Środowisko pracy informatyka Praca z oprogramowaniem biurowym oraz jego automatyzacja za pomocą MS Visual Basic for Application (VBA).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środowisko pracy informatyka Praca z oprogramowaniem biurowym oraz jego automatyzacja za pomocą MS Visual Basic for Application (VBA)."

Transkrypt

1 Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Środowisko pracy informatyka Praca z oprogramowaniem biurowym oraz jego automatyzacja za pomocą MS Visual Basic for Application (VBA). 1

2 Cena Przedmiot: Środowisko pracy informatyka Ćwiczenie 1. (MS WORD tabele, wykresy) Na podstawie tabeli wykonać wykres reprezentujący notowania spółki KGHM, a następnie wstawić ten wykres do MS Word. Wykres wykonać poprzez wstawienie obiektu Wykres Microsoft Graph do dokumentu MS Word. Dodatkowo obramować wykres grubą krawędzią. Wykres 1 Notowania KGHM Otwarcie Zamknięcie Maksimum Minimum Data Poniżej przedstawiono arkusz danych w Microsoft Graph. 2

3 Ćwiczenie 2. (MS WORD tabele, wykresy cd.) Wykorzystując tabelę utworzoną w MS Word wykonać w MS Excel następujący wykres (Wykres 2) Wykres Otwarcie Zamknięcie Maksimum Minimum Ćwiczenie 3. (MS EXCEL Tabele) W katalogu imię_nazwisko_grupa utworzyć dokument o nazwie frank.xls. Zmienić nazwę Arkusz1 na: kurs_franka. W MS Excel przygotować tabelę zgodnie z poniższym rysunkiem (Rys.1.). Rys.1. Ćwiczenie 4. (MS EXCEL Sortowanie) Otworzyć plik z ćwiczenia 3. Za pomocą menu sortować wartość według ceny rosnąco. Zapisać plik pod nazwą frank_sortowanie.xls. 3

4 Ćwiczenie 5. (MS EXCEL Wykresy) W dokumencie frank.xls utworzyć nowy arkusz o nazwie wykres_franka przedstawiający zmianę kursu franka. Wykres przygotować zgodnie z rysunkiem 2 (na podstawie arkusza z ćwiczenia 3). Cena minimalna Cena maksymalna Rys. 2. Ćwiczenie 6. (MS EXCEL Nagłówek, stopka) Wstaw nagłówek (dla arkusza kurs_franka) oraz stopkę. Nagłówek zawiera treści: Raport z dnia Stopka zawiera treść: Przygotowany przez imię nazwisko studenta. Ćwiczenie 7. (MS EXCEL Filtrowanie) Pobrać ze strony Narodowego Banku Polskiego plik Excel zawierające dane: średnich kursów walut obcych w złotych w 2012 roku. Na podstawie powyższego pliku wykonaj filtr danych, tak aby wyświetlić tylko kursy dolara, franka oraz euro. Ćwiczenie 8. (MS EXCEL Sortowanie) Na podstawie pliku z ćwiczenia 7 posortuj dane rosnąco i określ która waluta była najtańsza w styczniu 2012 r. Podobnie wykonaj sortowanie dla innych miesięcy 2012 roku. Ćwiczenie 9. (MS EXCEL Formuły, Funkcje) Na dysku C w katalogu imię_nazwisko_grupa utwórz plik o nazwie funkcje.xls. Zmienić nazwę Arkusz1 na Płace. Formatować arkusz w sposób przedstawiony na rysunku 3. Wartości razem, średniej płacy i nagrody wylicz stosując odpowiednie funkcje suma(), średnia() itd. 4

5 Rys. 3. Ćwiczenie 10. (MS EXCEL - Funkcje podstawowe) Sklep komputerowy osiąga następujące przychody i koszty: sklep pierwszy zł, sklep drugi 7867 zł, sklep trzeci 6543 zł oraz sklep czwarty zł. Koszty dla poszczególnych sklepów to odpowiednio: 6543 zł, 3200 zł, 2435 zł., 5321 zł. Pracownik działu księgowego przygotowuje na koniec miesiąca zestawienie kosztów z dochodami porównują koszty z przychodami. Uwzględnia, że podatek wynosi 23 %. Należy przygotować arkusz kalkulacyjny, który uwzględni łączne zyski, przychody i koszty. Arkusz powinien zawierać również średnie koszty, najmniejszy podatek i największe zyski. Ćwiczenie 11. (MS EXCEL - Funkcje finansowe) W pliku funkcje.xls utworzonym w ćwiczeniu 9 wstaw nowy arkusz o nazwie funkcja_fv. Zapoznaj się do czego służy funkcja FV (pomoc MS Office). Używając funkcji FV oblicz jaką kwotę można otrzymać deponując w banku kwotę zł. Zakładamy, że czas przez który utrzymywane są środki finansowe na lokacie to trzy lata, kapitalizacja jest miesięczna, a oprocentowanie wynosi 4,2 % rocznie. Ćwiczenie 12. (MS EXCEL - Funkcje finansowe) W pliku funkcje.xls utworzonym w ćwiczeniu 9 wstaw nowy arkusz o nazwie funkcja_rate. Zapoznać się z funkcją RATE (pomoc Microsoft Office). Wykorzystując funkcję RATE obliczyć jakie powinno być oprocentowanie roczne w banku. Zakładamy, że wpłacamy kwotę 7000 zł oraz 500 zł w każdym okresie przez 2 lata. Dodatkowo zakładamy, że chcemy otrzymać kwotę zł. Ćwiczenie 13. (MS EXCEL - Funkcje finansowe) W pliku funkcje.xls utworzonym w ćwiczeniu 9 wstaw nowy arkusz o nazwie funkcja_nper. Zapoznać się z funkcją NPER (pomoc Microsoft Office). Wykorzystując funkcję NPER oblicz przez jaką liczbę miesięcy należy wpłacać do banku po 500 zł, aby oszczędzić zł? Zakładamy, że ulokowano w banku kwotę zł, które są oprocentowane 3,4% w skali roku. 5

6 Ćwiczenie 14. (MS EXCEL - Funkcje matematyczne) W pliku funkcje.xls utworzonym w ćwiczeniu 9 wstaw nowy arkusz o nazwie funkcja_matematyczne. Zapoznaj się z następującymi funkcjami matematycznymi: PIERWIASTEK(), POTĘGA(), SILNIA(), LOG(), RZYMSKIE(), ZAOK(), ILOCZYN(), SIN(), ZAOK() (pomoc Microsoft Office). W arkuszu funkcje_matematyczne użyj powyższe funkcje matematyczne dla odpowiednich różnych wartości. Ćwiczenie 15. (MS EXCEL - Funkcje statystyczne) W pliku funkcje.xls utworzonym w ćwiczeniu 9 wstaw nowy arkusz o nazwie funkcja_statystyczne. W kolumnie C oraz D w wierszach od 1 do 20 wstaw 20 różnych wartości liczbowych. Na wprowadzonych danych zastosuj funkcję MIN(), MAX), ILE.LICZB(), MEDIANA(), NACHYLENIE(), PEARSON(), WYST.NAJCZĘŚCIEJ() Ćwiczenie 16. (MS EXCEL - Argumenty funkcji) W pliku funkcje.xls utworzonym w ćwiczeniu 9 wstaw nowy arkusz o nazwie argumenty_funkcji. Użyj wszystkich wymienionych typów argumentów: liczb, adresów, zakresów, tekstu, funkcji, formuły dla dowolnych funkcji. (Zobacz DODATEK A) Ćwiczenie 17 (MS EXCEL - Rodzaje adresowania) Utwórz nowy plik o nazwie adresowanie, a następnie nowy arkusz o nazwie kopiowanie_formuł. Utwórz formułę wykorzystującą dodawanie, potęgowanie, odejmowanie i dzielenie. Formuła powinna wykorzystać adresowanie bezwzględne. Następnie skopiuj formułę w inne miejsce arkusza tak aby adresowanie nie uległo zmianie. Ćwiczenie 18 (MS EXCEL - Rodzaje adresowania) Utworzyć nowy skoroszyt o nazwie: ceny. Nazwać trzy kolejne kolumny odpowiedni: NAZWA TOWARU, CENA W ZŁOTOWKACH, CENA W EURO. Wprowadzić siedem dowolnych nazw towarów i przypisać im ceny. W pierwszej komórce kolumny CENA W EURO umieścić formułę przeliczającą ceny w złotówkach na ceny w euro (przyjąć aktualny kurs euro NBP). Skopiować przez przeciągnięcie wzór z pierwszej komórki kolumny CENA W EURO do pozostałych komórek, tak aby wyliczyć ceny w euro dla wszystkich towarów. Ćwiczenie 19 (MS EXCEL Formuły tablicowe) Na dysku C w katalogu imię_nazwisko_grupa utwórz plik o nazwie funkcje_excel.xls. Zmienić nazwę Arkusz1 na Macierze. Wykorzystując formuły tablicowe i używając funkcji matematycznych MS Excel oblicz iloczyn macierzy. W tym celu utwórz w MS Excel następującą macierz: Macierz X oraz Macierz Y (Rys. 4). Rys. 4. Należy nazwać zakres F2:L8 jako X oraz zakres O2:U8 jako Y. Zaznacz zakres X2:AD8 wstaw funkcję matematyczną MACIERZ.ILOCZYN(). Określ jako tablicę 1 macierz X oraz 6

7 jako tablicę 2 macierz Y. Pamiętaj aby użyć formuły tablicowej w tym celu użyj SHIFT+CTL+ENTER. Nawias klamrowy odróżnia formuły tablicowe od pozostałych. Ćwiczenie 20 (MS Excel Funkcje tekstowe) Otworzyć plik z ćwiczenia 19 (funkcje_excel.xls) i utworzyć nowy arkusz o nazwie Tekstowe. W dowolnej komórce arkusza wpisz następujące zdanie: Nie od dzisiaj wiadomo, że możliwości wykorzystania krzemu do budowy bardziej wydajnych komputerów wkrótce wyczerpią się. Wykorzystując funkcję DŁ(tekst) obliczyć długość zdania. Dla powyższego tekstu użyj również inne funkcje tekstowe: LITERY.WIELKIE(), LITERY.MAŁE(), Z.WIELKIEJ.LITERY(). Ćwiczenie 21 (MS Excel Funkcje logiczne) Otworzyć plik z ćwiczenia 1 (funkcje_excel.xls) i utworzyć nowy arkusz o nazwie Logiczne. Zapoznaj się do czego służą funkcje logiczne JEŻELI(), ORAZ(), LUB(). Wykonaj proste testy logiczne dla przykładowych danych. Ćwiczenie 22 (MS Excel Funkcje logiczne) Sklep spożywczy posiada towary w dwóch walutach: złotówki i euro. Należy opracować arkusz kalkulacyjny, który zawierał będzie 5 kolumn nazwanych odpowiednio: Lp., Towar, Kwota, Waluta, Cena w złotych. Zastosować funkcję logiczną JEŻELI(), w celu obliczenia wartości w kolumnie Cena w złotych. Test logiczny powinien sprawdzać czy w kolumnie Waluta znajduje się tekst eur, jeżeli tak to powinna zostać wyliczona kwota w złotówkach w kolumnie Cena w złotówkach. Wprowadzić 5 towarów i odpowiadające im ceny, aby sprawdzić działanie arkusza. W kolumnie Waluta należy wprowadzić tekst zł lub eur, odpowiednio w jakiej walucie jest towar. Ćwiczenie 23 (MS Excel Funkcje daty i czasu) Wykorzystując funkcję DATA() oraz prostą formułę odejmowania oblicz liczbę dni między poszczególnymi datami. Podobnie stosując funkcję CZAS() oblicz różnicę czasu w poszczególnych okresach (Rys. 5.). Rys. 5. 7

8 Ćwiczenie 24 (MS Excel Funkcje logiczne i modułu) Wykorzystując dane statystyczne dotyczące bezrobocia w poszczególnych województwach wykonaj następującą tabelę oraz wykres. Wartości w kolumnach o nazwie Przewaga należy obliczyć stosując funkcję logiczną JEŻELI(), a także funkcję MODUŁ.LICZBY(). W przypadku przewagi pracujących formuła powinna podawać wartość liczbową będącą różnicą wartości liczby bezwzględnej pracujących i liczby bezrobotnych. Natomiast w przypadku przewagi bezrobotnych formuła powinna podawać wartość różnicy liczby bezrobotnych i wartości bezwzględnej liczby pracujących. Należy dokładnie odzwierciedlić kolorystykę i formatowanie tekstu zgodnie z poniższym rysunkiem. Dodatkowo wykonać wykres reprezentujące powyższe dane w postaci histogramu. Wykres powinien obrazować liczbę bezrobotnych, liczbę pracujących oraz uwzględniać przewagę pracujących lub bezrobotnych. W tym celu należy wstawić wykres słupkowy skumulowany zbliżony do poniższego wykresu: 8

9 Ćwiczenie 25 (MS Excel Baza danych) W katalogu imię_nazwisko_grupa utworzyć dokument o nazwie bazadanych.xls. Zmienić nazwę Arkusz1 na: Dane. Wprowadzić następujące etykiety pola: Imię, Nazwisko, Miejscowość, Województwo, Adres, Kraj, Uczelnia, Wydział. Wprowadzić do bazy pięć przykładowych rekordów (bezpośrednie wpisanie rekordów do tabeli bazy danych). W celu przemieszczania się między polami użyć klawisza TAB. Po osiągnięciu ostatniego pola użyć przycisku ENTER. Ćwiczenie 26 (MS Excel Baza danych) Wykorzystując arkusz utworzony w poprzednim ćwiczeniu wykorzystaj formularz baz danych w celu wprowadzenia kolejnych pięciu rekordów do bazy danych. W tym celu otwórz menu Dane oraz wybierz polecenie Formularz. Użyj klawisza TAB oraz ENTER w celu przemieszczania się między polami. Posortuj dane według etykiety pola: Miasto, a następnie przefiltruj dane według danych znajdujących się w polu (wyświetl 10 pierwszych elementów oraz przefiltruj dane według wybranego województwa). Zabezpiecz skoroszyt przed otwarciem za pomocą hasła. Ćwiczenie 27 (MS Excel Baza danych) Przygotuj bazę danych w MS Excel, która następnie zostanie użyta do analizy danych tabelami przestawnymi. Baza ta powinna zostać wykonana podobnie jak w ćwiczeniu 2. Baza powinna zawierać artykuły sklepu komputerowego. Zakładamy, że baza posiada następujące etykiety pola: Numer, Nabywca, Sprzedawca, Cena, Ilość, Kwota, Opis produktu, Data. Używając polecenia Formularz wprowadzamy przykładowe 5 rekordów do bazy. Wykorzystując narzędzie tabela przestawna odpowiadamy na poniższe pytania: Który sprzedawca sprzedaje najwięcej produktów? Jakie produkty sprzedają się najlepiej? Kto danego dnia sprzedał największą liczbę produktów? Ćwiczenie 28 (MS Excel Baza danych) Zapoznaj się z funkcjami bazy danych: BD.SUMA(), BD.ILE.REKORDÓW(), BD.MAX(), BD.MIN(), BD.POLE(). Zastosuj powyższe funkcje na danych z ćwiczenia 27. Ćwiczenie 29 (MS Excel Baza danych) Przygotuj arkusz składający się z dwóch kolumn pierwsza kolumna posiada etykietę pola o nazwie LICZBA SZTUK, a druga CENA JEDNOSTKOWA. Wprowadź przykładowe dane, a następnie wykorzystując funkcje SUMA.ILOCZYNÓW() oblicz łączną kwotę zakupów. Ćwiczenie 30 (MS Visual Basic for Application) Zarejestruj nowe makro pod nazwą Warunkowa. Uruchom edytor MS Visual Basic for Application, a następnie utwórz nowe makro, które będzie stosowało instrukcję warunkową, a następnie wyliczy automatycznie w arkuszu MS Excel dzielenie dwóch liczb. Poniżej znajduje się kod programu: Sub Warunkowa() If [G5] <> 0 Then [G7] = [G5] / [G4] Else MsgBox "Nie można dzielić przez zero" End If 9

10 Ćwiczenie 31 (MS Visual Basic for Application) Utwórz arkusz z zawierający w komórkach F1:F20 różne nieuporządkowane liczy. Przygotuj makro, które posortuje wprowadzone uprzednio liczy. Sub sortowanie() Range("A1").Sort Key1:=Range("A1"), Order1:= _ xlascending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=6, _ MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom Ćwiczenie 32 (MS Visual Basic for Application) Przygotuj makro, które stosowało będzie pętlę typu Do While, poniżej przedstawiono ideowo zasadę działania pętli: Do While określamy warunek Podajemy instrukcję Loop Przykładowo pętlę Do While zastosować możemy do makra, w którym liczby z kolumny E mnożone są przez 5 do momentu napotkania komórki pustej Sub mnoz() i = 1 Do While Range("A1").Cells(i, 1) <> "" Range("A1").Cells(i, 1) = 5 * Cells(i, 1) i = i + 1 Loop Ćwiczenie 33 (MS Visual Basic for Application) Przygotuj makro, które zmieni w określonym zakresie komórek arkusza czcionkę na Arial rozmiar 17 pogrubiona. Wprowadź przykładowe dane i sprawdź działanie makra. Sub zmiana() Range("D1:G20").Select Selection.Font.Name = "Arial" Selection.Font.Size = 17 Selection.Font.Bold = True Ćwiczenie 34 (MS Visual Basic for Application) Uruchom edytor Visual Basic, następnie utwórz nowy UserForm. Dodaj przycisk (CommoButton) poprzez narysowanie go na dowolnym miejscu UserForm. Kliknij dwukrotnie na przycisk i wpisz następujące polecenie: Private Sub Command1_Click() a = Msgbox("Przycisnąłeś swój przycisk",,"info") Wybierz właściwości przycisku : Caption Mój przycisk Picture Wskaż dowolny plik graficzny ControlTipText Ustaw teskt: Jestem na przycisku 10

11 Spróbuj ustawić inne właściwości obiektu przycisk. Ćwiczenie 35 (MS Visual Basic for Application) Celem ćwiczenia jest dodanie nowego przycisku menu, który uruchomi odkreślone makro. W tym celu należy zarejestrować nowe makro o nazwie komunikat, a następnie utworzyć nowy o następującym kodzie: Private Sub Command1_Click() a = Msgbox("To jest komunikat przycisku menu",,"info") Następnie należy kliknąć w menu Widok Paski narzędzi Dostosuj następnie wybrać kartę Polecenia i wybrać Makro. Należy przeciągnąć przycisk niestandrdowy do dowolnego menu. Otworzyć menu w którym umieściliśmy przycisk makra, a nastepnie przypisać makro komunikat do przycisku z menu. Ćwiczenie 36 (MS Visual Basic for Application) Uruchom edytor Visual Basic, następnie utwórz nowy UserForm. Dodaj przycisk (CommoButton) poprzez narysowanie go na dowolnym miejscu UserForm. Kliknij dwukrotnie na przycisk i wpisz następujące polecenie: Private Sub CommandButton1_Click() S = InputBox("Musisz określić swoją prowizję") MsgBox ("Prowizja") & (35 * S) Uruchom makro nastpnie wpisz wartośc prowizji i zobacz efekt działania makra. Ćwiczenie 37 (MS Visual Basic for Application) W nowo utworzonym arkuszu kalkulacyjnym wstaw przycisk uruchamiający makro wyświetlające komunikat. W tym celu użyj ikonę przycisk z paska narzędzi formularze. Następnie przypisz temu przyciskowi makro o następującej treści: Private Sub Command1_Click() a = Msgbox("To jest przycisk wewnątrz arkusza",,"info") Ćwiczenie 38 (MS Visual Basic for Application) Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny, a następnie wprowadź kilka przykładowych formuł np. =SUMA(A1:A4). Wstaw przycisk uruchamiający makro, a następnie przypisz kod wyświetlający formuły w arkuszu kalkulacyjnym. Kod programu jest następujący: Sub Wyswietlaj() ActiveWindow.DisplayFormulas = True Zmień wartość True na False i ponownie sprawdź efekt działania przycisku. Wstaw nowy przycisk który będzie wyświetlał lub ukrywał formuły. W tym celu dodaj nowy przycisk o nazwie widok, któremu przypisz następujący kod: Sub Wyswietlaj() Widok = ActiveWindow.DisplayFormulas ActiveWindow.DisplayFormulas = Not Widok 11

12 Ćwiczenie 39 (MS Visual Basic for Application) Pobierz z sieci Internet darmowy pakiet oprogramowania biurowego LibreOffice. Zapoznaj się z dostępnymi aplikacjami w tym pakiecie: LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, LibreOffice Draw, LibreOffice Base, LibreOffice Math. Wtym celu uruchom każdą z aplikacji i zapoznaj się z jej funkcjonalnością. Ćwiczenie 40 (LibreOffice) Uruchom program służący do wykonywania grafiki LibreOffice Draw i wykonaj poniższy schemat blokowy. Następnie zapisz wykonany rysunek w formacie PDF. Dodatkowo eksportuj rysunek do następujących formatów: EPS, GIF, PNG. Ćwiczenie 41 (LibreOffice) Za pomocą programu LibreOffice Writer utwórz nowy plik o nazwie schemat, a następnie wstaw rysunek utworzony w ćwiczeniu 16, a następnie ustaw stopkę i nagłówek dla dokumentu schemat o treści: moja strona. Dodatkowo zmień tło strony na niebieskie. Wpisz zdanie: To jest automat i wstaw komentarz do tego zdania zawierający treść: To są informacje o moim automacie. Zapisz plik w formacie PDF, a następnie w trzech formatach: ODT, RTF, DOC. Ćwiczenie 42 (LibreOffice) Uruchom aplikację do tworzenia baz danych LibreOffice Base. Utwórz nową bazę o nazwie kadry. Następnie użyj kreatora aby utworzyć nową bazę. Wybierz tabele przykładowe pracownicy. Wywołaj menu kontekstowe dla nowo utworzonej tabeli pracownicy, a następnie wybierz edytuj. Zapoznaj się z typami pół zadeklarowanymi dla określonych nazw pól. Zmień typ danych dla pola o nazwie wykształcenie. Ukryj wszystkie kolumny poza ID, Adres, Miejscowosc, Dzial, Imie, Nazwisko,Wynagrodzenie. Wprowadź pięć przykładowych rekordów dla tabeli pracownicy, a następnie zmień wysokość wierszy na 1 cm. Posortuj dane malejąco według kolumny ID. Ćwiczenie 43 (LibreOffice) Uruchom kwerendę SQL i wykonaj przykładowe zapytania do tabeli pracownicy: SELECT * FROM Pracownicy; SELECT Miejscowosc FROM Pracownicy; SELECT * FROM Pracownicy WHERE Dzial = 2; 12

13 DODATEK A Formuły MS Excel Formuła to wzór odpowiednio zapisany, który umożliwia, w arkuszu kalkulacyjnym, automatyczne wyliczenia wartości (uzyskanie w wyniku działania). W MS Excel formuły muszą się rozpoczynać od znaku równości. Dodatkowo formuła zawiera adresy komórek oraz operatory matematyczne. Przykład formuły: =(D3-B1+F8-G10)/(D4+D8) Operatory matematyczne występujące w formułach: + - dodawanie - - odejmowanie * - mnożenie / - dzielenie % - procent ^ - potęgowanie = - równość < - mniejsze niż <= - mniejsze niż bądź równe <> - różne Funkcje MS Excel Funkcje są to złożone i gotowe do uruchomienia formuły, które wykonują automatyczne operacje na określonych zakresach danych lub wartościach. Przykładowo: Sumę liczb można zapisać następującą formułą: =B4+F8+G3+H1 Wykorzystując funkcję SUMA można to zapisać prościej: =SUMA(B1:H8) Znaczenie błędów: #ZERO! Nieprawidłowy operator zakresu lub adres komórki #ADR! Nieprawidłowe odwołanie do komórki #DZEL/0 Próbujesz Dzielic przez zero #ARG! Nieodpowiedni typ danych #N/D Wymagana wartość nie została znaleziona #LICZBA Argument powinien być wartością numeryczną lub liczba jest zbyt mała (lub zbyt duża), by mogła być reprezentowana w Excelu #NAZWA? Zakres, do którego się odwołujesz nie istnieje Argumenty funkcji Liczba Przykład argumentów: 4, 8, 18 Przykład stosowania: =ŚREDNIA(4;8;18) Adres Przykład argumentów: D4, D7, D9 Przykład stosowania: =MIN(D4;D7;D9) Zakres Przykład argumentów: D5:D8 Przykład: =MAX(D5:D8) Tekst Przykład argumentów: "EgzAmin" Przykład stosowania: =LITERY.MAŁE("EgzAmin") Funkcja: Przykład argumentów: MIN(B1:B5), MAX(D4:D7) 13

14 Przykład stosowania: ILOCZYN(MIN(B1:B5); MAX(D4:D7)) Formuła: D5-D9, G4+H3 Przykład stosowania: MAX(D5-D9; G4+H3) Rodzaje adresowania Adresowanie względne sposób odwołania, który zmienia się w zależności od położenia formuły. Przykładowo adresowanie względne zapisujemy następująco: =A5*A2+5 W MS Excel domyślnie odwołania są względne. Adresowanie bezwzględne sposób adresowania komórek, który nie zmienia się podczas przenoszenia lub kopiowania komórki zawierającej formuły. Przykład adresowania bezwzględnego zapisujemy następująco: =$A$5*A2+5. Adresowanie mieszane sposób adresowania łączący ze sobą adresowanie względne i bezwzględna. Przykład to: =$A5*A2+5 (nie zmieniaj kolumn podczas kopiowania) lub =A$5*A2+5 Adresowanie bezwzględne funkcji możemy adresować argumenty funkcji w sposób bezwzględny. Przykład to: =Średnia ($C$7:$D$7)+B3 14

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych POZNAO 2009 Spis treści 1 Edycja... 4 1.1 Dane... 4 1.1.1 Nadawanie nazwy blokom komórek... 4 1.1.2 Zastosowanie automatycznego formatowania w obrębie

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1.

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 2. Odpowiedzi do rozdziału 3. Odpowiedzi do rozdziału 4. Odpowiedzi do rozdziału 5. Odpowiedzi do rozdziału 6. Odpowiedzi do rozdziału 7. Odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych 1 Spis treści 1. Harmonogram i program szkolenia... 3 2. Edycja danych... 7 3. Manipulacja danymi... 17 4. Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca 1 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright: Wydawnictwo Placet 2011 Wydanie ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z INFORMATYKI

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z INFORMATYKI WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Małgorzata Korlatowicz, Wojciech Jawień, Jacek Śmietański, Sebastian Bożek MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z INFORMATYKI KRAKÓW 2008 wydanie 8, uzupełnione i poprawione

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana.

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. Tytuł oryginału: Excel 2013 Bible Tłumaczenie: Piotr Cieślak z wykorzystaniem fragmentów Excel 2010 PL. Biblia w tłumaczeniu Daniela Kaczmarka ISBN: 978-83-246-7864-8 Copyright 2013 by John Wiley & Sons,

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Joanna Karłowska-Pik

Bardziej szczegółowo

Kadrowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 2.67

Kadrowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 2.67 1 Kadrowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI wersje Windows/dbf 2.67 Copyright by Piotr Kowaluk Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. 2 Spis treści WSTĘP... 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo