Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia"

Transkrypt

1 Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia zał. 1 opis modułów kształcenia i wchodzących w ich skład przedmiotów (sylabusy) wraz ze sposobem weryfikacji efektów kształcenia

2

3 Przedmioty podstawowe 1. Informatyka stosowana 2. Statystyka stosowana 3. Enzymologia 4. Polityka wyżywienia ludności 5. Własność intelektualna w rolnictwie i działalności gospodarczej 6. Indywidualna przedsiębiorczość 7. Podstawy metodologii badań doświadczalnych 8. Podstawy opracowania wyników naukowych 9. Język obcy 10. Pracownia magisterska 11. Seminarium magisterskie 12. Praca magisterska

4

5 Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Informatyka stosowana ECTS 2) 3 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Jednostka realizująca 7) : Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany 8) : Applied Computer Science Technologia żywności i żywienie człowieka Dr inż. Leszek Sieczko Pracownicy Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Nauk o Żywności Status przedmiotu 9) : a) przedmiot podstawowy: b) stopień 2 rok 1 c) stacjonarne Cykl dydaktyczny 10) : semestr letni Jęz. wykładowy 11) : język polski Założenia i cele przedmiotu 12) : Formy dydaktyczne, liczba godzin 13) : Metody dydaktyczne 14) : Pełny opis przedmiotu 15) : Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) 16) : Założenia wstępne 17) : Efekty kształcenia 18) : Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19) : Zapoznanie studentów z podstawami teorii budowy i tworzenia, oprogramowania z uwzględnieniem systemów operacyjnych. Przedstawienie i omówienie systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania produkcją, magazynowaniem, dystrybucją oraz przedsiębiorstwem. Przedstawione zostaną podstawowe techniki programowania z użyciem języka Visual Basic for Application oraz możliwości automatyzowania zadań w systemach operacyjnych. Możliwości wykorzystania baz danych oraz techniki wyszukiwania i zarządzania informacją. a) wykład liczba godzin 15 b) ćwiczenia laboratoryjne liczba godzin 15 Rozwiązanie problemu, studium przypadku, praca pod kierunkiem prowadzącego Zakres wykładów: Systemy operacyjne, automatyzacja zarządzania nim poprzez skrypty wsadowe. Systemy informatyczne, modele, analiza wymagań i potrzeb informacyjnych użytkowników. Bazy danych, cechy technologii baz danych w systemach zarządzania nimi, model transakcyjny, optymalizacja zapytań w dużych bazach danych. Elementy programowania komputerowego, inżynieria oprogramowania, proste makropolecenia jako rejestracja wybranych poleceń programów użytkowych, algorytmizacja rozwiązywanych problemów obliczeniowych, język programowania Visual Basic dla Excela. Tematyka ćwiczeń: Możliwości tworzenia, i wykorzystywania baz danych w arkuszu kalkulacyjnym. Wykorzystanie języka SQL do tworzenia zapytań bazodanowych. Elementy programowania komputerowego w języku Visual Basic for Application. Technologie informacyjne Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy, działania systemów komputerowych klasy PC oraz potrafi w podstawowym zakresie wykorzystywać arkusze kalkulacyjne. 01 definiuje potrzeby i zakres stosowania systemów informatycznych z uwzględnieniem różnych typów baz danych 02 objaśnia relacje wynikające pomiędzy danymi a informacją pierwotną i przetworzoną 03 umie analizować dane tabelaryczne na poziomie zaawansowanym 01, 02, 07 - test komputerowy 03, 04, 05, 06 kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych 06, 07 - indywidualny projekt programistyczny 01, 02, 04 - ocena aktywności studenta na zajęciach 04 - dobiera właściwą graficzną formą prezentacji danych zagregowanych, 05- umie eksplorować dane i na ich podstawie obliczać wskaźniki statystyczne 06 umie stosować narzędzia programistyczne w aplikacjach biurowych. 07 zna podstawy automatyzacji zadań w systemach operacyjnych

6 Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20) : Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową 21) : Miejsce realizacji zajęć 22) : Treść pytań egzaminacyjnych z oceną w formie elektronicznej, pliki zadań wykonywanych na kolokwiach ćwiczeniowych, karta ocen cząstkowych w formie elektronicznej. test komputerowy z części wykładowej 40%; kolokwium praktyczne ze stosowania narzędzi eksploracji i analizy danych oraz podstawy programowania w VBA 35%, indywidualne projekty programistyczne 20% ocena aktywności studenta na zajęciach 5% Wykłady sala dydaktyczna plus elementy kształcenia na odległość (blended learning), ćwiczenia laboratorium komputerowe Literatura podstawowa i uzupełniająca 23) : Książki dostępne w formie ebooków w BG SGGW: Makropolecenia w Excelu, Wydawnictwo Naukowe PWN/MIKOM, Inna zalecana literatura. 1. Carlberg C., 2009, Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III, Helion 2. Etheridge D., 2009, Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podręcznik. Helion. 3. Karciarz M., Dutko M., Informacja w Internecie. PWN Alexander M, Walkenbach J., Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Helion Czarny P., 2006, Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady, Helion. 6. Dudek W., 2006, Bazy danych SQL. Teoria i praktyka, Helion. 7. Jelen B., Syrstad T., 2008, Excel Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie, Helion. 8. Lewandowski M., 2007, Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Ćwiczenia, Helion. UWAGI 24) : Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 2 : Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 88 h 1,5 ECTS 2 ECTS Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku 01 definiuje potrzeby i zakres stosowania systemów informatycznych z uwzględnieniem różnych typów baz danych K_W01, K_W06, K_W08, K_W16 02 objaśnia relacje wynikające pomiędzy danymi a informacją pierwotną i przetworzoną K_W01, K_W06, K_W15 03 umie analizować dane tabelaryczne na poziomie zaawansowanym K_W15, K_W06, K_U03, K_U07 04 dobiera właściwą graficzną formą prezentacji danych zagregowanych K_U03 05 umie eksplorować dane i na ich podstawie obliczać wskaźniki statystyczne K_W15, K_U03, K_U07, 06 umie stosować narzędzia programistyczne w aplikacjach biurowych K_W06, K_U03, K_U07, K_K04 07 zna podstawy automatyzacji zadań w systemach operacyjnych K_U03, K_U07, K_K03

7 Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Enzymologia ECTS 2) 3 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Enzymology Kierunek studiów 4) : Technologia żywności i żywienie człowieka Koordynator przedmiotu 5) : dr Edyta Zdunek-Zastocka Prowadzący zajęcia 6) : Pracownicy Katedry Biochemii Jednostka realizująca 7) : Katedra Biochemii, Wydział Rolnictwa i Biologii Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany 8) : Wydział Nauk o Żywności Status przedmiotu 9) : a) przedmiot kierunkowy b) stopień 2 rok 1 c) stacjonarne Cykl dydaktyczny 10) : Semestr letni Jęz. wykładowy 11) : język polski Przekazanie wiedzy dotyczącej natury chemicznej, właściwości kinetycznych, mechanizmu działania oraz regulacji aktywności enzymów. Zapoznanie Założenia i cele studentów z metodami pozyskiwania, oczyszczania i immobilizacji preparatów przedmiotu 12) : enzymatycznych oraz możliwościami wykorzystania enzymów w produkcji, przetwórstwie i analizie żywności. Formy dydaktyczne, liczba godzin 13) : Metody dydaktyczne 14) : Pełny opis przedmiotu 15) : Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) 16) : Założenia wstępne 17) : Efekty kształcenia 18) : Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19) : a) wykład liczba godzin 30 b) ćwiczenia laboratoryjne liczba godzin 15 Wykład w postaci prezentacji multimedialnej, konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne obejmujące doświadczenia o charakterze ilościowym i jakościowym. Tematyka wykładów: Struktura oraz funkcja enzymów. Mechanizmy katalizy enzymatycznej. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Kowalencyjne i niekowalencyjne modyfikacje aktywności enzymów. Rodzaje i mechanizmy inhibicji odwracalnej i nieodwracalnej. Źródła pozyskiwania, metody izolowania, oczyszczania i stabilizacji preparatów enzymatycznych. Metody immobilizacji enzymów. Aspekty aplikacyjne immobilizacji enzymów. Charakterystyka i zastosowanie preparatów enzymatycznych (min. amylolitycznych, proteolitycznych, lipolitycznych) wykorzystywanych w produkcji żywności. Enzymatyczna modyfikacja składu i właściwości składników żywności tj. białek, węglowodanów, tłuszczów. Wykorzystanie enzymów w analizie żywności. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych: Otrzymywanie inwertazy z drożdży, badanie jej specyficzności substratowej, termostabilności, wpływu ph oraz wyznaczanie stałej Km. Oznaczanie aktywności proteolitycznej podpuszczki cielęcej oraz preparatu podpuszczkopodobnego z Rhizomucor miehei, wpływ wybranych czynników na koagulację mleka przez badane preparaty. Metody immobilizacji enzymów, degradacja skrobi przez glukoamylazę unieruchomioną na chitynie. Zaliczony podstawowy kurs Biochemii. Student powinien posiadać podstawową wiedzę o budowie i działaniu enzymów oraz posiadać umiejętność pracy w laboratorium biochemicznym potrafi samodzielnie wykonać i przeanalizować zadanie badawcze z 01 - ma rozszerzoną wiedzę na temat zakresu enzymologii natury chemicznej, mechanizmu 05 - posiada umiejętność działania i sposobów regulacji przygotowania pisemnego aktywności enzymów opracowania wyników uzyskanych w 02 - zna i rozumie rolę oraz znaczenie trakcie wykonywania doświadczeń z enzymów w produkcji żywności oraz w zakresu enzymologii analizie jakości żywności 06 - potrafi współdziałać i pracować w 03 - zna metody i techniki badawcze grupie przyjmując różne role podczas stosowane w enzymologii wykonywania eksperymentów z zakresu enzymologii Efekt 01, 02, 03 - piętnastominutowe sprawdziany pisemne na każdym ćwiczeniu laboratoryjnym Efekt 01, 02, 03 - dwugodzinny egzamin pisemny Efekt 04, 06 - ocena doświadczeń wykonywanych w trakcie zajęć

8 Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20) : Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową 21) : Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) laboratoryjnych Efekt 05 - ocena pisemnych sprawozdań sporządzonych w ramach pracy własnej studenta z doświadczeń realizowanych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych - imienne karty oceny studenta, w których zapisywane są wyniki z pisemnego sprawdzianu, oceny za dokładność i poprawność wykonanego na ćwiczeniach doświadczenia oraz ocena sprawozdania z odbytego ćwiczenia - prace pisemne ze sprawdzianów przeprowadzonych na każdym ćwiczeniu wraz z treścią pytań oraz uzyskanymi wynikami - prace egzaminacyjne z treścią pytań egzaminacyjnych oraz z wystawioną oceną - sprawozdania z doświadczeń wykonywanych w trakcie ćwiczeniach laboratoryjnych - ocena doświadczenia wykonywanego w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych - 15% - ocena pisemnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych - 5% - kolokwium (sprawdzian pisemny) na ćwiczeniach laboratoryjnych - 15% - egzamin pisemny z materiału wykładowego - 65% Miejsce realizacji zajęć 22) : Wykład w sali wykładowej, ćwiczenia w laboratorium biochemicznym Literatura podstawowa: 1. Bartoszewicz K., Niziołek S., Paszowski A. (2003): Ćwiczenia z enzymologii i technik biochemicznych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 2. Bednarski W., Reps A. ( 2003): Biotechnologia żywności. WNT, Warszawa 3. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. (2009): Biochemia. PWN, Warszawa. 4. Witwicki J., Ardelt W. (1989): Elementy enzymologii. PWN, Warszawa. Literatura uzupełniająca 1. Bednarski W., Fiedurka J. (2007): Podstawy biotechnologii przemysłowej. WNT, Warszawa 2. Kłyszejko-Stefanowicz L. (1999): Ćwiczenia z biochemii. PWN, Warszawa. 3. Sikorski Z. (2002): Chemia żywności. WNT, Warszawa. 4. Whitaker J.R., Voragen A.G.J., Wong D.W.S. (2003): Handbook of food enzymology. Marcel Dekker Inc., New York. 5. Whitehurst R.J., Law B.A. (2002): Enzymes in food technology. Sheffield Academic Press. UWAGI 24) : Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 2 : Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 124h 2,0 ECTS 1,0 ECTS Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu Wymienione w wierszu efekty kształcenia: ma rozszerzoną wiedzę na temat natury chemicznej, mechanizmu działania i sposobów regulacji aktywności enzymów zna i rozumie rolę oraz znaczenie enzymów w produkcji żywności oraz w analizie jakości żywności Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku K_W01 K_W05, K_W02, K_W07, K_U06 03 zna metody i techniki badawcze stosowane w enzymologii K_W02, K_U03, KU_06 04 potrafi samodzielnie wykonać i przeanalizować zadanie badawcze z zakresu enzymologii K_U03, K_K04 05 posiada umiejętność przygotowania pisemnego opracowania wyników uzyskanych w trakcie wykonywania doświadczeń z zakresu enzymologii K_U03 06 potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role podczas wykonywania eksperymentów z zakresu enzymologii K_K05

9 Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Jednostka realizująca 7) : Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany 8) : Polityka wyżywienia ludności Humans Alimentation Policy Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński, ECTS 2) Prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński, dr hab. Antoni Pluta, dr inż. Anna Berthold-Pluta Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Biotechnologii Mleka, Zakład Oceny Jakości Żywności Wydział Nauk o Żywności b) stopień 2 Status przedmiotu 9) : a) przedmiot kierunkowy c) stacjonarne rok 1 Jęz. Cykl dydaktyczny 10) : Semestr letni polski wykładowy 11) : zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami Założenia i cele przedmiotu 12) : związanymi z szeroko rozumianą polityką rolnożywnościową państwa Formy dydaktyczne, liczba godzin 13) : a) wykład liczba godzin 30 2,0 Metody dydaktyczne 14) : Pełny opis przedmiotu 15) : Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) 16) : Założenia wstępne 17) : Efekty kształcenia 18) : Wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, konsultacje Tematyka wykładów: Definicja polityki rolnej, żywnościowej, zdrowotnej, cele strategiczne i operatywne polityki żywnościowej, Ewolucja polityki rolnej, Charakterystyka sektora rolno-spożywczego, Polityka żywnościowa w UE, założenia WPR, FAO, Polityka żywnościowa a zalecenia żywieniowe i środowisko, Samowystarczalność żywnościowa, Urzędowa kontrola nad jakością żywności, Import eksport żywności, procesy globalizacji, Działania organizacji pozarządowych w zakresie polityki wyżywienia, interwencja państwa i instytucji niepublicznych na rzecz poprawy poziomu wyżywienia. Student ma szczegółową wiedzę dotyczącą działań państwa w zakresie wyżywienia ludności, potrafi scharakteryzować sektory przemysłu spożywczego w Polsce i UE, posiada wiedzę na temat założeń Wspólnej Polityki Rolnej, zna zasady urzędowej kontroli jakości żywności, potrafi określić wpływ procesów globalizacji na sektor rolno-spożywczy oraz wymienić przykładowe organizacje pozarządowe działające w zakresie poprawy wyżywienia w Polsce i krajach ubogich zna pojęciami i zagadnienia dotyczące polityki wyżywienia ludności, 02 - potrafi wymienić cele polityki żywnościowej państwa, 03 - potrafi scharakteryzować poszczególne sektory przemysłu spożywczego w Polsce i UE, 04 - zna podstawowe założenia WPR 05 - zna zasady urzędowej kontroli jakości żywności w UE, 06 - potrafi określić wpływ procesów globalizacji na sektor rolno-spożywczy, 07 - potrafi wymienić przykładowe organizacje pozarządowe działające w zakresie poprawy wyżywienia krajów

10 ubogich. Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19) : zaliczeniowe kolokwium wykładowe Forma dokumentacji osiągniętych efektów treść pytań egzaminacyjnych z oceną kształcenia 20) : Elementy i wagi mające egzamin pisemny (max. 100 pkt, 100%), wpływ na ocenę końcową 21) : Miejsce realizacji zajęć 22) : Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) Sala dydaktyczna Literatura podstawowa i uzupełniająca 23) : 1. Adamowicz M. (2009): Wspólna Polityka Rolna UE, wyd. SGGW Warszawa. 2. Gulbicka B. (2006): Analiza spożycia żywności w gospodarstwach domowych, przesłanki dla polityki żywnościowej. IERiGŻ Warszawa, 3. Michna W. (2005): Polska polityka rolna i rozwoju wsi w warunkach wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej. IERiGŻ-PIB Warszawa, 4. Tracy M. (1997): Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej: wprowadzenie do teorii i praktyki. Wyd. Olympus Warszawa. 5. Woś A. (1987): Podstawy nauki o polityce rolnej. PWRiL Warszawa UWAGI 24) : Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 2 : Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 67 h 1,0 ECTS 0 ECTS Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku 01 Student zna pojęciami i zagadnienia dotyczące polityki wyżywienia ludności K_W11, K_W17 02 potrafi wymienić cele polityki żywnościowej państwa K_K01, 03 potrafi scharakteryzować poszczególne sektory przemysłu spożywczego w Polsce i UE K_W11 04 zna podstawowe założenia WPR K_K01, 05 zna zasady urzędowej kontroli jakości żywności w UE K_W11, K_W09 06 potrafi określić wpływ procesów globalizacji na sektor rolnospożywczy K_W14, K_K02 07 potrafi wymienić przykładowe organizacje pozarządowe działające w zakresie poprawy wyżywienia krajów ubogich K_K01

11 Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Jednostka realizująca 7) : Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany 8) : Własność intelektualna w rolnictwie i działalności gospodarczej Intellectual property in agriculture and economy Technologia Żywności i Żywienie Człowieka dr inż. Aneta Cegiełka dr inż. Aneta Cegiełka Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności Status przedmiotu 9) : a) przedmiot podstawowy b) stopień 2 rok 1 c) stacjonarne Cykl dydaktyczny 10) : semestr letni Jęz. wykładowy 11) : język polski Założenia i cele przedmiotu 12) : Formy dydaktyczne, liczba godzin 13) : Metody dydaktyczne 14) : Pełny opis przedmiotu 15) : Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) 16) : Założenia wstępne 17) : Efekty kształcenia 18) : Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19) : ECTS 2) 1,0 Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy w zakresie prawa własności intelektualnej jako ważnego instrumentu rozwoju gospodarczego i społecznego. a) wykład liczba godzin 10 wykład, dyskusja Tematyka wykładów: wynalazki biotechnologiczne wynalazek biotechnologiczny a odkrycie, przesłanki zdolności patentowej wynalazku biotechnologicznego, zakazy patentowania, zakres ochrony patentowej wynalazków biotechnologicznych; pojęcie dodatkowego prawa ochronnego; własność intelektualna w rolnictwie ochrona odmian roślin oraz oznaczeń geograficznych; prawo konkurencji prawna ochrona konkurencji i konsumenta, pojęcie nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych Ochrona własności intelektualnej Student posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów własności intelektualnej i zasad ich ochrony oraz ekonomii i podstaw marketingu 01 student rozumie rolę 03 student zna podstawy prawne ochrony własności intelektualnej jako przedmiotów własności intelektualnej w instrumentu rozwoju rolnictwie gospodarczego i społecznego 04 student potrafi określić podstawowe zasady kraju uczciwej konkurencji w działalności 02 student zna pojęcie i gospodarczej przesłanki ochrony 05 student rozumie znaczenie przedmiotów wynalazku własności intelektualnej w kształtowaniu biotechnologicznego wartości przedsiębiorstwa kolokwium zaliczeniowe wykładowe Forma dokumentacji osiągniętych efektów treść pytań egzaminacyjnych z oceną kształcenia 20) : Elementy i wagi mające Efekty: razem 100% wpływ na ocenę końcową 21) : Miejsce realizacji zajęć 22) : sala wykładowa Literatura podstawowa i uzupełniająca 23) : 1. H. Żakowska-Henzler: Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa M. du Vall: Prawo patentowe. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, E. Nowińska, M. du Vall: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 5., Wydawnictwo Lewis Nexis, Warszaa, teksty ustaw: ustawa Prawo własności przemysłowej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o ochronie prawnej odmian roślin

12 UWAGI 24) : Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 2 : Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 25 h 1,0 ECTS 0 ECTS Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu Wymienione w wierszu efekty kształcenia: student rozumie rolę własności intelektualnej jako instrumentu rozwoju gospodarczego i społecznego kraju student zna pojęcie i przesłanki ochrony wynalazku biotechnologicznego student zna podstawy prawne ochrony przedmiotów własności intelektualnej w rolnictwie student potrafi określić podstawowe zasady uczciwej konkurencji w działalności gospodarczej student rozumie znaczenie przedmiotów własności intelektualnej w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku K_W16, K_K02, K_K03 K_W11 K_W11 K_W12, K_W16, K_K03 K_W16, K_K03

13 Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Indywidualna przedsiębiorczość ECTS 2) 1,0 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Jednostka realizująca 7) : Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany 8) : Technologia żywności i żywienie człowieka Dr inż. Sylwia Łaba Dr inż. Sylwia Łaba Wydział Nauk o Żywności / Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydział Nauk o Żywności Status przedmiotu 9) : a) przedmiot podstawowy b) stopień 2 rok 1 c) stacjonarne Cykl dydaktyczny 10) : semestr letni Jęz. wykładowy 11) : język polski Założenia i cele przedmiotu 12) : Formy dydaktyczne, liczba godzin 13) : Metody dydaktyczne 14) : Pełny opis przedmiotu 15) : Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) 16) : Założenia wstępne 17) : Efekty kształcenia 18) : Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom możliwości, jakie daje założenie własnej firmy oraz związane z tym obowiązki i ryzyko a także zaznajomienie słuchacza z różnorodnymi formami działania przedsiębiorców oraz z ich instytucjonalnym i prawnym otoczeniem jak również pomoc na pierwszym etapie własnego biznesu. a) wykłady liczba godzin 10 Wykład, studium przypadku Tematyka wykładów: Cechy osobowości człowieka przedsiębiorczego. Wybór rodzaju działalności gospodarczej. Rodzaje spółek. Założenie i prowadzenie firmy. Badanie rynku. Popyt i podaż. Opracowanie biznesplanu. Podstawy księgowości przychody i koszty. Marketing zna możliwości i regulacje prawne dotyczące prowadzenia firmy, 02 - wie jakie są możliwości pozyskania kapitału na start i o jaką pomoc może się starać podczas uruchamiania własnego biznesu student rozpoznał swoje predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarcze Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19) : Efekt zaliczenie Forma dokumentacji osiągniętych efektów Imienne karty oceny studenta kształcenia 20) : Elementy i wagi mające Zaliczenie 100% wpływ na ocenę końcową 21) : Miejsce realizacji zajęć 22) : Sala dydaktyczna Literatura podstawowa i uzupełniająca 23) : 1. Drucker P.F. 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa. 2. Makarski S. 2000, Przedsiębiorczość w agrobiznesie. Polska Akademia Nauk, IRWiR, Warszawa. 3. Cieślik J Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. UWAGI 24) :

14 Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 2 : Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 30h 1,0 ECTS 0 ECTS Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku 01 zna możliwości i regulacje prawne dotyczące prowadzenia firmy K_W12 wie jakie są możliwości pozyskania kapitału na start i o jaką 02 K_W12, K_U07 pomoc może się starać podczas uruchamiania własnego biznesu student rozpoznał swoje predyspozycje do prowadzenia 03 K_K03 działalności gospodarcze

15 Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Podstawy metodologii badań doświadczalnych ECTS 2) 4 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Jednostka realizująca 7) : Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany 8) : Status przedmiotu 9) : Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Kierownicy specjalizacji Wydziału Nauk o Żywności Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Żywności Wydział Nauk o Żywności: Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Katedra Chemii, Katedra Technologii Żywności Wydział Nauk o Żywności a) przedmiot do wyboru - kierunkowy b) stopień 2 rok 2 c) stacjonarne Cykl dydaktyczny 10) : Semestr zimowy Jęz. wykładowy 11) : język polski Założenia i cele przedmiotu 12) : Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do planowania i realizacji badań w ramach pracy magisterskiej, tj. zapoznanie z zakresem badań i metodyką badań analitycznych. Formy dydaktyczne, liczba godzin 13) : a) ćwiczenia laboratoryjne liczba godzin 75 Metody dydaktyczne 14) : Pełny opis przedmiotu 15) : Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) 16) : Założenia wstępne 17) : Doświadczenie/eksperyment, konsultacje, dyskusja Sformułowanie problemu badawczego, omówienie celu i zakresu oraz metodyki badań w świetle danych literaturowych, ocena i dobór nowych metod analitycznych i technologicznych przydatnych w realizowanej pracy magisterskiej, opracowanie planu eksperymentu i szczegółowego harmonogramu jego realizacji, organizacja stanowiska badawczego, praktyczne opanowanie ustalonych metod analitycznych i technologicznych, oszacowanie błędów i dokładności wykonywanych oznaczeń i pomiarów, bieżąca analiza uzyskiwanych wyników badań. Brak Podstawy analizy i technologii żywności 01 potrafi samodzielnie zaplanować zakres pracy i wykonać zaplanowane analizy i pomiary objęte zakresem jego pracy magisterskiej 02 potrafi zdefiniować problem badawczy i jego poszczególne elementy praktyczne, w dostosowaniu do potrzeb merytorycznych 03 potrafi przeprowadzić badania wstępne obejmujące zagadnienia Efekty kształcenia 18) : niezbędne do kompleksowego rozwiązania prostego problemu technologicznego 04 - potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do rozwiązywania zaplanowanego zadania 05 ma świadomość ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich umiejętności zawodowych Sposób weryfikacji efektów Wszystkie efekty: ocena opanowania metod analitycznych; ocena wynikająca kształcenia 19) : z obserwacji w trakcie zajęć Forma dokumentacji Raport z wykonanych wstępnych badań, stanowiące element metodyki pracy osiągniętych efektów magisterskiej kształcenia 20) : Elementy i wagi mające Przyjęcie przez opiekuna pracy dyplomowej raportu z badań wstępnych wpływ na ocenę końcową 21) : 100% Miejsce realizacji zajęć 22) : Laboratoria Wydziału Nauk o Żywności Literatura podstawowa i uzupełniająca 23) : literatura krajowa i zagraniczna związana z tematyką pracy magisterskiej, dostępne czasopisma naukowe i branżowe, normy, akty prawne krajowe i UE, źródła internetowe

16 UWAGI 24) : Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% ogólnej liczby punktów. Student, który uzyskał 51-60% sumarycznej liczby punktów otrzymuje ocenę 3,0, 61-70% - 3,5, 71-80% - 4,0, 81-90% - 4,5 a % - 5,0 Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) : Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 2 : Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 110h 3 ECTS 3 ECTS Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu Wymienione w wierszu efekty kształcenia: potrafi samodzielnie zaplanować zakres pracy i wykonać zaplanowane analizy i pomiary objęte zakresem jego pracy magisterskiej potrafi zdefiniować problem badawczy i jego poszczególne elementy praktyczne, w dostosowaniu do potrzeb merytorycznych potrafi przeprowadzić badania wstępne obejmujące zagadnienia niezbędne do kompleksowego rozwiązania prostego problemu technologicznego potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do rozwiązywania zaplanowanego zadania ma świadomość ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich umiejętności zawodowych Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku K_U01 K_U01 K_U06 K_U03 K_K03

17 Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Podstawy opracowania wyników badań naukowych ECTS 2) 4 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Jednostka realizująca 7) : Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany 8) : Status przedmiotu 9) : Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Kierownicy specjalizacji Wydziału Nauk o Żywności pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Żywności Wydział Nauk o Żywności: Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Katedra Chemii, Katedra Technologii Żywności Wydział Nauk o Żywności a) przedmiot do wyboru - kierunkowy b) stopień 2 rok 2 c) stacjonarne Cykl dydaktyczny 10) : Semestr letni Jęz. wykładowy 11) : język polski Założenia i cele przedmiotu 12) : Formy dydaktyczne, liczba godzin 13) : Metody dydaktyczne 14) : Pełny opis przedmiotu 15) : Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) 16) : Założenia wstępne 17) : Efekty kształcenia 18) : Celem przedmiotu jest przygotowanie merytoryczne Studentów z zakresu opracowywania wyników badań i ich interpretacji oraz przygotowania pisemnego i elektronicznego opracowania w ramach realizowanej pracy magisterskiej a) ćwiczenia laboratoryjne liczba godzin 60 Dyskusja, konsultacje przy omawianiu, opracowywaniu i interpretacji wyników własnych badań oraz pisaniu pracy magisterskiej. Dobór sposobu opracowania i interpretacji wyników z wykorzystaniem właściwych metod statystycznych i technik komputerowych, naukowa dyskusja wyników w świetle danych literaturowych, napisanie pracy w postaci pisemnego i elektronicznego opracowania zgodnie z wytycznymi dla prac magisterskich, przygotowywanie na seminarium dyplomowe bieżących raportów (prezentacji) z realizacji pracy magisterskiej Brak Podstawy statystyki i informatyki 01 posiada umiejętność statystycznej interpretacji wyników analiz i pomiarów 02 posiada umiejętność formułowania prawidłowych i konstruktywnych wniosków i stwierdzeń w oparciu o wyniki wykonanych badań i obliczeń 03 potrafi zaprezentować wyniki badań wykonanych w czasie realizacji zadania badawczego 04 umie samodzielnie rzetelnie opracować i zinterpretować wyniki badań naukowych Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19) : Wszystkie efekty: ocena opanowania metod interpretacji wyników badań; ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20) : Raport z wykonanych badań, stanowiący element omówienia i dyskusji wyników w pracy magisterskiej Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową 21) : Przyjęcie przez promotora pracy dyplomowej raportu z badań 100% Miejsce realizacji zajęć 22) : Pomieszczenia Wydziału Nauk o Żywności Literatura podstawowa i uzupełniająca 23) : literatura krajowa i zagraniczna związana z tematyką pracy magisterskiej, dostępne czasopisma naukowe i branżowe, normy, akty prawne krajowe i UE, źródła internetowe UWAGI 24) : Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% ogólnej liczby punktów. Student, który uzyskał 51-60% sumarycznej liczby punktów otrzymuje ocenę 3,0, 61-70% - 3,5, 71-80% - 4,0, 81-90% - 4,5 a % - 5,0

18 Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) : Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 2 : Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 100h 2 ECTS 1 ECTS Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu Wymienione w wierszu efekty kształcenia: posiada umiejętność statystycznej interpretacji wyników analiz i pomiarów posiada umiejętność formułowania prawidłowych i konstruktywnych wniosków i stwierdzeń w oparciu o wyniki wykonanych badań i obliczeń potrafi zaprezentować wyniki badań wykonanych w czasie realizacji zadania badawczego umie samodzielnie rzetelnie opracować i zinterpretować wyniki badań naukowych Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku K_W15, K_U03 K_U03 K_U05 K_K04

19 Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : język angielski ECTS 2) 2 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Jednostka realizująca 7) : English as a foreign language Technologia Żywności i Żywienie Człowieka mgr Elżbieta Smol mgr Małgorzata Brenner, mgr Joanna Czarnecka, mgr Urszula Guzowska, mgr Kamila Giergoń, mgr Małgorzata Kępczyńska Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany 8) : Wydział Nauk o Żywności Status przedmiotu 9) : a) przedmiot: do wyboru b) stopień 1 rok 1 c) stacjonarne Cykl dydaktyczny 10) : semestr letni Jęz. wykładowy 11) : język polski Założenia i cele przedmiotu 12) : Formy dydaktyczne, liczba godzin 13) : Metody dydaktyczne 14) : Pełny opis przedmiotu 15) : Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) 16) : Założenia wstępne 17) : Efekty kształcenia 18) : Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19) : Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20) : Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową 21) : Osiągnięcie znajomości językowej umożliwiającej efektywne posługiwanie się językiem angielskim w zakresie czterech sprawności (słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka specjalistycznego (ESP) dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka a) ćwiczenia audytoryjne 30 ćwiczenia językowe wykonywane w parach i grupach, dyskusja, symulacja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku Gramatyka: prawidłowe użycie form czasownikowych, zdań złożonych, form określonych i nieokreślonych, konstrukcji wyrazowych, słowotwórstwo. Ćwiczenie komunikacji, wymowy i pisowni. Słownictwo związane z kształceniem, pracą, nauką, techniką, technologią, wymianą informacji, środowiskiem oraz z zakresu ESP (żywność, żywienie, produkty rolno-spożywcze). Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, procesów, procedur, prowadzenie korespondencji i dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji. Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 01 rozumie ustne wypowiedzi angielskojęzyczne na tematy ogólne i wybrane zawodowe 02 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe 03 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i korespondencji 04 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane rodzaje dokumentów 05 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych efektów ocena bieżąca (coursework), kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych i egzamin pisemny treść pytań zaliczających z oceną, okresowe kolokwia, karta ocen zaliczenia semestralne: kolokwia na zajęciach 70 %, ocena bieżąca pracy, w tym prezentacje i prace pisemne w trakcie zajęć 30%. Do zaliczenia całości wymagane jest uzyskanie min. 50 % z wymienionych elementów.

20 Miejsce realizacji zajęć 22) : sala dydaktyczna Literatura podstawowa i uzupełniająca 23) : 1. David Cotton, David Falvey, Simon Kent, John Hughes, Upper Intermediate Language Leader Coursebook 2. Grant Kempton, Upper Intermediate Language Leader Workbook 3. Longman Słownik współczesny angielsko-polski i polsko-angielski 4. Gareth Rees, Ian Lebeau, John Hughes, Advanced Language Leader Coursebook 5. Gareth Rees, Ian Lebeau, John Hughes, Advanced Language Leader Workbook 6. Longman Dictionary of Contemporary English for Advanced Learners 7. Raymond Murphy, English Grammar in Use 8. Michael McCarthy, Felicity O Dell, English Vocabulary in Use Upper Intermediate and Advanced 9. Inne materiały i artykuły z prasy ogólnej i branżowej UWAGI 24) Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 2 : Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 48h 1 ECTS 1 ECTS Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu 01 Wymienione w wierszu efekty kształcenia: rozumie ustne wypowiedzi angielskojęzyczne na tematy ogólne i wybrane zawodowe Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku K_W17 02 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe K_W17 03 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i korespondencji K_W17, K_U09 04 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane rodzaje dokumentów K_W17, K_U09 05 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych efektów (01-04) K_W17, K_K03

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2014, 311(75)2, 85 96 Zdzisław Kes*, Krzysztof Nowosielski** WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo