WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU"

Transkrypt

1 WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie Opole 2010

2 Spis tre ci Wst p...4 Rozdział I Teoria Projektowania Systemów Informacyjnych System Informacyjny In ynieria systemów informacyjnych System Informatyczny...18 Rozdział II UML zunifikowany j zyk modelowania Historia Metody UML Diagramy UML...25 Rozdział III System Operacyjny i Bazodanowy System Operacyjny Mac OS X System Bazodanowy FileMaker...52 Rozdział IV Projekt i wykonanie systemu Koncepcja systemu Analiza przypadku u ycia Sprz t potrzebny do realizacji mojego projektu Specyfikacja baz danych zastosowanych w projekcie Wizualizacja...75 Zako czenie...87 Bibliografia...89 Spis tablic i rysunków

3 WST P Wiek XXI kojarzony jest przede wszystkim z dynamicznym rozwojem cywilizacji, a co za tym idzie globalnej komputeryzacji i informatyzacji. Stały i zarazem bardzo szybki post p w dziedzinie informatyki polegaj cy na ci głym udoskonalaniu samego sprz tu jak i oprogramowania, sprawia, e komputer, jako narz dzie potrafi ce w bardzo krótkim czasie przetworzy ogromne ilo ci danych, staje si urz dzeniem niezb dnym w yciu codziennym. Komputery w bardzo krótkim czasie zyskały nasze zaufanie. Posługujemy si nimi w domu, szkole ale przede wszystkim korzystamy z nich w pracy. W dzisiejszych czasach aden szanuj cy si zakład pracy nie mo e pozwoli sobie na brak sprz tu komputerowego. Brak sprawnie funkcjonuj cych urz dze komputerowych, i nierozerwalnie z nimi zwi zanych systemów teleinformatycznych ogranicza rozwój ka dego zakładu. Bez nieustannej modernizacji adne z przedsi biorstw nie byłoby w stanie utrzyma si na rynku. Udoskonalanie sprz tu komputerowego oraz oprogramowania ułatwia i porz dkuje prac. Człowiek i komputer pozostaj w pewnego rodzaju symbiozie, której głównym celem jest przede wszystkim zwi kszenie dochodu z prowadzonej działalno ci poprzez sprawniejsze przetwarzanie danych, a co za tym idzie szybsz i efektywniejsz obsług klienta. Rozwój systemów teleinformatycznych znacznie poprawił funkcjonowanie informacyjnych systemów zarz dzania informacjami dotycz cymi pojazdów. Posiadanie samochodu, szczególnie nowego wi e si nie tylko z przyjemno ci z jego u ytkowania ale i obowi zkiem terminowego serwisowania pojazdu. Regularne serwisowanie pojazdu w autoryzowanym serwisie jest podstaw gwarancji. Ka dy z samochodów posiada własn ksi k serwisow. Standardowa ksi ka pojazdu zawiera informacje takie jak: marka, model, typ, nr. VIN, nr. rejestracyjny, ilo przejechanych kilometrów, dane sprzedawcy (np. salon samochodowy), dane wła ciciela, przebyte przegl dy (wraz z nazwami Autoryzowanych Punktów), przebyte naprawy (wraz z wyszczególnieniem cz ci) oraz na jaki okres czasu zostaje udzielona gwarancja. W przypadku sprzeda y pojazdu, ksi ka serwisowa przedstawia cał jego histori. Obecnie ka da Autoryzowana Stacja Obsługi ( ASO ) jest zobowi zana do posiadania zintegrowanego systemu informacyjnego. W systemie tym znajduj si dane dotycz ce 4

4 wszystkich wykonywanych zlece i pojazdów, na których były dokonywane przegl dy b d naprawy. Celem mojej pracy magisterskiej jest zaprojektowanie systemu do zarz dzania ASO Subaru, który nie tylko b dzie mo na uruchomi na popularnym systemie Windows ale i na Mac OS X. Nie b dzie to jednak w pełni działaj cy i obsługuj cy system gotowy do wdro enia, lecz jedynie projekt, który mo e w przyszło ci b dzie mógł by gotowym produktem ko cowym. Praca ta to równie dowód na to, e nie musimy by uzale nieni od jednego systemu operacyjnego (jakim jest Windows), lecz mo emy mie swobod wyboru (np. korzystaj c z Mac OS X). Pracuj c w ASO Subaru, b d c jednocze nie zagorzałym fanem produktów firmy Apple, doszedłem do wniosku, e tak naprawd nie ma jeszcze polskiej wersji systemu do zarz dzania serwisem samochodowym działaj cym na komputerach wy ej wymienionej marki. System, który proponuj oparty jest na rodowisku bazodanowym FileMaker. Udogodnieniem mojego projektu jest to e FileMaker jest systemem bazodanowym pracuj cym zarówno w systemie Windows jak i Mac OS X. Dlatego te projekt który wykonam w FileMaker równie b dzie mógł działa na obu systemach. Zakres mo liwo ci mojego systemu b dzie obejmował: - obsługa podstawowych funkcji serwisowych - przechowywanie historii pojazdu - przegl danie informacji sortowanych według: - nr VIN - nr rejestracyjny - danych wła ciciela pojazdu Prac podzieliłem na dwie cz ci, teoretyczn i praktyczn. W pierwszej cz ci mojej pracy pragn przedstawi : teori budowania systemów informacyjnych, budow i zasady działania Systemu Operacyjnego, budow oraz zasady działania Systemu Bazodanowego. Drug cz po wi cam praktyce, a mianowicie przedstawi sposób wykonania oraz charakterystyk wykonanego przeze mnie systemu. W tej cz ci zapoznam Pa stwa z wynikami swojego projektu. Jednak e nie chc c si ogranicza do minimum, przedstawi równie problemy, które pojawiły si w trakcie realizowania planu oraz sposoby ich rozwi zania, które zastosowałem by je wyeliminowa. 5

5 Rozdział I TEORIA PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W dzisiejszej literaturze ale i nie tylko poj cie system informacyjny u ywane jest w wielu ró nych aspektach i kontekstach. Pierwszy rozdział tej pracy ma na celu nie tylko przedstawienie roboczej definicji tego poj cia, ale równie omówienie poszczególnych składników owego systemu. Kolejnym wa nym elementem tego rozdziału, który zostanie opisany, jest in ynieria oprogramowania, dzi ki której b dziemy mogli dobrze wykorzysta wiedz naukow przy projektowaniu i tworzeniu programów komputerowych. Rozdział zamyka b dzie opis systemu informatycznego, który przedstawi nam pozytywne aspekty zastosowania w systemie informacyjnym. 1.1 System Informacyjny System mo emy zdefiniowa jako spójny zbiór niezale nych elementów składowych, które istniej w pewnym celu, maja pewn stabilno i mog by przydatne przy ich ł cznym rozpatrywaniu. Systemy przedstawiane s zwykle za pomoc modelu wej cie- proces wyj cie. Ka dy system działa w okre lonym otoczeniu. Otoczenie to definiowane jest jako wszystko to, co znajduje si poza system, a co ma wpływ na sposób jego działania. 1 Podstawowym celem tworzenia systemów informacyjnych była i nadal jest obsługa działa w rzeczywisto ci oraz pomoc w działalno ci człowieka. Poni ej znajduje si ilustracja, która ma na celu przedstawienie kooperacji pomi dzy systemem informacyjnym, a systemem ludzkiej działalno ci. 1 P. Beynon Davies, In ynieria systemów informacyjnych, wyd. 2, Warszawa, WNT, 2004, str. 25 6

6 Rys. 1 System informacyjny i system ludzkiej działalno ci, ródło: P. Beynon Davies, In ynieria systemów informacyjnych, wyd. 2, Warszawa, WNT, 2004, str. 27 Systemy działa ludzi lub systemy mi kkie s systemami zawieraj cymi ludzi. Ka dy taki system, który obejmuje w jakikolwiek sposób działalno człowieka, ma jeden lub kilka systemów informacyjnych. Stamper 2 podzielił systemy informatyczne ze wzgl du na poziom ich sformalizowania. Wyró nia si wi c systemy: techniczne formalne nieformalne Konwencjonalna analiza systemowa jest zwykle po wi cona analizie formalnych systemów informacyjnych, które wyst puj głównie w biurokratycznej formie organizacji, gdzie działanie ludzi jest silnie uregulowane, dokładnie okre lone s zasady działania, kontroli dokonuje si za pomoc formalnie okre lonej hierarchii, a komunikacja przyjmuje kierunek pionowy, co oznacza, e informacje przekazywane s od podwładnych do przeło onych. Mi kka analiza systemowa po wi cona jest natomiast analizie nieformalnych systemów informacyjnych. Taki system postrzegany jest jako zbiór oczekiwa, które dotycz sposobu komunikowania si ludzi w pewnych okoliczno ciach. Z samej natury system nieformalny jest prawdopodobnie bardziej zdolny do przystosowywania si do zmian w otoczeniu zewn trznym organizacji, ni systemy informacyjne formalne. 3 2 Stamper R.K.: Information in Business and Administrative Systems. Londyn, Batsford P. Beynon Davies, In ynieria systemów informacyjnych, wyd. 2, Warszawa, WNT, 2004, str

7 We współczesnych organizacjach najni szym poziomem systemu informacyjnego jest tak zwany techniczny system informacyjny lub system technologii informacyjnej. Przez poj cie technicznego systemu informacyjnego rozumiemy zwykle reprezentacj cz ci formalnego systemu informacyjnego przy u yciu technologii informacyjnej, zwanym dalej technicznym systemem informacyjnym. Terminu Technologia informacyjna zwykle u ywa si do opisu sprz tu i oprogramowania, które wspieraj prace z informacjami. Technologia informacyjna przede wszystkim budowana jest by stanowi pewnego rodzaju wsparcie dla działania formalnego systemu informacyjnego danej organizacji. Jednak e nie b dzie mogła by skonstruowana, dopóki nie zostanie osi gni te porozumienie dotycz ce działania człowieka, które to wcze niej musi zosta sformalizowane. Wygodnym rozwi zaniem wydaje si by podział systemu technologii informacyjnej na kilka podsystemów lub warstw. Podział ten wygl da nast puj co: podsystem interfejsu utrzymywanie wszystkich interakcji z u ytkownikiem podsystem reguł zajmuje si logik aplikacji z punktu widzenia zdefiniowanego modelu reguł działania podsystem transakcji swoiste poł czenie pomi dzy podsystemem danych, a podsystemem interfejsu podsystem danych zarz dzanie danymi, które potrzebne s do aplikacji 4 Warstwy opisane wy ej zilustrowane s równie na kolejnym rysunku. 4 P. Beynon Davies, In ynieria systemów informacyjnych, wyd. 2, Warszawa, WNT, 2004, str

8 Rys. 2 Warstwy systemu technologii informacyjnej, ródło: P. Beynon Davies, In ynieria systemów informacyjnych, wyd. 2, Warszawa, WNT, 2004, str. 52 System informacyjny pełni bardzo wa n, jak i strategiczn rol w organizacjach. Zarówno w małych, jak i tych wi kszych organizacjach zatrudniani s specjali ci, którzy opiekuj si niejako systemem informacyjnym. W zale no ci od rozmiarów samej organizacji funkcja obsługi takiego systemu mo e przejawia si na kilka sposobów. Poni ej przedstawione zostan podstawowe działania, w jakie mog by zaanga owani pracownicy sprawuj cy piecz nad systemem informacyjnym (np. dział technologii informacji, dział systemów informacyjnych). 1. Planowanie systemu informacyjnego 2. Zarz dzanie systemem informacyjnym 3. Zarz dzanie projektem 4. Rozwój systemu informacyjnego 5. Piel gnacja systemu informacyjnego 9

9 6. Prowadzenie działania/ obsługi/ administracji systemu informacyjnego 7. Ocena nowej technologii 8. Zarz dzanie zasobami ludzkimi (w obr bie działu SI) 9. Kontrola jako ci 10. Ocena systemu informacyjnego Organizacja działania tak zwanych słu b informatycznych odgrywa bardzo wa n rol chocia by na sposób ich planowania, zarz dzania i wykonywania Rola systemu informacyjnego w przedsi biorstwie. W ka dej instytucji i organizacji zawsze istnieje jaki system informacyjny, gdy jest on niezb dnym warunkiem jej działania. Dlatego system informacyjny działa według okre lonego schematu, który został zilustrowany poni ej. Rys. 3 Schemat systemu informacyjnego, ródło: opracowanie własne ródłem danych zazwyczaj jest otoczenie np. klienci firmy Pozyskiwanie polega na wychwyceniu istotnych danych, ich segregacji, jak równie uogólnieniu Gromadzenie polega na stworzeniu tzw. bazy danych i jej ochronie Przetwarzanie polega na eliminacji fluktuacji oraz u rednianiu Opracowywanie polega na utworzeniu odpowiedniej konfiguracji Analiza polega na oszacowaniu szans i zagro e Udost pnianie 5 P. Beynon Davies, In ynieria systemów informacyjnych, wyd. 2, Warszawa, WNT, 2004, str. 59, 64 10

10 1.1.2 Podział Systemów Informacyjnych Stosuj c kryterium poziomu zaawansowania technicznego mo na wyró ni cztery generacje systemów informatycznych 6 : - systemy transakcyjne (Generacja I - Lata 60-te i 70-te), - systemy informowania kierownictwa (Generacja II - Lata 70-te i 80-te), - systemy wspomagania decyzji (Generacja III - Lata 80-te i 90-te), - systemy ekspertowe (Generacja IV - Druga połowa lat 80-tych i lata 90-te). Systemy transakcyjne bazuj na pełnych, porównywalnych i wiarygodnych danych, które przetwarzaj za pomoc prostych modeli bazuj cych na czterech podstawowych działaniach. Dla ich zastosowania niezb dne s komputery o pojemnych pami ciach masowych dla przechowywania danych, oprogramowanie zorientowane problemowo, system zarz dzania baz danych oraz j zyki programowania umo liwiaj ce przetwarzanie danych ekonomicznych. Mog by stosowane do rejestracji danych i prostej ich analizy. Przykładowe zastosowanie: systemy bankowe, telekomunikacyjne, czy te systemy rezerwacji biletów. System informacji kierowniczej wykorzystuje nie zawsze pełne i porównywalne dane, które przetwarza wykorzystuj c modele oparte na równaniach i przepływach mi dzygał ziowych. Niezb dne jest zastosowanie komputerów umo liwiaj cych konwersacyjny tryb pracy oraz j zyków pozwalaj cych na wyszukiwanie danych. Słu do zaawansowanego wyszukiwania i ł czenia przechowywanych danych. Przykładowe zastosowanie: analiza sprzeda y, analiza inwestycji kapitałowych, czy te bud etowanie. Systemy wspomagania decyzji opieraj si na danych niepełnych i obarczonych bł dem o znanym prawdopodobie stwie, które przetwarzaj w modelach optymalizacyjnych lub symulacyjnych. Wykorzystuj do tego komputery pracuj ce z du szybko ci, bazy modeli oraz wiedzy, a tak e j zyki specjalistyczne i symulacyjne. Informacje przygotowywane s przez system na podstawie porównania grup danych z przechowywanymi wzorcami. W. Flakiewicz ró nicuje systemy wspomagania decyzji ze wzgl du na specyficzne zastosowania 7 : 6 J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Warszawa 2005, s W. Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarz dzaniu, Warszawa 2002, s

11 grupowe wspomagaj ce współprac pomi dzy uczestnikami, wymian informacji i zarz dzanie danymi, ustalaj ce reguły i kolejno wykonywania zada decyzyjnych, naczelnego kierownictwa dla decyzji o bardzo słabej strukturze informacyjnej, automatyzacji biura zarz dzaj ce dokumentami, okre laj ce obiegi dokumentów, umo liwiaj ce dostarczanie danych z zewn trz, zarz dzania przebiegiem pracy odmiana systemu automatyzacji biura, która umo liwia kompletn realizacj procesów za pomoc narz dzi elektronicznych, in ynierskie słu ce projektowaniu obiektów fizycznych. Systemy ekspertowe przetwarzaj niepełne i cz sto sprzeczne informacje pochodz ce z ró nych ródeł, które przetwarzaj metodami heurystycznymi i logicznymi. Dla tak zaawansowanych systemów niezb dne s komputery o bardzo du ej mocy obliczeniowej oraz zastosowanie j zyków zbli onych do naturalnych 8. System ekspertowy jest programem b d zestawem programów komputerowych, który ma na celu wspomaga korzystanie z wiedzy i ułatwia podejmowanie decyzji. Systemy ekspertowe wykorzystywane s np. w: diagnozowaniu chorób, prognozowaniu pogody, czy dokonywaniu wycen i kalkulacji kosztów naprawy pojazdów przez firmy ubezpieczeniowe. Unikatowe cechy systemów ekspertowych: - jawna reprezentacja wiedzy (oddzielenie wiedzy eksperckiej od procedur sterowania) - wyja nienia sposobu rozwi zania danego problemu - rozwi zywanie problemów z wykorzystaniem ró nych metod wnioskowania - przewaga przetwarzania symboli nad obliczeniami numerycznymi In ynieria systemów informacyjnych Opracowanie systemów informacyjnych, które oparte s na technologii informacyjnej stanowi obecnie znacz c cz działa podejmowanych przez wiele organizacji. W tworzeniu systemów informacyjnych przez poj cie paradygmatów rozumie b dziemy sugerowane podej cie do budowy owych systemów. Definicja pierwotnego znaczenia poj cia in ynierii systemów informacyjnych jest dosy skomplikowana. Mo emy zdefiniowa to w sposób, który przedstawia nam autor ksi ki pt. In ynieria systemów informacyjnych: In ynieri systemów informacyjnych zdefiniujemy jako dyscyplin, wyłaniaj c si z trzech 8 J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Warszawa 2005, s

12 paradygmatów funkcjonuj cych w ostatnich dziesi cioleciach: in ynierii oprogramowania, in ynierii informacji i in ynierii wiedzy. 9 In ynieria oprogramowania In ynieria oprogramowania jest praktycznym zastosowaniem wiedzy naukowej do projektowania i tworzenia programów komputerowych oraz dokumentacji wymaganej do ich opracowania, uruchomienia i piel gnacji. (Boehm 1976) Inn definicj proponuje nam Paul Beynon Davies, który w swojej ksi ce pisze: In ynieria oprogramowania jest semantyczn aplikacj odpowiedniego zestawu technik do całego procesu opracowania oprogramowania. Bardzo wa ne jest, e wła nie ta definicja porusza trzy najwa niejsze zasady in ynierii oprogramowania. Zasady in ynierii oprogramowania : 1. zestaw technik jest u yty w celu poprawienia jako ci i produkcyjno ci 2. techniki te s stosowane w sposób zdyscyplinowany 3. techniki te s stosowane do całego procesu opracowywania oprogramowania 10 In ynieria informacji W próbie zdefiniowania poj cia in ynieria informacji pomocne okazuj si by prace Finkleisteina i Martina. Martin zdefiniował to pojecie jako zespół dyscyplin stosowanych w celu specyfikowania, projektowania, i programowania oprogramowania komputerowego. Twierdzi, e pojecie to odnosi si równie do zespołu wzajemnie powi zanych dyscyplin, które s niezb dne do stworzenia skomputeryzowanego przedsi wzi cia opartego na systemach danych. In ynieria informacji koncentruje si przede wszystkim na danych, które przechowywane s i utrzymywane przez komputery, oraz na informacjach, które s otrzymywane z tych danych P. Beynon Davies, In ynieria systemów informacyjnych, wyd. 2, Warszawa, WNT, 2004, str P. Beynon Davies, In ynieria systemów informacyjnych, wyd. 2, Warszawa, WNT, 2004, str. 68,69 11 P. Beynon Davies, In ynieria systemów informacyjnych, wyd. 2, Warszawa, WNT, 2004, str

13 In ynieria wiedzy In ynieria wiedzy to dyscyplina, która oddaje si efektywnemu tworzeniu zło onych systemów baz wiedzy. Systemy te maj za zadanie reprezentowa szeroko rozumian wiedz. Trudno w budowaniu takich wła nie systemów polega na tym, w jaki sposób, za pomoc rodków informatycznych, przedstawi pewien podzbiór wiedzy organizacyjnej. Osoba, która odpowiedzialna jest za opracowanie systemu informacyjnego zmuszona jest posiada lepsze narz dzia, które maj ułatwi reprezentacj wiedzy. Jednym z takich narz dzi s wła nie systemy baz wiedzy. 12 Cykl ycia budowy systemów informacyjnych W przypadku, gdy chcemy zaprojektowa odpowiednio dobry system informacyjny, musimy przeprowadzi analiz potrzeb i ustali cele jakie ma spełnia dany system informatyczny. W tym celu mo emy wyró ni 4 główne modele według których mo emy projektowa nasz system: Model kaskadowy Model spiralny Model prototypowy Model przyrostowy Model kaskadowy, który polega na wykonywaniu podstawowych czynno ci jako odr bnych faz projektowych, w porz dku jeden po drugim. Ka da czynno to kolejny schodek, co mo na zobaczy na poni szym rysunku. 12 P. Beynon Davies, In ynieria systemów informacyjnych, wyd. 2, Warszawa, WNT, 2004, str

14 Rys.4 Model kaskadowy, ródło: opracowanie własne Model kaskadowy, jak wida na rysunku zaleca rzeczywiste okre lenie celu, jednocze nie maj c na uwadze współprac z przyszłym u ytkownikiem. Model ten jest rzadko u ywany z nast puj cych powodów: * Nie mo na przej do nast pnej fazy przed zako czeniem poprzedniej * Model ten posiada bardzo nieelastyczny podział na kolejne fazy * Iteracje s bardzo kosztowne - powtarzamy wiele czynno ci Tego typu modelu nale y u ywa wył cznie w przypadku, gdy wymagania s zrozumiałe i przejrzyste, poniewa ka da iteracja jest czasochłonna i wymaga du ych wydatków na ulepszanie. Model spiralny jego proces tworzenia, jak sama nazwa wskazuje ma posta spirali, której ka da p tla reprezentuje jedn faz procesu. Najbardziej wewn trzna p tla przedstawia pocz tkowe etapy projektowania, np. studium wykonalno ci, kolejna definicji wymaga systemowych, itd. 15

15 Rys.5 Model spiralny, ródło: Jak wida na powy szym rysunku ka da p tla spirali podzielona jest na cztery sektory: * Ustalanie celów - Definiowanie konkretnych celów wymaganych w tej fazie przedsi wzi cia. Identyfikacja ogranicze i zagro e. Ustalanie planów realizacji. * Rozpoznanie i redukcja zagro e - Przeprowadzenie szczegółowej analizy rozpoznanych zagro e, ich ródeł i sposobów zapobiegania. Podejmowane s odpowiednie kroki zapobiegawcze. * Tworzenie i zatwierdzanie - Tworzenia oprogramowania w oparciu o najbardziej odpowiedni model, wybrany na podstawie oceny zagro e. * Ocena i planowanie - Recenzja post pu prac i planowanie kolejnej fazy przedsi wzi cia, b d zako czenie projektu. Widoczn cech modelu spiralnego jest szczegółowe potraktowanie zagro e realizacji projektu. Dobrze rozpoznane zagro enia i przedsi wzi te kroki zapobiegania lub redukcji skutkuj m.in. wysok niezawodno ci powstaj cego oprogramowania, b d pewno ci, e projekt ma szans na dalsz realizacj. 16

16 W modelu spiralnym nie ma takich faz jak specyfikowanie albo projektowanie. Jeden cykl spirali mo e przebiega w oparciu o model kaskadowy procesu tworzenia oprogramowania, w innym mo na u y prototypowania lub przekształce formalnych, w zale no ci od aktualnego etapu realizowanej cz ci systemu. Model spiralny z racji ogólnego charakteru stosuje si przy du ych projektach. Model prototypowy tworzenia oprogramowania polega na stworzeniu podczas projektowania prototypu w celu przedyskutowania oraz akceptacji z klientem. Po akceptacji prototypu przechodzi si do kolejnych etapów tworzenia oprogramowania. Prototypowanie zapobiega bł dnym zrozumieniem wymaga systemu, które mo e powodowa wzrost kosztów, zwłaszcza w modelu kaskadowym. Model przyrostowy jest stosowany w przypadkach, w których dopuszczalna jest okrojona funkcjonalno systemu. Model ten przechodzi odpowiednie fazy: * okre lenie cało ci wymaga poprzez wykonanie wst pnego, lub ogólnego projektu cało ci systemu * wybór pewnego podzbioru funkcji systemu * szczegółowy projekt oraz implementacja cz ci systemu realizuj cej wybrane funkcje * testowanie zrealizowanego fragmentu i dostarczenie go klientowi * powtarzanie kolejnych etapów, a do zako czenia implementacji całego systemu Zaletami tego modelu s : cz ste kontakty z klientem, brak konieczno ci zdefiniowania z góry cało ci wymaga co do systemu oraz mo liwo wcze niejszego wykorzystania przez klienta fragmentów systemu, co podwy sza jego funkcjonalno. Jedyn wad tego rozwi zania jest dodatkowy koszt zwi zany z niezale n realizacj fragmentów systemu. Ka dy z modeli powinien przy projektowaniu mie zdefiniowane niezb dne narz dzia, które jednocze nie musz spełnia wymagania okre lone przy specyfikacji systemu. Programowanie winno si opiera na napisaniu nowych programów lub próbie zdobycia istniej cych ju programów. Kolejny etap, jakim jest to testowanie, które powinno uwzgl dnia warunki, w których wykorzystywany b dzie przyszły system. Na tym etapie ujawniaj si bł dy powstałe na wcze niejszych poziomach, a których nie byli my w stanie wychwyci. Po skorygowaniu i wyeliminowaniu powstałych bł dów kolejnym etapem jest 17

17 integrowanie. Proces ten powinien zapewnia dobr współprac nowych elementów z wcze niej ju funkcjonuj cymi. W miar upływu czasu, wraz z rozwojem przedsi biorstwa, oczekiwania klientów ulegaj zmianom. Program, który pocz tkowo spełniał wszystkie wymogi klientów z czasem wymaga modyfikacji, jak mo e by np. aktualizacja. Nad ka dym systemem czuwa jego autor, który z własnych pobudek finansowych nie pozwoli by przedsi biorstwo korzystaj ce z jego produktu musiało czeka na unowocze nienie programu tygodniami. Próba rozwi zania problemów dotycz cych tworzenia oprogramowania modyfikowała na bie co podej cia do budowy systemów informacyjnych. In ynieria oprogramowania przyjmuje przy tworzeniu oprogramowania uj cie procesowe, tradycyjnie koncentruj ce si na programowaniu. In ynieria informacji skupiła si przede wszystkim na zarz dzaniu danymi, natomiast in ynieria wiedzy próbuje wykorzysta tak zwan sztuczn inteligencj przy tworzeniu systemów. 1.3 System informatyczny System informatyczny jest to zbiór powi zanych ze sob elementów. Dzi ki technice komputerowej pełni funkcj przetwarzania danych. System b d systemy informatyczne s składow systemu informacyjnego. Obecnie na systemy informatyczne składaj si takie elementy jak: 1. sprz t komputery, oraz : urz dzenia słu ce do przechowywania danych urz dzenia słu ce do komunikacji pomi dzy sprz towymi elementami systemu urz dzenia słu ce do komunikacji mi dzy lud mi a komputerami urz dzenia słu ce do odbierania danych ze wiata zewn trznego nie od ludzi (na przykład czujniki elektroniczne, kamery czy skanery) urz dzenia słu ce do wywierania wpływu przez systemy informatyczne na wiat zewn trzny elementy wykonawcze (na przykład silniki sterowane komputerowo, roboty przemysłowe) urz dzenia słu ce do przetwarzania danych nie b d ce komputerami 18

18 2. oprogramowanie 3. zasoby osobowe ludzie 4. elementy organizacyjne czyli procedury (procedury organizacyjne termin z zarz dzania) korzystania z systemu informatycznego, instrukcje robocze. 5. elementy informacyjne jak bazy wiedzy czy ontologie dziedzin, w których u ywany jest system informatyczny. Cel wdra ania systemu informatycznego w przedsi biorstwie Najwa niejsze cele wdra ania systemu informatycznego w przedsi biorstwie: 1. Ułatwianie gromadzenia informacji niezb dnych do funkcjonowania danego procesu 2. Usprawnienie analizy zebranych danych i informacji. 3. Mo liwo przekształcenia skomplikowanego procesu w rutynow transakcj 4. Ułatwienie wprowadzania zmian w kolejno ci przebiegu procesu. 5. Łatwiejszy dost p do zasobów wiedzy. Swobodna wymiana informacjami 6. Eliminacja po redników 7. Łatwe monitorowanie przebiegu procesu oraz jego poszczególnych etapów 8. Zmniejszenie udziału czynnika ludzkiego W miar rozwoju sytuacji w procesie zarz dzania, które staj si bardziej skomplikowane powstaj tzw. ''luki informacyjne''. Efektu luk mo emy pozby si tylko i wył cznie przy pomocy komputerów. Jednym z wa niejszych powodów, dlaczego to wła nie komputer jest w stanie rozwi za problem luk jest to, i maszyna sama z siebie nie zmieni zdania. 19

19 Rys. 6 Luka informacyjna, ródło Zło ono systemów informatycznych Systemy informatyczne mog by bardzo proste np. arkusz kalkulacyjny, jak równie bardziej skomplikowane zło one np. system zarz dzania kolej, system pocztowy, czy system zarz dzaj cy produkcj samochodów w fabryce. Miar zło ono ci systemu mo e by na przykład ilo elementów systemu poł czona ze zło ono ci stosowanego oprogramowania mierzon w ilo ci punktów funkcyjnych. Punkt funkcyjny metryka zło ono ci oprogramowania podawana jako liczba bezwymiarowa okre laj ca efektywn wzgl dn miar warto ci funkcji oferowanej przez program u ytkownikowi. Najcz ciej jest podstaw do oszacowania pracochłonno ci wytworzenia danego oprogramowania. Poj cie to zaproponował w 1979 r. A. J. Albrecht z firmy IBM. Podstawowym zało eniem metody punktów funkcyjnych jest podzielenie oprogramowania na pi składowych: Zewn trzne typy wej cia to metody dokonywania zmian w wewn trznych danych systemu. Zewn trzne typy wyj cia to metody reprezentacji danych przechowywanych przez system. Przykładem s wydruki komputerowe. Dane wy wietlane na ekranie nie 20

20 nale do tej kategorii, s kwalifikowane jako opisane poni ej zewn trzne typy zapyta. Logiczne wewn trzne typy plików to pliki u ywane wewn trznie przez system. We współczesnej informatyce poj cie pliku zmieniło swoje znaczenie. Składow t mo emy interpretowa jako zbiór danych opisuj cych obiekty danego typu, na przykład tabel w relacyjnej bazie danych. Zewn trzne typy interfejsów plików to metody wymiany danych mi dzy innymi systemami informatycznymi. Przykładem mo e by interfejs umo liwiaj cy pobieranie danych z aplikacji internetowej w formacie JSON lub pliki współdzielone mi dzy ró nymi aplikacjami. Zewn trzne typy zapyta to metody odczytu danych z systemu nie powoduj ce ich modyfikacji. Przykładem jest zapytanie SELECT z j zyka SQL. Wytwarzanie systemów informatycznych Tworzenie systemów informatycznych jest trudno przewidywalnym zadaniem, dlaczego? Otó trudno jest przewidzie, czy projekt informatyczny zako czy si sukcesem ( system stworzony na czas, zgodny z wymaganiami funkcjonalnymi, koszt stworzenia mieszcz cy si w ramach przewidzianego bud etu ), czy kl sk. Sukces zale y od procesu, w jakim system b dzie wytwarzany. By móc oceni prawdopodobie stwo sukcesu stosuje si metody oceny procesu wytwórczego stosowanego do produkcji systemu. Najbardziej rozpowszechnionym modelem takiej oceny jest CMM. Capability Maturity Model for Software (ang.) stworzony przez Software Engineering Institute (SEI) model słu cy ocenie procesu wytwórczego słu cego do produkcji oprogramowania. CMM ocenia praktyki stosowane podczas produkcji. Model ten ocenia proces tworzenia w skali pi ciostopniowej: 1. Initial oprogramowanie tworzone chaotycznie, bez adnych formalnych procedur, ewentualnie z takimi, które s szcz tkowe nie okre laj procesu. 2. Repeatable stosowane s podstawowe techniki ledzenia projektu ledzi si koszt, harmonogram oraz funkcjonalno. Stosuje si techniki pozwalaj ce na 21

21 powtarzanie udanych projektów na podstawie informacji zapisanych przy okazji poprzednich. 3. Defined proces wytwórczy jest opisany, wszystkie wykonywane czynno ci s udokumentowane w postaci procedur lub instrukcji. 4. Managed podczas projektów stosuje si szczegółowe metryki dotycz ce samego procesu, oraz jako ci produktu. 5. Optimizing stosuje si praktyki maj ce na celu ci głe poprawianie procesu wytwórczego oprogramowania poprzez monitorowanie procesu pod wzgl dem mo liwo ci usprawnie oraz poprzez ich wprowadzanie. 13 Zako czenie Z pierwszego rozdziału niniejszej pracy wnioskujemy, e współczesny wiat nie mógłby normalnie funkcjonowa bez sprawnych systemów informacyjnych, jak równie systemów informatycznych. Przedstawione etapy tworzenia systemu informacyjnego ukazuj zło ono tego procesu, dzi ki czemu mo emy odpowiednio wybra model, z którego skorzystamy przy projektowaniu własnego systemu, by mógł odnie sukces. 13 System informatyczny, 22

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy.

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Twój inteligentny system grzewczy Inteligentny system grzewczy to w pełni zautomatyzowany system sterowania i monitoringu ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

System obsługi pacjenta w ośrodku zdrowia

System obsługi pacjenta w ośrodku zdrowia Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zastosowań Informatyki System studiów: zaoczne inżynierskie Kierunek: Informatyka i Ekonometria System obsługi pacjenta w ośrodku zdrowia Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej:

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: W czasie przeprowadzonego w czerwcu 2012 roku etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent operatora dźwięku zastosowano sześć zadań. Rozwiązanie każdego z zadań

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 10, fax +48 22 661 14 71 www.mpips.gov.pl; e-mail: elzbieta.ponder@mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

do 30 sekund włącznie zawierają informację Projekt/materiał dofinasowany z Unii Europejskiej

do 30 sekund włącznie zawierają informację Projekt/materiał dofinasowany z Unii Europejskiej OZNACZANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH 1. Czy w perspektywie 2014-2020 samo zestawienie logo jest wystarczającym źródłem informacji o finansowaniu? Zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Wymagania w zakresie usług realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia 3 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH

WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH śyła Kamil 1 WebML, UML, MDE, aplikacje internetowe WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH Niniejszy artykuł przedstawia najbardziej znaczące róŝnice pomiędzy notacją WebML oraz

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi K.Pieńkosz Zarządzanie Projektami Informatycznymi Wprowadzenie 1 Zarz dzanie Projektami Informatycznymi dr in. Krzysztof Pie kosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 243/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 243/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 243/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Krakowa. Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Podstawy technik komputerowych technik informatyk. klasa 1, 3 godziny tygodniowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Podstawy technik komputerowych technik informatyk. klasa 1, 3 godziny tygodniowo WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Podstawy technik komputerowych technik informatyk klasa 1, 3 godziny tygodniowo Ogólne kryteria oceny wiadomości i umiejętności: celująca Ocena Wiadomości Umiejętości Wykonanie

Bardziej szczegółowo