Pomoc techniczna licencje edukacyjne Stycze 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomoc techniczna licencje edukacyjne Stycze 2006"

Transkrypt

1 Pomoc techniczna licencje edukacyjne Stycze 2006 ESRI Polska sp. z o.o., Pu awska 107, Warszawa tel: , fax: ,

2

3 SPIS TRE CI Pomoc techniczna licencje edukacyjne...1 Pomoc techniczna...5 Zakres...5 Wy czenia...6 Jakie informacje przygotowa przed zg oszeniem problemu?...6 Dost p do pomocy technicznej...7 Kontakt telefoniczny...8 Faks lub poczta elektroniczna...8 Czas reakcji...8 Pomoc on-line...8 Serwisy www prowadzone przez ESRI Inc...8 Baza Wiedzy...8 Listy mailingowe: ESRI-L oraz ArcVIEW-L...9 Dost pno...9 Periodyki u ytkowników oprogramowania ESRI...9 ArcUser...9 ArcNews...9 Serwis oprogramowania z rodziny ArcGIS...10 Serwis gwarancyjny...10 Serwis dla licencji typu SITE LICENSE...10 Serwis Postanowienia pogwarancyjny...10 cowe ko...11 Ograniczenia w wiadczeniu pomocy technicznej...11

4

5 Pomoc techniczna Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotycz ce zakresu wiadczonych us ug oraz sposobu kontaktowania si z pomoc techniczn ESRI Polska. Zakres Pomoc techniczna zagwarantowana w serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dotyczy wy cznie problemów zwi zanych z nieprawid owym dzia aniem niezmodyfikowanego oprogramowania: Dla pakietów typu ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, ArcInfo oraz rozszerzenia ArcGIS) instalacj oprogramowania z rodziny ArcGIS Desktop, problemów technicznych wynik ych w trakcie u ytkowania narz dzi, dnym dzia aniem aplikacji wchodz cych w sk ad ArcGIS. Dla oprogramowania ArcIMS: instalacj ArcIMS, problemów technicznych wynik ych w trakcie u ytkowania narz dzi, dnym dzia aniem aplikacji wchodz cych w sk ad pakietu ArcIMS. Dla oprogramowania ArcSDE: instalacj ArcSDE, problemów technicznych wynik ych w trakcie u ytkowania narz dzi, dnym dzia aniem aplikacji wchodz cych w sk ad pakietu ArcSDE. Dla oprogramowania ArcGIS Server instalacj ArcGIS Server, problemów technicznych wynik ych w trakcie u ytkowania narz dzi, dnym dzia aniem aplikacji wchodz cych w sk ad pakietu ArcGIS Server. Dla oprogramowania ArcGIS Engine instalacj ArcGIS Server, problemów technicznych wynik ych w trakcie u ytkowania narz dzi, dnym dzia aniem aplikacji wchodz cych w sk ad pakietu ArcGIS Server. Dla oprogramowania ArcPad Application Builder instalacj ArcPad Application Builder, problemów technicznych wynik ych w trakcie u ytkowania narz dzi, - 5 -

6 Wy czenia Pomoc techniczna zagwarantowana w serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym nie obejmuje zagadnie zwi zanych z problemami merytorycznymi oraz: tworzeniem w asnych aplikacji desktopowych i internetowych, programowania skryptów VisualBasic for Applications, AML lub Python programowania przy wykorzystaniu HTML, Javascript, DHTML, ASP, ColdFusion, Java, VB problemów zwi zanych z opracowaniem technologii produkcyjnej problemów zwi zanych z opracowaniem technologii wdro enia konfiguracj systemu inn ni konieczna do uruchomienia us ugi, jak równie problemów zwi zanych z dostosowaniem ArcSDE potrzeb u ytkownika (tuning) Pomoc w wypadkach wymienionych powy ej oferowana jest w ramach konsultacji technicznych, których warunki ustalane s z konsultantem bran owym. Jakie informacje przygotowa przed zg oszeniem problemu? Wszystkie zg oszenia, niezale nie od sposobu kontaktu zawiera powinny kompletn i wyczerpuj informacj na temat problemu, w szczególno ci: Dla oprogramowania ArcGIS Desktop ( ArcView, ArcEditor, ArcInfo oraz rozszerze ArcGIS): typ platformy sprz towej, typ urz dze peryferyjnych i wersj sterowników (je li problem dotyczy wspó pracy aplikacji z tymi urz dzeniami), wersj systemu operacyjnego wraz z informacj o zainteresowanych SP, typ i wersj pakietu ArcGIS Desktop, w której wyst pi problem, wraz z informacj o zainteresowanych SP opis problemu, numer identyfikacyjny u ytkownika (numer klienta) Dla oprogramowania ArcIMS: typ platformy sprz towej, typ i wersj systemu operacyjnego, zainstalowane dodatkowe komponenty wersj ArcIMS, w której wyst pi problem, opis problemu, numer identyfikacyjny u ytkownika (numer klienta) Dla oprogramowania ArcSDE: - 6 -

7 typ platformy sprz towej, typ i wersj systemu operacyjnego, oraz bazy danych wersj ArcSDE, w której wyst pi problem, opis problemu, numer identyfikacyjny u ytkownika (numer klienta) Dla oprogramowania ArcGIS Server typ platformy sprz towej, typ i wersj systemu operacyjnego, zainstalowane dodatkowe komponenty wersj ArcGIS Server, w której wyst pi problem, opis problemu, numer identyfikacyjny u ytkownika (numer klienta) Dla oprogramowania ArcGIS Engine typ platformy sprz towej, typ i wersj systemu operacyjnego, zainstalowane dodatkowe komponenty wersj ArcGIS Engine, w której wyst pi problem, opis problemu, numer identyfikacyjny u ytkownika (numer klienta) Dla oprogramowania ArcPad Application Builder typ platformy sprz towej, typ i wersj systemu operacyjnego, zainstalowane dodatkowe komponenty wersj ArcPad Application Builder, w której wyst pi problem, opis problemu, numer identyfikacyjny u ytkownika (numer klienta) Dost p do pomocy technicznej Pracownicy dzia u pomocy technicznej ESRI Polska s do Pa stwa dyspozycji w dni robocze w godzinach :30. Zg oszenia problemu mo na dokona on-line w Systemie Pomocy Technicznej (http://support.esripolska.com.pl ), kontaktuj c si telefonicznie ( ) lub wysy aj c faks ( )

8 Kontakt telefoniczny Aby zg osi problem telefonicznie, nale y zadzwoni pod numer Ka de zg oszenie jest rejestrowane przez pracownika dzia u technicznego pod unikalnym numerem, na który nale y si powo ywa w kolejnych kontaktach w tej samej sprawie. Je eli specjalista nie jest dost pny w chwili zg oszenia problemu, zdarzenie zostaje odnotowane, a u ytkownik poinformowany telefonicznie, gdy specjalista rozpocznie prac nad zg oszeniem. Faks lub poczta elektroniczna ytkownicy, którzy nie mog zg osi problemu telefonicznie, maj mo liwo wys ania faksu pod numer lub za po rednictwem Systemu Pomocy Technicznej on-line dost pnego pod adresem Zg oszenia przyjmowane s ca dob. Faksy i zg oszenia w systemie on-line, które dotr do ESRI Polska pomi dzy 16:30 a 8:30 zrealizowane zostan nast pnego dnia roboczego. U ytkownicy zg aszaj cy problemy w opisany powy ej sposób poinformowani zostan o numerze sprawy oraz terminie rozpocz cia prac nad rozwi zaniem problemu. Czas reakcji Czas konieczny na opracowanie rozwi zania zale y od z ono ci zg oszonego problemu i czasu koniecznego na jego odtworzenie w warunkach laboratoryjnych. W wi kszo ci przypadków pracownicy dzia u technicznego b w stanie udzieli pomocy w przeci gu 24 godzin. Je eli rozwi zanie problemu wymaga uzyskania dodatkowych informacji od u ytkownika lub konsultacji ze specjalistami w ESRI Redlands (USA), czas rozwi zania problemu mo e zosta wyd ony do 5 lub wi cej dni roboczych. Je eli zg oszony problem dotyczy b dów w dokumentacji lub b dów w oprogramowaniu wymagaj cych ingerencji w kod aplikacji, rozwi zanie problemu mo e zosta odsuni te w czasie do momentu wydania nast pnej wersji produktu lub pojawienia si odpowiedniej poprawki. Pomoc on-line Serwisy www prowadzone przez ESRI Inc. Informacje o nowych wersjach oprogramowania, uaktualnieniach i poprawkach, dokumenty techniczne, a tak e grupy dyskusyjne* i listy mailingowe* dost pne s ca dob. *ESRI Inc nie bierze odpowiedzialno ci za tre ci umieszczane na grupach dyskusyjnych i listach mailingowych przez u ytkowników tych kana ów. Baza Wiedzy Pod adresem gromadzone s materia y dotycz ce u ytkowania poszczególnych produktów z rodziny ArcGIS, "tips and tricks" oraz odpowiedzi na najcz ciej zadawane pytania. Ten rodzaj - 8 -

9 informacji jest weryfikowany przez pracowników ESRI Inc. Informacje dost pne w tym serwisie publikowane s wy cznie w j zyku angielskim. Listy mailingowe: ESRI-L oraz ArcVIEW-L ytkownicy dysponuj cy dost pem do poczty elektronicznej maj mo liwo subskrypcji list mailingowych ESRI- L oraz ArcView-L. Dzia anie listy mailingowej polega na rozsy aniu do subskrybentów zapyta innych zarejestrowanych ytkowników. Jest to doskona e ród o informacji z pierwszej r ki od osób, które spotka y si z danym problemem i ju go rozwi za y. Aby si zarejestrowa nale y wys na adres list, zawieraj cy ci g znaków "subscribe esri-l" (lub "subscribe arcview-l"). W odpowiedzi subskrybent otrzymuje list z informacjami o sposobie korzystania z listy. Listy mailingowe dost pne s wy cznie w j zyku angielskim. Dost pno Zasoby internetowe dost pne s 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu. ESRI Inc. nie pobiera adnych op at za korzystanie z serwisów internetowych, bazy wiedzy oraz grup dyskusyjnych i list mailingowych. Cz zasobów jest dost pna dopiero po za eniu konta u ytkownika ( tzw. global account). Periodyki u ytkowników oprogramowania ESRI ArcUser i ArcNews, kwartalniki wydawane przez ESRI,Inc. skierowane s do u ytkowników oprogramowania ESRI. Oba periodyki dost pne s bezp atnie. U ytkownicy zainteresowani bezp atn subskrypcj proszeni s o kontakt z dzia em sprzeda y ESRI Polska. ArcUser ArcUser jest magazynem o profilu technicznym, ka dorazowo po wi conym wybranej grupie zastosowa GIS, zawieraj cym opisy rozwi za problemów technicznych, kursy programowania nowej funkcjonalno ci oraz opisy ciekawych wdro na ca ym wiecie. ArcNews ArcNews jest kwartalnikiem informacyjnym przeznaczonym dla wszystkich u ytkowników oprogramowania ESRI. Zawiera informacje o ciekawych, nietypowych wdro eniach, relacje z wydarze które mia y ju miejsce oraz zapowiedzi tych, które dopiero si odb

10 Serwis oprogramowania z rodziny ArcGIS Serwis gwarancyjny W cen licencji edukacyjnych wliczony jest roczny serwis gwarancyjny *. Na miesi c przed ko cem okresu serwisowego, zostaniecie Pa stwo poinformowani o mo liwo ci przed enia serwisu na kolejny rok. W ramach serwisu dla oprogramowania z rodziny ArcGIS u ytkownikowi przys uguje: bezp atna aktualizacja oprogramowania, dost p do pomocy technicznej wiadczonej przez pracowników dzia u technicznego ESRI Polska, dost p do systemu wsparcia technicznego on-line i grup dyskusyjnych, bezp atne publikacje wydawane przez ESRI Press, dla licencji ArcGIS Master Lab Kit, Campus Pak, ArcView Site Licnese, ArcGIS Site License roczny kredyt na kursy oferowane w ramach portalu Virtual Campus Serwis dla licencji typu SITE LICENSE Zasady udzielania pomocy technicznej dla instytucji b cych u ytkownikami licencji typu SITE License opisane s w odr bnym dokumencie. Serwis pogwarancyjny Aby zachowa przywileje serwisowe po up ywie terminu obowi zywania serwisu gwarancyjnego, nale y wykupi us ug serwisu pogwarancyjnego. Aby zachowa wszystkie przywileje zwi zane z serwisowaniem aplikacji musi by zachowana ci wykupionej us ugi serwisu pogwarancyjnego. * Nie dotyczy to licencji indywidualnych ArcView 3.x, ArcView 9.x wraz z rozszerzeniami oraz rocznych licencji studenckich

11 Postanowienia ko cowe Aby unikn nieporozumie w czasie kontaktu z pracownikami pomocy technicznej ESRI Poska prosz pami ta, e Bezp atny serwis gwarancyjny poszczególnych produktów z rodziny ArcGIS przys uguje przez pierwsze 12 miesi cy od momentu uzyskania kodów licencji lub pliku autoryzacyjnego ( dotyczy: ArcGIS Desktop, ArcIMS, ArcSDE) lub w okresie 12 miesi cy liczonych od dnia wysy ki oprogramowania z ESRI Inc plus 30 dni (dotyczy licencji pojedynczych ArcGIS Desktop oraz licencji ArcGIS Engine, ArcGIS Server). Po up ywie tego terminu, aby zachowa przywileje serwisowe nale y wykupi us ug serwisu pogwarancyjnego. Aby zachowa wszystkie przywileje zwi zane z serwisowaniem aplikacji musi by zachowana ci wykupionej us ugi serwisu pogwarancyjnego. Dla nast puj cych licencji edukacyjnych nie jest wiadczona us uga serwisu: o Licencje indywidualne ArcView 3.x oraz odpowiednich rozszerze, ArcView 9.x wraz z rozszerzeniami, ArcPad, o Licencja studencka ArcView 9.x wraz z rozszerzeniami, Map Objects o Licencja typu Lab Kit dla ArcPad, Ceny i warunki serwisu oraz wiadczenia us ug pomocy technicznej mog ulec zmianie. W celu uzyskania aktualnych informacji nale y kontaktowa si z dzialem sprzeda y ESRI Polska lub konsultantem bran owym. Wniesione op aty serwisowe nie podlegaj zwrotowi Wcze niejsze wersje oprogramowania nie mog by przekazywane ani sprzedawane innym osobom lub instytucjom. Komplet stanowi wersja podstawowa oprogramowania oraz przyznane w ramach serwisu uaktualnienia. Ograniczenia w wiadczeniu pomocy technicznej Pomoc techniczna i serwis aplikacji dotycz tylko i wy cznie niezmodyfikowanego produktu z rodziny ArcGIS ESRI Polska nie prowadzi pomocy technicznej w zakresie obs ugi urz dze peryferyjnych, za wyj tkiem sytuacji, gdy wyst pi y problemy we wspó dzia aniu poszczególnych produktów ArcGIS i urz dzenia

12 ul. Pu awska 107, Warszawa, tel: , fax: ,

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga. MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model 1000 1PT Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazw "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Codzienne funkcjonowanie obywateli, instytucji

Codzienne funkcjonowanie obywateli, instytucji Samorz dowe media internetowe uwarunkowania spo eczno-prawne wdra ania wymaga WCAG 2.0 Próba diagnozy dost pno ci (web accessibility) i u yteczno ci (web usability) Krzysztof Kowalik Codzienne funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych mgr Maciej Schulz Katedra Marketingu Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych 1. Wprowadzenie Rynek

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Cz sto zadawane pytania

Cz sto zadawane pytania Cz sto zadawane pytania W tym dokumencie znajduj si odpowiedzi na wi kszo z pyta zadawanych przez u ytkowników ESPI. Je li pojawi si pytanie, na które brak tu odpowiedzi, prosimy je zawrze w zwyk ej wiadomo

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo