie form czasownikowych, zdań złożonych, form określonych i nieokreślonych, konstrukcji wyrazowych, słowotwórstwo. Ćwiczenie komunikacji, wymowy i pisowni. Słownictwo związane z kształceniem, pracą, nauką, techniką, technologią, wymianą informacji, środowiskiem oraz z zakresu ESP (żywność, żywienie, produkty rolno-spożywcze). Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, procesów, procedur, prowadzenie korespondencji i dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji. Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 01 rozumie ustne wypowiedzi angielskojęzyczne na tematy ogólne i wybrane zawodowe 02 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe 03 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i korespondencji 04 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane rodzaje dokumentów 05 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych efektów ocena bieżąca (coursework), kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych i egzamin pisemny treść pytań zaliczających z oceną, okresowe kolokwia, karta ocen zaliczenia semestralne: kolokwia na zajęciach 70 %, ocena bieżąca pracy, w tym prezentacje i prace pisemne w trakcie zajęć 30%. Do zaliczenia całości wymagane jest uzyskanie min. 50 % z wymienionych elementów.

20 Miejsce realizacji zajęć 22) : sala dydaktyczna Literatura podstawowa i uzupełniająca 23) : 1. David Cotton, David Falvey, Simon Kent, John Hughes, Upper Intermediate Language Leader Coursebook 2. Grant Kempton, Upper Intermediate Language Leader Workbook 3. Longman Słownik współczesny angielsko-polski i polsko-angielski 4. Gareth Rees, Ian Lebeau, John Hughes, Advanced Language Leader Coursebook 5. Gareth Rees, Ian Lebeau, John Hughes, Advanced Language Leader Workbook 6. Longman Dictionary of Contemporary English for Advanced Learners 7. Raymond Murphy, English Grammar in Use 8. Michael McCarthy, Felicity O Dell, English Vocabulary in Use Upper Intermediate and Advanced 9. Inne materiały i artykuły z prasy ogólnej i branżowej UWAGI 24) Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 2 : Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 48h 1 ECTS 1 ECTS Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu 01 Wymienione w wierszu efekty kształcenia: rozumie ustne wypowiedzi angielskojęzyczne na tematy ogólne i wybrane zawodowe Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku K_W17 02 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe K_W17 03 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i korespondencji K_W17, K_U09 04 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane rodzaje dokumentów K_W17, K_U09 05 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych efektów (01-04) K_W17, K_K03

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Informatyka stosowana ECTS 2) 3 Tłumaczenie nazwy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia zał. 1 opis modułów kształcenia i wchodzących w ich skład przedmiotów (sylabusy) wraz ze

Bardziej szczegółowo

Specialization technology - project

Specialization technology - project Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: BIO2.8_IIS Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna - projekt ECTS 2 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski: Kierunek studiów: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Status przedmiotu: a) przedmiot ogólnouczelniany b) stopień II, rok II c) stacjonarne Cykl dydaktyczny: semestr letni jęz.

Status przedmiotu: a) przedmiot ogólnouczelniany b) stopień II, rok II c) stacjonarne Cykl dydaktyczny: semestr letni jęz. Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: INŻ3.4_IIS BIO3.4_IIS TECHN3.4_IIS Nazwa przedmiotu: język angielski ECTS 4 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski: Kierunek studiów: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Ekonometria_FIRJK Arkusz1

Ekonometria_FIRJK Arkusz1 Rok akademicki: Grupa przedmiotów Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : łumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Ekonometria Econometrics Ekonomia ECS 2) Koordynator przedmiotu 5)

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy:

Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Żywność specjalna ECTS 2) 1.0 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz.

Bardziej szczegółowo

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Propedeutyka rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Ekonometria_EkonJK Arkusz1

Ekonometria_EkonJK Arkusz1 Rok akademicki: Grupa przedmiotów Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : łumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Ekonometria Econometrics Ekonomia ECS 2) Koordynator przedmiotu 5)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP-1-108-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Biologiczno-Rolniczy. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

SYLABUS. Biologiczno-Rolniczy. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S-

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nazwa programu kształcenia (kierunku) Ochrona Środowiska Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Przedmiot wspólny Ścieżka dyplomowania:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Język angielski Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: II Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia, Obsługa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa D1_16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa D1_16 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Infor.003_pNadGenE34J2 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

dr hab. Tomasz Przysucha, prof. SGGW Pracownicy Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt

dr hab. Tomasz Przysucha, prof. SGGW Pracownicy Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : CHÓW ZWIERZĄT ECTS 2) 6 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : ANIMAL HUSBANDRY Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA Nazwa przedmiotu Technologie i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii. Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr zimowy. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Odnawialne Źródła Energii. Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr zimowy. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 2 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Woda w ekosystemach ECTS

Bardziej szczegółowo

Pakiety użytkowe - opis przedmiotu

Pakiety użytkowe - opis przedmiotu Pakiety użytkowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pakiety użytkowe Kod przedmiotu 11.9-WK-IDP-PU-L-S14_pNadGenRVWGC Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Inżynieria

Bardziej szczegółowo

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: 2014/2015 Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Diagnostyka elektrokardiograficzna u Małych Zwierząt ECTS 2) 2,0 Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Environmental protection. a) wykład; liczba godzin 30;

Environmental protection. a) wykład; liczba godzin 30; Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Ochrona środowiska ECTS 2) 2 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 4 Semestr: 6 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Fizjologia Roślin ECTS

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: II stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynkowe i marketingowe Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie i inżynieria produkcji ogólnoakademicki 2/4 Specjalność Przedmiot oferowany w

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Analiza strategiczna na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Analiza strategiczna na kierunku Zarządzanie Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Analiza strategiczna na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy:

Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: WGG WG-s Punkty ECTS: 20. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Wiertnictwo i geoinżynieria

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: WGG WG-s Punkty ECTS: 20. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Wiertnictwo i geoinżynieria Nazwa modułu: Seminarium dyplomowe Rok akademicki: 2030/2031 Kod: WGG-2-308-WG-s Punkty ECTS: 20 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Wiertnictwo i geoinżynieria

Bardziej szczegółowo

Komputer w badaniach społecznych Kod przedmiotu

Komputer w badaniach społecznych Kod przedmiotu Komputer w badaniach społecznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komputer w badaniach społecznych Kod przedmiotu 11.3-WP-PSP-KBS-L_pNadGen4Z06O Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Technologia Wastewater technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.3.1 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ Kierunek studiów: Dietetyka Poziom : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Forma zajęć WYKŁAD 1 WYKŁAD WYKŁAD 1 Definicja formy zajęć studenta Studia niestacjonarne*

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

Język obcy I - opis przedmiotu

Język obcy I - opis przedmiotu Język obcy I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy I Kod przedmiotu 09.0-WZ-LogP-JOI-L-S15_pNadGen0AJHM Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Logistyka miejska

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo