informator guide book

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informator guide book"

Transkrypt

1 informator guide book WYDZIAŁ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW

2 informator guide book Wydział Wzornictwa Przemysłowego Industrial Design Department 4 Ogólny program General program 6 Struktura Wydziału Faculty Structure 10 Program Studiów Study Program 20 Warszawa Warsaw 2006

3 WYDZIAŁ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW Dziekanat adres: ul. Myśliwiecka 8, Warszawa tel./fax , (46) www: godz. przyjęć: (od poniedziałku do piątku) kierownik: Joanna Szczepańska st. ref.: Regina Gryżewska Biuro Współpracy Zewnętrznej tel.: (46), w. 32 fax.: godz. przyjęć: (od poniedziałku do piątku) kierownik: Justyna Lewandowska Studia Pierwszego Stopnia Licencjackie Studia Drugiego Stopnia Magisterskie kierunek: wzornictwo specjalizacje: projektowanie form przemysłowych, komunikacja wizualna czas studiów: 4 lata studia licencjackie, 1 rok studia magisterskie liczba studentów: ok. 130 osób limit przyjęć: ok. 24 miejsc liczba nauczycieli: 37 osób Kierownictwo Wydziału Dziekan: prof. ASP Jerzy Porębski Prodziekan: adi. dr Grzegorz Niwiński Kierownik Katedry Podstaw Projektowania: prof. Wojciech Wybieralski Kierownik Katedry Projektowania: adi. dr hab. Michał Stefanowski Kierownik Katedry Rysunku Malarstwa i Rzeźby: prof. Andrzej Bieńkowski Kierownik Zakładu Historii i Teorii Wzornictwa: dr Józef Mrozek Dean s office address: ul. Myśliwiecka 8, Warszawa tel./fax , (46) www: working hours: (Monday to Friday) principal: Joanna Szczepańska senior assistant: Regina Gryżewska External Cooperation Office tel.: (46), w. 32 fax.: working hours: (Monday to Friday) principal: Justyna Lewandowska BA Course and MA course course: design majors: industrial design, visual communication course duration: 4 years BA Course, 1 year MA Course number of students: 130 maximum number of enrolled students: 24 per year number of tutors: 37 Department Directors Dean: prof. Jerzy Porębski Deputy Dean: Associate prof. Grzegorz Niwiński Head of Basic Design Department: prof. Wojciech Wybieralski Head of Design Department: Asscociate prof. Michał Stefanowski Head of Painting, Drawing and Sculpture Department: prof. Andrzej Bieńkowski Head of Design History and Theory Institute: Associate prof. Józef Mrozek

4 6 Ogólny program Wydział Wzornictwa Przemysłowego funkcjonuje od 1977 roku i przygotowuje studentów w zakresie projektowania produktu, komunikacji wizualnej i projektowania opakowań. Po czterech latach studiów absolwent otrzymuje tytuł licencjata i może kontynuować studia na kursie magisterskim. Program wydziału nie zawiera poważniejszych ograniczeń tematycznych. Poruszane są zagadnienia z obszaru sztuki stosowanej i projektowania w prostych technologiach, jak i problemy projektowania w technologiach nowoczesnych, zaawansowanych, z wyraźnym wyprzedzeniem czasowym. Duży nacisk kładziony jest na zagadnienia metod projektowania, oraz uświadomienie różnorodności kontekstów zadań projektowych, między innymi problematykę społecznokulturową, ekologiczną, zagadnienia cyklu życia wyrobu, czy rozwoju produktów. Zajęcia dydaktyczne mają formę wykładów, ćwiczeń, seminariów i konsultacji (korekt). Prowadzone są przez praktyków projektowania, co daje bezpośrednie powiązanie z realiami profesjonalnej praktyki projektowej. Istotne znaczenie mają warsztaty prowadzone we współpracy z partnerami zewnętrznymi producentami i uczelniami. Wydział wykorzystuje w procesie dydaktycznym doświadczenia nabyte we współpracy z uczelniami zagranicznymi głównie brytyjskimi. Studio komputerowe powstałe w wyniku uczestnictwa w programach Unii Europejskiej i sukcesywnie rozwijane umożliwia przygotowanie studentów do stosowania technik komputerowych w pracach dwui trójwymiarowych. Kształcenie studenta Wydziału Wzornictwa Przemysłowego polega na przygotowaniu go do samodzielnego uprawiania zawodu projektanta przez przekazanie mu zarówno umiejętności projektowo-praktycznych, metodologicznych, kreacyjnych, przekazu myśli, jak i wiedzy z szerokiego zakresu nauk związanych z projektowaniem, oraz humanistycznej postawy wobec kształtowanego otoczenia. Staramy się pokazać studentowi perspektywy kariery zawodowej, oraz przygotować go do dalszego rozwoju. General program The Faculty of Industrial Design was established in 1977, and since then it has taught students product design, visual communication and packaging design. After a four-year course, an undergraduate student receives a bachelor degree and is entitled to continue his education at the MA level. Subjects are not seriously limited in the faculty program. The subjects of study are diverse, and include applied art, basic technology design, and design issues in modern and advanced technologies that are up to date or ahead of their time. A great deal of emphasis is placed on design methodology issues, as well as an awareness of the diversity of contexts for design tasks, including socio-cultural, ecological, product life-cycle and productdevelopment issues. Courses involve lectures, exercises, seminars and consultations (tutoring). They are run by design practicians, which gives students direct contact with the realities of professional design work. The workshops run in cooperation with our external partners (producers, academies, etc.) play a vital role. The faculty s courses benefit from experience gained in cooperation with foreign academies - mainly British ones. The computer lab is the fruit of our participation in European Union programs, and its ongoing improvement allows students to apply computer technologies in 2 and 3D work. A student s education at the Faculty of Industrial Design prepares him/her to independently run a career in design through the teaching of practical design, methodological and creative skills, through communicating the ideas and knowledge from a wide range of subjects affiliated with design, and a humanist attitude towards the shaping of one s environment. We try to show students their career opportunities, while preparing them for further development. 7

5 Struktura Wydziału ZESTAWIENIE KATEDR I PRACOWNI Rada Wydziału Dziekan Sekretariat Samorząd Studencki Prodziekan Faculty Structure OUTLINE OF CHAIRS AND DEPARTMENTS Faculty Council Dean Student s Council Secretariat Deputy Dean 8 I. Katedry z pracowniami Katedra Podstaw Projektowania II. Zakłady III. Labolatoria Katedra Projektowania Zakład Dokumentacji Laboratorium Komputerowe Zakład Historii i Teorii Wzornictwa Katedra Rzeźby, Rysunku i Malarstwa Biuro Współpracy Zewnętrznej Warsztat Modelowania I. Academic units Basic Design Course 1 Design History And Theory Institute II. Offices III. Labolatories Design Department Painting, Drawing And Sculpture Department Documentation Office External Cooperation Office Computer Laboratory Model Making Workshops 9

6 10 Struktura Wydziału ZESTAWIENIE KATEDR I PRACOWNI I. Katedra Podstaw Projektowania Kierownik: prof. Wojciech Wybieralski Zadaniem Wydziału Wzornictwa Przemysłowego jest wszechstronne wykształcenie projektanta wzornictwa zdolnego w swojej praktyce zawodowej nie tylko do sprawnego uprawianie, lecz również do samokształcenia i asymilacji wiedzy i umiejętności z zakresu różnych specjalizacji projektowych tego interdyscyplinarnego zawodu, których nie potrafimy obecnie nazwać. Wydział kształci w systemie studiów dwustopniowych oferując dyplomy licencjacie, a następnie magisterskie. Czteroletni kurs licencjaci dzieli się na dwie części podstawową i specjalistyczną. Jak wynika z nazwy powołana w dniu 19.IX.05 Katedra Podstaw Projektowania zajmuje się pierwszą z w/w grup zagadnień. Tradycje tego podziału czasowego i merytorycznego na studiach projektanckich sięgają czasu Bauhaus u (Grundstudium, Vorlere) oraz The New Bauhaus (The Preliminary Course, Basic Design Course). Obecnie kilkadziesiąt lat później w całkowicie nowej sytuacji zawodowej nauczanie podstaw projektowania odwołuje się do tych tradycji tylko częściowo i to raczej w kategoriach ogólnych. Zasada budowania programu oraz filozofia przechodzenia ćwiczeń elementarnych do zadań wyższego stopnia pozostała. Funkcjonuje również doktryna interdyscyplinarności wzornictwa (szczególnie wzornictwa przemysłowego) oraz utrzymywania w związku z tym programie równowagi pomiędzy sztuką ( plastyka), nauką i techniką. Katedra Podstaw Projektowania prowadzi elementarne szkolenie projektowe w zakresie: Projektowania ogólnego z elementami metod, techniki i metodologii, Projektowania wzorniczego, wzorniczego tym plastyki projektowej w dwóch i trzech wymiarach, Propedeutyki techniki, Podstaw zastosowania komputerów Technik prezentacyjnych tym modelowania, Wiedzy o praktyce zawodowej. W swoich działaniach KPP współpracuje z Pracownią Rysunku i Rzeźby oraz Zakładem Historii i Teorii Wzornictwa. Zasadniczym celem KPP jest przygotowanie studentów do kontynuacji studiów projektowych na latach wyższych w Katedrze Projektowania. Podstawową metodą nauczania są ćwiczenia praktyczne, którym towarzyszą wprowadzenia, wykłady seminaria omówienia. W KATEDRZE ZNAJDUJĄ SIĘ PRACOWNIE: Pracownia Podstaw Projektowania 1 (rok I) st. wykł. Tomasz Januszewski, wykł. Konrad Majkowski, st. wykł. Jerzy Wojtasik Modelowanie (rok I) st. wykł. Krzysztof Kośmider Technologie Przemysłowe (rok I) st. wykł. Michał Skiba, as. Dominik Głąb Rysunek Techniczny (maszynowy) rok I st. wykł. Michał Skiba Rysunek Prezentacyjny (rok I) st. wykł. Henryk Junosza Szaniawski, st. wykł. Jacek Surawski Pracownia Podstaw Projektowania 2 (rok II) st. wykł. Henryk Junosza Szaniawski, st. wykł. Jacek Surawski, as. Dominik Głąb, as. Przemysław Siemiński Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej (rok II) prof. ASP Marek Stańczyk, as. Zofia Strumiłło Pracownia Podstaw Projektowania 3 (rok II) adi. Wojciech Brzeziński Pracownia Podstaw Projektowania 4 (rok II) st. wykł. Grzegorz Strzelewicz (Podstawy Projektowania III i IV nauczane są w dwóch grupach przemiennie) Faculty Structure OUTLINE OF CHAIRS AND DEPARTMENTS I. Basic Design Department Director: Prof. Wojciech Wybieralski The task of the Industrial Design Faculty is the comprehensive education of designers who are professionally capable not only of skilfully performing their duties, but also of self-study and assimilating the knowledge and abilities of various design specialities in this interdisciplinary occupation, for which we presently lack an appropriate name. The faculty offers a two-level study program: first the bachelor s degree, and then the master s. The four-year bachelor s course is divided into two parts: basic and specialist. As the name might suggest, the Basic Design Department (founded 19/09/2005) attends to the former part. The traditions of this time and content division in designer studies reach back to the time of Bauhaus (Grundstudium, Vorlere) and The New Bauhaus (The Preliminary Course, Basic Design Course). A few decades later, in the midst of an entirely different professional education situation, the teaching of design basics hearkens back to these traditions only in part, and in rather general terms. The principles and the philosophy of moving from elementary exercises to higher-level tasks have remained intact in the program. The doctrine of interdisciplinary design also remains in place (particularly in industrial design), as does the attempt to maintain a balance between the fine arts, science and technology. The Basic Design Department runs elementary design instruction in the following fields: General design with aspects of methods, techniques and methodologies; Design involving visual design in two and three dimensions; The propedeutics of technology; The basics of computers; Presentation techniques (incl. modeling); and Professional practice. The BDD co-operates with the Drawing and Sculpture Studio, as well as the Design History and Theory Institute. A central aim of the BDD is to prepare students for further design studies at the higher levels of the Design Department. The main methods of instruction are practical exercises accompanied by introductions, lectures, and seminar discussions. THE DEPARTMENT INCLUDES THE FOLLOWING COURSES: Basic Design Course 1 (year 1) Lecturers: Tomasz Januszewski MA, Konrad Majkowski MA, Jerzy Wojtasik MA Model Making (year 1) Lecturer: Krzysztof Kośmider MA Introduction to Technology (year 1) Lecturers: Michał Skiba MA, Dominik Głąb MA Technical Drawing (year 1) Michał Skiba MA Presentation Drawing (year 1) Henryk Junosza Szaniawski MA, Jacek Surawski MA Basic Design Course 2 (year 2) Henryk Junosza Szaniawski MA, Jacek Surawski MA, Dominik Głąb MA, Przemysław Siemińśki MA Basic Visual Communication (year 2) Prof. Marek Stańczyk, Zofia Strumiłło MA Basic Design Course 3 (year 2) Associate prof. Wojciech Brzeziński Basic Design Course 4 (year 2) Grzegorz Strzelewicz MA (Basic Design courses 3 and 4 are taught in two alternate groups) Ergonomics (Lecture and Exercises) (year 2) Prof. Czesława Frejlich, Bronisław Świątkowski MA CAD/ Rhino Foundations (year 2) as. Przemysław Siemiński MA, Cezary Szulc 11

7 12 Ergonomia (Wykład i ćwiczenia) rok II Prof. Czesława Frejlich, wykł. Bronisław Świątkowski Podstawy CAD/ Rhino (rok II) as. Przemysław Siemińśki, nauczyciel zawodu Cezary Szulc II. Katedra Projektowania Kierownik: adi. dr hab. Michał Stefanowski Wzornictwo rozumiane jest jako autonomiczna dyscyplina plastyki, wymagająca odrębnego i specyficznego nauczania. Ma ono oczywiste powiązania z rzeźbą, architekturą oraz innymi dziedzinami projektowo -plastycznymi; często spotyka się z zagadnieniami z obszaru nauk technicznych, humanistycznych i przyrodniczych. Nauczane dotąd jako dyscyplina plastyki w szkole sztuk pięknych, wzornictwo w praktyce zawodowej bardzo często przekracza zakreślone przez tę tradycję ramy i przeistacza się w specyficzny zawód interdyscyplinarny. Cechą zasadniczą tego zawodu jest umiejętność łączenia wiedzy technicznej, humanistyki, wiedzy o rynku z wizją plastyczną. W tym rozumieniu wzornictwo pełni funkcję katalityczną, jednocząc różne dziedziny biorące udział w powstawaniu produktu. Plastyka wzornicza stanowi swoisty język, narzędzie do wizualnego przekazywania cech produktu. Forma zamyka i definiuje produkt ostatecznie i jako taka jest ważnym, choć nie jedynym czynnikiem produkt ten określającym. Pod pojęciem projektowania wzorniczego kryje się szerokie spektrum zawodowe, obejmujące wszystkie procesy przedprojektowe i przedprodukcyjne, w aspektach: technicznym, ekonomiczno-handlowym i organizacyjnym, a również samo projektowanie ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego aspekt kulturowy, w tym plastyczno-estetyczny. Ideałem w procesie dydaktycznym, jest nie tylko integracja wewnątrz dyscyplin projektowych, ale także integracja sztuki i projektowania. W KATEDRZE ZNAJDUJĄ SIĘ PRACOWNIE: Pracownia Projektowania Produktu 1 (rok III, IV i USM) prof. Wojciech Wybieralski Pracownia Projektowania Produktu 2 (rok III, IV i USM) adi. dr hab. Michał Stefanowski Pracownia Projektowania Produktu 3 (rok III, IV i USM) prof. ASP Jerzy Porębski Pracownia Projektowania Produktu 4 (rok III, IV i USM) adi. Grzegorz Niwiński Pracownia Projektowania Produktu 5 (rok III, IV i USM) st. wykł. Paweł Balcerzak Pracownia Projektowania Produktu 6 (rok III, IV i USM) adi. Wojciech Małolepszy Pracownia Projektowania Produktu 7 (rok III, IV i USM) as. Daniel Zieliński (opieka Dydaktyczna adi. Michał Stefanowski) Pracownia Projektowania Ceramiki (rok III, IV i USM) adi. Justyna Bąbel-Piktel Pracownia Komunikacji Wizualnej (rok III, IV i USM) prof. ASP Ksawery Piwocki, as. Albert Salamon Pracownia Gościnna wykł. Jarosław Golanko Pracownia Projektowania Reklamy (rok IV i USM) adi. Paweł Kowalewski Kurs CAD/Solid works (rok III) as. Przemysław Siemiński II. Design Department Director: Associate prof. Michał Stefanowski Design is understood as an autonomous visual discipline, requiring a separate and specified education. It has natural affiliations with sculpture, architecture and other art-design disciplines; yet here one frequently encounters problems from the spheres of technical, humanist and natural sciences. Though it has been taught as a visual arts discipline to date in fine arts academies, in its professional application design often crosses limits defined by these traditional frameworks and turns into a very particular interdisciplinary occupation. A primary aspect of this occupation is the ability to combine technical knowledge, the humanities, market savvy and an aesthetic vision. According to this way of understanding, design fulfils a catalyst function, combining the various fields that are involved in the creation of the product. Design aesthetics have become a distinct language, a tool to visually communicate the attributes of a product. The form definitively closes and defines the product and is important as such, though not the sole factor which defines the product. The concept of design covers a wide professional spectrum, including all predesign and pre-production processes, with the following aspects: technical, economictrade, and organizational, as well as the design itself, with a particular amount of attention paid to its cultural aspect, and the visual aesthetics that form a part of it. The ideal in the didactic process is not only an integration of the internal design disciplines, but also an integration of art and design. THE DEPARTMENT INCLUDES THE FOLLOWING COURSES: Product Design Course 1 (year 3, 4 and post-bachelor) Prof. Wojciech Wybieralski Product Design Course 2 (year 3, 4 and post-bachelor) Associate prof. Michał Stefanowski Product Design Course 3 (year 3, 4 and post-bachelor) Prof. Jerzy Porębski Product Design Course 4 (year 3, 4 and post-bachelor) Associate prof. Grzegorz Niwiński Product Design Course 5 (year 3, 4 and post-bachelor) Paweł Balcerzak MA Product Design Course 6 (year 3, 4 and post-bachelor) Associate prof. Wojciech Małolepszy Product Design Course 7 (year 3, 4 and post-bachelor) Daniel Zieliński MA (didactic supervision Dr Michał Stefanowski) Ceramics Design (year 3, 4 and post-bachelor) Associate prof. Justyna Bąbel-Piktel Visual Communication (year 3, 4 and post-bachelor) Prof. Ksawery Piwocki, Albert Salamon MA Guest Studio Jarosław Golanko MA Advertising Design (year 4 and post-bachelor) Associate prof. Paweł Kowalewski CAD/ Solid Works (year 3) Przemysław Siemiński MA 13

8 14 III. Zakład Historii i Teorii Wzornictwa Kierownik: dr Józef Mrozek Zadaniem zakładu jest nie tylko nauczanie podstaw wiedzy historycznej oraz teoretycznej (głównie w charakterze humanistycznym) z zakresu wzornictwa, a przede wszystkim wspomożenie budowania samoświadomości zawodowej (samoidentyfikacji) studenta jako projektanta twórcy działającego na styku kilku dziedzin: nauki, techniki, humanistyki i sztuki. Zakład przejął prowadzenie większości teoretycznych części prac magisterskich prowadzonych przez wydział. W nadchodzącym roku akademickim zakład będzie sprawdzał w praktyce podjęte decyzje organizacyjne i personalne oraz doskonalił programy poszczególnych przedmiotów. W KATEDRZE ZNAJDUJĄ SIĘ PRACOWNIE: Wstęp do Wiedzy o Projektowaniu (rok I) dr Józef Mrozek Historia Wzornictwa (rok II) dr Józef Mrozek Prezentacje pracowni projektowych WWP (rok II) Prowadzący pracownie projektowe w Katedrze Projektowania Wiedza o Wzornictwie (rok III) dr Józef Mrozek, wykł. Krystyna Łuczak-Surówka, as. Magda Kochanowska Problemy Współczesnej Cywilizacji (rok III) wykł. Krystyna Łuczak-Surówka Wiedza o Wzornictwie (rok IV) wykł. Krystyna Łuczak-Surówka, Bogna Świątkowska, zaproszeni goście. Elementy Organizacji Pracy i Zarządzania dla Projektantów (rok IV) wykł. Bronisław Świątkowski Seminarium Magisterskie (USM) dr Józef Mrozek IV. Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby Kierownik: prof. Andrzej Bieńkowski Malarstwo i rzeźba są suwerennymi dziedzinami twórczości, każda pozwala jednostce ludzkiej wyrazić w pełni osobowość, temperament i ulokować się we właściwym miejscu na siatce problemów kulturowych. Każda pozwala też opisać świat według możliwości artysty, zbudować język plastyczny zgodny z zainteresowaniami i logiką samego kształtowania formy. Na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego główny nacisk kładziony jest na możliwość opisu świata przez sztukę a mniejszy na ekspresję osobowości. Przedmiotem dydaktyki są więc prawa rządzące formatowaniem malarskim płaszczyzny i rzeźbiarskim bryły i przestrzeni. Student zapoznaje się z kontrastem wielkości i koloru, zasadami harmonii i proporcji, podobieństwem rzeczy wytworzonych przez siebie do ich wzorów w rzeczywistości. Poznaje też możliwości interpretowania zjawisk według własnych preferencji. Możliwość interpretacji to również ta część działań malarskich i rzeźbiarskich, w której osobowość człowieka może się wyrazić. Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademii Warszawskiej, wprowadzając do programu dydaktycznego malarstwo i rzeźbę, dba o możliwie wszechstronny rozwój plastyczny studenta, zaopatrzenie go w różne środki wyrazu i nadanie dziedzinie projektowania pełnego wymiaru kulturowego. Taki program nie jest częsty w szkolnictwie techniczno-projektowym na świecie; jest specyfiką szkolnictwa polskiego i wyrazem jego bogatych tradycji. W Akademii Warszawskiej łączymy wszystkie dziedziny twórczości plastycznej w jedną domenę sztuki. III. Design History And Theory Institute Director: Associate prof. Józef Mrozek The task of this institute is not only to teach the fundamentals of historical and theoretical knowledge (mainly humanist in character) in the field of design, but most importantly to help in the building of a professional self-awareness (self-identification) in the student as a designer an occupation which stands at the crossroads of a number of disciplines: science, technology, the humanities and the arts. The institute runs the majority of the theoretical parts of the MA projects overseen by the faculty. In the forthcoming academic year the institute will be monitoring the organizational and personnel decisions made in practice, and fine tuning the programs for the various subjects. THE DEPARTMENT INCLUDES THE FOLLOWING COURSES: Introduction Design Studies (year 1) Associate prof. Józef Mrozek Design History (year 2) Associate prof. Józef Mrozek Project Studios Presentation (year 2) Instructors from the Design Department workshops Design Studies (year 3) Associate prof. Józef Mrozek, Krystyna Łuczak-Surówka MA, Magda Kochanowska MA Contemporary Civilization Issues (year 3) Krystyna Łuczak-Surówka MA Design Studies (year 4) Krystyna Łuczak-Surówka MA, Bogna Świątkowska, specially-invited guests. Organization and Management for Designers (post-bachelor) Bronisław Świątkowski MA MA Seminar (post-bachelor) Associate prof. Józef Mrozek IV. Painting, Drawing And Sculpture Department Director: Prof. Andrzej Bieńkowski Painting and sculpture are among the sovereign disciplines of art; both allow individuals to express themselves to the full extent of their personalities and temperaments, and to situate themselves at a precise point in the web of cultural issues. Both allow artists to express the world in an individual way, and create a visual language that corresponds with their interests, and the logic of the way form itself is built. At the Industrial Design Faculty, the main emphasis is placed on the opportunity to describe the world via art, and less on personal expression. The subjects dealt with, therefore, are the laws governing the painterly formatting of a surface, and the sculpting of material and space. Students will learn about size and color contrasts, the principles of harmony and proportion, and the similarities between the things created by them and their models in reality. They will also learn about the range of possibilities for interpreting phenomena according to their own preferences. Another part of painting and sculpting is taking the opportunity to interpret, which allows people to express themselves. The Industrial Design Faculty at the Warsaw Academy has introduced painting and sculpture education into its program, thus seeing to the well-rounded development of its students, providing them with various means of expression and supplying the field of design with a full cultural dimension. This kind of program is seldom encountered in technical-design educations worldwide; it is a special attribute of the Polish education system, and an expression of its rich tradition. At the Warsaw Academy, we combine all the fields of visual creativity into the single domain of art. 15

9 16 W KATEDRZE ZNAJDUJĄ SIĘ PRACOWNIE: Pracownia Rysunku i Malarstwa prof. Andrzej Bieńkowski Pracownia Rysunku i Malarstwa prof. Łukasz Korolkiewicz Pracownia Rzeźby adi. Jerzy Mizera, adi. Marek Sarełło Pracownia Rzeźby st. wykł. Wiktor Gutt Pracownia Gościnna V. Laboratorium Komputerowe Kierownik: as. Przemysław Siemiński Laboratorium czynne jest codziennie od godziny 9:00 do 16:00, z wyjątkiem czasu gdy odbywają się w nim zajęcia (poniedziałki w godzinach 9:00 13:00 i piątki). Laboratorium jest całkowicie do dyspozycji studentów i pracowników. W oparciu o Laboratorium Komputerowe Katedra Projektowania i Katedra Wiedzy o Projektowaniu realizują swoje programy dydaktyczne. W ograniczonych ramach sprzętowych, lokalowych i kadrowych zapewnia ona również studentom dostęp do Internetu. Konsultacje programy 3D Nauczyciel zawodu Cezary Szulc Dokumentacja elektroniczna + programy 3D pracownik techniczny Jerzy Smoleński VI. Warsztat Modelowania Kierownik: st. mistrz Jerzy Wasilewski Wydział przywiązuje dużo uwagi do przestrzennego (wizualnego) i użytkowego sprawdzania hipotez projektowych studentów, co można osiągnąć jedynie poprzez makietowanie i modelowanie w różnych skalach. Zadaniem Warsztatu jest realizacja makiet roboczych i modeli imitacyjnych, niekiedy też działających modeli projektów studenckich. Na terenie Warsztatu student pierwszego roku poznaje podstawowe techniki modelarskie. Na latach wyższych Warsztat zapewnia możliwość realizacji makiet i modeli w różnych materiałach. Podstawowymi materiałami wykorzystywanymi przez Warsztat są tworzywa sztuczne, drewno, metal i gips oraz farby i lakiery. Podstawowym walorem warsztatu jest wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół techników modelarzy. W niedalekiej przyszłości Wydział podejmie starania o wprowadzenie urządzeń umożliwiających korzystanie z Komputerowych Technik Szybkiego Modelowania (Rapid Prototyping). W WARSZATACIE ZNAJDUJĄ SIĘ PRACOWNIE: Modelowanie ogólne st. mistrz Jerzy Wasilewski, mistrz Piotr Płatek Modelowanie drewno st. mistrz Czesław Grodzki VII. Zakład Dokumentacji Kierownik: Urszula Szaniawska, pomoc dydaktyczna: wykł. Anna Kotyńska W zakładzie gromadzona jest dokumentacja wszystkich prac realizowanych przez studentów (zadania semestralne ze wszystkich pracowni, dyplomy licencjackie i dyplomy magisterskie). W archiwum znajduje się również zbiór fotografii i negatywów ilustrowany zapis historii życia Wydziału. Zbiór ten wkrótce przeniesiony zostanie na nośniki elektroniczne i udostępniony zainteresowanym. Gromadzone są także publikacje własne Wydziału i jego pracowników THE DEPARTMENT INCLUDES THE FOLLOWING COURSES: Drawing and Painting Course Prof. Andrzej Bieńkowski Drawing and Painting Course Prof. Łukasz Korolkiewicz Sculpture Course Associate prof. Jerzy Mizera, Associate prof. Marek Sarełło Sculpture Course 2 Wiktor Gutt MA Guest Studio V. Computer Laboratory Director: Jacek Surawski MA The laboratory is open daily from 9:00 a.m to 4:00 p.m., except when classes are taking place there (Mondays from 9:00 a.m. 1:00 p.m. and Fridays). The laboratory is entirely free for the teachers and staff to use. The Design Department and the Design Studies Department carry out their programs using the Computer Laboratory. Though bound by its limited space, personnel and equipment resources, it guarantees students Internet access. 3D - Programs Professional instructor: Cezary Szulc Documentation Technical worker: Jerzy Smoleński VI. Model Making Workshops Director: Jerzy Wasilewski This faculty is mainly concerned with spatial (visual) and applied confirmations of design students hypotheses, which can only be achieved through mock-ups and models of various scales. The goal of the workshops is to carry out working mock-ups and imitation models, and sometimes also working models of student designs. The first-year student learns the basics of modelling techniques in the workshops. In the higher years, the workshops grant the opportunity to build mock-ups and models with various materials. The basic materials used by the workshops are plastics, wood, metal and plaster, as well as paints and varnishes. The main asset of the workshops is their highlyqualified and experienced team of model technicians. In the near future, the faculty will be attempting to introduce equipment that will permit the use of Rapid Prototyping. THE WORKSHOPS INCLUDE THE FOLLOWING COURSES: Model making - general Jerzy Wasilewski, Piotr Płatek Model making - wood Czesław Grodzki VII. Documentation Office Director: Urszula Szaniawska, Assistant: Anna Kotyńska MA This institute gathers documentation of all the work carried out by our students (semester tasks from all the workshops, bachelor projects and master s projects). The archives also contain a collection of photographs and negatives - an illustrative record of the history of the faculty. This collection will soon be transfered to electronic media and made accessible to all those interested. The publications by the faculty and its workers have also been collected, as have press clippings concerning the faculty, its staff, graduates and students. The textbook collections of the library include Polish and foreign writings on industrial design, art, and 17

KOLEJNOŚĆ WPISÓW DO INDEKSÓW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

KOLEJNOŚĆ WPISÓW DO INDEKSÓW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Nazwisko wykładającego/ew. dokonującego wpis Rok I Semestr 1 1. Podstawy Projektowania I 8 ćw. egz. st. wykł. T. Januszewski / st. wykł. K. Majkowski / st. wykł. J. Wojtasik 2. Modelowanie 4 ćw. egz. st.

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Wprowadzenie do programowania gier komputerowych

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Harmonia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Harmony 3. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Muzykologii

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year ITALIANITYKA ITALIAN TUDIE Plan studiów (siatka godzin) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015-2016 tudy programme (table of courses) starting with the 2015-2016 academic year Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA STUDIA STACJONARNE - rekrutacja 2013/2014 Lp. Nazwa przedmiotu Ogólne Rozkład zajęć w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Logistyka zaopatrzenia Procurement logistics/supply Logistics Subject

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Wstęp do geografii fizycznej Introduction to physical geography 15 zal. 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA W R. AKAD. 2015-16

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA W R. AKAD. 2015-16 8 9 10 NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA W R. AKAD. 01-1 II rok Podstawy Projektowania Wnętrz Dr Beata Dobryjanowicz Podstawy Projektowania Wystawiennictwa Dr Barbara Kowalewska Podstawy Komunikacji Wizualnej

Bardziej szczegółowo

Metal constructions. Nazwa przedmiotu (course title) II.B.1. Kod przedmiotu (course code) II.B.2

Metal constructions. Nazwa przedmiotu (course title) II.B.1. Kod przedmiotu (course code) II.B.2 II.B.1 II.B.2 II.B.3 II.B.4 II.B.5 II.B.6 II.B.7 Nazwa przedmiotu (course title) Kod przedmiotu (course code) Typ przedmiotu (type of course) Poziom przedmiotu (level of course) Rok studiów, semestr (year

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19 Spis treści Wstęp / 13 Introduction / 19 I II III IV Zasady dydaktyczne procesu kształcenia w uniwersytecie / 27 Istota i geneza zasad dydaktycznych oraz ich klasyfikacja / 30 Treści zasad dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Architektura informacji Information Architecture Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Seminarium magisterskie archeologia epoki kamienia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Master s seminar

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian ustny lub pisemny, ocena wykonanych projektów.

Sprawdzian ustny lub pisemny, ocena wykonanych projektów. Kod: 2 62 5118 Liczba punktów ECTS: 2 Nazwa przedmiotu Podstawy inżynierii audiwizualnej Nazwa w języku angielskim Język prowadzenia zajęć Poziom studiów Profil studiów Jednostka prowadząca Kierownik i

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA

INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA Informacje wstępne Praca dyplomowa licencjacka Zakres pracy dyplomowej określony został zgodnie z opisem programu studiów w systemie KRK,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Biologia Biotechnologia Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są pod

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Information Architecture

Information Architecture Information Architecture KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Architektura Informacji Information Architecture Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: -

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: - Module name: Marketing Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4 Faculty of: Management Field of study: Management and Production Engineering Specialty: - Study level: First-cycle studies

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth.

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth. Kartograficzne opisanie świata - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth Robert Olszewski Dobry kartograf musi być zarówno uczonym, jak i artystą. Musi posiadać

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Upon completion of studies graduate obtains professional degree of: inżynier architekt 1st level qualifications

Upon completion of studies graduate obtains professional degree of: inżynier architekt 1st level qualifications Zał. nr 2 do ZW 64/2012 Attachment no. 2 to Programme of Education PROGRAMME OF STUDIES 1. Description Number of semesters: 7 Number ECTS necessary to obtain qualifications: 210 Prerequisites (particularly

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Praktyczny wstęp do programowania 2. Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOZMINSKI UNIVERSITY

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOZMINSKI UNIVERSITY AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOZMINSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 SEMESTR ZIMOWY NAZWA PRZEDMIOTU/ Fuzje i przejęcia spółek. Aspekty prawne i praktyczne. NAZWA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Program studiów niestacjonarnych w roku 2013/2014 Wydział Sztuki Mediów, ASP w Warszawie

Program studiów niestacjonarnych w roku 2013/2014 Wydział Sztuki Mediów, ASP w Warszawie Modified: 2014-01-08 str. 1/11 Program studiów niestacjonarnych w roku 2013/2014 Wydział Sztuki Mediów, ASP w Warszawie Rok I / semestr 1 Wszystkie przedmioty w siatce zajęć są obowiązkowe. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR40 Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

not the territory (Holmes 1988/2000: 174)

not the territory (Holmes 1988/2000: 174) the map is not the territory (Holmes 1988/2000: 174) Holmes coins the name for the new discipline [ ] the designation translation studies would seem to be the most appropriate of all those available in

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE

SYLLABUS. Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE SYLLABUS Nazwa przedmiotu/course TITLE Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE Studia/DEGREE PROGRAMME Europejczyk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu

Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. Zał. nr 4 do zarządzenia nr 26/2008 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2008 r. Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture AiU semestr 1 (stopień I) stacjonarne Lp. Nazwa przedmiotu w jęz. polskim (polish) Nazwa przedmiotu w jęz. angielskim (english) Historia architektury powszechnej History of General Architecture Teoria

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister /

PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister / PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORM OF STUDIES: full-time / part-time*

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość.

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość. Poland Tenders Nazwa Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem Miejscowość Cieszanów Numer ogłoszenia 154129 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim

Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo