Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego"

Transkrypt

1 Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Kraków, luty/marzec 2010 Strona 1 z 99

2 Spis treści I. WSTĘP 4 II. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU 7 III. ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO PROJEKTU WRAZ Z UWZGLĘDNIENIEM KONTEKSTU DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 8 IV. ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY 17 V. LOGIKA INTERWENCJI CELE OGÓLNE PROJEKTU CEL GŁÓWNY/BEZPOŚREDNI PROJEKTU PRODUKTY PROJEKTU REZULTATY PROJEKTU KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI 24 VI. ANALIZA INSTYTUCJONALNA, TRWAŁOŚĆ PROJEKTU ANALIZA INSTYTUCJONALNA PROJEKTU TRWAŁOŚĆ I WYKONALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PROJEKTU TRWAŁOŚĆ I WYKONALNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU ANALIZA WYKONALNOŚCI PRAWNEJ PROJEKTU PROMOCJA PROJEKTU WRAZ Z INFORMACJĄ NT. ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA PROJEKTU 55 VII. ANALIZA ODBIORCÓW PROJEKTU/ANALIZA POPYTU 58 VIII. ANALIZA TECHNICZNA ORAZ TECHNOLOGICZNA INWESTYCJI OPIS I UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ANALIZA WARIANTOWA 79 IX. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 81 X. ANALIZA SPECYFICZNE DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU/SEKTORA 82 XI. ANALIZA FINANSOWA ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU NAKŁADY INWESTYCYJNE NAKŁADY ODTWORZENIOWE PROGNOZA PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH PROGNOZA KOSZTÓW OPERACYJNYCH WARTOŚĆ REZYDUALNA 90 Strona 2 z 99

3 ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁ OBROTOWY USTALENIE POZIOMU DOFINANSOWANIA PROJEKTU Z FUNDUSZY UE POZIOM DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH ZASADOM POMOCY PUBLICZNEJ POZIOM DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTÓW NIE PODLEGAJĄCYCH ZASADOM POMOCY PUBLICZNEJ OBLICZENIE WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU I WERYFIKACJA FINANSOWEJ TRWAŁOŚCI PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WERYFIKACJA FINANSOWEJ TRWAŁOŚCI DLA SCENARIUSZA Z PROJEKTEM PRO FORMA SPRAWOZDANIA FINANSOWE 93 XII. ANALIZA EKONOMICZNOSPOŁECZNA METODA WIELOKRYTERIALNA DLA PROJEKTÓW O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 MLN ZŁ ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI DLA PROJEKTÓW O WARTOŚCI POWYŻEJ 20 MLN ZŁ ZAŁOŻENIA DO AKK ETAPY PRZYGOTOWANIA AKK KORZYŚCI I KOSZTY PROJEKTU O CHARAKTERZE NIE FINANSOWYM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ 95 XIII. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI/RYZYKA ANALIZA WRAŻLIWOŚCI ANALIZA JAKOŚCIOWA RYZYKA 97 XIV. WPŁYW NA POLITYKI HORYZONTALNE 98 Strona 3 z 99

4 I. Wstęp Studium wykonalności projektu Celem niniejszego opracowania jest określenie wykonalności przedsięwzięcia. Niniejsze studium wykonalności zawiera w szczególności opis projektu wraz ze wskaźnikami, informacje na temat Wnioskodawcy, informacje na temat planowanych sposobów zapewnienia trwałości projektu, źródła finansowania projektu, analizę techniczną/technologiczną, analizę alternatywnych rozwiązanych, analizę finansową oraz analizę ekonomiczną projektu. Projekt zakłada stworzenie systemu komunikacji video, który połączy siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz siedziby wybranych jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego. Celem głównym projektu jest: Poprawa efektywności pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i wybranych jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na skutek wdrożenia w ww. instytucjach systemu komunikacji video, który usprawni funkcjonowanie tych instytucji oraz umożliwi ich pracownikom korzystanie z nowoczesnego systemu zarządzania opartego na technologiach teleinformatycznych. Produkty projektu Nazwa wskaźnika produktu Źródło informacji Rok 2010 Wartość bazowa Rok 2010 Wartość docelowa Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych/rozbudowanych systemów zarządzania administracją publiczną lub innymi jednostkami publicznymi (szt.) Protokół odbioru prac 0 1 Rezultaty projektu Nazwa wskaźnika rezultatu Źródło informacji Rok 2010 Wartość bazowa Rok 2011 Wartość docelowa Liczba instytucji objętych systemem zarządzania opartych na technologiach teleinformatycznych (szt.) Protokół odbioru prac 0 6 Strona 4 z 99

5 Liczba osób objętych systemem zarządzania opartych na technologiach teleinformatycznych (osoby) Liczba stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu (szt.) Protokół odbioru prac Umowy o pracę Całkowita wartość projektu: ,00 zł Wartość kosztów kwalifikowanych: ,00 zł Wartość kosztów niekwalifikowanych: 0,00 zł Ramy czasowe projektu: 30/04/ /12/2010 Wnioskowany poziom dofinansowania: 75% kosztów kwalifikowanych projektu Wyniki i wnioski z analizy finansowej i ekonomicznej: wskaźnik rentowności: FNPV/C ,34 FRR/C nieokreślone B/CC 0,00 FNPV/K ,77 FRR/K nieokreślone B/CK 0,00 finansowa płynność projektu: projekt zachowuje trwałość społeczno ekonomiczne efekty realizacji projektu: poprawa wizerunku promocyjnego Województwa Małopolskiego, poprawa potencjału szkoleniowego poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, wzrost efektywności i wydajności pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego. Opis odbiorców projektu: Bezpośrednim odbiorcą projektu wdrożenia systemu komunikacji video w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i w wybranych jednostkach organizacyjnych Województwa Małopolskiego są pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Marszałkowskim, jednostkach organizacyjnych, oraz przedstawiciele władz Samorządu Województwa Strona 5 z 99

6 Małopolskiego. Łączna liczba użytkowników, którzy zostali uwzględnieni w procesie projektowania systemu komunikacji videoo wynosi 153. Informacje odnośnie opisu projektu pod kątem kryteriów oceny merytorycznej dla właściwego działania/schematu wg schematu: Kryterium oceny merytorycznej Strona/y studium wykonalności, na której zawarto opis danego kryterium Ekonomicznospołeczny wpływ na rozwój regionu s Trwałość projektu Wpływ na polityki horyzontalne Komplementarność projektu Kompleksowość projektu Innowacyjność i specyfika projektu Analiza popytu Trwałość organizacyjna s. 3352, Trwałość instytucjonalna s. 3033, Trwałość programowa s. 24, Polityka równości szans s. 99, Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego s Komplementarność projektu w stosunku do projektów aktualnie realizowanych oraz zrealizowanych s Budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów zarządzania z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych s Innowacyjność zastosowanych technologii i otwartość projektu s.2122, 6870 Specyfika projektu s.1821, Analiza użytkowników s. 5868, Analiza problemu s. 1719, Analiza celów s. 1920, Rzetelność szacunków: s załącznik do studium wykonalności. Strona 6 z 99

7 II. Studium wykonalności projektu Podstawowe informacje na temat projektu Tytuł projektu: System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Geneza projektu: Realizacja projektu odpowiada na potrzeby Wnioskodawcy. Geneza projektu wynika z analizy stanu obecnego, który wykazał, że przepływ informacji pomiędzy siedzibami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jednostkami organizacyjnymi Województwa Małopolskiego jest niewystarczający. Proces podejmowania decyzji przez decydentów, zatrudnionych w rozproszonych lokalizacjach i różnych jednostkach organizacyjnych jest zbyt długi, co często powoduje opóźnienia w realizacji ważnych przedsięwzięć. Ponadto, ze względu na wspólne zarządzanie, charakterystyczne dla pracy urzędników są częste wyjazdy służbowe, co generuje wysokie koszty funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i jednostek organizacyjnych, oraz utrudnia długofalową współpracę, zarówno lokalną, regionalną jak i międzynarodową. Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdefiniowanych barier ograniczenia efektywności funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek organizacyjnych. Zakres rzeczowy projektu: Projekt zakłada stworzenie systemu komunikacji video, który połączy siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz siedziby wybranych jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego. System ułatwi współpracę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim i wybranymi jednostkami organizacyjnymi. Zakres rzeczowy projektu: studium wykonalności, elementy systemu komunikacji video: sala telepresence: 1szt., zestaw składający się z kodeka i kamery (do podłączenia do posiadanych już dowolnych systemów projekcyjnych): 5szt., zestawy składające się z kodeka, kamery oraz telewizora wielkoformatowego: 9szt., videotelefony wyposażone w kamerę i kolorowy wyświetlacz: 39szt., oprogramowanie videokonferencyjne instalowane na komputerach wyposażonych w kamerę internetową: 100szt., kamery internetowe/video będące doposażeniem komputerów, na których zostanie zainstalowane oprogramowanie videokonferencyjne: 100szt., mostek telekonferencyjny video łączący różne media/protokoły (PSTN, ISDN, IP): 1 szt., serwer archiwizacji streaming: 1szt, oraz wdrożenie systemu, promocja projektu. Strona 7 z 99

8 System będzie zintegrowany z istniejącym systemem telefonicznym oraz oprogramowaniem poczty elektronicznej. Lokalizacja projektu: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Chrzanów, Oświęcim. III. Analiza otoczenia społeczno gospodarczego projektu wraz z uwzględnieniem kontekstu dokumentów strategicznych Województwo małopolskie położone jest na południu Polski, zajmuje powierzchnię ha, co stanowi 4,8% powierzchni kraju. W województwie funkcjonują 22 powiaty (w tym 3 grodzkie: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz) oraz 182 gminy. Małopolska jest jednym z najbardziej zróżnicowanych, pod względem środowiska przyrodniczego i środowiska gospodarczego, regionów w Polsce. Na koniec 2008 r. województwo zamieszkiwało 3 287,1 tys. osób (8,6% ludności kraju). Wskaźnik urbanizacji wynosił 49,2% i był znacznie niższy od średniego dla kraju 61,1%. W roku 2008 nastąpił wyraźny wzrost przyrostu naturalnego. Był on dwukrotnie wyższy niż w roku 2007 i wynosił 7,1 tys. osób. Małopolska uznawana jest za jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski. Dogodne położenie geograficzne, walory kulturowe, historyczne i krajobrazowe sprzyjają rozwojowi tego obszaru. a) gospodarka Dynamika wzrostu PKB uplasowała Małopolskę na drugiej pozycji w kraju w 2008 r., z wynikiem 109,8%. Analiza struktury wytwarzania PKB przez poszczególne podregiony Małopolski zwraca uwagę na znaczenie miasta Krakowa dla rozwoju regionu, gdzie koncentruje się 42,8% wartości wytworzonego w województwie PKB. Miasto Kraków łącznie z podregionem krakowskim wytwarzają 57,6% PKB regionu. O znaczeniu Krakowa dla gospodarki regionalnej świadczy również dynamika przyrostu PKB wytwarzanego przez miasto, w roku 2006 w stosunku do roku 2001 wyniosła ona 149,9%. Województwo wytwarza 7,4% PKB kraju, skupia 8,1% krajowego zatrudnienia i dostarcza 6,6% ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu (GUS, dane za 2008 r. Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2009, Kraków 2009, s.3135).główne gałęzie gospodarki województwa małopolskiego to sektor technologii informatycznych (wytwarzanie systemów komputerowych i mikrokomputerowych stanowi ponad 87% produkcji krajowej) oraz Strona 8 z 99

9 bankowość, ale także produkcja spożywcza, w tym przemysł tytoniowy (w regionie produkuje się ponad 46 proc. papierosów w Polsce). Dodatkowo, województwo posiada silnie rozwinięty sektor chemiczny (Dwory Oświęcim) i petrochemiczny oraz metalurgiczny. b) zatrudnienie W IV kwartale 2008 roku liczba osób pracujących wynosiła w Małopolsce tys. tj. 94,5% osób aktywnych zawodowo. W sektorze prywatnym zatrudnionych było 982 tys. osób (74,9% ogółu pracujących, a w publicznym 329 tys.). W podziale na płeć wyższy wskaźnik zatrudnienia występował wśród mężczyzn 57,6%, w populacji kobiet zatrudnionych było tylko 43%. Na koniec grudnia 2009 r. stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 9,7%. W styczniu 2010 r. nastąpił wzrost bezrobocia, województwo wykazało 10,5% stopę bezrobocia. Tabela nr 1: Dane rynku pracy bezrobocie w województwie małopolskim, styczeń 2010 Jednostka administracyjna Stopa bezrobocia Liczba osób bezrobotnych Liczba kobiet bezrobotnych Napływ osób bezrobotnych Liczba ofert pracy Polska 12,70% woj. małopolskie 10,50% Bocheński 9,30% Brzeski 13% Chrzanowski 13,10% Dąbrowski 19,90% Gorlicki 16,60% Kraków 4,70% Krakowski 10,40% Limanowski 19,50% Miechowski 9,20% Myślenicki 12,40% Nowy Sącz 11,20% Nowosądecki 18,80% Nowotarski 11% Olkuski 14,70% Oświęcimski 11,50% Proszowicki 10,20% Suski 10,30% Strona 9 z 99

10 Tarnów 9,90% Tarnowski 14,50% Wadowicki 12,10% Wielicki 10,60% Tatrzański 8,80% Źródło: Regionalna Mapa Bezrobocia, WUP Kraków. Powiat M. Kraków w styczniu 2010 r. odnotował najniższy poziom bezrobocia, który był także jednym z najniższych w Polsce. W powiecie dąbrowskim natomiast odnotowano najwyższy poziom bezrobocia, wyższy znacznie od średniej województwa na koniec stycznia 2010 r. wyniósł on 19,9%. c) przedsiębiorczość W województwie małopolskim na przestrzeni ostatniego roku odnotowano wzrost liczby podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) o 2,6%. Na koniec grudnia 2008 r. w rejestrze tym zostało zarejestrowanych blisko 301,6 tys. podmiotów. Na przestrzeni ostatnich 10 lat widoczny jest systematyczny, rokroczny wzrost rejestrowanych podmiotów, jedynym wyjątkiem jest rok 2006 gdzie został odnotowany niewielki spadek. Od stycznia 1999 do grudnia 2008 roku liczba zarejestrowanych podmiotów wzrosła o 24%. W roku 2008 wystąpiły zmiany liczby zarejestrowanych podmiotów w poszczególnych podregionach. Na pierwsze miejsce wysunął się podregion m. Krakowa z liczbą podmiotów 105,6 tys., notując tym samym wzrost o 1,2% w porównaniu z rokiem Największy przyrost podmiotów, tj. o 4,9%, zarejestrował podregion nowosądecki, osiągając na koniec 2008 roku przedsiębiorstw. W samym 2008 r. najwięcej podmiotów zostało zarejestrowanych w sekcjach charakteryzujących się dużą rotacją, tj.: handel i naprawy 6,5 tys.(ponad 24% ogółu zarejestrowanych), budownictwo 5,9 tys.(21,7%), obsługa nieruchomości i firm 4,5 tys.(16,6%). Tabela nr 2: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w województwie małopolskim w latach Strona 10 z 99

11 Województwo małopolskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS, oraz Urząd Statystyczny w Krakowie d) turystyka Małopolska jest jednym z najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym regionów Polski. W Plebiscycie 7 Cudów Polski przeprowadzonym w 2007 roku przez Rzeczpospolitą, w którym udział wzięło około 111 tysięcy internautów, na 7 atrakcji wybrano aż 3 z Małopolski Kopalnię Soli w Wieliczce, Zamek Królewski i katedrę na Wawelu oraz Rynek Główny i zespół staromiejski w Krakowie. Najwyższej rangi walory przyrodnicze i krajobrazowe posiadają małopolskie parki narodowe (Tatrzański, Pieniński, Babiogórski, Gorczański, Ojcowski, Magurski), parki krajobrazowe, rezerwaty i liczne małopolskie pomniki przyrody. e) budżet Województwa Małopolskiego W 2008 r. dochody budżetu Województwa Małopolskiego zwiększyły się w stosunku do 2007 r. o 184,3 mln zł (tj. 24,7%). Dochody własne i dochody z tytuły dotacji były wyższe niż w roku 2007 odpowiednio o 8,8% i 133,2%, natomiast dochody z subwencji ogólnej były niższe o 6,0%. W strukturze otrzymanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne (57,6%), dotacje (28,2%) i subwencje (14,2%). W strukturze dotacji, największą pozycję stanowiły dotacje rozwojowe na finansowanie programów operacyjnych: Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (42,4%), na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (34,8%), na zadania własne (12,8%). Wydatki ogółem budżetu Województwa Małopolskiego wzrosły w porównaniu do roku 2007 o 197,1 mln zł, tj. o 27,1%. W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowiły 45,5% (wzrost w stosunku do 2007 r. o 4,4 punktu procentowego). Główne kierunki wydatków budżetu Województwa to wydatki na realizację zadań z zakresu: transportu i łączności, które nadal były wydatkami priorytetowymi (39,2% ogółu wydatków, wzrost o 0,6% w stosunku do 2007 r.), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (17,6%, wzrost o 4,2% w stosunku do 2007 r.), rolnictwa i łowiectwa (7,6%), ochrony zdrowia (5,4%). Pozostałe wydatki stanowiły 35,6% Strona 11 z 99

12 ogółu wydatków budżetu Województwa. W 2008 r. budżet Województwa Małopolskiego zamknął się nadwyżką w wysokości zł (w 2007 r. nadwyżką w kwocie zł). f) społeczeństwo informacyjne w województwie małopolskim (stan na r.) Województwo Małopolskie jest jednym z krajowych liderów w dziedzinie informatyzacji i rozwoju inicjatyw społeczeństwa informacyjnego. Jako pierwsze w kraju utworzyło regionalny portal internetowy (www.malopolska.pl), który umożliwia obywatelom i różnego typu podmiotom korzystanie z usług elektronicznych, dostarcza aktualne informacje z regionu oraz przyczynia się do promowania województwa poza jego granicami. W portalu można wyróżnić trzy główne komponenty. Są to: Biuletyn Informacji Publicznej dotyczy informacji publicznej w województwie. Zawiera informacje 170 gmin i 18 powiatów, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Krakowie oraz podmiotów administracji zespolonej, Izby Skarbowej i Urzędów Skarbowych, Izby Celnej w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Związków Komunalnych Gmin. Cyfrowy Urząd (CU) część usługowo administracyjna, umożliwia nadanie biegu sprawie przez internet zamieszczono w niej elektroniczne procedury administracyjne. CU jest częścią Regionalnego Systemu eadministracji. Wykorzystuje Internet w kontaktach obywateli z urzędami w Małopolsce. Umożliwia inicjowanie elektronicznego załatwiania spraw z zachowaniem bezpiecznego przepływu danych oraz z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Część informacyjna dotyczy różnych dziedzin życia w regionie, zawiera 17 modułów informacyjnych, regionalne aktualności oraz 9 kursów elearningowych. g) informatyzacja Poziom wykorzystania komputerów w przedsiębiorstwach wzrasta i w 2008 r. osiągnął 94,1% (2007 r. 91,4%). Dostęp do Internetu w 2008 r. posiadało 90,7% przedsiębiorstw. Coraz więcej przedsiębiorstw posiadało również firmowe strony internetowe 55,2% (2008 r.). Strona 12 z 99

13 Wzrasta także poziom informatyzacji w małopolskich gospodarstwach domowych. W 2008 r. 72% gospodarstw posiadało komputer. W 2007 r. dostęp do Internetu posiadało 41,7% gospodarstw domowych. h) dostęp do Internetu W 2008 r. 38% gospodarstw domowych i 51% przedsiębiorstw korzystało z połączeń szerokopasmowych. Systematycznie ulegają poprawie parametry łączy internetowych w gminach Małopolski. W 2006 r. dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 2 Mbps download posiadało prawie 47% urzędów. Pozostałe urzędy dysponowały przepustowością 512 kbps oraz 1 Mbps, a 4,5% urzędów posiadało łącze o przepustowości nie wyższej niż 256 kbps. Źródła informacji: Raport Województwo Małopolskie 2008, Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata , Dane Statystyczne GUS Bank Danych Regionalnych, Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskie 2009, Kraków 2009, Rynek Pracy w Małopolsce. Raport za rok 2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Uzasadnienie realizacji projektu wynika z potrzeby rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarze Województwa Małopolskiego, stąd zakres rzeczowy projektu i cele projektu są zgodne z szeregiem dokumentów o charakterze strategicznym: 1) Spójność ze Strategią Rozwoju Województwa: Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Dokument wyznacza strategiczne kierunki rozwoju województwa małopolskiego na kolejne lata, wskazując na konkretne obszary, które najlepiej przyczynią się do wzrostu konkurencyjności, atrakcyjności i nowoczesności województwa. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata jednym z kluczowych elementów rozwoju województwa jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego: Obszar I Społeczeństwo wiedzy i aktywności: Kierunek I.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Strona 13 z 99

14 Obszar III Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek III.2 Rozwój infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego Obszar IX Nowoczesne zarządzanie publiczne Kierunek IX.3 eadministracja doskonalenie urzędów w załatwianiu spraw oraz dostępie do informacji publicznej Wdrożenie projektu umożliwi unowocześnienie zarządzania poszczególnymi lokalizacjami Urzędu Marszałkowskiego i lokalizacjami wybranych jednostek organizacyjnych. Współpraca przy wykorzystaniu systemu komunikacji video umożliwi lepszą integrację poprzez częstsze kontakty; szybka wymiana informacji sprzyjać będzie poprawie funkcjonowania ww. jednostek; zainicjowany zostanie kolejny element budowy społeczeństwa informacyjnego w administracji publicznej. Projekt przyczyni się do realizacji powyżej określonych kierunków rozwoju. 2) Sektorowe/krajowe/regionalne strategie: a) Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce w latach Dokument określa kierunki i cele informatyzacji województwa w latach Analiza społeczeństwa informacyjnego opisuje także stan infrastruktury informatycznej administracji publicznej województwa. Między innymi wskazuje w analizie SWOT na niedostateczny poziom informatyzacji jednostek w zakresie komunikacji. Sformułowany w dokumencie cel strategiczny, ma być realizowany przez wszystkie podmioty uczestniczące w rozwoju społeczeństwa informacyjnego: Zrównoważony rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie małopolskim. Niniejszy projekt zakładający budowę i funkcjonowanie systemu komunikacji video dla administracji publicznej szczebla wojewódzkiego wpisuje się w określone w opracowaniu cele operacyjne: Cel 2. Rozwój umiejętności w zakresie ICT wspieranie rozwiązań mających na celu rozwój innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego, w tym dostępu do szkoleń, możliwości wykorzystywania sprzętu i technik multimedialnych. Stworzenie systemu, który umożliwi pracownikom Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek organizacyjnych poprawę zarządzania, częstszą komunikację, lepszy przepływ informacji przy wykorzystaniu technologii ICT. Funkcjonowanie systemu komunikacji video przyczyni się do Strona 14 z 99

15 zwiększenia użytkowania technologii ICT w pracy Urzędu Marszałkowskiego i jednostek organizacyjnych. Cel 3. Rozwój treści i usług dostępnych online integracja procedur obsługi klienta oraz rozwój elektronicznej komunikacji między instytucjami publicznymi. Cel ten bezpośrednio realizowany będzie przez planowany projekt. Budowa systemu komunikacji video zakłada połączenie szeregu lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego. Elektroniczna komunikacja między instytucjami publicznymi sprzyjać będzie poprawie jakości obsługi petentów, wpłynie na lepszą wymianę informacji pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a jednostkami organizacyjnymi, jak również usprawni i poprawi ich współpracę. b) i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne do 2010 r. na rzecz wzrostu i zatrudnienia Komisja Europejska określa w dokumencie politykę, która wspiera otwartą i konkurencyjną gospodarkę cyfrową oraz podkreśla rolę ICT jako czynnika wspomagającego integrację społeczną i podnoszącego jakość życia. Jednym z określonych w dokumencie celów jest dążenie do integracji społeczeństwa informacyjnego oferującego wysoką jakość usług publicznych. Wykorzystanie technologii ICT w codziennej pracy i komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego, dzięki realizacji projektu będzie sprzyjać podniesieniu jakości zarządzania. c) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienia Dokument przedstawia analizę sytuacji społeczno gospodarczej kraju i jego regionów, formułuje najważniejsze wyzwania dla kraju w perspektywie kolejnych lat oraz określa cele zmierzające do osiągnięcia spójności społeczno gospodarczej, terytorialnej z krajami i regionami Wspólnoty. NSRO jako jeden z celów podejmuje poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowę mechanizmów partnerstwa. W realizację tego celu wpisują się przedsięwzięcia, które przewidują wsparcie dla kształtowania skutecznej polityki i jej wdrażania, jak i zwiększenia przejrzystości i efektywności funkcjonowania służb Strona 15 z 99

16 publicznych. W szczególności cel: Wzmacnianie zdolności instytucji publicznych do sprawnej i efektywnej realizacji zadań jest realizowany dzięki przedmiotowemu projektowi. Rozwój umiejętności i efektywności administracji publicznej powinien opierać się na wzmacnianiu współpracy i koordynacji między jednostkami administracji publicznej. Dodatkowo cel ten wskazuje także, że niezbędnym elementem poprawy efektywności funkcjonowania administracji publicznej jest informatyzacja administracji, która przyczynia się do usprawniania działania administracji publicznej, jak i zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych. d) Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro kraju i jego mieszkańców dąży do zapewnienia szybkiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego i społecznego, których efektem jest poprawa warunków życia obywateli. Jednym z istotnych czynników stymulującym wzrost gospodarczy jest umiejętność pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania informacji, dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies ICT). Ta sektorowa strategia określa wizję oraz misję rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 w trzech obszarach Człowiek, Gospodarka i Państwo definiuje kierunki strategiczne i cele, których realizacja zmierza do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w roku W ramach 3 obszaru Państwo określono: Kierunek strategiczny: Wzrost dostępności i efektywności usług administracji publicznej przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesów wewnętrznych administracji i sposobu świadczenia usług. Cel 2: Podniesienie efektywności administracji publicznej dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych. Kluczowe zadania i inicjatywy: Budowa lub rozbudowa systemów teleinformatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w sektorze publicznym. Przedmiotowy projekt wypełnia założenia kierunku, celu i kluczowego zadania wskazanych ww. dokumencie na skutek stworzenie możliwości wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i wybranych jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego, w efekcie czego zainicjowane zostaną: reorganizacja procesów wewnętrznych administracji oraz podniesienie Strona 16 z 99

17 jej efektywności przez optymalizację, automatyzację części wykonywanych przez urzędników czynności. e) Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego Istotą Regionalnej Strategii Innowacji są działania wzmacniające współpracę przedsiębiorstw, placówek naukowych, jednostek badawczorozwojowych, administracji i firm otoczenia biznesu wokół wspólnego planowania rozwoju regionu oraz wytyczania strategicznych celów dla tego rozwoju. Nowoczesna i efektywna administracja publiczna ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju innowacyjności wszystkich ośrodków, ze względu na współtworzenie wielu innowacyjnych inicjatyw. Wzrastająca liczba zadań administracji publicznej wymaga stałego podnoszenia efektywności jej działania. Jest ona tworzona dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dodatkowo, m.in. ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, obliguje administrację publiczną do wykorzystywania ICT w podnoszeniu jakości pracy i świadczonych usług publicznych. Zgodnie z powyższym, niniejszy projekt jest zgodny z celem strategicznym C.III Wzrost znaczenia innowacyjności w polityce regionalnej, w tym z celem C.III.4.2 Wykorzystanie technologii informacyjno komunikacyjnej (ICT) do poprawy efektywności pracy administracji publicznej. IV. Zidentyfikowane problemy Realizacja projektu wdrożenia systemu komunikacji video w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i wybranych jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego jest uwarunkowana występowaniem obiektywnych niedogodności komunikacyjnych w obrębie Urzędu Marszałkowskiego i jednostek organizacyjnych. U źródeł zamierzenia inwestycyjnego leżą problemy związane z nieefektywnym i niewystarczającym (w stosunku do istniejących potrzeb) systemem komunikacji wewnątrz Urzędu Marszałkowskiego oraz systemem komunikacji zewnętrznej, w ramach kontaktów Urzędu Marszałkowskiego z podmiotami zewnętrznymi. Analogiczna sytuacja ma miejsce w jednostkach organizacyjnych Województwa Małopolskiego. Obecnie wykorzystywane drogi komunikacyjne opierają się na wykorzystaniu sieci internetowej, telefonii stacjonarnej oraz bezpośrednim kontakcie osobistym podczas wizyt Strona 17 z 99

System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego 1/16

System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego 1/16 System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego 1/16 Geneza projektu Niewystarczający przepływ informacji pomiędzy siedzibami

Bardziej szczegółowo

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego System ratownictwa medycznego w Małopolsce na przykładzie projektu Budowa zintegrowanych systemów monitoringu satelitarnego w Małopolsce Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 18

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Dariusz Styrna Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM

Dariusz Styrna Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM Dariusz Styrna Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM Czym jest Małopolska Chmura Edukacyjna? Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr Priorytet: Działanie: Schemat: Nr wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dokument obejmujący opis instytucji realizujących projekt, wraz z zaznaczeniem ich roli i zadań, opis grupy docelowej oraz form i zakresu wsparcia. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH Wydział Katastru Wodnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 22 lipca 2016 r. KZGW.DPiZW-kw.0762.5.3.2016.AS na opracowanie studium wykonalności na Rozwój usług elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie Lp. Nazwa dokumentu Tak N/D 1. studium wykonalności Planowana data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim dr Jacek Kozłowski Cieszyn, 15.10.2010 r. Plan prezentacji 1. Umiejscowienie projektu w kontekście RPO WSL 2007-2013 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej Małopolski System Informacji Medycznej Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 30 stycznia 2013 r. Cel projektu: Projekt MSIM ma na celu stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt)

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt) Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt) Subregion tarnowski dr hab. Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 1140/246/09 Pomorskiego z dnia 10 września 2009 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15( ) z 17 listopada 2015 r. Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i specyficznych obligatoryjnych wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna Iwona Nakonieczna TERMINOLOGIA TBD? BDOT? GBDOT? Określana tymi kilkoma skrótami Baza Danych Obiektów Topograficznych jest urzędowym systemem informacji o topografii terenu w skali 1:10 000, funkcjonującym

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Beneficjentów działania 3.1. C MRPO (przedsiębiorcy) Kraków,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Zestawienie podmiotów wyłonionych w drodze konkursu do realizacji zadań związanych z udzielaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej Business School H. Polak, M. Polak Sp. J. brzeski, bocheński,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o.

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o. SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020 AMT Partner Sp. z o.o. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - ETAPY 1. POMYSŁ 2. PRZEDAPLIKACYJNY 3. APLIKACYNY TYPY PROJEKTÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY Dane Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) Ogólna charakterystyka ( kapitał własny, współwłaściciele, struktura organizacyjna) Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Częstość występowania niepełnosprawności w roku 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Rynek pracy (BAEL)

Bardziej szczegółowo

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych 152 Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze wykształcony i wykwalifikowany personel. 2. Sprawny i skuteczny system zarządzania kadrą. 3.

Bardziej szczegółowo

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12.

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia zaktualizowaną listę operatorów, którzy będą udzielać dotacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO)

Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Szkolenie dla Wnioskodawców Działania 7.2 Kraków, luty-marzec

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo