informator guide book

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informator guide book"

Transkrypt

1 informator guide book WYDZIAŁ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW

2 informator guide book Wydział Wzornictwa Przemysłowego Industrial Design Department 4 Ogólny program General program 6 Struktura Wydziału Faculty Structure 10 Program Studiów Study Program 20 Warszawa Warsaw 2006

3 WYDZIAŁ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW Dziekanat adres: ul. Myśliwiecka 8, Warszawa tel./fax , (46) www: godz. przyjęć: (od poniedziałku do piątku) kierownik: Joanna Szczepańska st. ref.: Regina Gryżewska Biuro Współpracy Zewnętrznej tel.: (46), w. 32 fax.: godz. przyjęć: (od poniedziałku do piątku) kierownik: Justyna Lewandowska Studia Pierwszego Stopnia Licencjackie Studia Drugiego Stopnia Magisterskie kierunek: wzornictwo specjalizacje: projektowanie form przemysłowych, komunikacja wizualna czas studiów: 4 lata studia licencjackie, 1 rok studia magisterskie liczba studentów: ok. 130 osób limit przyjęć: ok. 24 miejsc liczba nauczycieli: 37 osób Kierownictwo Wydziału Dziekan: prof. ASP Jerzy Porębski Prodziekan: adi. dr Grzegorz Niwiński Kierownik Katedry Podstaw Projektowania: prof. Wojciech Wybieralski Kierownik Katedry Projektowania: adi. dr hab. Michał Stefanowski Kierownik Katedry Rysunku Malarstwa i Rzeźby: prof. Andrzej Bieńkowski Kierownik Zakładu Historii i Teorii Wzornictwa: dr Józef Mrozek Dean s office address: ul. Myśliwiecka 8, Warszawa tel./fax , (46) www: working hours: (Monday to Friday) principal: Joanna Szczepańska senior assistant: Regina Gryżewska External Cooperation Office tel.: (46), w. 32 fax.: working hours: (Monday to Friday) principal: Justyna Lewandowska BA Course and MA course course: design majors: industrial design, visual communication course duration: 4 years BA Course, 1 year MA Course number of students: 130 maximum number of enrolled students: 24 per year number of tutors: 37 Department Directors Dean: prof. Jerzy Porębski Deputy Dean: Associate prof. Grzegorz Niwiński Head of Basic Design Department: prof. Wojciech Wybieralski Head of Design Department: Asscociate prof. Michał Stefanowski Head of Painting, Drawing and Sculpture Department: prof. Andrzej Bieńkowski Head of Design History and Theory Institute: Associate prof. Józef Mrozek

4 6 Ogólny program Wydział Wzornictwa Przemysłowego funkcjonuje od 1977 roku i przygotowuje studentów w zakresie projektowania produktu, komunikacji wizualnej i projektowania opakowań. Po czterech latach studiów absolwent otrzymuje tytuł licencjata i może kontynuować studia na kursie magisterskim. Program wydziału nie zawiera poważniejszych ograniczeń tematycznych. Poruszane są zagadnienia z obszaru sztuki stosowanej i projektowania w prostych technologiach, jak i problemy projektowania w technologiach nowoczesnych, zaawansowanych, z wyraźnym wyprzedzeniem czasowym. Duży nacisk kładziony jest na zagadnienia metod projektowania, oraz uświadomienie różnorodności kontekstów zadań projektowych, między innymi problematykę społecznokulturową, ekologiczną, zagadnienia cyklu życia wyrobu, czy rozwoju produktów. Zajęcia dydaktyczne mają formę wykładów, ćwiczeń, seminariów i konsultacji (korekt). Prowadzone są przez praktyków projektowania, co daje bezpośrednie powiązanie z realiami profesjonalnej praktyki projektowej. Istotne znaczenie mają warsztaty prowadzone we współpracy z partnerami zewnętrznymi producentami i uczelniami. Wydział wykorzystuje w procesie dydaktycznym doświadczenia nabyte we współpracy z uczelniami zagranicznymi głównie brytyjskimi. Studio komputerowe powstałe w wyniku uczestnictwa w programach Unii Europejskiej i sukcesywnie rozwijane umożliwia przygotowanie studentów do stosowania technik komputerowych w pracach dwui trójwymiarowych. Kształcenie studenta Wydziału Wzornictwa Przemysłowego polega na przygotowaniu go do samodzielnego uprawiania zawodu projektanta przez przekazanie mu zarówno umiejętności projektowo-praktycznych, metodologicznych, kreacyjnych, przekazu myśli, jak i wiedzy z szerokiego zakresu nauk związanych z projektowaniem, oraz humanistycznej postawy wobec kształtowanego otoczenia. Staramy się pokazać studentowi perspektywy kariery zawodowej, oraz przygotować go do dalszego rozwoju. General program The Faculty of Industrial Design was established in 1977, and since then it has taught students product design, visual communication and packaging design. After a four-year course, an undergraduate student receives a bachelor degree and is entitled to continue his education at the MA level. Subjects are not seriously limited in the faculty program. The subjects of study are diverse, and include applied art, basic technology design, and design issues in modern and advanced technologies that are up to date or ahead of their time. A great deal of emphasis is placed on design methodology issues, as well as an awareness of the diversity of contexts for design tasks, including socio-cultural, ecological, product life-cycle and productdevelopment issues. Courses involve lectures, exercises, seminars and consultations (tutoring). They are run by design practicians, which gives students direct contact with the realities of professional design work. The workshops run in cooperation with our external partners (producers, academies, etc.) play a vital role. The faculty s courses benefit from experience gained in cooperation with foreign academies - mainly British ones. The computer lab is the fruit of our participation in European Union programs, and its ongoing improvement allows students to apply computer technologies in 2 and 3D work. A student s education at the Faculty of Industrial Design prepares him/her to independently run a career in design through the teaching of practical design, methodological and creative skills, through communicating the ideas and knowledge from a wide range of subjects affiliated with design, and a humanist attitude towards the shaping of one s environment. We try to show students their career opportunities, while preparing them for further development. 7

5 Struktura Wydziału ZESTAWIENIE KATEDR I PRACOWNI Rada Wydziału Dziekan Sekretariat Samorząd Studencki Prodziekan Faculty Structure OUTLINE OF CHAIRS AND DEPARTMENTS Faculty Council Dean Student s Council Secretariat Deputy Dean 8 I. Katedry z pracowniami Katedra Podstaw Projektowania II. Zakłady III. Labolatoria Katedra Projektowania Zakład Dokumentacji Laboratorium Komputerowe Zakład Historii i Teorii Wzornictwa Katedra Rzeźby, Rysunku i Malarstwa Biuro Współpracy Zewnętrznej Warsztat Modelowania I. Academic units Basic Design Course 1 Design History And Theory Institute II. Offices III. Labolatories Design Department Painting, Drawing And Sculpture Department Documentation Office External Cooperation Office Computer Laboratory Model Making Workshops 9

6 10 Struktura Wydziału ZESTAWIENIE KATEDR I PRACOWNI I. Katedra Podstaw Projektowania Kierownik: prof. Wojciech Wybieralski Zadaniem Wydziału Wzornictwa Przemysłowego jest wszechstronne wykształcenie projektanta wzornictwa zdolnego w swojej praktyce zawodowej nie tylko do sprawnego uprawianie, lecz również do samokształcenia i asymilacji wiedzy i umiejętności z zakresu różnych specjalizacji projektowych tego interdyscyplinarnego zawodu, których nie potrafimy obecnie nazwać. Wydział kształci w systemie studiów dwustopniowych oferując dyplomy licencjacie, a następnie magisterskie. Czteroletni kurs licencjaci dzieli się na dwie części podstawową i specjalistyczną. Jak wynika z nazwy powołana w dniu 19.IX.05 Katedra Podstaw Projektowania zajmuje się pierwszą z w/w grup zagadnień. Tradycje tego podziału czasowego i merytorycznego na studiach projektanckich sięgają czasu Bauhaus u (Grundstudium, Vorlere) oraz The New Bauhaus (The Preliminary Course, Basic Design Course). Obecnie kilkadziesiąt lat później w całkowicie nowej sytuacji zawodowej nauczanie podstaw projektowania odwołuje się do tych tradycji tylko częściowo i to raczej w kategoriach ogólnych. Zasada budowania programu oraz filozofia przechodzenia ćwiczeń elementarnych do zadań wyższego stopnia pozostała. Funkcjonuje również doktryna interdyscyplinarności wzornictwa (szczególnie wzornictwa przemysłowego) oraz utrzymywania w związku z tym programie równowagi pomiędzy sztuką ( plastyka), nauką i techniką. Katedra Podstaw Projektowania prowadzi elementarne szkolenie projektowe w zakresie: Projektowania ogólnego z elementami metod, techniki i metodologii, Projektowania wzorniczego, wzorniczego tym plastyki projektowej w dwóch i trzech wymiarach, Propedeutyki techniki, Podstaw zastosowania komputerów Technik prezentacyjnych tym modelowania, Wiedzy o praktyce zawodowej. W swoich działaniach KPP współpracuje z Pracownią Rysunku i Rzeźby oraz Zakładem Historii i Teorii Wzornictwa. Zasadniczym celem KPP jest przygotowanie studentów do kontynuacji studiów projektowych na latach wyższych w Katedrze Projektowania. Podstawową metodą nauczania są ćwiczenia praktyczne, którym towarzyszą wprowadzenia, wykłady seminaria omówienia. W KATEDRZE ZNAJDUJĄ SIĘ PRACOWNIE: Pracownia Podstaw Projektowania 1 (rok I) st. wykł. Tomasz Januszewski, wykł. Konrad Majkowski, st. wykł. Jerzy Wojtasik Modelowanie (rok I) st. wykł. Krzysztof Kośmider Technologie Przemysłowe (rok I) st. wykł. Michał Skiba, as. Dominik Głąb Rysunek Techniczny (maszynowy) rok I st. wykł. Michał Skiba Rysunek Prezentacyjny (rok I) st. wykł. Henryk Junosza Szaniawski, st. wykł. Jacek Surawski Pracownia Podstaw Projektowania 2 (rok II) st. wykł. Henryk Junosza Szaniawski, st. wykł. Jacek Surawski, as. Dominik Głąb, as. Przemysław Siemiński Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej (rok II) prof. ASP Marek Stańczyk, as. Zofia Strumiłło Pracownia Podstaw Projektowania 3 (rok II) adi. Wojciech Brzeziński Pracownia Podstaw Projektowania 4 (rok II) st. wykł. Grzegorz Strzelewicz (Podstawy Projektowania III i IV nauczane są w dwóch grupach przemiennie) Faculty Structure OUTLINE OF CHAIRS AND DEPARTMENTS I. Basic Design Department Director: Prof. Wojciech Wybieralski The task of the Industrial Design Faculty is the comprehensive education of designers who are professionally capable not only of skilfully performing their duties, but also of self-study and assimilating the knowledge and abilities of various design specialities in this interdisciplinary occupation, for which we presently lack an appropriate name. The faculty offers a two-level study program: first the bachelor s degree, and then the master s. The four-year bachelor s course is divided into two parts: basic and specialist. As the name might suggest, the Basic Design Department (founded 19/09/2005) attends to the former part. The traditions of this time and content division in designer studies reach back to the time of Bauhaus (Grundstudium, Vorlere) and The New Bauhaus (The Preliminary Course, Basic Design Course). A few decades later, in the midst of an entirely different professional education situation, the teaching of design basics hearkens back to these traditions only in part, and in rather general terms. The principles and the philosophy of moving from elementary exercises to higher-level tasks have remained intact in the program. The doctrine of interdisciplinary design also remains in place (particularly in industrial design), as does the attempt to maintain a balance between the fine arts, science and technology. The Basic Design Department runs elementary design instruction in the following fields: General design with aspects of methods, techniques and methodologies; Design involving visual design in two and three dimensions; The propedeutics of technology; The basics of computers; Presentation techniques (incl. modeling); and Professional practice. The BDD co-operates with the Drawing and Sculpture Studio, as well as the Design History and Theory Institute. A central aim of the BDD is to prepare students for further design studies at the higher levels of the Design Department. The main methods of instruction are practical exercises accompanied by introductions, lectures, and seminar discussions. THE DEPARTMENT INCLUDES THE FOLLOWING COURSES: Basic Design Course 1 (year 1) Lecturers: Tomasz Januszewski MA, Konrad Majkowski MA, Jerzy Wojtasik MA Model Making (year 1) Lecturer: Krzysztof Kośmider MA Introduction to Technology (year 1) Lecturers: Michał Skiba MA, Dominik Głąb MA Technical Drawing (year 1) Michał Skiba MA Presentation Drawing (year 1) Henryk Junosza Szaniawski MA, Jacek Surawski MA Basic Design Course 2 (year 2) Henryk Junosza Szaniawski MA, Jacek Surawski MA, Dominik Głąb MA, Przemysław Siemińśki MA Basic Visual Communication (year 2) Prof. Marek Stańczyk, Zofia Strumiłło MA Basic Design Course 3 (year 2) Associate prof. Wojciech Brzeziński Basic Design Course 4 (year 2) Grzegorz Strzelewicz MA (Basic Design courses 3 and 4 are taught in two alternate groups) Ergonomics (Lecture and Exercises) (year 2) Prof. Czesława Frejlich, Bronisław Świątkowski MA CAD/ Rhino Foundations (year 2) as. Przemysław Siemiński MA, Cezary Szulc 11

7 12 Ergonomia (Wykład i ćwiczenia) rok II Prof. Czesława Frejlich, wykł. Bronisław Świątkowski Podstawy CAD/ Rhino (rok II) as. Przemysław Siemińśki, nauczyciel zawodu Cezary Szulc II. Katedra Projektowania Kierownik: adi. dr hab. Michał Stefanowski Wzornictwo rozumiane jest jako autonomiczna dyscyplina plastyki, wymagająca odrębnego i specyficznego nauczania. Ma ono oczywiste powiązania z rzeźbą, architekturą oraz innymi dziedzinami projektowo -plastycznymi; często spotyka się z zagadnieniami z obszaru nauk technicznych, humanistycznych i przyrodniczych. Nauczane dotąd jako dyscyplina plastyki w szkole sztuk pięknych, wzornictwo w praktyce zawodowej bardzo często przekracza zakreślone przez tę tradycję ramy i przeistacza się w specyficzny zawód interdyscyplinarny. Cechą zasadniczą tego zawodu jest umiejętność łączenia wiedzy technicznej, humanistyki, wiedzy o rynku z wizją plastyczną. W tym rozumieniu wzornictwo pełni funkcję katalityczną, jednocząc różne dziedziny biorące udział w powstawaniu produktu. Plastyka wzornicza stanowi swoisty język, narzędzie do wizualnego przekazywania cech produktu. Forma zamyka i definiuje produkt ostatecznie i jako taka jest ważnym, choć nie jedynym czynnikiem produkt ten określającym. Pod pojęciem projektowania wzorniczego kryje się szerokie spektrum zawodowe, obejmujące wszystkie procesy przedprojektowe i przedprodukcyjne, w aspektach: technicznym, ekonomiczno-handlowym i organizacyjnym, a również samo projektowanie ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego aspekt kulturowy, w tym plastyczno-estetyczny. Ideałem w procesie dydaktycznym, jest nie tylko integracja wewnątrz dyscyplin projektowych, ale także integracja sztuki i projektowania. W KATEDRZE ZNAJDUJĄ SIĘ PRACOWNIE: Pracownia Projektowania Produktu 1 (rok III, IV i USM) prof. Wojciech Wybieralski Pracownia Projektowania Produktu 2 (rok III, IV i USM) adi. dr hab. Michał Stefanowski Pracownia Projektowania Produktu 3 (rok III, IV i USM) prof. ASP Jerzy Porębski Pracownia Projektowania Produktu 4 (rok III, IV i USM) adi. Grzegorz Niwiński Pracownia Projektowania Produktu 5 (rok III, IV i USM) st. wykł. Paweł Balcerzak Pracownia Projektowania Produktu 6 (rok III, IV i USM) adi. Wojciech Małolepszy Pracownia Projektowania Produktu 7 (rok III, IV i USM) as. Daniel Zieliński (opieka Dydaktyczna adi. Michał Stefanowski) Pracownia Projektowania Ceramiki (rok III, IV i USM) adi. Justyna Bąbel-Piktel Pracownia Komunikacji Wizualnej (rok III, IV i USM) prof. ASP Ksawery Piwocki, as. Albert Salamon Pracownia Gościnna wykł. Jarosław Golanko Pracownia Projektowania Reklamy (rok IV i USM) adi. Paweł Kowalewski Kurs CAD/Solid works (rok III) as. Przemysław Siemiński II. Design Department Director: Associate prof. Michał Stefanowski Design is understood as an autonomous visual discipline, requiring a separate and specified education. It has natural affiliations with sculpture, architecture and other art-design disciplines; yet here one frequently encounters problems from the spheres of technical, humanist and natural sciences. Though it has been taught as a visual arts discipline to date in fine arts academies, in its professional application design often crosses limits defined by these traditional frameworks and turns into a very particular interdisciplinary occupation. A primary aspect of this occupation is the ability to combine technical knowledge, the humanities, market savvy and an aesthetic vision. According to this way of understanding, design fulfils a catalyst function, combining the various fields that are involved in the creation of the product. Design aesthetics have become a distinct language, a tool to visually communicate the attributes of a product. The form definitively closes and defines the product and is important as such, though not the sole factor which defines the product. The concept of design covers a wide professional spectrum, including all predesign and pre-production processes, with the following aspects: technical, economictrade, and organizational, as well as the design itself, with a particular amount of attention paid to its cultural aspect, and the visual aesthetics that form a part of it. The ideal in the didactic process is not only an integration of the internal design disciplines, but also an integration of art and design. THE DEPARTMENT INCLUDES THE FOLLOWING COURSES: Product Design Course 1 (year 3, 4 and post-bachelor) Prof. Wojciech Wybieralski Product Design Course 2 (year 3, 4 and post-bachelor) Associate prof. Michał Stefanowski Product Design Course 3 (year 3, 4 and post-bachelor) Prof. Jerzy Porębski Product Design Course 4 (year 3, 4 and post-bachelor) Associate prof. Grzegorz Niwiński Product Design Course 5 (year 3, 4 and post-bachelor) Paweł Balcerzak MA Product Design Course 6 (year 3, 4 and post-bachelor) Associate prof. Wojciech Małolepszy Product Design Course 7 (year 3, 4 and post-bachelor) Daniel Zieliński MA (didactic supervision Dr Michał Stefanowski) Ceramics Design (year 3, 4 and post-bachelor) Associate prof. Justyna Bąbel-Piktel Visual Communication (year 3, 4 and post-bachelor) Prof. Ksawery Piwocki, Albert Salamon MA Guest Studio Jarosław Golanko MA Advertising Design (year 4 and post-bachelor) Associate prof. Paweł Kowalewski CAD/ Solid Works (year 3) Przemysław Siemiński MA 13

8 14 III. Zakład Historii i Teorii Wzornictwa Kierownik: dr Józef Mrozek Zadaniem zakładu jest nie tylko nauczanie podstaw wiedzy historycznej oraz teoretycznej (głównie w charakterze humanistycznym) z zakresu wzornictwa, a przede wszystkim wspomożenie budowania samoświadomości zawodowej (samoidentyfikacji) studenta jako projektanta twórcy działającego na styku kilku dziedzin: nauki, techniki, humanistyki i sztuki. Zakład przejął prowadzenie większości teoretycznych części prac magisterskich prowadzonych przez wydział. W nadchodzącym roku akademickim zakład będzie sprawdzał w praktyce podjęte decyzje organizacyjne i personalne oraz doskonalił programy poszczególnych przedmiotów. W KATEDRZE ZNAJDUJĄ SIĘ PRACOWNIE: Wstęp do Wiedzy o Projektowaniu (rok I) dr Józef Mrozek Historia Wzornictwa (rok II) dr Józef Mrozek Prezentacje pracowni projektowych WWP (rok II) Prowadzący pracownie projektowe w Katedrze Projektowania Wiedza o Wzornictwie (rok III) dr Józef Mrozek, wykł. Krystyna Łuczak-Surówka, as. Magda Kochanowska Problemy Współczesnej Cywilizacji (rok III) wykł. Krystyna Łuczak-Surówka Wiedza o Wzornictwie (rok IV) wykł. Krystyna Łuczak-Surówka, Bogna Świątkowska, zaproszeni goście. Elementy Organizacji Pracy i Zarządzania dla Projektantów (rok IV) wykł. Bronisław Świątkowski Seminarium Magisterskie (USM) dr Józef Mrozek IV. Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby Kierownik: prof. Andrzej Bieńkowski Malarstwo i rzeźba są suwerennymi dziedzinami twórczości, każda pozwala jednostce ludzkiej wyrazić w pełni osobowość, temperament i ulokować się we właściwym miejscu na siatce problemów kulturowych. Każda pozwala też opisać świat według możliwości artysty, zbudować język plastyczny zgodny z zainteresowaniami i logiką samego kształtowania formy. Na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego główny nacisk kładziony jest na możliwość opisu świata przez sztukę a mniejszy na ekspresję osobowości. Przedmiotem dydaktyki są więc prawa rządzące formatowaniem malarskim płaszczyzny i rzeźbiarskim bryły i przestrzeni. Student zapoznaje się z kontrastem wielkości i koloru, zasadami harmonii i proporcji, podobieństwem rzeczy wytworzonych przez siebie do ich wzorów w rzeczywistości. Poznaje też możliwości interpretowania zjawisk według własnych preferencji. Możliwość interpretacji to również ta część działań malarskich i rzeźbiarskich, w której osobowość człowieka może się wyrazić. Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademii Warszawskiej, wprowadzając do programu dydaktycznego malarstwo i rzeźbę, dba o możliwie wszechstronny rozwój plastyczny studenta, zaopatrzenie go w różne środki wyrazu i nadanie dziedzinie projektowania pełnego wymiaru kulturowego. Taki program nie jest częsty w szkolnictwie techniczno-projektowym na świecie; jest specyfiką szkolnictwa polskiego i wyrazem jego bogatych tradycji. W Akademii Warszawskiej łączymy wszystkie dziedziny twórczości plastycznej w jedną domenę sztuki. III. Design History And Theory Institute Director: Associate prof. Józef Mrozek The task of this institute is not only to teach the fundamentals of historical and theoretical knowledge (mainly humanist in character) in the field of design, but most importantly to help in the building of a professional self-awareness (self-identification) in the student as a designer an occupation which stands at the crossroads of a number of disciplines: science, technology, the humanities and the arts. The institute runs the majority of the theoretical parts of the MA projects overseen by the faculty. In the forthcoming academic year the institute will be monitoring the organizational and personnel decisions made in practice, and fine tuning the programs for the various subjects. THE DEPARTMENT INCLUDES THE FOLLOWING COURSES: Introduction Design Studies (year 1) Associate prof. Józef Mrozek Design History (year 2) Associate prof. Józef Mrozek Project Studios Presentation (year 2) Instructors from the Design Department workshops Design Studies (year 3) Associate prof. Józef Mrozek, Krystyna Łuczak-Surówka MA, Magda Kochanowska MA Contemporary Civilization Issues (year 3) Krystyna Łuczak-Surówka MA Design Studies (year 4) Krystyna Łuczak-Surówka MA, Bogna Świątkowska, specially-invited guests. Organization and Management for Designers (post-bachelor) Bronisław Świątkowski MA MA Seminar (post-bachelor) Associate prof. Józef Mrozek IV. Painting, Drawing And Sculpture Department Director: Prof. Andrzej Bieńkowski Painting and sculpture are among the sovereign disciplines of art; both allow individuals to express themselves to the full extent of their personalities and temperaments, and to situate themselves at a precise point in the web of cultural issues. Both allow artists to express the world in an individual way, and create a visual language that corresponds with their interests, and the logic of the way form itself is built. At the Industrial Design Faculty, the main emphasis is placed on the opportunity to describe the world via art, and less on personal expression. The subjects dealt with, therefore, are the laws governing the painterly formatting of a surface, and the sculpting of material and space. Students will learn about size and color contrasts, the principles of harmony and proportion, and the similarities between the things created by them and their models in reality. They will also learn about the range of possibilities for interpreting phenomena according to their own preferences. Another part of painting and sculpting is taking the opportunity to interpret, which allows people to express themselves. The Industrial Design Faculty at the Warsaw Academy has introduced painting and sculpture education into its program, thus seeing to the well-rounded development of its students, providing them with various means of expression and supplying the field of design with a full cultural dimension. This kind of program is seldom encountered in technical-design educations worldwide; it is a special attribute of the Polish education system, and an expression of its rich tradition. At the Warsaw Academy, we combine all the fields of visual creativity into the single domain of art. 15

9 16 W KATEDRZE ZNAJDUJĄ SIĘ PRACOWNIE: Pracownia Rysunku i Malarstwa prof. Andrzej Bieńkowski Pracownia Rysunku i Malarstwa prof. Łukasz Korolkiewicz Pracownia Rzeźby adi. Jerzy Mizera, adi. Marek Sarełło Pracownia Rzeźby st. wykł. Wiktor Gutt Pracownia Gościnna V. Laboratorium Komputerowe Kierownik: as. Przemysław Siemiński Laboratorium czynne jest codziennie od godziny 9:00 do 16:00, z wyjątkiem czasu gdy odbywają się w nim zajęcia (poniedziałki w godzinach 9:00 13:00 i piątki). Laboratorium jest całkowicie do dyspozycji studentów i pracowników. W oparciu o Laboratorium Komputerowe Katedra Projektowania i Katedra Wiedzy o Projektowaniu realizują swoje programy dydaktyczne. W ograniczonych ramach sprzętowych, lokalowych i kadrowych zapewnia ona również studentom dostęp do Internetu. Konsultacje programy 3D Nauczyciel zawodu Cezary Szulc Dokumentacja elektroniczna + programy 3D pracownik techniczny Jerzy Smoleński VI. Warsztat Modelowania Kierownik: st. mistrz Jerzy Wasilewski Wydział przywiązuje dużo uwagi do przestrzennego (wizualnego) i użytkowego sprawdzania hipotez projektowych studentów, co można osiągnąć jedynie poprzez makietowanie i modelowanie w różnych skalach. Zadaniem Warsztatu jest realizacja makiet roboczych i modeli imitacyjnych, niekiedy też działających modeli projektów studenckich. Na terenie Warsztatu student pierwszego roku poznaje podstawowe techniki modelarskie. Na latach wyższych Warsztat zapewnia możliwość realizacji makiet i modeli w różnych materiałach. Podstawowymi materiałami wykorzystywanymi przez Warsztat są tworzywa sztuczne, drewno, metal i gips oraz farby i lakiery. Podstawowym walorem warsztatu jest wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół techników modelarzy. W niedalekiej przyszłości Wydział podejmie starania o wprowadzenie urządzeń umożliwiających korzystanie z Komputerowych Technik Szybkiego Modelowania (Rapid Prototyping). W WARSZATACIE ZNAJDUJĄ SIĘ PRACOWNIE: Modelowanie ogólne st. mistrz Jerzy Wasilewski, mistrz Piotr Płatek Modelowanie drewno st. mistrz Czesław Grodzki VII. Zakład Dokumentacji Kierownik: Urszula Szaniawska, pomoc dydaktyczna: wykł. Anna Kotyńska W zakładzie gromadzona jest dokumentacja wszystkich prac realizowanych przez studentów (zadania semestralne ze wszystkich pracowni, dyplomy licencjackie i dyplomy magisterskie). W archiwum znajduje się również zbiór fotografii i negatywów ilustrowany zapis historii życia Wydziału. Zbiór ten wkrótce przeniesiony zostanie na nośniki elektroniczne i udostępniony zainteresowanym. Gromadzone są także publikacje własne Wydziału i jego pracowników THE DEPARTMENT INCLUDES THE FOLLOWING COURSES: Drawing and Painting Course Prof. Andrzej Bieńkowski Drawing and Painting Course Prof. Łukasz Korolkiewicz Sculpture Course Associate prof. Jerzy Mizera, Associate prof. Marek Sarełło Sculpture Course 2 Wiktor Gutt MA Guest Studio V. Computer Laboratory Director: Jacek Surawski MA The laboratory is open daily from 9:00 a.m to 4:00 p.m., except when classes are taking place there (Mondays from 9:00 a.m. 1:00 p.m. and Fridays). The laboratory is entirely free for the teachers and staff to use. The Design Department and the Design Studies Department carry out their programs using the Computer Laboratory. Though bound by its limited space, personnel and equipment resources, it guarantees students Internet access. 3D - Programs Professional instructor: Cezary Szulc Documentation Technical worker: Jerzy Smoleński VI. Model Making Workshops Director: Jerzy Wasilewski This faculty is mainly concerned with spatial (visual) and applied confirmations of design students hypotheses, which can only be achieved through mock-ups and models of various scales. The goal of the workshops is to carry out working mock-ups and imitation models, and sometimes also working models of student designs. The first-year student learns the basics of modelling techniques in the workshops. In the higher years, the workshops grant the opportunity to build mock-ups and models with various materials. The basic materials used by the workshops are plastics, wood, metal and plaster, as well as paints and varnishes. The main asset of the workshops is their highlyqualified and experienced team of model technicians. In the near future, the faculty will be attempting to introduce equipment that will permit the use of Rapid Prototyping. THE WORKSHOPS INCLUDE THE FOLLOWING COURSES: Model making - general Jerzy Wasilewski, Piotr Płatek Model making - wood Czesław Grodzki VII. Documentation Office Director: Urszula Szaniawska, Assistant: Anna Kotyńska MA This institute gathers documentation of all the work carried out by our students (semester tasks from all the workshops, bachelor projects and master s projects). The archives also contain a collection of photographs and negatives - an illustrative record of the history of the faculty. This collection will soon be transfered to electronic media and made accessible to all those interested. The publications by the faculty and its workers have also been collected, as have press clippings concerning the faculty, its staff, graduates and students. The textbook collections of the library include Polish and foreign writings on industrial design, art, and 17

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 41 II Konferencja E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Otwarci na nowe wyzwania wybieramy MOOC? 30 kwietnia 2015, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 4, s. 397 411 OLGA JAWORSKA Łęczna olgajaworska@interia.pl Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie kapitałem ludzkim Marketing w zarządzaniu Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa NUMER 68-69 STYCZEŃ KWIECIEŃ 2010 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Jacek Konopacki mgr inż.

Jacek Konopacki mgr inż. PRZYDATNOŚĆ KONSUMENCKICH DRUKAREK 3D W TECHNOLOGII FDM DO TWORZENIA MODELI ARCHITEKTONICZNYCH 1 SUITABILITY OF CONSUMER 3D FDM PRINTERS AS A TOOL TO CREATE ARCHITECTURAL MODELS Jacek Konopacki mgr inż.

Bardziej szczegółowo

TOM VI. Tropy lingwistyki

TOM VI. Tropy lingwistyki TOM VI Tropy lingwistyki Warszawa 2013 1 Recenzenci Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Rada Programowa Redaktorzy językowi - dr hab. Roman Hajczuk - dr Łukasz Karpiński - mgr Wojciech Drajerczak - prof.

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.pl DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 ISSN 1640-6818 INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ISSN 1896 382X UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

MBA and Master studies

MBA and Master studies MBA and Master studies 2012/2013 Jonas Clark Hall - main Clark University building in Worcester, MA (USA) Dean of COPACE Dear students and friends of Clark University, Welcome to Clark University College

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo