Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi."

Transkrypt

1 regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Zdalny dostęp SSL; 2. Aplikacja aplikacja z sieci korporacyjnej Abonenta udostępniona Użytkownikowi przez Abonenta w Portalu Użytkownika; 3. Administrator Usługi - osoba fizyczna wyznaczona przez Abonenta do dokonywania określonych działań w imieniu i ze skutkiem wobec Abonenta; 4. Autoryzacja procedura uwierzytelnienia Użytkownika realizowana przed zestawieniem połączenia do sieci korporacyjnej Abonenta, realizowana przy użyciu: 1) Kodu statycznego oraz Loginu Użytkownika (Autoryzacja w oparciu o Kod statyczny), albo 2) etokena PKIoraz PINu etokena PKI (Autoryzacja w oparciu o etoken PKI). 5. Autoryzacja Administratora Usługi procedura uwierzytelnienia Administratora Usługi w Portalu Administratora Usługi przy użyciu Loginu Administratora i Hasła Administratora; 6. Cennik Cennik usługi Zdalny dostęp SSL ; 7. Certyfikat - przyznawane zgodnie z Polityką Certyfikacji Certyfikaty dla serwerów i urządzeń, elektroniczne zaświadczenie identyfikujące Urządzenie, z którym związany jest klucz prywatny oraz klucz publiczny umożliwiające Autoryzację w ramach Usługi. Certyfikat nie identyfikuje osoby, która się nim posługuje i nie stanowi certyfikatu w rozumieniu ustawy z dn. 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz z późń. zm. Certyfikat jest zaufany wyłącznie w przeglądarkach Internetowych (Internet Explorer, Chrome) na Urządzeniach z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (XP i wyższe); 8. Dzień Roboczy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej; 9. etoken PKI - urządzenie przekazywane Abonentowi przez Orange w ramach usługi Zdalny Dostęp SSL, umożliwiające Autoryzację Użytkownika z użyciem Certyfikatu, klucza prywatnego oraz klucza publicznego; 10. Hasło Administratora - zestaw poufnych kodów identyfikacyjnych koniecznych do Autoryzacji Administratora Usługi; 11. Kod statyczny - unikalny ciąg znaków przekazywany przez Orange; 12. Komórka organizacyjna Orange - komórka organizacyjna Orange, zaangażowana bezpośrednio w obsługę Abonentów, jak również komórka organizacyjna Orange uprawniona do podpisywania Umowy; 13. Login Administratora unikalna nazwa nadawana Administratorowi Usługi przez Orange wykorzystywana przy zarządzaniu Usługą poprzez Portal Administratora Usługi; 14. Login Użytkownika unikalna nazwa nadawana Użytkownikowi przez Administratora Usługi wykorzystywana w procesie Autoryzacji; 15. Okno Serwisowe mogące wystąpić w nocy z soboty na niedzielę w godzinach działania podejmowane przez Orange mające na celu wykonanie niezbędnych prac, w szczególności związanych z modernizacją oraz polepszeniem świadczony usług, mogących skutkować brakiem dostępu Abonenta przez maksymalnie 15 minut do świadczonej Usługi; 16. Okres rozliczeniowy okres jednego miesiąca będący podstawą rozliczenia należności Abonenta wobec Orange, rozpoczynający się i kończący we wskazanych na fakturze VAT dniach miesiąca; 17. Orange - Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ; 18. Pakiet opcja Usługi określona w Cenniku wybierana przez Abonenta dla danego Użytkownika; 19. PIN etokena PKI - poufny numer konieczny do Autoryzacji przy użyciu etokena PKI; 20. Portal Administratora Usługi narzędzie on-line udostępniane przez Orange, wspomagające Administratora Usługi; 21. Portal Użytkownika dedykowana strona internetowa umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do sieci korporacyjnej Abonenta, w tym określonych Aplikacji; 22. Przepustowość Gateway SSL parametr określający maksymalną przepływność danych przez Gateway SSL przypisaną łącznie wszystkim Użytkownikom danego Abonenta; 23. Regulamin Regulamin usługi Zdalny dostęp ; 24. Gateway SSL brama (zestaw urządzeń oraz odpowiednio skonfigurowanego oprogramowania znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez Orange) łącząca, w sposób zapewniający bezpieczeństwo, Użytkowników z siecią stacjonarną Orange, w której realizowany jest dostęp do sieci korporacyjnej Abonenta; 25. Umowa Umowa o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Zdalny dostęp SSL zawarta pomiędzy Orange a Abonentem; 26. Usługa świadczona przez Orange usługa Zdalny dostęp SSL polegająca na zapewnieniu Abonentowi mechanizmów uwierzytelniających połączenia, które są nawiązane przez Użytkowników w celu dostępu do sieci korporacyjnej Abonenta; 27. Użytkownik podmiot uprawniony przez Abonenta do korzystania z Usługi; 28. Urządzenie telekomunikacyjne urządzenie końcowe (np. smatfon, tablet); 29. Zestaw instalacyjny przekazywany Użytkownikowi w celu korzystania z Pakietu zestaw zawierający w zależności od sposobu Autoryzacji: 1) Kod statyczny, Login Użytkownika, instrukcje Użytkownika, albo 2) etoken PKI, oraz PIN etokena PKI, instrukcje Użytkownika. strona 1 z 7

2 Rozdział 2. Postanowienia ogólne Usługa świadczona jest przez Orange, w zakresie i na warunkach określonych w Umowie oraz załącznikach do Umowy, w szczególności Regulaminie i Cenniku. 2. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy oraz Regulaminu i uiszczania opłat określonych w Cenniku ze zmianami wynikającymi z Umowy. Rozdział 3. Warunki świadczenia Usługi Warunkiem skorzystania z Usługi jest korzystanie przez Abonenta z łącza dostępowego transmisji danych na którym istnieją warunki techniczne do świadczenia Usługi tj. kompatybilnego z protokołem SSL stosowanym przez Orange w ramach świadczenia Usługi oraz zwarcie Umowy. 2. Administratorzy Usługi są upoważnieni do dokonywania następujących działań w imieniu Abonenta i ze skutkiem wobec Abonenta: 1) za pośrednictwem Portalu Administratora Usługi: a) przeglądania parametrów Gateway SSL oraz Pakietów, b) przeglądania profili Użytkowników, c) do zgłaszania zmian w parametrach Usługi jeżeli istnieją warunki techniczne do takiej zmiany, 2) za pośrednictwem Call Center: a) do zgłaszania zmian w parametrach Usługi, b) do blokowania lub odblokowywania (np. w przypadku ich zagubienia lub uszkodzenia) PINów etokenów PKI, Kodów statycznych, etokenów PKI, Certyfikatów oraz zmiany Kodu statycznego lub PINów etokenów PKI, c) do zgłaszania Orange awarii, reklamacji oraz wniosków dotyczących realizacji Usługi. 3) do pisemnego zamawiania dodatkowych Pakietów lub Aplikacji za pomocą dedykowanego formularza zamówienia Tworzenie konta Użytkownika jest realizowane przez Orange na wniosek Klienta, w szczególności Administratora Usługi na podstawie prawidłowo wypełnionej i doręczonej Orange specyfikacji technicznej lub zamówienia. 2. Użytkownik może korzystać z jednego Pakietu. W przypadku przypisania Użytkownika do więcej niż jednego Pakietu, Abonent ponosi opłaty za każdy Pakiet, niezależnie z którego Pakietu Użytkownik korzysta. Orange umożliwia Użytkownikowi zestawienie w tym samym czasie wyłącznie jednej sesji w ramach posiadanego Pakietu. 3. Abonent w ramach Usługi może zamawiać, dla Użytkowników Autoryzację w oparciu o etoken PKI bądź Kod statyczny. 4. etoken PKI może być używany w okresie ważności Certyfikatu, który jest przekazywany łącznie z etokenem PKI. Certyfikat może być używany przez 1 rok od dnia jego otrzymania. Przed upływem powyższego okresu Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o możliwości pobrania nowego Certyfikatu. Instalacja udostępnionego przez Orange Certyfikatu przedłuża jego ważność o 1 rok. 5. Zamówione etokeny PKI zostaną przesłane na adres Administratora Usługi wskazany w Umowie. 1. Warunkiem dostępu Użytkownika do sieci korporacyjnej Abonenta jest poprawne przejście przez proces Autoryzacji Każde połączenie lub transmisja danych dokonane przy użyciu właściwego Loginu Użytkownika, oraz w zależności od sposobu Autoryzacji, przy użyciu Kodu statycznego lub etokena PKI będzie uważane za zrealizowane przez Użytkowników danego Abonenta Usługa jest świadczona na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Orange a Abonentem. Na wniosek Abonenta Orange umożliwia nieodpłatny test Usługi. Szczegółowe warunki świadczenia Usługi w ramach testu określa załącznik do Umowy Test Usługi. 2. Uruchomienie Pakietu z Autoryzacją opartą o etoken PKI, następuje w dniu dostarczenia Zestawu instalacyjnego do Administratora Usługi. Uruchomienie Pakietu z Autoryzacją opartą o Kod statyczny następuje w dniu wygenerowania Kodu statycznego. 3. Uruchomienie Aplikacji następuje w dniu, w którym Orange poinformuje Administratora Usługi o udostępnieniu Aplikacji w Portalu Użytkownika. 4. Jeżeli nie istnieją możliwości techniczne świadczenia Usługi przez Orange o parametrach wskazanych w Umowie, każda ze stron Umowy może niezwłocznie rozwiązać Umowę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 7 dni od planowanego uruchomienia Usługi. 1. Abonent zobowiązuje się: 7 1) wyznaczyć jednego lub dwóch Administratorów Usługi, 2) przekazać Użytkownikom wszystkie warunki świadczenia Usługi oraz zapewnić przestrzeganie tych warunków przez Użytkowników, 3) powiadomić Orange o wszelkich nieprawidłowościach funkcjonowania Usługi, usterkach w momencie ich stwierdzenia, 4) do nie udostępniania Loginu Administratora, Hasła Administratora, Loginu Użytkownika, Kodu statycznego, PINu etokena PKI oraz etokena PKI, osobom trzecim oraz chronić etokeny PKI przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, 5) zablokować Login Administratora, Hasło Administratora, Login Użytkownika, Kod statyczny, PIN etokena PKI oraz etoken PKI, w przypadku zgubienia, utraty lub domniemanego lub faktycznego użycia przez osobę nieuprawnioną, 6) nie dokonywać prób wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu osób trzecich bez ich zgody, 7) nie prowadzić jakichkolwiek działań, które mogłyby uszkodzić infrastrukturę sieciową Orange lub zakłócić poprawne funkcjonowanie systemów Orange służących udostępnieniu i monitorowaniu Usługi oraz urządzeń i łączy Orange przeznaczonych do przekazywania informacji na odległość, 2. Abonent i Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Loginów Administratorów, Haseł Administratorów, Loginów Użytkowników, PINów etokenów PKI, Kodów statycznych, etokenów PKI oraz ewentualne przekazywanie ich osobom trzecim. 3. Abonent zobowiązany jest zapewnić Urządzenia i oprogramowanie prawidłowo współpracujące z Usługą oraz odpowiednią konfigurację komputera Użytkownika. Orange nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność świadczonej Usługi wynikającą z nie spełnienia parametrów technicznych przez Urządzenia używane przez Abonenta i Użytkowników, w szczególności sprzęt komputerowy oraz zainstalowane na nim oprogramowanie lub przez zmiany dokonywane w tych urządzeniach przez Abonenta we własnym zakresie. strona 2 z 7

3 Rozdział 4. Umowa 8 Umowa jest zawierana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po dostarczeniu przez zamawiającego Usługę wszystkich wymaganych dokumentów i spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. W imieniu Orange Umowę zawiera osoba należycie do tego umocowana, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Zamawiający Usługę może zawrzeć Umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela Orange zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku, gdy: 1) nie istnieją warunki techniczne świadczenia Usługi, 2) zamawiający Usługę zalega z opłatami na rzecz Orange, 3) zamawiający Usługę nie posiada w ocenie Orange wiarygodności płatniczej na podstawie posiadanych danych lub udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej. 2. W przypadku odmowy zawarcia Umowy, Orange powiadamia zamawiającego Usługę o jej przyczynie Umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony, określony 12 albo 24 miesięcy. 2. W szczególnych przypadkach Umowa może zostać na inny czas niż określony w ust. 1 niniejszego paragrafu. 3. Umowa, poza czasem na jaki została zawarta, określa obligatoryjnie wybraną przez Abonenta przepustowość Gateway SSL oraz Pakiet. 13 Abonent Usługi, którego dane zawarte w Umowie ulegają zmianie, bądź wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub inne postępowania sądowe, mogące mieć wpływ na Umowę, jest zobowiązany: 1) poinformować właściwą Komórkę organizacyjną Orange o okolicznościach, o których mowa powyżej, w terminie do 30 dni kalendarzowych od zaistnienia takich zmian lub wszczęcia postępowań, 2) doręczyć Orange dokumenty potwierdzające zaistnienie zmian lub wszczęcie postępowań W przypadku zaistnienia zdarzenia, które zgodnie z Umową stanowi podstawę do jej wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku nieuregulowania przez Abonenta miesięcznych opłat za Usługę, za co najmniej jeden Okres rozliczeniowy, Orange może ograniczyć świadczenie Usługi, w szczególności poprzez zablokowanie możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika, uniemożliwienie Autoryzacji połączenia z Gateway SSL lub ograniczenie Przepustowości Gateway SSL lub zawiesić świadczenie Usługi. Uprawnienie Orange o którym mowa dotyczy również przypadku nieuregulowania przez Abonenta miesięcznych opłat za inną usługę za co najmniej jeden Okres rozliczeniowy, jeżeli taka usługa jest rozliczana z Usługą na jednej fakturze (w ramach jednego wspólnego konta abonenckiego). 2. Przed zawieszeniem lub ograniczeniem świadczenia Usługi z przyczyn określonych w ust. 1 Orange wzywa Abonenta do usunięcia naruszeń Umowy według własnego wyboru: pisemnie, telefonicznie lub na adres , wskazane w Umowie, jako dane kontaktowe Abonenta w celach związanych z utrzymaniem Usługi. 3. Zawieszenie lub ograniczenie świadczenia Usługi dokonywane jest w przypadkach naruszenia Umowy, jeżeli: 1) pomimo podjętych przez Orange prób nie ma możliwości skontaktowania się z Abonentem, 2) Abonent, pomimo wcześniejszego wezwania, nie podjął właściwych działań eliminujących zagrożenie lub naruszenie. 4. Zawieszenie lub ograniczenie świadczenia Usługi przez Orange trwa do czasu poinformowania Orange przez Abonenta o usunięciu przyczyny będącej podstawą zawieszenia lub ograniczenia i potwierdzenia tej okoliczności przez Orange albo ustania naruszenia Umowy. 5. Zawieszenie lub ograniczenie świadczenia Usługi nie pozbawia Orange prawa do wypowiedzenia Umowy. 6. Przez okres zawieszenia lub ograniczenia Usługi Abonent jest zobowiązany do zapłaty miesięcznych opłat abonamentowych w wysokości wynikającej z Cennika, chyba że Umowa stanowi inaczej. 7. Orange może przerwać wykonywanie Usługi w czasie przeznaczonym dla działań podjętych przez Orange w ramach Okna Serwisowego. O powyższych przerwach Orange nie jest zobowiązana każdorazowo zawiadamiać Abonenta Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron za 30-dniowym okresem wypowiedzenia w całości lub w części Pakietów lub Aplikacji, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego, przez: 1) pisemne oświadczenie złożone przez Klienta do komórki organizacyjnej Orange dedykowanej do obsługi Klienta, lub przesłane na jej adres listem poleconym, przy czym za dzień rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje się dzień następujący po dniu wpłynięcia oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu do komórki organizacyjnej Orange, 2) pisemne oświadczenie Orange doręczone listem poleconym na adres Klienta określony w Umowie, przy czym za dzień rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje się dzień następujący po dniu doręczenia Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uprawnienie wypowiedzenia Umowy przysługuje Orange z powodu naruszenia przez Klienta warunków Umowy. 2. Orange może w trybie natychmiastowym zawiesić lub zaprzestać świadczenia Usługi, jak również wypowiedzieć Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z powodu rażącego naruszenia przez Klienta warunków Umowy, w szczególności w przypadku: 1) rażącego naruszenia warunków korzystania z Usługi, 2) opóźnienia z zapłatą miesięcznej opłaty za Usługę lub inną usługę świadczoną na podstawie Umowy lub jakąkolwiek usługę świadczoną, choćby na podstawie odrębnej Umowy, rozliczaną razem z Usługą w ramach jednego wspólnego konta abonenckiego, za co najmniej jeden Okres rozliczeniowy. 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Orange z przyczyn określonych w ust. 2 albo przez Klienta z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia (ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu) przed upływem czasu określonego na jaki została zawarta, Klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości sumy miesięcznych opłat w części Pakietów lub Aplikacji których dotyczyło wypowiedzenie Umowy za okres od dnia rozwiązania Umowy do dnia jej obowiązywania wskazanego przez Strony w Umowie. strona 3 z 7

4 4. Z dniem upływu okresu wypowiedzenia, z dniem wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia albo z dniem wygaśnięcia Umowy zostają wyłączone: Loginy Użytkowników, Hasła Administratorów, oraz w zależności od sposobu Autoryzacji Użytkowników, Kody statyczne oraz Certyfikaty. 5. Świadczenie Pakietów, Aplikacji lub usług dodatkowych w ramach Usługi trwa nie dłużej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, bez względu na zamówiony przez Abonenta okres świadczenia przez Orange Pakietów, połączeń i usług dodatkowych w ramach Usługi. Umowa wygasa wskutek: 16 1) w przypadku Umów zawartych na czas określony - upływu czasu, na który została zawarta, z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących przedłużania okresu obowiązywania Umowy, 2) ustania bytu prawnego osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, utworzonej zgodnie z przepisami prawa, będącej Abonentem Usługi, z zastrzeżeniem 13 Regulaminu, 3) śmierci osoby fizycznej będącej Abonentem. Rozdział 5. Odpowiedzialność Abonent i Orange ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a w przypadkach w nim nie uregulowanych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 2. Orange nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań dokonanych z wykorzystaniem: Loginów Administratorów, Haseł Administratorów, Loginów Użytkowników, PINów etokenów PKI, Kodów statycznych, etokenów PKI, Certyfikatów przez osoby nieuprawnione. 3. Orange nie ponosi odpowiedzialności za: 1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych świadczonych Abonentowi przez jego dostawcę usług skutkujących niemożliwością korzystania z Usługi a także za skutki rozwiązania lub wygaśnięcia umowy na podstawie której dostawca usług zapewniał Abonentowi łącze o którym mowa w 3 ust. 1 Regulaminu, 2) niewłaściwe działanie sieci Internet lub niewłaściwe korzystanie z tej sieci, 3) treści przekazywane podczas korzystania przez Abonenta lub Użytkowników z Usługi, 4) zabezpieczenie danych i oprogramowania Urządzeń Klienta lub Użytkowników przed ingerencją osób trzecich, 5) niekompatybilność lub nieprawidłowe działanie urządzeń wykorzystywanych przez Abonenta w związku z korzystaniem z Usługi, 6) następstwa uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użycia Aplikacji, Portalu Administratora Usługi, Portalu Użytkownika, Zestawu instalacyjnego, 7) niekompatybilność dostępu do Internetu z protokołem SSL stosowanym przez Orange w ramach świadczenia Usługi, 8) nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania, jeśli jego instalacja i użytkowanie nie przebiegała zgodnie z instrukcjami, 9) zdolność użytkową Certyfikatu po upływie daty ważności, 10) rozwinięcie się złośliwego oprogramowania dostarczonego do sieci Abonenta lub uszkodzenia sieci Abonenta na skutek połączenia komputerów Użytkowników z siecią Abonenta, 11) następstwa przerw w świadczonej Usłudze w trakcie występowania Okna Serwisowego, 12) skutki naruszenia przez Abonenta zobowiązań wskazanych w 7 ust. 1 pkt Orange i Abonent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane decyzjami władz państwowych lub samorządowych oraz siłą wyższą. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana Strona nie mogła zapobiec. 2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi drugą Stronę tak szybko jak to będzie możliwe o jej wystąpieniu. 1. Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 (słownie: jednej trzydziestej): 19 1) miesięcznej opłaty abonamentowej za Gateway SSL, Aplikacje oraz za Pakiety - za każde pełne 24 godziny przerwy w świadczeniu Gateway SSL, 2) miesięcznej opłaty abonamentowej z tytułu świadczenia Pakietów - za każde pełne 24 godziny przerwy w świadczeniu Pakietu spowodowanej wadami etokenów PKI. 2. Orange zapłaci na rzecz Abonenta karę umowną: 1) w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty abonamentowej za Gateway SSL za każdy dzień niedotrzymania z winy Orange terminu rozpoczęcia świadczenia Gateway SSL, 2) w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty abonamentowej za Gateway SSL, do której uiszczenia jest zobowiązany Abonent za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy w świadczeniu Usługi, przy czym czas przerw jest liczony po upływie pierwszych 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii do Orange, za które nie przysługują kary umowne, 3) w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty abonamentowej za daną Aplikację, do której uiszczenia jest zobowiązany Abonent za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy w świadczeniu danej Aplikacji, przy czym czas przerw jest liczony po upływie pierwszych 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii do Orange, za które nie przysługują kary umowne. 3. Do czasu przerw, za które przysługuje wypłata kary umownej na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3, nie wlicza się okresów występujących poza gotowością służb technicznych Orange. Za czas przerw występujących poza gotowością służb technicznych Orange nie przysługują kary umowne. 4. Suma zapłaconych przez Orange kar umownych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć w danym Okresie rozliczeniowym, wysokości miesięcznych opłat abonamentowych za Gateway SSL o parametrach określonych w Specyfikacji Technicznej. W żadnym wypadku łączna wysokość kar umownych oraz innych płatności lub potrąceń, do których zobowiązana może być Orange z tytułu niniejszej Umowy nie może przekroczyć 10% wartości Umowy (brutto) za świadczenie Usługi w okresie jednego roku. 5. Kary umowne nie przysługują z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Zestawu instalacyjnego, opóźnienia w uruchomieniu Pakietu lub przerwy w świadczeniu Pakietów, połączeń na danym dostępie oraz usług dodatkowych. 6. Orange nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Abonenta w związku z korzystaniem z Usługi, opóźnieniem w jej uruchomieniu lub rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Orange z winy Abonenta. strona 4 z 7

5 Rozdział 6. Opłaty Wysokość opłat za Usługę określa Specyfikacja Cenowa oraz Cennik. Orange przesyła fakturę VAT w miesiącu następującym po Okresie rozliczeniowym, z wyłączeniem opłat pobieranych z góry. 2. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat za Usługę zgodnie z otrzymanymi fakturami VAT. Termin płatności jest każdorazowo określany na fakturze VAT. 3. Abonent może uzyskać informację o aktualnym Cenniku oraz kosztach usług serwisowych pod numerem Call Center podanym na stronie internetowej w domenie przeznaczonej do komunikacji informacji handlowej ofert usług biznesowych. 4. Jeżeli świadczenie Usługi nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas miesięczne opłaty abonamentowe ustala się w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) tej opłaty za każdy dzień świadczenia Usługi. Powyższy sposób obliczania opłat stosuje się dla miesięcznych opłat abonamentowych z tytułu świadczenia Pakietu i Aplikacji. 5. Opłaty za przerwy w świadczeniu Usługi będące następstwem podjętych działań przez Orange w ramach Okna Serwisowego ponoszone przez Abonenta na rzecz Orange nie ulegają zmniejszeniu Opłaty mogą być dokonywane gotówkowo lub bezgotówkowo. W szczególności Abonent może uiszczać opłaty w formie polecenia zapłaty, przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT, w placówkach banków i firm oferujących usługi pośrednictwa finansowego. 2. Opłaty z tytułu Gateway SSL oraz Pakietów z Autoryzacją opartą o etoken PKI są naliczane od dnia doręczenia Zestawu instalacyjnego do Administratora Usługi. Opłaty z tytułu Gateway SSL oraz Pakietów z Autoryzacją opartą o Kod statyczny są naliczane od dnia wygenerowania Kodu statycznego. 3. Opłaty z tytułu Aplikacji są naliczane od dnia udostępnienia Aplikacji w Portalu Użytkownika. 4. Opłata za Usługę powinna zostać wniesiona w terminie wskazanym w fakturze VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Orange. 5. Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Orange o fakcie nieotrzymania faktury VAT za dany Okres rozliczeniowy. 6. W przypadku, gdy Abonent, który zalega z opłatami na rzecz Orange, dokona zapłaty zaległych należności i nie wskaże faktury VAT, na poczet której należy zaliczyć dokonaną przez niego wpłatę, Orange ma prawo rozliczyć tę wpłatę z zaległymi należności Abonenta bez konieczności przesyłania pokwitowania do Abonenta. 1. Orange zobowiązuje się: Rozdział 7. Zakres obsługi serwisowej Usługi, jakość Usługi i tryb przekazywania informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą 22 1) uruchomić Usługę w terminie wskazanym w Umowie, 2) świadczyć Usługę o parametrach określonych w Umowie i Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do Umowy. 2. W ramach serwisu Usługi Orange zapewnia gotowość służb technicznych do usunięcia awarii od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8 do Orange zobowiązuje się do usunięcia awarii powodującej niedostępność Gateway SSL w czasie gotowości służb technicznych w terminie 12 godzin od momentu, w którym awaria zostanie zgłoszona przez Administratora Usługi na numer Call Center lub Orange wykryje awarię W ramach usługi Orange udostępnia dedykowany numer Call Center wskazany na stronie internetowej w domenie przeznaczonej do komunikacji informacji handlowej ofert usług biznesowych (numer dostępny 7dni/24h, 365/6 dni w roku). 2. W sprawach dotyczących usług serwisowych Abonent może kontaktować się z Orange za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności pod numerem Call Center podanym na stronie internetowej w domenie przeznaczonej do komunikacji informacji handlowej ofert usług biznesowych, pisemnie lub osobiście. 3. W ramach obsługi serwisowej Orange zapewnia: monitoring poprawności działania Gateway SSL, usuwanie awarii i nieprawidłowości w działaniu Usługi, możliwość zgłaszania awarii pod numer Call Center. Rozdział 8. Reklamacje Abonent może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi. 2. Reklamacja może zostać złożona w każdej Komórce organizacyjnej Orange. 3. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego w Komórce organizacyjnej Orange, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w Komórce organizacyjnej Orange, pracownik Orange lub osoba upoważniona przez Orange przyjmująca reklamację niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie. 5. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, Orange w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie, chyba że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. W potwierdzeniu Orange wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz podaje nazwę, adres i numer telefonu Komórki organizacyjnej Orange, rozpatrującej reklamację. 6. Reklamacja może być złożona w terminie do 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana, albo miała być wykonana lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi. strona 5 z 7

6 7. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Orange niezwłocznie powiadamia reklamującego. 8. Reklamacja powinna zawierać: 1) nazwę albo firmę oraz adres siedziby Abonenta, 2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 4) numer bilingowy wskazany na fakturze VAT lub adres miejsca zakończenia Łącza, 5) datę zawarcia Umowy, 6) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Umowy lub z przepisów prawa - w przypadku żądania ich wypłaty, 7) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, o którym mowa w pkt 6), 8) podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 9. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Komórki organizacyjnej Orange W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w 24 ust. 8, za wyjątkiem pkt 7), Orange niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej uzupełnienia, a także o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji - niezwłocznie wzywa reklamującego Abonenta do uzupełnienia reklamacji, określając na to termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 2. W wezwaniu Orange wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, iż nie uzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 1. Komórka organizacyjna Orange rozpatrująca reklamację jest obowiązana zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy. 2. Przy rozpatrywaniu reklamacji, stosownie do jej przedmiotu, Komórka organizacyjna Orange zobowiązana jest uwzględnić: 1) prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację, 2) dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego, 3) wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby Orange, 4) badania techniczne i obserwacje urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla Usługi. 1. Komórka organizacyjna Orange rozpatrująca reklamację udziela odpowiedzi na reklamację, w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia. 2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: ) nazwę Komórki organizacyjnej Orange rozpatrującej reklamację, 2) informację o dniu złożenia reklamacji, 3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, 4) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty lub zwrotu albo informację, że zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych płatności zgodnie z wnioskiem reklamującego, 5) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, 6) dane identyfikujące upoważnionego pracownika Orange, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego przez niego stanowiska. 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna ponadto: 1) zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, 2) zostać doręczona reklamującemu Abonentowi przesyłką poleconą, w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielona na papierze. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 6, Orange potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamacje na papierze. 5. Za zgodą reklamującego Orange potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamacje w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. 6. W przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej, Orange potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli reklamujący nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Orange potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamacje na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji. 7. Postać i forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji i odpowiedzi na reklamację, o których mowa w ust. 5 i 6 umożliwiają reklamującemu ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 8. W przypadku braku doręczenia odpowiedzi na reklamację, na żądanie reklamującego Orange obowiązana jest niezwłocznie przekazać ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię. Sposób, forma i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia ma być przekazana określa reklamujący w porozumieniu z Orange. Na żądanie reklamującego, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, Orange ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą. Orange nie jest zobowiązana do ponownego przekazania odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona reklamującemu W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat, Orange wystawia fakturę korygującą. Kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji zostaną zgodnie z wnioskiem Abonenta zwrócone przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy albo zaksięgowane w formie bonifikaty na poczet przyszłych należności za Usługę. 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości faktury VAT, za czas trwania postępowania reklamacyjnego nie są pobierane odsetki od kwot objętych reklamacją. 3. W przypadku, gdy Orange posiada wobec reklamującego wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy, która może być dochodzona w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, może ją potrącić z wierzytelności reklamującego tj. z kwoty pieniężnej przysługującej reklamującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Oświadczenie Orange o dokonaniu potrącenia przesyłane jest reklamującemu wraz z odpowiedzią na reklamację. 4. Abonent jest zobowiązany do terminowego uiszczenia należności za usługi nie objęte reklamacją. strona 6 z 7

7 Rozdział 9. Postanowienia końcowe. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego Spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, strony Umowy poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca siedziby Orange. 31 W sporach wynikających z Umowy oraz z czynności dokonanych przez Orange i Abonenta przed zawarciem Umowy a dotyczących Usługi, stosuje się prawo polskie. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 marca 2015 r. 32 strona 7 z 7

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. 1: DEFINICJE POJĘĆ W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: o OPERATOR - firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Definicje: 1. Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do sieci ITNET. 2. Adres IP unikalny w skali

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo