Podstawy. Uruchomienie programu C++ Builder

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy. Uruchomienie programu C++ Builder"

Transkrypt

1 Podstawy Jzyk C wyłonił si z jzyka B, który powstał z kolei z jzyka BCPL (Basic Combined Programming Language). BCPL został stworzony przez Martina Richardsa w roku Był to jzyk beztypowy, który działał bezporednio na słowach maszynowych i adresach. Zainspirowany jzykiem BCPL Ken Thomspon w roku 1970 stworzył beztypowy jzyk B. Jzyk B i jzyk asemblera zostały uyte do napisania pierwszej wersji systemu UNIX. W roku 1972, Dennis Ritchie zaprojektował jzyk C, w którym zawarł szereg idei pochodzcych z jzyka BCPL, ponadto zostały wprowadzone typy (typy całkowite, rzeczywiste itp.). Komitet ANSI okrelił w roku 1988 unowoczeniony standard jzyka C. Jzyk zgodny z tym standardem okrelony jest jako ANSI C. Jzyk C++ został stworzony przez Bjarne Stroustrup a i jego zespół w AT&T, jako rozwinicie C. Przeznaczenie: symulacje- jzyk miał umoliwi efektywne zorientowane obiektowo programowanie. Pierwsza wersja C(++) powstała w 1980 roku jako C with classes, a ostateczna wersja jzyka wg Stroustrupa - w 1985 roku, ju pod nazw C utworzenie przez ANSI (American National Standards Institute) komitetu standaryzacyjnego. Cel unifikacja jzyka rónicowanego przez producentów kompilatorów i rodowisk programistycznych ISO (International Organization for Standarization) zatwierdza standard dla C++ (ISO/IEC 14882). C++Builder 5 jest rodowiskiem RAD (Rapid Application Development błyskawiczne tworzenie aplikacji) dla programujcych w jzyku C++. C++Builder 6 - pierwszym, które zawiera bibliotek komponentów CLX, umoliwiajc tworzenie aplikacji dla Windows i Linuksa przy wykorzystaniu wspólnego kodu. Pozwoli to programistom (przy uyciu wersji C++Buildera dla Linuksa - Kylix 3) szybko tworzy wydajne aplikacje dla obu najpopularniejszych systemów operacyjnych dla PC. Oczywicie korzystanie z CLX zamiast z kontrolek windowsowych (VCL) wpłynie nieco na wygld i zachowanie, a take wiksz objto tworzonych programów, jednak dziki temu moliwe bdzie obnienie kosztów przygotowania aplikacji dla wikszej grupy uytkowników.!! Uruchomienie programu C++ Builder C++ Builder po uruchomieniu wygeneruje automatycznie kod nowego projektu niestety ten projekt to aplikacja wykorzystujca interfejs graficzny. Poniewa nasze programy bd przeznaczone do uruchamiania w rodowisku konsoli, nie moemy korzysta z tego projektu.

2 Tworzenie nowego projektu Jeli chcemy utworzy nowy program, postpujemy zgodnie z ilustracjami poniej. [Wprowadzamy nastpujc konwencj zapisu takich operacji, jak powyej: File>New>Other...>Console Wizard] a nastpnie Poniewa nasz pierwszy (i nie tylko) program nie bdzie korzystał z komponentów VCL, CLX ani te nie bdzie wielowtkowy (Multi Threaded) wybieramy jak powyej. Kompilator automatycznie wygeneruje szkielet pliku ródłowego (Unit1.cpp): // #pragma hdrstop // #pragma argsused int main(int argc, char* argv[]) // Wygenerowany kod nie jest nam do niczego potrzebny, zastpujemy go własnym. Kompilowanie i uruchamianie projektu Plik wykonywalny (*.exe) tworzony przez Buildera, zawsze bdzie miał tak sam nazw, jak projekt. Domylnie projekt uzyskuje nazw Projectnumer_porzdkowy (jeli to pierwszy projekt, numer_porzdkowy bdzie równy 1). Projekt mona zapisa pod dowoln nazw : File > Save Project as... Zakładajc, e to nasz pierwszy projekt, Builder zada kolejno nazwy pliku ródłowego (domylnie Unit1.cpp) i nazwy pliku projektu (domylnie Project1.bpr). Plik wykonywalny uzyskamy poleceniem: - Project > Make Project1 [skrót Ctrl+F9] - kompilator przetworzy tylko pliki, zmodyfikowane przez nas od dokonania ostatniej kompilacji [ten sam efekt uzyskamy wydajc polecenie uruchomienia naszego programu - Run [skrót F9] (przycisk )]. Oczywicie Run po kompilacji dodatkowo uruchomi nasz program. - Project > Build Project1 [skrót F7] kompilator przetwarza ponownie wszystkie pliki projektu

3 Otwieranie ju istniejcego pliku z kodem ródłowym 1 (*.cpp) Prac musimy rozpocz od polecenia File>Close All. Pominicie tego kroku jest czstym błdem. Dlaczego? Jeli włanie uruchomilimy C++ Buildera, utworzony jest projekt przeznaczony dla aplikacji z interfejsem graficznym (porównaj: Uruchomienie programu C++ Builder) i skompilowanie naszego kodu ródłowego nie bdzie dla takiego projektu moliwe. Jeli otwarty jest projekt przeznaczony dla konsoli otwarcie naszego kodu ródłowego w tym projekcie nic nie da, C++ Builder w dalszym cigu bdzie kompilował stary plik ródłowy. Przykład: Utwórz nowy projekt: File>Close all; File>New>Other>Console Wizard. Jako kod ródłowy umie nastpujcy program: cout<<"a"; system("pause"); Teraz zapisz projekt [File>Save Project as...] pod nazw test.bpr [a plik ródłowy jako test.cpp]. Teraz otwórz program notatnik, wprowad nastpujcy kod: cout<<"b"; system("pause"); i zapisz plik jako test2.cpp w katalogu, w którym zostały zapisane pliki test.cpp i test.bpr. Zamknij w Builderze okno Edytora kodu: Teraz otwórz plik test2.cpp [File>Open...]. Uruchom program [F9]. Jaki komunikat został wywietlony na konsoli? Otwieranie pliku projektu Project Manager Aby otworzy zapisany plik projektu naley wybra polecenie File>Open Project... [Ctrl+Shift+o], wyszuka plik projektu i zatwierdzi. Po otwarciu projektu musimy sami otworzy okno Edytora kodu. Naley otworzy narzdzie Project Manager - View>Project Manager [skrót Ctrl+Alt+F11], a nastpnie rozwin wzeł o nazwie NazwaProjektu.exe i otworzy plik z kodem ródłowym: i ju moemy zacz prac z naszym programem. 1 Przyjmujemy, e jest to kod aplikacji przeznaczonej do wykonywania z poziomu konsoli

4 "!# Najprostszy program w C++ ma posta: Kady program C++ przeznaczony dla konsoli musi zawiera funkcj main (główna funkcja programu, od niej powłoka rozpoczyna wykonywanie programu), zwracajc (do powłoki systemu operacyjnego) warto typu int (integer liczba całkowita 2 lub 4 bajtowa [zalenie od architektury procesora]). Przedstawiony powyej program składa si wyłcznie z definicji funkcji main. Ciało funkcji, zawarte pomidzy nawiasami klamrowymi, składa si z jednej instrukcji: return 0 zakoczonej rednikiem. W jzyku C++ (w przeciwiestwie do np. Visual Basic-a) wikszo instrukcji musi by zakoczonych rednikiem. Instrukcje, których nie koczymy rednikiem zostan szczegółowo omówione póniej. Przyjmijmy, e nasz drugi program ma wywietli na konsoli tekst Jestem Twoim drugim programem. Skorzystamy z obiektu cout (console output), który kieruje wszystkie dane wysłane do niego na standardowe wyjcie (zwykle jest to konsola, ale istnieje moliwo przekierowania strumienia wyjcia do pliku lub urzdzenia peryferyjnego). Obiekt cout jest instancj klasy ostream (output stream strumie wyjcia ). Obiekt ten jest tworzony automatycznie podczas uruchomienia programu, jeli dołczymy odpowiedni standardowy plik nagłówkowy przy uyciu dyrektywy preprocesora (która zaczyna si od znaku # i koczy wraz z kocem linii):. Dyrektywa wymaga wykonania pewnego działania zanim program zostanie przetłumaczony na kod maszynowy. Preprocesor włcza (wstawia) zawarto wymienionego pliku (w tym przypadku iostream), dokładnie w miejscu, gdzie pojawia si linia #include. Zanim bdziemy mogli skorzysta z obiektu cout, musimy wstpnie omówi pojcie przestrzeni nazw (namespace). Przestrze nazw jest narzdziem umoliwiajcym uniknicie kolizji nazw zmiennych, stałych, funkcji i obiektów. Do elementów nalecych do danej przestrzeni nazw moemy si dosta tylko, jeli poinformujemy kompilator, e dany identyfikator naley do okrelonej przestrzeni nazw. Na przykład wszystkie identyfikatory standardowej biblioteki s zawarte w przestrzeni nazw std. Moemy si do nich odwoływa na trzy sposoby (przykłady dla obiektu cout): - za pomoc dyrektywy using, np: coutdalszy cig instrukcji; - za pomoc kwalifikatora ::, np.: std::coutdalszy cig instrukcji; - za pomoc deklaracji using: using std::cout; coutdalszy cig instrukcji; My bdziemy si posługiwa pierwsz metod dyrektyw using. Aby przesła komunikat Jestem Twoim drugim programem do obiektu cout, który wyle go na konsol, uyjemy operatora << (operator wstawienia - insertion). Odpowiednia instrukcja ma posta: cout<< Jestem Twoim drugim programem ;. Nasz drugi program bdzie miał zatem posta: //dyrektywa preprocesora dołczajca plik nagłówka iostream /*udostpnienie wszystkich elementów przestrzeni nazw std za pomoc dyrektywy using */ //definicja funkcji main() - pocztek cout<< Jestem Twoim drugim programem ; //definicja funkcji main() - koniec

5 W powyszym kodzie pojawiaj si dwa nowe elementy : // symbol komentarza nakazujcy kompilatorowi zignorowanie wszystkich znaków od miejsca jego wystpienia do koca linii /*...*/ symbol /* nakazuje kompilatorowi zignorowa wszystkie znaki a do sekwencji koczcej komentarz: */ - ten rodzaj komentarza moe obejmowa kilka linii kodu Jeszcze jedna uwaga wykonywanie instrukcji zawartych w ciele funkcji (w naszym przypadku funkcji main) koczy si w momencie wykonania instrukcji return. Oznacza to, e dla cigu instrukcji //definicja funkcji main() cout<< Jestem Twoim pierwszym programem ; instrukcja cout<< Jestem Twoim pierwszym programem ; nigdy nie zostanie wykonana, bo po instrukcji program zwraca sterowanie do powłoki systemu operacyjnego (BCB: Warning: unreacheable code ). Okno konsoli zamknło si natychmiast po zakoczeniu wykonywania programu. Jeli chcemy wstrzyma wykonywanie programu do momentu wcinicia dowolnego klawisza, moemy posłuy si funkcj getch(). Aby jej uy musimy załczy plik nagłówka conio (patrz zadanie 5). UWAGA: conio nie jest bibliotek standardow ANSI/ISO C++! Inny sposób: system("pause"); - wymaga tylko biblioteki iostream. $%%& Przyjmijmy, e chcemy wypisa na konsoli tekst: Napis w pierwszej linii. Napis w drugiej linii. Aby przej do nowej linii moemy posłuy si specjalnym manipulatorem strumieni wyjcia endl, wysyłajcym znak koca linii do strumienia: cout<< Napis w pierwszej linii. <<endl<< Napis w drugiej linii. ; Jak wida na powyszym listingu do obiektu cout moemy wysła dowoln liczb wyrae poprzedzonych operatorem <<. Równowany jest zapis: cout<< Napis w pierwszej linii. <<endl << Napis w drugiej linii. ; //instrukcja moe obejmowa kilka wierszy! Identyczny efekt uzyskamy korzystajc ze specjalnej zbitki znaków \n: cout<< Napis w pierwszej linii.\nnapis w drugiej linii. ; Jeli z jakich przyczyn (np. dla lepszej przejrzystoci kodu) chcielibymy umieci tekst wysyłany do obiektu cout w kilku liniach, moemy to zrobi take w nastpujcy sposób: cout<< Napis w pierwszej linii.\n Napis w drugiej linii. ; Powyszy kod jest poprawny. Preprocesor sam połczy nastpujce po sobie teksty zawarte w cudzysłowach (okrelane dalej jako stałe tekstowe lub łacuchy tekstowe), jeli s oddzielone spacj, znakiem tabulacji, kocem linii lub pust lini. Linia moe by zawsze przedłuona, jeli jej ostatnim znakiem (czyli poprzedzajcym znak koca linii) jest znak \ : cout<< Napis w pierwszej linii.\n\ Napis w drugiej linii. ; Wicej specjalnych sekwencji rozpoczynajcych si od znaku \ (escape sequences) zawiera tabela: Tabela 1 Wybrane sekwencje specjalne. Sekwencja Efekt \a Sygnał dwikowy \b backspace \t Tabulacja pozioma \n Przejcie do nowego wiersza \r Powrót karetki (strumie zaczyna pisa od pocztku biecego wiersza)

6 \ Cudzysłów \ Apostrof \?? \\ Ukonik \ \0 Znak koca łacucha tekstowego \xhh Kod znaku ASCII (hexadecymalnie) \888 Kod znaku ASCII (oktalnie) Do obiektu cout moemy wysyła take pojedyncze znaki: cout<<'a'; oraz liczby: cout<<121; ' 1. Napisz program BANNER drukujcy na ekranie napis: # # # # # # ##### ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ###### # # # # # # # # # # ## ## # # # # #### 2. Napisz program, który wywietli na konsoli Twoj wizytówk: ****************************** " " " Imi Nazwisko " " wiek: 00 lat(a) " " " ****************************** 3. Napisz program, który wywietli na konsoli Twoje inicjały w formacie: * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * 4. Popraw błdy w kodzie: */wyt wzrok i znajd??? szczegółów :-)// #include <stream> int main cout<< Jeli, cout>> program wywietli ; cout<< endl; cout<< ten tekst, << moesz zrobi sobie przerw. <<endl. Return 0; 5. Co wywietli na konsoli ten program? Skorzystaj z Tabela 1 Wybrane sekwencje specjalne. #include <conio> //UWAGA! conio nie jest standardow bibliotek ANSI/ISO C++!!! cout<<"\n1\n\t2\r3";

7 getch(); /* to jest funkcja z biblioteki conio stosowanie jej nie jest zalecane inne rozwizanie: system("pause"); //wysyła do powłoki komend systemow pause */ 6. Napisz program, który bdzie zwracał nastpujc tabel ( == \xbe): Ponisze kursy obowizuj od dnia : Kraj Symbol Waluta Kurs Kurs waluty kupna sprzeday Australia AUD 2,8111 2,8679 Czechy CZK 0,1446 0,1476 Dania DKK 0,6243 0,6369 Estonia EEK 0,2965 0,3025 Japonia JPY 3,6686 3,7428 Kanada CAD 3,0324 3, Napisz program, który narysuje jeden z obrazków: _. `., ( ((_( (_() \'-:--:-.,'` '- -'-----'-- -' b ,-, _/ \/ `-/ ) (,-,`-'_/ _/ `W-mm-W' _/ / \ / /`-'/ _/ WW / / / / /

Modu 1 rodowisko programistyczne

Modu 1 rodowisko programistyczne MODU 1 RODOWISKO PROGRAMISTYCZNE 2 Modu 1 rodowisko programistyczne Zawarto jednostki Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: uruchomi prost aplikacj z wykorzystaniem konsoli lub rodowiska programistycznego

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !"! " #$%& $$'()*+'$%,)-#! #$!$ $!!%&" -$$!.$$&%$! /0 /10!2$ Czcionka o stałej szerokoci Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. Czcionka o stałej szerokoci pogrubiona Podaje

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii 1987 1987 bez ś pliki obok z Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zaj przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: W02007

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o WSH

1. Podstawowe informacje o WSH 1. Podstawowe informacje o WSH 1 Do pisania skryptów nie jest potrzebny aden specjalizowany edytor. Mona wykorzysta dowolny edytor tekstowy /np. Notatnik/ a nastpnie zapisywa pliki z odpowiednim rozszerzeniem

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Java w Internecie 1. Gosling J., Joy B, Steele G., The Java Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja jzyka)

Java w Internecie 1. Gosling J., Joy B, Steele G., The Java Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja jzyka) Java w Internecie 1 Krótka historia Javy JAVA W INTERNECIE 1990 - Bill Joy w raporcie Further sugeruje firmie SUN stworzenie rodowiska obiektowego na bazie C++, 1991 - W ramach projektu Green powstaje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Programowanie Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia praca ze środowiskiem, tworzenie i uruchomienie programu, struktura programu, deklaracje i definicje typy standardowe,

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo