Instalacja i Konfiguracja Apache-SSL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja i Konfiguracja Apache-SSL"

Transkrypt

1 Kryptografia i Ochrona Danych Instalacja i Konfiguracja Apache-SSL Autor: Pawe Dynarowski Luty 2002

2 Spis treści 1 Wstep teoretyczny Wprowadzenie Protokó l HTTP i serwer Apache Identyfikacja i poufność danych Infrastruktura kluczy i certyfikaty cyfrowe Wiecej o protokole SSL Apache realizujacy protokó l HTTPS Instalacja SSL Instalacja nak ladki Apache-SSL Konfiguracja Apache a do wspó lpracy z SSL Wspó lpraca tylko z SSL Jednoczesna obs luga witryn z SSL i bez SSL Tworzenie certyfikatów Przyk ladowe certyfikaty Przyk ladowa konfiguracja Efektywność

3 1 Wst ep teoretyczny 1.1 Wprowadzenie Na poczatku pracy należy wspomnieć, że żaden dokument RFC nie określa protoko lu HTTPS. Protoko lem HTTPS określamy normalny protokó l HTTP zabezbieczony protoko lem SSL. Protokó l HTTP ( HyperText Transfer Protocol) s luży do porozumiewania sie pomiedzy klientami i serwerami sieci WWW. Natomiast SSL (Secure Socket Layer) jest protoko lem ogólnego przeznaczenia wykorzystywanym do przesy lania zaszyfrowanych informacji za pomoca internetu. Podstawowym wymaganiem, które należy spa lnić w celu skutecznego wykorzystania ktyptografii klucza publicznego w komunikacji internetowej, jest ujednolicenie mechanizmów kryptograficznych używanych w serwerach WWW i przegladarkach. Ton ca lej dyskusji nada la już jakiś czas temu firma Netscape Communications, wprowadzajac protokó l szyfrujacy SSL, wykorzystujacy algorytmy szyfrowania asymetrycznego i w chwili obecnej wyznaczajacy standard wśród aplikacji zawiazanych z WWW. Z protoko lem SSL konkurowa lo kilka innych rozwiazań, miedzy innymi niezbyt rozpowszechniony protokó l SHTTP (Secure HyperText Transfer Protocol) i opracowany przez zespó l IRTF (Internet Engineering Task Force) protokó l TLS (Transport Layer Security), który mia l zastapić SSL. Prace nad protoko lem TLS jednak ostatecznie przerwano i na polu bezpiecznych protoko lów internetowych pozosta l jedynie używany dziś powszechnie protokó l SSL. 1.2 Protokó l HTTP i serwer Apache Wszystkie transakcje HTTP budowane sa na podstawie tego samego zasadniczego schematu wsk lad którego wchodza: zapytanie(ze strony klienta) lub status odpowiedzi (ze strony serwera), nag lówek - kończacy sie pusta linia - oraz treść. Klient HTTP (przegladarka internetowa, np. Netscape Navigator lub Microsoft Internet Explorer) l aczy sie z serwerem HTTP (zwanym inczej serwerem WWW) na porcie o określonym numerze (domyślnie jest to port 80 ). Nastepnie klient wysy la zapytanie o dokument. Dokumentem może być również program, którego wyniki należy zwrócić klientowi. Nastepnie przesy lany jest nag lówek, zawierajacy opcjonalne informacje o konfiguracji klienta oraz opcjonalne dane dodatkowe. Serwer WWW wysy la odpowiedź zawierajac a wersje protoko lu, kod odpowiedzi i jego opis (pierwsza linia odpowiedzi zwana linia stanu). Nastepnie przesy la nag lówek zawierajacy dane dotyczace serwera i przesy lanego dokumentu (przede 2

4 wszystkim format daych), a nastepnie przesy la sam dokument, którym może być również, jak już wspomniano, odpowiedź programu, dzia lajacego zgodnie z mechanizmem wspólnego interfejsu bramy (ang. Common Gateway Interface, CGI). Najpopularniejszym w chwili obecnej serwerem WWW jest Apache. Mia l on niezaprzeczalny wp lyw na rozwój sieci WWW, przede wszystkim dzieki temu, że jest ca lkowicie darmowy, latwodostepny, dość bezpieczny (dzieki strukturze systemów operacyjnych rodziny Unix, dla której zosta l stworzony), szybki, udostepnia bardzo rozbudowany i latwo rozszerzalny wachlarz formatów danych, a przede wszystkim stale sie rozwija. Apache oparty zosta l na kodzie i rozwiazaniach zastosowanych w programie opracowanym w NCSA (National Center for Supercomputing Applications, USA), które jest agenda rzadu Stanów Zjednoczonych. Obecnie najnowsza wersja Apache a jest Apache Co prawda spotka lem sie juz z wersja Apache ale by la to wersja alfa i ze wzgledu na ewentualne b l edy i dziury nie zaleca sie jej narazie instalować. 1.3 Identyfikacja i poufność danych Sieć internetowa stworzy la cz lowiekowi niesamowita możliwość pozostawania anonimowym. Istnieja jednak sytuacje, w których wszyscy chcieliby mieć pewność co do tożsamości osób, z którymi sie kontaktuja. Wiekszość takich sytuacji dotyczy sfery finansowej. We wspó lczesnym świecie umowy miedzyludzkie opieraja sie na zaufaniu. Dotyczy to chociażby wypożyczenia ksiażki z biblioteki (biblioteka ufa, że zwróce ksiażk e), zawierania umowy kredytu (bank ufa, że kredyt sp lace) czy p lacenia karta kredytowa (sklep ufa, że bank zap laci za towar z mojego konta). Zaufanie to opiera sie na prawnej ochronie stanowionej przez państwo (państwo może ograniczyć moja wolność i zmusić mnie do wywiazania sie z umowy) oraz na identyfikacji mnie, jako strony umowy. Bez pewnej identyfikacji nie by loby możliwe określenie kto by l strona umowy. Identyfikacja w świecie realnym opiera sie na trudnych do podrobienia dokumentach wydawanych przez organy państwowe, na umieszczonych w tych dokumentah zdjeciach, które powinno być bardzo trudno podmienić bez zniszczenia dokumentu i na naszym w lasnorecznym podpisie. Jest to zespó l dobrze funkcjonujacych, sprawdzonych i ciagle rozwijanych rozwiazań, ale pomimo tego zdarzaja sie dość czesto przestepstwa. Internet postawi l w tej dziedzinie nowe wyzwania. Umowy (jak chociażby zap lata karta kredytowa) sa zawierane bez fizycznej obecności cz lowieka. P lacac chcemy mieć pewność, że naprawde nasze pieniadze dotra do sklepu, a nie do kogoś kto sie pod sklep,,podszywa. Ponieważ do zap laty wystar- 3

5 czy kilka cyfr (numer karty i jej data ważności) zależy nam by danych tych nie pozna l nikt poza osobami uprawnionymi. Niezb edne oprócz identyfikacji okaza lo si e szyfrowanie danych, i to jak najbardziej zaawansowane. Tak zaawansowane, by przest epcy nie op laca lo si e inwestować w odszyfrowywanie danych, a z drugiej strony z punktu widzenia państwa (szczególnie jego s lużb bezpieczeństwa), by jego s lużby mog ly odszyfrować dane np. obcych wywiadów. 1.4 Infrastruktura kluczy i certyfikaty cyfrowe Najbardziej popularne techniki identyfikacji stosowane w internecie wykorzystuja systemy bazujace na has lach, na przedmiotach (np. tokeny wydawane przez banki) lub na biometrykach (np. odciski palców). Za najlepsze ulepszenie tych systemów, dzia lajace czesto nawet samodzielnie, uznaje sie technologie systemu podpisów cyfrowych tworzonych za pomoca pary kluczy: prywatnego i publicznego. Przy pomocy klucza prywatnego, znanego tylko w laścicielowi, podpisuje on (np. do l aczaj ac go do danych lub szyfrujac nim dane) wysy lane dane. Odbiorca, który wcześniej otrzyma l od nadawcy jego klucz publiczny, za pomoca tego klucza publicznego odczytuje podpis (lub dane gdy sa zaszyfrowane) i jeśli odszyfrowanie sie powiod lo może być pewien, że... wiadomość wys la l posiadacz danego klucza prywatnego. Dany klucz publiczny jest jedynym, którym wiadomość zaszyfrowana przy pomocy odpowiadajacego mu klucza prywatnego można odszyfrować. Klucz prywatny powinien wiec być bardzo pilnie strzeżony, przechowywany w postaci zaszyfrowanej, chroniony has lem. Pomimo tego, w standardowych rozwiazaniach dla wykonania z jego pomoca szyfrowania, musi i tak być w chwili szyfrowania odkodowany i przechowywany w pamieci komputera, co szczególnie naraża go na przejecie. Najbardziej zaawansowane w tej chwili rozwiazania polegaja na przechowywaniu par kluczy na karcie elektronicznej z mikroprocesorem, która otrzymuje wiadomości i dokonuje na nich operacji. Jest to wiec sprzetowa implementacja tej technologii, a jej bezpieczeństwo zależy od fizycznego zabezpieczenia urzadzenia. Kolejnym wyzwaniem by lo zapewnienie, że osoba lub firma identyfikujaca sie dana para kluczy, to naprawde ta osoba. W tym celu powsta ly urzedy certyfikacji (ang. Certification Authority, CA). Za pomoca swoich kluczy prywatnych CA podpisuja klucze publiczne sprawdzonych przez siebie w świecie rzeczywstych firm lub osób. Najbardziej znane CA to GTE Cyber Trust, TC Trust Center, Thawte i Verisign (dawne RSA - firma za lożona przez późniejszych profesorów MIT (Massachusetts Institute of Technology) - Ronalda Rivesa, Adi Shamira i Leonarda Adlemana, autorów jednego z najpopularniejszych algorytmów kryptograficznych opartych na parze kluczy - algo- 4

6 rytmu RSA). Każda taka firma wydaje oficjalny dokument,,za lożenia polityki certyfikacji (ang. Certification Practises Statement, CPS), opisujacy metody przyznawania i cofania certyfikatów. Podstawowym standardem certyfikatu, rekomendowanym przez Miedzynarodow a Unie Telekomunikacyjna (ang. International Telecommunication Union, ITU- T ), wykorzystywanym w protokole SSL jest X.509 v3. Sk lada sie on z numeru wersji, numeru seryjnego, danych identyfikacyjnych, informacji o stosowanym algorytmie, danych podpisujacego i podpisywanego, daty wydania i terminu ważności. W formie zakodowanej jest on przechowywany jako pilk tekstowy w formacie określonym jako PEM. 1.5 Wi ecej o protokole SSL Protokó l SSL tworzy warstwe rozdzielajac a podstawowy protokó l TCP/IP - odpowiedzialny za tworzenie po l aczeń, przesy lanie anonimowych strumieni informacji i obs lugujacy b l edy - oraz warstwe aplikacji. Może także pracować z innymi protoko lami warstwy transportowej jeśli zapewniaja wysoka niezawodność. Choć SSL zosta l zaprojektowany do zabezpieczenia protoko lu http, istnieja już rozwiazania zabezpieczajace protoko ly smtp, pop3. SSL zapewnia: uwierzytelnianie i niezaprzeczalność serwera i klienta dzi eki wykorzystaniu podpisów cyfrowych, poufność wymiany danych poprzez wykorzystanie szyfrowania, integralność danych dzieki wykorzystaniu kodów uwierzytelniajacych wiadomości. Do realizacji każdej z powyższych trzech ról wykorzystuje odrebne algorytmy, które to wykorzystuja dodatkowo odrebne klucze, dzieki czemu restrykcje wielu państw dotyczace technologii szyfrowania treści (np. Stany Zjednoczone - zabroniony eksport najnowszych technologii, Francja - szyfrowanie prawnie zabronione), nie ograniczaja bezpieczeństwa uwierzytelniania i identyfikacji. OpensSSL jest najpopularniejsza darmowa implementacja SSL dla systemów operacyjnych rodziny Unix, a jej jakość nie odbiega od produktów komercyjnych. Bazuje na bibliotece SSLLeay. OpenSSL zosta l stworzony przez Ralfa Engelshalla z Wydzia lu Elektrycznego Swiss Federal Institute of Technology. Obs luguje protoko ly SSLv2, SSLv3 i jego nastepn a wersje TLS, nad która prace ostatecznie zosta ly zakończone. Z algorytmów szyfrujacych 5

7 wykorzystuje m.in DES, IDEA i Triple-DES. Obecnie najnowsza dostepn a wersja OpenSSL a jest OpenSSL-0.9.6c. Dostepna jest ona miedzy innymi na stronie 2 Apache realizujacy protokó l HTTPS Aby serwer WWW (np. Apache) móg l korzystać z warstwy SSL (np. dzia lajacej dzieki bibliotece OpenSSL) niezbedne jest jego uzupe lnienie o,, l acznik. Jednym z mażliwych rozszerzeń serwera Apache o możliwość realizowania protoko lu SSL jest stworzony przez Bena Lauriego, jednego z twórców Apache a, Apache-SSL. Narzedzie to wymaga rekompilacji serwera Apache o ile by l on wcześniej zainstalowany. Wraz z wprowadzeniem do serwera Apache technologii modu lów ladowalnych powsta l w kwietniu 1998 modu l mod ssl, autorstwa Ralfa S. Engelshalla, autora OpenSSLa. Wersja 2.0 opublikowana w sierpniu 1998 nie by la już oparta na Apache-SSL u. Teoretycznie mod ssl nie wymaga rekompilacji serwera apache. w praktyce jest troche inaczej, poniważ mod ssl wymaga aby wcześniej Apache by l skompilowany z rozszerzonym interfejsem API zwanym EAPI, co w standardowej instalacji nie jest wykonywane, wiec jeśli administrator nie przewidywa l od poczatku potrzeby instalacji mod ssl i tak wymagana jest rekompilacja Apache a). W naszym przypadku do realizacji protoko lu HTTPS użyliśmy Apachessl(nie mylić z mod ssl co podkreśla sam producent na swojej stronie internetowej 2.1 Instalacja SSL Obecnie przedstawimy opis czynności majacych na celu stworzenie wersji serwera apache obs lugujacej wymiane danych w protokole HTTPS. Pierwszym etapem bedzie zdobycie kodu biblioteki Openssl-0.9.6c. Można ja sciagnć jak już wcześniej wspomnia lem ze strony Najlepiej żeby by la to wersja o której pisze ponieważ z wersjami nieco starszymi np. Openssl-0.9.6b mia lem problemy z ich kompilacja.z niewiadomych do tej pory przyczyn kompilator wyrzuca l komunikaty o b l edach i przerywa l kompilacje. W przypadku najnowszej wersji nie by lo najmniejszych problemów. Instalacje biblioteki zaczynamy od skopiowania jej do odpowiedniego katalogu np. do /usr/local/ssl/. Nastepnie należy ja rozpakować: gzip -d openssl-0.9.6c tar xvf openssl-0.9.6c Efektem tego by lo pojawienie sie podkatalogu openssl-0.9.6c zawierajacego 6

8 dość pokaźna liczbe plików. Po przejściu do katalogu należ zapoznać sie z zawartościa pliku INSTALL, w którym jest opisany przebieg instalacji Openssl a. Zgodnie z dokumentacja rozpoczecia procesu instalacji dokonuje sie poprzez wydanie polecenia -./Configure [nazwa systemu]. W naszym przypadku mia lo ono postać :./Confugure FreeBSD Nastepnie budujemy biblioteke wydajac polecenie : make spowoduje zbudowanie bibliotek OpenSSL(libcrypto.a i libssl.a) i niezbednych programów. Biblioteki powinny zanjdować sie w katalogu g lównym tzn. /usr/local/ssl/ a aplkikacje w katalogu /apps. Jeśli kompilacja zakończy sie powodzeniem należy przetestować biblioteki,wydajac polecenie : make test wynikiem ich wykonania jest multum wyświetlanych na ekranie informacji, które dla przecietnego użykownika sa prawdopodobnie ma lo interesujace i nieczytelne. Ca lość instalacji powinna zakończyć sie wydrukiem certyfikatu tekstowego o nazwie newcert.pem. Ostatnim krokiem instalacji jest wydanie polecenia : make install Po wykoniu tego polecenia biblioteka OpenSSL znajduje sie juz w katalogu /usr/local/ssl/. Alternatywa dla OpenSSL może być SSLeay-0.9.0b. Jest ona jednak nieco starsza i trudniejsza w konfiguracji. Spe lnia jednak taka sama role jak omawiana biblioteka OpenSSL-0.9.6c. Biblioteke ta można ściagn ać m.in z ftp://ftp.psy.uq.oz.au/pub/crypto/ssl/. 2.2 Instalacja nak ladki Apache-SSL Do zainstalowania Apache a realizujacego protokó l SSL oprócz opisanej wcześniej biblioteki OpenSSL niezbedne sa jeszcze dwa pliki : aktualna wersja serwera Apache (w naszym przypadku jest to apache oraz specjalny patch do tego serwera - apache ssl Przy czym należy wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy - omawiana nak ladka powinna być jak najnowsza ale musi odpowiadać posiadanej przez nas wersji serwera Apache, w przeciwnym razie instalacja sie nie powiedzie. Instalacje serwera Apache zaczynamy od usuniecia poprzedniej wersji serwera na naszej maszynie - polecenie rm -R [katalog-apache]. Po ponownym ropzakowaniu pliku.tar zawierajacego dystrybucje programu Apache i utworzeniu odpowiedniego katalogu należy umieścić w nim patch, o którym by la mowa wcześniej i rozpakować go : tar -xzvff apache ssl 1.44.tar.gz 7

9 otrzymujac w efekcie zestaw plików rozszerzeniem.ssl. Zgodnie z opisem podanym w pliku README.SSL kolejnym krokiem jest wykonanie polecenia:./fixpatch Na prośbe o potwierdzenie dokonania modyfikacji należy odpowiedzieć naciskajac klawisz y. W przypadku gdy nie uda nam sie zastosować patch a lub zwróci on nam b l ad należy sparawdzić wersje posiadanego patcha (patch -version). Jeśli jest on niższy od 2.1 to należy sciagn ac nowszy, bo to on jest najbardziej prawdopodobna przyczyna b l edu. Teraz możemy przystpić do kompilacji spatchowanego Apache a:./configure --prefix=/usr/local/apache-ssl --enable-module=rewrite --enable-shared=rewrite make make install Jeśli wszystko sie uda lo możemy przejść do konfiguracji serwera. Należy tego dokonać przed pierwszym uruchomieniem serwera. 2.3 Konfiguracja Apache a do wspó lpracy z SSL Wspó lpraca tylko z SSL Poniżej opisze,ja skonfigurować Apache do wspó lpracy TYLKO z SSL. Można te skonfigurować go tak, aby obs lugiwa l witryny zarówno z SSL, jak i bez SSL. Domyślnie plik konfiguracyjny Apacha ma nazw httpsd.conf - niby s lusznie- ale twórcy serwera zapomnieli spaczować fragment Apacha, by ten korzysta l z pliku o takiej w laśnie nazwie - Apache-SSL odwo luje sie do pliku httpd.conf przy uruchomieniu...którego nie ma.wiec tworzymy link symboliczny: cd /usr/local/apahe-ssl/conf ln -s httpsd.conf httpd.conf i już Apache przy starcie nie bedzie krzycza l z tego powodu. Żeby Apache-SSL prawid lowo wystartowa l, należy w nim troche pozmieniać i dopisać kilka rzeczy: - linijke Port 80 i Listen 80 zmieniamy na Port 443 i Listen 443, żeby nas luchiwa l na standardowym dla protoko lu https porcie.należy jeszcze dopisać kilka dyrektyw niezbednych do obs lugi SSL.Robimy to w pliku httpsd.conf dodajac nastepuj ace linijki (obojetnie w którym miejscu ale byle nie przed linia o treści AddModule apache ssl.c): 8

10 Port 443 -mówi, że dana konfiguracja - w tym przypadku sekcji global - dotyczy witryny obs lugiwanej na porcie 443) Listen nas luchiwanie serwera na porcie standardowy dla protoko lu https) SSLEnable (w l acza obs luge SSL) SSLCACertificatePath /usr/local/apache-ssl/conf/ssl - ścieżka do katalogu z certyfikatami SSLCACertificateFile /usr/local/apache-ssl/conf/ssl/cacert.pem - certifikat instytucji, która wystawi la certyfikat dla naszej witryny SSLCertificateFile /usr/local/apache-ssl/conf/ssl/newcert.pem - certyfikat wystawiony dla naszej witryny SSLCertificateKeyFile /usr/local/apache-ssl/conf/ssl/newreq.pem - klucz prywatny powyższego certyfikatu SSLCacheServerPort port gcache a SSLCacheServerPath /usr/local/apache-ssl/bin/gcache - ścieżka do programu gcache SSLSessionCacheTimeout ( timeout ) Jeszcze przed uruchomieniem Apache a należy zgrać wygenerowane wcześniej certyfikaty do katalogu /usr/local/apache-ssl/conf/ssl (katalog ten trzeba wcześniej za lożyć).należy skopiować te pliki do wymienionych katalogów: /usr/local/openssl/ssl/misc/democa/cacert.pem /usr/local/openssl/ssl/misc/newreq.pem /usr/local/openssl/ssl/misc/newcert.pem Żeby sprawdzić, czy w pliku konfiguracyjnym nie ma b l edów, należy urucjomić: /usr/local/apache-ssl/bin/httpsdctl configtest. Jeżeli wyskoczy napis ok, możemy przystapić do uruchomienia Apache a poleceniem: /usr/local/apache-ssl/bin/httpsdctl start. Aby sprawdzić czy serwer Apache zosta l uruchomiony możemy wydać polecenie ps -aux, które wyświetla informacje o wszystkich aktywnych procesach w systemie. Powinno sie tam znajdować 5 procesów o nazwie httpsd. W laścicielem pierwszego powinien być root a pozosta lych użytkownik o nazwie www należacy do grupy należy sie tym zbytnio przejmować, 9

11 ponieważ g lówny proces należacy do roota w odróżnieniu od pozosta lych nie odbiera pojawiajacych sie w nim żadań, a musi on być on być w laścicielem tego procesu, gdzyż tylko on jest uprawniony do odwo lywania sie do portów o numerach mniejszych niż 1024.Zadaniem tego procesu jest zarzadzanie pozosta lymi kopiami. W pliku konfiguracyjnym(httpsd.conf) musi też znajdować sie odpowiedni wpis: User www Group www Użytkownik ten nie może też mieć prawa wykonywania żadnych programów, które nie sa przeznaczone do uruchomienia w odpowiedzi na żadania obs lugiwane przez program httpsd.przed uruchomieniem serwera należy jeszcze określić jego nazwe pod która bedzie widzoczny w sieci. Robimy to umieszczajac w pliku httpsd.conf wpis: ServerName nazwaserwer.domena W tej chwili serwer jest gotowy do uruchomienia. Teraz tylko za pomoca przegldarki wchodzimy na strone o adresie : https://www.adres.naszej.strony.pl/.jeśli przegladarka znajdzie nasza strone i pojawi sie komunikat typu: Za chwile obejrzysz strony w bezpiecznym po l aczeniu to znaczy, że instalacja przebieg la prawid lowo Jednoczesna obs luga witryn z SSL i bez SSL Jednoczesna obs luge witryn z SSL i bez SSL można zrobić na 2 sposoby. Można uruchomić dwa Apache y - jeden nas luchujacy na porcie 80 i serwujacy witryny bez SSL, a drugiego uruchomić na porcie 443 i skonfigurować go do serwowania witryn SSL. Sposobu konfiguracji w ten sposób chyba nie trzeba opisywać. Zatem drugi sposób - odpalić jedna kopie Apache, który by serwowa l jednocześnie witryny z, jak i bez SSL. W tym przypadku kompilacja odbywa sie tak samo, jak opisana powyżej do obs lugi SSL. Jedyna niewielka różnica bedzie konfiguracja serwera Apache. W pliku httpsd.conf w sekcji global musi si znaleźć nastepuj acy wpis: Listen 80 Listen 443 Port 80 co zmusi Apache a do nas luchiwania na porcie 80 i dodatkowo na 443 (wiecej na ten temat w dokumentacji Apache), a Port 80 mówi mu, że konfiguracja sekcji GLOBAL dotyczy portu 80. Teraz możemy przystpić do konfiguracji serverów wirtualnych. Przyk ladowa konfiguracja dwóch serwerów wirtualnyc (jeden z SSL, drugi bez) wyglada nastepuj aco: NameVirtualHost :80 10

12 NameVirtualHost :443 <VirtualHost :80> DocumentRoot /www/naszadomenabezssl ServerName SSLDisable... </VirtualHost> <VirtualHost :80> DocumentRoot /www/naszadomenazssl ServerName SSLEnable SSLCACertificatePath /usr/local/apache-ssl/conf/ssl SSLCACertificateFile /usr/local/apache-ssl/conf/ssl/cacert.pem SSLCertificateFile /usr/local/apache-ssl/conf/ssl/newcert.pem SSLCertificateKeyFile /usr/local/apache-ssl/conf/ssl/newreq.pem... </VirtualHost> Jedyna znaczac a różnica w konfiguracji serwerów wirtualnych z SSL i bez SSL na tym samym Apache u jest dyrektywa SSLEnable/SSLDisable. To w laśnie ta dyrektywa decyduje o tym, czy dany serwer wirtualny ma być obs lugiwany przez bezpieczny protokó l SSL, czy też nie. 2.4 Tworzenie certyfikatów Kiedy mamy już zainstalowanego Apache a i OpenSSL a należy przejść do wygenerowania certyfikatów niezbednych do dalszej pracy. Poniżej zostanie przedstawiony sposób generowania certyfikatów przy użyciu OpenSSL. Gotowe skrypty u latwiajace generowanie certyfikatów znajduja sie w katalogu /usr/local/ssl/misc, a zatem wchodzimy to tego katalogu i zabieramy sie za generowanie certyfikatów: UWAGA: standardowo ważność wystawianego certyfikatu dla instytucji certyfikujćej, jak i zwyk lego certyfikatu dla strony WWW to rok (365 dni), czyli jak wystawimy sobie certyfikat dla naszej instytucji certyfikujacej, a kilka minut później certyfikat dla jakieś witryny WWW, to ważność certyfikatu dla witryny bedzie przekraczać termin ważności certyfikatu instytucji, która bedzie wystawiać ten certyfikat...msie wyrzuci wykrzyknik, że mu to nie odpowiada. Aby temu zapobiec - należy wyedytować plik /usr/loca/ssl/misc/ca.sh i poprawić linie nr 87. Jest tam: -out $CATOP/$CACERT $DAYS i zmienić to na : 11

13 -out $CATOP/$CACERT -days 1024 wtedy certyfikat wystawiany dla instytucji certyfikujacej bedzie mia l ważność oko lo 4 lata, a ważność certyfikatów dla witryn pozostaje bez zmian - 1 rok.... i już MSIE nie wyrzuca l komunikatów o b l edzie. Tworzymy certyfikat dla instytucji certyfikujacej, którym to certyfikatem bedzie można podpisywać certyfikaty dla witryn. Wydajemy polecenie:./ca.sh -newca Skrypt zapyta sie o nazwe pliku, w którym ma utworzyć certyfikat (jeśli naciśniemy enter zostanie nadana nazwa domyślna). Generowany jest 1024 bitowy klucz prywatny szyfrowany algorytmem RSA. Nastepnie musimy podać has lo, którym nasz certyfikat bedzie opatrzony. Poźniej podajemy kilka danych, które bed a zapisane w certyfikacie. Te dane to: 1. Country, czyli dwuliterowy kod kraju, dla Polski PL. 2. State or Province Name, czyli nazwa stanu lub prowincji, jest to dana tekstowa informacyjna, np. Mazowsze. 3. Locality Name, czyli lokalizacja CA, np. Warszawa. 4. Organization Name, czyli nazwa organizacji, koncernu, firmy, np. Trotnik Corp. 5. Organizational Unit Name, czyli nazwa dzia lu, np. CA. 6. Common Name, czyli adres www naszego CA, np. l10.iem.pw.edu.pl. 7. Address, czyli adres poczty elektronicznej, np. Po zakończeniu dzia lania skryptu zostanie utworzony katalog./democa oraz kilka plików i podkatalogów. Nas bed a interesowa tylko pliki:./democa/cacert.pem - certyfikat naszej instytucji certyfikujacej./democa/private/cakey.pem - klucz prywatny powyszego certyfikatu Tworzymy nastepnie certyfikat dla witryny internetowej (dla każdej witryny SSL-owej generuje sie osobny certyfikat, ponieważ nazwa zawarta w certyfikacie musi sie zgadzać z nazwa domenowa strony internetowej, dla której tworzymy certyfikat. W przeciwnym wypadku przeglarka internetowa wyrzuci wykrzyknik przy wejściu na taka strone, że Nazwa zawarta w certyfikacie nie zgadza sie z nazwa strony. Wydajemy polecenie: $./CA.sh -newreq podajemy has lo, jakie chcemy mieć dla wygenerowanego klucza prywatnego, oraz kilka danych na temat certyfikatu(tak jak poprzednio). 12

14 Uwaga: Ważne jest, aby przy Common Name (eg, Your Name) []: podać nazwe domenowa strony, dla której jest tworzony certyfikat, w przeciwynym wypadku przegladarmka MSIE wyrzuci wyżej wspomniany wykrzyknik. Zostanie utworzony plik./newreq.pem, który trzeba podpisać w instytucji certyfikujacej. Instytucji takich jest kilkańa Internecie, ale za podpisanie takiego certyfikatu p laci sie oko l o 125 USD. Ale nie zawsze jest potrzeba posiadania certyfikatu wystawionego przez taka firme, dlatego też możemy sami sobie podpisać swój certyfikat. Po to waśnie wczesniej utworzyliśmy certyfikat instytucji certyfikujacej. Wiec podpisujemy nasz nowy certyfikat w (naszej) instytucji certyfikujacej wydajac polecenia: $./CA.sh -sign Skrypt poprosi nas teraz o has lo do klucza prywatnego instytucji certyfikujacej, nastepnie dwa razy potwierdzamy y i dostajemy podpisany certyfikat dla naszej strony WWW. Sa nimi dwa pliki:./newcert.pem - certyfikat dla strony internetowej i./newreq.pem - klucz prywatny dla powyższego certyfikatu. Jeszcze tylko pomocne (opcjonalnie) może być usuniecie has la z klucza prywatnego naszego certyfikatu, gdyż wtedy unikniemy pytania o has lo przy starcie apache-ssl a. Has lo z klucza prywatnego usuwa sie wydajac polecenie: $openssl rsa -in newreq.pem -out newreq.pem Czyli mamy 4 pliki, które nas interesuja z ca lego katalogu./democa:./democa/cacert.pem - certyfikat naszej instytucji certyfikujacej./democa/private/cakey.pem - klucz prywatny naszej instytucji certyfikujacej./newcert.pem - certyfikat dla witryny internetowej./newreq.pem - klucz prywatny certyfikatu dla naszej witryny. 2.5 Przyk ladowe certyfikaty Je li mamy już wygenerowane certyfikaty możemy je obejrzeć.i tak np.klucz prywatny certyfikatu dla naszej witryny (zapisany w pliku newreq.pem ) wyglada nastepuj aco: -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- Proc-Type: 4,ENCRYPTED DEK-Info: DES-EDE3-CBC,388425BD3C4A1A20 TBj3nlS266BvZti3pgLSPEwE/uhYFTPa6ImxejhsJGyJcpDl1piFq/qdfagZY2+a SgW8kBPQM3wP64/+5IRuPGezXbNVY7J4dNPjMcoq3Y+RWij+FsyeXP2ckF5DudEH CvWCttK6xJC1aq+HwwD+JFpisrqLYjLCMvuxgOtOX4u/lfo7mD9iFOHd1sJpLhH1 v8vbxgdfpwfsd9lt5xdytsjggqgbqh3iklhhhqnttv0qfzlsvndq23k0u9mh2m85 s0jkscqejp3wr3tuk9ll3xocpwyj2r338qb+ki2dtzpzvgxxrqgotitxu6ayegin nlw5hauzzqnbn7v6xknswrsb0xekuzfsikf/mtkr5ojfagblfh5jtgnsu0/cwtmq 13

15 lihugkemv8fbco4f3zvvklsumegy/rx6jjxj8osblnd8gcg5cpkkd7woocf/2fo7 Aw61WEfVGy/03/3sTxaUsBhOGUJaoYQi+PREmB2TS39BbFsRvkAp+5BhCbsz34CV Z+TcCyGDSpUN55bUHrmZnBHar1SsnBeBxkna4KMDu6uHOm8Ows116wvqTgG+Z8iC yhb1ugzj8w8z5xtoj91zvb585akbfacvf22im6wrcmqjuyukrwvqvzyppkhmezo8 RJTKUTNgpEWdx+yncVDmMtasd01/AwwM1t/EOkpEyxk96vtLdwxNR/FV+EAN5xKT QgPvANhuILIZniSr5sFh1BsqdvmyNZa5rDeZ5hDnEKI75SpUv0LZI5lKH17CO/gm RFo3lNphsMbwmIzozFSxLXSq35jnhO9nuA9p78O7T06ZoarSCom/7w== -----END RSA PRIVATE KEY BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- MIIBxjCCAS8CAQAwgYUxCzAJBgNVBAYTAnBsMREwDwYDVQQIEwh3YXJzemF3YTEM MAoGA1UEBxMDc2FzMQ0wCwYDVQQKEwRhc2FzMQwwCgYDVQQLEwNzYXMxFDASBgNV BAMTCzE5Mi4xNjguMS45MSIwIAYJKoZIhvcNAQkBFhN0cm90bmlrQDE5Mi4xNjgu MS45MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDM4/FVRutrZpbvlZy1R/Ke /4Og2CErDrtU3xT3BUPDl4nWVabqeEkLXzqFw+wVbFFEnvrcl2nlFSoT+sxVtAS+ PEEiRakEBew7Hs8r0GHk/lMaiPEWqpOChqdYEGFhXrVsHEizh1D6TC0oqaWYg1Tl uskvmst2j9xsjqtwcx7auwidaqaboaawdqyjkozihvcnaqeebqadgyeab5tmulcp GKsL2xDNjEp1Rtm+Y9Cg+Dx7J+3kFR5sw6L/sCXacLY+E6K4EsXOUr5+i0tzRXZy O+7YM7RaqxxDeANR+U9rCJHPH+KpkiaoXqnxVFOFEdsw/mgrPYTaWZYEY1yRowyd mqqjiuionx/g8bffabhrwkkekewdxmzvkrq= -----END CERTIFICATE REQUEST----- Certyfikat naszej instytucji certyfikujacej przedstawia sie nastepuj aco : -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIDdDCCAt2gAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADCBiTELMAkGA1UEBhMCUEwx ETAPBgNVBAgTCFdhcnN6YXdhMQ0wCwYDVQQHEwRjaXR5MRUwEwYDVQQKEwxUcm90 bmlrignvcnaxczajbgnvbastannjmrawdgydvqqdewducm90bmlrmsiwiayjkozi hvcnaqkbfhn0cm90bmlrqde5mi4xnjgums45mb4xdtaymdewote5mzaynfoxdta0 MTAyOTE5MzAyNFowgYkxCzAJBgNVBAYTAlBMMREwDwYDVQQIEwhXYXJzemF3YTEN MAsGA1UEBxMEY2l0eTEVMBMGA1UEChMMVHJvdG5payBjb3JwMQswCQYDVQQLEwJz YzEQMA4GA1UEAxMHVHJvdG5pazEiMCAGCSqGSIb3DQEJARYTdHJvdG5pa0AxOTIu MTY4LjEuOTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAnE8pQPgZCN1Dh+eI htmoadnvnlm59ms4gzfoncb1laj0z5eqagspczqqqhp4xr+p9kivw73ygxsu62+f qm2azpnctm9/gqqerngpep9lsozra/fdtmk8/jsye94u6lzgkwwp21ah1vfpuvmi my+gpbvrzohvdxzhdzfmqfrjqtccaweaaaob6tcb5jadbgnvhq4efgquojxajsrv 8/vau/xxXGOz+BNHAMIwgbYGA1UdIwSBrjCBq4AUojxAJSRV8/vau/xxXGOz+BNH AMKhgY+kgYwwgYkxCzAJBgNVBAYTAlBMMREwDwYDVQQIEwhXYXJzemF3YTENMAsG A1UEBxMEY2l0eTEVMBMGA1UEChMMVHJvdG5payBjb3JwMQswCQYDVQQLEwJzYzEQ MA4GA1UEAxMHVHJvdG5pazEiMCAGCSqGSIb3DQEJARYTdHJvdG5pa0AxOTIuMTY4 LjEuOYIBADAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAHjPhM2Rd90a idyb0nmucaqli5z8agxxekc4uyb6g7pbmxjyicko/w21vleu0zsh0rquggnijegv GDfUO8LrTMEV5gPIHHPsNaDEWRd69XrB3OH65MYOhTi47CBm0mjC5vpEsHyFlDbS ZnX3eZXA/Gtqz21A2o5cC+Ysw/9BXn8/ -----END CERTIFICATE----- Komenda /usr/local/ssl/bin/openssl x509 -in newcert.pem -noout -text 14

16 można otrzymać nastepuj acy wydruk przedstawiajacy w czytelny sposób zawartość certyfikatu X.509: Certificate: Data: Version: 3 (0x2) Serial Number: 0 (0x0) Signature Algorithm: md5withrsaencryption Issuer: C=PL, ST=Mazowsze, L=Warszawa, O=Trotnik Corp, OU=CA, Validity Not Before: Jan 14 01:34: GMT Not After : Jan 14 01:34: GMT Subject: C=PL, ST=Mazowsze, L=Warszawa, O=Trotnik Corp, Subject Public Key Info: Public Key Algorithm: rsaencryption RSA Public Key: (1024 bit) Modulus (1024 bit): 00:c4:6c:87:33:e0:10:c1:4e:a7:29:cd:0f:80:f1: 1c:da:2d:a7:2c:05:fe:db:4e:ef:a6:0a:06:79:7b: ad:c2:25:4c:4b:3b:be:52:bd:da:be:05:2c:cd:4f: f0:1e:96:d9:4a:07:3b:c0:19:ce:f9:6c:5d:39:4d: 8f:b7:a6:11:ca:a1:b7:d5:15:d6:e3:77:d3:ef:64: 09:fd:ab:f6:4f:1a:81:ac:e6:db:cb:ec:b1:04:34: 42:23:6e:58:85:69:cf:3e:3e:a4:89:9b:4c:08:87: 78:2b:5f:61:15:25:88:ca:a0:ce:3b:62:c9:42:dd: 79:c2:f9:ed:63:0d:45:48:d1 Exponent: (0x10001) X509v3 extensions: X509v3 Subject Key Identifier: B9:C9:29:9C:92:AB:66:95:A6:BD:3C:6A:7C:A8:81:28:B4:36:E2:11 X509v3 Authority Key Identifier: keyid:b9:c9:29:9c:92:ab:66:95:a6:bd:3c:6a:7c:a8:81:28:b4:36:e2:11 DirName:/C=PL/ST=Mazowsze/L=Warszawa/O=Trotnik Corp/OU=CA/ serial:00 X509v3 Basic Constraints: CA:TRUE Signature Algorithm: md5withrsaencryption 24:1a:75:b1:8d:e1:24:bf:eb:84:ce:76:c4:ff:d2:03:4a:d6: 2a:c6:59:e1:f4:57:2e:01:d5:85:58:fa:0b:6d:65:7c:17:b4: 46:56:ff:d7:41:2a:e2:f5:56:3e:93:40:f3:9a:25:42:4f:8e: 15

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Infrastruktura klucza Publicznego Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Bezpieczna komunikacja Poufność (ang. Confidentiality) Przesyłanie informacji w sposób tajny tylko

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost. Rajmund Radziewicz

Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost. Rajmund Radziewicz Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost Rajmund Radziewicz Celem tego artykułu będzie opis konfiguracji serwera WWW w sieci lokalnej, z uwierzytelnianiem, udostępnianiem określonych zasobów i usług

Bardziej szczegółowo

Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25

Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25 APACHE Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25 Plik konfiguracyjny - /etc/httpd/conf/httpd.conf AccessConfig directive *Składnia:* AccessConfig /nazwa_pliku/ *Domyślnie:* AccessConfig conf/access.conf,

Bardziej szczegółowo

1 Przykłady algorytmów kryptograficznych

1 Przykłady algorytmów kryptograficznych 1 Przykłady algorytmów kryptograficznych 1.1 Algorytmy symetryczne Data Encryption Standard (DES) algorytm blokowy używający klucza 56 bitowego, Data Encryption Standard XORed (DESX) przed zaszyfrowaniem

Bardziej szczegółowo

Linux. Serwery. Bezpieczeñstwo

Linux. Serwery. Bezpieczeñstwo PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW

Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW Autor: Ryan C. Barnett T³umaczenie: Marek Pa³czyñsk ISBN: 83-246-0505-3

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.7

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.7 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.7 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Tworzenie certyfikatu... 4 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Szkolenie działu KDM PCSS, Poznań, 28.02.2006r. Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Niniejsza prezentacja ma na celu zaprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami

Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami 1 Wprowadzenie Technologia SSL(Secure Sockets Layer) zaproponowana przez firmę Netscape Communications na potrzeby szyfrowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

Piotr Kucharski. Infrastruktura klucza publicznego

Piotr Kucharski. Infrastruktura klucza publicznego Infrastruktura klucza publicznego Infrastruktura klucza publicznego Wstęp do kryptografii Podstawy podpisu elektronicznego Infrastruktura klucza publicznego Wprowadzenie do kryptografii Podstawowe terminy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie...1 Konwencje dokumentacji...1 Słownik pojęć...1 O zestawie CryptoCard Set...2 Rozdział 2. Instalacja pakietu CryptoCard Suite...4

Bardziej szczegółowo

Us lugi sieciowe w systemach Unix/Linux

Us lugi sieciowe w systemach Unix/Linux Us lugi sieciowe w systemach Unix/Linux Witold Paluszyński Katedra Cybernetyki i Robotyki Politechnika Wroc lawska http://www.kcir.pwr.edu.pl/~witold/ 2000 2013 Ten utwór jest dostepny na licencji Creative

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Java Cluster - implementacja, zastosowanie oraz zagadnienia wydajnościowe

Java Cluster - implementacja, zastosowanie oraz zagadnienia wydajnościowe Java Cluster - implementacja, zastosowanie oraz zagadnienia wydajnościowe Piotr Paw lowski Instytut Informatyki Wydzia l Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska e-mail: P.S.Pawlowski@elka.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Serwer Apache w połączeniu z OpenSSL. Autorzy: Radosław Bednarski, Tomasz Kaleta IV FDS

Serwer Apache w połączeniu z OpenSSL. Autorzy: Radosław Bednarski, Tomasz Kaleta IV FDS Serwer Apache w połączeniu z OpenSSL Autorzy: Radosław Bednarski, Tomasz Kaleta IV FDS 1 STRESZCZENIE Dokument zawiera sposób integracji Apache a z OpenSSL i modułu modssl. Poniższy opis przeprowadzi nas

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo