UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki Zielona Góra, 2015

2 Spis treści Ogólna charakterystyka studiów... 8 Powiązanie z misją i strategią uczelni... 8 Ogólne cele kształcenia... 9 Wymagania wstępne Zasady rekrutacji Różnice w stosunku do innych programów studiów prowadzonych na uczelni Wewnętrzne akty prawne Opis zakładanych efektów kształcenia Pokrycie obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych Program studiów Opis poszczególnych modułów kształcenia Karty przedmiotów Praktyki Cele praktyki zawodowej Macierze efektów kształcenia Sposoby sprawdzania zakładanych efektów kształcenia Zasady dyplomowania Plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Plan studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej Wymagania i zalecenia komisji akredytacyjnych Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe - wykaz osób Deklaracje poszczególnych osób dotyczące możliwości zaliczenia ich do minimum kadrowego oraz informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji Proporcja liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studentów. 29 Wyjaśnienia i uzasadnienia Sposób uwzględniania wyników monitorowania karier absolwentów Dokumentacja dotycząca zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Możliwość wyboru modułów kształcenia przez studentów

3 Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi Dodatkowe wymagania wynikające z utworzenia nowego kierunku studiów Sposoby wykorzystania wzorców międzynarodowych Informacja o infrastrukturze Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego Informacja o wdrożeniu wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Załączniki Karty przedmiotów MODUŁ A - KIERUNKOWY PODSTAWOWY BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWAŃIA WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII FILOZOFIA PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ SOCJOLOGIA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA PODSTAWY PRACY GRUPOWEJ HISTORIA MYŚLI PSYCHOLOGICZNEJ PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA W CYKLU ŻYCIA PSYCHOLOGIA PROCESÓW POZNAWCZYCH PEDAGOGIKA DLA PSYCHOLOGÓW LOGIKA PODSTAWY PRACY PRAKTYCZNEJ (OBSERWACJA, ROZMOWA PSYCHOLOGICZNA, WYWIAD). 79 METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH ZE STATYSTYKĄ I PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH ZE STATYSTYKĄ II PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA PODSTAWY PRACY EMPIRYCZNEJ (PROJEKT ZE STUDENTAMI) TESTY PROJEKCYJNE PSYCHOMETRIA DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DZIECKA - STUDIUM PRZYPADKU PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH

4 PSYCHOPATOLOGIA ROZWOJU PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA PSYCHOLOGIA RODZINY TESTY INTELIGENCJI TESTY ORGANIKI TESTY OSOBOWOŚCI DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DOROSŁEGO CZŁOWIEKA - STUDIUM PRZYPADKU POMIĘDZY ZDROWIEM A CHOROBĄ - PROBLEMY ŻYCIA CODZIENNEGO STRES, SYTUACJE TRUDNE I WYPALENIE ZAWODOWE MÓZG LUDZKI - PROCESY PSYCHICZNE I ZACHOWANIE PRAWNE ASPEKTY PRACY PSYCHOLOGA PSYCHOLOGIA STARZENIA SIĘ WPROWADZENIE DO PYCHOLOGII KLINICZNEJ WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII PRACY, ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII EDUKACYJNEJ I WYCHOWAWCZEJ PODSTAWY SEKSUOLOGII TRENING ASERTYWNOŚCI I PREZENTACJI ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA PSYCHOLOGIA SPOŁECZNOŚCI-TEORIA I PRAKTYKA MEDIACJE JAKO FORMA POMOCY W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW PROCESY GRUPOWE MODUŁ B - KIERUNKOWY FAKULTATYWNY SEMINARIUM MONOGRAFICZNE IA - PSYCHOLOGIA UZALEŻNIEŃ SEMINARIUM MONOGRAFICZNE IB - LĘK SPOŁECZNY SEMINARIUM MONOGRAFICZNE IC - PSYCHOLOGIA SPORTU SEMINARIUM MONOGRAFICZNE IIA - PSYCHOLOGIA DECYZJI KADROWYCH SEMINARIUM MONOGRAFICZNE IIB - DESTRUKCYJNE SCHEMATY PRZYSTOSOWAWCZE SEMINARIUM MONOGRAFICZNE IIC - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ WYKŁAD MONOGRAFICZNY IA - WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PSYCHOLOGII WYKŁAD MONOGRAFICZNY IB - PSYCHOLOGIA REHABILITACJI WYKŁAD MONOGRAFICZNY IIA - PSYCHOLOGIA BLISKICH ZWIĄZKÓW I RELACJI WYKŁAD MONOGRAFICZNY IIB - STRES, ADAPTACJA I JAKOŚĆ ŻYCIA

5 MODUŁ C - SPECJALNOŚCIOWY - PSYCHOLOGIA KLINICZNA ELEMENTY PSYCHIATRII PSYCHOLOGIA ZDROWIA DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA WYKŁAD MONOGRAFICZNY PSYCHOLOGIA ZMIANY I MOTYWACJI DO TERAPII PSYCHOPATOLOGIA DOŚWIADCZENIA TRAUMATYCZNE PRZEMOC W RODZINIE PSYCHOLOGIA SĄDOWA RODZINA Z CZŁOWIEKIEM CHORYM PIERWSZY KONTAKT Z PACJENTEM PODSTAWY PSYCHOTERAPII RÓŻNE FORMY TERAPII PSYCHOLOGIA RESOCJALIZACJI PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ I WARSZTATÓW WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE INTERWENCJA KRYZYSOWA PSYCHOLOGIA AGRESJI I KONFLIKTÓW PRAKTYKA ZAWODOWA MODUŁ C - SPECJALNOŚCIOWY - PSYCHOLOGIA EDUKACYJNA I WYCHOWAWCZA ADOLESCENCJA PROBLEMY I POMOC PSYCHOLOGICZNA PRACA Z UCZNIEM SZCZEGÓLNIE ZDOLNYM POMOC UCZNIOM Z TRUDNOŚCIAMI UCZENIA SIĘ TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII ODZIAŁYWANIE MEDIÓW NA DZIECI I MŁODZIEŻ PODEJŚCIE SYSTEMOWE W PRACY Z RODZINĄ PSYCHOLOGIA REHABILITACJI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PSYCHOLOGIA RESOCJALIZACJI PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W OBSZARZE EDUKACJI PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY KARIERY ZAWODOWEJ I DORADZTWA ZAWODOWEGO MOŻLIWOŚCI ROZWOJU CZŁOWIEKA DOROSŁEGO TWÓRCZOŚĆ A EDUKACJA ŚRODOWISKO RODZINNE I INSTYTUCJONALNE W ROZWOJU DZIECKA

6 STAŁOŚĆ VS ZMIENNOŚĆ - TRANSMISJA MIĘDZYPOKOLENIOWA STYMULOWANIE ROZWOJU I OPIEKA NAD DZIECKIEM PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ I WARSZTATÓW WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE INTERWENCJA KRYZYSOWA PSYCHOLOGIA AGRESJI I KONFLIKTÓW PRAKTYKA ZAWODOWA MODUŁ C - SPECJALNOŚCIOWY - PSYCHOLOGIA PRACY, ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PSYCHOLOGIA PRACY KULTURA ORGANIZACYJNA MOTYWOWANIE I OCENA PRACOWNIKÓW NEGOCJACJE W BIZNESIE PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY KARIERY ZAWODOWEJ I DORADZTWA ZAWODOWEGO PATOLOGIA ORGANIZACJI PODSTAWY COACHINGU PODSTAWY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PODSTAWY PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI GRY MENADŻERSKIE PSYCHOLOGIA INTERNETU PROBLEMY RYNKU PRACY PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA DIAGNOZA PROBLEMÓW ORGANIZACJI PSYCHOLOGIA REKLAMY I MARKETINGU PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ I WARSZTATÓW WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE INTERWENCJA KRYZYSOWA PSYCHOLOGIA AGRESJI I KONFLIKTÓW PRAKTYKA ZAWODOWA MODUŁ D - WSPOMAGAJĄCY KIERUNKOWY SEMINARIUM MAGISTERSKIE I SEMINARIUM MAGISTERSKIE II SEMINARIUM MAGISTERSKIE III

7 SEMINARIUM MAGISTERSKIE IV MODUŁ E - UZUPEŁNIAJĄCY JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK ANGIELSKI II JĘZYK ANGIELSKI III JĘZYK ANGIELSKI IV JĘZYK NIEMIECKI I JĘZYK NIEMIECKI II JĘZYK NIEMIECKI III JĘZYK NIEMIECKI VI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE I WYCHOWANIE FIZYCZNE II Macierze efektów kształcenia Plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Plan studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej

8 Ogólna charakterystyka studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Obszar kształcenia Dziedziny nauki Dyscypliny nauki Psychologia jednolite studia magisterskie ogólnoakademicki studia stacjonarne/niestacjonarne magister obszar nauk społecznych nauki społeczne psychologia Powiązanie z misją i strategią uczelni Uniwersytet Zielonogórski został powołany w wyniku połączenia Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze w 2001 roku. Połączenie uczelni (technicznej i humanistycznej) sprawiło, że specyfika badań i zajęć dydaktycznych realizowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim jest zróżnicowana. Przekonuje ona również o cyklicznym rozwoju Uczelni oraz dążeniu do tworzenia nowych kierunków i wydziałów odpowiadającym standardom Uniwersytetu. Strukturę dzisiejszego Uniwersytetu Zielonogórskiego tworzy 10 wydziałów: Wydział Artystyczny, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Humanistyczny, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Biologicznych,. Planowane jest powołanie Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Lekarskiego. Uniwersytet Zielonogórski dąży do osiągnięcia celów zdefiniowanych jako: zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych; poszerzania zakresu swych usług edukacyjnych i badań naukowych; poprawy jakości bazy dydaktycznej; pełnienia roli centrum życia kulturalnego w środowisku regionu województwa lubuskiego; pełnienia roli propagatora idei społeczeństwa informacyjnego w środowisku społecznym województwa lubuskiego. Uczelnia podejmuje działania na rzecz stałego wzrostu jego autorytetu w środowisku zewnętrznym, m.in. poprzez: zatrudnienie wybitnych profesorów o uznanym autorytecie osobistym wynikającym z ich dorobku naukowego i wyróżniającej się postawy obywatelskiej; troskę o wysoki poziom etyczny kadry i prawidłowe relacje międzyludzkie; kształtowanie sprawnych mechanizmów przeciwdziałania zjawiskom patologicznym; prowadzenie badań zmierzających do rozwiązywania różnych problemów naukowych społecznie użytecznych; troskę o wysoki poziom nadawanych stopni naukowych oraz dyplomów ukończenia studiów; 8

9 efektywną współpracę z krajowymi i zagranicznymi uczelniami oraz instytucjami naukowymi i gospodarczymi; popularyzację wyróżniających się karier zawodowych własnych absolwentów; doskonalenie struktury, organizacji i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem polityki kadrowej i gospodarki finansowej. Studia na kierunku psychologia mają na celu kształcenie o charakterze ogólnym ze szczególnym nastawieniem na kwestie związane z opisem i wyjaśnianiem zachowań w wymiarze indywidualnym i społecznym. Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku psychologia jest organizacja wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania, analizowania i nazywania zjawiska psychologicznych oraz planowania, organizowania, realizacji i oceny skutków różnych form pomocy psychologicznej. Kształcenie studentów kierunku psychologia będzie się koncentrować na polach: teoretycznym, metodologicznym, aplikacyjnym, etycznym. Kształcenie na kierunku psychologia reguluje Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Studia na przedmiotowym kierunku umożliwiają studentowi przyswojenie wiedzy z innych, nie tylko ściśle psychologicznych, przedmiotów. Umożliwia to przygotowanie absolwentów do rozumienia złożoności świata i ludzi, spełniania oczekiwań różnej kategorii pacjentów/klientów/pracodawców oraz podejmowania działań pomocowych w różnych obszarach praktyki społecznej. Studia psychologiczne podnoszą szanse absolwentów na zatrudnienie na stanowiskach pracy, które nie wiążą się wyłącznie i ściśle z funkcją zawodową psychologa, ale wymagają pewnych umiejętności, uzyskanych w wyniku studiów na ww. kierunku. Absolwenci uzyskają kompetencje zawodowe takie jak: analiza i synteza informacji, interpretacja danych i wyciąganie wniosków, stawianie hipotez i opracowanie planu ich weryfikacji, oszacowanie wiarygodności informacji, które mogą się okazać przydatne w różnych obszarach aktywności o działalności zawodowej. Studia na kierunku psychologia wyznaczają kurs dalszego doskonalenia zawodowego i zdobywania kolejnych, poszerzonych kwalifikacji i profesjonalnych uprawnień. Studia psychologiczne dostarczają szereg ważnych umiejętności praktycznych. Ich specyfika jest uzależniona od wybranej specjalności. Ogólne cele kształcenia Ogólne cele kształcenia zakładają: dostarczenie gruntownej wiedzy naukowej obejmującej podstawowe działy psychologii i szczegółowej wiedzy specjalistycznej w zakresie co najmniej jednej, wybranej przez studenta specjalności, kształcenie gotowości studiujących do ciągłego samokształcenia, kształcenie umiejętności diagnozowania problemów psychologicznych u jednostek i grup w środowiskach ich życia przy zastosowaniu odpowiednich metod, narzędzi i technik diagnostycznych, 9

10 kształcenie w zakresie formułowania prostych narzędzi diagnostycznych na potrzeby praktyki psychologicznej oraz umiejętności analizowania ich wyników, kształcenie podstawowych umiejętności stawiania hipotez, planowania i prowadzenia badań naukowych, kształcenie umiejętności udzielania pomocy psychologicznej odpowiadającej problemowi i sytuacji pacjentów/klientów/pracodawców, wprowadzenie do wymagań wynikających ze standardów etycznych zawartych w Kodeksie Etycznym Psychologa i innych stosowanych dokumentach. Absolwent studiów magisterskich na kierunku psychologia posiądzie umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wymagania wstępne Brak Zasady rekrutacji Na studia jednolite magisterskie zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne, zgodnie z listą rankingową. Listę rankingową ustala się według kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów określonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacyjnymi dla kierunku. Lista rankingowa jest tworzona wspólnie dla kandydatów z nową i starą maturą, przy czym punkty za odpowiednie przedmioty wyliczane będą na podstawie następujących wyników egzaminów dojrzałości/maturalnych z tych przedmiotów: symbol dla kandydatów ze starą maturą dla kandydatów z nową maturą d 1 d 2 o 1 o 2 p 1 punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie podstawowym punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie rozszerzonym punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym p 2 punkty za część pisemną egzaminu punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z 10

11 dojrzałości z języka polskiego języka polskiego na poziomie rozszerzonym Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości ( starej maturze) przelicza się na punkty według poniższej tabeli: Skala 6-stopniowa Skala 4-stopniowa Ocena Liczba punktów Ocena Liczba punktów Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub oceny z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu, przyjmuje się liczbę punktów zero, z tym że: 1) w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości ( nowej matury) podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony, 2) w przypadku gdy na świadectwie dojrzałości ( starej matury) nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny. PSYCHOLOGIA - limit miejsc: studia stacjonarne 90 studia niestacjonarne 90 Studia jednolite magisterskie stacjonarne, niestacjonarne (5 lat), prowadzące do tytułu magistra. Liczba punktów (oznaczona dalej przez R) wyliczane będą według wzoru: R = 0,2 p 1 + 0,2 p 2 + 0,15 d 1 + 0,15 d 2 + 0,15 o 1 + 0,15 o 2 gdzie: p 1, p 2 punkty za przedmiot język polski, o 1, o 2 - punkty za przedmiot język obcy nowożytny, d 1, d 2 punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Różnice w stosunku do innych programów studiów prowadzonych na uczelni Uniwersytet Zielonogórski nie prowadzi innych kierunków studiów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia. 11

12 Wewnętrzne akty prawne Uchwała nr 454 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie Zielonogórskim; Uchwała nr 456 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych) w Uniwersytecie Zielonogórskim. Uchwała Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie wystąpienia o przyznanie uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia Uchwała Rady Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla nowego kierunku studiów psychologia jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim. 12

13 Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Psychologia Obszar kształcenia: Obszar nauk społecznych Poziom kształceni: jednolite studia magisterskie Profil kształcenia: ogólnoakademicki Objaśnienia oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych S obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych A profil ogólnoakademicki Pokrycie obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 Psychologia Jednolite magisterskie Profil ogólnoakademicki Wiedza Ma rozszerzoną wiedzę na temat specyfiki psychologii i jej miejsca w systemie nauk. Orientuje się w biologicznych podstawach zachowania się człowieka Zna podstawowe koncepcje psychologiczne człowieka, orientuje się w ich źródłach i zróżnicowaniu Zna zagadnienia dotyczące dyscyplin pokrewnych psychologii: socjologii, logiki, filozofii, pedagogiki, neuronauk, technik informacyjnych, rozumie istotę zjawisk społecznych i ich złożony interdyscyplinarny charakter. Posiada wiedzę na temat teorii rozwoju człowieka w ciągu życia Ma wiedzę z zakresu psychologii procesów poznawczych, emocji i motywacji Zna podstawowe koncepcje osobowości, rozumie istotę psychologicznych różnic indywidualnych oraz ich uwarunkowań Odniesienia do efektów kształcenia obszarowych S2A_W01 S2A_W05 S2A_W01 S2A_W05 S2A_W02 S2A_W06 S2A_W08 S2A_W01 S2A_W02 S2A_W03 S2A_W07 S2A_W09 S2A_W02 S2A_W03 S2A_W08 S2A_W01 S2A_W03 S2A_W05 S2A_W02 S2A_W06 S2A_W08 13

14 K_W08 K_W09 K_W010 K_W11 K_W12 K_U01 K_U02 Ma wiedzę na temat diagnozy psychologicznej i zna podstawowe cele, formy i metody jej dokonywania Posiada wiedzę na temat dezadaptacyjnego funkcjonowania człowieka (zaburzeń rozwoju, zaburzeń klinicznych, zachowań dewiacyjnych i innych) Ma podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia badań empirycznych związaną z formułowaniem pytań badawczych, projektowaniem badań, ich realizacją, analizą wyników i interpretacją uzyskanych rezultatów Zna zasady etyki zawodowej i podstawy prawne zawodu Zna podstawy co najmniej jednego oprogramowania służącego do obróbki danych statystycznych (Statistica, SPSS) Umiejętności Integruje informacje z zakresu różnych dyscyplin na temat prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka. Dokonuje krytycznej analizy zjawisk społecznych z perspektywy jednostki i grupy Uwzględnia w analizowaniu problemów przed jakimi zawodowo staje nie tylko czynniki/ uwarunkowania psychologiczne, ale także biologiczne i społeczno-kulturowe S2A_W04 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08 S2A_W01 S2A_W02 S2A_W03 S2A_W04 S2A_W07 S2A_W08 S2A_W04 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08 S2A_W07 S2A_W10 S2A_W11 S2A_W06 S2A_U03 S2A_U04 S2A_U06 S2A_U08 S2A_U01 S2A_U02 S2A_U03 S2A_U06 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 Wykorzystuje wiedzę teoretyczną w celu projektowania, przeprowadzania i analizy wyników badań w ramach działań praktycznych (ekspertyz, diagnoz) i badań naukowych Wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej i klinicznej dla celów diagnostyczno-pomocowych Potrafi korzystać z metod, technik i narzędzi psychologicznych w celach badawczych i diagnostycznych Potrafi zastosować zasady metodologii na etapach formułowania problemu, doboru i konstrukcji zmiennych, wskaźników Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) Zna język obcy w zakresie kierunkowym zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (B2+) Potrafi przygotować prace pisemne w języku polskim i obcym wskazujące na biegłość merytoryczną i językową S2A_U06 S2A_U07 S2A_U08 S2A_U01 S2A_U02 S2A_U06 S2A_U05 S2A_U06 S2A_U07 S2A_U08 S2A_U05 S2A_U05 S2A_U11 S2A_U09 14

15 K_U10 K_U11 K_U12 Potrafi werbalizować w wypowiedziach ustnych uzasadnienia opinii i poglądów z uwzględnieniem wielu punktów widzenia Umie korzystać z tradycyjnych źródeł i nowoczesnych baz danych w celu wyszukiwania niezbędnych informacji Posługuje się co najmniej jednym pakietem statystycznym w celu analizy i opracowywania danych S2A_U10 S2A_U09 S2A_U10 S2A_U06 S2A_U08 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 Kompetencje społeczne Przejawia prospołeczną postawę wobec osób o różnych problemach w obszarach wsparcia i pomocy psychologicznej ( okazuje zainteresowanie, angażuje się starając się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie problemu) Ma pogłębioną samoświadomość zawodową w zakresie możliwości i ograniczeń, wykorzystując ją dla celów zawodowego i indywidualnego rozwoju Przestrzega zasad etyki zawodowej w dziedzinach badań, diagnostyki i pomagania Działa odpowiedzialnie w stosunku do własnych decyzji, relacji ze współpracownikami i podmiotami pomocowymi, wykazując inicjatywę i przedsiębiorczość Potrafi współpracować ze specjalistami różnych dziedzin w zróżnicowanych warunkach środowiskowych Potrafi nawiązać i podtrzymywać kontakt z jednostką i grupą w trakcie działań praktycznych S2A_K03 S2A_K04 S2A_K01 S2A_K06 S2A_K03 S2A_K04 S2A_K02 S2A_K07 S2A_K01 S2A_K05 S2A_K06 S2A_K02 S2A_K05 Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych Psychologia Jednolite magisterskie Profil ogólnoakademicki Symbol S2A_W01 S2A_W02 Obszarowe efekty kształcenia Wiedza ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych Odniesienie do efektów kierunkowych K_W01 K_W02 K_W04 K_W06 K_W09 K_W10 K_W03 K_W04 K_W05 15

16 K_W07 K_W09 S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08 S2A_W09 S2A_W10 S2A_W11 S2A_U01 S2A_U02 ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Umiejętności potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz K_W04 K_W05 K_W06 K_W09 K_W08 K_W09 K_W10 K_W01 K_W02 K_W06 K_W03 K_W07 K_W08 K_W10 K_W12 K_W04 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W03 K_W05 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W04 K_W11 K_W11 K_U02 K_U04 K_U02 K_U04 16

17 S2A_U03 S2A_U04 S2A_U05 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm K_U01 K_U02 K_U01 K_U05 K_U06 K_U07 S2A_U06 S2A_U07 S2A_U08 S2A_U09 S2A_U10 S2A_U11 S2A_K01 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Kompetencje społeczne rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób S2A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role S2A_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U12 K_U03 K_U05 K_U01 K_U03 K_U05 K_U12 K_U09 K_U11 K_U10 K_U11 K_U08 K_K02 K_K05 K_K04 K_K06 K_K01 K_K03 17

18 S2A_K04 S2A_K05 S2A_K06 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny S2A_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K01 K_K03 K_K05 K_K06 K_K02 K_K05 K_K04 18

19 Program studiów Forma studiów Stacjonarne/Niestacjonarne Liczba semestrów 10 Liczba punktów ECTS 300 Opis poszczególnych modułów kształcenia Celem edukacji na studiach psychologia jest dostarczenie gruntownej wiedzy naukowej obejmującej podstawowe działy psychologii i szczegółowej wiedzy specjalistycznej w zakresie co najmniej jednej, wybranej przez studenta specjalności, W pierwszym rzędzie przygotowanie studentów do wykonywania zawodu psychologa, dlatego też tworząc koncepcję kształcenia położono szczególny nacisk na efekty kształcenia służące temu celowi. Program jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia składa się z czterech modułów: A. Moduł kierunkowy podstawowy B. Moduł kierunkowy fakultatywny C. Moduł specjalnościowy D. Moduł wspomagający kierunkowy E. Moduł uzupełniający A. Moduł kierunkowy podstawowy Moduł A realizowany jest przez cały okres trwania studiów. Przypisano do niego 190 punktów ECTS, obejmuje 1755 godzin zajęć w formie laboratoriów, ćwiczeń i wykładów. W ramach tego modułu realizowanych jest 47 przedmiotów. Celem tego modułu jest przekazanie studentowi wiedzy niezbędnej każdemu psychologowi. Realizuje on w pierwszym rzędzie efekty kształcenia dotyczące wiedzy. Moduł ten również realizuje w określonym zakresie efekty kształcenia dotyczące umiejętności i kompetencji społecznych. MODUŁ A Lp. Przedmiot semestr forma zaliczenia MODUŁ KIERUNKOWY PODSTAWOWY liczba godzin ECTS razem godziny wykład ćwiczenia sem./lab. 1 Biologiczne podstawy zachowań I E/ZO Wprowadzenie do psychologii I ZO Filozofia I E/ZO Podstawy pomocy psychologicznej I E Socjologia I E/ZO Komunikacja interpersonalna I ZO Podstawy pracy grupowej I ZO Historia myśli psychologicznej II E Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia II E/ZO Psychologia procesów poznawczych II E/ZO Pedagogika dla psychologów II ZO Logika II E/ZO Podstawy pracy praktycznej (obserwacja, rozmowa psychologiczna, wywiad) II ZO

20 14 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I III ZO Psychologia społeczna III E/ZO Psychologia emocji i motywacji III E/ZO Psychologia twórczości III E Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II IV E/ZO Psychologia osobowości IV E/ZO Diagnoza psychologiczna IV E/ZO Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) IV ZO Testy projekcyjne IV ZO Psychometria IV ZO Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków V ZO Psychologia różnic indywidualnych V E/ZO Psychopatologia zaburzeń rozwoju V ZO Psychologia wychowawcza V E Psychologia rodziny V ZO Testy inteligencji V ZO Testy - badania organiki V ZO Testy osobowości V ZO Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku VI ZO Pomiędzy zdrowiem a choroba - problemy życia 33 VI E/ZO codziennego 34 Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe VI E/ZO Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie VI ZO Prawne aspekty pracy psychologa VI ZO Psychologia starzenia się VI ZO Wprowadzenie do psychologii klinicznej VI ZO Wprowadzenie do psychologii pracy, organizacji i zarządzania Wprowadzenie do psychologii edukacyjnej i wychowawczej VI ZO VI ZO Podstawy seksuologii VII E/ZO Trening asertywności i prezentacji VII ZO Etyka zawodu psychologa VII E/ZO Psychologia społeczności - teoria i praktyka VII ZO Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów IX E Procesy grupowe IX ZO Praktyka zawodowa (100h) IX ZO 5 0 RAZEM

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo