Spis treœci rok Autor: Tytu³ artyku³u (Nr, Str., Dzia³)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci rok 2001. Autor: Tytu³ artyku³u (Nr, Str., Dzia³)"

Transkrypt

1 127 Autor: Tytu³ artyku³u (Nr, Str., Dzia³) Åstrand P. O.: Fizjologia integracyjna a biologia molekularna (1-2, 4, SNS) Ba³aziñski M.: Nowe prawo transferowe w pi³ce no nej (9-10, 71, PRS) Borysiuk Z.: Coaching, czyli o kszta³ceniu trenerów (11-12, 115, KR) Borysiuk Z.: Somatyczne, wysi³kowe i koordynacyjne determinanty mistrzostwa sportowego w szermierce (1-2, 17, TT) Cajsel W.: Charakter prawny karty zawodniczej (karty zg³oszenia) (5-6, 59, PRS) Cajsel W.: X Konferencja Naukowa PTPS Tak zwana sprawa Bosmana z polskiej perspektywy (Warszawa, ) (11-12, 105, KK) Cajsel W.: Kongres Miêdzynarodowej Federacji Zwi¹zków Zawodowych Pi³karzy (FIFPro) (Rzym, stycznia 2001 r.) (3-4, 130, KK) Cajsel W.: Sportowa spó³ka akcyjna szczególny rodzaj spó³ki kapita³owej (7-8, 51, PRS) Cajsel W.: Treœæ profesjonalnych kontraktów sportowych (1-2, 93, PRS) Chojnacki K., Kusion.: Analiza obra eñ narciarskich u czo³owych polskich alpejczyków ( ) (9-10, 21, TT) Chrostowski K. i in.: Efekty psychiczne i psychiatryczne stosowania steroidów anaboliczno-androgennych (7-8, 76, MS) Czajkowski Z.: Czy ruchów balistycznych mo na nauczaæ w zwolnionym tempie? Dok³adna, szybka i... uprzejma odpowiedÿ adwersarza (9-10, 121, KR) Czajkowski Z.: Freudowskie motywy, postawy i zachowania w sporcie (1) (3-4, 139, PP) Czajkowski Z.: Freudowskie motywy, postawy i zachowania w sporcie (2) (5-6, 122, PP) Czajkowski Z.: Kszta³cenie psychomotoryczne rozwa ania nad ksi¹ k¹ prof. Bogdana Czabañskiego (1-2, 51, NK) Czajkowski Z.: Motywacja osi¹gniêæ - nastawienie na ja oraz nastawienie na zadania (3-4, 66, PSS) Czajkowski Z.: Odpornoœæ psychiczna w dzia³alnoœci sportowej (1-2, 131, PP) Czajkowski Z.: O dziwnych zjawiskach w dzia³alnoœci trenerów i w nauce o sporcie (5-6, 21, TT) Czajkowski Z.: O swoistoœci zdolnoœci wysi³kowych i zbornoœciowych (11-12, 37, TT) Czajkowski Z.: Psychologia i humanistyczne wartoœci sportu (7-8, 38, PSS) Sport Wyczynowy 2001, nr 11-12/

2 128 Czajkowski Z.: Uczucia i ich znaczenie w dzia³alnoœci sportowej (7-8, 134, PP) Czajkowski Z.: Uczucia i skutecznoœæ dzia³ania (11-12, 124, PP) Czajkowski Z.: Widzieæ, to nie to samo, co postrzegaæ (9-10, 136, PP) Czepulenas A.: Nowe tendencje w szkoleniu narciarzy-biegaczy najwy szej klasy (3-4, 11, TT) Dominiak A.: Decyzje i doradcy (1-2, 120, KR) Dominiak A.: Errare humanum est (9-10, 127, KR) Dominiak A.: Liczenie medali i biurokracja sportowa (1-2, 126, SO) Dominiak A.: Niedomkniête drzwi krzywo czy prosto? (11-12, 118, KR) Dominiak A.: Prawid³owoœci, irracjonalizmy i dogmaty (artyku³ dyskusyjny) (5-6, 13, TT) Dominiak A.: Szkolenie i doszkalanie (7-8, 129, SO) Dominiak A.: Topór sprawiedliwoœci (9-10, 131, SO) Dominiak A.: Widowisko, czyli merdanie psem (5-6, 118, SO) Dominiak A.: Zawód czy hobby? (3-4, 134, SO) Dominiak A.: ród³a, poziomy, tunele (11-12, 121, SO) Duda H.: Nauczanie wzmocnione w szkoleniu pi³karzy (1-2, 30, TT) Duda H.: Test do oceny spostrzegania u m³odych pi³karzy (7-8, 17, TT) Dziubiñski Z.: Sport w przestrzeni wartoœci. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Aksjologia sportu (Warszawa, ) (11-12, 99, KS) Fajfer Z.: Jak zwiêkszyæ efektywnoœæ selekcji w pi³ce no nej? (5-6, 29, SDM) Gawroñski W., Szygu³a Z.: III Miêdzynarodowe Sympozjum Medicina Sportiva 2000 Aktywnoœæ fizyczna lekiem w XXI wieku (Kraków, ) (1-2, 10, KK) Gêbski A.: Prognoza wyników w skokach i biegach lekkoatletycznych na pierwsz¹ dekadê XXI wieku (11-12, 15, TWS) Grabowska A.: Wawrzyny Olimpijskie 2000 (3-4, 123, SSL) Iskra J.: Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Lekkoatletyka w teorii i praktyce (Gdañsk, ) (7-8, 105, KK) Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kszta³ciæ? (dyskusja niedokoñczona) (3-4, 86, WD) Jastrzêbski Z., Ciepliñski J.: WskaŸniki wydolnoœci beztlenowej i wybranych prób sprawnoœci ukierunkowanej u reprezentantek Polski w pi³ce rêcznej w latach (3-4, 21, TT) K³odecka-Ró alska J.: Miêdzynarodowa Konferencja Warto inwestowaæ w sport kobiet (Lillehammer, ) (5-6, 95, KS) K³odecka-Ró alska J.: Myœli staro ytnych Greków a wspó³czesnoœæ psychologii sportu X Œwiatowy Kongres Psychologii Sportu (Skiathos, Grecja, ) (9-10, 100, KK) Kochanowicz K., Karniewicz J.: Analiza zawodów podstaw¹ oceny rozwoju gimnastyków (7-8, 11, TT)

3 129 Kosendiak J.: O nieprawid³owoœciach, irracjonalizmach i dogmatach teorii i praktyki sportu ci¹g dalszy (7-8, 121, KR) Kosendiak J.: Powa na polemika jest motorem postêpu w nauce (9-10, 126, KR) Krasicki S.: Sporty zimowe w Polsce tradycje i perspektywy (9-10, 3, SNS) Kuczek P.: O potrzebie zastosowania w praktyce trenerskiej teorii motywacji osi¹gniêæ (3-4, 77, PSS) Kwiatkowska D. i in.: Nandrolon metody wykrywania (7-8, 67, MS) Matusiak J.: Przywództwo w sporcie (5-6, 49, OZ) Nawrat A.: Komputerowy system pomiaru toru ruchu sztangi podczas æwiczeñ si³owych (9-10, 30, UKP) Niedoœpia³ M.: Wypowiedzenie umowy cywilno-prawnej o œwiadczenie us³ug sportowych (art. 750 k. c.) przez profesjonalnego sportowca (Glosa do orzeczenia S¹du Najwy szego z 24 I 2000 r. (III CKN 531/98) (3-4, 39, PRS) Pac-Pomarnacki A.: Epidemiologia urazów sportowych (7-8, 25, TT) Pac-Pomarnacki A.: Kobiety w sporcie (rozmowa z Jadwig¹ K³odeck¹-Ró alsk¹ z Zak³adu Psychologii Instytutu Sportu w Warszawie) (5-6, 85, WD) Pac-Pomarnacki A.: O bogatej przesz³oœci i niepewnej przysz³oœci fizjologii wysi³ku (rozmowa z prof. Per-Olofem Åstrandem z Karolinska Institutet w Sztokholmie) (1-2, 75, WD) Pac-Pomarnacki A.: Praktyczna fizjologia (rozmowa z prof. Jerzym A. o³¹dziem z Zak³adu Fizjologii i Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronis³awa Czecha w Krakowie) (7-8, 89, WD) Pac-Pomarnacki A.: Rekordy nauka etyka (rozmowa z Frankiem Dickiem, prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Trenerów Lekkiej Atletyki) (11-12, 87, WD) Pac-Pomarnacki A.: Sportowe kolana i barki urazy i ich leczenie (rozmowa z dr n. med. Tadeuszem Œciñskim z Centralnego Oœrodka Medycyny Sportowej w Warszawie) (9-10, 85, WD) Petryñski W.: Aby jêzyk siê nie pl¹ta³ (5-6, 114, KR) Petryñski W.: Dwa wzorce opisu czynnoœci ruchowych strukturalny i funkcjonalny (1-2, 39, TM) Petryñski W.: Neurofizjologiczne podstawy ruchu (1-2, 67, NK) Pilawska A., Petryñski W.: Biofizyczne podstawy motorycznoœci cz³owieka (5-6, 105, NK) Pilawska A., Petryñski W.: Obci¹ enie uk³adu ruchu eglarza podczas podnoszenia pêdnika deski z aglem (7-8, 23, PM) Popinigis J.: Od naukowych podstaw do receptur ywieniowych (11-12, 53, N ) Popinigis J.: O potrzebie koegzystencji biochemii sportu i teorii treningu (5-6, 5, SNS) Popinigis J.: ywienie i wspomaganie ywieniowe a zdolnoœæ do wysi³ku (7-8, 77, N )

4 130 Pó³torak W.: Agresywne zachowania widzów imprez sportowych w œwietle wspó³czesnych teorii ( 3-4, 49, FSPS) Przybylski S., Makar P.: Analiza jednostki treningowej p³ywaka (1-2, 11, TT) Raczek J.: Rozwój podstawowy cel i wyznacznik szkolenia sportowego dzieci i m³odzie y (9-10, 39, SDM) Raczyñska B.: Zaburzenia ywieniowe u zawodniczek (5-6, 41, N ) Rochowicz F.: Nie selekcja, a dobór (1-2, 126, KR) Rochowicz F.: Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole nihil novi (7-8, 125, KR) Ruchlewicz T., Staszkiewicz R.: W czym tkwi tajemnica dalekich skoków Ma³ysza? (9-10, 13, TT) Rutkowski W.: Rola zawodowa i styl ycia trenera (11-12, 67, FSPS) Rutkowski W.: Spo³eczne i psychiczne motywy wyboru zawodu trenera szermierki (3-4, 58, FSPS) Ryba B.: Motywacja dzia³añ ró nych grup œrodowiska sportowego (9-10, 62, OZS) Ryba B.: Szeœciu jeÿdÿców apokalipsy (7-8, 3, SNS) Ryszard Koncewicz ( ) (3-4, 143) Sadowski G., Nowakowska M.: Bjørna Daehliego fragment drogi do mistrzostwa (11-12, 45, PM) Sahaj T.: Czy sport to zdrowie? Refleksje filozoficzne (5-6, 73, FSPS) Sasaki T. i in.: Wp³yw prêdkoœci narciarza w fazie lotu na d³ugoœæ skoku (11-12, 29, BS) Sas-Nowosielski K.: Pi³ka no na przed s¹dem! (7-8, 30, FSPS) Sobiech K. A.: Trzydzieœci lat minê³o artyku³ poœwiêcony nestorowi biochemii sportu w Polsce, prof. dr hab., dr h. c. Stefanowi B¹czykowi, w 90. rocznicê urodzin (1-2, 117, R) Socha S.: Sport kobiet wyzwanie dla nauki (3-4, 5, SNS) Starosta W., Rostkowska E.: Czucie wody w opinii zawodników i trenerów p³ywania (7-8, 118, R) Sterkowicz S.: II Konferencja Naukowa Miêdzynarodowej Federacji Judo (IJF) (Monachium ) (11-12, 93, KS) Stopczyñski M: Zatrudnienie zawodników profesjonalnych sportowych gier zespo³owych w œwietle prawa pracy (11-12, 73, PRS) Tchórzewski D., Rosiñski J.: Sporty zimowe u progu XXI wieku. Tradycje i perspektywy Zakopanego (Kraków, ) (9-10, 95, KK) Tkaczyk J.: Historia kolarstwa zawodowego (3-4, 115, HS) Tkaczyk J.: Mariusz Zaruski taternik, narciarz, eglarz i... wychowawca (wystawa w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie) (11-12, 81, R) Wa ny Z.: Jak badaæ sport? (9-10, 111, NK)

5 131 Wa ny Z.: Sport wczoraj, dziœ, jutro w œwietle badañ wyników sportowych (11-12, 5, SNS) Wa ny Z. i in.: Zmiany poziomu sprawnoœci i efektywnoœci gry u m³odych koszykarek ze SMS w Warszawie (3-4, 28, SDM) Wit A.: Biomechanika uk³adu ruchu cz³owieka (9-10, 117, NK) Zatoñ M.: Fizjologia wysi³ku fizycznego (11-12, 110, NK) Zdebska H.: Ksi¹ ki o siatkówce pla owej (7-8, 111, NK) o³¹dÿ J. A.: Nowe spojrzenie na zale noœæ poboru tlenu od mocy, generowanej przez miêœnie szkieletowe cz³owieka (7-8, 61, FBS) Recenzowane ksi¹ ki Abernethy B. et al.: The Biophysical Foundation of Human Movement. Melbourne 1996, 97. Human Kinetics (rec. A. Pilawska, W. Petryñski) (5-6, 105, NK) Benardot D.: Nutrition for Serious Athletes. An advanced guide to foods, fluids, and supplements for training and performance. Champaign (USA), Windsor (Kanada), Leeds (Wielka Brytania), Lower Mitcham, (Australia), Auckland (Nowa Zelandia) Human Kinetics (rec. J. Popinigis) (11-12, 53, N ) Bober T., Zawadzki J.: Biomechanika uk³adu ruchu cz³owieka. Wroc³aw Wydawnictwo BK (rec. A. Wit) (9-10, 117, NK) Caine D. J., Caine C. C., Lindner K. J.: Epidemiology of Sports Injuries. Champaign Human Kinetics (rec. A. Pac-Pomarnacki) (7-8, 25, TT) Czabañski B.: Kszta³cenie psychomotoryczne. Wroc³aw Wydawnictwo AWF we Wroc³awiu (rec. Z. Czajkowski) (1-2, 51, NK) Grz¹dziel G., Kowalski L.: Siatkówka pla owa w szkole. Warszawa COS (rec. H. Zdebska) (7-8, 111, NK) Fizjologiczne podstawy wysi³ku fizycznego. Podrêcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych. Pod redakcj¹ Jana Górskiego. Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL (rec. M. Zatoñ) (11-12, 110, NK) Kiraly K., Shewman B.: Beach Volleyball. Techniques, training and tactics from the games greatest player. Champaign Human Kinetics (rec. H. Zdebska) (7-8, 111, NK) Kleiner S. M., Greenwood-Robinson M.: Power Eating. Build Muscle Gain Energy Lose Fat. Champaign Human Kinetics (rec. J. Popinigis) (11-12, 53, N ) Latash M. L.: Neuropsychological Basis of Movement. Champaign Human Kinetics (rec. W. Petryñski) (1-2, 67, NK)

6 132 Lekkoatletyka w teorii i praktyce. Pod redakcj¹ Z. Mroczyñskiego, K. Prusika, W. Ratkowskiego. Gdañsk AWF w Gdañsku, PZLA i PTNKF (rec. JT) (7-8, 107, KK) Murphy P., Williams J., Dunning E.: Football on Trial. Spectator violence and development in the football world. London-New York Routledge (rec. K. Sas-Nowosielski) (7-8, 30, FSPS) Tuszyñski B.: Z³ota ksiêga kolarstwa œwiatowego. Warszawa Wydawnictwo 69 (rec. J. Tkaczyk) (3-4, 115, HS) Wybrane problemy metodologii badañ na potrzeby sportu. Podstawy ogólne. Praca zbiorowa pod red. J. M. Morawskiego. Warszawa 2000, Biblioteka PTNKF (rec. Z. Wa ny) (9-10, 111, NK) Zastosowane skróty: BS Biochemia sportu FBS Fizjologia, biochemia sportu FSPS Filozofia, socjologia, pedagogika sportu HS Historia sportu KK Kongresy, konferencje KR Korespondencyjne rozmowy MS Medycyna sportowa NK Nowe ksi¹ ki N Nauka o ywieniu OZ Organizacja i zarz¹dzanie sportem PM Porady metodyczne PP Pchniêciem prostym PRS Prawo sportowe PSS Psychologia sportu R Rozmaitoœci SDM Sport dzieci i m³odzie y SNS Sport i nauki o sporcie na progu XXI wieku SO Sport i okolice SSL Sport, sztuka, literatura TT Teoria treningu TWS Teoria wyniku sportowego UKP Urz¹dzenia kontrolno-pomiarowe WD Wywiady, dyskusje

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Zbigniew D³ugosz. Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008)

Zbigniew D³ugosz. Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008) Zbigniew D³ugosz Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2009 1 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

Teoria treningu. Nowe tendencje w szkoleniu narciarzy-biegaczy najwy szej klasy

Teoria treningu. Nowe tendencje w szkoleniu narciarzy-biegaczy najwy szej klasy Teoria treningu 11 Zmiany w programie zawodów narciarskich dyktuj¹ potrzebê dostosowania systemu treningu do nowych wymagañ - techniki biegu oraz d³ugoœci dystansu, a tak e profilu trasy podczas najwa

Bardziej szczegółowo

Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu.

Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu. Teoria treningu 9 Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu. Andrzej Pac-Pomarnacki Zasada okresowoœci

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Od Starosty Tarnowskiego... 3 S³owo Dyrektora... 4 Propozycje tematów szkoleniowych rad pedagogicznych... 5 Wydawnictwa Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie... 8 l Zeszyty Metodyczne...

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

W parlamencie. Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.

W parlamencie. Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. o sporcie W parlamencie 113 Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu W bie ¹cym sprawozdaniu przedstawimy tylko wybrane, najwa niejsze

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja interdyscyplinarna

Rehabilitacja interdyscyplinarna Rehabilitacja interdyscyplinarna Katedra Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Rehabilitacja interdyscyplinarna pod redakcją Sławomira Jarząba, Andrzeja Pozowskiego, Małgorzaty Paprockiej Borowicz ISBN

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: NBP o Warszawa 82 1010 1010 0189 6213 9110

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 1 (77)/2012 ISSN 1230-5529 KSZTAŁCENIE KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby

Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby Katowice 2011 KOMITET WYDAWNICZY: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo