.5" name="description"> .5">

!" # !" $ !%"&& ' !%" $( !"#$%"!& +,&-./$%-$0!.%$&#!0#-"1''( "1 "&23&!#4&-$53(6)-/%/7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!" # !" $ !%"&& ' !%" $( !"#$%"!& +,&-./$%-$0!.%$&#!0#-"1''( "1 "&23&!#4&-$53(6)-/%/7"

Transkrypt

1

2 !"#!" #!" $!%"&& '!%" $(!%"!%"'!%"!'!)" #&!)" *$!"#$%"!& '!#()*$" +,&-./$%-$0!.%$&#!0#-"1''( "1 "&23&!#4&-$53(6)-/%/7 8!9$"(#!&

3 !# 3$/*-/9--&$& "-/7.!(#$%"/7%-:&-:%/7% ";3(9:/$ <!&-&!"&-%%#-$= %/$%-$ $("!%/&"$,/-$!#$%.!9$&4.!)-/9-&>.5 >.5?()1!3!&C1.$.!!$ 3!%.$%/9- $/9 #4&-$5 (6)-/%/7 & >.5 (()1 D- >.5 1 $#-)#!&-$%-&3I3!#! 13!)-/910!J13) 2!!6*-/%?!!6 3&% )6! 9$.%! "!0%-/9%%-$3! -.9:/!!6!&!,/-3&%$9?"4(6-$0 -;!(.-$)$%-$#4&-$%-3(6)-/%$0!?<!K<!*$";)(6&< (#!&;& 3&-$#4&-$%-3(6)-/%$0!1 '!%/$ "&& "-/7<:/%-4&?!,&-./$5?&!4&-.!(#$%"4&K:.%/7 3$#&-9:/$0!& 3$/*-/9-?&3$<%-!%/7,/-,)$9$0!&#0%-#--% &(%/7"#!$,)!%/7&&/$%-!%:3!3!/9:!%&/&!%%- 3$.#-!"(#4&-$%-?<!K!%:3$!%&/;& 3! 46!$,)!%& 3$/*-/9-& &%-(3 ":3-$%-.!%-%-$9 $0!3! ";3!&%-1 '$!%/%-%-$9 : 3$/*-/9;- "!"%/7&(%4&#4&-$%-!& $)-$ <:/%--?&!?*!#()$--%%$.!(#$%"?"4$ "%!&-:9$9-%"$0)%: /;,=1!%/( "&;.%-'B1A1'AA812&!#4&-$53(6)-/%/71 #!%/&!%%-$.! "&?& 3! 46-%&(%/7!$,)!%/7 /$04<!&!&LM 3$/*-/9-1!%/*!#)%$3- $#%$3!&-.!#-$%-$!"&-$.$%-( &6!(9$0!*$"3$#&-9:/$0!1!%/&!";6("!?%)$K%:.!3<" &!%%-$3$.#-!"( #4&-$%-0!.%-$3! "%!&-$%-#-1!%/3- $#%$3- %-$!04)%/7- /$04<!&/7&(%4&&!%%-#4&-$%-

4 ! # $.#-!"$##4&-$%-9$ ".! "& 3;"(!#3("$!&$0!-!3!0#!&%-.) & >.5 (&!"#$%/-$?-)!,/-/7-!3#$"/70!.%-$<1%.!1 $#-%0&%/9-#-%1'8#-$ -:/$ %+",-."!"#$%"#( -6=&0"(%( #&-9:/%-$.!3( / <.%-!*$"/;,/-!&/7-&-%"!&/7.!3( / <.%-$!*$" 4&%!&K%/71 33.( <!K$%-!*$" 4&%!&K%$9%)$K 3!.=%&;"!&( #-$%%$0!? $&$%"()%3$$%"/91 #&-9:/%-$#-$&$=(#!&#!&$9-%-$3$&-.(9$#4&-$5((3$<%-9://7! (/9-$)$"!%-/%$91 #&-9:/%-$3$&-.(9$&!"(! "4&!%&/!#6-!:/#(.-<&3! ";3!&%-(1! $!%&/-%"$$!&%&K$9!$,)!%##4&-$%-$#3(6)-/%#?3!3/!&&%-(!*$"? 3!&-%-$%(&0);.%-=% ";3(9:/$(&0--)$/$%-#&-9:/$0! /$04<!& $ #4&-$%-!$,)&!"#$%"!&& &#!0#-"$/7%-/%#- &#-$%-!%& %.! 3$/*-/9- $)-/9.! "&% ":3-%! "!%&/.!!#$%.!9$&4.-$9!)-/9-&>.5 ( ()1!3!&C1!%#&& ' 104)%$.!%&/&3$. "&-!%$9!*$/-$&-%-$%!6)-/=/$%;0!.%-$<1%.!N /$%!*$"&-%% 6=&K!%& <!"/7 3!) -/7 O.!.&4/7#-$9 / 3! 3$/-%( P &!%%-$3$.#-!"(#4&-$%-N $%3!.%$3$!%&/;&!*$/-$%-$6;.:3!.)$0=#-%!#&(#!&%#!$ -$ $)-/9-3$.#-!"(#4&-$%-1 '1$%*$"&-%%!6$9#!&= $!"#$%"!&!$,)!%&<1%.!-(&0);.%-=.! "&;.!!#$%.!9$&4.-$9!)-/9-&>.5 (()1!3!&C1!% $( 2A4B7/ >= 0B>42/:</ > A= </76472?AC87:9463>G 3$<%-$%-$&(%4&!$,)!%/7&"1''-'82&!#4&-$53(6)-/%/7? 3$<%-9:&(%-- "&2&!#4&-$53(6)-/%/7 >BA164507>H/72=:96472/ >=0B>42/:</G #&-9:/&#0?6K.!%&/4& <.9:/!*$";%3$.#-!"#4&-$%-!$,)!% &!.-)$?<!K<% ";3(9:/$=>BA16450G &3$<%-!% I>1A829 I650 &$.<(0 'N /232G 3!.3- % 3$ (3$<%!#!/%-!%$0!3$. "&-/-$)O)-P0!.%-$&3- $#&<,/-&$0!$9$ "(&<1%N "()%!.3- &<,/-&$0!$9$ "()6!"()%$,&-./$%-$!&3- -$.!$&-.$%/9-.-<)%!,/- 0! 3!./$9? 9$K$)-!.;6%$ 3$3- &#09:&3- (.! $9$ "()(6 0<! $%-.! $&-.$%/9-.-<)%!,/-0! 3!./$91!,&-./$%-$0!.%-$&#!0#-"1''-'8 "&O +PN 3!9$"(#!&"4&-%-$%6=/$3"!&%3!3$3!.3- %-$3$(3$<%!#!/%-!%$0! 3$. "&-/-$)!%&/O 8P1 #&-9:/.!3( /& 34)%$(6-$0%-$ -;!%&/4&!(.-$)$%-$#4&-$%-3(6)-/%$0!1 "-#33.(!%&/( "%&-9:3$<%!#!/%-.!$3$$%"!&%--/7&3! ";3!&%-(1L!!*$"%)$K.!<:/=3$<%!#!/%-/"&!1

5 L!(#$%" "%!&-:/$<:/%--&#0%$3$ 3$/*-/9;3!&-%%! "=&3$<%-!%$3$!%&/;&0&(%4&-3! "%!&-$5&"/7& 3$/*-/9-6$.!!%%-&%-/7#-%1 33.(? 0. 9,/;,=&#0%/7.!(#$%"4&%-$.!"/!%&/?&3- (9$!%&.%##-$9 /(Q%-$.!"/Q1 >=?>;F:761 2B5A2846 =>BA1645G 2B5A >=?>/76=4763> >BA16450!.3- $9$ "(--%%$.!(#$%"#!0: 6= 3$. "&-!%$&*!#-$!0-%<4&)(6 $!!3-"/7.!(#$%"4&3!,&-./!%/70!.%!,=!0-%<$#3$!%&/;1 $6=4>:96H /72;D:0 74I>1A;6- >I6:76 #&-9:/#!K$K:.=3$. "&-$%-!0-%<()(6%!"-)%-$3!"&-$.!%$9!3-.!(#$%"(? 0.3$. "&-!%3$!%&/; $!!3-.!(#$%"(9$ "%-$/"$)%)(66(.-&:"3)-&!,/-/!.!9$93&-.<!&!,/-?#&-9:/%-$#!K$ 3&.-=9$93&.-&!,/-&-%% 3! 461!%&/#!K$<!K=-%%$.!(#$%"#!0:/$3$. "&-=!*$";& 3! 46%96.-$9! "%? %313! 3$"$)#!&$1 #&-9:/3! -!&3$<%-%-$.!(#$%"4&<:/!%/7.! 3$/*-/9-- "!"%/7&(%4& #4&-$%-1 212/72;D:63>G #&-9:/!/$%- 3$<%-$%-$&(%4&-&#!04&!$,)!%/7&3"1R1-3"1R1'1 F$K$)-!%&/%-$&K$ -; 3$<%-$%-$#&(%4&-&#!04&?!"4/7#!&&3"1R1-3"1R1')(6&33.(0.#&-9:/%-$(%<!K!%/7.!(#$%"4& 3$<%-9:/$"$ &#!0-?!%&/! "%-$/0B8A:9>408AC>=9A:>406$ /$04<!&$9%)- #$"!/%$9!*$"1*$";!%&/&)(/!%$0!(%9$ -;!.(/!%: DF $K$)-!%&/&K$ -; 3$<%-$%-$#&(%4&-&#!04&?! "4/7#!&& 3"1R1-3"1R1'!#&-9:/(%<!K!%$.!(#$%" 3$<%-9:/$"$&#!0-?*$"! "%-$ &)-*-!&%.!.) $9%)-1 #&-9:/-%*!#(9$?K$ 3!!6$#3!!(#-$&%- -;3!#-;.!%&/2#&-9:/ 6;.-$*!#3- $#%1#&-9:/.!3( /*!#;3!!(#-$&%- -;*H$#1$K$)-#&-9:/ )(6!%&/3$(9:.!(#$%")(6-%*!#/9;O&9:"-$#!*$"P*H$#?K.$ "!%% K:.%-$.(0-$9?%-$&<!/%-$3!"&-$.*"-/7!"#%-1 %*!#/9!<!K$%-(&%-! (!.!3( /$%-$.!(.-<(&3! ";3!&%-(#!K$6=3$% "$)$*!%-/%-$1%-! $(&K -;<!K!%&"$#-%-$?9$K$)-3$.(3<&$#"$#-%( <.%- &%-! 4&!.!3( /$%-$.!(.-<(&3! ";3!&%-(! "<!%& <%&*!#-$3- $#%$9 #&-9:/$#(!% #&-9:/%-$3$&-.(9$&3<"&.-(#1!%' 1 "$-&6!(%9! "%-$9 $9*$" :64D 92:2K>HL921</76472!%!' '>12?903>5>/2472I650G 11*$"3!&-%%6=%3- %&$01%# %-$.!3- %-)(633!#!/!#3("$)(6 ;/%-$!3!&-%%6=3!.3- %3$(3$<%!#!/%-!%$0!3$. "&-/-$))(63$. "&-/-$)-!%&/O0!.%-$&3- $#& "!!&%#.!(#$%/-$(3&%-9:/#.!& ";3!&%-!6!/-$3&%#?0!.%-$&#0%-#-( "&!&#-P1 1'1 "-$#-$9 /?&"4/7!%&/%%-4 <#-%&-%%6=3*!&%$3$!!6; 3!.3- (9:/:!*$";1

6 '>129K>J6472I650G '11!%&/3!&-%-$%<!K=!*$";&& "-#-&#0%#-3$&!- 3$/*-/9;.!(#$%"#-?<:/%-#-1 '1'1*$"3!&-%%! "=<!K!%&#%-;"$9!3$/-$& 3! 46(%-$#!K)-&-9:/9$9 33.!&$!"&/-$-!%/!%&<:/%-$ F*-#:O%&- -$#P-.$ $#!%&/? '1+1$K$)-*$"! "%-$<!K!%&-%% 3! 46%-K3!&K$9!3- %?#&-9:/ &>.5 (%-$6-$$!.3!&-$.-)%!,/-%-$3&-.<!&$ -$!&%-$?3$.&/$ %$ )(633.!&$!"&/-$!*$" /2J4>H:7I650G 6*$"#!0<! "=(%%&K%:-6=(.-<&!/$%-$3!&-%% 3$<%-=&#!0- "&- %-%-$9 $9 3$/*-/9-?&< /6=<!K!%&"$#-%-$.! <.%-!*$"?!"4##!&&!.-<R?3"81 3$/*-/9-1 "1&#4&-$53(6)-/%/7!6!&-:%9$ ">=9A:7L*$";? 9$K$)- P9$ "%-$0!.%( "&:N 'P9$9"$,=%-$!.3!&-."$,/- 3$/*-/9-- "!"%/7&(%4&#4&-$%-N +P9$9<!K$%-$ "%!&-/%%-$(//-&$9!%($%/9-&!(#-$%-(3$3-4&!&)/%-( %-$(//-&$9!%($%/9-N 8P&-$K:/!%- :/$%;& "! (%(.!3$.#-!"(#4&-$%-N CP! "<<!K!%3$&!%&/;&)(/!%$0!(.-<(&3! ";3!&%-(!(.-$)$%-$ #4&-$%-)(6%-$3!!%$0!.! <.%-!*$"N GP&-$!#<-/7(%!&$&!6)-/$%-(/$%?"4/7%-$#!K%3!3&-=%3!. "&-$"1 EP&!%&/&"$#-%-$E.%-!..%-!"#%-&-.!#-$%-%-$0!.-< -;% 3!3&-$%-$!#<-/7(%!&$9&!6)-/$%-(/$%N 8) jest niewana na podstawie odrbnych 811*$"3!&-%%! "=<!K!%#&-9:/$#(%.$ 6B:;2 21</76N AC87:940:E / >164=2 >;6/<=9B2 >87:;7/ =>3>=9,Q 81'1$K$)-!*$"&3<%-$.!#&-9:/$0!3!/":)(6-%%:.!0:O%313!/":(-$ :P?!"$#-%-$ <!K$%-!*$".$/.(9$"$#-%.! "/$%-!*$".!#&-9:/$0!?%-$"$#-%%31& <%-!*$")- "$#3!)$/!%#)(6<!K$%-)$/$%-*$"3!/":(-$ :1 -$& $)-$! "&-:%$30!"!&%-$#-<!K$%-$#!*$"1 $F90BI650G G11*$"!/<!$ 3!%.$%/9-.!(#$%"&-:%$!*$":3!&-%%6= 3!:.!%$ &<:/%-$&9;(3!) -#1 G1'1L!(#$%"&-:%$!*$":-)-"$"(3!#!/%-/O%313! 3$"$)#!&$P#!0:6=.! "/!%$-%%#9;(?9$K$)-6;.:!3"!%$&.!<.%3$<.!.%!,%/7*0#$%"4&% 9;3!) -1 P /7D92476I65DG E11*$"&-%%/7!&= &!9:&K%!,=3$!$ +A.%-!.(3<&("$#-%(.! <.%-!*$"1 E1'1 (.%-!%/7 33./7?%/!%9#%-$9 E.%- 3$.(3<&$#"$#-%( &-:%-!*$": #&-9:/#!K$")!&4/-= -;.!&!%&/4&!&K$%-$0!.%3$.<(K$%-$"$0! "$#-%(!!%/!%!$?%-$.<(K 9$.%%-KGA.%-1 E1+1 3! ";3!&%-! #4&-$%-$ 3(6)-/%$&)(/ -;!%&/;? "4%-$&-< 0!.% 3$.<(K$%-$!$ (&-:%-!*$":1

7 K.!%&/4&#!K$<!K=")!9$.%:!*$";%/<!,=3$.#-!"(#4&-$%-1, B11#&-9:/3$.<(K"$#-% <.%-!*$"&/$)((#!K)-&-$%-!%&/!#(&0);.%-$%- &30!"!&%/7!*$"/7!"#%/7&9,%-$5)6!((3$<%-$5.!"/://7 3$/*-/9-1 B1'1$.<(K$%-$"$#-%( <.%-!*$".!3( /)%$9$ "")!3$.9$0!(3<&$#1 B1+13$.<(K$%-("$#-%(.! <.%-!*$"#&-9:/2 &>.5 (3!&-.!#- %"/7#- "K.$0!!%&/;?"4$#(3$%! 3$/*-/9;1 "-$!*$"!"#%$3$#&-9:/$0! &>.5 (3!"$#-%-$.! <.%-!*$"! "%:&4/!%$!%&/!#6$!"&-$%-3!(3<&-$"$#-%( 3$&-.-%$0!%&%-$ -$%-$3!"$ "(1 >=0I7B2:;27/0:>I2476I65G 1!%&/#!K$.!!%=#!.*-/9-)(6&/!*=<!K!%:!*$";%3- $#% &%-! $"4! "%-$<!K!%#&-9:/$#( &>.5 (3$. (3<&$#"$#-%(&%/!%$0!% <.%-$!*$"1 )$/ -;? 6!%&/( <& $)-$-%*!#/9$-.%$? "4$#!0: 6=!%-$/%$.! 30!"!&%-!*$"-3!.3- %-(#!&1 0B>42/:217G!6:(3!&K%-!%:3$#&-9:/$0! &>.5 (.!!%""(!%&/#-9$ "31& #()(0( "%2" 3$/9)- "$/9-#4&-$5(6)-/%/7 &>.5 "$/9-#4&-$5(6)-/%/7 &> (&:"3)-&!,/-.!"/://7 3-4& 3$/*-/9-?!%&/ "4!"#< 3$/*-/9; #!K$ <!K= 3"%-$&*!#-$ 3- $#%$9.! #&-9:/$0! & >.5 (?&"$#-%-$%-$ 34T%-$9 #%-K $,=.%- 3$.(3<&$#"$#-%(!"&/-!*$"1 #&-9:/ & >.5 ( 3$,)$"$,=&9,%-$5& "-#!%&/!#?"4#.! "/!%!3$/*-/9;?6$& %- T4.<3"%-1 Q >=0I7B2:;2 G #&-9:/ 2 & >.5 (#!K$& K.#/ -$? 3$.(3<&$#"$#-%(.! <.%-!*$" #!.*-!&= "$,=.!(#$%"4& &-$9://7 1 L!!%%$ & "$% 3! 46 ((3$<%-$%-$ 3$(9$ -;%-$&<!/%-$& "-#!%&/!#- :!%$.)%-/7&-:K:/$1 6C24760B>42/:</G #&-9:/%-$ 3$&-.(9$ $6%-!%&/4&?! "4##!&& "1 "1 + 2 &!#4&-$53(6)-/%/71!) #& AC87:946>5/2:76I65G 11 <!K!%$*$"! "%:!"&"$3(6)-/%-$&=47A>3>=9 & -$.-6-$ #&-9:/$0! LL D- (3-'+2$/9#4&-$5(6)-/%/7&!6$/%!,/-3$. "&-/-$)-!%&/4&? "4$/7/:&-:=(.-<&!"&/-(!*$"1 1'1"/-$/;,/-9&%$9#&-9:/2 &>.5 (!./"3$.!"&/-$#!*$"&!"; 9:#-$3$%/=% *-%%!&%-$#4&-$%-?% ";3%-$!"&!!*$"-!./" *-#;O%&;P-.$!%&/ /$%;!*$"1 1+1 %*!#/9$?!"4/7#!&3!&K$9.!;/!%$! "%:!%&/!#?"4%-$6)-!6$/%-3!"&-$%-(!*$"?%-/73- $#%&%-! $1

8 0;2H472476I65G '11L)(<"&-$%-!/$%-3!4&%%-<!K!%/7!*$"?#&-9:/#!K$&$.<(0 &!9$0!(%%-? &4/-= -;.!K.$0!!%&/!&9,%-$%-$"$,/-<!K!%$9!*$"1V:.%$ &9,%-$%-! "%:3$%$3$!%&/;%-$&<!/%-$&*!#-$3- $#%$9)(6*H$#1 '1'1#&-9:/%-$3$&-.(9$&&-:(.%#-3"%-#-)(6&K!%#-&:"3)-&!,/-#-? K.%/7%$0!/9/9-.!"/://7<!K!%$9!*$"1 '1+133.( "&-$.$%-&!*$/-$!/&- "/7!#<$3- -/7-/7(%!&/7?#&-9:/ 2 &>.5 (3!3&-!#<-?%-$&<!/%-$&-.#-9:/!"#& "-/7!%&/4&? "4<!K)-!*$"1? '18#&-9:/3!3&-!#<-/7(%!&$&!6)-/$%-(/$%&% ";3(9:/ 3! 46 P&33.(#%!K$%-/$%9$.%! "!&/7-)-/69$.%! "$#- P9$K$)-!6)-/!%/$%%-$!.3!&-.-)!/%!&-/$%9$.%! "!&$9!)-/69$.%! "$ #-? 39#(9$ -;? K$ 3&-.<!&! 3!.%! )-/6; 9$.%! "$ #-! /$%; 9$.%! "!&:? 6P9$K$)-/$%;9$.%! "!&:3!.%!!6-$K%-$ <!&%-$-)-/6:?39#(9$ -;?K$ 3&-.<!&!3!.%!)-/6;9$.%! "$#--"$%3- /$%9$.%! "!&$9?"4!.3!&-..!!%%$#(!6)-/$%-(/$%N 'P&33.( (#!&%-/$%3! /$04)%$/;,/-#4&-$%- P9$K$)-!6)-/!%/$%%-$!.3!&-. (#-$/$%/;,/-#4&-$%-?39#(9$ -;?K$ 3&-.<!&!3!.%!/$%/;,/-#4&-$%-? 6P9$K$)-/$%;/;,=#4&-$%-3!.%!!6-$K%-$ <!&%-$-)-/6:?39#(9$ -;?K$ 3&-.<!&!3!.%!"$%3-?"4!.3!&-..!!%%$#(!6)-/$%-(/$%? /P9$K$)-%-/$%/;,=#4&-$%-3!.%)-/6:?%-3!.% <!&%-$%-$!.3!&-.9:!6)-/!%$9/$%-$?39#(9$ -;?K$3&-.<!&!3!.%!/$%/;,=#4&-$%- &K!%$ <!&%-$N 3P& 33.(!*$" /$%:!$,)!%: /< 3$.#-!" #4&-$%- )6! 9$0!/;,= O/$% /<"!&P P39#(9$ -;?K$3&-.<!&!3!.%!/$%;/<"!&:6$&0);.(% 3! 469$9!6)-/$%-? 6P9$K$)-/$%/<"!&3!.%)-/6:%-$!.3!&-./$%-$/<"!&$93!.%$9 <!&%-$? 39#(9$ -;3&-.<!&:/$%;/<"!&:3!.%: <!&%-$? /P9$K$)-!6)-/!%/$%%-$!.3!&-. (#-$/$%/<"!&/7?39#(9$ -;?K$ 3&-.<!&!3!.%!3! /$04)%$/$%/<"!&$. &2=24767>:642>I65G +11/$%?3!4&%%-$-&64%9! "%-$9 $9!*$"6;.-$3$3!&.!%3$!#- 9; 3$"0!&:3!&!<%:3$#&-9:/$0!2 &>.5 (?%3!. "&-$( ")!%/7 "$-4&?!"4/7#!&&LMR 3$/*-/9-1/$%!#- 9-3$"0!&$93!.)$0 "&-$.$%-(3$#&-9:/$0!1!"!4<&<:/%-#-9$ "9&%1<:/%--.! 3!"!!<((.! ";3%- -;3!.!!%%-(&6!(%9! "%-$9 $9!*$")(6(%-$&K%-$%-( 3! ";3!&%-?"#K$!*$" :9&%$!./7&-)--/7!"&/-? &%-! -!.!3( /$%-$.! (.-<(&3! ";3!&%-(3!(3<&-$"$#-%(-/7 ";3!&%-$! "%-$! "0%-;"$&#!#$%/-$?0.9$0!&%-"&-$.-#&-9:/1 Q 2/72=>176476G #&-9:/ &>.5 (&-.!#-%-$&<!/%-$?3- $#%-$!&%-(3! ";3!&%-& "-/7 (/$ "%-4&0!.%-$"1B'(3 %-$(#!& &6%#!%&/:% ":3-& 4 ##.%-(!.."!0<! $%-! &%-(3! ";3!&%-?9$.%%-$34T%-$9%-K&.%-(?&"4#(3<&"$#-%&-:%-!*$":1#!&! "%:3!.3- %$& -$.-6-$#&-9:/$0!1

9 $K$)-&!%&/?"4$0!!*$"! "<&6%?(/7) -;!.&/-(#!&& 3&-$ #4&-$%-3(6)-/%$0!)(6%-$&%! -&#0%$0!6$3-$/$%-%)$K"$0!&!%%-(#!&? #&-9:/#!K$&6=!*$";%9! "%-$9 : 3!,4.3!! "</7!*$"?6$3$3!&.%--/7 3!%!&%$9!/$%?/76K$/7!.:3$ <%-?!"4/7#!&&"1B+( "1 2C69?76: J0563>/0B>42472A1>/0G 212/72;D:0476?96/7=A;6/?K2592C69?76: J0563>/0B>42472A1>/0, #&-9:/#3&!0!.%-$"1B+(3(%-$&K%-=3! ";3!&%-$!(.-$)$%-$#4&-$%- 3(6)-/%$0!&33.(?0. P%-$<!K!%!K.%$9!*$"%-$3!.)$09:/$9!.(/$%-()6!%-$&3<%:<K.$%&%-! $!.!3( /$%-$.!(.-<(&3! ";3!&%-(!.&!%&/%-$3!.)$09:/$0!&)(/$%-(? "$K$%-$#3"'-+N 'P&3! ";3!&%-(3!&.!%#&"6-$3"%-!/$%;%-$<!K!%!/!%9#%-$9.&4/7!*$"%-$3!.)$09://7!.(/$%-(N +P&3! ";3!&%-(3!&.!%#&"6-$)-/"/9-$)$"!%-/%$9&3<%;<#%-$9%-K.& &%-! -!.!3( /$%-$.!(.-<(&)-/"/9-$)$"!%-/%$9)6!%-$! "<<!K!%$!*$"? 3$/!%9#%-$9.&4/7&!%&/4&%-$3!.)$09:/$&)(/$%-(N 8P/$%%9! "%-$9 $9!*$" 3$&K &!";? "4: #&-9:/#!K$ 3$%/=% *-%%!&%-$#4&-$%-N CP&33./7?!"4/7#!&&"1B( "1C?! "<<!K!%$!*$".!."!&$!"-$9 #$9/$%-$N GP& ":3-<- "!"%#-%!!)-/%!,/-3!&!.(9:/?K$3!&.$%-$3! ";3!&%-)(6 &!%%-$ #4&-$%-%-$)$K&-%"$$ -$ 3(6)-/%#?/$0!%-$#!K% 6<!&/$,%-$9 3$&-.-$=N EP3! ";3!&%-$!6/!%$9$ "&.:(%-$#!K)-&-9:/:&/-$&K%$9(#!&& 3&-$ #4&-$%-3(6)-/%$0!1 $&$%"()%#(%-$&K%-$%-(#&-9:/2 &>.5 (3!-%*!#(9$!%&/4&?3!.9:/ (.%-$%-$*"/%$-3&%$1!) *$ 1!6$/"$,/-!0<! $%-!#4&-$%-(?/%%!,/-3!.9;"/73$#&-9:/$0!&"!( 3! ";3!&%-! & 33.( %-$/7%- 3$ #&-9:/$0! /%%!,/-?.! "4$9 9$ "!6!&-:%%3!. "&-$( "&?#!K%&%-$,=3!"$ ".!#&-9:/$0!1 '1!"$ "&%! - -;&"$#-%-$E.%-!..%-?&"4#3!&-;"!)(6#!K%6<!3!&-:=&-.!#!,=!!!)-/%!,/-/7 "%!&-://73!. "&;9$0!&%-$ -$%-1!"$ "(&K -;&%-$ -!%/7&-):? 0..!"<!%.!#&-9:/$0!&"- 3! 46?K$#40<3!%= -;9$0!"$,/-: +1!"$ ".!"/:/"$,/-!0<! $%-?9$K$)-3! ";3!&%-$9$ "3!&.!%$&"6-$3$"0( %-$!0%-/!%$0!?"K$.!"/:/$3! "%!&-$5 3$/*-/9-- "!"%/7&(%4&#4&-$%-?&%! - -;&"$#-%-$E.%-!..%-3(6)-/9-!0<! $%-&D-()$"%-$#4&-$5(6)-/%/7)(6 #-$ /$%- 3$/*-/9-- "!"%/7&(%4&#4&-$%-% "!%-$-%"$%$"!&$9)(6% "!%/7 3!")(-%"$%$"!&$0!;.(9$K$)-&"!,=#4&-$%-9$ "#%-$9 %-K&!"!$,)!%$& 3$3- /7&.%/7%3!. "&-$"1( 8133.(&%-$ -$%-3!"$ "(.!"/:/$0!"$,/-!0<! $%-)(63! "%!&-$5 3$/*-/9- - "!"%/7&(%4&#4&-$%-#&-9:/#!K$3$.<(K="$#-% <.%-!*$"1 C1%-$ -$%-$3!"$ "(9$ ".!3( /)%$")!3$.&/-$#(#!&1

10 G1#&-9:/!.(/3!"$ "&%-$ -!%3!"$#-%-$?&%-$ -!%3$3!.#-!"%-$(3&%-!%)(6 3!"$ "%-$.!3( /)%%3!. "1G1 E1!"$ "3!&-%-$%& &=!3!"$ "!&%:/%%!,=)(6%-$/7%-$#&-9:/$0!?"K$ &-$= K:.%-$? &-;<$ 3"!/$%-$ ("4&!!!)-/%!,/- *"/%/7-3&%/7 (.%-9://7&%-$ -$%-$3!"$ "(1 #&-9:/! "03!"$ 3! ";3!&%-("#&"!,= #4&-$%-%-$ 3$/&K!%$9& <!"/7 &!" GA1AAA (! 2 %-$ "! (9$ -;3$3-4& "&.!"/://7!.&!<5-01 $(G

11 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!( 4 3-$/;=*-#!&!%&/?.% ' $# $ +PQ &-:(9:/.!3! ";3!&%-!#4&-$%-$3(6)-/%$0!% 1*$(9$#&!%%-$&K$9&#-$%-!%$0!3$.#-!"(#4&-$%-/$%; <6("! 0!.%-$/$%#-9$.%! "!&#-&0<:/%-%.!1!.9$#"$#-%0&%/ #2/O%-$#%-$9%-K'8#2/$P '1,&-./#?K$3!%)-,# -;$ -%-$ &%! -#.!%-$9 "$K$5?.!6)-,#4&%-$K!%-$/%$-%*!#/9$.!30!"!&%-!*$"1 +1,&-./#?K$(&K# -;&-:%/7*$":%/ & %&?"91+A.%-!.! ""%-$0!.%-.! <.%-!*$"1 81,&-./#?K$3!%)-,# -;/2A4B217A1>/0&%-%-$9 $93$/*-/9--39#(9$#9$ 6$ "$K$51 C1!6!&-:(9$# -;?&33.(3%%-%##4&-$%-?.!3!.3- %-(#!&&4 ##.%-(!.."&6!(% $9*$"?9$.%%-$34T%-$9%-K&.%-(?&"4#(3<&"$#-%&-:%-!*$":1 G1!6!&-:(9$# -;.!&!%%-3$.#-!"(#4&-$%-&"$#-%-$8.%-!..%-3!.3- %-(#!&1 E13!&K%-##&-9:/$0!F6:.T(3&%-!%/73$. "&-/-$)-F.!3$3!&.$%-& $)-/7 6.5#9://7%/$)( 3&.$%-$,&-./$5?.!(#$%"4&-3$.<!K!%/7-%*!#/9-!.! &9,%-$%-*-%%!&/7-"$/7%-/%/7 3$"4&% "-$-%*!#/9$#-$ /!%$&!*$/-$ :3&.-&$1 B1<:/%--!,&-./$%--.!(#$%" L"-3!.3- O(3$<%!#!/%-!%3$. "&-/-$)P

12 ZAŁ. NR 3 0!.%-$"1''-'8( "&&!#4&-$53(6)-/%/7.%-'B1A1'AA8134T%-$9 #-#-%#-%-%-$9 #!,&-./#?K$ P3! -.#(3&%-$%-.!&!%&%-!$,)!%$9.-<)%!,/-)(6/%%!,/-?9$K$)-( "& %<.9:!6!&-:$3! -.%-"-/7(3&%-$5N 'P3! -.9:%-$6;.%:&-$.;-.!,&-./$%-$!. 3!%(9:3!"$%/9<$#"$/7%-/%#-!!6#-.!)%#-.!&!%%-#4&-$%-N +P%9.(9; -;& "(/9-$!%!#-/%$9-*-%%!&$93$&%-9:/$9&!%%-$#4&-$%-N 8P%-$3!.)$0#&)(/$%-(3! ";3!&%-%3!. "&-$"1'8?( " "&2&! #4&-$53(6)-/%/7?0.-$&)(/ -; &!%&/4&?"4&/-:0(! ""%-/7+)"3$.& /;/-$#3! ";3!&%-&:.-)-!.;%-$&!%(9:/#4&-$%-)(6&!%(9:/9$%-$%)$K/-$?!."%-$! "<.!6!&!)%-$%3&-!%.!.%-& /;/-3! ";3!&%-?/76K$%-$&!%%-$)(6 %-$%)$K"$&!%%-$9$ "% ";3 "&$#!!)-/%!,/-?"4$&!%&/%-$3!%! -!.3!&-$.-)%!,/-N &!%&/4&?& "! (%(.!"4/7!"&"!)-&-./9;)(6"4/7(3.<!,=!0<!!%!? &9:"-$#&!%&/4&?"43!!0<! $%-((3.<!,/-&)-(<."&-$.!% 3&!#!/%#3! "%!&-$%-$# :.(?9$K$)-(<.%-$3$&-.(9$ 3!!9$%-&-$/-$)- 3!3$)-&-./9;#9:"((3.<$0!N &!%&/4&? "4 )$09: (- /$%-$# 3!."4&?!3<")(6 <.$%(6$3-$/$%- 3!<$/%$)(6.!&!"%$? &9:"-$# 33.4& 0.( )-!%- 3$&-.-%$ 3&$# &!)%-$%-$?!.!/$%-$?!<!K$%-$%")$0</73<"%!,/-)(6& "#%-$&/<!,/- &!%%-.$/9-&<,/-&$0!!0%(N!!6*-/%$?"4$3&!#!/%-$ %!3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&&-:( 3! ";3!&%-$#! (.-$)$%-$ #4&-$%-? 3$ ";3 "&! 3$/-&! 3&!#! 46 &!%(9://73/;!6!&:?3$ ";3 "&!3$(3 "&?3$ ";3 "&!3$/-&!!6!"!&- 0! 3!./$#()(6-%%$3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&/$)(! -:0%-;/-!,/-#9:"!&/7? "K$ 3$ ";3 "&! 6!&$)(6 3$ ";3 "&!(.-<(&!0%-!&%$9 0(3-$ )6! &-:(#9://7%/$)(3!3$<%-$%-$3$ ";3 "&)(63$ ";3 "& 6!&$0!N 34<-9&%$?"4/7& 34)%-3&!#!/%-$ %!3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&&-:( 3! ";3!&%-$#! (.-$)$%-$ #4&-$%-? 3$ ";3 "&! 3$/-&! 3&!#! 46 &!%(9://73/;!6!&:?3$ ";3 "&!3$(3 "&?3$ ";3 "&!3$/-&!!6!"!&- 0! 3!./$#()(6-%%$3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&/$)(! -:0%-;/-!,/-#9:"!&/7? "K$ 3$ ";3 "&! 6!&$)(6 3$ ";3 "&!(.-<(&!0%-!&%$9 0(3-$ )6! &-:(#9://7%/$)(3!3$<%-$%-$3$ ";3 "&)(63$ ";3 "& 6!&$0!N 34<- 3"%$ -$? "4/7 3"%$ )(6 /<!% :.( 3&!#!/%-$ %! 3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&&-:(3! ";3!&%-$#!(.-$)$%-$#4&-$%-?3$ ";3 "&! 3$/-&! 3&!#! 46 &!%(9://7 3/;!6!&:? 3$ ";3 "&! 3$(3 "&? 3$ ";3 "&!3$/-&!!6!"!&-0! 3!./$#()(6-%%$3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&/$)(!-:0%-;/-!,/-#9:"!&/7?"K$3$ ";3 "&! 6!&$)(63$ ";3 "&!(.-<( &!0%-!&%$9 0(3-$ )6! &-:(#9://7%/$)( 3!3$<%-$%-$ 3$ ";3 "&)(6 3$ ";3 "& 6!&$0!N

13 34<-!#%."!&$! 34<-!#%."!&!/9%$? "4/7!#3)$#$%"-( 3&!#!/%-$ %!3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&&-:(3! ";3!&%-$#!(.-$)$%-$ #4&-$%-? 3$ ";3 "&! 3$/-&! 3&!#! 46 &!%(9://7 3/;!6!&:? 3$ ";3 "&! 3$(3 "&? 3$ ";3 "&! 3$/-&!!6!"!&- 0! 3!./$#( )(6 -%%$ 3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&/$)(! -:0%-;/-!,/-#9:"!&/7?"K$3$ ";3 "&! 6!&$)(6 3$ ";3 "&!(.-<(&!0%-!&%$9 0(3-$ )6! &-:(#9://7%/$)( 3!3$<%-$%-$3$ ";3 "&)(63$ ";3 "& 6!&$0!N!!63&%$?"4/7(;.(9:/$0!/<!%!0%(:.9:/$0!3&!#!/%-$ %! 3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&&-:(3! ";3!&%-$#!(.-$)$%-$#4&-$%-?3$ ";3 "&! 3$/-&!3&!#! 46&!%(9://73/;!6!&:?3$ ";3 "&!3$(3 "&? 3$ ";3 "&!3$/-&!!6!"!&-0! 3!./$#()(6-%%$3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&/$)(! -:0%-;/-!,/-#9:"!&/7?"K$3$ ";3 "&! 6!&$)(63$ ";3 "&! (.-<(&!0%-!&%$90(3-$)6!&-:(#9://7%/$)(3!3$<%-$%-$3$ ";3 "&)(6 3$ ";3 "& 6!&$0!N 3!.#-!" 6-!!&$?&!6$/ "4/7 :.!$< (6-$0%- -;! #4&-$%-?% 3!. "&-$3$3-4&!!.3!&-$.-)%!,/-3!.#-!"4&6-!!&/7/%6!%-!%$3!. 0!T6:N!%-$ 3!.)$0#&)(/$%-(% 3!. "&-$ "1'8?( "1'? 3"1 -'? 0.-$&)(/ -; &!%&/4&"4 &!%&)-6$3!,$.%-!/%%!,/-&-:%$30!"!&%-$#3!&.!%$0!3! ";3!&%- )(63! <(0-&)- -;&/$)( 3!:.$%-!*$"!!6#-(/$ "%-/:/#-&.!!%&%-("/7 /%%!,/-? /76 K$ (.-< "/7 &!%&/4& & 3! ";3!&%-( %-$ ("(.%- (//-&$9!%($%/9-N 3$3- (%-$ "! (9$ -;.!&!%&/4&? "4#(.-$) -; #4&-$%-% 3!. "&-$"1G'( "13"')(6"1GE( "13"-'N <!K)-%-$3&.-&$-%*!#/9$#9:/$&3<&%&%-3!&.!%$0!3! ";3!&%-N %-$<!K)-!,&-./$%-! 3$<%-%-(&(%4&(.-<(&3! ";3!&%-()(6.!(#$%"4& 3!"&-$.9://7 3$<%-%-$"/7&(%4&)(6<!K!%$.!(#$%"&-$9:6<;.? "$K$%-$#"1'G( "1+N L"!.3-!%&/ F(3$<%!#!/%-!%3$. "&-/-$)F

14 &" &.%-( !#-;.!#$%.:!9$&4.:!)-/9- & >.5 ( $3$$%"!&%:3$ 1 #<1-% 31#0$%/$35 -$0!231!1 ";3/;!#! -$0!!#$%.%"!9$&4.-$0!!)-/9-&>.5 ( '1 3!.-% 31#0 "!*)$ %.!&-/2><4&%$0! -;0!&$0! &>.5 ( $.-6:& ()-/ &%#&"$,/-(#!&!%&/:?&-#-$%-("4$0!.-<9: ' X 0!.%-$ &%--$# 3! ";3!&%-% !%&/!6!&-:(9$ -; 3$.=-.! "/=.! -$.-6 &>.5 ( YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY1 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY1 %3!%-K /7./7 P!3!0#!&%-$#( -6=.! "/!%$&!0-%)%/7!3!&%-/73!.(/$%"? 6P K.$(:.$%-$#( - 6=&3! K!%$& 3$<%:.!(#$%"/9;& 9;( 3!) -#)(6 %0-$) -# "%..!&!.! "/!%:3$3!.(/$%"4&? /P.! "/!% 3;" 6;.-$ 3! -.= " 0&%/9%$ &-$9:/$%(#$ $9%?"$#-%- &(%-&K%!,/-0&%/9-?.$ -%(#$"$)$*!%4&3(%"4& $&-!&/7,&-./://7 ( <(0-0&%/9%$?.P.! K.$0!.! "/!%$0!(:.$%-.!<:/!% 6;.-$-% "(/9(K"!&%-& 9;( 3!) -#? $P 3;"!69;"#4&-$%-$##( -!.3!&-.=3!) -#T4.<!# -)%-'+AR?CA?0!.%-$ "()%:? *P 3;" $)$"/%#( - 6=&3! K!%&%-$6;.%$ 6)$ -)9:/$- 3!<:/$%-!&$1 6)$ -)9:/$#( :6=!5/!%$ "%..!&#-.&(6!)/!&#-&"#-(-$#-$%-$#? 0!.%-$2GA+C8GG? 0P.! "&/0&%"(9$.! ";3%!,=%"$$%-$!) -/;,/-#-$%%/7-$ 3)!"/9%/7.).! "/!%$0! 3;"(1!%&/(.-$)- 0&%/9-%!$ YYYYYYYYYYYYYY1#-$ -;/!.." 3!.3- %- 3!"!!<(!.6-!(1 X' 1 $#-%$)-/9-(#!& '1

15 X+!!)-/%!,=&.%-3$.#-!"((#!&? 3!:.!%! "%-$3!"!4<3!.3- %3$!!6 &%/!%$3$!%&/;-#&-9:/$0!1 X8 1-$&<!-&&.%-("!&(?!%&/6;.-$!6!&-:%.!3</$%-(#!&%$9& &!!,/- A?' Z&"!,/-%-$.! "/!%$0!!"#$%"( K..-$5 &<!-1 $K$)- &<!&.! "&-$3$!/+A.%-#&-9:/#3&!!. ":3-=!.(#!&?!%&/9$ "!6!&-:%.!3<"(#!&%$9&&!!,/-AZ&"!,/-#4&-$%-1 '1 (#!&%$!$,)!%$&3"'%-$&)(/9:.!/7!.$%-!.!%&/!.!.!&%-%./7!04)%/71 XC 1"!%( ")-</$%;#4&-$%-$!69;"$%-%-$9 :(#!&:&<:/%$9&!!,/ <1<!&%-$ F 3$/!%)$K!(#-$=?K$&-$!% "!!&%3!."$!."!&4&-( <(0R&&!!,/- YY1Y11Z&&!/-$ <?F <!&%-$YYYYY11Y YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY1111YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY11 '1.! "/!%"!&#&-9:/3</-!%&//$%;!$,)!%:&( "13!&!%%-( #4&-$%--3!3!.3- %-(3!"!!<(!.6-!(&"$#-%-$'.%-!.!"#%-*"(?3$)$&$#%!%"!!%&/ $53<"6;.-$(%%.-$5!6/-:K$%-/7(%(#&-9:/$0!1 81 -$ &<!- & 3</-$!%&/ 3 <(0(9$ 3&!.!!6/-:K$%- #&-9:/$0! ( "&!&#-!. $"#-&<!;1 C1#&-9:/%-$&K0!.%3$%! $%-$&-$"$)%!,/-!%&/%!!6"$/-$ O3$)$&P1 XG 1!%&/!6!&-:(9$ -;.!,&-./$%- ( <(0 $&-!&/7 & #/7 0&%/9- % % ";3(9://7./7 P &!$ -$ 0&%/9-& 33.( &-. ("&.$0!? 6;.-$!%&#-$%-!% 3$!%&/;%%!&6$!%-$/%!,/-&!"((!.!%$0!.!!%&%-$ 3$"3! -$.-6:(K"!&%-? 6P!%&/ %-$ 6;.-$ 3)!#6!&<!6(.!&!#3("$ - &K 0!.; % 9$0! $!%*-0(/9;1 XE 133.( "&-$.$%-&.#&-9:/ "$0!6-$3&!&!"((3-!%$0!"!&(& /<!,/-)(6/;,/-%! "!%&/&/$)(-/7&#-%%&!)%!.&.1 '1#-%"!&(% ":3-&/-:0('.%-!.."-/7&!"(1

16 L! 3&%-$($0()!&%/7%-%-$9 :(#!&:6;.:#-$= "!!&%-$3$3-!.$ (&-)%$0!- ("&&!#4&-$53(6)-/%/71 XB &$%"()%$ 3!?"4$#!0:&%-%:=""(<(&/-%-%-$9 $9(#!& "!%3!...:3!.! "0%-;/-$ &<,/-&$#( $/!&! :.!&-!& $/7%$#( &<,/-&$#(.) -$.-6 #&-9:/$0!1 XA #!&! "< 3!:.!%&/"$$/7 9$.%!6#-://7 $0$#3)/7? /$0!".)!#$%.!9$&4.-$9!)-/9-&>.5 (-9$.$%.)!%&/1 #&-9:/!%&/

17 L.p. asortyment j.m. ilo Cena jednostkowa netto VAT % 92K4 Warto brutto poz. asortymentowej 8= 4 x Komputer klasy PC Procesor: Celeron min. 2,5 GHz lub równowany Płyta główna: złcze PCI-E, min. 3 sloty PCI, min. 2 gniazda pamici, min. 4 gniazda zew. USB 2.0, min. 1 wewntrzny port USB 2.0, zintegrowana karta graficzna (min. 64MB RAM), zintegrowana karta dwikowa, zintegrowana karta sieciowa 10/100Mb/s, 1 x LPT, 1 x COM. Pami operacyjna: min. 256 MB DDR. Dysk twardy: 80GB, SATA, 7200rpm, 8 MB cache. Napd optyczny DVD+/-RW z oprogramowaniem. Napd FDD: 3.5, 1.44MB. Klawiatura: PS/2 lub USB. Mysz: PS/2 lub USB optyczna, 2 przyciski + rolka przewijania, podkładka. Obudowa: Midi Tower z zasilaczem minimum 350W, (z moliwoci doinstalowania co najmniej 1 dodatkowego zewntrznego napdu 5,25, 1 dodatkowego zewntrznego napdu 3,5, 1 wewntrznego dysku 3,5, min. 2 porty USB na przedniej ciance Sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputera dostarczone na oddzielnych nonikach. Listwa zasilajca 5-cio gniazdowa min. 1,5 m. Gwarancja: min. 2 lata. Komputer musi posiada certyfikat CE. Szt. 39 uwagi

18 2. 2. Notebook (Asus A3HF 5A004 lub równowany) procesor Celeron M 420 1,6GHz lub równowany pami RAM 256 MB dysk twardy 60 GB typ ekranu 15 (rozdzielczo nominalna 1024 x 768) karta graficzna - min. 64 MB pamici video wbudowany napd DVD-/+RW DL z oprogramowaniem karta dwikowa urzdzenie wskazujce: Touch Pad bateria litowo jonowa (min. czas pracy na baterii 3,5 godz.) modem 56 Kbps głoniki stereo Typ gniazd PCMCIA: 1 x type II karta sieciowa 10/100 Mb/s porty wejcia/wyjcia: 15-stykowe D-Sub, min. 4 x USB 2.0, RJ-11, RJ-45, wejcie na mikrofon, wyjcie słuchawkowe torba do notebooka, mysz optyczna, gwarancja min. 2 lata Komputer musi posiada certyfikat CE. Szt Pakiet biurowy: MS Office 2003 Basic PL OEM 4. Pakiet biurowy: Szt. 9 Szt. 2 MS Office 2003 Small Bussines PL OEM 5. System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional PL OEM, z najnowsz stabiln wersj ServicePack (licencja i nonik CD) Szt Monitor LCD 17 (np. Hyundai L72D lub równowany) - rozdzielczo nominalna 1280 x 1024 pikseli - min. jasno: 300 cd/m2, - min. kontrast: 700:1, - czas reakcji matrycy max. 8 ms, - kt widzenia pion/poziom 160/160, - wbudowane głoniki Szt. 68

19 7 Monitor LCD 19 (np. Belinea lub równowany) - rozdzielczo nominalna 1280 x 1024 pikseli - czstotliwo odwieania przy rozdzielczoci nominalnej 75 Hz - min. jasno: 290 cd/m2, - min. kontrast: 700:1, - czas reakcji matrycy max. 12 ms, - kt widzenia pion/poziom 130/150, - wbudowane głoniki 8 Drukarka laserowa mono (np. HP LJ 1018 lub równowana) - technologia druku druk monochromatyczny laserowy; - format wydruku maksymalnie A4; - jako druku 600 x 600 dpi; - szybko druku stron A4 do 12 stron/minut; - zainstalowana pami 2 MB; - interfejs USB wydajno 3000 str./mies. - dołczone oprogramowanie sterowniki druku na płycie CD- ROM; - kabel USB długoci min 1,8 m 9 Drukarka atramentowa kolor (np. HP DJ 3940 lub równowana) - technologia druku atramentowa; - format wydruku maksymalnie A4; - rozdzielczo kolor 1200x4800 dpi - szybko druku mono: 16 str./min. - szybko druku kolor: 12 str./min. - wydajno 500 str./mies. - interfejs USB dołczone oprogramowanie sterowniki druku na płycie CD- ROM; - kabel USB długoci min. 1,8 m Szt. 1 Szt. 17 Szt. 3

20 10 Drukarka atramentowa kolor (np. Canon PIXMA ip4200 lub równowana) - technologia druku atramentowa; - format wydruku maksymalnie A4 - rozdzielczo kolor 9600x2400 dpi - szybko druku mono: 29 str./min. - szybko druku kolor: 19 str./min. - interfejs USB 2.0, - Direct Print Port - Podajnik papieru na 150 arkuszy, Podajnik na 1 płyt CD-R / DVD - dołczone oprogramowanie sterowniki druku na płycie CD- ROM - kabel USB długoci min 1,8 m Drukarka etykiet (np. Dymo Label Manager 450 lub równowana) Drukowanie etykiet o szerokoci od 6 mm do 24 mm Wywietlacz Połczenie z komputerem przez port USB Zapamitywanie 10 preferowanych formatów etykiet Drukowanie kodów kreskowych Pami na 10 etykiet oraz 15 ostatnio wydrukowanych etykiet Wbudowany system pomocy Drukowanie logo i elementów graficznych po podłczeniu do komputera Zasilacz sieciowy, płyta CD z oprogramowaniem w zestawie. Szt. 1 Szt Skaner (np. Plustek Optic Pro ST48 lub równowany) - element wiatłoczuły CCD - rozdzielczo skanowania optyczna: 2400x4800 dpi - głbia koloru: 48 bit - przyciski szybkiego dostpu - oprogramowanie FineReader 6.0 Sprint PL (wymagane) Szt. 3

21 13 Router ADSL (np. Linksys AG241-EU lub równowany) - interfejsy WAN RJ-11-1 szt - interfejsy LAN 10/100 (RJ45) - 4 szt. - wbudowany modem ADSL, standard DSL Annex A (ADSL/ADSL2/ADSL2+) - zarzdzanie przez WWW - obsługa VPN, wbudowany firewall, obsługa do 5 kanałów dla VPN Szt UPS zasilacz awaryjny (np. Active Power 600VA lub równowany) - moc pozorna 600VA - moc rzeczywista 360 W - max czas przełczania 2 ms - liczba gniazd wyjciowych 3 szt. - czas podtrzymania do 33 min. Szt. 4 Razem cena brutto: Podpis Wykonawcy

! " ! # $!#' $! & $! & (! ) # !"#$%"!& +,&-./$%-$0!.%$&#!0#-"1''( "1 "&23&!#4&-$53(6)-/%/7

!  ! # $!#' $! & $! & (! ) # !#$%!& +,&-./$%-$0!.%$&#!0#-1''( 1 &23&!#4&-$53(6)-/%/7 !"! "! # $!%%& $!#' $! $! & $! & (!"% (! ) #!"#$%"!& '!#()*$" +,&-./$%-$0!.%$&#!0#-"1''( "1 "&23&!#4&-$53(6)-/%/7 8!9$"(#!& " 3$/*-/9--&$& "-/7.!(#$%"/7%-:&-:%/7% ";3(9:/$ .5

Bardziej szczegółowo

)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $!7 '4' **6! 64!.

)* +,- $'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $'9* **'+!!9$ '*9'*'9* '! # $!7 '4' **6! 64!. !"!#$!%&!'(!' %)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ +'+3*,4'4!*!!'".+/5 *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $ *9.'+':!7 '4' **6! 64!.''*6*'9* +*!$+,'/ $!: '*!7; '4 ' *

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU.

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU. (Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie licytacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego

Wymagania zamawiającego Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA Część 1 - Komputer stacjonarny szt. 4 Obudowa Mini Tower Procesor min. 2 rdzenie częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz Płyta główna częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Załącznik nr 3 do SIWZ. (pieczęć firmy) miejscowość, data... Data:... Nazwa wykonawcy... Siedziba wykonawcy:...

Kosztorys ofertowy. Załącznik nr 3 do SIWZ. (pieczęć firmy) miejscowość, data... Data:... Nazwa wykonawcy... Siedziba wykonawcy:... Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć firmy) miejscowość, data... Kosztorys ofertowy Data:... Nazwa wykonawcy...... Siedziba wykonawcy:...... Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt.

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 1 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 2 2. Zestaw komputerowy 6 szt. : Procesor - częstotliwość taktowania : co najmniej 3000 Mhz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów 1. Zestaw komputerowy 9 zestawów Element Opis Gwarancja obudowa zasilacz 400W, 2 gniazda USB z przodu, wy/we audio z 24 mies. przodu, kolor czarny lub/i grafit lub/i srebrny lub/i popielaty płyta główna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł) 1. Zestawy komputerowe Część I przedmiotu Typ, model 1. Stacja robocza 2. Monitor płaski min. 24.Drukarka. 9 9 9 netto Razem: Wartość netto Podatek VAT % Kwota Parametr System operacyjny Procesor Pamięć

Bardziej szczegółowo

!"#$ %!&'!(!"))*) +) ' &,-.!/)!%(0( 4!<385 )=(!),:,:

!#$ %!&'!(!))*) +) ' &,-.!/)!%(0( 4!<385 )=(!),:,: !" #"!$%&'(#)!"#$ %!&'!(!"))*) +) ' &,-.!/)!%(0( ))&/!1 &*+,-./ %2$ )'34516)7389!) 0!123,:10!1234 %;4$ )'351!)5"!"305 612 4!

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

%!$,-.!#/ (#" &0& ( )<@B,(>0.(.# @#3&C;AD!,,!/,6 (#3!AD(? ",( 2!#'(,.(!? &3$?

%!$,-.!#/ (# &0& ( )<@B,(>0.(.# @#3&C;AD!,,!/,6 (#3!AD(? ,( 2!#'(,.(!? &3$? !"#$%#&#'((*(+( %!$,-.!#/ (#" &0& ( ($/#1!"#$%& 2!02!#'#3$(-45"21 '( "!06#(1 2!#'!#'17!/3',*7!&!!!'36!0,&#&(0&$'(/!/36&/3!0(,(!&6*789:%&(!($(!#' ($!0'(!,&,!370!0(,;-02!#'/7(/!37? "(.(1 @:70.(#!0.#(/!!'36!0#'(!/(6

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-5/Eko/2009 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE /dot. CZĘŚCI I/ 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE /dot. CZĘŚCI I/ 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI Załącznik nr 7.1 do SIWZ MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE /dot. CZĘŚCI I/ ZESTAW KOMPUTEROWY 1: Monitor: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy 5 ms Jasność ekranu 250 cd/m 2 Kontrast

Bardziej szczegółowo

Wykaz zestawów komputerowych

Wykaz zestawów komputerowych Załącznik nr 1 WT 2370/ 3 /07 Opis przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup 14 fabrycznie nowych zestawów komputerowych dla KW PSP w Kielcach Wykaz zestawów komputerowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. 1. Stacje robocze: ilość sztuk - 2 Napęd optyczny Karta sieciowa Klawiatura Mysz DVD-RW FastEthernet 100Mb

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, monitorów LCD, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

RAP-167/A/2010 Załcznik nr 1a ARKUSZ KALKULACYJNY ( Cennik usług ) Opis przedmiotu zamówienia: Usługi serwisowe sprzetu komputerowego w 2011r.

RAP-167/A/2010 Załcznik nr 1a ARKUSZ KALKULACYJNY ( Cennik usług ) Opis przedmiotu zamówienia: Usługi serwisowe sprzetu komputerowego w 2011r. RAP-67/A/200 Załcznik nr a ARKUSZ KALKULACYJNY ( Cennik usług ) Opis przedmiotu zamówienia: Usługi serwisowe sprzetu komputerowego w 20r. LP. Nazwa podzespołu Zamawiany towar lub usługa Oferowany towar

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł)

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł) Część I przedmiotu 1. tasiemki RDX 500GB [IO MEGA 500GB lub równoważny] Typ, model Tasiemki RDX 500GB. (szt.) 6 netto Format RDX spełnia / nie spełnia * Pojemność 500GB nominalna Gwarancja 2 lata Część

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 4 do... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MINIMALNE WYMAGANIA (ZAŁ. NR 1 DO UMOWY) ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ BZP-

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MINIMALNE WYMAGANIA (ZAŁ. NR 1 DO UMOWY) ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ BZP- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MINIMALNE WYMAGANIA (ZAŁ. NR DO UMOWY) ZAŁĄCZNIK NR 2 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Lp. Nazwa towaru Ilość Opis towaru 1 Komputer stacjonarny z systemem Windows 7 6 a/ Procesor: - Ilość rdzeni: 2, wersja BOX, - Typ gniazda procesora: Socket 1156, - Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1. Formularz ofertowo-cenowy Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek oraz oprogramowanie wraz z wymaganymi licencjami

Pakiet 1. Formularz ofertowo-cenowy Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek oraz oprogramowanie wraz z wymaganymi licencjami ... pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa: Siedziba: Adres: NIP: Wykonawca (pełna nazwa i adres): Tel.: Formularz ofertowo-cenowy Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek oraz oprogramowanie wraz

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.5.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych wraz z

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. procesor Dwurdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, 2. pamięć RAM DDR2 2 GB (2*1GB dwukanałowy dostęp), 667MHz 3. płyta główna : Płyta główna kompatybilna

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego.

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest wpisać m. in. model, typ urządzenia, nazwę producenta, nazwę producenta zastosowanych podzespołów oraz inne wymagane parametry, ich liczbę i wielkość.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Część I Lp. 2 3 4 5 6 7 Przedmiot zamówienia Mysz komputerowa Mysz optyczna ze złączem USB z rolką, posiadająca 2 przyciski plus jeden w rolce, kolor czarny przynajmniej na 50% procentach powierzchni zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) ZAŁĄCZNIK NR 2a Nr postępowania BZP.243.2.2012.KP PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU Zaoferowana ZAOFEROWANY SPRZĘT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Część sztuk komputerów

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Część sztuk komputerów Klasa produktu: Komputer; Procesor: klasy x86 Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Ilość rdzeni: 2; Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt.; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 16 sztuk komputerów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIK NR 1.2 DO SIWZ 1. Zasilacz awaryjny UPS 1 szt Obudowa Moc, napięcie i prąd Ilośd i rodzaj gniazd zasilanych awaryjnie Próg przełączenia Częstotliwośd

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA WYKONAWCA! Zadanie 1. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz cenowy - 1 / 11 - Zestawienie oferty

WYPEŁNIA WYKONAWCA! Zadanie 1. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz cenowy - 1 / 11 - Zestawienie oferty Zadanie 1 Zestawienie oferty Pozycja: 1 Zestaw komputerowy typ 1 (jednostka centralna z monitorem 19 LCD) 2 Zestaw komputerowy typ 2 (jednostka centralna z Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( x 6) 2 4 5 6 7 Dział Środków Trwałych i Materiałowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 05.09.2013 r. Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego 12 38-100 Strzyżów NIP: 819-14-77-213 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu zestawu komputerowego dla TRITON s.c.

Bardziej szczegółowo

ZP 50/2007 FORMULARZ OFERTOWY

ZP 50/2007 FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY BURMISTRZ MIASTA UL. 3 Maja 9 A 83-400 Kościerzyna Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 50/2007 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. Lębork, dnia 29.05.2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2A ZADANIE NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA POTRZEB KWP ZS W RADOMIU. Zestaw komputerowy z monitorem do prac biurowych z

Załącznik nr 2A ZADANIE NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA POTRZEB KWP ZS W RADOMIU. Zestaw komputerowy z monitorem do prac biurowych z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) Załącznik nr 2A ZADANIE NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA POTRZEB KWP ZS W RADOMIU Lp 2. Zestaw komputerowy z monitorem do prac biurowych z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI. 272.3.2014 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa (imię i nazwisko) Siedziba (adres). Tel.. Faks.. E-mail.... NIP...PESEL *...REGON:...Ser.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WI/12/DZP-1/2012 Załcznik nr 5 do Ogłoszenia FORMULARZ CENOWY

Nr sprawy: RZP-II-WI/12/DZP-1/2012 Załcznik nr 5 do Ogłoszenia FORMULARZ CENOWY (piecz Wykonawcy [ów]) FORMULARZ CENOWY dotyczy: dostawy sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarzdu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputery przenośne Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Producent Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Model. Tabela nr 1 L.P. Część składowa sprzętu Minimalne parametry techniczne wymagane przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu. Stacja robocza typ I Parametry komputera

Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu. Stacja robocza typ I Parametry komputera Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu Stacja robocza typ I y komputera klasy x64-32 osiągający w teście PassMark-CPU Mark wynik nie gorszy niŝ 2855 w teście PassMark - CPU Mark High Mid Range

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli:

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli: Nr sprawy PS.3431.26/10 Załącznik nr 1.1 oferta techniczna... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA Zgodnie z treścią SIWZ w ofercie technicznej należy określić szczegółowe rozwiązania zawierające nazwę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DZPZ/333/72/2015 Załącznik nr 3 FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH Poz. 1 Specyfikacja zestawu komputerowego min 21 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc nr postępowania: BZP.2420.4.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Jednostka. FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wartość brutto PLN

Jednostka. FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wartość brutto PLN FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki Załącznik nr 1.1 do SIWZ Lp. Rodzaj sprzętu Ilość Jednostka Opis szczegółowy i min. wymagania Zamawiającego Model /typ / producent/

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Kobiór, zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego :

Nadleśnictwo Kobiór, zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego : Nadleśnictwo Kobiór Kobiór, dn. 23.11.2011r Nadleśnictwo Kobiór, zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego : 1. Opis: notebook HP ProBook 6560b (LQ583AW) 1 szt notebook HP ProBook 4530s

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Komputery PC 4 szt. do zastosowań biurowych o parametrach minimalnych: Opis Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo