SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW wz. ppłk Zbigniew KUCHARSKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA AKUMULATORÓW, SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ SPRZĘTU TOPOGRAFICZNEGO Numer CPV: Tonery do drukarek laserowych Urządzenia komputerowe Dyski magnetyczne Pamięci do przechowywania danych Akcesoria komputerowe Myszki komputerowe Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne Ładowarki do baterii Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne Elementy składowe sieci Sprzęt topograficzny Załączniki: Nr 1 Formularz ofertowy. Nr Wymagania eksploatacyjno-techniczne. Nr 3 Projekt umowy. Nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy. Strona 1 z 55

2 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami prawnymi. 2. Zamawiający jest jednostką budŝetową i nie jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 3. Ilekroć w treści występuje słowo Ustawa, Zamawiający przywołuje ustawę Prawo zamówień publicznych. 4. Ilekroć w treści występuje słowo SIWZ Zamawiający przywołuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. I II NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4620 UL. OKÓLNA 37, TORUŃ faks , tel strona internetowa: NIP: ; REGON: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa akumulatorów, sprzętu informatycznego oraz sprzętu topograficznego, z podziałem na 13 zadań częściowych, wyszczególnionych w załącznikach nr do niniejszej specyfikacji. 2. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i słuŝy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe, wydajnościowe, ergonomiczne i eksploatacyjne, jakie musi spełniać oferowany sprzęt oraz wymagane warunki realizacji zamówienia. JeŜeli Wykonawca zaoferuje sprzęt lub materiały równowaŝne, cięŝar wykazania równowaŝności leŝy po stronie Wykonawcy. 3. Dostarczany sprzęt i materiały muszą być nowe (rok produkcji 2012/2013), nieuŝywane, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na dostarczany sprzęt i materiały będące przedmiotem zamówienia na okres i na warunkach określonych w załącznikach nr oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Domyślnie podmiotem odpowiedzialnym za naprawy gwarancyjne jest wybrany w przetargu Wykonawca. W przypadku, gdy za naprawy gwarancyjne będzie odpowiedzialny producent lub dystrybutor sprzętu, Zamawiający Ŝąda załączenia do dostawy gwarancji producenta. 5. JeŜeli Zamawiający zaznaczył w specyfikacji, iŝ dany sprzęt lub materiały ma współpracować lub być integralną częścią sprzętu juŝ posiadanego przez Zamawiającego, wymaga się, aby zaoferowany sprzęt był w pełni zgodny, kompatybilny i prawidłowo współpracował ze wskazanym sprzętem. 6. Materiały, o których mowa w pkt 1, dostarczone będą jednorazowo do magazynów 12 WOG w Toruniu ul. Okólna 37, w terminach określonych w pkt VII niniejszej SIWZ. 7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy sprzęt i materiały na własny koszt i ryzyko, ponosząc takŝe koszty załadunku, rozładunku, opakowania i zabezpieczenia podczas transportu oraz ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego opakowania dostarczanych towarów oraz do ich zabezpieczenia na czas transportu, aby wydać je Zamawiającemu w naleŝytym stanie. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę materiałów do miejsca przeznaczenia (braki i wady powstałe w czasie transportu). 8. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w miejscu dostawy. UpowaŜniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność materiałów z umową (złoŝonym zamówieniem). Przedmiot zamówienia będzie uznany za dostarczony, jeŝeli Wykonawca skutecznie Strona 2 z 55

3 przekaŝe go odbiorcy tj. na podstawie protokołu przyjęcia przekazania podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 9. Spełnienie wymagań określonych za pomocą: nr katalogowych, nr rysunków, warunków technicznych, norm, przepisów, Wykonawca winien potwierdzić odpowiednimi dokumentami producenta lub wystawionymi przez instytucje do tego uprawnione (ew. deklaracją zgodności spełniającą wymagania normy PN-EN ISO ). IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA V Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części: Części od I do VII akumulatory, ładowarki, Część VIII wyroby elektryczne (listwy zabezpieczające), Część IX sprzęt sieciowy, Część X sprzęt informatyczny, Część XI akcesoria do sprzętu, Część XII sprzęt topograficzny, Część XIII tonery do drukarek laserowych. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67, UST. 1, PKT. 6 I 7 LUB ART. 134, UST. 6, PKT 3 I 4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VI OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: - części od I do VII dostawa w terminie do r., - części od VIII do XIII dostawa w terminie do r. VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Posiadają wiedzę i doświadczenie Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Spełnienie warunków ocenione zostanie na podstawie złoŝonego oświadczenia (wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ). 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŝdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 2 musi spełniać kaŝdy z Wykonawców samodzielnie. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (określające w szczególności: zakres i sposób Strona 3 z 55

4 wykorzystania zasobów, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem, zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia). 5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w pkt Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (z zastosowaniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy). IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, śe OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty naleŝy załączyć: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, wg wzoru określonego w zał. nr 4 do SIWZ JeŜeli Wykonawca polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Ustawy) w formie kopii dokumentów tych podmiotów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty oraz przedłoŝy wykaz tych podmiotów. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy naleŝy złoŝyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wg wzoru określonego w załącznik nr 5 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt Pozostałe dokumenty: 3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, zobowiązani oni są do dostarczenia dokumentu upowaŝniającego wybranego pełnomocnika do ich reprezentowania zgodnie z art. 23 ustawy, określając zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom jeŝeli dotyczy (naleŝy podać nazwę i adres podwykonawcy oraz wyszczególnienie części powierzonej), 3.3. Lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku naleŝenia przez Wykonawcę do grupy kapitałowej. 4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: 4.1. Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złoŝonych w ofercie dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia". Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego. Strona 4 z 55

5 X 4.2. Niespełnienie któregokolwiek warunku będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty Dokumenty mogą być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem JeŜeli wraz z ofertą Wykonawca nie złoŝy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub złoŝy dokumenty zawierające błędy, lub nie złoŝy stosownych pełnomocnictw, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany sprzęt i materiały spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, w Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych (załączniki nr w częściach, na które Wykonawca składa ofertę), Wykonawca zobowiązany jest podać odpowiednio: nazwę (producenta), model, typ oraz parametry oferowanego wyrobu. Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty dokumentów producenta, kart katalogowych i innej dokumentacji potwierdzającej spełnianie wymagań (dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone, potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę). INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego porozumiewania się oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń, za wyjątkiem drogi elektronicznej. 2. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres Zamawiającego, wskazany w rozdziale I niniejszej specyfikacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na własnej stronie internetowej Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, to znaczy od 7 00 do w dni robocze od poniedziałku do piątku. 6. Pracownikiem Zamawiającego, upowaŝnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: - w sprawach merytorycznych kpt. Robert FIJOŁEK tel , - w sprawach proceduralnych p. Aleksandra PIERNIKOWSKA tel XI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający odstępuje od Ŝądania wadium w niniejszym postępowaniu. XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 2. Ofertę naleŝy złoŝyć w terminie i miejscu określonym w rozdziale XIV, na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Do oferty naleŝy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IX niniejszej SIWZ. 3. Ofertę naleŝy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze, przy uŝyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla Strona 5 z 55

6 formy organizacyjnej Wykonawcy. 5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osoby określone w pkt 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane. 6. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem lub czytelnym podpisem osób określonych w pkt Oferta musi być złoŝona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę (opakowanie) naleŝy opatrzyć: 7.1. Napisem Oferta i tytułem lub oznaczeniem postępowania, który będzie dostatecznie wyróŝniał ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i jednoznacznie wskazywał, do jakiego postępowania została oferta złoŝona; 7.2. Nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci); 7.3. Napisem Nie otwierać przed dniem (wpisać datę określoną w części XIV pkt 5 SIWZ). Oferty nieopakowane i nieoznaczone w/w sposób nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy moŝe uniemoŝliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Za złoŝenie oferty w miejscu i terminie określonym w pkt 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania i zabezpieczenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który na własne ryzyko i własną odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za nieterminowe złoŝenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił Ŝadnej odpowiedzialności. 2. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr Toruń ul. Okólna 37 w Kancelarii Jawnej w bud. nr 97 pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do lub przesłać pocztą. 3. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie dotyczy to równieŝ ofert złoŝonych inaczej niŝ osobiście. 4. Oferty złoŝone po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom, bez ich otwierania. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu r. o godzinie UWAGA: na terenie JW 4620 obowiązuje system przepustek wydawanych kaŝdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złoŝyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę zarejestrowania oferty w Kancelarii Jawnej. XV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy. 2. Cena oferty winna zostać obliczona jako suma iloczynów ilości i cen jednostkowych brutto oferowanych materiałów. 3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z dostawą materiałów, w tym pakowania, ubezpieczenia, dokumentacji, transportu (załadunku i rozładunku), gwarancji itp. Tak określona cena stanowić będzie podstawę oceny i porównania ofert (w kaŝdej części). 4. PowyŜsza cena jest ceną brutto i naleŝy uwzględnić w niej podatek od towarów i usług VAT. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy), jak określono w druku oferty. 5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. JeŜeli w postępowaniu wpłynie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym Strona 6 z 55

7 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy. XVI INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Po stwierdzeniu waŝności złoŝonej oferty jedynym kryterium wyboru jest jej cena (odrębnie dla kaŝdej części). 2. Za kryterium cenowe X (cena brutto) przyznane będą punkty od 1 do 100 wg zasady: C n X = C b x 100 gdzie: C n najniŝsza zaoferowana cena; C b cena badana; 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów (odrębnie w kaŝdej części). XVIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. 2. Wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia naleŝytego wykonania umowy. XX ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. XXI PODWYKONAWCY 1. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W ofercie naleŝy podać nazwę i adres Podwykonawcy oraz wyszczególnienie części powierzonej. 2. Brak informacji, o której mowa w pkt 1, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoŝy ofertę. XXII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. XXIII WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIV MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXV ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA 1. Termin płatności faktury do 30 dni od daty wpływu faktury do Kancelarii Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany zawartej umowy w zakresie: Strona 7 z 55

8 2.1. zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy (jeśli Wykonawca wskaŝe podwykonawcę), pod warunkiem, Ŝe Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie powoływał się na potencjał tego podwykonawcy. W przypadku powołania się na potencjał tego podwykonawcy, kolejny podwykonawca musi przedłoŝyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w zakresie wymaganym od Wykonawcy, pod rygorem nie wyraŝenia przez Zamawiającego zgody na zmianę podwykonawcy, 2.2. zmiany oferowanych wyrobów (sprzętu, materiałów) na wyroby o parametrach lepszych niŝ oferowane (przy zachowaniu dotychczasowej ceny), jeŝeli w trakcie realizacji umowy oferowane wyroby zostały wycofane z rynku lub zastąpione nowszą technologią. 3. PowyŜsze zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. XXVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania lub jej zaniechania, do której Zamawiający jest obowiązany na jej podstawie. 2. Odwołanie naleŝy wnieść na zasadach określonych w art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. Strona 8 z 55

9 pieczęć firmowa Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę akumulatorów, sprzętu informatycznego oraz sprzętu topograficznego firma z siedzibą (adres, kod, miejscowość) NIP tel. REGON fax. oferuje wykonanie dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia, w cenie podanej poniŝej, obliczonej wg zasad opisanych w SIWZ: Część I akumulatory zgodne z załącznikiem nr 2.1 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość 1. Akumulator do radiotelefonu Motorola GP 340 szt. 300 cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Część II akumulatory do radiostacji R-3501 zgodne z załącznikiem nr 2.2 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość 1. Akumulator NiCd 3571/1 do radiostacji R-3501 szt. 130 cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Strona 9 z 55

10 Część III akumulatory do Motorola P-200 zgodne z załącznikiem nr 2.3 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość 1. Akumulator NiMH 9,6 V 1800 mah do Motorola P-200 szt. 200 cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Część IV akumulatorki, ładowarki zgodne z załącznikiem nr 2.4 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość Akumulator AAA (LR03) NiMH min. 1000mAh Akumulator AA (LR06) NiMH min. 2000mAh szt. 150 szt Akumulator R14 NiMH min. 2450mAh szt. 10 cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) 4. Akumulator R20 NiMH min. 8000mAh szt Uniwersalna ładowarka do akumulatorów szt. 40 RAZEM (poz. 1 5): Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Część V akumulatory do YAESU VX-500 zgodne z załącznikiem nr 2.5 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość 1. Akumulator FNB29 NiMH 7,2 V 1800 mah do YAESU VX-500 szt. 70 cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Strona 10 z 55

11 Część VI akumulatory do R-107 zgodne z załącznikiem nr 2.6 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) 1. Akumulator zasadowy 2KM20SP do R-107 szt. 120 Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Część VII akumulatory zgodne z załącznikiem nr 2.7 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość 1. Akumulator ołowiowo rozruchowy 12 V, 60 Ah szt Akumulator kwasowy 6SE-165 szt. 4 cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) 3. Akumulator zasadowy 2NKN-24 szt Akumulator ołowiowo rozruchowy 12 V, 110 Ah szt Akumulator 6F22 9 V 300mAh szt. 80 RAZEM (poz. 1 5): Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Część VIII listwy zabezpieczające zgodne z załącznikiem 2.8 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) Listwa zabezpieczająca 230V, 5 gniazd, dł. 5 metrów Listwa zabezpieczająca 230V, 5 gniazd, dł. 3 metry szt. 100 szt. 100 RAZEM (poz. 1 2): Cena oferty: zł brutto Strona 11 z 55

12 (słownie:... zł) Stawka VAT % Część IX sprzęt sieciowy zgodny z załącznikiem nr 2.9 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) Kabel sieciowy UTP Linka kat. 5e 305 m, kolor kość słoniowa - EP 305B Kabel sieciowy UTP Linka kat. 5e 305 m, kolor czerwony - EP 355B Kabel sieciowy UTP Linka kat. 5e 305 m, kolor niebieski - EP 356B Kabel sieciowy UTP Linka kat. 5e 305 m, kolor zielony - EP 357B Kabel sieciowy UTP Linka kat. 5e 305 m, kolor Ŝółty - EP 358B Kabel sieciowy UTP Linka kat. 5e 305 m, kolor czarny - EP 359B Kabel UTP Linka kat. 5e Ŝelowany (bęben 305 m) szt. 20 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt Szafa RACK 19 /wisząca 9U/600 (komplet) kpl Wentylator podwójny dachowy do szaf typu RACK 230V AC/450mm x 180mm szt Listwa zasilająca 19 PDU RACK szt Wtyk RJ 45 opakowanie 100 szt. op Patchcord 100 cm kat. 6 czerwony szt Patchcord 100 cm kat. 6 niebieski szt Patchcord 80 lub 100 cm kat. 5e szary szt Gniazda RJ 45 do sieci informatycznych i telefonicznych kat. 6 2xRJ45 natynkowe Profesjonalna zaciskarka do kabli RJ-45, RJ-12, RJ-11 szt. 100 szt Ściągacz izolacji regulowany i obcinarka szt Osłonka wtyku RJ-45 opakowanie 100 szt. op Switch 8 portów. Typ TL-SF 1008D szt. 20 Strona 12 z 55

13 20. Switch zarządzalny wieloportowy szt Konwerter światłowodowy MM/SC na Ethernet Konwerter światłowodowy MM/ST na Ethernet Router WI-FI z szyfrowaniem i filtrami dostępu Dysk sieciowy NAS (z dwoma dyskami i obsługą RAID) szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt Modem DSL/Ethernet szt Modem DSL/ Ethernet (4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą) Modem DSL/ Ethernet (1-portowy modem G.SHDSL) szt. 2 szt Switch 5 portów. Typ TL-SF 1005D szt Elementowy zestaw narzędzi sieciowych. Typ 4WORLD, Model Router bezprzewodowy. Typ N600 TL- WDR3600 kpl. 10 szt. 2 RAZEM (poz. 1 30): Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Część X sprzęt informatyczny zgodny z załącznikiem nr 2.10 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) 1. Pamięć przenośna typu flash 8 GB szt Pamięć przenośna typu flash 16 GB szt Pamięć przenośna typu flash 32 GB szt Dysk HDD 1TB SATA 3,5'' szt Dysk Zewnętrzny USB 1TB 2,5 '' szt. 20 Strona 13 z 55

14 6. Płyty DVD-R do nadruku szt Płyty DVD-RW szt Płyty CD-R 700 MB szt Kabel USB 2.0 A-A M/F min. 1,8 m szt Kabel USB 3.0 A-A M/F min. 1,8 m szt Kabel USB 2.0 A-A M/F min. 3,0 m szt Kabel USB 2.0 A-B M/M min. 1,8 m szt Kabel USB 2.0 A-B M/M min. 3,0 m szt Mysz komputerowa optyczna USB szt Bateria do laptopa DELL D830M szt Futerał WD Nomad do dysków zewnętrznych My Paszport Karta pamięci microsdhc 32GB Class 10 + Adapter SD szt. 20 kpl. 5 RAZEM (poz. 1 17): Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Część XI akcesoria do sprzętu zgodne z załącznikiem 2.11 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) 1. Podajnik dokumentów DF 624 Konica Minolta szt Lampa do rzutnika EPSON EMP-S3 szt. 3 RAZEM (poz. 1 2): Cena oferty: zł brutto Strona 14 z 55

15 (słownie:... zł) Stawka VAT % Część XII sprzęt topograficzny zgodne z załącznikiem nr 2.12 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość 1. Drogomierz elektroniczny z pokrowcem kpl Szkicownik geodezyjny szt. 15 cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) 3. Kamizelka odblaskowa z napisem GEODETA szt Latarka szt Bateria specjalna 4R25 6V szt. 8 RAZEM (poz. 1 5): Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Część XIII tonery do drukarek laserowych zgodne z załącznikiem nr 2.13 lp. przedmiot zamówienia jm. ilość Toner czarny TK-590K do drukarki KYOCERA FS-52500DN Toner cyan TK-590C do drukarki KYOCERA FS-52500DN Toner yellow TK-590Y do drukarki KYOCERA FS-52500DN Toner magenta TK-590M do drukarki KYOCERA FS-52500DN szt. 20 szt. 10 szt. 10 szt. 10 cena jednostkowa brutto RAZEM (poz. 1 4): wartość brutto (ilość x cena) Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Strona 15 z 55

16 Oświadczamy, Ŝe: 1. Spełniamy wymagania zawarte w SIWZ. 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń. 3. Zamówienie wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. jednorazową dostawą: do dnia r. (części I-VII) / do dnia r. (części VIII-XIII). 4. Zapoznaliśmy się oraz uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i zostały one uwzględnione w kalkulacji ceny oferty. 5. Zapoznaliśmy się z projektem umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), zawartymi w nim postanowieniami i akceptujemy je. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 7. Zaoferowany sprzęt i materiały spełniają wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8. Usługę zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców. (W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, w załączeniu naleŝy podać nazwę i adres podwykonawcy oraz wyszczególnienie części powierzonej). 9. Nasza firma nie naleŝy do grupy kapitałowej (W przypadku naleŝenia do grupy kapitałowej naleŝy podać listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) miejscowość data Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 16 z 55

17 Załącznik nr 2.1 do SIWZ pieczęć firmowa WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE Część I dostawa akumulatorów do GP-340 lp. 1 przedmiot zamówienia Akumulator do radiotelefonu Motorola GP 340 parametry wymagane Akumulator do radiotelefonów Motorola GP320/340/360/380. Wymiary:120x65x22, waga: 1900 g. Pojemność min mah. Rok produkcji 2012/2013. Gwarancja min. 12 miesięcy. nazwa, model, typ sprzętu / materiałów, kod produktu parametry oferowane miejscowość data Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 17 z 55

18 Załącznik nr 2.2 do SIWZ pieczęć firmowa WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE Część II dostawa akumulatorów do R-3501 lp. 1 przedmiot zamówienia Akumulator NiCd 3571/1 do radiostacji R-3501 parametry wymagane Akumulator do radiostacji doręcznej Pojemność akumulatora min mah. Powinien zapewnić pracę urządzenia do 12 godzin, przy stosunku nad-odb-nasłuch 1:1:8. Rok produkcji 2012/2013. Gwarancja min. 12 miesięcy. nazwa, model, typ sprzętu / materiałów, kod produktu parametry oferowane miejscowość data Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 18 z 55

19 Załącznik nr 2.3 do SIWZ pieczęć firmowa WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE Część III dostawa akumulatorów do Motorola P-200 lp. 1 przedmiot zamówienia Akumulator NiMH 9,6 V 1800 mah do Motorola P-200 parametry wymagane Wymiary: 83,7x66,2x34,4 mm. Waga 301 g. Zastępuje akumulatory: NTN4584, NTN5447A, NTN5521A, NTN5531. Stosowany w radiotelefonach Motorola: HT600, HT800, MT1000, MTX800, MTX900, P200, P210. Rok produkcji 2012/2013. Gwarancja min. 12 miesięcy. nazwa, model, typ sprzętu / materiałów, kod produktu parametry oferowane miejscowość data Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 19 z 55

20 Załącznik nr 2.4 do SIWZ pieczęć firmowa WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE Część IV dostawa akumulatorów i ładowarek lp. przedmiot zamówienia parametry wymagane nazwa, model, typ sprzętu / materiałów, kod produktu parametry oferowane 1 Akumulator AAA (LR03) NiMH min. 1000mAh Akumulator AAA (LR03) NiMH. Pojemność min mah. Rok produkcji 2012/2013. Gwarancja min. 12 miesięcy. 2 Akumulator AA (LR06) NiMH min. 2000mAh Akumulator AA (LR06) NiMH. Pojemność min mah. Wymiary akumulatora: Ø14.5x50.5 mm. Waga 31 g. Rok produkcji 2012/2013. Gwarancja min. 12 miesięcy. 3 Akumulator R14 NiMH min. 2450mAh Akumulator R14 NiMH. Pojemność min mah. Wymiary: 26.2x50.0 mm. Waga 66 g. Rok produkcji 2012/2013. Gwarancja min. 12 miesięcy. 4 Akumulator R20 NiMH min. 8000mAh Akumulator R20 NiMH. Pojemność min mah. Wymiary: Ø34.2x61.5 mm. Waga 137 g. Rok produkcji 2012/2013. Gwarancja min. 12 miesięcy. Strona 20 z 55

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW 4620.. wz. mjr Wojciech ŁUKSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA AKUMULATORÓW, SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ SPRZĘTU TOPOGRAFICZNEGO Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Część 1 - netbooki Lp. Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. Parametry oferowane Producent,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Sosnowiec: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 239694-2008; data zamieszczenia: 29.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 8 portów RJ45 (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie - auto-mdi/mdix) Technologia Green Ethernet, oszczędność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

30237200-1 Akcesoria Komputerowe. 2 szt.

30237200-1 Akcesoria Komputerowe. 2 szt. Załącznik Nr 1 do SIWZ Lp. Opis przedmiotu zamówienia Kod CPV - Nazwa Ilość Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach Pracownia elektroniczna Dysk zewnętrzny:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto Załącznik Nr do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* O F E R TA Nazwa i siedziba Wykonawcy/ Wykonawców*......... NIP... REGON... Wykonawcy/Pełnomocnika* Wykonawcy/Pełnomocnika Tel.../fax... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

1. Skaner dokumentów (1 szt.)

1. Skaner dokumentów (1 szt.) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.341-16/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych Kody CPV: 30237200-1 (Akcesoria komputerowe); 30237100-0 (Części komputerów);

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Nr pisma 3/AM/EFS/2010 Płock, 9 września 2010 r. Zaproszenie Zapraszam do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016 TV PRZEMYSŁOWA > monitoring IP > routery > Model : - Producent : TP-LINK Prędkość transmisji do 300Mb/s zapewnia płynny przekaz danych wrażliwych na zakłócenia (np. transmisja wideo w jakości HD)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 1 sztuki drukarki atramentowej kolorowej dla Dziekanatu WIL Politechniki Krakowskiej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 1 sztuki drukarki atramentowej kolorowej dla Dziekanatu WIL Politechniki Krakowskiej. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/021/2008 Zadanie częściowe nr 1/1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 1 sztuki drukarki atramentowej kolorowej dla Dziekanatu WIL Politechniki - jakość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Tytuł Projektu Przedmiot zamówienia Ploter (wyposażenie Materiały, akcesoria do utworzenia sieci informatycznej w pracowni GP Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Informacje o Zamawiającym:

Informacje o Zamawiającym: Znak sprawy: 02/06/BB/EM Zapytanie ofertowe Zabrze, 10 wrzesień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń i oprogramowania niezbędnych do realizacji procesów biznesowych w ramach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Załącznik nr 3 do SIWZ. (pieczęć firmy) miejscowość, data... Data:... Nazwa wykonawcy... Siedziba wykonawcy:...

Kosztorys ofertowy. Załącznik nr 3 do SIWZ. (pieczęć firmy) miejscowość, data... Data:... Nazwa wykonawcy... Siedziba wykonawcy:... Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć firmy) miejscowość, data... Kosztorys ofertowy Data:... Nazwa wykonawcy...... Siedziba wykonawcy:...... Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja nasz znak: WG.042.4.2013.JT Żary, dnia 17 kwietnia 2013 r. wg rozdzielnika W związku z realizacją projektu Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej, Gmina Żary o statusie miejskim zaprasza

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n Zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej PLANET WNAP-7205 to zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy umożliwiający łatwe zwiększenie zasięgu i polepszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

Należy wskazać producenta i model oferowanego asortymentu oraz potwierdzić minimalne wymagania. Producent i model

Należy wskazać producenta i model oferowanego asortymentu oraz potwierdzić minimalne wymagania. Producent i model Załącznik nr 4 do SIWZ Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli. Podanie parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia służy Zamawiającemu w celach weryfikacyjnych. W przypadku określenia tak/nie, należy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Załącznik nr 2 do Regulaminu ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający -, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności doradztwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/52/2015 Wrocław, dnia 16 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Wieluń: dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu Numer ogłoszenia: 313997-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router/modem ADSL2+, standard N, 300Mb/s, gigabitowe porty Ethernet TD-W8970

Bezprzewodowy router/modem ADSL2+, standard N, 300Mb/s, gigabitowe porty Ethernet TD-W8970 Utworzono 02-07-2016 ROUTER TP LINK TD-W8970 Cena : 291,87 zł (netto) 359,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępność - 3 dni Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji Bezprzewodowy router/modem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 7/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Część nr 1 - dostawa elementów serwisowych potrzebnych do naprawy sprzętu (stacji roboczych i komputerów przenośnych)

Część nr 1 - dostawa elementów serwisowych potrzebnych do naprawy sprzętu (stacji roboczych i komputerów przenośnych) Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa akcesoriów komputerowych. Zamawiający wskazał typ akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273. Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania oraz tonerów dla MWP Numer ogłoszenia: 415118-2009; data zamieszczenia: 02.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Tabela 1 (Marcin Wolniewicz - Warszawa) Komputer przenośny.

Pakiet 1. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Tabela 1 (Marcin Wolniewicz - Warszawa) Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 Tabela 1 (Marcin Wolniewicz - Warszawa) Komputer przenośny 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i Strona 1 z 5 Poznań: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 komputerów przenośnych - laptopów wraz z torbami oraz 4 sztuk zestawów komputerowych wraz z monitorem i drukarką dla Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21, IX piętro tel. 12/623-74-80, fax 12/632-52-15, godziny otwarcia: pon. pt. 7.30 15.30 www.uppk.pl

KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21, IX piętro tel. 12/623-74-80, fax 12/632-52-15, godziny otwarcia: pon. pt. 7.30 15.30 www.uppk.pl URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21, IX piętro tel. 12/623-74-80, fax 12/632-52-15, godziny otwarcia: pon. pt. 7.30 15.30 www.uppk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin WYKONAWCY

Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin WYKONAWCY Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin sprawa: ZP-2401-3-17/13 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/11/2015 Wrocław, dnia 22 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/126 /04/2011 Katowice, 07.04.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul.

ZAPO/AZ/126 /04/2011 Katowice, 07.04.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul. ZAPO/AZ/126 /04/2011 Katowice, 07.04.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco: Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia I. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie Ul. Główna 6 18-210 Szepietowo zwkio@szepietowo.pl REGON 450094372

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

1. Skaner dokumentów (1 szt.)

1. Skaner dokumentów (1 szt.) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.341-20/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych Kody CPV: 30237200-1 (Akcesoria komputerowe); 30237100-0 (Części komputerów);

Bardziej szczegółowo

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G Współdzielenie szerokopasmowych połączeń 3G/3.5G Bezprzewodowy przenośny router szerokopasmowy PLANET WNRT-300G pozwala na stworzenie szybkiej

Bardziej szczegółowo

1. Karta do zarządzania sieciowego do UPSa APC Smart SUA2200RMI2U (1 szt.)

1. Karta do zarządzania sieciowego do UPSa APC Smart SUA2200RMI2U (1 szt.) Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.341-16/PW/12 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Kody CPV: 30237200-1 (akcesoria komputerowe); 30237280-5 (akcesoria zasilające); 32421000-0 (okablowanie sieciowe);

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 206 000 EURO.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 206 000 EURO. L.II.3421-3/2009 Janów Lubelski, 2009-04-15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA. W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 206 000 EURO. 1.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php? 1 z 6 2014-11-19 15:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?id=87 Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

monitorem 19 cali - 4 szt., l) monitor 19 cali - 16 szt., m) monitor 17 cali - 4 szt., n) mysz komputerowa PS2

monitorem 19 cali - 4 szt., l) monitor 19 cali - 16 szt., m) monitor 17 cali - 4 szt., n) mysz komputerowa PS2 Olsztyn: dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych do Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Numer ogłoszenia: 293660-2011; data zamieszczenia: 18.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZSLiT.224.1.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pod nazwą Dostawa sprzętu do rozbudowy, diagnostyki i naprawy urządzeń komputerowych dla Zespołu

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONANIA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA

OFERTA WYKONANIA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA Nazwa i adres firmy (wykonawcy) telefon, faks, e-mail (NIP, Regon) Załącznik nr 3 do BPM.ZZP. 7.6.05 OFERTA WYKONANIA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa Zamawiającego: IMPORT Anna Klimek REGON: 470873221 NIP: 731-103-22-82 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Jadwinin, dnia 05.08.2013 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Lukan EXPORT- Miejscowość

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo