PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Międzynarodowe standardy wykonywania kar Nr Warszawa 2011 III-IV kwartał 2011 NUMER SPECJALNY

2 Redaguje Kolegium w składzie: Tomasz Głowik, Krzysztof Kowaluk (sekretarz redakcji), Krzysztof Krajewski, Zbigniew Lasocik, Stefan Lelental, Monika Marczak, Paweł Moczydłowski, Iwona Niewiadomska, Zofia Ostrihanska, Krystyna Ostrowska, Katarzyna Pawełek, Jacek Pomiankiewicz (przewodniczący), Sławomir Przybyliński, Andrzej Rzepliński, Adam Szecówka, Grażyna Szczygieł, Teodor Szymanowski (honorowy przewodniczący), Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska. Wydawca: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa, ul. Rakowiecka 37a. Redakcja: Warszawa, ul. Wiśniowa 50, tel.: , , faks: , Warunki prenumeraty: Przegląd Więziennictwa Polskiego jest rozprowadzany drogą prenumeraty. Sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi redakcja. Zamówienia na prenumeratę należy przesyłać do redakcji, ul. Wiśniowa 50, Warsza wa, zaś odpowiednią kwotę przekazać na konto: Ministerstwo Sprawiedliwości CZSW Biuro Budżetu NBP o/o Warszawa Cena pojedynczego egzemplarza czaso pisma w 2011 r. wynosi 20,00 zł, egzemplarza podwójnego 40,00 zł, a cena prenumeraty rocznej 80,00 zł. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 962 z późn. zm.) informujemy, że podane na przelewie dane osobowe będą przetwarzane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 37a w Warszawie, w celu realizacji prenumeraty. Każda osoba prenumerująca czasopismo ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zamówienia prenumeraty. Warunki przyjmowania artykułów do druku: 1. Redakcja przyjmuje teksty zapisane w pliku tekstowym MS Word przesłane pocztą elektroniczną na adres: o maksymalnej objętości jednego arkusza wydawniczego (22 strony maszynopisu, 1800 znaków na stronie łącznie ze spacjami). Do artykułu powinno być dołączone streszczenie w języku angielskim (do 1800 znaków). 2. W bibliografii ułożonej w porządku alfabetycznym powinna być zachowana następująca kolejność: nazwisko autora, pierwsza litera imienia, tytuł pracy, wydawca, miejsce i rok wydania. Jeśli w tekście są przypisy, powinny być umieszczone na końcu pod bibliografią. 3. Do tekstu należy dołączyć krótką notę biograficzną o autorze artykułu. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w maszynopisach następujących korekt: zmian tytułów, dodawania podtytułów, skrótów i przeróbek techniczych oraz poprawek stylistyczno-językowych. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca. ISSN Skład, łamanie, korekta i druk: Zakład Poligraficzny S-PRINT ul. Loteryjki 71, Warszawa tel. (22) ,

3 Szanowni Czytelnicy Oddając numer specjalny Przeglądu Więziennictwa Polskiego do rąk czytelników zwracam się szczególnie do wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej i pozostałych pracowników więziennictwa, młodzieży studiującej a także do wszystkich osób zainteresowanych działalnością więziennictwa w Polsce o jego życzliwe przyjęcie. Numer ten poświęcony jest najważniejszym europejskim i światowym standardom wykonywania kar i środków karnych, a szczególnie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Zawiera nie tylko międzynarodowe dokumenty określające zasady i warunki wykonywania tych kar, ale także komentarze napisane przez specjalistów różnych dziedzin wiedzy ze środowiska naukowego i doświadczonych praktyków, mające dopomóc w realizacji międzynarodowych standardów w warunkach w jakich działa polskie więziennictwo. Polski system penitencjarny w pełni respektuje postanowienia międzynarodowych konwencji, które ratyfikowały konstytucyjne władze naszego państwa oraz ogromną większość standardów wykonywania kar i środków. W kilku przypadkach problemem jest zapewnienie takich warunków materialnych skazanym, jakie oferują państwa znacznie zamożniejsze. Mam jednak nadzieję, że postęp w działalności więziennictwa będzie dalej następował dzięki naszej aktywności i zwiększeniu efektywności prawa karnego. Zadaniem funkcjonariuszy i pozostałych pracowników więziennictwa jest więc zapoznanie się z postanowieniami prezentowanych dokumentów międzynarodowych i w możliwie najszerszym zakresie stosowanie ich w praktyce. Dyrektor Generalny SW gen. Jacek Włodarski

4 Opracowanie zbiorowe pod redakcją prof. Teodora Szymanowskiego. Przygotowanie i opracowanie dokumentów: Maria Ejchart i Krzysztof Kosowicz. Tłumaczenie Rekomendacji Rec (2003) 23 o wykonywaniu przez administracje więzienne kary dożywotniego pozbawienia wolności i innych długoterminowych kar pozbawienia wolności Andrzej Rzepliński. Tłumaczenie pozostałych dokumentów: Maria Ejchart, Krzysztof Kosowicz, Piotr Mleczko. Korekta Grażyna Łukaszewicz. Wszystkie tytuły dokumentów i dokumenty zostały przetłumaczone zgodnie z oryginałami.

5 Spis treści Teodor Szymanowski Wstęp... 9 Maria Ejchart, Krzysztof Kosowicz Wprowadzenie Teodor Szymanowski Międzynarodowe konwencje o postępowaniu wobec osób skazanych, zwłaszcza osób pozbawionych wolności Rekomendacja Rec (2006) 2 Europejskie Reguły Więzienne Wykaz reguł Rekomendacji Rec (2006) 2 Europejskie Reguły Więzienne Teodor Szymanowski Komentarz do Rekomendacji Rec (2006) 2 Europejskie Reguły Więzienne Rekomendacja 1747 (2006) Europejska Karta Więzienna Jerzy Migdał Komentarz do Rekomendacji 1747 (2006) Europejska Karta Więzienna Rekomendacja Rec (2006) 13 o stosowaniu tymczasowego aresztowania, warunkach jego odbywania i zabezpieczeniu przed jego nadużywaniem Maria Ejchart Komentarz do Rekomendacji Rec (2006) 13 o stosowaniu tymczasowego aresztowania, warunkach jego odbywania i zabezpieczeniu przed jego nadużywaniem Rekomendacja Rec (2003) 23 o wykonywaniu przez administracje więzienne kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych kar pozbawienia wolności Teodor Szymanowski Komentarz do Rekomendacji Rec (2003) 23 o wykonywaniu przez administracje więzienne kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych kar pozbawienia wolności Rekomendacja Nr R (82) 17 dotycząca warunków izolacji i postępowania z więźniami niebezpiecznymi Zbigniew Lasocik Komentarz do Rekomendacji Nr R (82) 17 dotyczącej warunków izolacji i postępowania z więźniami niebezpiecznymi

6 Rekomendacja Nr R (99) 22 dotycząca przeludnienia w więzieniach i wzrostu populacji więziennej Maria Ejchart Komentarz do Rekomendacji Nr R (99) 22 dotyczącej przeludnienia w więzieniach i wzrostu populacji więziennej Rekomendacja 1257 (1995) o warunkach pozbawienia wolności w państwach członkowskich Rady Europy Barbara Stańdo-Kawecka Komentarz do Rekomendacji 1257 (1995) o warunkach pozbawienia wolności w państwach członkowskich Rady Europy Rezolucja 1663 (2009) Kobiety w więzieniu Barbara Stańdo-Kawecka Komentarz do Rezolucji 1663 (2009) Kobiety w więzieniu Rekomendacja 1469 (2000) Matki i dzieci w więzieniu Aleksandra Szymanowska Komentarz do Rekomendacji 1469 (2000) Matki i dzieci w więzieniu Rekomendacja Nr R (84) 12 dotycząca więźniów cudzoziemców Grażyna Szczygieł Komentarz do Rekomendacji Nr R (84) 12 dotyczącej więźniów cudzoziemców Rekomendacja Nr R (89) 12 o edukacji w więzieniu Grażyna Szczygieł Komentarz do Rekomendacji Nr R (89) 12 o edukacji w więzieniu Rezolucja (62) 2 Wyborcze, obywatelskie i socjalne prawa skazanych Krzysztof Kosowicz Komentarz do Rezolucji (62) 2 Wyborcze, obywatelskie i socjalne prawa skazanych Rekomendacja 914 (1981) w sprawie społecznej sytuacji więźniów Barbara Stańdo-Kawecka Komentarz do Rekomendacji 914 (1981) w sprawie społecznej sytuacji więźniów Rekomendacja 1340 (1997) o społecznych skutkach pozbawienia wolności i jego skutkach dla rodziny Grażyna Szczygieł Komentarz do Rekomendacji 1340 (1997) o społecznych skutkach pozbawienia wolności i jego skutkach dla rodziny

7 Rekomendacja 1741 (2006) o społecznej reintegracji skazanych Grażyna Szczygieł Komentarz do Rekomendacji 1741 (2006) o społecznej reintegracji skazanych Rekomendacja Nr R (83) 7 o udziale społeczeństwa w polityce karnej Michał Porowski Komentarz do Rekomendacji Nr R (83) 7 o udziale społeczeństwa w polityce karnej Rekomendacja 1235 (1994) o psychiatrii i prawach człowieka Maria Gordon Komentarz do Rekomendacji 1235 (1994) o psychiatrii i prawach człowieka Rezolucja (67) 5 Badania dotyczące więźniów, indywidualne i dotyczące społeczności więziennej Teodor Szymanowski Komentarz do Rezolucji (67) 5 Badania dotyczące więźniów, indywidualne i dotyczące społeczności więziennej Rekomendacja Nr R (93) 6 dotycząca więziennych i kryminologicznych aspektów kontrolowania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w tym AIDS oraz związanych z tym problemów zdrowotnych Teodor Bulenda Komentarz do Rekomendacji Nr R (93) 6 dotyczącej więziennych i kryminologicznych aspektów kontrolowania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w tym AIDS oraz związanych z tym problemów zdrowotnych Rekomendacja Nr R (98) 7 dotycząca etycznych i organizacyjnych aspektów opieki zdrowotnej w więzieniu Teodor Bulenda Komentarz do Rekomendacji Nr R (98) 7 dotyczącej etycznych i organizacyjnych aspektów opieki zdrowotnej w więzieniu Rekomendacja Rec (2003) 22 o warunkowym zwolnieniu Barbara Stańdo-Kawecka Komentarz do Rekomendacji Rec (2003) 22 o warunkowym zwolnieniu Rezolucja (70) 1 Praktyczna organizacja środków nadzoru i opieki nad warunkowo skazanymi lub warunkowo przedterminowo zwolnionymi sprawcami przestępstw

8 Barbara Stańdo-Kawecka Komentarz do Rezolucji (70) 1 Praktyczna organizacja środków nadzoru i opieki nad warunkowo skazanymi lub warunkowo przedterminowo zwolnionymi sprawcami przestępstw Rekomendacja Nr R (82) 16 o czasowym opuszczaniu więzienia Grażyna Szczygieł Komentarz do Rekomendacji Nr R (82) 16 o czasowym opuszczaniu więzienia Rekomendacja Nr R (92) 16 Europejskie Reguły dotyczące sankcji i środków alternatywnych Maria Ejchart, Krzysztof Kosowicz Komentarz do Rekomendacji Nr R (92) 16 Europejskie Reguły dotyczące sankcji i środków alternatywnych Rekomendacja Rec (2000) 22 o usprawnieniu implementacji Europejskich Reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych Krzysztof Kosowicz Komentarz do Rekomendacji Rec (2000) 22 o usprawnieniu implementacji Europejskich Reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych Rekomendacja Nr R (97) 12 o personelu odpowiedzialnym za stosowanie kar i innych środków Aleksandra Szymanowska Komentarz do Rekomendacji Nr R (97) 12 o personelu odpowiedzialnym za stosowanie kar i innych środków Rekomendacja Nr R (84) 10 o rejestrze karnym i zatarciu skazania Tomasz Przesławski Komentarz do Rekomendacji Nr R (84) 10 o rejestrze karnym i zatarciu skazania Maria Niełaczna Prawa więźniów przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu Wykaz niektórych skrótów Nota o autorach

9 Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 72-73, Warszawa 2011 Teodor Szymanowski Wstęp Pomysł wydania zbioru dokumentów międzynarodowych zawierających wszystkie najważniejsze akty określające obowiązujące standardy wykonywania kar oraz niektórych środków stosowanych wobec sprawców czynów karalnych powstał kilka lat temu, a konkretnie w 2008 r. czyli w 60-lecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1948 r. Zadania tego podjęła się redakcja Przeglądu Więziennictwa Polskiego, pisma interdyscyplinarnego, w którym problematyka prawna zajmuje szczególną pozycję ze względu na to, że postępowanie wobec sprawców przestępstw, jeśli ma być praworządne i humanitarne, musi się opierać na przepisach prawnych. Starania organizacyjne, w tym i zabiegi o pozyskanie dodatkowych środków finansowych zostały uwieńczone sukcesem, i dzięki temu możemy Szanownym Czytelnikom przedstawić niniejszą publikację, jako podwójny numer specjalny Przeglądu Więziennictwa Polskiego. Przed wskazaniem na celowość wydania zbioru dokumentów międzynarodowych trzeba w skrócie opisać czym są akty prawne zawierające standardy, w jaki sposób one powstawały i jakie mają znaczenie dla państw do których, w formie postanowień i zaleceń lub rekomendacji, są kierowane. Najpierw trzeba podkreślić, że najbardziej podstawowe i ogólne zasady wykonywania kar są zawarte w konwencjach, paktach lub traktatach, które jeśli państwo-strona je ratyfikuje to unormowane w nich postanowienia powinny być bezwzględnie przestrzegane pod rygorem sankcji w nich przewidzianych. Tym zagadnieniom został poświęcony pierwszy z tekstów tej publikacji, z wymienieniem przepisów zawierających te standardy lub zasady. Jednakże szczegółowe rozwinięcia tych zasad znajdują się w postaci zaleceń lub rekomendacji nie mających formalnie takiego charakteru jak postanowienia konwencji lub traktatów (paktów). Tym niemniej mają one nie dające się przecenić znaczenie dla praworządnego, racjonalnego i humanitarnego postępowania ze sprawcami przestępstw, w tym szczególnie 9

10 Teodor Szymanowski wobec osób pozbawionych wolności. Dotyczy to zwłaszcza państw zapóźnionych cywilizacyjnie, tj. takich jak postkolonialne, czy też takich, które niedawno wyzwoliły się spod władzy reżimów komunistycznych, posługujących się brutalnymi metodami represyjnymi. Interesującym jest też to, że nawet niektórzy wykształceni ludzie władzy w krajach postkomunistycznych nie mogą się pozbyć ze swej mentalności nieracjonalnej wiary w omnipotencję represji jako podstawowego regulatora zachowań ludzkich, w tym wypadku ograniczającej przestępczość. Omawiając znaczenie międzynarodowych standardów trzeba też przypomnieć o dochodzeniu do ich formułowania, a następnie przyjmowania lub też zatwierdzania ich. Postanowienia wspomnianych tu dokumentów są przygotowywane w ramach Europejskiego Komitetu Problemów Przestępczości przez wybitnych praktyków (np. sędziów, pracowników więziennictwa), jak również ekspertów i przedstawicieli nauki, zwłaszcza tych którzy prowadzą badania naukowe dotyczące przestępczości i funkcjonowania prawa. Następnie są one poddawane dyskusji i wymianie opinii przez osoby kompetentne pochodzące z rozmaitych państw. Ostatnie działania polegają na ich zatwierdzeniu w drodze uchwał przez kompetentne organy międzynarodowe (np. Zgromadzenie Ogólne ONZ, Radę Europy i jej organy, tj. Komitet Ministrów określonej kompetencji). Zalecenia lub rekomendacje RE nie podlegają ratyfikacji lecz stanowią one wezwanie do państw członkowskich, aby je w jak najszerszym zakresie stosować w praktyce w imię wspólnie wyznawanych demokratycznych wartości, takich przede wszystkim jak respektowanie praw człowieka, zasad humanitaryzmu i przede wszystkim praworządności. Nie bez znaczenia jest też zwracanie uwagi na racjonalne metody oddziaływania na sprawców przestępstw, czemu mają też służyć badania naukowe. Omawiając dokumenty nie będące konwencjami czy też traktatami, tj. zalecenia Rady Europy, trzeba podkreślić, że są one wyrazem prawotwórczej działalności Rady i stanowią część prawa europejskiego. Przedstawiciele nauki, jak np. B. Gronowska uważają, że posiadają one moc wiążącą, mimo braku prawnych konsekwencji 1. Podobny pogląd wypowiedział J. Jasiński w swej publikacji, w której szerzej omówił problematykę zaleceń Rady Europy 2. 1 Por. Wolność i bezpieczeństwo osobiste w sprawach karnych w świetle standardów Rady Europy. Implikacje praktyczne dla prawa polskiego, Toruń 1996, s Por. Zalecenia Rady Europy jako przejaw jej prawotwórczej działalności [w:] Standardy Prawne Rady Europy, tom IV, Sądownictwo, Warszawa 1998, s

11 Wstęp Dokumenty zawierające standardy (ujęte w reguły, rekomendacje, punkty) składają się najczęściej z następujących części, tj. preambuły, części normatywnej (dyrektywy, zalecenia, reguły), a niekiedy jeszcze z załączników, memorandów wyjaśniających, czy też komentarzy lub raportów wyjaśniających. Wymienione elementy składowe stanowią integralną część aktów zawierających omawiane międzynarodowe standardy. Jakie znaczenie mają wspomniane międzynarodowe standardy w praktyce państw europejskich? Oczywiście są one w sposób zróżnicowany realizowane. Na ogół uznaje się za przodujące w tej dziedzinie kraje skandynawskie, a do państw zapóźnionych zalicza się nie bez racji państwa postsocjalistyczne. Tymczasem w Europie istnieje tendencja do bardziej rygorystycznego przestrzegania tych standardów i podnoszenia wymagań w zakresie praw człowieka. W doktrynie przepisy zawierające te standardy określa się niekiedy jako soft law (miękkie prawo), a z biegiem lat stają się one normami, czyli jest to prawo in statu noscendi, które będzie bezwzględnie obowiązywało w przyszłości. Jednakże i współcześnie naruszanie norm (standardów) w zakresie prawa karnego pociąga za sobą szereg negatywnych następstw dla państw dopuszczających się tego. Najpierw będzie to nie najlepsza opinia o takich krajach w tej dziedzinie (co dotyczy np. Białorusi, czy też państw Federacji Rosyjskiej). Następnie w sprawozdaniach CPT po dokonanych wizytacjach, szczególnie więzień w państwach które akceptują tę formę kontroli, znajdują się nierzadko wytknięcia z powodu nieprzestrzegania określonych zasad czy też standardów (to dotyczyło m.in. Polski). Bardzo też ujemne następstwa nieprzestrzegania międzynarodowych standardów, zwłaszcza praworządności i humanitaryzmu, stanowią niekiedy orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w rezultacie rozpatrzenia skarg obywateli z różnych krajów europejskich, które uznając ich zasadność jednocześnie mogą zasądzić określone odszkodowanie na rzecz osób pokrzywdzonych przez odpowiedzialne organa państwa (pewna ilość takich wyroków dotyczyła również Polski). Pisząc o tym trzeba bardzo mocno podkreślić, że w uzasadnieniu wyroków ETPCz sędziowie niejednokrotnie powołują się również na naruszanie przez urzędników (funkcjonariuszy) określonych państw międzynarodowych standardów postępowania ze sprawcami, które są zawarte w dokumentach międzynarodowych zamieszczonych w tej publikacji. 11

12 Teodor Szymanowski W niniejszej publikacji zamieszczono nie tylko dokumenty międzynarodowe, ale również komentarze wyjaśniające znaczenie poszczególnych standardów i zasad oraz ukazujące, niekiedy dość dokładnie, sytuację panującą w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych, a także realizowaną politykę karną i penitencjarną wraz z uwagami krytycznymi oraz postulatami dotyczącymi lepszej realizacji określonych postanowień. Komentarze zostały napisane przez znawców problematyki prawa karnego i kryminologii oraz penitencjarystyki, tj. przez pracowników nauki i doświadczonych praktyków. Znaczna większość tekstów, zarówno dokumentów i komentarzy, dotyczy problematyki penitencjarnej tj. wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Ale jest też kilka aktów, w których są postanowienia ustalające standardy odnoszące się do procedur i standardów wykonywania kar alternatywnych, których również należy przestrzegać. W prezentowanej tu publikacji zamieszczono też wyroki ETPCz, które dotyczą skarg zgłoszonych przez pokrzywdzonych obywateli krajów należących do RE (w tym 11 wyroków odnosi się do skarg złożonych przez obywateli Polski). Lektura ta jest bardzo pouczająca i stanowić powinna przestrogę przed lekceważeniem standardów określających postępowanie wobec sprawców przestępstw. Niniejsza publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców. Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymienić osoby zawodowo związane z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości (przede wszystkim sędziowie), aparatem wykonywania kar i środków karnych (tj. funkcjonariusze służby więziennej i pozostali pracownicy więziennictwa oraz kuratorzy sądowi), osoby zatrudnione w organach ścigania (tj. głównie prokuratorzy i policjanci) i członkowie organizacji pozarządowych zajmujących się niesieniem pomocy skazanym, byłym skazanym i ich rodzinom oraz studenci, zwłaszcza wydziałów prawa i pedagogiki resocjalizacyjnej. Jest też oczywiste, że publikacja omawianych standardów powinna być, może w pierwszej kolejności, wykorzystywana w szkoleniu początkowym i późniejszym funkcjonariuszy SW i kuratorów sądowych. Publikację tę chciałbym również dedykować wszystkim tym osobom, które uczestniczą w działalności legislacyjnej, przygotowującym nowelizację prawa karnego. Stan znajomości tych standardów jest niski, z wyjątkiem przedstawicieli nauki prawa karnego, o czym świadczy szereg unormowań ostatnich nowelizacji dotyczących prawa karnego. Mamy więc nadzieję, że z czasem 12

13 Wstęp publikacja ta przyczyni się do zmiany tego stanu rzeczy z pożytkiem dla modernizacji państwa polskiego w dziedzinie prawa karnego i przestrzegania praw człowieka. Chciałbym dodać, że wydawnictwo to będzie również udostępnione w formie elektronicznej, co pozwoli w przyszłości na bardzo łatwe wprowadzenie ewentualnych uzupełnień i zmian w tych standardach, tj. ich nowelizacji, czy też włączenia do zbioru nowych aktów międzynarodowych. W tym miejscu składam w imieniu własnym i zespołu, który przygotował to wydanie wielkie podziękowanie kierownictwu Centralnego Zarządu Służby Więziennej na czele z Dyrektorem Generalnym SW gen. Jackiem Włodarskim, za wsparcie inicjatywy Przeglądu Więziennictwa Polskiego i przyznanie na ten cel dodatkowych środków finansowych. 13

14

15 Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 72-73, Warszawa 2011 Maria Ejchart Krzysztof Kosowicz Wprowadzenie Niniejsze opracowanie zawiera dokumenty odnoszące się do praw osób pozbawionych wolności rekomendacje i rezolucje przyjęte przez statutowe organy Rady Europy, tj. przez Komitet Ministrów oraz Zgromadzenie Parlamentarne. Rada Europy jest organizacją międzynarodową zrzeszającą obecnie 47 państw, wśród nich prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu. Jej głównym celem jest osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny (art. 1a Statutu Rady Europy). Realizując tak określony cel organizacja ta zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka i demokracji. Szczególny nacisk Rada Europy kładzie na ochronę praw człowieka w miejscach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, a więc tam, gdzie poszanowanie praw jednostki należy do zadań szczególnie ważnych i delikatnych. Miejsca te podlegają stałej kontroli Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT). Raporty Komitetu oraz doświadczenia poszczególnych państw członkowskich doprowadziły do uznania konieczności opracowywania minimalnych standardów postępowania z osobami pozbawionymi wolności, jak również stworzenia wspólnych zasad polityki kryminalnej jakie powinny być przestrzegane przez władze wszystkich państw Rady Europy, zarówno w praktyce tworzenia, jak i stosowania prawa. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat Rada Europy wypracowała wiele dokumentów mających na celu ujednolicenie zasad postępowania z osobami pozbawionymi wolności, zapewnienie im odpowiednich warunków i przygotowanie ich do powrotu do społeczeństwa, przy jednoczesnym poszanowaniu praw ofiar przestępstw i konieczności ochrony społeczeństwa. Dokumenty te dotyczą różnych aspektów pozbawienia wolności od ogólnych, związanych ze stosowaniem kar i środków alternatywnych, 15

16 Maria Ejchart, Krzysztof Kosowicz do bardziej szczegółowych, związanych z przebywaniem w więzieniach kobiet z dziećmi, zasad jakimi powinny się kierować sądy udzielając przerwy w karze, czy konieczności zapewnienia więźniom praw wyborczych. Dokumenty te tworzone są przez organy Rady Europy Komitet Ministrów i Zgromadzenie Parlamentarne. Zgodnie z jej Statutem, przyjętym w Londynie w dniu 5 maja 1949 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 118, poz. 565), Komitet Ministrów jest organem działającym w imieniu Rady Europy (art. 13). Każde państwo członkowskie posiada jednego przedstawiciela w Komitecie Ministrów; każdemu przedstawicielowi przysługuje jeden głos. Przedstawicielami w Komitecie są ministrowie spraw zagranicznych. O kompetencji do wydawania zaleceń (rekomendacji) przez ten organ mówi art. 15 Statutu. Zgodnie z tym przepisem Komitet Ministrów rozważa środki właściwe dla realizacji celów Rady Europy, włączając w to zawieranie konwencji i umów oraz przyjmowanie przez rządy wspólnej polityki dotyczącej spraw pozostających w kręgu jego zainteresowania. Ustalenia Komitetu mogą, w stosownych wypadkach, przybierać formę zaleceń dla rządów członków. Komitet może również zwracać się do rządów członków o informacje o działaniach przez nich podjętych w związku z tymi zaleceniami. Rekomendacje Komitetu Ministrów dla rządów państw członkowskich odnoszą się do spraw o szczególnej wadze. Jest to wprost potwierdzone w art. 20 Statutu, zgodnie z którym uchwały Komitetu Ministrów dotyczące między innymi zaleceń określonych w artykule 15b wymagają jednomyślności przedstawicieli głosujących oraz większości przedstawicieli uprawnionych do zasiadania w Komitecie. Drugim statutowym organem Rady Europy jest Zgromadzenie Parlamentarne (zwane oryginalnie w Statucie Rady Europy Zgromadzeniem Doradczym). Jest ono ciałem obradującym Rady Europy. Obraduje nad sprawami należącymi do jego kompetencji ( ) i przedkłada swoje ustalenia Komitetowi Ministrów w formie zaleceń (art. 22 Statutu) wzywając Komitet np. do tego, aby ustalając tekst rekomendacji dla rządów państw członkowskich kierował się określonymi zasadami, wytycznymi, itd. 3 W skład Zgromadzenia wchodzą przedstawiciele każdego państwa członkowskiego, wybrani przez jego parlament spośród swego grona lub wyznaczeni spośród członków parlamentu. Każdy przedstawiciel musi być obywatelem państwa które reprezentuje, nie może natomiast być jednocześnie 3 Zob. np. Rekomendację 914 (1981) Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie społecznej sytuacji więźniów adresowaną do Komitetu Ministrów. 16

17 Wprowadzenie członkiem Komitetu Ministrów (art. 25 a Statutu). Celem Zgromadzenia Parlamentarnego jest doprowadzenie do jednomyślności jego członków poprzez wspólne działania, ustalenia i dyskusje. Oprócz rekomendacji, zarówno Komitet Ministrów jak i Zgromadzenie Parlamentarne mogą wydawać rezolucje (uchwały), które również stanowią wyraz oficjalnego stanowiska. Rezolucje Komitetu Ministrów są z reguły kierowane bezpośrednio do rządów państw członkowskich i wzywają je do stosowania określonych zasad i postanowień 4. Rezolucje Zgromadzenia Parlamentarnego mogą być kierowane do Komitetu Ministrów i na przykład wzywać Komitet do podjęcia określonej rekomendacji dla rządów państw członkowskich. Mogą one być także skierowane bezpośrednio do państw członkowskich 5. Podsumowując, Komitet Ministrów jako organ działający w imieniu Rady Europy, kieruje swoje zalecenia do rządów państw członkowskich. Zgromadzenie Parlamentarne natomiast kieruje swoje zalecenia do Komitetu Ministrów albo bezpośrednio do rządów państw członkowskich. Zarówno rekomendacje, jak i rezolucje, mimo że nie posiadają mocy przepisów prawnych, wyrażają stanowisko Rady Europy wynikające z woli państw członkowskich, a co za tym idzie, stanowią zobowiązanie do przestrzegania zawartych w nich norm. Niemalże wszystkie przedstawione w niniejszej publikacji dokumenty zawierają zalecenie, skierowane do rządów państw członkowskich, rozpowszechniania ich treści, zarówno wśród osób stanowiących i stosujących prawo, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i obywateli. Zalecenie to wiąże się z przekonaniem, że znajomość zasad ustanawianych przez organy Rady Europy może przyczynić się do ujednolicenia prawa i praktyki poszczególnych państw-członków Rady Europy oraz do podniesienia standardów stosowania i wykonywania kar i poszanowania praw podstawowych osób, wobec których kary są stosowane. W praktyce dokumenty te powinny stanowić swoisty poradnik i zbiór standardów dla wszystkich, którzy stanowią i stosują prawo karne i prawo wykonawcze, jak również dla osób, wobec których to prawo jest stosowane. 4 Zob. np. Rezolucję (62) 2 Komitetu Ministrów o wyborczych, obywatelskich i socjalnych prawach więźniów. 5 Zob. np. Rezolucję 1663 (2009) Zgromadzenia Parlamentarnego Kobiety w więzieniach. 17

18 Maria Ejchart, Krzysztof Kosowicz Przede wszystkim jednak zbiór ten powinien być wykorzystywany przez funkcjonariuszy służby więziennej, kuratorów i innych pracowników więziennictwa do stosowania zawartych w nich zasad w ich codziennej działalności, informowania o ewentualnych naruszeniach i rozpowszechniania wśród więźniów i ich rodzin. 18

19 Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 72-73, Warszawa 2011 Teodor Szymanowski Międzynarodowe konwencje o postępowaniu wobec osób skazanych, zwłaszcza osób pozbawionych wolności Współcześnie szczególną rolę w rozwoju systemów wykonywania kary, zwłaszcza zaś penitencjarnych, odgrywają konwencje oraz inne dokumenty międzynarodowe, które najczęściej przybierają formę norm, rezolucji, wniosków, zaleceń (rekomendacji), postanowień. Podsumowania kongresów, konferencji, seminariów lub sympozjów kończą się najczęściej rezolucjami, wnioskami lub zaleceniami. Wymienionych rodzajów konkluzje, w dziedzinie wykonywania kar, są z reguły owocem międzynarodowej wymiany poglądów teoretycznych, doświadczeń praktycznych i osiągnięć naukowych wielu krajów świata, w wymiarze regionalnym (np. Europy czy Ameryki) jak również światowym, do których dochodzi pod auspicjami organizacji międzynarodowych, np. Organizacji Narodów Zjednoczonych czy też Rady Europy. Dążenie do regulowania w międzynarodowych dokumentach norm chroniących prawa człowieka o charakterze uniwersalnym, ujawniło się szczególnie po II wojnie światowej, tj. po 1945 r. i trwa do dziś zarówno w postaci konwencji, jak i innych aktów zawierających zalecenia, reguły lub rekomendacje, które określa się niekiedy jako prawo miękkie (soft law). Jednocześnie ich siła oddziaływania nie jest mała, skoro Trybunał Praw Człowieka w uzasadnieniu do swych orzeczeń niejednokrotnie odwołuje się do nich. Międzynarodowa obrona praw człowieka dotyczy wszystkich ludzi na świecie i obejmuje chyba wszystkie sfery ich życia. Nie może więc dziwić to, że w aktach prawnych lub w innych dokumentach międzynarodowych zajęto się prawami osób, które w związku z popełnieniem różnorodnych przestępstw zostały pozbawione wolności, czy to w wyniku skazania, czy też tymczasowego aresztowania. Niestety są również państwa nie szanujące praworządności, w których więzi się osoby, które nie popełniły żadnego przestępstwa, a represjonuje się je tylko z uwagi na wyznawane i wyrażane przekonania, najczęściej religijne, polityczne lub narodowe. 19

20 Teodor Szymanowski Nieznana jest choćby przybliżona liczba więźniów na świecie, ale w świetle niepełnych szacunkowych danych wynosi ona kilkadziesiąt milionów ludzi. Wśród tak wielkiej rzeszy ludzi przeważają osoby, które nie popełniły czynów najgroźniejszych, a często przestępstwa przypadkowe. Ale nawet sprawcy czynów najgroźniejszych, których jest zdecydowana mniejszość, winni być traktowani z poszanowaniem zasad praworządności i humanitaryzmu. Pierwszym dokumentem międzynarodowym, który jest uważany za ideowy fundament praw człowieka, jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r. Wystarczy tu wymienić trzy artykuły z tego dokumentu, aby zgodzić się z tym poglądem. Artykuł 1 Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. Są one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa. Artykuł 5 Nikt nie może być poddawany torturom albo okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Artykuł 8 Każda osoba ma prawo do skutecznego odwołania się do kompetentnych sądów krajowych przeciwko czynom naruszającym prawa podstawowe przyznane jej przez konstytucję lub ustawy. Aksjologia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wspiera się, jak to wynika ze wstępu, na koncepcji praw naturalnych przysługujących wszystkim ludziom. Liczne z międzynarodowych konwencji oraz innych dokumentów ustanawiających standardy praw człowieka odwołują się do tej właśnie Deklaracji. W niniejszym tekście wymieniono konwencje międzynarodowe wpływające na kształtowanie się lub funkcjonowanie systemów wykonywania kary w różnych krajach świata. Dokumenty te zawierają postanowienia lub reguły obowiązujące kraje deklarujące ich stosowanie, nie mające jednak charakteru takich norm międzynarodowych, które w przypadku ich akceptacji winny być ściśle stosowane pod rygorem bezwzględnie obowiązujących sankcji lub innych przewidywanych środków reakcji za ich naruszenie, jak np. w kodeksach karnych. Jednakże przewidują możliwość rozpatrywania informacji lub skarg o naruszeniach praw człowieka w nich zawartych, przez powołane Trybunały lub Komitety, które są uprawnione do określonych środków reakcji. 20

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) Państwa-Strony niniejszego Paktu, zważywszy, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1 Rzym, 4 listopada 1950 roku European Treaty Series (ETS) / Série des traités européens (STE) Nr 5 2 Rządy Państw-Sygnatariuszy

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych

PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych pod redakcją Witolda Klausa i Marii Niełacznej Warszawa 2008 Redakcja naukowa: Witold Klaus, Maria Niełaczna Redakcja

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej Konwencji, Uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM Państwa Strony niniejszej Konwencji, Preambuła mając na względzie wynikający z Karty Narodów Zjednoczonych obowiązek

Bardziej szczegółowo

System ochrony praw człowieka w Kanadzie

System ochrony praw człowieka w Kanadzie Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Dariusz Lutek nr albumu 239150 System ochrony praw człowieka w Kanadzie Praca magisterska na kierunku politologia w specjalności nauki

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Kwartalnik poświęcony zagadnieniom kryminologicznym i penitencjarnym Nr 79 Warszawa 2013 II kwartał 2013 Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych Seria Metodyki Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych Pod redakcją Józefa Gemry Sławomir R. Buczma, Iwona Chećko, Józef Gemra, Beata Hlawacz, Rafał Kierzynka, Cezary Kłos, Monika

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne. dla nauczycieli

Pomoce dydaktyczne. dla nauczycieli Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli Sądzę, że niezwykle trudno jest nadać koncepcji praw człowieka jakąś konkretną, określoną postać. Moim zdaniem kluczowa jest tu idea społeczeństwa obywatelskiego.[ ]

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 86. Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Raport. Nr 86. Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia Maj 1996 Zofia Szpringer Raport Nr 86 W opracowaniu przedstawiono niektóre zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Numer IV/2014 ISSN 2300-9187

Numer IV/2014 ISSN 2300-9187 Numer IV/2014 ISSN 2300-9187 VOTUM SEPRARTUM KWARTALINK STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA KARNEGO ISSN 2300-9187 STOPKA REDAKCYJNA WYDAWCA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 11, 87-100

Bardziej szczegółowo

Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością

Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Spis treści Polska Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Piotr Pawłowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji... 3 Opinia

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Czyż. Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka

Elżbieta Czyż. Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka Elżbieta Czyż Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka Warszawa 1999 Wydanie sponsorowane przez Open Society Institute, Budapeszt Copyright by Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2000

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel Nr 4/2009 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Katarzyna Wencel PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2 Trzeba pamiętać, Ŝe urzędnik, dysponujący znacznie większą wiedzą niŝ obywatel,

Bardziej szczegółowo

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM PIĄTEGO OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA POLSKI (E/C.12/POL/5) DOTYCZĄCEGO PRAW OBJĘTYCH ARTYKUŁAMI 1-15 MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo jest częścią projektu Szkoła bliższa prawu - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE skutki ustawy antyaborcyjnej RAPORT WRZESIEŃ 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Wandy Nowickiej Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federacja uzyskała Specjalny Status

Bardziej szczegółowo