UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki Zielona Góra, 2015

2 Spis treści Ogólna charakterystyka studiów... 8 Powiązanie z misją i strategią uczelni... 8 Ogólne cele kształcenia... 9 Wymagania wstępne Zasady rekrutacji Różnice w stosunku do innych programów studiów prowadzonych na uczelni Wewnętrzne akty prawne Opis zakładanych efektów kształcenia Pokrycie obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych Program studiów Opis poszczególnych modułów kształcenia Karty przedmiotów Praktyki Cele praktyki zawodowej Macierze efektów kształcenia Sposoby sprawdzania zakładanych efektów kształcenia Zasady dyplomowania Plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Plan studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej Wymagania i zalecenia komisji akredytacyjnych Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe - wykaz osób Deklaracje poszczególnych osób dotyczące możliwości zaliczenia ich do minimum kadrowego oraz informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji Proporcja liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studentów. 29 Wyjaśnienia i uzasadnienia Sposób uwzględniania wyników monitorowania karier absolwentów Dokumentacja dotycząca zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Możliwość wyboru modułów kształcenia przez studentów

3 Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi Dodatkowe wymagania wynikające z utworzenia nowego kierunku studiów Sposoby wykorzystania wzorców międzynarodowych Informacja o infrastrukturze Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego Informacja o wdrożeniu wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Załączniki Karty przedmiotów MODUŁ A - KIERUNKOWY PODSTAWOWY BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWAŃIA WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII FILOZOFIA PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ SOCJOLOGIA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA PODSTAWY PRACY GRUPOWEJ HISTORIA MYŚLI PSYCHOLOGICZNEJ PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA W CYKLU ŻYCIA PSYCHOLOGIA PROCESÓW POZNAWCZYCH PEDAGOGIKA DLA PSYCHOLOGÓW LOGIKA PODSTAWY PRACY PRAKTYCZNEJ (OBSERWACJA, ROZMOWA PSYCHOLOGICZNA, WYWIAD). 79 METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH ZE STATYSTYKĄ I PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH ZE STATYSTYKĄ II PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA PODSTAWY PRACY EMPIRYCZNEJ (PROJEKT ZE STUDENTAMI) TESTY PROJEKCYJNE PSYCHOMETRIA DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DZIECKA - STUDIUM PRZYPADKU PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH

4 PSYCHOPATOLOGIA ROZWOJU PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA PSYCHOLOGIA RODZINY TESTY INTELIGENCJI TESTY ORGANIKI TESTY OSOBOWOŚCI DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DOROSŁEGO CZŁOWIEKA - STUDIUM PRZYPADKU POMIĘDZY ZDROWIEM A CHOROBĄ - PROBLEMY ŻYCIA CODZIENNEGO STRES, SYTUACJE TRUDNE I WYPALENIE ZAWODOWE MÓZG LUDZKI - PROCESY PSYCHICZNE I ZACHOWANIE PRAWNE ASPEKTY PRACY PSYCHOLOGA PSYCHOLOGIA STARZENIA SIĘ WPROWADZENIE DO PYCHOLOGII KLINICZNEJ WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII PRACY, ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII EDUKACYJNEJ I WYCHOWAWCZEJ PODSTAWY SEKSUOLOGII TRENING ASERTYWNOŚCI I PREZENTACJI ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA PSYCHOLOGIA SPOŁECZNOŚCI-TEORIA I PRAKTYKA MEDIACJE JAKO FORMA POMOCY W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW PROCESY GRUPOWE MODUŁ B - KIERUNKOWY FAKULTATYWNY SEMINARIUM MONOGRAFICZNE IA - PSYCHOLOGIA UZALEŻNIEŃ SEMINARIUM MONOGRAFICZNE IB - LĘK SPOŁECZNY SEMINARIUM MONOGRAFICZNE IC - PSYCHOLOGIA SPORTU SEMINARIUM MONOGRAFICZNE IIA - PSYCHOLOGIA DECYZJI KADROWYCH SEMINARIUM MONOGRAFICZNE IIB - DESTRUKCYJNE SCHEMATY PRZYSTOSOWAWCZE SEMINARIUM MONOGRAFICZNE IIC - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ WYKŁAD MONOGRAFICZNY IA - WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PSYCHOLOGII WYKŁAD MONOGRAFICZNY IB - PSYCHOLOGIA REHABILITACJI WYKŁAD MONOGRAFICZNY IIA - PSYCHOLOGIA BLISKICH ZWIĄZKÓW I RELACJI WYKŁAD MONOGRAFICZNY IIB - STRES, ADAPTACJA I JAKOŚĆ ŻYCIA

5 MODUŁ C - SPECJALNOŚCIOWY - PSYCHOLOGIA KLINICZNA ELEMENTY PSYCHIATRII PSYCHOLOGIA ZDROWIA DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA WYKŁAD MONOGRAFICZNY PSYCHOLOGIA ZMIANY I MOTYWACJI DO TERAPII PSYCHOPATOLOGIA DOŚWIADCZENIA TRAUMATYCZNE PRZEMOC W RODZINIE PSYCHOLOGIA SĄDOWA RODZINA Z CZŁOWIEKIEM CHORYM PIERWSZY KONTAKT Z PACJENTEM PODSTAWY PSYCHOTERAPII RÓŻNE FORMY TERAPII PSYCHOLOGIA RESOCJALIZACJI PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ I WARSZTATÓW WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE INTERWENCJA KRYZYSOWA PSYCHOLOGIA AGRESJI I KONFLIKTÓW PRAKTYKA ZAWODOWA MODUŁ C - SPECJALNOŚCIOWY - PSYCHOLOGIA EDUKACYJNA I WYCHOWAWCZA ADOLESCENCJA PROBLEMY I POMOC PSYCHOLOGICZNA PRACA Z UCZNIEM SZCZEGÓLNIE ZDOLNYM POMOC UCZNIOM Z TRUDNOŚCIAMI UCZENIA SIĘ TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII ODZIAŁYWANIE MEDIÓW NA DZIECI I MŁODZIEŻ PODEJŚCIE SYSTEMOWE W PRACY Z RODZINĄ PSYCHOLOGIA REHABILITACJI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PSYCHOLOGIA RESOCJALIZACJI PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W OBSZARZE EDUKACJI PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY KARIERY ZAWODOWEJ I DORADZTWA ZAWODOWEGO MOŻLIWOŚCI ROZWOJU CZŁOWIEKA DOROSŁEGO TWÓRCZOŚĆ A EDUKACJA ŚRODOWISKO RODZINNE I INSTYTUCJONALNE W ROZWOJU DZIECKA

6 STAŁOŚĆ VS ZMIENNOŚĆ - TRANSMISJA MIĘDZYPOKOLENIOWA STYMULOWANIE ROZWOJU I OPIEKA NAD DZIECKIEM PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ I WARSZTATÓW WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE INTERWENCJA KRYZYSOWA PSYCHOLOGIA AGRESJI I KONFLIKTÓW PRAKTYKA ZAWODOWA MODUŁ C - SPECJALNOŚCIOWY - PSYCHOLOGIA PRACY, ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PSYCHOLOGIA PRACY KULTURA ORGANIZACYJNA MOTYWOWANIE I OCENA PRACOWNIKÓW NEGOCJACJE W BIZNESIE PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY KARIERY ZAWODOWEJ I DORADZTWA ZAWODOWEGO PATOLOGIA ORGANIZACJI PODSTAWY COACHINGU PODSTAWY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PODSTAWY PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI GRY MENADŻERSKIE PSYCHOLOGIA INTERNETU PROBLEMY RYNKU PRACY PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA DIAGNOZA PROBLEMÓW ORGANIZACJI PSYCHOLOGIA REKLAMY I MARKETINGU PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ I WARSZTATÓW WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE INTERWENCJA KRYZYSOWA PSYCHOLOGIA AGRESJI I KONFLIKTÓW PRAKTYKA ZAWODOWA MODUŁ D - WSPOMAGAJĄCY KIERUNKOWY SEMINARIUM MAGISTERSKIE I SEMINARIUM MAGISTERSKIE II SEMINARIUM MAGISTERSKIE III

7 SEMINARIUM MAGISTERSKIE IV MODUŁ E - UZUPEŁNIAJĄCY JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK ANGIELSKI II JĘZYK ANGIELSKI III JĘZYK ANGIELSKI IV JĘZYK NIEMIECKI I JĘZYK NIEMIECKI II JĘZYK NIEMIECKI III JĘZYK NIEMIECKI VI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE I WYCHOWANIE FIZYCZNE II Macierze efektów kształcenia Plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Plan studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej

8 Ogólna charakterystyka studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Obszar kształcenia Dziedziny nauki Dyscypliny nauki Psychologia jednolite studia magisterskie ogólnoakademicki studia stacjonarne/niestacjonarne magister obszar nauk społecznych nauki społeczne psychologia Powiązanie z misją i strategią uczelni Uniwersytet Zielonogórski został powołany w wyniku połączenia Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze w 2001 roku. Połączenie uczelni (technicznej i humanistycznej) sprawiło, że specyfika badań i zajęć dydaktycznych realizowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim jest zróżnicowana. Przekonuje ona również o cyklicznym rozwoju Uczelni oraz dążeniu do tworzenia nowych kierunków i wydziałów odpowiadającym standardom Uniwersytetu. Strukturę dzisiejszego Uniwersytetu Zielonogórskiego tworzy 10 wydziałów: Wydział Artystyczny, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Humanistyczny, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Biologicznych,. Planowane jest powołanie Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Lekarskiego. Uniwersytet Zielonogórski dąży do osiągnięcia celów zdefiniowanych jako: zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych; poszerzania zakresu swych usług edukacyjnych i badań naukowych; poprawy jakości bazy dydaktycznej; pełnienia roli centrum życia kulturalnego w środowisku regionu województwa lubuskiego; pełnienia roli propagatora idei społeczeństwa informacyjnego w środowisku społecznym województwa lubuskiego. Uczelnia podejmuje działania na rzecz stałego wzrostu jego autorytetu w środowisku zewnętrznym, m.in. poprzez: zatrudnienie wybitnych profesorów o uznanym autorytecie osobistym wynikającym z ich dorobku naukowego i wyróżniającej się postawy obywatelskiej; troskę o wysoki poziom etyczny kadry i prawidłowe relacje międzyludzkie; kształtowanie sprawnych mechanizmów przeciwdziałania zjawiskom patologicznym; prowadzenie badań zmierzających do rozwiązywania różnych problemów naukowych społecznie użytecznych; troskę o wysoki poziom nadawanych stopni naukowych oraz dyplomów ukończenia studiów; 8

9 efektywną współpracę z krajowymi i zagranicznymi uczelniami oraz instytucjami naukowymi i gospodarczymi; popularyzację wyróżniających się karier zawodowych własnych absolwentów; doskonalenie struktury, organizacji i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem polityki kadrowej i gospodarki finansowej. Studia na kierunku psychologia mają na celu kształcenie o charakterze ogólnym ze szczególnym nastawieniem na kwestie związane z opisem i wyjaśnianiem zachowań w wymiarze indywidualnym i społecznym. Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku psychologia jest organizacja wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania, analizowania i nazywania zjawiska psychologicznych oraz planowania, organizowania, realizacji i oceny skutków różnych form pomocy psychologicznej. Kształcenie studentów kierunku psychologia będzie się koncentrować na polach: teoretycznym, metodologicznym, aplikacyjnym, etycznym. Kształcenie na kierunku psychologia reguluje Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Studia na przedmiotowym kierunku umożliwiają studentowi przyswojenie wiedzy z innych, nie tylko ściśle psychologicznych, przedmiotów. Umożliwia to przygotowanie absolwentów do rozumienia złożoności świata i ludzi, spełniania oczekiwań różnej kategorii pacjentów/klientów/pracodawców oraz podejmowania działań pomocowych w różnych obszarach praktyki społecznej. Studia psychologiczne podnoszą szanse absolwentów na zatrudnienie na stanowiskach pracy, które nie wiążą się wyłącznie i ściśle z funkcją zawodową psychologa, ale wymagają pewnych umiejętności, uzyskanych w wyniku studiów na ww. kierunku. Absolwenci uzyskają kompetencje zawodowe takie jak: analiza i synteza informacji, interpretacja danych i wyciąganie wniosków, stawianie hipotez i opracowanie planu ich weryfikacji, oszacowanie wiarygodności informacji, które mogą się okazać przydatne w różnych obszarach aktywności o działalności zawodowej. Studia na kierunku psychologia wyznaczają kurs dalszego doskonalenia zawodowego i zdobywania kolejnych, poszerzonych kwalifikacji i profesjonalnych uprawnień. Studia psychologiczne dostarczają szereg ważnych umiejętności praktycznych. Ich specyfika jest uzależniona od wybranej specjalności. Ogólne cele kształcenia Ogólne cele kształcenia zakładają: dostarczenie gruntownej wiedzy naukowej obejmującej podstawowe działy psychologii i szczegółowej wiedzy specjalistycznej w zakresie co najmniej jednej, wybranej przez studenta specjalności, kształcenie gotowości studiujących do ciągłego samokształcenia, kształcenie umiejętności diagnozowania problemów psychologicznych u jednostek i grup w środowiskach ich życia przy zastosowaniu odpowiednich metod, narzędzi i technik diagnostycznych, 9

10 kształcenie w zakresie formułowania prostych narzędzi diagnostycznych na potrzeby praktyki psychologicznej oraz umiejętności analizowania ich wyników, kształcenie podstawowych umiejętności stawiania hipotez, planowania i prowadzenia badań naukowych, kształcenie umiejętności udzielania pomocy psychologicznej odpowiadającej problemowi i sytuacji pacjentów/klientów/pracodawców, wprowadzenie do wymagań wynikających ze standardów etycznych zawartych w Kodeksie Etycznym Psychologa i innych stosowanych dokumentach. Absolwent studiów magisterskich na kierunku psychologia posiądzie umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wymagania wstępne Brak Zasady rekrutacji Na studia jednolite magisterskie zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne, zgodnie z listą rankingową. Listę rankingową ustala się według kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów określonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacyjnymi dla kierunku. Lista rankingowa jest tworzona wspólnie dla kandydatów z nową i starą maturą, przy czym punkty za odpowiednie przedmioty wyliczane będą na podstawie następujących wyników egzaminów dojrzałości/maturalnych z tych przedmiotów: symbol dla kandydatów ze starą maturą dla kandydatów z nową maturą d 1 d 2 o 1 o 2 p 1 punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie podstawowym punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie rozszerzonym punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym p 2 punkty za część pisemną egzaminu punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z 10

11 dojrzałości z języka polskiego języka polskiego na poziomie rozszerzonym Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości ( starej maturze) przelicza się na punkty według poniższej tabeli: Skala 6-stopniowa Skala 4-stopniowa Ocena Liczba punktów Ocena Liczba punktów Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub oceny z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu, przyjmuje się liczbę punktów zero, z tym że: 1) w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości ( nowej matury) podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony, 2) w przypadku gdy na świadectwie dojrzałości ( starej matury) nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny. PSYCHOLOGIA - limit miejsc: studia stacjonarne 90 studia niestacjonarne 90 Studia jednolite magisterskie stacjonarne, niestacjonarne (5 lat), prowadzące do tytułu magistra. Liczba punktów (oznaczona dalej przez R) wyliczane będą według wzoru: R = 0,2 p 1 + 0,2 p 2 + 0,15 d 1 + 0,15 d 2 + 0,15 o 1 + 0,15 o 2 gdzie: p 1, p 2 punkty za przedmiot język polski, o 1, o 2 - punkty za przedmiot język obcy nowożytny, d 1, d 2 punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Różnice w stosunku do innych programów studiów prowadzonych na uczelni Uniwersytet Zielonogórski nie prowadzi innych kierunków studiów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia. 11

12 Wewnętrzne akty prawne Uchwała nr 454 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie Zielonogórskim; Uchwała nr 456 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych) w Uniwersytecie Zielonogórskim. Uchwała Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie wystąpienia o przyznanie uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia Uchwała Rady Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla nowego kierunku studiów psychologia jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim. 12

13 Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Psychologia Obszar kształcenia: Obszar nauk społecznych Poziom kształceni: jednolite studia magisterskie Profil kształcenia: ogólnoakademicki Objaśnienia oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych S obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych A profil ogólnoakademicki Pokrycie obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 Psychologia Jednolite magisterskie Profil ogólnoakademicki Wiedza Ma rozszerzoną wiedzę na temat specyfiki psychologii i jej miejsca w systemie nauk. Orientuje się w biologicznych podstawach zachowania się człowieka Zna podstawowe koncepcje psychologiczne człowieka, orientuje się w ich źródłach i zróżnicowaniu Zna zagadnienia dotyczące dyscyplin pokrewnych psychologii: socjologii, logiki, filozofii, pedagogiki, neuronauk, technik informacyjnych, rozumie istotę zjawisk społecznych i ich złożony interdyscyplinarny charakter. Posiada wiedzę na temat teorii rozwoju człowieka w ciągu życia Ma wiedzę z zakresu psychologii procesów poznawczych, emocji i motywacji Zna podstawowe koncepcje osobowości, rozumie istotę psychologicznych różnic indywidualnych oraz ich uwarunkowań Odniesienia do efektów kształcenia obszarowych S2A_W01 S2A_W05 S2A_W01 S2A_W05 S2A_W02 S2A_W06 S2A_W08 S2A_W01 S2A_W02 S2A_W03 S2A_W07 S2A_W09 S2A_W02 S2A_W03 S2A_W08 S2A_W01 S2A_W03 S2A_W05 S2A_W02 S2A_W06 S2A_W08 13

14 K_W08 K_W09 K_W010 K_W11 K_W12 K_U01 K_U02 Ma wiedzę na temat diagnozy psychologicznej i zna podstawowe cele, formy i metody jej dokonywania Posiada wiedzę na temat dezadaptacyjnego funkcjonowania człowieka (zaburzeń rozwoju, zaburzeń klinicznych, zachowań dewiacyjnych i innych) Ma podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia badań empirycznych związaną z formułowaniem pytań badawczych, projektowaniem badań, ich realizacją, analizą wyników i interpretacją uzyskanych rezultatów Zna zasady etyki zawodowej i podstawy prawne zawodu Zna podstawy co najmniej jednego oprogramowania służącego do obróbki danych statystycznych (Statistica, SPSS) Umiejętności Integruje informacje z zakresu różnych dyscyplin na temat prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka. Dokonuje krytycznej analizy zjawisk społecznych z perspektywy jednostki i grupy Uwzględnia w analizowaniu problemów przed jakimi zawodowo staje nie tylko czynniki/ uwarunkowania psychologiczne, ale także biologiczne i społeczno-kulturowe S2A_W04 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08 S2A_W01 S2A_W02 S2A_W03 S2A_W04 S2A_W07 S2A_W08 S2A_W04 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08 S2A_W07 S2A_W10 S2A_W11 S2A_W06 S2A_U03 S2A_U04 S2A_U06 S2A_U08 S2A_U01 S2A_U02 S2A_U03 S2A_U06 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 Wykorzystuje wiedzę teoretyczną w celu projektowania, przeprowadzania i analizy wyników badań w ramach działań praktycznych (ekspertyz, diagnoz) i badań naukowych Wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej i klinicznej dla celów diagnostyczno-pomocowych Potrafi korzystać z metod, technik i narzędzi psychologicznych w celach badawczych i diagnostycznych Potrafi zastosować zasady metodologii na etapach formułowania problemu, doboru i konstrukcji zmiennych, wskaźników Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) Zna język obcy w zakresie kierunkowym zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (B2+) Potrafi przygotować prace pisemne w języku polskim i obcym wskazujące na biegłość merytoryczną i językową S2A_U06 S2A_U07 S2A_U08 S2A_U01 S2A_U02 S2A_U06 S2A_U05 S2A_U06 S2A_U07 S2A_U08 S2A_U05 S2A_U05 S2A_U11 S2A_U09 14

15 K_U10 K_U11 K_U12 Potrafi werbalizować w wypowiedziach ustnych uzasadnienia opinii i poglądów z uwzględnieniem wielu punktów widzenia Umie korzystać z tradycyjnych źródeł i nowoczesnych baz danych w celu wyszukiwania niezbędnych informacji Posługuje się co najmniej jednym pakietem statystycznym w celu analizy i opracowywania danych S2A_U10 S2A_U09 S2A_U10 S2A_U06 S2A_U08 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 Kompetencje społeczne Przejawia prospołeczną postawę wobec osób o różnych problemach w obszarach wsparcia i pomocy psychologicznej ( okazuje zainteresowanie, angażuje się starając się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie problemu) Ma pogłębioną samoświadomość zawodową w zakresie możliwości i ograniczeń, wykorzystując ją dla celów zawodowego i indywidualnego rozwoju Przestrzega zasad etyki zawodowej w dziedzinach badań, diagnostyki i pomagania Działa odpowiedzialnie w stosunku do własnych decyzji, relacji ze współpracownikami i podmiotami pomocowymi, wykazując inicjatywę i przedsiębiorczość Potrafi współpracować ze specjalistami różnych dziedzin w zróżnicowanych warunkach środowiskowych Potrafi nawiązać i podtrzymywać kontakt z jednostką i grupą w trakcie działań praktycznych S2A_K03 S2A_K04 S2A_K01 S2A_K06 S2A_K03 S2A_K04 S2A_K02 S2A_K07 S2A_K01 S2A_K05 S2A_K06 S2A_K02 S2A_K05 Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych Psychologia Jednolite magisterskie Profil ogólnoakademicki Symbol S2A_W01 S2A_W02 Obszarowe efekty kształcenia Wiedza ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych Odniesienie do efektów kierunkowych K_W01 K_W02 K_W04 K_W06 K_W09 K_W10 K_W03 K_W04 K_W05 15

16 K_W07 K_W09 S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08 S2A_W09 S2A_W10 S2A_W11 S2A_U01 S2A_U02 ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Umiejętności potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz K_W04 K_W05 K_W06 K_W09 K_W08 K_W09 K_W10 K_W01 K_W02 K_W06 K_W03 K_W07 K_W08 K_W10 K_W12 K_W04 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W03 K_W05 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W04 K_W11 K_W11 K_U02 K_U04 K_U02 K_U04 16

17 S2A_U03 S2A_U04 S2A_U05 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm K_U01 K_U02 K_U01 K_U05 K_U06 K_U07 S2A_U06 S2A_U07 S2A_U08 S2A_U09 S2A_U10 S2A_U11 S2A_K01 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Kompetencje społeczne rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób S2A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role S2A_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U12 K_U03 K_U05 K_U01 K_U03 K_U05 K_U12 K_U09 K_U11 K_U10 K_U11 K_U08 K_K02 K_K05 K_K04 K_K06 K_K01 K_K03 17

18 S2A_K04 S2A_K05 S2A_K06 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny S2A_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K01 K_K03 K_K05 K_K06 K_K02 K_K05 K_K04 18

19 Program studiów Forma studiów Stacjonarne/Niestacjonarne Liczba semestrów 10 Liczba punktów ECTS 300 Opis poszczególnych modułów kształcenia Celem edukacji na studiach psychologia jest dostarczenie gruntownej wiedzy naukowej obejmującej podstawowe działy psychologii i szczegółowej wiedzy specjalistycznej w zakresie co najmniej jednej, wybranej przez studenta specjalności, W pierwszym rzędzie przygotowanie studentów do wykonywania zawodu psychologa, dlatego też tworząc koncepcję kształcenia położono szczególny nacisk na efekty kształcenia służące temu celowi. Program jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia składa się z czterech modułów: A. Moduł kierunkowy podstawowy B. Moduł kierunkowy fakultatywny C. Moduł specjalnościowy D. Moduł wspomagający kierunkowy E. Moduł uzupełniający A. Moduł kierunkowy podstawowy Moduł A realizowany jest przez cały okres trwania studiów. Przypisano do niego 190 punktów ECTS, obejmuje 1755 godzin zajęć w formie laboratoriów, ćwiczeń i wykładów. W ramach tego modułu realizowanych jest 47 przedmiotów. Celem tego modułu jest przekazanie studentowi wiedzy niezbędnej każdemu psychologowi. Realizuje on w pierwszym rzędzie efekty kształcenia dotyczące wiedzy. Moduł ten również realizuje w określonym zakresie efekty kształcenia dotyczące umiejętności i kompetencji społecznych. MODUŁ A Lp. Przedmiot semestr forma zaliczenia MODUŁ KIERUNKOWY PODSTAWOWY liczba godzin ECTS razem godziny wykład ćwiczenia sem./lab. 1 Biologiczne podstawy zachowań I E/ZO Wprowadzenie do psychologii I ZO Filozofia I E/ZO Podstawy pomocy psychologicznej I E Socjologia I E/ZO Komunikacja interpersonalna I ZO Podstawy pracy grupowej I ZO Historia myśli psychologicznej II E Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia II E/ZO Psychologia procesów poznawczych II E/ZO Pedagogika dla psychologów II ZO Logika II E/ZO Podstawy pracy praktycznej (obserwacja, rozmowa psychologiczna, wywiad) II ZO

20 14 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I III ZO Psychologia społeczna III E/ZO Psychologia emocji i motywacji III E/ZO Psychologia twórczości III E Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II IV E/ZO Psychologia osobowości IV E/ZO Diagnoza psychologiczna IV E/ZO Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) IV ZO Testy projekcyjne IV ZO Psychometria IV ZO Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków V ZO Psychologia różnic indywidualnych V E/ZO Psychopatologia zaburzeń rozwoju V ZO Psychologia wychowawcza V E Psychologia rodziny V ZO Testy inteligencji V ZO Testy - badania organiki V ZO Testy osobowości V ZO Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku VI ZO Pomiędzy zdrowiem a choroba - problemy życia 33 VI E/ZO codziennego 34 Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe VI E/ZO Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie VI ZO Prawne aspekty pracy psychologa VI ZO Psychologia starzenia się VI ZO Wprowadzenie do psychologii klinicznej VI ZO Wprowadzenie do psychologii pracy, organizacji i zarządzania Wprowadzenie do psychologii edukacyjnej i wychowawczej VI ZO VI ZO Podstawy seksuologii VII E/ZO Trening asertywności i prezentacji VII ZO Etyka zawodu psychologa VII E/ZO Psychologia społeczności - teoria i praktyka VII ZO Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów IX E Procesy grupowe IX ZO Praktyka zawodowa (100h) IX ZO 5 0 RAZEM

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku PSYCHOLOGIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-PS programu wg USOS Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do psychologii

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 1 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia)

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do których odnoszą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 45 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

IV rok. Przedmioty ogólne II.

IV rok. Przedmioty ogólne II. PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: Psychologia STUDIA NIESTACJONARNE specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna Profil kształcenia: ogólnoakademicki Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik do uchwały nr.. 213 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla autorskiego kierunku OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe: Dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych:

Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe: Dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych: UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Prawa i Administracji Studia podyplomowe: Prawo dla mediatorów INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe: Studia podyplomowe Prawo dla mediatorów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu

Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-PiOP-C_pNadGen3JG9I Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 20.03.2014r. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 1. Nazwa kierunku: Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (studia I stopnia) 2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Dziedziny nauki i dyscypliny, do których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Nowy Sącz, 2012

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-W_pNadGen75EPY Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Supporting

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 3 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Dziennik Ustaw Nr 253 14722 Poz. 1520 1520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i U w B 2. Nazwa kierunku: P r a c a S o c j a l n a 3. O ferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod w SID pieczęć i podpis dziekana Wydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe na

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 16/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: utworzenia kierunku studiów Pedagogika, poziom drugi, profil praktyczny oraz określenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo zdrowotne należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA

PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zielona Góra, dnia 10.03.2015 r. Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA Zał. nr 5 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO

Bardziej szczegółowo