II Konferencja i3: internet infrastruktury - innowacje Wrocław,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Konferencja i3: internet infrastruktury - innowacje Wrocław, 2010.12.02"

Transkrypt

1 II Konferencja i3: internet infrastruktury - innowacje Wrocław,

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Standardy bezpieczeństwa Funkcjonalność systemu Sposób użycia Kierunki rozwoju, współpraca

3 Wprowadzenie Czy możliwa jest ocena bezpieczeństwa? JAK je oceniać? Making Security Measurable

4 Specyfikacje ułatwiające ocenę bezpieczeństwa Próby ustandaryzowania informacji dotyczących bezpieczeństwa IT Mnogość standardów, za większość z nich odpowiada organizacja MITRE (hyp://mitre.org) Enumeracje (m.in. CVE, CPE, CWE) Języki (np. OVAL, CRF) Repozytoria (np. NVD, Red Hat Repository)

5 CVE CVE = Common Vulnerabilices and Exposures Lista powszechnie znanych podatności (umożliwiających uzyskanie dostępu w sposób bezpośredni - vulnerability oraz pośrednio, mogących prowadzić do kompromitacji systemu - exposure) Udostępniane w postaci XML, HTML, CSV lub TXT Instancja CVE zawiera: Identyfikator (np. CVE ) Rodzaj wpisu ( entry lub candidate ) Krótki opis podatności Odsyłacze (raporty różnych organizacji, identyfikatory OVAL- ID itd.)

6 Name: CVE Status: Entry CVE przykład Reference: BUGTRAQ: XSS Bug in NetScreen- SA 5000 Series of SSL VPN appliance Reference: URL:hYp://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m= &w=2 Reference: FULLDISC: XSS Bug in NetScreen- SA 5000 Series of SSL VPN appliance Reference: URL:hYp://lists.grok.org.uk/pipermail/full- disclosure/2004- March/ html Reference: BUGTRAQ: NetScreen Advisory 58412: XSS Bug in NetScreen- SA SSL VPN Reference: URL:hYp://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m= &w=2 Reference: CERT- VN:VU# Reference: URL:hYp://www.kb.cert.org/vuls/id/ Reference: BID:9791 Reference: URL:hYp://www.securityfocus.com/bid/9791 Reference: XF:netscreen- delhomepagecgi- xss(15368) Reference: URL:hYp://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15368 Cross- site scripcng (XSS) vulnerability in delhomepage.cgi in NetScreen- SA 5000 Series running firmware 3.3 Patch 1 (build 4797) allows remote authenccated users to execute arbitrary script as other users via the row parameter.

7 CPE CPE = Common Plaworm Enumeracon Ustrukturyzowany schemat nazewnictwa dla systemów i plaworm technologii informacyjnej Dobrze określony format nazw, język do opisu złożonych plaworm Popularne nazwy zebrane w CPE Dicconary Instancja CPE reprezentowana przez URI, zgodnie ze schematem: cpe:/ {part} : {vendor} : {product} : {version} : {update} : {edi;on} : {language} Przykładowo: cpe:/a:zonelabs:zonealarm_internet_security_suite:7.0 cpe:/a:adobe:reader:8.1 cpe:/a:mozilla:firefox: ::osx:zh- tw cpe:/o:microsoy:windows_2000::sp4:pro cpe:/o:microsoy:windows_xp:::pro cpe:/o:redhat:enterprise_linux:4:update4

8 CPE przykład CPE Language <?xml version="1.0" encoding="utf- 8"?> <cpe:plaworm- specificacon xmlns:cpe="hyp://cpe.mitre.org/language/2.0"> <cpe:plaworm id="123"> <cpe:ctle>microsoy Windows XP with Adobe Reader</cpe:ctle> <cpe:logical- test operator="and" negate="false"> <cpe:fact- ref name="cpe:/o:microsoy:windows_xp" /> <cpe:fact- ref name="cpe:/a:adobe:reader" /> </cpe:logical- test> </cpe:plaworm> <cpe:plaworm id="456"> <cpe:ctle>sun Solaris 5.8 or 5.9 or 5.10</cpe:ctle> <cpe:logical- test operator="or" negate="false"> <cpe:fact- ref name="cpe:/o:sun:solaris:5.8" /> <cpe:fact- ref name="cpe:/o:sun:solaris:5.9" /> <cpe:fact- ref name="cpe:/o:sun:solaris:5.10" /> </cpe:logical- test> </cpe:plaworm>

9 CPE przykład CPE Language, cd. <cpe:plaworm id="789"> <cpe:ctle>microsoy Windows XP with Office 2003 or 2007</cpe:ctle> <cpe:logical- test operator="and" negate="false"> <cpe:fact- ref name="cpe:/o:microsoy:windows_xp" /> <cpe:logical- test operator="or" negate="false"> <cpe:fact- ref name="cpe:/a:microsoy:office:2003" /> <cpe:fact- ref name="cpe:/a:microsoy:office:2007" /> </cpe:logical- test> </cpe:logical- test> </cpe:plaworm> </cpe:plaworm- specificacon>

10 CVSS CVSS = Common Vulnerability Scoring System Plaworma wymiany charakterystyk podatności i ich wpływu na infrastrukturę Ocena krytyczności luk w bezpieczeństwie Grupy metryk Base, Temporal, Environmental Dla każdej grupy istnieje metoda wyznaczania punktów określających stopień krytyczności podatności (skala od 0 do 10) Wektor skompresowana reprezentacja wartości podmetryk

11 CVSS grupa metryk Base hyp://www.first.org/cvss/cvss- guide.html

12 CVSS grupa metryk Base Wektor: AV:[L,A,N]/AC:[H,M,L]/Au:[M,S,N]/C:[N,P,C]/I:[N,P,C]/A:[N,P,C] Nazwa, oznaczenie Access Vector (AV) Access Complexity (AC) Authenccacon (Au) Confidencality Impact (C) Integrity Impact (I) Availability Impact (A) Możliwe wartości Local (L), Adjacent Network (A), Network (N) High (H), Medium (M), Low (L) Mulcple (M), Single (S), None (N) None (N), Parcal (P), Complete (C) None (N), Parcal (P), Complete (C) None (N), Parcal (P), Complete (C)

13 NVD NVD = Naconal Vulnerability Database Repozytorium danych dotyczących luk w bezpieczeństwie, stanowiące syntezę CVE + CPE + CVSS Zarządzane przez NIST (Naconal Insctute of Standards and Technology) Data Feeds (XML, RSS)

14 Gromadzenie informacji o systemach Podejście statyczne czy dynamiczne? Statyczne: konfiguracja (lista zainstalowanego oprogramowania) podawana przez administratora Dynamiczne: użycie specjalnego agenta, programu uruchomionego na każdym z węzłów, który przesyła informacje o zainstalowanym oprogramowaniu do centralnego węzła

15 Podejście statyczne Podejście statyczne rozumiemy jako ręczne aktualizowanie informacji o zainstalowanym oprogramowaniu Zalety Nie ma żadnej ingerencji w system (bez instalowania dodatkowego oprogramowania, konfiguracji, przyznawania uprawnień itd.) Jeśli można dobrze zdefiniować (zbiór) CPE dla danej maszyny, można zastosować to podejście nawet w przypadku silnie heterogenicznej infrastruktury

16 Wady Podejście statyczne cd. Niewygodne z punktu widzenia administratora maszyny Wymusza stosowanie się do pewnych norm (wpisy zgodne z CPE) Powinno być poparte polityką bezpieczeństwa Większe ryzyko wprowadzenia danych błędnych bądź nieprecyzyjnych

17 Podejście dynamiczne Podejście dynamiczne rozumiemy jako automatyczne aktualizowanie informacji o zainstalowanym oprogramowaniu (poprzez wykorzystanie programów agentów ) Zalety Wygodne z punktu widzenia administratora maszyny Niewielkie ryzyko wprowadzenia błędnych danych

18 Podejście dynamiczne cd. Wady Konieczność instalacji agenta (z odpowiednimi uprawnieniami) Kontrola działania programu agenta i wysyłanych przez niego informacji Skąd wziąć agenta? Stosunkowo łatwo można przygotować skrypt zbierający informacje o pakietach oprogramowania zainstalowanych w różnych dystrybucjach Linuksa, ale w przypadku innych systemów operacyjnych (np. Windows, Solaris) może to być skomplikowane Co z innymi urządzeniami, na przykład sieciowymi? (np. Cisco IOS również wymieniane w CVE hyp://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail? vulnid=cve /) Tylko niektórzy producenci (np. Red Hat) udostępniają repozytoria

19 Które z podejść jest słuszne? Precyzja a zakres zastosowania Wygoda a kompatybilność Żadne z podejść nie jest idealne Więc należy zastosować OBYDWA!

20 System SARA SARA = System Automatycznego Raportowania i Administracji [Bezpieczeństwem Infrastruktury] Wewnętrzny system zaprojektowany dla PCSS Realizowany z użyciem pythonowego środowiska web2py Wykorzystuje repozytorium NVD Może być użyty do inwentaryzacji

21 System SARA status prac System jest rozwijany celem udostępnienia nowych funkcjonalności Podstawowa funkcjonalność jest zrealizowana Zostało przygotowane testowe wdrożenie

22 System SARA główne aspekty funkcjonalności Pobieranie danych dotyczących podatności i składowanie ich w bazie Przechowywanie danych na temat infrastruktury Przeprowadzanie statycznej kontroli bezpieczeństwa (na podstawie pobranych informacji o podatnościach oraz danych na temat infrastruktury) Generowanie raportów (aktualizacje, przeprowadzone kontrole) i rozsyłanie ich do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

23 Schemat działania systemu SARA

24 System SARA dane na temat podatności Dane o podatnościach są pobierane z repozytorium NVD, a następnie składowane w specjalnie zaprojektowanej bazie danych W bazie danych przechowywane są informacje o lukach w bezpieczeństwie z uwzględnieniem: Podatnej konfiguracji (w formie prezentowanej przez NVD, wraz z wpisami CPE zdefiniowanymi w języku CPE Language) Metryk CVSS z grupy Base (również udostępniane w NVD) Słownego opisu luki (pochodzącego z CVE) Daty publikacji podatności oraz daty modyfikacji informacji o niej (z CVE) Częstotliwość aktualizacji zależna od konfiguracji systemu SARA (mechanizm Cron podobny do spotykanego w systemach uniksowych)

25 System SARA dane na temat infrastruktury Oprócz zebranych z NVD informacji o podatnościach, system przechowuje dane na temat infrastruktury, dotyczące: Maszyn (urządzeń), z uwzględnieniem maszyn wirtulanych Informacji lokalizacyjnych (np. miejsce, gdzie znajduje się dana maszyna) Administratorów odpowiedzialnych za poszczególne elementy infrastruktury Oprogramowania zainstalowanego w systemach infrastruktury Połączeń sieciowych Luk bezpieczeństwa, które już w infrastrukturze wykryto Statystyk

26 System SARA kontrola bezpieczeństwa System przeprowadza kontrolę bezpieczeństwa infrastruktury poprzez znalezienie dopasowań zgodnie z algorytmem CPE Language Matching (opisanym w specyfikacji CPE) Kontrola może obejmować całą infrastrukturę, jak i wybrane jej elementy Podobnie jak aktualizacje bazy danych, procedura kontroli jest zdefiniowana w mechanizmie Cron

27 System SARA raportowanie System generuje raporty z przeprowadzonych kontroli bezpieczeństwa oraz dokonanych aktualizacji bazy danych Raport aktualizacji zawiera informacje dotyczące poszczególnych wpisów CVE dodanych do bazy danych, jak również błędy występujące podczas procedury Raport skanowania zawiera nazwę maszyny, adres e- mail administratora, słowny opis podatności, link do strony NVD udostępniającej szczegóły podatności Moduł rozsyłania wysyła raporty do: Administratorów infrastruktury (tylko raporty kontroli, dotyczące podległych im elementów infrastruktury) Oficerów bezpieczeństwa (raporty kontroli, raporty aktualizacji)

28 Wykryte problemy

29 Powiązania maszyn z wpisami CPE

30 Wygenerowany raport

31 Przykładowe kierunki rozwoju Wykorzystanie słownika nazw plaworm CPE Dicconary Rozszerzenie funkcjonalności inwentaryzacji (np. lista portali, raporty z audytów) Udoskonalenie modułu raportów (np. oddzielne raporty za wybrany okres, tylko określonych elementów infrastruktury itp.) Przekształcenie na zestaw luźno powiązanych usług (SOA?)

32 Podsumowanie SARA to uzupełnienie dla systemów monitorowania opartych o dynamiczne podejście do zbierania danych System ten może zostać użyty w przypadku gdy nie istnieje odpowiednie oprogramowanie agenta dla systemu operacyjnego węzła Kolejne wersje systemu SARA będą minimalizować pracę administratora oraz zapewnią lepszą integrację

33 Informacje kontaktowe Prelegent PCSS hyp://www.pcss.pl Zespół Bezpieczeństwa PCSS hyp://security.psnc.pl

34 Pytania?

35

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On).

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On). Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie posiadanych przez zamawiającego ilości licencji na oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite oraz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Bezpieczeństwo SQL Server 2008 Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Spotkanie społeczności PLSSUG i PG.NET 19.11.2009 Agenda Poznajmy się: czym jest PCSS imic? Wprowadzenie bezpieczeństwo wieloaspektowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ )

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz wdrożenie Rozwiązania Security Information and Event

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 21 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 32, 2012 Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych Paulina TURLEWICZ Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Copyright (c) 2009 BTC Sp. z o.o.

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Copyright (c) 2009 BTC Sp. z o.o. Zarządzanie Infrastrukturą IT e-audytor v. 3.2.0 Zarządzanie Infrastrukturą IT BTC Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH 1. Narzędzia ETL Narzędzia ETL (ang. extraction-transformation-load, ETL) automatyzują lub ułatwiają następujące rodzaje zadań: ekstrakcja (dostęp do różnorodnych

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

CHMURA PRYWATNA. Test: baramundi. System Ganeti. BEZPIECZEŃSTWO s. 65. s. 12. Wysoka dostępność usług DHCP. Dane poza Europą

CHMURA PRYWATNA. Test: baramundi. System Ganeti. BEZPIECZEŃSTWO s. 65. s. 12. Wysoka dostępność usług DHCP. Dane poza Europą Test: baramundi System Ganeti 11 Management Suite s. 71 wirtualizacja i HA BEZPIECZEŃSTWO s. 65 Miesięcznik informatyków i menedżerów IT 2014 Nr 11 (36) listopad 2014 Cena 33,00 zł (w tym 5% VAT) CHMURA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows

Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows, SAS Institute Polska sierpień 2013 Pakiet SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement (APM) jest to zestaw narzędzi stworzonych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo