Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego"

Transkrypt

1 Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Kraków, luty/marzec 2010 Strona 1 z 99

2 Spis treści I. WSTĘP 4 II. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU 7 III. ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO PROJEKTU WRAZ Z UWZGLĘDNIENIEM KONTEKSTU DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 8 IV. ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY 17 V. LOGIKA INTERWENCJI CELE OGÓLNE PROJEKTU CEL GŁÓWNY/BEZPOŚREDNI PROJEKTU PRODUKTY PROJEKTU REZULTATY PROJEKTU KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI 24 VI. ANALIZA INSTYTUCJONALNA, TRWAŁOŚĆ PROJEKTU ANALIZA INSTYTUCJONALNA PROJEKTU TRWAŁOŚĆ I WYKONALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PROJEKTU TRWAŁOŚĆ I WYKONALNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU ANALIZA WYKONALNOŚCI PRAWNEJ PROJEKTU PROMOCJA PROJEKTU WRAZ Z INFORMACJĄ NT. ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA PROJEKTU 55 VII. ANALIZA ODBIORCÓW PROJEKTU/ANALIZA POPYTU 58 VIII. ANALIZA TECHNICZNA ORAZ TECHNOLOGICZNA INWESTYCJI OPIS I UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ANALIZA WARIANTOWA 79 IX. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 81 X. ANALIZA SPECYFICZNE DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU/SEKTORA 82 XI. ANALIZA FINANSOWA ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU NAKŁADY INWESTYCYJNE NAKŁADY ODTWORZENIOWE PROGNOZA PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH PROGNOZA KOSZTÓW OPERACYJNYCH WARTOŚĆ REZYDUALNA 90 Strona 2 z 99

3 ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁ OBROTOWY USTALENIE POZIOMU DOFINANSOWANIA PROJEKTU Z FUNDUSZY UE POZIOM DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH ZASADOM POMOCY PUBLICZNEJ POZIOM DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTÓW NIE PODLEGAJĄCYCH ZASADOM POMOCY PUBLICZNEJ OBLICZENIE WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU I WERYFIKACJA FINANSOWEJ TRWAŁOŚCI PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WERYFIKACJA FINANSOWEJ TRWAŁOŚCI DLA SCENARIUSZA Z PROJEKTEM PRO FORMA SPRAWOZDANIA FINANSOWE 93 XII. ANALIZA EKONOMICZNOSPOŁECZNA METODA WIELOKRYTERIALNA DLA PROJEKTÓW O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 MLN ZŁ ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI DLA PROJEKTÓW O WARTOŚCI POWYŻEJ 20 MLN ZŁ ZAŁOŻENIA DO AKK ETAPY PRZYGOTOWANIA AKK KORZYŚCI I KOSZTY PROJEKTU O CHARAKTERZE NIE FINANSOWYM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ 95 XIII. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI/RYZYKA ANALIZA WRAŻLIWOŚCI ANALIZA JAKOŚCIOWA RYZYKA 97 XIV. WPŁYW NA POLITYKI HORYZONTALNE 98 Strona 3 z 99

4 I. Wstęp Studium wykonalności projektu Celem niniejszego opracowania jest określenie wykonalności przedsięwzięcia. Niniejsze studium wykonalności zawiera w szczególności opis projektu wraz ze wskaźnikami, informacje na temat Wnioskodawcy, informacje na temat planowanych sposobów zapewnienia trwałości projektu, źródła finansowania projektu, analizę techniczną/technologiczną, analizę alternatywnych rozwiązanych, analizę finansową oraz analizę ekonomiczną projektu. Projekt zakłada stworzenie systemu komunikacji video, który połączy siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz siedziby wybranych jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego. Celem głównym projektu jest: Poprawa efektywności pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i wybranych jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na skutek wdrożenia w ww. instytucjach systemu komunikacji video, który usprawni funkcjonowanie tych instytucji oraz umożliwi ich pracownikom korzystanie z nowoczesnego systemu zarządzania opartego na technologiach teleinformatycznych. Produkty projektu Nazwa wskaźnika produktu Źródło informacji Rok 2010 Wartość bazowa Rok 2010 Wartość docelowa Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych/rozbudowanych systemów zarządzania administracją publiczną lub innymi jednostkami publicznymi (szt.) Protokół odbioru prac 0 1 Rezultaty projektu Nazwa wskaźnika rezultatu Źródło informacji Rok 2010 Wartość bazowa Rok 2011 Wartość docelowa Liczba instytucji objętych systemem zarządzania opartych na technologiach teleinformatycznych (szt.) Protokół odbioru prac 0 6 Strona 4 z 99

5 Liczba osób objętych systemem zarządzania opartych na technologiach teleinformatycznych (osoby) Liczba stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu (szt.) Protokół odbioru prac Umowy o pracę Całkowita wartość projektu: ,00 zł Wartość kosztów kwalifikowanych: ,00 zł Wartość kosztów niekwalifikowanych: 0,00 zł Ramy czasowe projektu: 30/04/ /12/2010 Wnioskowany poziom dofinansowania: 75% kosztów kwalifikowanych projektu Wyniki i wnioski z analizy finansowej i ekonomicznej: wskaźnik rentowności: FNPV/C ,34 FRR/C nieokreślone B/CC 0,00 FNPV/K ,77 FRR/K nieokreślone B/CK 0,00 finansowa płynność projektu: projekt zachowuje trwałość społeczno ekonomiczne efekty realizacji projektu: poprawa wizerunku promocyjnego Województwa Małopolskiego, poprawa potencjału szkoleniowego poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, wzrost efektywności i wydajności pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego. Opis odbiorców projektu: Bezpośrednim odbiorcą projektu wdrożenia systemu komunikacji video w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i w wybranych jednostkach organizacyjnych Województwa Małopolskiego są pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Marszałkowskim, jednostkach organizacyjnych, oraz przedstawiciele władz Samorządu Województwa Strona 5 z 99

6 Małopolskiego. Łączna liczba użytkowników, którzy zostali uwzględnieni w procesie projektowania systemu komunikacji videoo wynosi 153. Informacje odnośnie opisu projektu pod kątem kryteriów oceny merytorycznej dla właściwego działania/schematu wg schematu: Kryterium oceny merytorycznej Strona/y studium wykonalności, na której zawarto opis danego kryterium Ekonomicznospołeczny wpływ na rozwój regionu s Trwałość projektu Wpływ na polityki horyzontalne Komplementarność projektu Kompleksowość projektu Innowacyjność i specyfika projektu Analiza popytu Trwałość organizacyjna s. 3352, Trwałość instytucjonalna s. 3033, Trwałość programowa s. 24, Polityka równości szans s. 99, Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego s Komplementarność projektu w stosunku do projektów aktualnie realizowanych oraz zrealizowanych s Budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów zarządzania z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych s Innowacyjność zastosowanych technologii i otwartość projektu s.2122, 6870 Specyfika projektu s.1821, Analiza użytkowników s. 5868, Analiza problemu s. 1719, Analiza celów s. 1920, Rzetelność szacunków: s załącznik do studium wykonalności. Strona 6 z 99

7 II. Studium wykonalności projektu Podstawowe informacje na temat projektu Tytuł projektu: System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Geneza projektu: Realizacja projektu odpowiada na potrzeby Wnioskodawcy. Geneza projektu wynika z analizy stanu obecnego, który wykazał, że przepływ informacji pomiędzy siedzibami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jednostkami organizacyjnymi Województwa Małopolskiego jest niewystarczający. Proces podejmowania decyzji przez decydentów, zatrudnionych w rozproszonych lokalizacjach i różnych jednostkach organizacyjnych jest zbyt długi, co często powoduje opóźnienia w realizacji ważnych przedsięwzięć. Ponadto, ze względu na wspólne zarządzanie, charakterystyczne dla pracy urzędników są częste wyjazdy służbowe, co generuje wysokie koszty funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i jednostek organizacyjnych, oraz utrudnia długofalową współpracę, zarówno lokalną, regionalną jak i międzynarodową. Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdefiniowanych barier ograniczenia efektywności funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek organizacyjnych. Zakres rzeczowy projektu: Projekt zakłada stworzenie systemu komunikacji video, który połączy siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz siedziby wybranych jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego. System ułatwi współpracę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim i wybranymi jednostkami organizacyjnymi. Zakres rzeczowy projektu: studium wykonalności, elementy systemu komunikacji video: sala telepresence: 1szt., zestaw składający się z kodeka i kamery (do podłączenia do posiadanych już dowolnych systemów projekcyjnych): 5szt., zestawy składające się z kodeka, kamery oraz telewizora wielkoformatowego: 9szt., videotelefony wyposażone w kamerę i kolorowy wyświetlacz: 39szt., oprogramowanie videokonferencyjne instalowane na komputerach wyposażonych w kamerę internetową: 100szt., kamery internetowe/video będące doposażeniem komputerów, na których zostanie zainstalowane oprogramowanie videokonferencyjne: 100szt., mostek telekonferencyjny video łączący różne media/protokoły (PSTN, ISDN, IP): 1 szt., serwer archiwizacji streaming: 1szt, oraz wdrożenie systemu, promocja projektu. Strona 7 z 99

8 System będzie zintegrowany z istniejącym systemem telefonicznym oraz oprogramowaniem poczty elektronicznej. Lokalizacja projektu: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Chrzanów, Oświęcim. III. Analiza otoczenia społeczno gospodarczego projektu wraz z uwzględnieniem kontekstu dokumentów strategicznych Województwo małopolskie położone jest na południu Polski, zajmuje powierzchnię ha, co stanowi 4,8% powierzchni kraju. W województwie funkcjonują 22 powiaty (w tym 3 grodzkie: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz) oraz 182 gminy. Małopolska jest jednym z najbardziej zróżnicowanych, pod względem środowiska przyrodniczego i środowiska gospodarczego, regionów w Polsce. Na koniec 2008 r. województwo zamieszkiwało 3 287,1 tys. osób (8,6% ludności kraju). Wskaźnik urbanizacji wynosił 49,2% i był znacznie niższy od średniego dla kraju 61,1%. W roku 2008 nastąpił wyraźny wzrost przyrostu naturalnego. Był on dwukrotnie wyższy niż w roku 2007 i wynosił 7,1 tys. osób. Małopolska uznawana jest za jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski. Dogodne położenie geograficzne, walory kulturowe, historyczne i krajobrazowe sprzyjają rozwojowi tego obszaru. a) gospodarka Dynamika wzrostu PKB uplasowała Małopolskę na drugiej pozycji w kraju w 2008 r., z wynikiem 109,8%. Analiza struktury wytwarzania PKB przez poszczególne podregiony Małopolski zwraca uwagę na znaczenie miasta Krakowa dla rozwoju regionu, gdzie koncentruje się 42,8% wartości wytworzonego w województwie PKB. Miasto Kraków łącznie z podregionem krakowskim wytwarzają 57,6% PKB regionu. O znaczeniu Krakowa dla gospodarki regionalnej świadczy również dynamika przyrostu PKB wytwarzanego przez miasto, w roku 2006 w stosunku do roku 2001 wyniosła ona 149,9%. Województwo wytwarza 7,4% PKB kraju, skupia 8,1% krajowego zatrudnienia i dostarcza 6,6% ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu (GUS, dane za 2008 r. Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2009, Kraków 2009, s.3135).główne gałęzie gospodarki województwa małopolskiego to sektor technologii informatycznych (wytwarzanie systemów komputerowych i mikrokomputerowych stanowi ponad 87% produkcji krajowej) oraz Strona 8 z 99

9 bankowość, ale także produkcja spożywcza, w tym przemysł tytoniowy (w regionie produkuje się ponad 46 proc. papierosów w Polsce). Dodatkowo, województwo posiada silnie rozwinięty sektor chemiczny (Dwory Oświęcim) i petrochemiczny oraz metalurgiczny. b) zatrudnienie W IV kwartale 2008 roku liczba osób pracujących wynosiła w Małopolsce tys. tj. 94,5% osób aktywnych zawodowo. W sektorze prywatnym zatrudnionych było 982 tys. osób (74,9% ogółu pracujących, a w publicznym 329 tys.). W podziale na płeć wyższy wskaźnik zatrudnienia występował wśród mężczyzn 57,6%, w populacji kobiet zatrudnionych było tylko 43%. Na koniec grudnia 2009 r. stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 9,7%. W styczniu 2010 r. nastąpił wzrost bezrobocia, województwo wykazało 10,5% stopę bezrobocia. Tabela nr 1: Dane rynku pracy bezrobocie w województwie małopolskim, styczeń 2010 Jednostka administracyjna Stopa bezrobocia Liczba osób bezrobotnych Liczba kobiet bezrobotnych Napływ osób bezrobotnych Liczba ofert pracy Polska 12,70% woj. małopolskie 10,50% Bocheński 9,30% Brzeski 13% Chrzanowski 13,10% Dąbrowski 19,90% Gorlicki 16,60% Kraków 4,70% Krakowski 10,40% Limanowski 19,50% Miechowski 9,20% Myślenicki 12,40% Nowy Sącz 11,20% Nowosądecki 18,80% Nowotarski 11% Olkuski 14,70% Oświęcimski 11,50% Proszowicki 10,20% Suski 10,30% Strona 9 z 99

10 Tarnów 9,90% Tarnowski 14,50% Wadowicki 12,10% Wielicki 10,60% Tatrzański 8,80% Źródło: Regionalna Mapa Bezrobocia, WUP Kraków. Powiat M. Kraków w styczniu 2010 r. odnotował najniższy poziom bezrobocia, który był także jednym z najniższych w Polsce. W powiecie dąbrowskim natomiast odnotowano najwyższy poziom bezrobocia, wyższy znacznie od średniej województwa na koniec stycznia 2010 r. wyniósł on 19,9%. c) przedsiębiorczość W województwie małopolskim na przestrzeni ostatniego roku odnotowano wzrost liczby podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) o 2,6%. Na koniec grudnia 2008 r. w rejestrze tym zostało zarejestrowanych blisko 301,6 tys. podmiotów. Na przestrzeni ostatnich 10 lat widoczny jest systematyczny, rokroczny wzrost rejestrowanych podmiotów, jedynym wyjątkiem jest rok 2006 gdzie został odnotowany niewielki spadek. Od stycznia 1999 do grudnia 2008 roku liczba zarejestrowanych podmiotów wzrosła o 24%. W roku 2008 wystąpiły zmiany liczby zarejestrowanych podmiotów w poszczególnych podregionach. Na pierwsze miejsce wysunął się podregion m. Krakowa z liczbą podmiotów 105,6 tys., notując tym samym wzrost o 1,2% w porównaniu z rokiem Największy przyrost podmiotów, tj. o 4,9%, zarejestrował podregion nowosądecki, osiągając na koniec 2008 roku przedsiębiorstw. W samym 2008 r. najwięcej podmiotów zostało zarejestrowanych w sekcjach charakteryzujących się dużą rotacją, tj.: handel i naprawy 6,5 tys.(ponad 24% ogółu zarejestrowanych), budownictwo 5,9 tys.(21,7%), obsługa nieruchomości i firm 4,5 tys.(16,6%). Tabela nr 2: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w województwie małopolskim w latach Strona 10 z 99

11 Województwo małopolskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS, oraz Urząd Statystyczny w Krakowie d) turystyka Małopolska jest jednym z najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym regionów Polski. W Plebiscycie 7 Cudów Polski przeprowadzonym w 2007 roku przez Rzeczpospolitą, w którym udział wzięło około 111 tysięcy internautów, na 7 atrakcji wybrano aż 3 z Małopolski Kopalnię Soli w Wieliczce, Zamek Królewski i katedrę na Wawelu oraz Rynek Główny i zespół staromiejski w Krakowie. Najwyższej rangi walory przyrodnicze i krajobrazowe posiadają małopolskie parki narodowe (Tatrzański, Pieniński, Babiogórski, Gorczański, Ojcowski, Magurski), parki krajobrazowe, rezerwaty i liczne małopolskie pomniki przyrody. e) budżet Województwa Małopolskiego W 2008 r. dochody budżetu Województwa Małopolskiego zwiększyły się w stosunku do 2007 r. o 184,3 mln zł (tj. 24,7%). Dochody własne i dochody z tytuły dotacji były wyższe niż w roku 2007 odpowiednio o 8,8% i 133,2%, natomiast dochody z subwencji ogólnej były niższe o 6,0%. W strukturze otrzymanych dochodów ogółem największy udział miały dochody własne (57,6%), dotacje (28,2%) i subwencje (14,2%). W strukturze dotacji, największą pozycję stanowiły dotacje rozwojowe na finansowanie programów operacyjnych: Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (42,4%), na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (34,8%), na zadania własne (12,8%). Wydatki ogółem budżetu Województwa Małopolskiego wzrosły w porównaniu do roku 2007 o 197,1 mln zł, tj. o 27,1%. W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowiły 45,5% (wzrost w stosunku do 2007 r. o 4,4 punktu procentowego). Główne kierunki wydatków budżetu Województwa to wydatki na realizację zadań z zakresu: transportu i łączności, które nadal były wydatkami priorytetowymi (39,2% ogółu wydatków, wzrost o 0,6% w stosunku do 2007 r.), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (17,6%, wzrost o 4,2% w stosunku do 2007 r.), rolnictwa i łowiectwa (7,6%), ochrony zdrowia (5,4%). Pozostałe wydatki stanowiły 35,6% Strona 11 z 99

12 ogółu wydatków budżetu Województwa. W 2008 r. budżet Województwa Małopolskiego zamknął się nadwyżką w wysokości zł (w 2007 r. nadwyżką w kwocie zł). f) społeczeństwo informacyjne w województwie małopolskim (stan na r.) Województwo Małopolskie jest jednym z krajowych liderów w dziedzinie informatyzacji i rozwoju inicjatyw społeczeństwa informacyjnego. Jako pierwsze w kraju utworzyło regionalny portal internetowy (www.malopolska.pl), który umożliwia obywatelom i różnego typu podmiotom korzystanie z usług elektronicznych, dostarcza aktualne informacje z regionu oraz przyczynia się do promowania województwa poza jego granicami. W portalu można wyróżnić trzy główne komponenty. Są to: Biuletyn Informacji Publicznej dotyczy informacji publicznej w województwie. Zawiera informacje 170 gmin i 18 powiatów, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Krakowie oraz podmiotów administracji zespolonej, Izby Skarbowej i Urzędów Skarbowych, Izby Celnej w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Związków Komunalnych Gmin. Cyfrowy Urząd (CU) część usługowo administracyjna, umożliwia nadanie biegu sprawie przez internet zamieszczono w niej elektroniczne procedury administracyjne. CU jest częścią Regionalnego Systemu eadministracji. Wykorzystuje Internet w kontaktach obywateli z urzędami w Małopolsce. Umożliwia inicjowanie elektronicznego załatwiania spraw z zachowaniem bezpiecznego przepływu danych oraz z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Część informacyjna dotyczy różnych dziedzin życia w regionie, zawiera 17 modułów informacyjnych, regionalne aktualności oraz 9 kursów elearningowych. g) informatyzacja Poziom wykorzystania komputerów w przedsiębiorstwach wzrasta i w 2008 r. osiągnął 94,1% (2007 r. 91,4%). Dostęp do Internetu w 2008 r. posiadało 90,7% przedsiębiorstw. Coraz więcej przedsiębiorstw posiadało również firmowe strony internetowe 55,2% (2008 r.). Strona 12 z 99

13 Wzrasta także poziom informatyzacji w małopolskich gospodarstwach domowych. W 2008 r. 72% gospodarstw posiadało komputer. W 2007 r. dostęp do Internetu posiadało 41,7% gospodarstw domowych. h) dostęp do Internetu W 2008 r. 38% gospodarstw domowych i 51% przedsiębiorstw korzystało z połączeń szerokopasmowych. Systematycznie ulegają poprawie parametry łączy internetowych w gminach Małopolski. W 2006 r. dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 2 Mbps download posiadało prawie 47% urzędów. Pozostałe urzędy dysponowały przepustowością 512 kbps oraz 1 Mbps, a 4,5% urzędów posiadało łącze o przepustowości nie wyższej niż 256 kbps. Źródła informacji: Raport Województwo Małopolskie 2008, Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata , Dane Statystyczne GUS Bank Danych Regionalnych, Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskie 2009, Kraków 2009, Rynek Pracy w Małopolsce. Raport za rok 2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Uzasadnienie realizacji projektu wynika z potrzeby rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarze Województwa Małopolskiego, stąd zakres rzeczowy projektu i cele projektu są zgodne z szeregiem dokumentów o charakterze strategicznym: 1) Spójność ze Strategią Rozwoju Województwa: Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Dokument wyznacza strategiczne kierunki rozwoju województwa małopolskiego na kolejne lata, wskazując na konkretne obszary, które najlepiej przyczynią się do wzrostu konkurencyjności, atrakcyjności i nowoczesności województwa. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata jednym z kluczowych elementów rozwoju województwa jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego: Obszar I Społeczeństwo wiedzy i aktywności: Kierunek I.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Strona 13 z 99

14 Obszar III Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek III.2 Rozwój infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego Obszar IX Nowoczesne zarządzanie publiczne Kierunek IX.3 eadministracja doskonalenie urzędów w załatwianiu spraw oraz dostępie do informacji publicznej Wdrożenie projektu umożliwi unowocześnienie zarządzania poszczególnymi lokalizacjami Urzędu Marszałkowskiego i lokalizacjami wybranych jednostek organizacyjnych. Współpraca przy wykorzystaniu systemu komunikacji video umożliwi lepszą integrację poprzez częstsze kontakty; szybka wymiana informacji sprzyjać będzie poprawie funkcjonowania ww. jednostek; zainicjowany zostanie kolejny element budowy społeczeństwa informacyjnego w administracji publicznej. Projekt przyczyni się do realizacji powyżej określonych kierunków rozwoju. 2) Sektorowe/krajowe/regionalne strategie: a) Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce w latach Dokument określa kierunki i cele informatyzacji województwa w latach Analiza społeczeństwa informacyjnego opisuje także stan infrastruktury informatycznej administracji publicznej województwa. Między innymi wskazuje w analizie SWOT na niedostateczny poziom informatyzacji jednostek w zakresie komunikacji. Sformułowany w dokumencie cel strategiczny, ma być realizowany przez wszystkie podmioty uczestniczące w rozwoju społeczeństwa informacyjnego: Zrównoważony rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie małopolskim. Niniejszy projekt zakładający budowę i funkcjonowanie systemu komunikacji video dla administracji publicznej szczebla wojewódzkiego wpisuje się w określone w opracowaniu cele operacyjne: Cel 2. Rozwój umiejętności w zakresie ICT wspieranie rozwiązań mających na celu rozwój innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego, w tym dostępu do szkoleń, możliwości wykorzystywania sprzętu i technik multimedialnych. Stworzenie systemu, który umożliwi pracownikom Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek organizacyjnych poprawę zarządzania, częstszą komunikację, lepszy przepływ informacji przy wykorzystaniu technologii ICT. Funkcjonowanie systemu komunikacji video przyczyni się do Strona 14 z 99

15 zwiększenia użytkowania technologii ICT w pracy Urzędu Marszałkowskiego i jednostek organizacyjnych. Cel 3. Rozwój treści i usług dostępnych online integracja procedur obsługi klienta oraz rozwój elektronicznej komunikacji między instytucjami publicznymi. Cel ten bezpośrednio realizowany będzie przez planowany projekt. Budowa systemu komunikacji video zakłada połączenie szeregu lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego. Elektroniczna komunikacja między instytucjami publicznymi sprzyjać będzie poprawie jakości obsługi petentów, wpłynie na lepszą wymianę informacji pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a jednostkami organizacyjnymi, jak również usprawni i poprawi ich współpracę. b) i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne do 2010 r. na rzecz wzrostu i zatrudnienia Komisja Europejska określa w dokumencie politykę, która wspiera otwartą i konkurencyjną gospodarkę cyfrową oraz podkreśla rolę ICT jako czynnika wspomagającego integrację społeczną i podnoszącego jakość życia. Jednym z określonych w dokumencie celów jest dążenie do integracji społeczeństwa informacyjnego oferującego wysoką jakość usług publicznych. Wykorzystanie technologii ICT w codziennej pracy i komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego, dzięki realizacji projektu będzie sprzyjać podniesieniu jakości zarządzania. c) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienia Dokument przedstawia analizę sytuacji społeczno gospodarczej kraju i jego regionów, formułuje najważniejsze wyzwania dla kraju w perspektywie kolejnych lat oraz określa cele zmierzające do osiągnięcia spójności społeczno gospodarczej, terytorialnej z krajami i regionami Wspólnoty. NSRO jako jeden z celów podejmuje poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowę mechanizmów partnerstwa. W realizację tego celu wpisują się przedsięwzięcia, które przewidują wsparcie dla kształtowania skutecznej polityki i jej wdrażania, jak i zwiększenia przejrzystości i efektywności funkcjonowania służb Strona 15 z 99

16 publicznych. W szczególności cel: Wzmacnianie zdolności instytucji publicznych do sprawnej i efektywnej realizacji zadań jest realizowany dzięki przedmiotowemu projektowi. Rozwój umiejętności i efektywności administracji publicznej powinien opierać się na wzmacnianiu współpracy i koordynacji między jednostkami administracji publicznej. Dodatkowo cel ten wskazuje także, że niezbędnym elementem poprawy efektywności funkcjonowania administracji publicznej jest informatyzacja administracji, która przyczynia się do usprawniania działania administracji publicznej, jak i zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych. d) Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro kraju i jego mieszkańców dąży do zapewnienia szybkiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego i społecznego, których efektem jest poprawa warunków życia obywateli. Jednym z istotnych czynników stymulującym wzrost gospodarczy jest umiejętność pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania informacji, dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies ICT). Ta sektorowa strategia określa wizję oraz misję rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 w trzech obszarach Człowiek, Gospodarka i Państwo definiuje kierunki strategiczne i cele, których realizacja zmierza do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w roku W ramach 3 obszaru Państwo określono: Kierunek strategiczny: Wzrost dostępności i efektywności usług administracji publicznej przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesów wewnętrznych administracji i sposobu świadczenia usług. Cel 2: Podniesienie efektywności administracji publicznej dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych. Kluczowe zadania i inicjatywy: Budowa lub rozbudowa systemów teleinformatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w sektorze publicznym. Przedmiotowy projekt wypełnia założenia kierunku, celu i kluczowego zadania wskazanych ww. dokumencie na skutek stworzenie możliwości wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i wybranych jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego, w efekcie czego zainicjowane zostaną: reorganizacja procesów wewnętrznych administracji oraz podniesienie Strona 16 z 99

17 jej efektywności przez optymalizację, automatyzację części wykonywanych przez urzędników czynności. e) Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego Istotą Regionalnej Strategii Innowacji są działania wzmacniające współpracę przedsiębiorstw, placówek naukowych, jednostek badawczorozwojowych, administracji i firm otoczenia biznesu wokół wspólnego planowania rozwoju regionu oraz wytyczania strategicznych celów dla tego rozwoju. Nowoczesna i efektywna administracja publiczna ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju innowacyjności wszystkich ośrodków, ze względu na współtworzenie wielu innowacyjnych inicjatyw. Wzrastająca liczba zadań administracji publicznej wymaga stałego podnoszenia efektywności jej działania. Jest ona tworzona dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dodatkowo, m.in. ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, obliguje administrację publiczną do wykorzystywania ICT w podnoszeniu jakości pracy i świadczonych usług publicznych. Zgodnie z powyższym, niniejszy projekt jest zgodny z celem strategicznym C.III Wzrost znaczenia innowacyjności w polityce regionalnej, w tym z celem C.III.4.2 Wykorzystanie technologii informacyjno komunikacyjnej (ICT) do poprawy efektywności pracy administracji publicznej. IV. Zidentyfikowane problemy Realizacja projektu wdrożenia systemu komunikacji video w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i wybranych jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego jest uwarunkowana występowaniem obiektywnych niedogodności komunikacyjnych w obrębie Urzędu Marszałkowskiego i jednostek organizacyjnych. U źródeł zamierzenia inwestycyjnego leżą problemy związane z nieefektywnym i niewystarczającym (w stosunku do istniejących potrzeb) systemem komunikacji wewnątrz Urzędu Marszałkowskiego oraz systemem komunikacji zewnętrznej, w ramach kontaktów Urzędu Marszałkowskiego z podmiotami zewnętrznymi. Analogiczna sytuacja ma miejsce w jednostkach organizacyjnych Województwa Małopolskiego. Obecnie wykorzystywane drogi komunikacyjne opierają się na wykorzystaniu sieci internetowej, telefonii stacjonarnej oraz bezpośrednim kontakcie osobistym podczas wizyt Strona 17 z 99

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

SIELEC, LISTOPAD 2010 r.

SIELEC, LISTOPAD 2010 r. Studium Wykonalności: "Podkarpacki System Informacji Medycznej" Studium Wykonalności dla projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui)

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Giżycko, marzec 2014 1 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE STUDIUM 4 1 WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Projektu Lubuski e-urząd

Projektu Lubuski e-urząd STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Projektu Lubuski e-urząd w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Wnioskodawca: Województwo Lubuskie Sierpień

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o.

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Wrocław, luty 2012r. SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE... 2

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo