Regulamin promocji Ocean możliwości Strona 1 z 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocji Ocean możliwości Strona 1 z 5"

Transkrypt

1 Regulamin promocji Ocean możliwości Strona 1 z 5 Regulamin promocji Ocean możliwości. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji Ocean możliwości, zwanej dalej Promocją jest Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy placu Jana Pawła II nr 1, Wrocław, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, pod nr KRS , REGON: , NIP , o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości PLN (czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), zwana dalej DIALOG. 2. Promocja dotyczy umów zawartych/zmienionych na warunkach Promocji w okresie od dnia r. do dnia r., pod warunkiem ich realizacji nie później niż do dnia r. 3. DIALOG zastrzega sobie możliwość zakończenia obowiązywania Promocji przed upływem terminu określonego w 1 ust. 2. Zakończenie obowiązywania Promocji przed upływem tego terminu pozostaje bez wpływu na uprzednio zawarte/zmienione umowy na warunkach Promocji. 4. Promocja dostępna jest jedynie w zasięgu sieci DIALOG. Obszar oraz liczba łączy objętych Promocją są ograniczone możliwościami technicznymi DIALOG (promocja nie dotyczy łączy cyfrowych ISDN). Szczegółowa specyfikacja dostępności Promocji znajduje się na stronie internetowej w Salonach Sprzedaży (w Biurach Obsługi Klienta) oraz pod numerem TeleCentrum Promocja skierowana jest do osób fizycznych, będących Konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego zameldowanych na pobyt stały lub czasowy albo posiadających tytuł prawny do lokalu, w którym świadczone będą usługi na terenie objętym Promocją, z zastrzeżeniem 1 ust. 6 i Promocja skierowana jest: 6.1 do osób nie będących Abonentami DIALOG; 6.2 do Abonentów nie posiadających usług oferowanych w niniejszej Promocji; 6.3 do Abonentów posiadających usługi DIALOG nie świadczone na zasadach promocyjnych lub w ofertach specjalnych; 6.4 do Abonentów posiadających usługi DIALOG w ofertach promocyjnych lub ofertach specjalnych, związanych z udzieleniem rabatu i zobowiązaniem Abonenta do nierozwiązywania umowy przez okres wskazany w umowie: na zasadach odrębnie zawartej umowy w ramach niniejszej Promocji (zobowiązania wynikające z dotychczasowej umowy promocyjnej/specjalnej pozostają bez zmian), lub DIALOG umożliwi zmianę dotychczasowych warunków umowy bez konieczności ponoszenia kary umownej z tytułu naruszenia postanowień oferty promocyjnej/specjalnej, pod warunkiem zwiększenia przez Abonenta liczby posiadanych usług w wyniku przystąpienia do niniejszej Promocji (wyjątek stanowi migracja z promocji/ofert specjalnych dotyczących pakietu usług: Usługi Telefonicznej + Usługi Internetowej do usługi DIALOGmedia o następującej konfiguracji: Telewizja Cyfrowa + Internetowa lub Telewizja Cyfrowa + Telefoniczna) lub pod warunkiem, że zobowiązania wynikające z dotychczasowej umowy promocyjnej/specjalnej wygasają w okresie równym lub krótszym niż 60 dni, liczonym od dnia zmiany umowy na warunkach niniejszej Promocji. 7. Promocja nie dotyczy osób, w stosunku do których DIALOG prowadzi działania mające na celu odzyskanie zaległych należności za wyświadczone usługi telekomunikacyjne oraz członków ich rodzin zamieszkujących po wspólnym adresem, chyba że osoba uregulowała wszelkie zaległe zobowiązania wobec DIALOG. 8. Okres Obowiązywania Promocji wynosi 12 lub 24 miesiące i liczony jest od dnia uruchomienia Promocji. Wyboru okresu Abonent dokonuje podczas zawarcia/zmiany umowy bez możliwości jego późniejszej zmiany. 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez DIALOG dla usług telefonicznych (stacjonarnych), szerokopasmowego (stacjonarnego) dostępu do sieci Internet lub Pakietu Domowy/Domowy + HD w ramach usługi DIALOGmedia, w przypadku wyboru przez Abonenta danej usługi w ramach niniejszej Promocji, chyba że regulamin odrębnej promocji stanowi inaczej, z zastrzeżeniem 1 ust Promocja łączy się z promocjami dotyczącymi Pakietów Tematycznych, Pakietów Premium pod warunkiem, iż Abonent w ramach niniejszej Promocji nie wybrał danych Pakietów. Promocja łączy się także z promocjami dotyczącymi Wypożyczalni Filmów oraz Kanałów HD. 11. Przystępując do Promocji Abonent traci możliwość korzystania z uprzednio udzielonych zniżek i opustów na opłatach miesięcznych oraz na opłatach za usługę połączeń telefonicznych, związanych z daną usługą oferowaną w ramach Promocji. 2 Przystąpienie do Promocji Za Abonenta biorącego udział w Promocji uważa się Abonenta, który w okresie trwania Promocji zawrze/zmieni umowę na warunkach niniejszej Promocji i zobowiąże się do niedokonywania zmian skutkujących zaprzestaniem korzystania z usług, zgodnie z warunkami wynikającymi z niniejszej Promocji, przez okres wskazany w 1 ust. 8 (tj. przez okres 12 lub 24 miesięcy), liczony od dnia uruchomienia/zmiany usług na warunkach niniejszej Promocji. 3 Warunki specjalne i uprawnienia Abonenta 1. Jeżeli Abonent spełnia warunki uczestnictwa w Promocji i zawrze lub zmieni umowę na warunkach podanych w 2, to DIALOG zobowiązuje się do świadczenia usług w następujących wariantach: Rodzaj opłaty jednorazowej Ceny (brutto) oferowane w ramach Promocji w zależności od Okresu Obowiązywania Promocji 12 miesięcy 24 miesiące Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi (usługa świadczona samodzielnie w ramach Promocji) 9,00 zł 4,00 zł Telefoniczna Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi (usługa świadczona samodzielnie w ramach Promocji) w przypadku jednoczesnej aktywacji usługi efaktura 1) 6,00 zł 1,00 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi (usługa świadczona w pakiecie z Usługą Internetową w ramach Promocji) 4,00 zł 4,00 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi (usługa świadczona w pakiecie z Usługą Internetową w ramach Promocji) w przypadku jednoczesnej aktywacji usługi efaktura 1) 1,00 zł 1,00 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi (usługa świadczona samodzielnie w ramach Promocji) 59,00 zł 29,00 zł

2 Regulamin promocji Ocean możliwości Strona 2 z 5 Internetowa Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi (usługa świadczona samodzielnie w ramach Promocji) w przypadku jednoczesnej aktywacji usługi efaktura 1) 44,00 zł 21,00 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi (usługa świadczona w pakiecie z Usługą Telefoniczną w ramach Promocji) 39,00 zł 16,00 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi (usługa świadczona w pakiecie z Usługą Telefoniczną w ramach Promocji) w przypadku jednoczesnej aktywacji usługi efaktura 1) 29,00 zł 12,00 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi 301,45 zł 301,45 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi w przypadku jednoczesnej aktywacji usługi efaktura 1) 269,90 zł 249,90 zł DIALOGmedia Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi (w przypadku jednoczesnej aktywacji Usługi Telefonicznej i/lub Usługi Internetowej w ramach Promocji) Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi (w przypadku jednoczesnej aktywacji Usługi Telefonicznej i/lub Usługi Internetowej w ramach Promocji) w przypadku jednoczesnej aktywacji usługi efaktura 1) 79,90 zł 59,90 zł 69,90 zł 49,90 zł Jednorazowa opłata za aktywację drugiego dekodera 2) 3) 49,90 zł 49,90 zł Jednorazowa opłata za udostępnienie jednego zestawu TVoja Bezprzewodowa 2) 4) 99,00 zł 99,00 zł Rodzaj opłaty miesięcznej Ceny (brutto) oferowane w ramach Promocji w zależności od Okresu Obowiązywania Promocji 12 miesięcy 24 miesiące Stała miesięczna opłata abonamentowa za pakiet taryfowy (Taryfa Familijna profil 100 minut) samodzielnie w ramach Promocji 40,00 zł 35,01 zł Telefoniczna Stała miesięczna opłata abonamentowa za pakiet taryfowy (Taryfa Familijna profil komfortowy) samodzielnie w ramach Promocji Stała miesięczna opłata abonamentowa za pakiet taryfowy (Taryfa Familijna profil nieograniczony) samodzielnie w ramach Promocji Stała miesięczna opłata abonamentowa za pakiet taryfowy (Taryfa Familijna profil 100 minut) w pakiecie z Usługą Internetową i/lub Telewizją Cyfrową w ramach Promocji Stała miesięczna opłata abonamentowa za pakiet taryfowy (Taryfa Familijna profil komfortowy) w pakiecie z Usługą Internetową i/lub Telewizją Cyfrową w ramach Promocji 50,00 zł 45,01 zł 55,01 zł 50,00 zł 35,01 zł 30,00 zł 45,01 zł 40,00 zł Stała miesięczna opłata abonamentowa za pakiet taryfowy (Taryfa Familijna profil nieograniczony) w pakiecie z Usługą Internetową i/lub Telewizją Cyfrową w ramach Promocji 50,00 zł 45,01 zł Internetowa Stała miesięczna opłata abonamentowa za opcję usługi DialNet Mega 2 samodzielnie w ramach Promocji 60,00 zł 50,00 zł Stała miesięczna opłata abonamentowa za opcję usługi DialNet Mega 4 samodzielnie w ramach Promocji 70,00 zł 60,00 zł Stała miesięczna opłata abonamentowa za opcję usługi DialNet Mega 10 samodzielnie w ramach Promocji 80,00 zł 70,00 zł Stała miesięczna opłata abonamentowa za opcję usługi DialNet Mega 20 samodzielnie w ramach Promocji 90,00 zł 80,00 zł Stała miesięczna opłata abonamentowa za opcję usługi DialNet Mega 50 samodzielnie w ramach Promocji 100,00 zł 90,00 zł Stała miesięczna opłata abonamentowa za opcję usługi DialNet Mega 2 Stała miesięczna opłata abonamentowa za opcję usługi DialNet Mega 4 Stała miesięczna opłata abonamentowa za opcję usługi DialNet Mega 10 45,01 zł 35,01 zł 50,00 zł 40,00 zł 55,01 zł 45,01 zł Stała miesięczna opłata abonamentowa za opcję usługi DialNet Mega 20 60,00 zł 50,00 zł

3 Regulamin promocji Ocean możliwości Strona 3 z 5 Stała miesięczna opłata abonamentowa za opcję usługi DialNet Mega 50 80,00 zł 70,00 zł Stała miesięczna opłata abonamentowa za Pakiet Domowy 39,00 zł 39,00 zł Stała miesięczna opłata abonamentowa za Pakiet Rozszerzony 5) 6) 7) (usługa opcjonalna) 25,00 zł 25,00 zł Stała miesięczna opłata abonamentowa za Pakiet Premium Canal+ 6) 7) (usługa opcjonalna) 25,00 zł 25,00 zł Telewizja Cyfrowa 9) Stała miesięczna opłata abonamentowa za Pakiet Premium HBO 6) 7) (usługa opcjonalna) 25,00 zł 25,00 zł samodzielnie w ramach Promocji 10,00 zł 10,00 zł w pakiecie z Usługą Telefoniczną lub Usługą Internetową w ramach Promocji w pakiecie z Usługą Telefoniczną i Usługą Internetową w ramach Promocji 4,99 zł 4,99 zł 1,00 zł 1,00 zł Objaśnienia: 1) Zobowiązanie Abonenta do utrzymania aktywnej usługi efaktura przez Okres Obowiązywania Promocji. 2) Świadczenie usługi na warunkach promocyjnych możliwe w trakcie trwania Okresu Obowiązywania Promocji. 3) Warunkiem skorzystania z promocyjnej opłaty jest konieczność posiadania drugiego dekodera do końca Okresu Obowiązywania Promocji 4) opłata z uwzględnieniem aktywacji usługi DIALOGmedia przez Abonenta i/lub aktywacji drugiego dekodera przez Abonenta (zasady opisane w Cenniku TVoja Bezprzewodowa). 5) W ramach Pakietu Rozszerzonego świadczone są następujące pakiety: Wiedza, Dzieci, Sport, Rozrywka, Historia, W Dobrym Stylu, Filmbox. 6) Wybór Pakietu możliwy jest jedynie z chwilą zawarcia/zmiany umowy. 7) W ramach Promocji Abonent może wybrać: Pakiet Rozszerzony lub Pakiet Premium Canal+ lub Pakiet Premium HBO. Ulga (rabat) udzielany jest wyłącznie na jeden dekoder zainstalowany w lokalu Abonenta, opłata za udostępnienie kolejnego dekodera naliczana jest zgodnie z Cennikiem DIALOGmedia w sieci DIALOG. 9) Wybór przez Abonenta usługi Telewizji Cyfrowej z Okresem Obowiązywania Promocji wynoszącym 24 miesiące wiąże się z otrzymaniem dodatkowych bonusów w postaci świadczenia w ramach opłaty abonamentowej za usługę Telewizji Cyfrowej: a) usługi Cyfrowego Magnetowidu przez okres do 3 miesięcy od dnia aktywacji Telewizji Cyfrowej. Rezygnacja z usługi Cyfrowego Magnetowidu następuje jedynie na wniosek Abonenta, w każdym czasie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Po zakończeniu ww. okresu, usługa Cyfrowego Magnetowidu świadczona będzie nadal zgodnie z opłatą wynikającą z Cennika. W przypadku rezygnacji przez Abonenta z usługi Cyfrowego Magnetowidu w ww. okresie ponowne uruchomienie usługi odbywa się na zasadach wynikających z Cennika; b) pierwszego, wypożyczonego filmu w danym okresie rozliczeniowym w ramach usługi Wypożyczalni Filmów, bez względu na kategorię filmu, przez okres do 3 miesięcy od dnia aktywacji Telewizji Cyfrowej; c) kanałów HD przez okres do 3 miesięcy od dnia aktywacji Telewizji Cyfrowej. Kanały HD świadczone są w ramach obniżonej opłaty abonamentowej za Pakiet Domowy + HD do wysokości opłaty za Pakiet Domowy. Zmiana Pakietu Domowego + HD na Pakiet Domowy powoduje utratę prawa do świadczenia kanałów HD na zasadach Promocyjnych oraz następuje wyłącznie na wniosek Abonenta, w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Po zakończeniu okresu świadczenia kanałów HD na zasadach promocyjnych, usługa Telewizji Cyfrowej świadczona będzie nadal w ramach Pakietu Domowego + HD, zgodnie z opłatą wynikającą z Cennika. Bonus w postaci kanałów HD dostępny jest przy wyborze przez Abonenta następujących usług: Telewizji Cyfrowej wraz z Usługą Telefoniczną, Telewizji Cyfrowej wraz z Usługą Internetową lub Telewizji Cyfrowej wraz z Usługą Telefoniczną i Internetową (wymagane opcje Usługi Internetowej: DialNet Mega 10, DialNet Mega 20 lub DialNet Mega 50). 2. Warunkiem świadczenia usług zgodnie z zasadami opisanymi w 3 ust. 1 jest zobowiązanie Abonenta do posiadania aktywnych usług telewizyjnych, telefonicznych, internetowych, wybranych Pakietów: Rozszerzonego lub Premium, usługi efaktura" i innych usług oferowanych na warunkach Promocji (o ile ww. usługi zostały wybrane w ramach Promocji), przez cały Okres Obowiązywania Promocji. 3. Za pozostałe usługi Abonent ponosił będzie opłaty zgodnie z aktualnymi Cennikami, stosowanymi dla świadczonych na rzecz Abonenta usług. Zmiany Cenników dokonywane są w trybie określonym w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.) i nie wymagają zmiany treści umowy. 4. W ramach Promocji Abonent otrzymuje maksymalną ulgę z tytułu przyznanych rabatów oraz bonusów w łącznej wysokości: a) w przypadku Okresu Obowiązywania Promocji wynoszącego 12 miesięcy: i. w przypadku Usługi Telefonicznej świadczonej samodzielnie w ramach Promocji 218,35 zł (brutto), ii. w przypadku Usługi Telefonicznej świadczonej w pakiecie w ramach Promocji 271,26 zł (brutto), iii. w przypadku Usługi Internetowej świadczonej samodzielnie w ramach Promocji 489,13 zł (brutto), iv. w przypadku Usługi Internetowej świadczonej w pakiecie w ramach Promocji 744,13 zł (brutto), v. w przypadku Telewizji Cyfrowej świadczonej w ramach Promocji 1.010,71 zł (brutto), b) w przypadku Okresu Obowiązywania Promocji wynoszącego 24 miesiące: i. w przypadku Usługi Telefonicznej świadczonej samodzielnie w ramach Promocji 462,18 zł (brutto), ii. w przypadku Usługi Telefonicznej świadczonej w pakiecie w ramach Promocji 559,62 zł (brutto), iii. w przypadku Usługi Internetowej świadczonej samodzielnie w ramach Promocji 1.185,45 zł (brutto), iv. w przypadku Usługi Internetowej świadczonej w pakiecie w ramach Promocji 1.674,45 zł (brutto), v. w przypadku Telewizji Cyfrowej świadczonej w ramach Promocji 1.657,19 zł (brutto). 5. Za datę uruchomienia Promocji uważa się dzień uruchomienia/zmiany usług w ramach Promocji i od tego dnia naliczane są opłaty za usługi. 6. Po zakończeniu Okresu Obowiązywania Promocji, Abonenta obowiązują ceny usług bez specjalnych ulg (rabatów) oraz bonusów udzielonych w niniejszej Promocji, w wysokości określonej w aktualnych Cennikach, stosowanych dla świadczonych na rzecz Abonenta usług. 7. W Okresie Obowiązywania Promocji możliwe są: a) zmiana prędkości transmisji danych (opcji) w Usłudze Internetowej jedynie na wyższą prędkość dostępną w Promocji,

4 Regulamin promocji Ocean możliwości Strona 4 z 5 b) zmiana taryfy (profilu) w Usłudze Telefonicznej na inną taryfę dostępną w Promocji, o cenie abonamentu nie niższej od wybranej uprzednio w niniejszej Promocji (liczonej według cen bez rabatu, zgodnie z odpowiednim Cennikiem), c) zmiana w usłudze Telewizji Cyfrowej Pakietu Domowego na Pakiet Domowy + HD oraz Pakietu Domowego + HD na Pakiet Domowy, d) zmiana lokalizacji usług na wniosek Abonenta, pod warunkiem posiadania przez DIALOG technicznych możliwości świadczenia usług w nowej lokalizacji, e) zmiana rodzaju usług składowych oferowanych w ramach Promocji, rozumiana jako zakończenie dotychczasowego Okresu Obowiązywania Promocji, a następnie zawarcie nowego aneksu do umowy na warunkach niniejszej Promocji, z nowym Okresem Obowiązywania Promocji, zgodnie z poniższymi zasadami, z zastrzeżeniem 3 ust.8: z samodzielnej Usługi Telefonicznej na pakiet usług: Telefoniczna + Internetowa lub Telewizja Cyfrowa + Telefoniczna lub Telewizja Cyfrowa + Internetowa lub Telewizja Cyfrowa + Internetowa + Telefoniczna, z samodzielnej Usługi Internetowej na pakiet usług: Telefoniczna + Internetowa lub Telewizja Cyfrowa + Telefoniczna lub Telewizja Cyfrowa + Internetowa lub Telewizja Cyfrowa + Internetowa + Telefoniczna, z samodzielnej Telewizji Cyfrowej na pakiet usług: Telefoniczna + Internetowa lub Telewizja Cyfrowa + Telefoniczna lub Telewizja Cyfrowa + Internetowa lub Telewizja Cyfrowa + Internetowa + Telefoniczna, z pakietu Usługi Telefonicznej + Usługi Internetowej na pakiet usług: Telewizja Cyfrowa + Telefoniczna lub Telewizja Cyfrowa + Internetowa lub Telewizja Cyfrowa + Internetowa + Telefoniczna, z pakietu Telewizji Cyfrowej + Usługi Telefonicznej na pakiet usług: Telewizja Cyfrowa + Internetowa + Telefoniczna, z pakietu Telewizji Cyfrowej + Usługi Internetowej na pakiet usług: Telewizja Cyfrowa + Internetowa + Telefoniczna. 8. Zmiany rodzaju usług składowych oferowanych w ramach Promocji, o których mowa w 3 ust. 7 lit. e), wiążą się z utratą przez Abonenta możliwość korzystania z uprzednio udzielonych zniżek i opustów na opłatach miesięcznych dla danych usług. W przypadku dotychczasowej umowy zawartej z nominalnym Okresem Obowiązywania Promocji wynoszącym 24 miesiące, Abonent zmieniając rodzaj usług składowych w ramach niniejszej Promocji może wybrać jedynie nowy Okres Obowiązywania Promocji wynoszący 24 miesiące. Natomiast w przypadku dotychczasowego, nominalnego Okresu Obowiązywania Promocji wynoszącego 12 miesięcy, Abonent zmieniając rodzaj usług składowych może wybrać nowy Okres Obowiązywania Promocji wynoszący 12 lub 24 miesiące. 9. W Okresie Obowiązywania Promocji nie są możliwe: 1. zmiana Okresu Obowiązywania Promocji, z zastrzeżeniem 3 ust. 8, 2. rezygnacja z: Usługi Telefonicznej, Usługi Internetowej i/lub Telewizji Cyfrowej świadczonej w ramach Promocji samodzielnie lub w pakiecie, 3. rezygnacja z drugiego dekodera (w przypadku skorzystania z aktywacji drugiego dekodera na warunkach Promocji), 4. zmiana wybranych Pakietów: Rozszerzonego lub Premium (w przypadku wyboru pakietów na warunkach Promocji), 5. rezygnacja z wybranych Pakietów: Rozszerzonego lub Premium (w przypadku wyboru pakietów na warunkach Promocji), 6. rezygnacja z usługi efaktura (w przypadku skorzystania z usługi na warunkach Promocji), 7. zawieszenie świadczenia usług na wniosek Abonenta. 10. Dopuszczalne jest przejęcie uprawnień do wszystkich usług oferowanych na warunkach niniejszej Promocji w wyniku cesji umowy. Równocześnie z przejęciem uprawnień, Cesjonariusz przejmuje zobowiązania wynikające z Promocji do końca okresu wynikającego z umowy będącej przedmiotem cesji. Cesjonariusz obowiązany jest spełniać warunki przystąpienia do Promocji. 4 Zobowiązania 1. W przypadku: a) rozwiązania przez Abonenta umowy zawartej/zmienionej na warunkach niniejszej Promocji, lub b) dokonania przez Abonenta zmiany skutkującej zakończeniem świadczenia usług na warunkach niniejszej Promocji, lub c) rozwiązania przez DIALOG umowy lub zmiany umowy skutkującej zakończeniem świadczenia usług na warunkach niniejszej Promocji, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w tym z powodu nieuregulowania przez Abonenta należności związanych ze świadczonymi przez DIALOG usługami telekomunikacyjnymi, w Okresie Obowiązywania Promocji wskazanym w 1 ust. 8, DIALOG przysługuje względem Abonenta roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości ulgi przyznanej Abonentowi w ramach niniejszej Promocji, określonej w 3 ust. 4, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia/zmiany umowy w ramach Promocji do dnia jej rozwiązania. 2. Abonent zobowiązuje się zapłacić karę umowną, o której mowa w 4 ust. 1 w terminie wskazanym na odpowiednim dokumencie finansowym wystawionym przez DIALOG. 5 Postanowienia końcowe Usługi telekomunikacyjne świadczone są przez DIALOG na podstawie zawartej umowy oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telefonię Dialog Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Regulaminu świadczenia usług transmisji danych i usług internetowych w sieci Dialog oraz Regulaminu świadczenia usług DIALOGmedia w sieci Dialog. 12. Organizatorem promocji HBO, Cinemax Promocja 1/2010, zwanej dalej Promocją jest Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy placu Jana Pawła II nr 1, Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , REGON: , NIP , o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości PLN (czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), zwana dalej DIALOG. 13. Promocja dotyczy umów zawartych/zmienionych na warunkach Promocji w okresie od dnia r. do dnia r. i zrealizowanych do dnia r. 14. DIALOG zastrzega sobie możliwość zakończenia obowiązywania Promocji przed upływem terminu określonego w 1 ust. 2. Zakończenie obowiązywania Promocji przed upływem terminu określonego w 1 ust. 2 pozostaje bez wpływu na uprzednio zawarte/zmienione umowy na warunkach Promocji. 15. Promocja dostępna jest jedynie w zasięgu sieci DIALOG. Obszar oraz liczba łączy objętych Promocją są ograniczone możliwościami technicznymi DIALOG. Szczegółowa specyfikacja dostępności Promocji znajduje się na stronie internetowej w Biurach Obsługi Klienta oraz pod numerem Telecentrum Promocja kierowana jest do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy albo posiadających tytuł prawny do lokalu, w którym świadczona będzie usługa na terenie objętym Promocją, z zastrzeżeniem 1 ust. 6 i W przypadku Abonenta korzystającego z Pakietu Premium HBO w ramach promocji Sprawdź pakiety CANAL+ i HBO, DIALOG umożliwi zmianę dotychczasowych warunków umowy bez konieczności ponoszenia kary umownej z tytułu naruszenia postanowień oferty promocyjnej, pod warunkiem wyboru przez Abonenta wariantu II Promocji. Przystąpienie Abonenta do niniejszej Promocji powoduje zakończenie obowiązywania postanowień promocji Sprawdź pakiety CANAL+ i HBO w zakresie dotyczących Pakietu Premium HBO. 18. Promocja nie dotyczy osób, z którymi DIALOG rozwiązał uprzednio umowę o świadczenie usług, z przyczyn leżących po ich stronie, w tym z powodu nieuregulowania należności związanych ze świadczonymi przez DIALOG usługami telekomunikacyjnymi oraz członków ich rodzin zamieszkujących pod wspólnym adresem. 19. Abonent oraz członkowie jednej rodziny zamieszkujący pod wspólnym adresem mogą zawrzeć/zmienić umowę w ramach Promocji tylko jeden raz. 20. Promocja łączy się z innymi promocjami dotyczącymi usługi DIALOGmedia, chyba że regulamin innej promocji stanowi inaczej, z zastrzeżeniem 1 ust Promocja nie łączy się z innymi promocjami w zakresie dotyczącym opłaty za Pakiet Premium HBO, Pakiet Premium HBO+Cinemax i/lub Pakiet Premium Cinemax. 2 Przystąpienie do Promocji 3. Za Abonenta biorącego udział w Promocji uważa się Abonenta, który w okresie trwania Promocji: a) zawrze umowę/aneks wprowadzający usługę DIALOGmedia wraz z usługą Pakiet Premium HBO lub Pakiet Premium HBO+Cinemax na warunkach niniejszej Promocji; b) posiadając usługę DIALOGmedia, zmieni umowę poprzez nabycie usługi Pakiet Premium HBO lub Pakiet Premium HBO+Cinemax na warunkach niniejszej Promocji;

5 Regulamin promocji Ocean możliwości Strona 5 z 5 i zobowiąże się do niedokonywania zmian skutkujących zaprzestaniem korzystania z usługi dostępnej w ramach Promocji przez okres 12 miesięcy (okres ten jest Okresem Obowiązywania Promocji), liczonych od dnia uruchomienia Promocji, z zastrzeżeniem 2 ust Warunkiem skorzystania z Promocji jest posiadanie przez Abonenta w okresie, o którym mowa w 2 ust. 1, aktywnej usługi DIALOGmedia. 3 Warunki specjalne i uprawnienia Abonenta 11. Jeżeli Abonent spełnia warunki uczestnictwa w Promocji i zawrze/zmieni umowę na warunkach podanych w 2, to DIALOG zobowiązuje się do świadczenia usług w następujących, specjalnych cenach na wybrane opłaty, w zależności o wariantu Promocji: a) w przypadku wariantu I: Rodzaj opłaty Pierwsze 60 dni obowiązywania Promocji Wysokości opłat w Promocji (ceny brutto) Kolejne 10 miesięcy obowiązywania Promocji Pakiet Premium HBO 0 zł 22,90 zł b) w przypadku wariantu II *: Rodzaj opłaty Pakiet Premium HBO+Cinemax Wysokości opłat w Okresie Obowiązywania Promocji 12 miesięcy (ceny brutto) 27,00 zł *) W przypadku Abonenta posiadającego Pakiet Premium Cinemax, Pakiet Premium HBO" i/lub Pakiet Premium HBO+Cinemax, przystąpienie do Promocji w wariancie II wiąże się z koniecznością zamknięcia danego pakietu 12. Za pozostałe usługi Abonent ponosił będzie opłaty zgodnie ze stosownym cennikiem dla usługi DIALOGmedia. Zmiana Cennika dokonywana jest w trybie określonym w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.) i nie wymaga zmiany treści umowy. 13. W ramach Promocji Abonent otrzymuje maksymalną ulgę z tytułu przyznanych rabatów w łącznej wysokości 120,00 zł brutto. 14. Za dzień uruchomienia Promocji uważa się: a) w przypadku Abonentów nieposiadających usługi DIALOGmedia dzień uruchomienia usługi DIALOGmedia; b) w przypadku Abonentów posiadających usługę DIALOGmedia: i. w przypadku Abonentów nieposiadających usług oferowanych w Promocji dzień uruchomienia usługi Pakiet Premium HBO i/lub Pakiet Premium HBO+Cinemax ; ii. w przypadku Abonentów posiadających usługi Pakiet Premium HBO, Pakiet Premium Cinemax i/lub Pakiet Premium HBO+Cinemax z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego; i od tego dnia naliczane są opłaty za usługi. 15. Po zakończeniu Okresu Obowiązywania Promocji, Abonenta obowiązują ceny usług bez specjalnych rabatów udzielonych w niniejszej Promocji, w wysokości określonej w aktualnym cenniku. 16. W Okresie Obowiązywania Promocji nie jest możliwe zawieszenie świadczenia usługi DIALOGmedia na wniosek Abonenta. 17. W Okresie Obowiązywania Promocji możliwa jest zmiana wariantu I na wariant II. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany Okresu Obowiązywania Promocji. 18. O ile postanowienia promocji, o której mowa w 1 ust. 9 nie stanowi inaczej, dopuszczalne jest przejęcie uprawnień do wszystkich usług oferowanych na warunkach niniejszej Promocji w wyniku cesji umowy. Równocześnie z przejęciem uprawnień, Cesjonariusz przejmuje zobowiązania wynikające z Promocji do końca okresu wynikającego z umowy będącej przedmiotem cesji. Cesjonariusz zobowiązany jest spełniać warunki przystąpienia do Promocji. 4 Zobowiązania 1. W przypadku dokonania przez Abonenta w Okresie Obowiązywania Promocji zmiany skutkującej zakończeniem świadczenia usług na warunkach niniejszej Promocji: a) w przypadku wariantu I, w okresie pierwszych 30 dni od daty uruchomienia Promocji DIALOG umożliwi taką zmianę bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez naliczania kary umownej, o której mowa w 4 ust. 1 lit. b); b) w przypadku wariantu I, po upływie 30 dni od daty uruchomienia Promocji oraz w przypadku wariantu II: w przypadku pozostawienia aktywnej usługi DIALOGmedia DIALOG umożliwi taką zmianę ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym DIALOG otrzymał dyspozycję Abonenta; w przypadku likwidacji usługi DIALOGmedia DIALOG umożliwi taką zmianę z dniem likwidacji usługi DIALOGmedia; DIALOG przysługuje względem Abonenta roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości przyznanej Abonentowi ulgi w ramach niniejszej Promocji, określonej w 3 ust. 3, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia/zmiany umowy w ramach Promocji do dnia jej rozwiązania. 2. Abonent jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz DIALOG kary umownej, o której mowa w 4 ust. 1 lit. b), również w przypadku zaprzestania świadczenia przez DIALOG usług na warunkach niniejszej Promocji, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w tym z powodu nieuregulowania przez Abonenta należności związanych ze świadczonymi przez DIALOG usługami telekomunikacyjnymi. 3. Abonent zobowiązuje się zapłacić karę umowną, o której mowa w 4 ust. 1 lit. b), w terminie wskazanym na odpowiednim dokumencie finansowym wystawionym przez DIALOG. 4. Abonent w Okresie Obowiązywania Promocji może dokonać zmiany skutkującej zakończeniem świadczenia usług na warunkach niniejszej Promocji wyłącznie w formie pisemnej, przez doręczenie lub przesłanie pisma do DIALOG. 5. Warunkiem wykonania pisemnej dyspozycji Abonenta w okresie, o którym mowa w 4 ust. 1 lit. a) jest otrzymanie przez DIALOG takiej dyspozycji przed upływem 30 dni od daty uruchomienia Promocji. 5 Postanowienia Końcowe Usługi telekomunikacyjne świadczone są przez DIALOG na podstawie Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telefonię Dialog Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Regulaminu świadczenia usług transmisji danych i usług internetowych w sieci Dialog oraz Regulaminu świadczenia usług DIALOGmedia w sieci Dialog.

Regulamin promocji Ceny ostro ścięte SOHO Promocja 1/2011

Regulamin promocji Ceny ostro ścięte SOHO Promocja 1/2011 REGULAMIN PROMOCJI SOHO Promocja 1/2011 Ceny ostro ścięte Strona 1 z 5 Regulamin promocji Ceny ostro ścięte SOHO Promocja 1/2011 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji SOHO Promocja 1/2011, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Diallo więcej za mniej

Regulamin promocji Diallo więcej za mniej Regulamin promocji więcej za mniej 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji więcej za mniej, zwanej dalej Promocją jest Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy placu Jana Pawła II nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ocean możliwości 2

Regulamin promocji Ocean możliwości 2 Regulamin promocji Ocean możliwości 2 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji Ocean możliwości 2, zwanej dalej Promocją jest Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy placu Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Pakiety 2013 Identyfikator promocji: 079/06/13

Regulamin Promocji Pakiety 2013 Identyfikator promocji: 079/06/13 1 [Definicje] 1. Organizator Promocji FineMEDIA s.c. Wrona Wojciech, Grzegorz Kałuża z siedzibą przy ul. Zagrzebskiej 3, 51-206 Wrocław 2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw XLTE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Pakiety WIOSNA 2017 Identyfikator promocji: 140/04/17

Regulamin Promocji Pakiety WIOSNA 2017 Identyfikator promocji: 140/04/17 1 [Definicje] 1. Organizator Promocji FineMEDIA s.c. Wrona Wojciech, Grzegorz Kałuża z siedzibą przy ul. Zagrzebskiej 3, 51-206 Wrocław 2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw Komfort

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA tylko SIM DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą XLTE Taniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Bez Limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji. Świetlny wybór dla usług TV+Internet+Telefon

Regulamin i cennik Promocji. Świetlny wybór dla usług TV+Internet+Telefon Organizatorem promocji są: Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV+Internet+Telefon a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji. Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis

Regulamin i cennik Promocji. Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 2191 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ X Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem Oferty Promocyjnej pod nazwą X

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Lato Świetlne z Internetem Plus

Regulamin i Cennik Promocji Lato Świetlne z Internetem Plus Regulamin i Cennik Promocji Lato Świetlne z Internetem Plus 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV+Internet

Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV+Internet Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV+Internet 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis EVIO EVIO Polska Łukaszem Wajs Operatorem lokalnym

Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis EVIO EVIO Polska Łukaszem Wajs Operatorem lokalnym Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus z Internetem

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus z Internetem Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus z Internetem 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem Plus

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem Plus Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem Plus 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia stycznia 20 roku do odwołania DEFINICJE. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z modemem, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus 1. Organizatorem promocji są: Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Świetlny Wybór: MINI i SMART

Regulamin i cennik Promocji Świetlny Wybór: MINI i SMART Regulamin i cennik Promocji Świetlny Wybór: MINI i SMART Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod

Bardziej szczegółowo

JZ2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT

JZ2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT Korzyści Promocji: Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Po Okresie Zobowiązania Opłata Abonamentowa i Powiązana bez zmian Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Promocji All Inclusive 24m - kurier

Warunki Promocji All Inclusive 24m - kurier Warunki Promocji All Inclusive 24m - kurier Oferta ITI Neovision S.A. - dostawcy platformy satelitarnej nc+. Promocja umożliwia korzystanie przez Abonenta ze Sprzętu typ mediabox+/wifi PremiumBox+, Pakietu

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS

Bardziej szczegółowo

2 Zasady Promocji Korzyści dla Uczestnika Promocji

2 Zasady Promocji Korzyści dla Uczestnika Promocji REGULAMIN PROMOCJI Mistrzowskie zagranie. W paczce taniej! oraz wybrane usługi ASTA-NET (Telewizja cyfrowa, Internet, Telefon) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest ASTA-NET S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROMOCJI Najlepsze filmy + Telefon + Internet Oferta ITI Neovision Sp. z o.o. we współpracy z Netia S.A.

WARUNKI PROMOCJI Najlepsze filmy + Telefon + Internet Oferta ITI Neovision Sp. z o.o. we współpracy z Netia S.A. WARUNKI PROMOCJI Najlepsze filmy + Telefon + Internet Oferta ITI Neovision Sp. z o.o. we współpracy z Netia S.A. Promocja gwarantuje: W zakresie usług ITI Neovision Sp. z o.o.: 1) dokonanie opłaty aktywacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV + Internet

Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV + Internet Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV + Internet 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko Regulamin promocji TrioPack HD 1. Organizatorem promocji jest NET-KONT@KT S.C. z siedzibą w Lipsku przy ulicy 1 Maja 18, zwany dalej operatorem. 2. Promocja trwa od 01.02.2015 do 30.04.2015. Operator zastrzega

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Internet za grosz (Internetia)

Szczegółowe Warunki Promocji Internet za grosz (Internetia) Szczegółowe Warunki Promocji Internet za grosz (Internetia) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 1.08.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ dostępnej w sieci sprzedaży Premium Mobile S.A. stosowany przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697

Bardziej szczegółowo

Terminal abonencki z siecią Internet, umożliwiające korzystanie z Usługi mobilnego Internetu za pośrednictwem Karty SIM.

Terminal abonencki z siecią Internet, umożliwiające korzystanie z Usługi mobilnego Internetu za pośrednictwem Karty SIM. Regulamin promocji Zawrotnie szybkie trójpaki mobilne 1 Definicje Karta SIM karta mikroprocesorowa stanowiąca własność Dostawcy Usługi mobilnego u, przekazana Abonentowi w użyczenie za pośrednictwem Dystrybutora

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne Warunki Promocji

1. Ogólne Warunki Promocji Szczegółowe Warunki Promocji Telefon Extra GSM Solo, Duet, Rodzina 1. Ogólne Warunki Promocji 1. Organizatorem Promocji jest PPHU Karolina Marzena Stypułkowska, zwana w dalszej części Operatorem. 2. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Warunki Promocji nc+ z Internetem 24m

Warunki Promocji nc+ z Internetem 24m Warunki Promocji nc+ z Internetem 24m Oferta ITI Neovision Sp. z o.o. dostawcy platformy satelitarnej nc+ skierowana do Klientów K zamierzających skorzystać jednocześnie z usług ITI Neovision Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjątkowe Pakiety Biznesowe (2015-2)

REGULAMIN PROMOCJI Wyjątkowe Pakiety Biznesowe (2015-2) II. TWOJE OPŁATY REGULAMIN PROMOCJI I. W PROMOCJI OTRZYMUJESZ Upusty na Usługę Internetową, Telewizyjną i Telefoniczną przez cały okres zobowiązania, Dodatkowe produkty w ramach oferty zintegrowanej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813 Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł) (Internet 8 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji KOLNET TV POWER

Regulamin i Cennik Promocji KOLNET TV POWER Regulamin i Cennik Promocji TV POWER I. Organizator Promocji sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mazańcowickiej (43-0 Czechowice-Dziedzice) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia)

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia) Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FIBRA MEDIA (dotyczy usługi INTERNET + TV HD)

REGULAMIN PROMOCJI FIBRA MEDIA (dotyczy usługi INTERNET + TV HD) REGULAMIN PROMOCJI FIBRA MEDIA (dotyczy INTERNET + TV HD) 1. Organizatorem promocji jest firma ITALNET Sebastian Hazlik z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwoleńskiej 16A, zwana dalej Operatorem. 2. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Abonent lub Użytkownik sieci Orange, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa-Centertel

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r.

Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r. Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od 29.06.2010 do odwołania Zmieniony dnia 01.01.2011r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI E-sales Oferty Specjalne. 1 Czas trwania i Uczestnicy promocji. 2 Oferta i dodatkowe usługi

REGULAMIN PROMOCJI E-sales Oferty Specjalne. 1 Czas trwania i Uczestnicy promocji. 2 Oferta i dodatkowe usługi REGULAMIN PROMOCJI E-sales Oferty Specjalne 1. Promocja trwa od dnia 12.09.2015 do 31.12.2015 roku, przy czym oferty z 3 miesiącami za 10 zł są oferowane do 30.09.2015r. 2. Z promocji mogą skorzystać pełnoletnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus na 3 miesiące gratis

Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus na 3 miesiące gratis Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus na 3 miesiące gratis 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Zostań z nami zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Opłata instalacyjna Opłata w promocji Opłata bez promocji Ulga w promocji 0 PLN 99 PLN 99 PLN. VLNet + VLTv 0 PLN 458 PLN 458 PLN

Opłata instalacyjna Opłata w promocji Opłata bez promocji Ulga w promocji 0 PLN 99 PLN 99 PLN. VLNet + VLTv 0 PLN 458 PLN 458 PLN Regulamin promocji Podgrzewamy atmosferę Dwupak 1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki świadczenia usługi dostępu do sieci Internet i VLTv i/lub VLTel i/lun TOYAmobilna jako usługi pakietowej uczestnikowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Jeszcze Świetlniej Plus dla usług TV+Internet

Regulamin i cennik Promocji Jeszcze Świetlniej Plus dla usług TV+Internet Regulamin i cennik Promocji Jeszcze Świetlniej Plus dla usług TV+Internet Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 2173 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Kod promocji: 2173 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Kod promocji: 2173 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWY NET 3 DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem Oferty

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU SMARTFIRMA 2 TELEFON INTERNET I TELEWIZJA ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 08.10.2015 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program smartfirma 2 Telefon Internet i Telewizja ( Program ) organizowany

Bardziej szczegółowo

JZ2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT

JZ2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT Korzyści Promocji: Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Po Okresie Zobowiązania Opłata Abonamentowa i Powiązana bez zmian Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy (Smart Plan Halo), Smart Plan (Smart

Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy (Smart Plan Halo), Smart Plan (Smart Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 24 września 2012 r. do odwołania Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta z urządzeniem (Internetia)

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta z urządzeniem (Internetia) Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta z urządzeniem (Internetia) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 9.12.2014 r. do 31.12.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania Promocji.

Bardziej szczegółowo

JZ2016/OFERTA STANDARDOWA DLA NOWYCH ABONENTÓW

JZ2016/OFERTA STANDARDOWA DLA NOWYCH ABONENTÓW Korzyści Promocji: Pierwszy pełny Okres Rozliczeniowy za 1 zł Obniżone Opłaty Abonamentowe w całym Okresie Obniżone Opłaty Jednorazowe Krótszy Okres Po Okresie Abonamentowa bez zmian I. Definicje Nowy

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA WSZYSTKO NA MAKSA OFERTA DLA ABONENÓW

PROMOCJA WSZYSTKO NA MAKSA OFERTA DLA ABONENÓW Korzyści Promocji: Rozszerzony w stosunku do posiadanego Pakietu zakres świadczenia Usług przez 2 (dwa) pełne y Rozliczeniowe bez dodatkowych opłat Pierwszy pełny Rozliczeniowy za 1 zł dla każdej z Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowa Oferta Business Everywhere" obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowa Oferta Business Everywhere obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Nowa Oferta " obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES OFERTY 1. Promocja Nowa Oferta, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści ch w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści ch w Propozycji dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 01stycznia 2014 r. do odwołania

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 01stycznia 2014 r. do odwołania Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 01stycznia 2014 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROMOCJI Telefon + Internet +Telewizja Oferta Netia SA we współpracy z ITI Neovision Sp. z o.o. Promocja gwarantuje:

WARUNKI PROMOCJI Telefon + Internet +Telewizja Oferta Netia SA we współpracy z ITI Neovision Sp. z o.o. Promocja gwarantuje: WARUNKI PROMOCJI Telefon + Internet +Telewizja Oferta Netia SA we współpracy z ITI Neovision Sp. z o.o. W zakresie usług Netii SA: Promocja gwarantuje: 1) obniŝoną opłatę za aktywację Usługi Internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Multioferta

Regulamin Promocji Multioferta Regulamin Promocji Multioferta 2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. obowiązuje od 26 czerwca 2012 r. do 30 września 2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Multioferta 2012 z

Bardziej szczegółowo

3. Usługi dostępne w ramach promocji

3. Usługi dostępne w ramach promocji (Internet 10 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay rabat w Firmie Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r.

Oferta Promocyjna RePlay rabat w Firmie Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r. Oferta Promocyjna RePlay rabat w Firmie Obowiązuje od 18.06.2010 do odwołania Zmieniony dnia 01.01.2011r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest

Bardziej szczegółowo

ANEKS. AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY

ANEKS. AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY ANEKS. AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY Operator CYFRY+ przygotował dla Abonentów specjalną ofertę promocyjną pod nazwą GOTÓWKA Z GÓRY polegającą na zaoferowaniu Abonentom promocyjnych warunków Umowy, określonych

Bardziej szczegółowo

Opłata instalacyjna Opłata w promocji Opłata bez promocji Ulga w promocji 0 PLN 99 PLN 99 PLN. VLNet + VLTv 0 PLN 458 PLN 458 PLN

Opłata instalacyjna Opłata w promocji Opłata bez promocji Ulga w promocji 0 PLN 99 PLN 99 PLN. VLNet + VLTv 0 PLN 458 PLN 458 PLN Regulamin promocji Podgrzewamy atmosferę Dwupak 1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki świadczenia usługi dostępu do sieci Internet i VLTv pakiet wygodny i/lub VLTel i/lun TOYAmobilna jako usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Partner Backoffice Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dn r.

Oferta Promocyjna RePlay Partner Backoffice Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dn r. Oferta Promocyjna RePlay Partner Backoffice 30.03 Obowiązuje od 30.03.2012 do odwołania Zmieniony dn. 01.05.2014 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak u Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe I. Definicje Nowy Abonent Uczestnik Promocji, który w dniu

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn r.)

Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn r.) Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Świetlne Święta Plus

Regulamin i cennik Promocji Świetlne Święta Plus Regulamin i cennik Promocji Świetlne Święta Plus 1. Organizatorem promocji Świetlne Święta Plus są: EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-708, ul. Chopina 4, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie Regulamin migracji do oferty obowiązujący od dnia 26 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 1 - DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regula Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej zwany dalej Regulaem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja Jesienna

Regulamin Promocji Promocja Jesienna 1. Organizatorem promocji Promocja Jesienna jest Łukasz Wajs prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: CITYLAN z siedzibą w Wolsztynie (64-200) przy ul. Sturnego 8, NIP: 9231568136, REGON: 411496840

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta II na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta II na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta II na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 31.03.2014 r. do 31.12.2014 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA

REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ELASTYCZNA ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI WYPRÓBUJ HBO GO PAKIET DANYCH ( Regulamin ) wersja z dnia 23/12/2016 r.

REGULAMIN PROMOCJI WYPRÓBUJ HBO GO PAKIET DANYCH ( Regulamin ) wersja z dnia 23/12/2016 r. REGULAMIN PROMOCJI WYPRÓBUJ HBO GO PAKIET ( Regulamin ) wersja z dnia 23/12/2016 r. Postanowienia ogólne 1. Promocja Wypróbuj HBO GO pakiet danych ( Promocja ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody (5 zł) oraz e-fakturę (5 zł) I. Definicje

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe I. Definicje Nowy Abonent Uczestnik Promocji, który w dniu przystąpienia do Promocji oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z netbookiem"

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z netbookiem Regulamin promocji z netbookiem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z netbookiem, zwana dalej Promocją, jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Solo Internet, Telewizja, Telefon 144_1

Szczegółowe Warunki Promocji Solo Internet, Telewizja, Telefon 144_1 1. Ogólne warunki Promocji 1. Organizatorem Promocji jest Euronet Norbert Saniewski Spółka Jawna, zwana w dalszej części Operatorem. 2. Promocja trwa od dnia 27.11.2014 r. do 31.01.2015 r.; 3. Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO dla Abonentów obowiązuje od r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO dla Abonentów obowiązuje od r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO dla Abonentów obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

II. OPŁATY I OSZCZĘDNOŚCI W PROMOCJI 1. Opłaty abonamentowe za wybrane w Umowie Pakiety: Łódź, 1 lutego 2017 r. ... Imię i nazwisko Abonenta

II. OPŁATY I OSZCZĘDNOŚCI W PROMOCJI 1. Opłaty abonamentowe za wybrane w Umowie Pakiety: Łódź, 1 lutego 2017 r. ... Imię i nazwisko Abonenta ... Imię i nazwisko Abonenta Łódź, 1 lutego 2017 r.... Adres Abonenta REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Warto na dłużej prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. (dla konsumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin )

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) wersja z dnia 08.02.2013 r. 1. Promocja Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Ekstra LongPlay z minutami Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia

Oferta Promocyjna RePlay Ekstra LongPlay z minutami Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia Oferta Promocyjna RePlay Ekstra LongPlay z minutami Obowiązuje od 16.03.2010 do odwołania Zmieniony dnia 01.01.2011 Ogólne warunki skorzystania z 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla Abonentów

Bardziej szczegółowo