Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi."

Transkrypt

1 regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Zdalny dostęp SSL; 2. Aplikacja aplikacja z sieci korporacyjnej Abonenta udostępniona Użytkownikowi przez Abonenta w Portalu Użytkownika; 3. Administrator Usługi - osoba fizyczna wyznaczona przez Abonenta do dokonywania określonych działań w imieniu i ze skutkiem wobec Abonenta; 4. Autoryzacja procedura uwierzytelnienia Użytkownika realizowana przed zestawieniem połączenia do sieci korporacyjnej Abonenta, realizowana przy użyciu: 1) Kodu statycznego oraz Loginu Użytkownika (Autoryzacja w oparciu o Kod statyczny), albo 2) etokena PKIoraz PINu etokena PKI (Autoryzacja w oparciu o etoken PKI). 5. Autoryzacja Administratora Usługi procedura uwierzytelnienia Administratora Usługi w Portalu Administratora Usługi przy użyciu Loginu Administratora i Hasła Administratora; 6. Cennik Cennik usługi Zdalny dostęp SSL ; 7. Certyfikat - przyznawane zgodnie z Polityką Certyfikacji Certyfikaty dla serwerów i urządzeń, elektroniczne zaświadczenie identyfikujące Urządzenie, z którym związany jest klucz prywatny oraz klucz publiczny umożliwiające Autoryzację w ramach Usługi. Certyfikat nie identyfikuje osoby, która się nim posługuje i nie stanowi certyfikatu w rozumieniu ustawy z dn. 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz z późń. zm. Certyfikat jest zaufany wyłącznie w przeglądarkach Internetowych (Internet Explorer, Chrome) na Urządzeniach z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (XP i wyższe); 8. Dzień Roboczy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej; 9. etoken PKI - urządzenie przekazywane Abonentowi przez Orange w ramach usługi Zdalny Dostęp SSL, umożliwiające Autoryzację Użytkownika z użyciem Certyfikatu, klucza prywatnego oraz klucza publicznego; 10. Hasło Administratora - zestaw poufnych kodów identyfikacyjnych koniecznych do Autoryzacji Administratora Usługi; 11. Kod statyczny - unikalny ciąg znaków przekazywany przez Orange; 12. Komórka organizacyjna Orange - komórka organizacyjna Orange, zaangażowana bezpośrednio w obsługę Abonentów, jak również komórka organizacyjna Orange uprawniona do podpisywania Umowy; 13. Login Administratora unikalna nazwa nadawana Administratorowi Usługi przez Orange wykorzystywana przy zarządzaniu Usługą poprzez Portal Administratora Usługi; 14. Login Użytkownika unikalna nazwa nadawana Użytkownikowi przez Administratora Usługi wykorzystywana w procesie Autoryzacji; 15. Okno Serwisowe mogące wystąpić w nocy z soboty na niedzielę w godzinach działania podejmowane przez Orange mające na celu wykonanie niezbędnych prac, w szczególności związanych z modernizacją oraz polepszeniem świadczony usług, mogących skutkować brakiem dostępu Abonenta przez maksymalnie 15 minut do świadczonej Usługi; 16. Okres rozliczeniowy okres jednego miesiąca będący podstawą rozliczenia należności Abonenta wobec Orange, rozpoczynający się i kończący we wskazanych na fakturze VAT dniach miesiąca; 17. Orange - Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ; 18. Pakiet opcja Usługi określona w Cenniku wybierana przez Abonenta dla danego Użytkownika; 19. PIN etokena PKI - poufny numer konieczny do Autoryzacji przy użyciu etokena PKI; 20. Portal Administratora Usługi narzędzie on-line udostępniane przez Orange, wspomagające Administratora Usługi; 21. Portal Użytkownika dedykowana strona internetowa umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do sieci korporacyjnej Abonenta, w tym określonych Aplikacji; 22. Przepustowość Gateway SSL parametr określający maksymalną przepływność danych przez Gateway SSL przypisaną łącznie wszystkim Użytkownikom danego Abonenta; 23. Regulamin Regulamin usługi Zdalny dostęp ; 24. Gateway SSL brama (zestaw urządzeń oraz odpowiednio skonfigurowanego oprogramowania znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez Orange) łącząca, w sposób zapewniający bezpieczeństwo, Użytkowników z siecią stacjonarną Orange, w której realizowany jest dostęp do sieci korporacyjnej Abonenta; 25. Umowa Umowa o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Zdalny dostęp SSL zawarta pomiędzy Orange a Abonentem; 26. Usługa świadczona przez Orange usługa Zdalny dostęp SSL polegająca na zapewnieniu Abonentowi mechanizmów uwierzytelniających połączenia, które są nawiązane przez Użytkowników w celu dostępu do sieci korporacyjnej Abonenta; 27. Użytkownik podmiot uprawniony przez Abonenta do korzystania z Usługi; 28. Urządzenie telekomunikacyjne urządzenie końcowe (np. smatfon, tablet); 29. Zestaw instalacyjny przekazywany Użytkownikowi w celu korzystania z Pakietu zestaw zawierający w zależności od sposobu Autoryzacji: 1) Kod statyczny, Login Użytkownika, instrukcje Użytkownika, albo 2) etoken PKI, oraz PIN etokena PKI, instrukcje Użytkownika. strona 1 z 7

2 Rozdział 2. Postanowienia ogólne Usługa świadczona jest przez Orange, w zakresie i na warunkach określonych w Umowie oraz załącznikach do Umowy, w szczególności Regulaminie i Cenniku. 2. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy oraz Regulaminu i uiszczania opłat określonych w Cenniku ze zmianami wynikającymi z Umowy. Rozdział 3. Warunki świadczenia Usługi Warunkiem skorzystania z Usługi jest korzystanie przez Abonenta z łącza dostępowego transmisji danych na którym istnieją warunki techniczne do świadczenia Usługi tj. kompatybilnego z protokołem SSL stosowanym przez Orange w ramach świadczenia Usługi oraz zwarcie Umowy. 2. Administratorzy Usługi są upoważnieni do dokonywania następujących działań w imieniu Abonenta i ze skutkiem wobec Abonenta: 1) za pośrednictwem Portalu Administratora Usługi: a) przeglądania parametrów Gateway SSL oraz Pakietów, b) przeglądania profili Użytkowników, c) do zgłaszania zmian w parametrach Usługi jeżeli istnieją warunki techniczne do takiej zmiany, 2) za pośrednictwem Call Center: a) do zgłaszania zmian w parametrach Usługi, b) do blokowania lub odblokowywania (np. w przypadku ich zagubienia lub uszkodzenia) PINów etokenów PKI, Kodów statycznych, etokenów PKI, Certyfikatów oraz zmiany Kodu statycznego lub PINów etokenów PKI, c) do zgłaszania Orange awarii, reklamacji oraz wniosków dotyczących realizacji Usługi. 3) do pisemnego zamawiania dodatkowych Pakietów lub Aplikacji za pomocą dedykowanego formularza zamówienia Tworzenie konta Użytkownika jest realizowane przez Orange na wniosek Klienta, w szczególności Administratora Usługi na podstawie prawidłowo wypełnionej i doręczonej Orange specyfikacji technicznej lub zamówienia. 2. Użytkownik może korzystać z jednego Pakietu. W przypadku przypisania Użytkownika do więcej niż jednego Pakietu, Abonent ponosi opłaty za każdy Pakiet, niezależnie z którego Pakietu Użytkownik korzysta. Orange umożliwia Użytkownikowi zestawienie w tym samym czasie wyłącznie jednej sesji w ramach posiadanego Pakietu. 3. Abonent w ramach Usługi może zamawiać, dla Użytkowników Autoryzację w oparciu o etoken PKI bądź Kod statyczny. 4. etoken PKI może być używany w okresie ważności Certyfikatu, który jest przekazywany łącznie z etokenem PKI. Certyfikat może być używany przez 1 rok od dnia jego otrzymania. Przed upływem powyższego okresu Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o możliwości pobrania nowego Certyfikatu. Instalacja udostępnionego przez Orange Certyfikatu przedłuża jego ważność o 1 rok. 5. Zamówione etokeny PKI zostaną przesłane na adres Administratora Usługi wskazany w Umowie. 1. Warunkiem dostępu Użytkownika do sieci korporacyjnej Abonenta jest poprawne przejście przez proces Autoryzacji Każde połączenie lub transmisja danych dokonane przy użyciu właściwego Loginu Użytkownika, oraz w zależności od sposobu Autoryzacji, przy użyciu Kodu statycznego lub etokena PKI będzie uważane za zrealizowane przez Użytkowników danego Abonenta Usługa jest świadczona na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Orange a Abonentem. Na wniosek Abonenta Orange umożliwia nieodpłatny test Usługi. Szczegółowe warunki świadczenia Usługi w ramach testu określa załącznik do Umowy Test Usługi. 2. Uruchomienie Pakietu z Autoryzacją opartą o etoken PKI, następuje w dniu dostarczenia Zestawu instalacyjnego do Administratora Usługi. Uruchomienie Pakietu z Autoryzacją opartą o Kod statyczny następuje w dniu wygenerowania Kodu statycznego. 3. Uruchomienie Aplikacji następuje w dniu, w którym Orange poinformuje Administratora Usługi o udostępnieniu Aplikacji w Portalu Użytkownika. 4. Jeżeli nie istnieją możliwości techniczne świadczenia Usługi przez Orange o parametrach wskazanych w Umowie, każda ze stron Umowy może niezwłocznie rozwiązać Umowę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 7 dni od planowanego uruchomienia Usługi. 1. Abonent zobowiązuje się: 7 1) wyznaczyć jednego lub dwóch Administratorów Usługi, 2) przekazać Użytkownikom wszystkie warunki świadczenia Usługi oraz zapewnić przestrzeganie tych warunków przez Użytkowników, 3) powiadomić Orange o wszelkich nieprawidłowościach funkcjonowania Usługi, usterkach w momencie ich stwierdzenia, 4) do nie udostępniania Loginu Administratora, Hasła Administratora, Loginu Użytkownika, Kodu statycznego, PINu etokena PKI oraz etokena PKI, osobom trzecim oraz chronić etokeny PKI przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, 5) zablokować Login Administratora, Hasło Administratora, Login Użytkownika, Kod statyczny, PIN etokena PKI oraz etoken PKI, w przypadku zgubienia, utraty lub domniemanego lub faktycznego użycia przez osobę nieuprawnioną, 6) nie dokonywać prób wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu osób trzecich bez ich zgody, 7) nie prowadzić jakichkolwiek działań, które mogłyby uszkodzić infrastrukturę sieciową Orange lub zakłócić poprawne funkcjonowanie systemów Orange służących udostępnieniu i monitorowaniu Usługi oraz urządzeń i łączy Orange przeznaczonych do przekazywania informacji na odległość, 2. Abonent i Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Loginów Administratorów, Haseł Administratorów, Loginów Użytkowników, PINów etokenów PKI, Kodów statycznych, etokenów PKI oraz ewentualne przekazywanie ich osobom trzecim. 3. Abonent zobowiązany jest zapewnić Urządzenia i oprogramowanie prawidłowo współpracujące z Usługą oraz odpowiednią konfigurację komputera Użytkownika. Orange nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność świadczonej Usługi wynikającą z nie spełnienia parametrów technicznych przez Urządzenia używane przez Abonenta i Użytkowników, w szczególności sprzęt komputerowy oraz zainstalowane na nim oprogramowanie lub przez zmiany dokonywane w tych urządzeniach przez Abonenta we własnym zakresie. strona 2 z 7

3 Rozdział 4. Umowa 8 Umowa jest zawierana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po dostarczeniu przez zamawiającego Usługę wszystkich wymaganych dokumentów i spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. W imieniu Orange Umowę zawiera osoba należycie do tego umocowana, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Zamawiający Usługę może zawrzeć Umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela Orange zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku, gdy: 1) nie istnieją warunki techniczne świadczenia Usługi, 2) zamawiający Usługę zalega z opłatami na rzecz Orange, 3) zamawiający Usługę nie posiada w ocenie Orange wiarygodności płatniczej na podstawie posiadanych danych lub udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej. 2. W przypadku odmowy zawarcia Umowy, Orange powiadamia zamawiającego Usługę o jej przyczynie Umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony, określony 12 albo 24 miesięcy. 2. W szczególnych przypadkach Umowa może zostać na inny czas niż określony w ust. 1 niniejszego paragrafu. 3. Umowa, poza czasem na jaki została zawarta, określa obligatoryjnie wybraną przez Abonenta przepustowość Gateway SSL oraz Pakiet. 13 Abonent Usługi, którego dane zawarte w Umowie ulegają zmianie, bądź wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub inne postępowania sądowe, mogące mieć wpływ na Umowę, jest zobowiązany: 1) poinformować właściwą Komórkę organizacyjną Orange o okolicznościach, o których mowa powyżej, w terminie do 30 dni kalendarzowych od zaistnienia takich zmian lub wszczęcia postępowań, 2) doręczyć Orange dokumenty potwierdzające zaistnienie zmian lub wszczęcie postępowań W przypadku zaistnienia zdarzenia, które zgodnie z Umową stanowi podstawę do jej wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku nieuregulowania przez Abonenta miesięcznych opłat za Usługę, za co najmniej jeden Okres rozliczeniowy, Orange może ograniczyć świadczenie Usługi, w szczególności poprzez zablokowanie możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika, uniemożliwienie Autoryzacji połączenia z Gateway SSL lub ograniczenie Przepustowości Gateway SSL lub zawiesić świadczenie Usługi. Uprawnienie Orange o którym mowa dotyczy również przypadku nieuregulowania przez Abonenta miesięcznych opłat za inną usługę za co najmniej jeden Okres rozliczeniowy, jeżeli taka usługa jest rozliczana z Usługą na jednej fakturze (w ramach jednego wspólnego konta abonenckiego). 2. Przed zawieszeniem lub ograniczeniem świadczenia Usługi z przyczyn określonych w ust. 1 Orange wzywa Abonenta do usunięcia naruszeń Umowy według własnego wyboru: pisemnie, telefonicznie lub na adres , wskazane w Umowie, jako dane kontaktowe Abonenta w celach związanych z utrzymaniem Usługi. 3. Zawieszenie lub ograniczenie świadczenia Usługi dokonywane jest w przypadkach naruszenia Umowy, jeżeli: 1) pomimo podjętych przez Orange prób nie ma możliwości skontaktowania się z Abonentem, 2) Abonent, pomimo wcześniejszego wezwania, nie podjął właściwych działań eliminujących zagrożenie lub naruszenie. 4. Zawieszenie lub ograniczenie świadczenia Usługi przez Orange trwa do czasu poinformowania Orange przez Abonenta o usunięciu przyczyny będącej podstawą zawieszenia lub ograniczenia i potwierdzenia tej okoliczności przez Orange albo ustania naruszenia Umowy. 5. Zawieszenie lub ograniczenie świadczenia Usługi nie pozbawia Orange prawa do wypowiedzenia Umowy. 6. Przez okres zawieszenia lub ograniczenia Usługi Abonent jest zobowiązany do zapłaty miesięcznych opłat abonamentowych w wysokości wynikającej z Cennika, chyba że Umowa stanowi inaczej. 7. Orange może przerwać wykonywanie Usługi w czasie przeznaczonym dla działań podjętych przez Orange w ramach Okna Serwisowego. O powyższych przerwach Orange nie jest zobowiązana każdorazowo zawiadamiać Abonenta Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron za 30-dniowym okresem wypowiedzenia w całości lub w części Pakietów lub Aplikacji, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego, przez: 1) pisemne oświadczenie złożone przez Klienta do komórki organizacyjnej Orange dedykowanej do obsługi Klienta, lub przesłane na jej adres listem poleconym, przy czym za dzień rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje się dzień następujący po dniu wpłynięcia oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu do komórki organizacyjnej Orange, 2) pisemne oświadczenie Orange doręczone listem poleconym na adres Klienta określony w Umowie, przy czym za dzień rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje się dzień następujący po dniu doręczenia Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uprawnienie wypowiedzenia Umowy przysługuje Orange z powodu naruszenia przez Klienta warunków Umowy. 2. Orange może w trybie natychmiastowym zawiesić lub zaprzestać świadczenia Usługi, jak również wypowiedzieć Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z powodu rażącego naruszenia przez Klienta warunków Umowy, w szczególności w przypadku: 1) rażącego naruszenia warunków korzystania z Usługi, 2) opóźnienia z zapłatą miesięcznej opłaty za Usługę lub inną usługę świadczoną na podstawie Umowy lub jakąkolwiek usługę świadczoną, choćby na podstawie odrębnej Umowy, rozliczaną razem z Usługą w ramach jednego wspólnego konta abonenckiego, za co najmniej jeden Okres rozliczeniowy. 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Orange z przyczyn określonych w ust. 2 albo przez Klienta z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia (ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu) przed upływem czasu określonego na jaki została zawarta, Klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości sumy miesięcznych opłat w części Pakietów lub Aplikacji których dotyczyło wypowiedzenie Umowy za okres od dnia rozwiązania Umowy do dnia jej obowiązywania wskazanego przez Strony w Umowie. strona 3 z 7

4 4. Z dniem upływu okresu wypowiedzenia, z dniem wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia albo z dniem wygaśnięcia Umowy zostają wyłączone: Loginy Użytkowników, Hasła Administratorów, oraz w zależności od sposobu Autoryzacji Użytkowników, Kody statyczne oraz Certyfikaty. 5. Świadczenie Pakietów, Aplikacji lub usług dodatkowych w ramach Usługi trwa nie dłużej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, bez względu na zamówiony przez Abonenta okres świadczenia przez Orange Pakietów, połączeń i usług dodatkowych w ramach Usługi. Umowa wygasa wskutek: 16 1) w przypadku Umów zawartych na czas określony - upływu czasu, na który została zawarta, z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących przedłużania okresu obowiązywania Umowy, 2) ustania bytu prawnego osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, utworzonej zgodnie z przepisami prawa, będącej Abonentem Usługi, z zastrzeżeniem 13 Regulaminu, 3) śmierci osoby fizycznej będącej Abonentem. Rozdział 5. Odpowiedzialność Abonent i Orange ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a w przypadkach w nim nie uregulowanych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 2. Orange nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań dokonanych z wykorzystaniem: Loginów Administratorów, Haseł Administratorów, Loginów Użytkowników, PINów etokenów PKI, Kodów statycznych, etokenów PKI, Certyfikatów przez osoby nieuprawnione. 3. Orange nie ponosi odpowiedzialności za: 1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych świadczonych Abonentowi przez jego dostawcę usług skutkujących niemożliwością korzystania z Usługi a także za skutki rozwiązania lub wygaśnięcia umowy na podstawie której dostawca usług zapewniał Abonentowi łącze o którym mowa w 3 ust. 1 Regulaminu, 2) niewłaściwe działanie sieci Internet lub niewłaściwe korzystanie z tej sieci, 3) treści przekazywane podczas korzystania przez Abonenta lub Użytkowników z Usługi, 4) zabezpieczenie danych i oprogramowania Urządzeń Klienta lub Użytkowników przed ingerencją osób trzecich, 5) niekompatybilność lub nieprawidłowe działanie urządzeń wykorzystywanych przez Abonenta w związku z korzystaniem z Usługi, 6) następstwa uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użycia Aplikacji, Portalu Administratora Usługi, Portalu Użytkownika, Zestawu instalacyjnego, 7) niekompatybilność dostępu do Internetu z protokołem SSL stosowanym przez Orange w ramach świadczenia Usługi, 8) nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania, jeśli jego instalacja i użytkowanie nie przebiegała zgodnie z instrukcjami, 9) zdolność użytkową Certyfikatu po upływie daty ważności, 10) rozwinięcie się złośliwego oprogramowania dostarczonego do sieci Abonenta lub uszkodzenia sieci Abonenta na skutek połączenia komputerów Użytkowników z siecią Abonenta, 11) następstwa przerw w świadczonej Usłudze w trakcie występowania Okna Serwisowego, 12) skutki naruszenia przez Abonenta zobowiązań wskazanych w 7 ust. 1 pkt Orange i Abonent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane decyzjami władz państwowych lub samorządowych oraz siłą wyższą. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana Strona nie mogła zapobiec. 2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi drugą Stronę tak szybko jak to będzie możliwe o jej wystąpieniu. 1. Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 (słownie: jednej trzydziestej): 19 1) miesięcznej opłaty abonamentowej za Gateway SSL, Aplikacje oraz za Pakiety - za każde pełne 24 godziny przerwy w świadczeniu Gateway SSL, 2) miesięcznej opłaty abonamentowej z tytułu świadczenia Pakietów - za każde pełne 24 godziny przerwy w świadczeniu Pakietu spowodowanej wadami etokenów PKI. 2. Orange zapłaci na rzecz Abonenta karę umowną: 1) w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty abonamentowej za Gateway SSL za każdy dzień niedotrzymania z winy Orange terminu rozpoczęcia świadczenia Gateway SSL, 2) w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty abonamentowej za Gateway SSL, do której uiszczenia jest zobowiązany Abonent za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy w świadczeniu Usługi, przy czym czas przerw jest liczony po upływie pierwszych 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii do Orange, za które nie przysługują kary umowne, 3) w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty abonamentowej za daną Aplikację, do której uiszczenia jest zobowiązany Abonent za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy w świadczeniu danej Aplikacji, przy czym czas przerw jest liczony po upływie pierwszych 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii do Orange, za które nie przysługują kary umowne. 3. Do czasu przerw, za które przysługuje wypłata kary umownej na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3, nie wlicza się okresów występujących poza gotowością służb technicznych Orange. Za czas przerw występujących poza gotowością służb technicznych Orange nie przysługują kary umowne. 4. Suma zapłaconych przez Orange kar umownych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć w danym Okresie rozliczeniowym, wysokości miesięcznych opłat abonamentowych za Gateway SSL o parametrach określonych w Specyfikacji Technicznej. W żadnym wypadku łączna wysokość kar umownych oraz innych płatności lub potrąceń, do których zobowiązana może być Orange z tytułu niniejszej Umowy nie może przekroczyć 10% wartości Umowy (brutto) za świadczenie Usługi w okresie jednego roku. 5. Kary umowne nie przysługują z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Zestawu instalacyjnego, opóźnienia w uruchomieniu Pakietu lub przerwy w świadczeniu Pakietów, połączeń na danym dostępie oraz usług dodatkowych. 6. Orange nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Abonenta w związku z korzystaniem z Usługi, opóźnieniem w jej uruchomieniu lub rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Orange z winy Abonenta. strona 4 z 7

5 Rozdział 6. Opłaty Wysokość opłat za Usługę określa Specyfikacja Cenowa oraz Cennik. Orange przesyła fakturę VAT w miesiącu następującym po Okresie rozliczeniowym, z wyłączeniem opłat pobieranych z góry. 2. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat za Usługę zgodnie z otrzymanymi fakturami VAT. Termin płatności jest każdorazowo określany na fakturze VAT. 3. Abonent może uzyskać informację o aktualnym Cenniku oraz kosztach usług serwisowych pod numerem Call Center podanym na stronie internetowej w domenie przeznaczonej do komunikacji informacji handlowej ofert usług biznesowych. 4. Jeżeli świadczenie Usługi nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas miesięczne opłaty abonamentowe ustala się w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) tej opłaty za każdy dzień świadczenia Usługi. Powyższy sposób obliczania opłat stosuje się dla miesięcznych opłat abonamentowych z tytułu świadczenia Pakietu i Aplikacji. 5. Opłaty za przerwy w świadczeniu Usługi będące następstwem podjętych działań przez Orange w ramach Okna Serwisowego ponoszone przez Abonenta na rzecz Orange nie ulegają zmniejszeniu Opłaty mogą być dokonywane gotówkowo lub bezgotówkowo. W szczególności Abonent może uiszczać opłaty w formie polecenia zapłaty, przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT, w placówkach banków i firm oferujących usługi pośrednictwa finansowego. 2. Opłaty z tytułu Gateway SSL oraz Pakietów z Autoryzacją opartą o etoken PKI są naliczane od dnia doręczenia Zestawu instalacyjnego do Administratora Usługi. Opłaty z tytułu Gateway SSL oraz Pakietów z Autoryzacją opartą o Kod statyczny są naliczane od dnia wygenerowania Kodu statycznego. 3. Opłaty z tytułu Aplikacji są naliczane od dnia udostępnienia Aplikacji w Portalu Użytkownika. 4. Opłata za Usługę powinna zostać wniesiona w terminie wskazanym w fakturze VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Orange. 5. Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Orange o fakcie nieotrzymania faktury VAT za dany Okres rozliczeniowy. 6. W przypadku, gdy Abonent, który zalega z opłatami na rzecz Orange, dokona zapłaty zaległych należności i nie wskaże faktury VAT, na poczet której należy zaliczyć dokonaną przez niego wpłatę, Orange ma prawo rozliczyć tę wpłatę z zaległymi należności Abonenta bez konieczności przesyłania pokwitowania do Abonenta. 1. Orange zobowiązuje się: Rozdział 7. Zakres obsługi serwisowej Usługi, jakość Usługi i tryb przekazywania informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą 22 1) uruchomić Usługę w terminie wskazanym w Umowie, 2) świadczyć Usługę o parametrach określonych w Umowie i Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do Umowy. 2. W ramach serwisu Usługi Orange zapewnia gotowość służb technicznych do usunięcia awarii od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8 do Orange zobowiązuje się do usunięcia awarii powodującej niedostępność Gateway SSL w czasie gotowości służb technicznych w terminie 12 godzin od momentu, w którym awaria zostanie zgłoszona przez Administratora Usługi na numer Call Center lub Orange wykryje awarię W ramach usługi Orange udostępnia dedykowany numer Call Center wskazany na stronie internetowej w domenie przeznaczonej do komunikacji informacji handlowej ofert usług biznesowych (numer dostępny 7dni/24h, 365/6 dni w roku). 2. W sprawach dotyczących usług serwisowych Abonent może kontaktować się z Orange za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności pod numerem Call Center podanym na stronie internetowej w domenie przeznaczonej do komunikacji informacji handlowej ofert usług biznesowych, pisemnie lub osobiście. 3. W ramach obsługi serwisowej Orange zapewnia: monitoring poprawności działania Gateway SSL, usuwanie awarii i nieprawidłowości w działaniu Usługi, możliwość zgłaszania awarii pod numer Call Center. Rozdział 8. Reklamacje Abonent może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi. 2. Reklamacja może zostać złożona w każdej Komórce organizacyjnej Orange. 3. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego w Komórce organizacyjnej Orange, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w Komórce organizacyjnej Orange, pracownik Orange lub osoba upoważniona przez Orange przyjmująca reklamację niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie. 5. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, Orange w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie, chyba że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. W potwierdzeniu Orange wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz podaje nazwę, adres i numer telefonu Komórki organizacyjnej Orange, rozpatrującej reklamację. 6. Reklamacja może być złożona w terminie do 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana, albo miała być wykonana lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi. strona 5 z 7

6 7. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Orange niezwłocznie powiadamia reklamującego. 8. Reklamacja powinna zawierać: 1) nazwę albo firmę oraz adres siedziby Abonenta, 2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 4) numer bilingowy wskazany na fakturze VAT lub adres miejsca zakończenia Łącza, 5) datę zawarcia Umowy, 6) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Umowy lub z przepisów prawa - w przypadku żądania ich wypłaty, 7) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, o którym mowa w pkt 6), 8) podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 9. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Komórki organizacyjnej Orange W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w 24 ust. 8, za wyjątkiem pkt 7), Orange niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej uzupełnienia, a także o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji - niezwłocznie wzywa reklamującego Abonenta do uzupełnienia reklamacji, określając na to termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 2. W wezwaniu Orange wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, iż nie uzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 1. Komórka organizacyjna Orange rozpatrująca reklamację jest obowiązana zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy. 2. Przy rozpatrywaniu reklamacji, stosownie do jej przedmiotu, Komórka organizacyjna Orange zobowiązana jest uwzględnić: 1) prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację, 2) dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego, 3) wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby Orange, 4) badania techniczne i obserwacje urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla Usługi. 1. Komórka organizacyjna Orange rozpatrująca reklamację udziela odpowiedzi na reklamację, w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia. 2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: ) nazwę Komórki organizacyjnej Orange rozpatrującej reklamację, 2) informację o dniu złożenia reklamacji, 3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, 4) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty lub zwrotu albo informację, że zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych płatności zgodnie z wnioskiem reklamującego, 5) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, 6) dane identyfikujące upoważnionego pracownika Orange, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego przez niego stanowiska. 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna ponadto: 1) zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, 2) zostać doręczona reklamującemu Abonentowi przesyłką poleconą, w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielona na papierze. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 6, Orange potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamacje na papierze. 5. Za zgodą reklamującego Orange potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamacje w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. 6. W przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej, Orange potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli reklamujący nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Orange potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamacje na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji. 7. Postać i forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji i odpowiedzi na reklamację, o których mowa w ust. 5 i 6 umożliwiają reklamującemu ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 8. W przypadku braku doręczenia odpowiedzi na reklamację, na żądanie reklamującego Orange obowiązana jest niezwłocznie przekazać ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię. Sposób, forma i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia ma być przekazana określa reklamujący w porozumieniu z Orange. Na żądanie reklamującego, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, Orange ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą. Orange nie jest zobowiązana do ponownego przekazania odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona reklamującemu W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat, Orange wystawia fakturę korygującą. Kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji zostaną zgodnie z wnioskiem Abonenta zwrócone przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy albo zaksięgowane w formie bonifikaty na poczet przyszłych należności za Usługę. 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości faktury VAT, za czas trwania postępowania reklamacyjnego nie są pobierane odsetki od kwot objętych reklamacją. 3. W przypadku, gdy Orange posiada wobec reklamującego wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy, która może być dochodzona w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, może ją potrącić z wierzytelności reklamującego tj. z kwoty pieniężnej przysługującej reklamującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Oświadczenie Orange o dokonaniu potrącenia przesyłane jest reklamującemu wraz z odpowiedzią na reklamację. 4. Abonent jest zobowiązany do terminowego uiszczenia należności za usługi nie objęte reklamacją. strona 6 z 7

7 Rozdział 9. Postanowienia końcowe. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego Spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, strony Umowy poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca siedziby Orange. 31 W sporach wynikających z Umowy oraz z czynności dokonanych przez Orange i Abonenta przed zawarciem Umowy a dotyczących Usługi, stosuje się prawo polskie. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 marca 2015 r. 32 strona 7 z 7

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Business Everywhere Intranet.

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Business Everywhere Intranet. regulamin korzystania z usługi Business Everywhere Intranet świadczonej przez Orange Polska S.A. Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Business Everywhere Intranet. 1 1. Abonent podmiot,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1 1. Użyte w

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet 1. Użyte w Regulaminie usługi

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA 1. Użyte w Regulaminie usługi Certyfikat Jakości SLA dla Miejski Ethernet pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Wsparcie Informatyczne dla Firm (wsparcie zdalne)

regulamin usługi Wsparcie Informatyczne dla Firm (wsparcie zdalne) regulamin usługi Wsparcie Informatyczne dla Firm (wsparcie zdalne) Dział I. Definicje Użyte w Regulaminie usługi Wsparcie Informatyczne dla Firm (wsparcie zdalne) pojęcia oznaczają: 1 1) Aplikacja aplikacja

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Umowa umowa o świadczenie usług internetowych, w tym także aneks do takiej umowy. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług dostęp do Internetu i Neofon

regulamin świadczenia usług dostęp do Internetu i Neofon regulamin świadczenia usług dostęp do Internetu i Neofon Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa napodstawie 2) Aplikacja

Bardziej szczegółowo

usług telekomunikacyjnych przez

usług telekomunikacyjnych przez Załącznik do Uchwały nr 22/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 31.03.2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Dostęp do Internetu Frame Relay

regulamin usługi Dostęp do Internetu Frame Relay regulamin usługi Dostęp do Internetu Frame Relay Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Dostęp do Internetu Frame Relay. 1 1. Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z Orange w formie

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Bajt Computers Jan Treliński Z siedzibą przy ul. Partyzantów 25a, 28-100 Busko-Zdrój Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Dział I. Definicje. Dział II. Zakres i warunki świadczenia usługi Zarządzanie Siecią LAN

Dział I. Definicje. Dział II. Zakres i warunki świadczenia usługi Zarządzanie Siecią LAN regulamin usługi Zarządzanie Siecią LAN Użyte w Regulaminie usługi Zarządzanie Siecią LAN, pojęcia oznaczają: Dział I. Definicje 1 1) Abonent - podmiot, który jest stroną zawartej z Orange w formie pisemnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: -Wzór- Wpisano do rejestru umów Nr.. dnia.... 2012 r. UMOWA Zawarta w Katowicach w dniu..., pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040,

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A.

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A. regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A. 1. Użyte w Regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1 Definicje 1) abonent podmiot, który jest stroną umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Obowiązują od 1 grudnia 2014 r. Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1., zwane dalej Zasadami, określają zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć Operator Abonent Abonament Cennik Umowa Instalacja Regulamin Sieć

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć Operator Abonent Abonament Cennik Umowa Instalacja Regulamin Sieć Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć 1. Operator ALNIDE Daniel Kosior z siedzibą w Lublinie Al. Warszawska 150, świadcząca usługi internetowe. 2. Abonent osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w regulaminie lub w umowie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi neostrada tp

regulamin świadczenia usługi neostrada tp regulamin świadczenia usługi neostrada tp Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2) Autoryzacja weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo,

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo, Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska 150 20-824 Lublin Szanowni Państwo, Realizując obowiązek dostosowania obowiązujących umów oraz regulaminów do przepisów zmienionej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET W SIECI TYGRYS.NET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET W SIECI TYGRYS.NET REGULAMIN ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET W SIECI TYGRYS.NET 1 Postanowienia ogólne i definicje umowne 1. Regulamin określa szczegółowy zakres i warunki świadczenia usług, w tym tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Dział II. Definicje. Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL

Dział II. Definicje. Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL regulamin usługi Dostęp do Internetu DSL Regulamin usługi Dostęp do Internetu DSL obowiązuje Abonentów/klientów, którzy począwszy od dnia 1 lutego 2014 r. zawarli z Orange umowę o świadczenie przez Orange

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi internetowej New!COMP numer..

Umowa o świadczenie usługi internetowej New!COMP numer.. Umowa o świadczenie usługi internetowej New!COMP numer.. zawarta w.. dnia. Pomiędzy: Firmą NEW! COMP Leszek Rydzewski Ul. Parkowa 1 43-430 Skoczów a Abonentem: Imię i Nazwisko / Firma.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Neostrada Biznes

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Neostrada Biznes regulamin usługi Neostrada Biznes Użyte w Regulaminie usługi Neostrada Biznes, pojęcia oznaczają: Dział I Definicje 1 1) Abonent - podmiot, który jest stroną zawartej w formie pisemnej z TP umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA. świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla usług transmisji danych

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA. świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla usług transmisji danych Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla usług transmisji danych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP

regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1) Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z TP w formie pisemnej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-7/13 Załącznik nr 6 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR Zp 2130-7/13 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część I zamówienia) Zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A.

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A. regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A. 1. Użyte w Regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1 Definicje 1) abonent podmiot, który jest stroną umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają: UMOWA NR W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:.. Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL regulamin usługi Dostęp do Internetu DSL Dział I Definicje Użyte w Regulaminie usługi Dostęp do Internetu DSL, pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent - podmiot, który zawarł z Telekomunikacją Polską S.A. umowę

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Neostrada + Usługa TV

regulamin usługi Neostrada + Usługa TV regulamin usługi Neostrada + Usługa TV Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: REGULAMIN Usługi Billin 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Cennik -stanowiący integralną część Umowy dokument określający wysokość wynagrodzenia Usługodawcy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZP.271.19.3.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Przedmiot zamówienia 1. PRZEDMIOTEM Z UMOWY JEST świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi IT dla Firm - pakiet Office 365

regulamin usługi IT dla Firm - pakiet Office 365 regulamin usługi IT dla Firm - pakiet Office 365 Użyte w Regulaminie usługi IT dla Firm- pakiet Office 365 pojęcia oznaczają: Dział I. Definicje 1 1) Administrator osoba fizyczna wskazana Umowie (bądź

Bardziej szczegółowo

ITI Neovision S.A. i Cyfrowego Domu Sp. z o.o. dla Klientów Orange

ITI Neovision S.A. i Cyfrowego Domu Sp. z o.o. dla Klientów Orange Regulamin Oferty wspólnej ITI Neovision S.A. i Cyfrowego Domu Sp. z o.o. dla Klientów Orange Rozdział I. Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto podanych dalej wyrazów lub zwrotów należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne regulamin usługi Pakiet Serwisowy SLA Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie usługi Pakiet Serwisowy SLA pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent podmiot, na rzecz którego TP świadczy: a) Usługę

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ VII.2711/5/14. UMOWA Nr./2014

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ VII.2711/5/14. UMOWA Nr./2014 VII.2711/5/14 Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA Nr./2014 zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu mającą swą siedzibę przy ulicy Podwale 30, 50-950 Wrocław, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-32/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2015 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo