Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zajęcia Fakultatywne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zajęcia Fakultatywne"

Transkrypt

1 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zajęcia Fakultatywne DLA STUDENTÓW III, IV, V i VI ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2011/2012

2 Za merytoryczne przygotowanie tekstu odpowiadają pracownicy jednostek dydaktycznych Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zam..../2010 nakład... egz. tel. (22)

3 Spis treści 1. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Zakład Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej Klinika Chirurgii Dziecięcej Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SP CSK Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Klinika Pediatrii I Katedra i Klinika Kardiologii Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej I Klinicznej Katedra i Klinika Neurologii Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Fakultety pod patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych I Katedra Klinika Położnictwa i Ginekologii Zakład Psychologii Medycznej II Katedra Położnictwa i Ginekologii Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych Zajęcia z filozofii i etyki lekarskiej Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny we współpracy z Wydziałem Nauki o Zdrowiu oraz IFMSA-Poland Oddział Warszawa Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Studium Języków Obcych Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Zakład Psychologii Medycznej Katedra i Klinika Psychiatryczna

4 1. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Kierownik prof. dr hab. Robert Rudowski Warszawa, blok E, ul. Banacha 1a, tel. (0-22) faks (0-22) , Zał. 1. Plan zajęć fakultatywnych: Programowanie w Visual Basic for Applications (VBA) dla arkusza kalkulacyjnego Excel. 15 godzin ćwiczeń (5 3 godz.) Wstęp: Visual Basic for Applications (VBA) to język programowania zaimplementowany w aplikacjach pakietu Microsoft Office. VBA rozszerza możliwości tych aplikacji, a także automatyzuje pracę z dokumentami. Cel: Zapoznanie studentów z językiem programowania VBA w aplikacji Excel. Po ukończeniu kursu studenci powinni posiąść umiejętność samodzielnego pisania programów rozwiązujących różne problemy np. programowanie niestandardowych funkcji, ułatwienie w zbieraniu i przetwarzaniu danych do analiz statystycznych oraz prowadzenie zaawansowanych obliczeń numerycznych. Tematy ćwiczeń: 1. Zapoznanie z edytorem Visual Basic, pisanie kodu, uruchamianie kodu, hierarchia obiektów, właściwości obiektów i operacje wykonywane na obiektach. 2. Typy danych, zmienne, stałe, tablice, instrukcje. 3. Procedury i funkcje, kontrolowanie przebiegu programu, obsługa błędów, rodzaje błędów, debugger. 4. Formularze do wprowadzania i prezentacji danych. 5. Napisanie przykładowych aplikacji. Prowadzący: mgr Maciej Monkiewicz, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Zał. 2. Program zajęć fakultatywnych E-zdrowie (Zastosowanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w medycynie) 15 godz. (5x3godz.) seminaria. Wstęp. Definicje e-zdrowia. Globalne (WHO) i lokalne strategie rozwoju e-zdrowia (UE). Sytuacja w Polsce i możliwe strategie rozwoju. Aspekty techologiczne i medyczne. Pojęcie interoperacyjności technologicznej i semantycznej.

5 Standardy HL, DICOM. Ustandaryzowana nomenklatura medyczna. Elektroniczna historia choroby i jej standardy (CDA) Bezpieczne przesyłanie danych medycznych. Modele najlepszej praktyki w e-zdrowiu. Minimalne wymagania techniczne dla różnych specjalności. 3. Aspekty prawne i ekonomiczne e-zdrowia. 4. Zastosowanie kliniczne i opieka domowa: system obrazowania PACS, systemy wspomagania decyzji, systemy monitorowania pacjentów przewlekle chorych, czujniki i inteligentne ubiory do monitorowania, teleopieka domowa, e-recepty. 5. E-nauczanie dla lekarzy. Model systemu e-nauczania. Dostępne platformy- Moodle. Nauczanie synchroniczne i asynchroniczne. Nauczanie mieszane (blended learning). Wideokonferencje. E-nauczanie w dziedzinie zdrowia publicznego. Przekazywanie wiedzy na tematy zdrowotne obywatelom. Serwisy internetowe. Zał. 3. Tematy zajęć fakultatywnych z Podstaw Biostatystyki dla studentów I Wydziału Lekarskiego, prowadzonych w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny (5 x 3 godz. = 15 Godz. Ćwiczeń). 1. Wstęp rodzaje cech statystycznych skale pomiarowe opracowanie materiału statystycznego 2. Jednowymiarowa analiza statystyczna miary położenia miary zmienności miary asymetrii i koncentracji ocena losowości próby ocena normalności rozkładu 3. Klasyfikacja narzędzi statystycznych do oceny istotności zależności statystycznej i korelacji współczynnik korelacji Pearsona współczynnik korelacji Spearmana współczynnik korelacji Cramera zasady wyboru współczynnika 4. Klasyfikacja testów do oceny istotności różnic między populacjami testy t-studenta inne testy istotności

6 testy nieparametryczne ocena istotności różnic rozkładu cechy przy kilku warunkach (analiza wariacji, testy: qx, Kruskala-Wallisa, Friedmana) zasady wyboru testu 5. Przykładowy problem Na każdy z powyższych punktów składa się wstęp teoretyczny, część praktyczna polegająca na zastosowaniu dostępnego oprogramowania statystycznego do obliczania parametrów (np. średnia, mediana, wartości testów, poziomy istotności), prezentacja graficzna wyników oraz ich dyskusja. Prowadzący: dr Janusz Sierdziński Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Zał. 4. Kurs Podstawy oprogramowania Matlab 15 godz. seminariów (5 x 3 godz.) Cel kursu MATLAB jest środowiskiem obliczeniowym przeznaczonym dla naukowców umożliwiającym przeprowadzanie obliczeń matematycznych, analizy numerycznej, wizualizacji otrzymanych wyników (2D, 3D), jak również tworzenie algorytmów i programów. Język MATLABa jest intuicyjny i wygodny w użyciu, co sprawia, że opracowanie algorytmów jest prostsze niż w przypadku takich języków programowania jak C czy Fortran. Celem nauczania przedmiotu jest: 6. Wprowadzenie oraz zapoznanie się z podstawami obliczeń numerycznych wraz szybkim generowaniem wyników. 7. Prezentacja modułu graficznego do wizualizacji i analizy danych. 8. Obróbka i przetwarzanie danych wykorzystywanych do analiz statystycznych. 9. Zapoznanie się z środowiskiem programistycznym MATLABa. Program kursu obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną (praca z aplikacją MATLAB laboratoriach komputerowych ZIMT). Tematy zajęć: Pierwsze kroki w Matlabie, podstawowe operacje macierzowe i tablicowe. Tworzenie skryptów i współpraca z plikami danych, tworzenie plików funkcji. Wykresy w Matlabie, interfejs graficzny użytkownika. Analiza statystyczna wyników pomiarów. Przykłady obliczeń i prezentacji wyników. 3

7 Zał. 5. Plan zajęć fakultatywnych Podstawy C++ 15 godzin ćwiczeń (5 3 godz.) Wstęp: Język C++ jest jednym z najpopularniejszych języków programowania ogólnego przeznaczenia. Umożliwia pisanie programów zgodnych z paradygmatem zarówno proceduralnym jak i obiektowym. Cechuje się wysoką wydajnością kodu wynikowego oraz niezależnością od konkretnej platformy sprzętowej czy systemowej. Cel: Przygotowanie studentów do samodzielnego pisania aplikacji w języku C++. Tematy ćwiczeń: 1. Omówienie prostego programu, kompilacja i konsolidacja programu, podstawowe typy danych, stałe i zmienne, proste operacje we/wy. 2. Operatory, instrukcje. 3. Tablice, wskaźniki, funkcje. 4. Programowanie obiektowe. 5. Napisanie przykładowych aplikacji. Prowadzący: mgr Maciej Monkiewicz, 2. II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Kierownik prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski Warszawa, ul. Karowa 2, tel. (0-22) , faks , ZAJĘCIA FAKULTATYWNE DLA STUDENTÓW MEDYCYNY Z ZAKRESU ANATOMII PŁODU I i II semestr 2011/2012 Przygotowanie: Dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej Tel , fax:

8 Organizatorzy: Dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel, II Klinika Położnictwa i Ginekologii; Prof. dr hab. med. Bogdan Ciszek, Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Planowany czas: 30 godzin; I i II semestr 2011/2012 Cel programu podstawowego: Poznanie anatomii poszczególnych układów w okresie prenatalnym na podstawie preparatów anatomicznych oraz badania USG. Program zakresu podstawowego (semestr letni) 1. Budowa zarodka i płodu w pierwszym trymestrze ciąży, podstawy prenatalnej diagnostyki ultrasonograficznej: a) anatomia zarodka (do 10 tyg.) i płodu ( tyg.) b) USG tyg.: co należy obejrzeć zgodnie z międzynarodowymi zasadami Fetal Medicine Foundation. 2. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne twarzoczaszki i układu szkieletowego. 3. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne ośrodkowego układu nerwowego 4. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne klatki piersiowej z wyłączeniem serca płodu. 5. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne przewodu pokarmowego i układu moczowo- płciowego płodu. 6. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne układu krążenia płodu. 7. Zajęcia podsumowujące. Program zakresu rozszerzonego. (semestr zimowy) 1. Nowe metody USG stosowane w prenatalnej diagnostyce. 2. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne wad ośrodkowego układu nerwowego płodu. 3. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne wad twarzoczaszki i układu szkieletowego płodu. 4. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne wad klatki piersiowej (z wyłączeniem układu krążenia) oraz. przewodu pokarmowego płodu. 5. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne wad układu moczowo płciowego. 6. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne wad układu krążenia płodu. 7. Zasady udzielania porad pre- i perinatalnych, rozmowa z pacjentem warsztaty przy współudziale psychologa z Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. 5

9 3. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Kierownik prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk Warszawa, ul. Chałubińskiego 5, tel./faks (022) Fakultet będzie się składał z części wykładowej i ćwiczeniowej. Wykłady będą dotyczyć najnowszych projektów łączących biologię molekularną z medycyną praktyczną 1. Projekt sekwencjonowania genomu człowieka (Human Genome Project)- nadzieje i niebezpieczeństwa 1h 2. Sygnatury genowe wykorzystanie wysokoskalowych technik badania ekspresji genów 1h 3. Kod histonowy - nowy poziom regulacji ekspresji genów. 1h 4. Czy istnieją geny człowieczeństwa? 1h 5. Projekt proteomu jakie ma znaczenie w medycynie 1h 6. Projekt kinomu znaczenie w terapii 1h Część ćwiczeniowa wprowadzi studentów w podstawową metodykę badań laboratoryjnych w zakresie biologii molekularnej: tj. 1. Hodowla komórkowa 3h 2. Metody izolacji i badania RNA 3h 3. Metody izolacji i badania DNA 3h 4. Badanie ekspresji białek metodą Western blotting 3h 5. Przesiewanie, trypsynizacja komórek, sporządzanie pożywek, mrożenie komórek, obchodzenie się ze sterylnymi cieczami i specyfika pracy pod laminarem 3h 6. Praktyczna izolacja DNA, RNA, żel agarozowy, praca z bromkiem etydyny 3h 7. PCR, RT PCR, Taq man 3h 8. Western blotting w praktyce: 3h UWAGA: Ze względu na specyfikę tych zajęć, grupy ćwiczeniowe nie mogą być bardziej liczne niż 5 osób. Ilość godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia SUMA 6h 24h 30h 6

10 4. Zakład Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej Kierownik dr Maria Mularczyk-Bal Warszawa, ul. Oczki 3, tel. (0-22) , faks , Zajęcia fakultatywne dla studentów: III, IV, V i VI roku I Wydziału Lekarskiego. Jednostka dydaktyczna: Zakład Epidemiologii IMS WUM. 1. Biostatystyka zaawansowane metody statystyczne (15 godzin) Celem zajęć jest uzyskanie umiejętności prawidłowego powiązania problemów medycznych z metodami statystycznymi: dobór testów, interpretacja wyników w oparciu o poziom istotności lub przedziały ufności, ocena siły związku w oparciu o współczynnik korelacji, iloraz szans (odds ratio) i ryzyko względne (relative risk). Powyższe metody zostaną omówione w kontekście planowania schematów badania. Uzyskana wiedza pozwoli na krytyczne czytanie artykułów, odniesienie się do stosowanej metodologii oraz umożliwi posługiwanie się metodami analiz wieloczynnikowych takich, jak: analiza wariancji (ANOVA), analiza regresji, analiza logistyczna i analiza przeżyć. 2. Biostatystyka praktyczne obliczenia na komputerze (15 godzin) Celem zajęć będzie uzyskanie umiejętności prawidłowego tworzenia własnych baz danych oraz wykonywania na nich obliczeń natury statystycznej przydatnych w badaniach klinicznych prowadzonych przez studentów w ramach kół naukowych. Obliczenia będą prowadzone w wiodącym systemie używanym do obliczeń w badaniach klinicznych (clinical trias). 3. Epidemiologia kliniczna (15 godzin) Zajęcia przeznaczone są dla osób, które znają podstawy biostatystyki. Celem tych zajęć będzie wdrożenie studentów do pracy polegającej na samodzielnym opracowaniu materiału pochodzącego z badań klinicznych. Głównymi narzędziami w tej pracy będą poznane wcześniej podstawowe metody statystyczne, które będą stosowane w środowisku Systemu SAS. Nacisk będzie położony na samodzielny opis wyników, prawidłowy dobór metod i poprawne formułowanie wniosków w oparciu o uzyskane wyniki statystyczne i samodzielnie znalezioną literaturę. 7

11 5. Klinika Chirurgii Dziecięcej Kierownik prof. dr hab. Andrzej Kamiński Warszawa, ul. Marszałkowska 24, tel. (0-22) , fax (0-22) , Program zajęć fakultatywnych (30 godz.) z chirurgii dziecięcej: praca na bloku operacyjnym, praca na Chirurgicznej Izbie Przyjęć, praca w Klinice/Oddziale. Osobą odpowiedzialną za zajęcia fakultatywne w Klinice chirurgii dziecięcej I WL jest dr n med. Krzysztof Ebinger Tel. Kontaktowy Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SP CSK Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Szmidt Warszawa, ul. Banacha 1a, tel. (0-22) , fax (0-22) , Zajęcia w wymiarze 30 godzin dla studentów I Wydziału Lekarskiego w systemie zblokowanym, składają się z części teoretycznej oraz z zajęć praktycznych (udział w operowaniu z zakresu chirurgii naczyń i chirurgii transplantacyjnej). Planowana jest realizacja następujących tematów: 1. Ostre i przewlekłe niedokrwienie kończyn i ich leczenie. 2. Tętniaki aorty brzusznej nowe metody leczenia operacyjnego. 3. Diagnostyka chorób naczyń. 4. Choroby żył i układu limfatycznego (diagnostyka, leczenie i powikłania). 5. Zakrzepica naczyń, zespół pozakrzepowy. 6. Przeszczepianie narządów (nerek, trzustki). 7. Zaliczenie zajęć. 8

12 7. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Kierownik prof. dr hab. Leszek Pączek Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, tel. (022) , faks (022) ZAJĘCIA FAKULTATYWNE DLA STUDENTÓW MEDYCYNY Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI CHORÓB NEREK I i II semestr 2011/2012 Przygotowanie: Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek Organizatorzy: Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek Dr n. med. Irena Bartłomiejczyk Dr n. med. Mariusz Niemczyk Planowany czas: 15 godzin; 5 seminariów; I i II semestr 2011/2012 Cel programu podstawowego: Poznanie nowoczesnych metod diagnostycznych w nefrologii. Program: 1. Proteomika w chorobach nerek. 2. Diagnostyka wielotorbielowatości nerek. 3. Nowe metody oceny czynności nerek (NGAL, cystatyna C). 4. Diagnostyka obrazowa chorób nerek. 5. Zaawansowane produkty glikacji białek (AGE s) w nefrologii. 8. Klinika Pediatrii Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Hanna Szajewska Warszawa, ul. Działdowska 1/3, tel. (0-22) , fax (0-22) , 1. PODSTAWY EBM, CZYLI MEDYCYNY OPARTEJ NA DANYCH NA- UKOWYCH (30 godzin) Cele Po zakończeniu warsztatów uczestnik powinien umieć: zadać pytanie kliniczne wyszukać i dokonać selekcji wiarygodnej informacji 9

13 ocenić informację o metodzie leczenia podjąć decyzję kliniczną na podstawie uzyskanej informacji wiedzieć co to jest przegląd systematyczny i metaanaliza umieć opracować strategię wyszukiwania piśmiennictwa do przeglądu systematycznego znać zasady pisania publikacji naukowej umieć przygotować streszczenie i prezentację naukową Zespół prowadzący Prof. Hanna Szajewska Dr med. Andrea Horvath Dr med. Piotr Dziechciarz Dr med. Marek Ruszczyński Dr Anna Chmielewska Dr Bernadeta Patro Gołąb PLAN ZAJĘĆ Temat Powitanie, wyjaśnienie celu warsztatów Wprowadzenie do EBM Oczekiwania uczestników Krok 1 Pytanie kliniczne (PICO) Zajęcia praktyczne w grupach Krok 2 Wyszukiwanie i selekcja informacji Zajęcia praktyczne w grupach Podsumowanie Krok 3 Ocena informacji o metodzie leczniczej Zajęcia praktyczne w grupach Krok 4 Podjęcie decyzji klinicznej Zajęcia w grupach Ogólna dyskusja Zajęcia prowadzone przez studentów powtórzenie wcześniejszych tematów Przegląd systematyczny i metaanaliza Prowadzący Wszyscy H. Szajewska Studenci A. Horvath Wszyscy M. Ruszczyński Wszyscy H. Szajewska Wszyscy P. Dziechciarz Wszyscy Wszyscy Studenci H. Szajewska 10

14 Temat Jak przygotować protokół przeglądu systematycznego? Strategia wyszukiwania Jak napisać publikację naukową? Jak napisać streszczenie na zjazd? Jak przygotować prezentację? Ogólna dyskusja podsumowanie ankieta Prowadzący A. Horvath P. Dziechciarz M. Ruszczyński H. Szajewska P. Dziechciarz A. Horvath Wszyscy 2. SZTUKA PREZENTACJI NAUKOWYCH (10 godzin) Cele Po zakończeniu warsztatów uczestnik powinien umieć: znać zasady pisania publikacji naukowej umieć przygotować streszczenie i prezentację naukową Wprowadzenie. Cel zajęć H. Szajewska Jak napisać streszczenie na zjazd? P. Dziechciarz Studenci otrzymują publikację bez abstraktu. Na podstawie publikacji opracowują Warsztaty: streszczenie na zjazd streszczenie (w 2-3 grupach, potem krotka prezentacja) Wszyscy Jak przygotować prezentację? A. Horvath Jak przygotować plakat? M. Ruszczyński Ta sama publikacja. Krótka prezentacja lub Warsztaty: prezentacja zjazdowa przygotowanie plakatu. Jw. Wszyscy Jak napisać publikację naukową? H. Szajewska Ta sama publikacja. Dyskusja, czy uwzględnione zostały wszystkie elementy. Warsztaty: ocena publikacji Porównanie z CONSORT Wszyscy Materiały dodatkowe CONSORT PRISMA STARD MOOSE. 11

15 9. I Katedra i Klinika Kardiologii Kierownik prof. dr hab. Grzegorz Opolski Warszawa, ul Banacha 1a, tel. (022) , faks ZAJĘCIA FAKULTATYWNE V, VI ROKU. PLAN ZAJĘĆ KURSU ELEKTROKARDIOGRAFIA (15 godzin) (6 kolejnych wtorków ). Semestr letni (marzec, kwiecień 2011/2012 r.). Blok D parter, ul Banacha 1a. 1 DZIEŃ: Wykład: Podstawy elektrofizjologii tkanki pobudliwej. Teoria dipolowa. Przewodzenie stanu czynnego w sercu. Teoria odprowadzeń EKG. Podstawy elektrokardiografii dedukcyjnej wg D. Sodi- Pallaresa. 2 DZIEŃ: Ćwiczenia: Wyznaczanie osi elektrycznej serca. Obliczanie podstawowych elementów elektrokardiogramu. Techniki rejestracji EKG. Artefakty zapisu. Komentarz i ocena pracy. 3 DZIEŃ: Wykład: Prawidłowy automatyzm w sercu. Bloki przewodzenia na różnych poziomach przedsionków i komór. Bloki wiązkowe. Przeciążenia i przerosty przedsionków i komór. Ćwiczenia: Odczytywanie elektrokardiogramów. 4 DZIEŃ: Wykład: Elektrofizjologiczne podstawy zaburzeń rytmu. Zjawisko re-entry, potencjały następcze wczesne i późne, patologiczny automatyzm. Ćwiczenia: Rozpoznawanie skurczów dodatkowych i częstoskurczów. 5 DZIEŃ: Wykład: Niedokrwienie serca w EKG jego stadia i dynamika. Ćwiczenia: Rozpoznawanie i lokalizacja zawałów serca. 6 DZIEŃ: Wykład: Problemy odczytywania zapisów EKG u chorych ze stymulatorami serca różnych typów. Arytmogenność stymulatorów serca. Ćwiczenia: Rozpoznawanie zaburzeń stymulacji serca i sterowania stymulatorów implantowanych. Zawał serca u chorego ze stymulatorem. Rozpoznawanie częstoskurczu u chorego ze stymulatorem. 12

16 10. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej I Klinicznej Kierownik prof. dr hab. Andrzej Członkowski Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, tel. (022) , , fax (022) , ZAJĘCIA FAKULTATYWNE Z FARMAKOLOGII KLINICZNEJ Zajęcia fakultatywne Postępy farmakologii klinicznej organizuje dr Maciej Niewada. Zajęcia (w liczbie godzin 15) odbywać się będą w sali biblioteki Katedry Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, raz w tygodniu, w czwartki w godz Zapisy w sekretariacie. Terminy wykładów i dokładna tematyka zostaną podane na początku semestru 2011/2012. Proponowana tematyka cyklu: Temat; Wykładowca Zapobieganie zakażeniom w ujęciu farmakologicznym. Iwona Korzeniewska-Rybicka Terapia alergii pokarmowej Bożena Tarchalska-Kryńska Postępu leczenia biologicznego Adam Przybyłkowski Postępy farmakoterapii chorób psychicznych Adam Płaźnik Nowe leki kardiologiczne Krzysztof J. Filipiak Postępy terapii stwardnienia rozsianego Anna Członkowska/Dagmara Mirowska Postępy leczenia udarów mózgu Anna Członkowska/Adam Kobayashi/Maciej Niewada Homeopatia i wybrane niekonwencjonalne metody farmakoterapii Józef Meszaros/Dagmara Mirowska-Guzel 13

17 11. Katedra i Klinika Neurologii Kierownik prof. dr hab. Hubert Kwieciński Warszawa, ul. Banacha 1a, tel. (0-22) , faks (0-22) , ZAJĘCIA FAKULTATYWNE Z NEUROLOGII dla I Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2011/2012 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w czwartki w godz w sali 708. Kliniki Neurologicznej wykładowca temat dr m. Kuźma Mechanizmy neurodegeneracji na postawie SLA dr D. Dziewulska Priony i choroby prionowe od szalonych krów do choroby Creutzfeldta-Jakoba dr J. Bojakowski Spastyczność jako problem kliniczny w neurologii dr A. Łusakowska Dystrofia miotoniczna nowe spojrzenie na znaną chorobę dr P. Janik Tiki obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie dr D. Dziewulska Zastosowanie technik pamięciowych (mnemotechniki) w procesie uczenia się dr I. Domitrz Goździkowa nie pomoże postępowanie w nietypowych bólach głowy dr M. Gaweł Otępienie czy starość diagnostyka różnicowa dr A. Opuchlik Stany naglące w neurologii. 10. dr A. Kostera- Neurologia wieku dziecięcego a neurologia dorosłych- różnice i podobieństwa Pruszczyk dr A. Łusakowska Nowoczesne terapie w chorobach nerwowo-mięśniowych 12. doc. B. Zakrzewska- Możliwości terapeutyczne w stwardnieniu Pniewska rozsianym dr E. Szmidt Elektrofizjologia w diagnostyce neurologicznej dr A. Łusakowska Kanalopatie genetyczne i nabyte zaburzenia kanałów jonowych prof. A. Kamińska Miopatie wrodzone 14

18 12. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Kierownik prof. zw. dr hab. med. Mieczysław Chmielik Warszawa, ul. Marszałkowska 24, tel./faks (0-22) , ZAJĘCIA FAKULTATYWNE Z OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ Zajęcia fakultatywne z laryngologii dziecięcej odbywają się w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej w czasie pełnienie dyżuru. Program zajęć umożliwia uzupełnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu otolaryngologii dziecięcej zdobytej w czasie zajęć na IV roku studiów. Udział w dyżurach laryngologicznych stwarza możliwość zdobycia podstawowych umiejętności praktycznych dotyczących przeprowadzania badania laryngologicznego u dzieci, w tym przede wszystkim badanie uszu, nosa, gardła i krtani. Program zajęć uwzględnia zagadnienia szczególnie przydatne w szkoleniu przyszłych lekarzy pierwszego kontaktu. Szczególny nacisk kładziemy na przedstawienie problemów związanych z ostrymi schorzeniami w laryngologii dziecięcej, które stanowią zagrożenie zdrowia i życia. Studenci mogą poznać podstawowe zasady różnicowania i postępowania w przypadku nagłej duszności krtaniowej, krwawienia z nosa, zakrztuszenia się lub połknięcia ciała obcego, urazu nosa i twarzoczaszki. Część zajęć poświęcona jest zagadnieniu ostrych stanów zapalnych w obrębie ucha, nosa i zatok przynosowych, gardła i krtani. Przedstawiane są podstawowe schematy leczenia tych schorzeń oraz zasady postępowania w razie powikłań, ze szczególnym uwzględnieniem stanów, których leczenie wykracza poza kompetencje lekarza pierwszego kontaktu i wymaga opieki specjalistycznej. W czasie zajęć fakultatywnych studenci mają możliwość uczestniczenia w zabiegach odbywających się w trybie ostrego dyżuru takich jak nastawienie kości nosa, paracenteza, ezofagoskopia lub bronchoskopia z usunięciem ciał obcych. Szczegółowy program zajęć obejmuje: 1. Nauka badania laryngologicznego u dziecka. Podstawowe zasady rynoskopii i otoskopii. 2. Ostre stany w laryngologii dziecięcej. krwawienia z nosa: przyczyny, postępowanie, tamponada przednia, tamponada tylna, nagła duszność krtaniowa: przyczyny, diagnostyka, różnicowanie i leczenie, ciała obce: w drogach oddechowych, w przewodzie pokarmowym, diagnostyka i postępowanie, urazy twarzoczaszki i szyi postępowanie, powikłania. 3. Ostre i przewlekłe zapalenie ucha środkowego. objawy, diagnostyka, leczenie i powikłania. 4. Ostre i przewlekłe zapalenie zatok. 15

19 - objawy, diagnostyka, leczenie i powikłania 5. Zapalenie krtani u dzieci. ostre podgłośniowe zapalenie krtani zapalenie nagłośni Liczba godzin: Fakultety pod patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno- Wychowawczych Prof. dr hab. n. med. Marka Kulusa 1. POROZUMIENIE Z PACJENTEM: KOMUNIKACJA, WZAJEMNY STO- SUNEK, PODEJMOWANIE DECYZJI Miejsce odbywania zajęć Centrum Dydaktyczne WUM przy ul. Trojdena 2a, Warszawa Do kogo adresujemy zajęcia? W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozumiejący, że dobry, bezpośredni kontakt z pacjentem stanowi istotny aspekt medycyny. Skąd potrzeba organizacji kursu o tej tematyce? Zawód medyczny wymaga szczególnej wrażliwości, empatii, zdolności do rozumienia ludzkich potrzeb i wysokiego poziomu etycznego. Trudnym i skomplikowanym sytuacjom pacjentów muszą odpowiadać szczególne umiejętności komunikacyjne osób, których opiece pacjent się oddaje. Niedostateczne porozumienie może zniweczyć nawet najbardziej kompetentne działania lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego. Cele zajęć Celem zajęć jest omówienie najważniejszych i najczęściej występujących rodzajów kontaktu z pacjentami, które stanowią dla przyszłych lekarzy, pielęgniarek i położnych największe wyzwania w relacjach z ludźmi chorymi. Będziemy zajmować się tym, jak używać języka, by dobrze rozumieć osoby potrzebujące pomocy i skutecznie im pomagać. Studenci mają nabyć wiedzę o tym, jak najlepiej wzajemnie rozumieć się z pacjentem, jak za pomocą słów zmniejszać cierpienie i rozwijać u chorych nadzieję, jak pomagać pacjentom w podejmowaniu decyzji. Będziemy starać się rozwijać przydatne na co dzień umiejętności, zajęcia będą więc składać się nie tylko z wykładów, lecz także z analizy autentycznych sytuacji i innych form warsztatowych. 16

20 Przedyskutowane zostaną również wybrane zagadnienia etyczne oraz humanistyczne problemy istoty zawodu lekarskiego w związku z postępem medycyny. Organizacja zajęć Program będzie realizowany we współpracy z Radą Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk i Centrum Onkologii. Grono wykładowców tworzą wybitni specjaliści, m. in. prof. A. Markowski (językoznawstwo), prof. M. Kulus (medycyna), ks. prof. W. Przyczyna (etyka), prof. Z. Szawarski (etyka), prof. Z. Czernicki (medycyna, Okręgowa Izba Lekarska), prof. A. Doboszyńska (medycyna, pielęgniarstwo), prof. J. Tatoń (medycyna), prof. J. Doroszewski (medycyna), dr n. med. J. Meder (medycyna, onkologia), mgr M. Kosowicz (psychoonkologia), mgr A. Doroszewska (socjologia), dr n. med. J. Jarosz (opieka paliatywna), prof. T. Parnowski (psychiatria). Opiekę nad zajęciami ze strony Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sprawuje profesor Marek Kulus, Prorektor do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych, ze strony Polskiej Akademii Nauk profesorowie Andrzej Markowski (Przewodniczący Rady Języka Polskiego) i Jan Doroszewski (Przewodniczący Komisji Języka Medycznego), ze strony Centrum Onkologii dr n. med. Janusz Meder. Kurs obejmuje 10 spotkań trwających po trzy godziny dydaktyczne. Zajęcia odbędą się w Centrum Dydaktycznym WUM oraz w klinikach i przychodniach Uniwersytetu Medycznego, Centrum Onkologii i w Hospicjum Onkologicznym, gdzie studenci będą mieli możliwość porozmawiania z pacjentami. Zaliczenie Podstawą zaliczenia będzie obecność i aktywność w trakcie zajęć. Tematyka zajęć Lp. Temat zajęć Liczba godzin wykładów Liczba godzin warsztatów 1. Komunikacja interpersonalna jak mówić, aby nas słuchali, jak słuchać, aby do nas mówili Język i kultura porozumienia z pacjentami Etyczne problemy komunikacji i stosunków z pacjentem Rola prawdy w kontakcie z pacjentem. Podejmowanie decyzji Komunikacja w zespole terapeutycznym oraz pielęgniarki i położnej z pacjentem Porozumienie lekarza z pacjentami nieletnimi i ich rodzinami Relacje z pacjentami, istota medycyny, współpraca w leczeniu Komunikacja z ludźmi chorymi na nowotwory Komunikacja w opiece paliatywnej (hospicjum) Komunikacja z pacjentami chorymi psychicznie 1 2 Ogółem

21 Kontakt: Zapisy na zajęcia w systemie elektronicznym: Telefon Kontaktowy (22) WPROWADZENIE DO INTERPRETACJI WYNIKÓW I PLANOWANIA BADAŃ PODSTAWY EPIDEMIOLOGII KLINICZNEJ I BIOSTATYSTYKI Spotkania prowadzi: dr Katarzyna Szamotulska z zespołem Czas trwania: I semestr Miejsce odbywania zajęć Centrum Dydaktyczne WUM przy ul. Trojdena 2a, Warszawa Kurs dla studentów wyższych lat studiów, doktorantów oraz pracowników nauki Cel: nauczenie podstaw samodzielnej oceny publikacji naukowych i interpretacji wyników, podstaw planowania i realizacji badań naukowych Tytuł Cel badania Badania nieeksperymentalne i eksperymentalne Wykłady z ćwiczeniami 2h 2h 2h Ćwiczenia przy komputerze Treść Rodzaje badań klinicznych z punktu widzenia celu badania: Badania etiologiczne, badania diagnostyczne, badania prognostyczne, badania interwencyjne. Definicje i przykłady Rodzaje badań klinicznych z punktu widzenia sposobu zbierania informacji. Badania opisowe: (kohortowe, kliniczno-kontrolne, przekrojowe) i badania eksperymentalne. Definicje i przykłady. Zadania problemowe Błędy systematyczne 2h 2h Błąd związany z wyborem badanej grupy (grup). Błąd związany ze sposobem zbierania informacji. Błąd związany ze zmiennymi zakłócającymi. Błędy dotyczące uogólniania. Definicje, konsekwencje błędów, sposoby unikania błędów. Przykłady. Zadania Problemowe 18

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu

Karta opisu przedmiotu WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PROGRAM NAUCZANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - KOSMETOLOGIA Kod Wyszczególnienie przedmiotu 0/1 Język obcy/łacina 0/2 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE TRANSPORTU Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w medycynie pracy Warszawa

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO redakcja Jan Szewieczek Jan Duława Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

TEMAT WYDANIA MOTYWACJA W PRACY PIELĘGNIARKI IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA PFED. Kwartał III 2009

TEMAT WYDANIA MOTYWACJA W PRACY PIELĘGNIARKI IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA PFED. Kwartał III 2009 8/III/2009 ISSN 1689-8435 Kwartał III 2009 TEMAT WYDANIA MOTYWACJA W PRACY PIELĘGNIARKI IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA PFED Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii SPONSOR PFED:

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY

Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY Polskie Towarzystwo Pediatryczne 2011 Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 104, maj-czerwiec 2012

Kraków, nr 104, maj-czerwiec 2012 Kraków, nr 104, maj-czerwiec 2012 Słonecznych urlopów i miło spędzonego czasu życzy Rada Okręgowa i Zespół Redakcyjny W NUMERZE ETYKA ZAWODU Etyka zawodowa pielęgniarek 4 KULTUROWE UWARUNKOWANIA PIELĘGNIARSTWA

Bardziej szczegółowo

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA PWSZ YSA I STYTUT PIELĘG IARSTWA WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE PIELĘG IARSTWA W PWSZ W YSIE Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo przebiega zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 1 (67) Kwiecień 2010 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii

Bardziej szczegółowo

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ 'J[KPUFSBQFVUB 4QFDKBMJvDJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WARSZAWA 2008 1 Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ul. A. Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa tel.: (022) 592 34 50 fax:

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Gdański Uniwersytet Medyczny 2015 Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie

Bardziej szczegółowo