SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW wz. ppłk Zbigniew KUCHARSKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA AKUMULATORÓW, SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ SPRZĘTU TOPOGRAFICZNEGO Numer CPV: Tonery do drukarek laserowych Urządzenia komputerowe Dyski magnetyczne Pamięci do przechowywania danych Akcesoria komputerowe Myszki komputerowe Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne Ładowarki do baterii Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne Elementy składowe sieci Sprzęt topograficzny Załączniki: Nr 1 Formularz ofertowy. Nr Wymagania eksploatacyjno-techniczne. Nr 3 Projekt umowy. Nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy. Strona 1 z 55

2 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami prawnymi. 2. Zamawiający jest jednostką budŝetową i nie jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 3. Ilekroć w treści występuje słowo Ustawa, Zamawiający przywołuje ustawę Prawo zamówień publicznych. 4. Ilekroć w treści występuje słowo SIWZ Zamawiający przywołuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. I II NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4620 UL. OKÓLNA 37, TORUŃ faks , tel strona internetowa: NIP: ; REGON: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa akumulatorów, sprzętu informatycznego oraz sprzętu topograficznego, z podziałem na 13 zadań częściowych, wyszczególnionych w załącznikach nr do niniejszej specyfikacji. 2. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i słuŝy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe, wydajnościowe, ergonomiczne i eksploatacyjne, jakie musi spełniać oferowany sprzęt oraz wymagane warunki realizacji zamówienia. JeŜeli Wykonawca zaoferuje sprzęt lub materiały równowaŝne, cięŝar wykazania równowaŝności leŝy po stronie Wykonawcy. 3. Dostarczany sprzęt i materiały muszą być nowe (rok produkcji 2012/2013), nieuŝywane, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na dostarczany sprzęt i materiały będące przedmiotem zamówienia na okres i na warunkach określonych w załącznikach nr oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Domyślnie podmiotem odpowiedzialnym za naprawy gwarancyjne jest wybrany w przetargu Wykonawca. W przypadku, gdy za naprawy gwarancyjne będzie odpowiedzialny producent lub dystrybutor sprzętu, Zamawiający Ŝąda załączenia do dostawy gwarancji producenta. 5. JeŜeli Zamawiający zaznaczył w specyfikacji, iŝ dany sprzęt lub materiały ma współpracować lub być integralną częścią sprzętu juŝ posiadanego przez Zamawiającego, wymaga się, aby zaoferowany sprzęt był w pełni zgodny, kompatybilny i prawidłowo współpracował ze wskazanym sprzętem. 6. Materiały, o których mowa w pkt 1, dostarczone będą jednorazowo do magazynów 12 WOG w Toruniu ul. Okólna 37, w terminach określonych w pkt VII niniejszej SIWZ. 7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy sprzęt i materiały na własny koszt i ryzyko, ponosząc takŝe koszty załadunku, rozładunku, opakowania i zabezpieczenia podczas transportu oraz ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego opakowania dostarczanych towarów oraz do ich zabezpieczenia na czas transportu, aby wydać je Zamawiającemu w naleŝytym stanie. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę materiałów do miejsca przeznaczenia (braki i wady powstałe w czasie transportu). 8. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w miejscu dostawy. UpowaŜniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność materiałów z umową (złoŝonym zamówieniem). Przedmiot zamówienia będzie uznany za dostarczony, jeŝeli Wykonawca skutecznie Strona 2 z 55

3 przekaŝe go odbiorcy tj. na podstawie protokołu przyjęcia przekazania podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 9. Spełnienie wymagań określonych za pomocą: nr katalogowych, nr rysunków, warunków technicznych, norm, przepisów, Wykonawca winien potwierdzić odpowiednimi dokumentami producenta lub wystawionymi przez instytucje do tego uprawnione (ew. deklaracją zgodności spełniającą wymagania normy PN-EN ISO ). IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA V Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części: Części od I do VII akumulatory, ładowarki, Część VIII wyroby elektryczne (listwy zabezpieczające), Część IX sprzęt sieciowy, Część X sprzęt informatyczny, Część XI akcesoria do sprzętu, Część XII sprzęt topograficzny, Część XIII tonery do drukarek laserowych. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67, UST. 1, PKT. 6 I 7 LUB ART. 134, UST. 6, PKT 3 I 4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VI OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: - części od I do VII dostawa w terminie do r., - części od VIII do XIII dostawa w terminie do r. VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Posiadają wiedzę i doświadczenie Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Spełnienie warunków ocenione zostanie na podstawie złoŝonego oświadczenia (wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ). 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŝdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 2 musi spełniać kaŝdy z Wykonawców samodzielnie. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (określające w szczególności: zakres i sposób Strona 3 z 55

4 wykorzystania zasobów, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem, zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia). 5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w pkt Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (z zastosowaniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy). IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, śe OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty naleŝy załączyć: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, wg wzoru określonego w zał. nr 4 do SIWZ JeŜeli Wykonawca polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Ustawy) w formie kopii dokumentów tych podmiotów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty oraz przedłoŝy wykaz tych podmiotów. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy naleŝy złoŝyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wg wzoru określonego w załącznik nr 5 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt Pozostałe dokumenty: 3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, zobowiązani oni są do dostarczenia dokumentu upowaŝniającego wybranego pełnomocnika do ich reprezentowania zgodnie z art. 23 ustawy, określając zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom jeŝeli dotyczy (naleŝy podać nazwę i adres podwykonawcy oraz wyszczególnienie części powierzonej), 3.3. Lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku naleŝenia przez Wykonawcę do grupy kapitałowej. 4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: 4.1. Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złoŝonych w ofercie dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia". Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego. Strona 4 z 55

5 X 4.2. Niespełnienie któregokolwiek warunku będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty Dokumenty mogą być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem JeŜeli wraz z ofertą Wykonawca nie złoŝy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub złoŝy dokumenty zawierające błędy, lub nie złoŝy stosownych pełnomocnictw, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany sprzęt i materiały spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, w Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych (załączniki nr w częściach, na które Wykonawca składa ofertę), Wykonawca zobowiązany jest podać odpowiednio: nazwę (producenta), model, typ oraz parametry oferowanego wyrobu. Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty dokumentów producenta, kart katalogowych i innej dokumentacji potwierdzającej spełnianie wymagań (dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone, potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę). INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego porozumiewania się oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń, za wyjątkiem drogi elektronicznej. 2. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres Zamawiającego, wskazany w rozdziale I niniejszej specyfikacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na własnej stronie internetowej Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, to znaczy od 7 00 do w dni robocze od poniedziałku do piątku. 6. Pracownikiem Zamawiającego, upowaŝnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: - w sprawach merytorycznych kpt. Robert FIJOŁEK tel , - w sprawach proceduralnych p. Aleksandra PIERNIKOWSKA tel XI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający odstępuje od Ŝądania wadium w niniejszym postępowaniu. XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 2. Ofertę naleŝy złoŝyć w terminie i miejscu określonym w rozdziale XIV, na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Do oferty naleŝy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IX niniejszej SIWZ. 3. Ofertę naleŝy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze, przy uŝyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla Strona 5 z 55

6 formy organizacyjnej Wykonawcy. 5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osoby określone w pkt 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane. 6. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem lub czytelnym podpisem osób określonych w pkt Oferta musi być złoŝona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę (opakowanie) naleŝy opatrzyć: 7.1. Napisem Oferta i tytułem lub oznaczeniem postępowania, który będzie dostatecznie wyróŝniał ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i jednoznacznie wskazywał, do jakiego postępowania została oferta złoŝona; 7.2. Nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci); 7.3. Napisem Nie otwierać przed dniem (wpisać datę określoną w części XIV pkt 5 SIWZ). Oferty nieopakowane i nieoznaczone w/w sposób nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy moŝe uniemoŝliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Za złoŝenie oferty w miejscu i terminie określonym w pkt 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania i zabezpieczenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który na własne ryzyko i własną odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za nieterminowe złoŝenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił Ŝadnej odpowiedzialności. 2. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr Toruń ul. Okólna 37 w Kancelarii Jawnej w bud. nr 97 pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do lub przesłać pocztą. 3. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie dotyczy to równieŝ ofert złoŝonych inaczej niŝ osobiście. 4. Oferty złoŝone po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom, bez ich otwierania. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu r. o godzinie UWAGA: na terenie JW 4620 obowiązuje system przepustek wydawanych kaŝdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złoŝyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę zarejestrowania oferty w Kancelarii Jawnej. XV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy. 2. Cena oferty winna zostać obliczona jako suma iloczynów ilości i cen jednostkowych brutto oferowanych materiałów. 3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z dostawą materiałów, w tym pakowania, ubezpieczenia, dokumentacji, transportu (załadunku i rozładunku), gwarancji itp. Tak określona cena stanowić będzie podstawę oceny i porównania ofert (w kaŝdej części). 4. PowyŜsza cena jest ceną brutto i naleŝy uwzględnić w niej podatek od towarów i usług VAT. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy), jak określono w druku oferty. 5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. JeŜeli w postępowaniu wpłynie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym Strona 6 z 55

7 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy. XVI INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Po stwierdzeniu waŝności złoŝonej oferty jedynym kryterium wyboru jest jej cena (odrębnie dla kaŝdej części). 2. Za kryterium cenowe X (cena brutto) przyznane będą punkty od 1 do 100 wg zasady: C n X = C b x 100 gdzie: C n najniŝsza zaoferowana cena; C b cena badana; 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów (odrębnie w kaŝdej części). XVIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. 2. Wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia naleŝytego wykonania umowy. XX ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. XXI PODWYKONAWCY 1. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W ofercie naleŝy podać nazwę i adres Podwykonawcy oraz wyszczególnienie części powierzonej. 2. Brak informacji, o której mowa w pkt 1, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoŝy ofertę. XXII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. XXIII WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIV MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXV ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA 1. Termin płatności faktury do 30 dni od daty wpływu faktury do Kancelarii Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany zawartej umowy w zakresie: Strona 7 z 55

8 2.1. zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy (jeśli Wykonawca wskaŝe podwykonawcę), pod warunkiem, Ŝe Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie powoływał się na potencjał tego podwykonawcy. W przypadku powołania się na potencjał tego podwykonawcy, kolejny podwykonawca musi przedłoŝyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w zakresie wymaganym od Wykonawcy, pod rygorem nie wyraŝenia przez Zamawiającego zgody na zmianę podwykonawcy, 2.2. zmiany oferowanych wyrobów (sprzętu, materiałów) na wyroby o parametrach lepszych niŝ oferowane (przy zachowaniu dotychczasowej ceny), jeŝeli w trakcie realizacji umowy oferowane wyroby zostały wycofane z rynku lub zastąpione nowszą technologią. 3. PowyŜsze zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. XXVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania lub jej zaniechania, do której Zamawiający jest obowiązany na jej podstawie. 2. Odwołanie naleŝy wnieść na zasadach określonych w art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. Strona 8 z 55

9 pieczęć firmowa Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę akumulatorów, sprzętu informatycznego oraz sprzętu topograficznego firma z siedzibą (adres, kod, miejscowość) NIP tel. REGON fax. oferuje wykonanie dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia, w cenie podanej poniŝej, obliczonej wg zasad opisanych w SIWZ: Część I akumulatory zgodne z załącznikiem nr 2.1 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość 1. Akumulator do radiotelefonu Motorola GP 340 szt. 300 cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Część II akumulatory do radiostacji R-3501 zgodne z załącznikiem nr 2.2 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość 1. Akumulator NiCd 3571/1 do radiostacji R-3501 szt. 130 cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Strona 9 z 55

10 Część III akumulatory do Motorola P-200 zgodne z załącznikiem nr 2.3 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość 1. Akumulator NiMH 9,6 V 1800 mah do Motorola P-200 szt. 200 cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Część IV akumulatorki, ładowarki zgodne z załącznikiem nr 2.4 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość Akumulator AAA (LR03) NiMH min. 1000mAh Akumulator AA (LR06) NiMH min. 2000mAh szt. 150 szt Akumulator R14 NiMH min. 2450mAh szt. 10 cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) 4. Akumulator R20 NiMH min. 8000mAh szt Uniwersalna ładowarka do akumulatorów szt. 40 RAZEM (poz. 1 5): Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Część V akumulatory do YAESU VX-500 zgodne z załącznikiem nr 2.5 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość 1. Akumulator FNB29 NiMH 7,2 V 1800 mah do YAESU VX-500 szt. 70 cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Strona 10 z 55

11 Część VI akumulatory do R-107 zgodne z załącznikiem nr 2.6 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) 1. Akumulator zasadowy 2KM20SP do R-107 szt. 120 Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Część VII akumulatory zgodne z załącznikiem nr 2.7 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość 1. Akumulator ołowiowo rozruchowy 12 V, 60 Ah szt Akumulator kwasowy 6SE-165 szt. 4 cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) 3. Akumulator zasadowy 2NKN-24 szt Akumulator ołowiowo rozruchowy 12 V, 110 Ah szt Akumulator 6F22 9 V 300mAh szt. 80 RAZEM (poz. 1 5): Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Część VIII listwy zabezpieczające zgodne z załącznikiem 2.8 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) Listwa zabezpieczająca 230V, 5 gniazd, dł. 5 metrów Listwa zabezpieczająca 230V, 5 gniazd, dł. 3 metry szt. 100 szt. 100 RAZEM (poz. 1 2): Cena oferty: zł brutto Strona 11 z 55

12 (słownie:... zł) Stawka VAT % Część IX sprzęt sieciowy zgodny z załącznikiem nr 2.9 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) Kabel sieciowy UTP Linka kat. 5e 305 m, kolor kość słoniowa - EP 305B Kabel sieciowy UTP Linka kat. 5e 305 m, kolor czerwony - EP 355B Kabel sieciowy UTP Linka kat. 5e 305 m, kolor niebieski - EP 356B Kabel sieciowy UTP Linka kat. 5e 305 m, kolor zielony - EP 357B Kabel sieciowy UTP Linka kat. 5e 305 m, kolor Ŝółty - EP 358B Kabel sieciowy UTP Linka kat. 5e 305 m, kolor czarny - EP 359B Kabel UTP Linka kat. 5e Ŝelowany (bęben 305 m) szt. 20 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt Szafa RACK 19 /wisząca 9U/600 (komplet) kpl Wentylator podwójny dachowy do szaf typu RACK 230V AC/450mm x 180mm szt Listwa zasilająca 19 PDU RACK szt Wtyk RJ 45 opakowanie 100 szt. op Patchcord 100 cm kat. 6 czerwony szt Patchcord 100 cm kat. 6 niebieski szt Patchcord 80 lub 100 cm kat. 5e szary szt Gniazda RJ 45 do sieci informatycznych i telefonicznych kat. 6 2xRJ45 natynkowe Profesjonalna zaciskarka do kabli RJ-45, RJ-12, RJ-11 szt. 100 szt Ściągacz izolacji regulowany i obcinarka szt Osłonka wtyku RJ-45 opakowanie 100 szt. op Switch 8 portów. Typ TL-SF 1008D szt. 20 Strona 12 z 55

13 20. Switch zarządzalny wieloportowy szt Konwerter światłowodowy MM/SC na Ethernet Konwerter światłowodowy MM/ST na Ethernet Router WI-FI z szyfrowaniem i filtrami dostępu Dysk sieciowy NAS (z dwoma dyskami i obsługą RAID) szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt Modem DSL/Ethernet szt Modem DSL/ Ethernet (4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą) Modem DSL/ Ethernet (1-portowy modem G.SHDSL) szt. 2 szt Switch 5 portów. Typ TL-SF 1005D szt Elementowy zestaw narzędzi sieciowych. Typ 4WORLD, Model Router bezprzewodowy. Typ N600 TL- WDR3600 kpl. 10 szt. 2 RAZEM (poz. 1 30): Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Część X sprzęt informatyczny zgodny z załącznikiem nr 2.10 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) 1. Pamięć przenośna typu flash 8 GB szt Pamięć przenośna typu flash 16 GB szt Pamięć przenośna typu flash 32 GB szt Dysk HDD 1TB SATA 3,5'' szt Dysk Zewnętrzny USB 1TB 2,5 '' szt. 20 Strona 13 z 55

14 6. Płyty DVD-R do nadruku szt Płyty DVD-RW szt Płyty CD-R 700 MB szt Kabel USB 2.0 A-A M/F min. 1,8 m szt Kabel USB 3.0 A-A M/F min. 1,8 m szt Kabel USB 2.0 A-A M/F min. 3,0 m szt Kabel USB 2.0 A-B M/M min. 1,8 m szt Kabel USB 2.0 A-B M/M min. 3,0 m szt Mysz komputerowa optyczna USB szt Bateria do laptopa DELL D830M szt Futerał WD Nomad do dysków zewnętrznych My Paszport Karta pamięci microsdhc 32GB Class 10 + Adapter SD szt. 20 kpl. 5 RAZEM (poz. 1 17): Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Część XI akcesoria do sprzętu zgodne z załącznikiem 2.11 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) 1. Podajnik dokumentów DF 624 Konica Minolta szt Lampa do rzutnika EPSON EMP-S3 szt. 3 RAZEM (poz. 1 2): Cena oferty: zł brutto Strona 14 z 55

15 (słownie:... zł) Stawka VAT % Część XII sprzęt topograficzny zgodne z załącznikiem nr 2.12 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość 1. Drogomierz elektroniczny z pokrowcem kpl Szkicownik geodezyjny szt. 15 cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) 3. Kamizelka odblaskowa z napisem GEODETA szt Latarka szt Bateria specjalna 4R25 6V szt. 8 RAZEM (poz. 1 5): Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Część XIII tonery do drukarek laserowych zgodne z załącznikiem nr 2.13 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość Toner czarny TK-590K do drukarki KYOCERA FS-52500DN Toner cyan TK-590C do drukarki KYOCERA FS-52500DN Toner yellow TK-590Y do drukarki KYOCERA FS-52500DN Toner magenta TK-590M do drukarki KYOCERA FS-52500DN szt. 20 szt. 10 szt. 10 szt. 10 cena jednostkowa brutto RAZEM (poz. 1 4): wartość brutto (ilość x cena) Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Strona 15 z 55

16 Oświadczamy, Ŝe: 1. Spełniamy wymagania zawarte w SIWZ. 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń. 3. Zamówienie wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. jednorazową dostawą: do dnia r. (części I-VII) / do dnia r. (części VIII-XIII). 4. Zapoznaliśmy się oraz uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i zostały one uwzględnione w kalkulacji ceny oferty. 5. Zapoznaliśmy się z projektem umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), zawartymi w nim postanowieniami i akceptujemy je. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 7. Zaoferowany sprzęt i materiały spełniają wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8. Usługę zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców. (W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, w załączeniu naleŝy podać nazwę i adres podwykonawcy oraz wyszczególnienie części powierzonej). 9. Nasza firma nie naleŝy do grupy kapitałowej (W przypadku naleŝenia do grupy kapitałowej naleŝy podać listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) miejscowość data Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 16 z 55

17 Załącznik nr 2.1 do SIWZ pieczęć firmowa WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE Część I dostawa akumulatorów do GP-340 lp. 1 przedmiot zamówienia Akumulator do radiotelefonu Motorola GP 340 parametry wymagane Akumulator do radiotelefonów Motorola GP320/340/360/380. Wymiary:120x65x22, waga: 1900 g. Pojemność min mah. Rok produkcji 2012/2013. Gwarancja min. 12 miesięcy. nazwa, model, typ sprzętu / materiałów, kod produktu parametry oferowane miejscowość data Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 17 z 55

18 Załącznik nr 2.2 do SIWZ pieczęć firmowa WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE Część II dostawa akumulatorów do R-3501 lp. 1 przedmiot zamówienia Akumulator NiCd 3571/1 do radiostacji R-3501 parametry wymagane Akumulator do radiostacji doręcznej Pojemność akumulatora min mah. Powinien zapewnić pracę urządzenia do 12 godzin, przy stosunku nad-odb-nasłuch 1:1:8. Rok produkcji 2012/2013. Gwarancja min. 12 miesięcy. nazwa, model, typ sprzętu / materiałów, kod produktu parametry oferowane miejscowość data Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 18 z 55

19 Załącznik nr 2.3 do SIWZ pieczęć firmowa WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE Część III dostawa akumulatorów do Motorola P-200 lp. 1 przedmiot zamówienia Akumulator NiMH 9,6 V 1800 mah do Motorola P-200 parametry wymagane Wymiary: 83,7x66,2x34,4 mm. Waga 301 g. Zastępuje akumulatory: NTN4584, NTN5447A, NTN5521A, NTN5531. Stosowany w radiotelefonach Motorola: HT600, HT800, MT1000, MTX800, MTX900, P200, P210. Rok produkcji 2012/2013. Gwarancja min. 12 miesięcy. nazwa, model, typ sprzętu / materiałów, kod produktu parametry oferowane miejscowość data Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 19 z 55

20 Załącznik nr 2.4 do SIWZ pieczęć firmowa WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE Część IV dostawa akumulatorów i ładowarek lp. przedmiot zamówienia parametry wymagane nazwa, model, typ sprzętu / materiałów, kod produktu parametry oferowane 1 Akumulator AAA (LR03) NiMH min. 1000mAh Akumulator AAA (LR03) NiMH. Pojemność min mah. Rok produkcji 2012/2013. Gwarancja min. 12 miesięcy. 2 Akumulator AA (LR06) NiMH min. 2000mAh Akumulator AA (LR06) NiMH. Pojemność min mah. Wymiary akumulatora: Ø14.5x50.5 mm. Waga 31 g. Rok produkcji 2012/2013. Gwarancja min. 12 miesięcy. 3 Akumulator R14 NiMH min. 2450mAh Akumulator R14 NiMH. Pojemność min mah. Wymiary: 26.2x50.0 mm. Waga 66 g. Rok produkcji 2012/2013. Gwarancja min. 12 miesięcy. 4 Akumulator R20 NiMH min. 8000mAh Akumulator R20 NiMH. Pojemność min mah. Wymiary: Ø34.2x61.5 mm. Waga 137 g. Rok produkcji 2012/2013. Gwarancja min. 12 miesięcy. Strona 20 z 55

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN Dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 15/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługa serwisowa i wsparcie

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy.

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Powiat Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo