MySQL (www.mysql.org)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MySQL (www.mysql.org)"

Transkrypt

1 MySQL (www.mysql.org) Plan wykładu: Wprowadzenie Użytkowanie Administracja

2 Wprowadzenie Licencjonowanie (serwer półdarmowy ) OpenSource GPL (dotyczy także luźnego powiązania) Commercial license (koszt zakupienia licencji) 2

3 Wprowadzenie (2) Serwer dostępny na różne systemy operacyjne: Linux, Microsoft Windows, FreeBSD, Sun Solaris, IBM's AIX, Mac OS X, HP-UX, AIX, QNX, Novell NetWare, SCO OpenUnix, SGI Irix, i Dec OSF Szybkość Duże rozmiary bazy danych MySQL w zależności od typu tabeli: MyISAM 65536TB (jeden plik; domyślnie 4GB) Ograniczenie systemu operacyjnego (2GB 16TB) InnoDB 64TB (wiele plików) 3

4 Wprowadzenie (3) Duży podzbiór ANSI SQL 99 Obecne możliwości i planowane ulepszenia: Feature MySQL version Subqueries 4.1 R-trees 4.1 (dla tabel MyISAM) Stored procedures 5.0 Views 5.0 Cursors Foreign keys 5.2 (już w 3.23 dla InnoDB) Triggers 5.0 (niepełne) i 5.1 4

5 Użytkowanie Typy danych Liczby całkowite: TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT, BIGINT Liczby zmiennoprzecinkowe: FLOAT, DOUBLE Liczby stałoprzecinkowe: DECIMAL(M, N) Data i czas: DATETIME, DATE, TIMESTAMP, TIME, i YEAR Napisy: CHAR, VARCHAR, TEXT Typ wyliczeniowy: ENUM Typ zbiorowy: SET Typ danych binarnych: BINARY, VARBINARY, BLOB 5

6 Użytkowanie (2) Mapowanie typów dostępnych w innych serwerach w trakcie tworzenia tabeli Inny typ Typ MySQL BINARY(NUM) CHAR(NUM)BINARY CHAR VARYING(NUM) VARCHAR(NUM) FLOAT4 FLOAT FLOAT8 DOUBLE INT1 TINYINT INT2 SMALLINT INT3 MEDIUMINT INT4 INT INT8 BIGINT LONG VARBINARY MEDIUMBLOB LONG VARCHAR MEDIUMTEXT MIDDLEINT MEDIUMINT VARBINARY(NUM) VARCHAR(NUM) BINARY 6

7 Użytkowanie (3) ENUM('one', 'two', 'three') Wartość Indeks (wartość alternatywna) NULL NULL '' 0 'one' 1 'two' 2 'three' 3 7

8 Użytkowanie (4) SET('a','b','c','d') (elementom przyporządkowane są bity od najmniej znaczącego) Wartość Indeks (wartość alternatywna) 'a' 1 'b' 2 'c' 4 'd' 8 Kolejność: kol='a,c' lub kol='c,a' da w wyniku 'a,c' (przy SELECT oraz porównywaniu): mysql> SELECT * FROM tab WHERE kol LIKE '%c%'; mysql> SELECT * FROM tab WHERE FIND_IN_SET('c',kol)>0; mysql> SELECT * FROM tab WHERE kol = 'a,c'; mysql> SELECT * FROM tab WHERE kol & 1; 8

9 Użytkowanie (5) Napisy: 'napis' "inny napis" ' w napisie otoczonym ' można zapisać jako ' ' " w napisie otoczonym " można zapisać jako " " Można także poprzedzić znakiem \ 'hello', '"hello"', '""hello""', 'hel''lo', '\'hello', "hello", "'hello'", "''hello''", "hel""lo", "\"hello" 9

10 Użytkowanie (6) Napisy: Maski i wyrażenia regularne (REGEXP i NOT REGEXP) SELECT * FROM tab WHERE nazwa LIKE "%fy"; SELECT * FROM tab WHERE nazwa REGEXP "^[bb]"; 10

11 Użytkowanie (7) BLOB używać jak TEXT, ale wewnętrzna reprezentacja binarna UPDATE tab SET blob_col=load_file('/tmp/picture') WHERE id=1; (uprawnienie FILE) 11

12 Użytkowanie (8) Sortowanie i porównywanie napisów Domyślna strona kodowa: ISO (Latin1) Ustawienia strony kodowej można ominąć korzystając z atrybutu BINARY dla napisów (nie mylić z typem pola), który nakazuje korzystanie z ustawień regionalnych systemu (np. Windows). Wsparcie dla języka polskiego przez użycie jednej z podanych poniżej stron kodowych: cp1250 (Windows), cp852 (DOS), ISO (Latin2), od wersji 4.1 Unicode (UCS2 i UTF-8). 12

13 Użytkowanie (9) Generowanie unikalnego klucza: Na polu typu liczbowego: AUTO_INCREMENT odczyt ostatniej wartości przez: LAST_INSERT_ID() Typ: SERIAL => BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE 13

14 Użytkowanie (10) Rozszerzenie SQL (1) Operacja REPLACE zamiast dwóch DELETE + INSERT (wstawianie nowych lub aktualizacja istniejących elementów). INSERT, REPLACE, DELETE, i UPDATE LOW_PRIORITY niski priorytet z czekaniem DELAYED niski priorytet bez czekania (żądanie wstawione do kolejki) HIGH_PRIORITY wysoki priorytet z czekaniem 14

15 Użytkowanie (11) Rozszerzenie SQL (2) Operatory i && są traktowane jak logiczne OR i AND (jak w języku C). Zamiast należy korzystać z funkcji CONCAT() przyjmującej dowolną liczbę parametrów Ustawianie wartości zmiennych poprzez := SELECT AS avg FROM test_table; SELECT 15

16 Użytkowanie (12) Wyszukiwanie pełnotekstowe (tylko MyISAM) Indeks o nazwie FULLTEXT Wyszukiwanie przez funkcję MATCH...AGAINST CREATE TABLE artykuly ( id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY, tytul VARCHAR(200), tresc TEXT, FULLTEXT (tytul,tresc) ); W przypadku gdy szukane słowo określałoby ponad połowę wierszy, jest wtedy uznawane za słowo mało znaczące (słabo selekcjonujące) i nie jest brane pod uwagę przy wyszukiwaniu. 16

17 Użytkowanie (13) Wyszukiwanie pełnotekstowe (2) INSERT INTO artykuly VALUES (NULL,'MySQL Tutorial', 'DBMS stands for DataBase...'), (NULL,'How To Use MySQL Efficiently', 'After you went through a...'), (NULL,'Optimising MySQL','In this tutorial we will show...'), (NULL,'1001 MySQL Tricks','1. Never run mysqld as root '), (NULL,'MySQL vs. YourSQL', 'In the following database comparison...'), (NULL,'MySQL Security', 'When configured properly, MySQL...'); SELECT * FROM artykuly WHERE MATCH (tytul,tresc) AGAINST ('database'); id tytul tresc MySQL vs. YourSQL In the following database comparison... 1 MySQL Tutorial DBMS stands for DataBase rows in set (0.00 sec) SELECT * FROM artykuly WHERE MATCH (tytul,tresc) AGAINST ('+MySQL -YourSQL' IN BOOLEAN MODE); 17

18 Użytkowanie (14) Typy tabel niezależny silnik dostępu do danych Nietransakcyjne (szybkie) MyISAM bazuje na ISAM, ('.MYI' MYIndex, '.MYD' MYData) - BTree MEMORY/HEAP używa hash-indeks, BTree ('.frm' format, dane w pamięci RAM) MERGE użycie kilku tabel MyISAM ('.frm' format, '.MRG' linki do tabel) 18

19 Użytkowanie (15) Transakcyjne, klucze obce InnoDB używa BTree indeksy (ewentualnie automatycznie wygenerowany hash-index na podstawie BTree indeksu) BDB (BerkeleyDB) używa BTree indeksy ('.frm' format, '.db' dane i indeksy) 19

20 HEAP Użytkowanie (16) CREATE TABLE test ENGINE = HEAP SELECT ip, SUM(downloads) AS down FROM log_table GROUP BY ip; SELECT COUNT(ip),AVG(down) FROM test; DROP TABLE test; CREATE TABLE lookup (id INT) ENGINE = MEMORY; CREATE INDEX id_index USING BTREE ON lookup (id); 20

21 Użytkowanie (17) InnoDB CREATE TABLE parent(id INT NOT NULL, PRIMARY KEY (id)) ENGINE=INNODB; CREATE TABLE child(id INT, parent_id INT, INDEX par_ind (parent_id), FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES parent(id) ON DELETE SET NULL ) ENGINE=INNODB; 21

22 Użytkowanie (18) CREATE TABLE product (category INT NOT NULL, id INT NOT NULL, price DECIMAL, PRIMARY KEY(category, id)) ENGINE=INNODB; CREATE TABLE customer (id INT NOT NULL, PRIMARY KEY (id)) ENGINE=INNODB; 22

23 Użytkowanie (19) CREATE TABLE product_order (no INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, product_category INT NOT NULL, product_id INT NOT NULL, customer_id INT NOT NULL, PRIMARY KEY(no), INDEX (product_category, product_id), FOREIGN KEY (product_category, product_id) REFERENCES product(category, id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT, INDEX (customer_id), FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customer(id)) ENGINE=INNODB; 23

24 Użytkowanie (20) Transakcje START TRANSACTION / SET AUTOCOMMIT=0 COMMIT / ROLLBACK Punkty kontrolne możliwość wycofania się do określonego miejsca wewnątrz transakcji SAVEPOINT identifier ROLLBACK TO SAVEPOINT identifier 24

25 Transakcje (2) Użytkowanie (21) Blokowanie tabel dostęp wyłączny LOCK TABLES tbl_name [AS alias] {READ [LOCAL] [LOW_PRIORITY] WRITE} [, tbl_name [AS alias] {READ [LOCAL] [LOW_PRIORITY] WRITE}...]... UNLOCK TABLES 25

26 Poziomy izolacji Użytkowanie (22) SET [GLOBAL SESSION] TRANSACTION ISOLATION LEVEL { READ UNCOMMITTED READ COMMITTED REPEATABLE READ (def.) SERIALIZABLE } global będzie domyślny dla następnych session aktualny w obrębie sesji READ UNCOMMITTED "brudny odczyt" READ COMMITTED czyta zatwierdzone REPEATABLE READ domyślny, odczyt powtarzalny SERIALIZABLE pełna szeregowalność 26

27 Przykład użycia Użytkowanie (23) Utworzenie bazy danych i podłączenie się do niej SHOW DATABASES; CREATE DATABASE zwierzaki; USE zwierzaki; Utworzenie tabeli SHOW TABLES; CREATE TABLE pet (name VARCHAR(20), owner VARCHAR(20), species VARCHAR(20), sex CHAR(1), birth DATE, death DATE); DESCRIBE pet; Załadowanie danych INSERT INTO pet VALUES ('Puffball','Diane','hamster','f',' ',NULL); 27

28 Przykład użycia (2) Pobranie danych SELECT what_to_select FROM which_table WHERE conditions_to_satisfy; Użytkowanie (24) SELECT DISTINCT owner FROM pet; SELECT name, birth, CURDATE(), (YEAR(CURDATE()) - YEAR(birth)) - (RIGHT(CURDATE(),5) < RIGHT(birth,5)) AS age FROM pet; 28

29 Użytkownicy i uprawnienia Administracja ACL (Access Control Lists) informacja jest przechowywana w tabelach systemowych: mysql.user mysql.db mysql.host mysql.tables_priv mysql.columns_priv mysql.procs_priv 29

30 Administracja (2) Użytkownicy i uprawnienia (2) Użytkownicy (autoryzacja) nazwa użytkownika adres, z którego się łączy (może być podana maska) 30

31 Administracja (3) Użytkownicy i uprawnienia (3) Dostęp do zasobów - poziomy hierarchii Global level GRANT/REVOKE... ON *.* Database level GRANT/REVOKE... ON db.* Table level GRANT/REVOKE... ON db.table Column level tabela: mysql.columns_priv Routine level GRANT/REVOKE... ON... 31

32 Rodzaje uprawnień Administracja (4) ALL [PRIVILEGES] ALTER CREATE CREATE TEMPORARY TABLES DELETE DROP EXECUTE FILE INDEX INSERT LOCK TABLES PROCESS REFERENCES RELOAD REPLICATION CLIENT REPLICATION SLAVE SELECT SHOW DATABASES SHUTDOWN SUPER UPDATE USAGE (brak uprawnień) GRANT OPTION 32

33 Administracja (5) Tworzenie użytkownika CREATE USER david [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password'] Usuwanie użytkownika DROP USER david; 33

34 Zmiana hasła Administracja (6) SET PASSWORD FOR = PASSWORD('newpwd'); Zmiana hasła przez tabele systemowe: UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('new_password') WHERE user='u1' AND host='h1'; FLUSH PRIVILEGES; // bo używał tabeli 34

35 Administracja (7) Nadawanie praw (gdy brak użytkownika, to zostanie założony) GRANT ALL PRIVILEGES ON db.* TO Usuwanie praw nie usuwa użytkownika (DROP USER) usunięcie tabeli nie usuwa praw do tabeli 35

36 Administracja (8) Ograniczenie wykorzystania zasobów GRANT... WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR N1 MAX_UPDATES_PER_HOUR N2 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR N3; 36

37 Administracja (9) Domyślne uprawnienia 'root' bez hasła z 'localhost' 'anonymous' bez hasła do bazy 'test' rozpoczynającej się od 'test_' 37

38 Administracja (10) Tabele bazy danych są zapisane w oddzielnych plikach Baza danych jest przechowywana w oddzielnym katalogu Można wykonać kopię bazy z poziomu systemu operacyjnego z użyciem: LOCK TABLES zablokowanie tabel FLUSH TABLES zapisanie wszystkich danych z cache tabeli do pliku file copy 38

39 Administracja (11) Wykonanie kopii danych do pliku SELECT... INTO OUTFILE 'file_name' LOAD DATA LOCAL INFILE "pet.txt" INTO TABLE pet; Tylko dla MyISAM BACKUP TABLE tbl_name[,tbl_name...] TO '/path/to/backup/directory' RESTORE TABLE tbl_name[,tbl_name...] FROM '/path/to/backup/directory' 39

40 Administracja (12) Program do zrzucenia bazy do pliku SQL mysqldump [OPTIONS] database [tables] > backup-file.sql mysqldump [OPTIONS] --databases [OPTIONS] DB1 [DB2...] mysqldump [OPTIONS] --all-databases [OPTIONS] mysql database < backup-file.sql 40

41 Administracja (13) Sprawdzenie tabeli CHECK TABLE tbl_name[,tbl_name...] [option [option...]] Gdzie option: QUICK FAST MEDIUM EXTENDED CHANGED Naprawa tabeli REPAIR [LOCAL NO_WRITE_TO_BINLOG] TABLE tbl_name[,tbl_name...] [QUICK] [EXTENDED] [USE_FRM] 41

42 Administracja (14) Kanały komunikacyjne TCP/IP 3306 socket Unix, pipe WinNT (potoki) zawiera SSL, od klienta wymagana konfiguracja tunelu dla portu

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL cz.1

Podstawy języka SQL cz.1 Język SQL (ang. Structured Querty Language) jest to język zapytao, stosowany w relacyjnych bazach danych do komunikowania się z bazą. Jest również podstawowym językiem programowania baz danych. Język SQL

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL Model relacyjny bazy danych : Strukturalny język zapytao (SQL) : System MySQL Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL wydanie drugie rozszerzone i poprawione Paweł Szołtysek pawel.szoltysek@student.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access,

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych. dr inż. Grzegorz Michalski

Administracja bazami danych. dr inż. Grzegorz Michalski Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Dlaczego MySQL? szybkość programiści twierdzą, że jest najszybszą bazą danych, łatwość użycia MySQL jest względnie prostym systemem w instalacji,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

SQL/MySQL. Rafał Kern

SQL/MySQL. Rafał Kern SQL/MySQL Rafał Kern 1 SQL (Structured Query Language) Deklaratywny - opisujemy warunki, jakie musi spełniać wynik Służy do zarządzania danymi w relacyjnych bazach danych Składnia/zapytania SQL DML (Data

Bardziej szczegółowo

PostgreSQL. mgr Piotr Kania

PostgreSQL. mgr Piotr Kania PostgreSQL mgr Piotr Kania Spis treści. Spis treści.... 2 Wprowadzenie.... 4 Zadania administratora bazy danych (databaseadministrator DBA).... 5 Instalacja PostgreSQL w systemie OpenSuse Linux.... 5 Uruchamianie,

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe.

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. PostgreSQL 1 Bazy Danych Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. Antoni Ligęza, Marcin Szpyrka Wykorzystano materiały: http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia niestacjonarne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia niestacjonarne II stopnia, sem. I Ważne informacje Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia niestacjonarne II stopnia, sem. I aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret: Materiały do wykładów,

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione. 2 / 2 0 0 5 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione. Softw a r e W y da w n ict w o Sp. z o.o., u l. Lew a r tow skieg o 6, 0 0-1 9

Bardziej szczegółowo