.5" name="description"> .5">

!" # !" $ !%"&& ' !%" $( !"#$%"!& +,&-./$%-$0!.%$&#!0#-"1''( "1 "&23&!#4&-$53(6)-/%/7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!" # !" $ !%"&& ' !%" $( !"#$%"!& +,&-./$%-$0!.%$&#!0#-"1''( "1 "&23&!#4&-$53(6)-/%/7"

Transkrypt

1

2 !"#!" #!" $!%"&& '!%" $(!%"!%"'!%"!'!)" #&!)" *$!"#$%"!& '!#()*$" +,&-./$%-$0!.%$&#!0#-"1''( "1 "&23&!#4&-$53(6)-/%/7 8!9$"(#!&

3 !# 3$/*-/9--&$& "-/7.!(#$%"/7%-:&-:%/7% ";3(9:/$ <!&-&!"&-%%#-$= %/$%-$ $("!%/&"$,/-$!#$%.!9$&4.!)-/9-&>.5 >.5?()1!3!&C1.$.!!$ 3!%.$%/9- $/9 #4&-$5 (6)-/%/7 & >.5 (()1 D- >.5 1 $#-)#!&-$%-&3I3!#! 13!)-/910!J13) 2!!6*-/%?!!6 3&% )6! 9$.%! "!0%-/9%%-$3! -.9:/!!6!&!,/-3&%$9?"4(6-$0 -;!(.-$)$%-$#4&-$%-3(6)-/%$0!?<!K<!*$";)(6&< (#!&;& 3&-$#4&-$%-3(6)-/%$0!1 '!%/$ "&& "-/7<:/%-4&?!,&-./$5?&!4&-.!(#$%"4&K:.%/7 3$#&-9:/$0!& 3$/*-/9-?&3$<%-!%/7,/-,)$9$0!&#0%-#--% &(%/7"#!$,)!%/7&&/$%-!%:3!3!/9:!%&/&!%%- 3$.#-!"(#4&-$%-?<!K!%:3$!%&/;& 3! 46!$,)!%& 3$/*-/9-& &%-(3 ":3-$%-.!%-%-$9 $0!3! ";3!&%-1 '$!%/%-%-$9 : 3$/*-/9;- "!"%/7&(%4&#4&-$%-!& $)-$ <:/%--?&!?*!#()$--%%$.!(#$%"?"4$ "%!&-:9$9-%"$0)%: /;,=1!%/( "&;.%-'B1A1'AA812&!#4&-$53(6)-/%/71 #!%/&!%%-$.! "&?& 3! 46-%&(%/7!$,)!%/7 /$04<!&!&LM 3$/*-/9-1!%/*!#)%$3- $#%$3!&-.!#-$%-$!"&-$.$%-( &6!(9$0!*$"3$#&-9:/$0!1!%/&!";6("!?%)$K%:.!3<" &!%%-$3$.#-!"( #4&-$%-0!.%-$3! "%!&-$%-#-1!%/3- $#%$3- %-$!04)%/7- /$04<!&/7&(%4&&!%%-#4&-$%-

4 ! # $.#-!"$##4&-$%-9$ ".! "& 3;"(!#3("$!&$0!-!3!0#!&%-.) & >.5 (&!"#$%/-$?-)!,/-/7-!3#$"/70!.%-$<1%.!1 $#-%0&%/9-#-%1'8#-$ -:/$ %+",-."!"#$%"#( -6=&0"(%( #&-9:/%-$.!3( / <.%-!*$"/;,/-!&/7-&-%"!&/7.!3( / <.%-$!*$" 4&%!&K%/71 33.( <!K$%-!*$" 4&%!&K%$9%)$K 3!.=%&;"!&( #-$%%$0!? $&$%"()%3$$%"/91 #&-9:/%-$#-$&$=(#!&#!&$9-%-$3$&-.(9$#4&-$5((3$<%-9://7! (/9-$)$"!%-/%$91 #&-9:/%-$3$&-.(9$&!"(! "4&!%&/!#6-!:/#(.-<&3! ";3!&%-(1! $!%&/-%"$$!&%&K$9!$,)!%##4&-$%-$#3(6)-/%#?3!3/!&&%-(!*$"? 3!&-%-$%(&0);.%-=% ";3(9:/$(&0--)$/$%-#&-9:/$0! /$04<!& $ #4&-$%-!$,)&!"#$%"!&& &#!0#-"$/7%-/%#- &#-$%-!%& %.! 3$/*-/9- $)-/9.! "&% ":3-%! "!%&/.!!#$%.!9$&4.-$9!)-/9-&>.5 ( ()1!3!&C1!%#&& ' 104)%$.!%&/&3$. "&-!%$9!*$/-$&-%-$%!6)-/=/$%;0!.%-$<1%.!N /$%!*$"&-%% 6=&K!%& <!"/7 3!) -/7 O.!.&4/7#-$9 / 3! 3$/-%( P &!%%-$3$.#-!"(#4&-$%-N $%3!.%$3$!%&/;&!*$/-$%-$6;.:3!.)$0=#-%!#&(#!&%#!$ -$ $)-/9-3$.#-!"(#4&-$%-1 '1$%*$"&-%%!6$9#!&= $!"#$%"!&!$,)!%&<1%.!-(&0);.%-=.! "&;.!!#$%.!9$&4.-$9!)-/9-&>.5 (()1!3!&C1!% $( 2A4B7/ >= 0B>42/:</ > A= </76472?AC87:9463>G 3$<%-$%-$&(%4&!$,)!%/7&"1''-'82&!#4&-$53(6)-/%/7? 3$<%-9:&(%-- "&2&!#4&-$53(6)-/%/7 >BA164507>H/72=:96472/ >=0B>42/:</G #&-9:/&#0?6K.!%&/4& <.9:/!*$";%3$.#-!"#4&-$%-!$,)!% &!.-)$?<!K<% ";3(9:/$=>BA16450G &3$<%-!% I>1A829 I650 &$.<(0 'N /232G 3!.3- % 3$ (3$<%!#!/%-!%$0!3$. "&-/-$)O)-P0!.%-$&3- $#&<,/-&$0!$9$ "(&<1%N "()%!.3- &<,/-&$0!$9$ "()6!"()%$,&-./$%-$!&3- -$.!$&-.$%/9-.-<)%!,/- 0! 3!./$9? 9$K$)-!.;6%$ 3$3- &#09:&3- (.! $9$ "()(6 0<! $%-.! $&-.$%/9-.-<)%!,/-0! 3!./$91!,&-./$%-$0!.%-$&#!0#-"1''-'8 "&O +PN 3!9$"(#!&"4&-%-$%6=/$3"!&%3!3$3!.3- %-$3$(3$<%!#!/%-!%$0! 3$. "&-/-$)!%&/O 8P1 #&-9:/.!3( /& 34)%$(6-$0%-$ -;!%&/4&!(.-$)$%-$#4&-$%-3(6)-/%$0!1 "-#33.(!%&/( "%&-9:3$<%!#!/%-.!$3$$%"!&%--/7&3! ";3!&%-(1L!!*$"%)$K.!<:/=3$<%!#!/%-/"&!1

5 L!(#$%" "%!&-:/$<:/%--&#0%$3$ 3$/*-/9;3!&-%%! "=&3$<%-!%$3$!%&/;&0&(%4&-3! "%!&-$5&"/7& 3$/*-/9-6$.!!%%-&%-/7#-%1 33.(? 0. 9,/;,=&#0%/7.!(#$%"4&%-$.!"/!%&/?&3- (9$!%&.%##-$9 /(Q%-$.!"/Q1 >=?>;F:761 2B5A2846 =>BA1645G 2B5A >=?>/76=4763> >BA16450!.3- $9$ "(--%%$.!(#$%"#!0: 6= 3$. "&-!%$&*!#-$!0-%<4&)(6 $!!3-"/7.!(#$%"4&3!,&-./!%/70!.%!,=!0-%<$#3$!%&/;1 $6=4>:96H /72;D:0 74I>1A;6- >I6:76 #&-9:/#!K$K:.=3$. "&-$%-!0-%<()(6%!"-)%-$3!"&-$.!%$9!3-.!(#$%"(? 0.3$. "&-!%3$!%&/; $!!3-.!(#$%"(9$ "%-$/"$)%)(66(.-&:"3)-&!,/-/!.!9$93&-.<!&!,/-?#&-9:/%-$#!K$ 3&.-=9$93&.-&!,/-&-%% 3! 461!%&/#!K$<!K=-%%$.!(#$%"#!0:/$3$. "&-=!*$";& 3! 46%96.-$9! "%? %313! 3$"$)#!&$1 #&-9:/3! -!&3$<%-%-$.!(#$%"4&<:/!%/7.! 3$/*-/9-- "!"%/7&(%4& #4&-$%-1 212/72;D:63>G #&-9:/!/$%- 3$<%-$%-$&(%4&-&#!04&!$,)!%/7&3"1R1-3"1R1'1 F$K$)-!%&/%-$&K$ -; 3$<%-$%-$#&(%4&-&#!04&?!"4/7#!&&3"1R1-3"1R1')(6&33.(0.#&-9:/%-$(%<!K!%/7.!(#$%"4& 3$<%-9:/$"$ &#!0-?!%&/! "%-$/0B8A:9>408AC>=9A:>406$ /$04<!&$9%)- #$"!/%$9!*$"1*$";!%&/&)(/!%$0!(%9$ -;!.(/!%: DF $K$)-!%&/&K$ -; 3$<%-$%-$#&(%4&-&#!04&?! "4/7#!&& 3"1R1-3"1R1'!#&-9:/(%<!K!%$.!(#$%" 3$<%-9:/$"$&#!0-?*$"! "%-$ &)-*-!&%.!.) $9%)-1 #&-9:/-%*!#(9$?K$ 3!!6$#3!!(#-$&%- -;3!#-;.!%&/2#&-9:/ 6;.-$*!#3- $#%1#&-9:/.!3( /*!#;3!!(#-$&%- -;*H$#1$K$)-#&-9:/ )(6!%&/3$(9:.!(#$%")(6-%*!#/9;O&9:"-$#!*$"P*H$#?K.$ "!%% K:.%-$.(0-$9?%-$&<!/%-$3!"&-$.*"-/7!"#%-1 %*!#/9!<!K$%-(&%-! (!.!3( /$%-$.!(.-<(&3! ";3!&%-(#!K$6=3$% "$)$*!%-/%-$1%-! $(&K -;<!K!%&"$#-%-$?9$K$)-3$.(3<&$#"$#-%( <.%- &%-! 4&!.!3( /$%-$.!(.-<(&3! ";3!&%-(! "<!%& <%&*!#-$3- $#%$9 #&-9:/$#(!% #&-9:/%-$3$&-.(9$&3<"&.-(#1!%' 1 "$-&6!(%9! "%-$9 $9*$" :64D 92:2K>HL921</76472!%!' '>12?903>5>/2472I650G 11*$"3!&-%%6=%3- %&$01%# %-$.!3- %-)(633!#!/!#3("$)(6 ;/%-$!3!&-%%6=3!.3- %3$(3$<%!#!/%-!%$0!3$. "&-/-$))(63$. "&-/-$)-!%&/O0!.%-$&3- $#& "!!&%#.!(#$%/-$(3&%-9:/#.!& ";3!&%-!6!/-$3&%#?0!.%-$&#0%-#-( "&!&#-P1 1'1 "-$#-$9 /?&"4/7!%&/%%-4 <#-%&-%%6=3*!&%$3$!!6; 3!.3- (9:/:!*$";1

6 '>129K>J6472I650G '11!%&/3!&-%-$%<!K=!*$";&& "-#-&#0%#-3$&!- 3$/*-/9;.!(#$%"#-?<:/%-#-1 '1'1*$"3!&-%%! "=<!K!%&#%-;"$9!3$/-$& 3! 46(%-$#!K)-&-9:/9$9 33.!&$!"&/-$-!%/!%&<:/%-$ F*-#:O%&- -$#P-.$ $#!%&/? '1+1$K$)-*$"! "%-$<!K!%&-%% 3! 46%-K3!&K$9!3- %?#&-9:/ &>.5 (%-$6-$$!.3!&-$.-)%!,/-%-$3&-.<!&$ -$!&%-$?3$.&/$ %$ )(633.!&$!"&/-$!*$" /2J4>H:7I650G 6*$"#!0<! "=(%%&K%:-6=(.-<&!/$%-$3!&-%% 3$<%-=&#!0- "&- %-%-$9 $9 3$/*-/9-?&< /6=<!K!%&"$#-%-$.! <.%-!*$"?!"4##!&&!.-<R?3"81 3$/*-/9-1 "1&#4&-$53(6)-/%/7!6!&-:%9$ ">=9A:7L*$";? 9$K$)- P9$ "%-$0!.%( "&:N 'P9$9"$,=%-$!.3!&-."$,/- 3$/*-/9-- "!"%/7&(%4&#4&-$%-N +P9$9<!K$%-$ "%!&-/%%-$(//-&$9!%($%/9-&!(#-$%-(3$3-4&!&)/%-( %-$(//-&$9!%($%/9-N 8P&-$K:/!%- :/$%;& "! (%(.!3$.#-!"(#4&-$%-N CP! "<<!K!%3$&!%&/;&)(/!%$0!(.-<(&3! ";3!&%-(!(.-$)$%-$ #4&-$%-)(6%-$3!!%$0!.! <.%-!*$"N GP&-$!#<-/7(%!&$&!6)-/$%-(/$%?"4/7%-$#!K%3!3&-=%3!. "&-$"1 EP&!%&/&"$#-%-$E.%-!..%-!"#%-&-.!#-$%-%-$0!.-< -;% 3!3&-$%-$!#<-/7(%!&$9&!6)-/$%-(/$%N 8) jest niewana na podstawie odrbnych 811*$"3!&-%%! "=<!K!%#&-9:/$#(%.$ 6B:;2 21</76N AC87:940:E / >164=2 >;6/<=9B2 >87:;7/ =>3>=9,Q 81'1$K$)-!*$"&3<%-$.!#&-9:/$0!3!/":)(6-%%:.!0:O%313!/":(-$ :P?!"$#-%-$ <!K$%-!*$".$/.(9$"$#-%.! "/$%-!*$".!#&-9:/$0!?%-$"$#-%%31& <%-!*$")- "$#3!)$/!%#)(6<!K$%-)$/$%-*$"3!/":(-$ :1 -$& $)-$! "&-:%$30!"!&%-$#-<!K$%-$#!*$"1 $F90BI650G G11*$"!/<!$ 3!%.$%/9-.!(#$%"&-:%$!*$":3!&-%%6= 3!:.!%$ &<:/%-$&9;(3!) -#1 G1'1L!(#$%"&-:%$!*$":-)-"$"(3!#!/%-/O%313! 3$"$)#!&$P#!0:6=.! "/!%$-%%#9;(?9$K$)-6;.:!3"!%$&.!<.%3$<.!.%!,%/7*0#$%"4&% 9;3!) -1 P /7D92476I65DG E11*$"&-%%/7!&= &!9:&K%!,=3$!$ +A.%-!.(3<&("$#-%(.! <.%-!*$"1 E1'1 (.%-!%/7 33./7?%/!%9#%-$9 E.%- 3$.(3<&$#"$#-%( &-:%-!*$": #&-9:/#!K$")!&4/-= -;.!&!%&/4&!&K$%-$0!.%3$.<(K$%-$"$0! "$#-%(!!%/!%!$?%-$.<(K 9$.%%-KGA.%-1 E1+1 3! ";3!&%-! #4&-$%-$ 3(6)-/%$&)(/ -;!%&/;? "4%-$&-< 0!.% 3$.<(K$%-$!$ (&-:%-!*$":1

7 K.!%&/4&#!K$<!K=")!9$.%:!*$";%/<!,=3$.#-!"(#4&-$%-1, B11#&-9:/3$.<(K"$#-% <.%-!*$"&/$)((#!K)-&-$%-!%&/!#(&0);.%-$%- &30!"!&%/7!*$"/7!"#%/7&9,%-$5)6!((3$<%-$5.!"/://7 3$/*-/9-1 B1'1$.<(K$%-$"$#-%( <.%-!*$".!3( /)%$9$ "")!3$.9$0!(3<&$#1 B1+13$.<(K$%-("$#-%(.! <.%-!*$"#&-9:/2 &>.5 (3!&-.!#- %"/7#- "K.$0!!%&/;?"4$#(3$%! 3$/*-/9;1 "-$!*$"!"#%$3$#&-9:/$0! &>.5 (3!"$#-%-$.! <.%-!*$"! "%:&4/!%$!%&/!#6$!"&-$%-3!(3<&-$"$#-%( 3$&-.-%$0!%&%-$ -$%-$3!"$ "(1 >=0I7B2:;27/0:>I2476I65G 1!%&/#!K$.!!%=#!.*-/9-)(6&/!*=<!K!%:!*$";%3- $#% &%-! $"4! "%-$<!K!%#&-9:/$#( &>.5 (3$. (3<&$#"$#-%(&%/!%$0!% <.%-$!*$"1 )$/ -;? 6!%&/( <& $)-$-%*!#/9$-.%$? "4$#!0: 6=!%-$/%$.! 30!"!&%-!*$"-3!.3- %-(#!&1 0B>42/:217G!6:(3!&K%-!%:3$#&-9:/$0! &>.5 (.!!%""(!%&/#-9$ "31& #()(0( "%2" 3$/9)- "$/9-#4&-$5(6)-/%/7 &>.5 "$/9-#4&-$5(6)-/%/7 &> (&:"3)-&!,/-.!"/://7 3-4& 3$/*-/9-?!%&/ "4!"#< 3$/*-/9; #!K$ <!K= 3"%-$&*!#-$ 3- $#%$9.! #&-9:/$0! & >.5 (?&"$#-%-$%-$ 34T%-$9 #%-K $,=.%- 3$.(3<&$#"$#-%(!"&/-!*$"1 #&-9:/ & >.5 ( 3$,)$"$,=&9,%-$5& "-#!%&/!#?"4#.! "/!%!3$/*-/9;?6$& %- T4.<3"%-1 Q >=0I7B2:;2 G #&-9:/ 2 & >.5 (#!K$& K.#/ -$? 3$.(3<&$#"$#-%(.! <.%-!*$" #!.*-!&= "$,=.!(#$%"4& &-$9://7 1 L!!%%$ & "$% 3! 46 ((3$<%-$%-$ 3$(9$ -;%-$&<!/%-$& "-#!%&/!#- :!%$.)%-/7&-:K:/$1 6C24760B>42/:</G #&-9:/%-$ 3$&-.(9$ $6%-!%&/4&?! "4##!&& "1 "1 + 2 &!#4&-$53(6)-/%/71!) #& AC87:946>5/2:76I65G 11 <!K!%$*$"! "%:!"&"$3(6)-/%-$&=47A>3>=9 & -$.-6-$ #&-9:/$0! LL D- (3-'+2$/9#4&-$5(6)-/%/7&!6$/%!,/-3$. "&-/-$)-!%&/4&? "4$/7/:&-:=(.-<&!"&/-(!*$"1 1'1"/-$/;,/-9&%$9#&-9:/2 &>.5 (!./"3$.!"&/-$#!*$"&!"; 9:#-$3$%/=% *-%%!&%-$#4&-$%-?% ";3%-$!"&!!*$"-!./" *-#;O%&;P-.$!%&/ /$%;!*$"1 1+1 %*!#/9$?!"4/7#!&3!&K$9.!;/!%$! "%:!%&/!#?"4%-$6)-!6$/%-3!"&-$%-(!*$"?%-/73- $#%&%-! $1

8 0;2H472476I65G '11L)(<"&-$%-!/$%-3!4&%%-<!K!%/7!*$"?#&-9:/#!K$&$.<(0 &!9$0!(%%-? &4/-= -;.!K.$0!!%&/!&9,%-$%-$"$,/-<!K!%$9!*$"1V:.%$ &9,%-$%-! "%:3$%$3$!%&/;%-$&<!/%-$&*!#-$3- $#%$9)(6*H$#1 '1'1#&-9:/%-$3$&-.(9$&&-:(.%#-3"%-#-)(6&K!%#-&:"3)-&!,/-#-? K.%/7%$0!/9/9-.!"/://7<!K!%$9!*$"1 '1+133.( "&-$.$%-&!*$/-$!/&- "/7!#<$3- -/7-/7(%!&/7?#&-9:/ 2 &>.5 (3!3&-!#<-?%-$&<!/%-$&-.#-9:/!"#& "-/7!%&/4&? "4<!K)-!*$"1? '18#&-9:/3!3&-!#<-/7(%!&$&!6)-/$%-(/$%&% ";3(9:/ 3! 46 P&33.(#%!K$%-/$%9$.%! "!&/7-)-/69$.%! "$#- P9$K$)-!6)-/!%/$%%-$!.3!&-.-)!/%!&-/$%9$.%! "!&$9!)-/69$.%! "$ #-? 39#(9$ -;? K$ 3&-.<!&! 3!.%! )-/6; 9$.%! "$ #-! /$%; 9$.%! "!&:? 6P9$K$)-/$%;9$.%! "!&:3!.%!!6-$K%-$ <!&%-$-)-/6:?39#(9$ -;?K$ 3&-.<!&!3!.%!)-/6;9$.%! "$#--"$%3- /$%9$.%! "!&$9?"4!.3!&-..!!%%$#(!6)-/$%-(/$%N 'P&33.( (#!&%-/$%3! /$04)%$/;,/-#4&-$%- P9$K$)-!6)-/!%/$%%-$!.3!&-. (#-$/$%/;,/-#4&-$%-?39#(9$ -;?K$ 3&-.<!&!3!.%!/$%/;,/-#4&-$%-? 6P9$K$)-/$%;/;,=#4&-$%-3!.%!!6-$K%-$ <!&%-$-)-/6:?39#(9$ -;?K$ 3&-.<!&!3!.%!"$%3-?"4!.3!&-..!!%%$#(!6)-/$%-(/$%? /P9$K$)-%-/$%/;,=#4&-$%-3!.%)-/6:?%-3!.% <!&%-$%-$!.3!&-.9:!6)-/!%$9/$%-$?39#(9$ -;?K$3&-.<!&!3!.%!/$%/;,=#4&-$%- &K!%$ <!&%-$N 3P& 33.(!*$" /$%:!$,)!%: /< 3$.#-!" #4&-$%- )6! 9$0!/;,= O/$% /<"!&P P39#(9$ -;?K$3&-.<!&!3!.%!/$%;/<"!&:6$&0);.(% 3! 469$9!6)-/$%-? 6P9$K$)-/$%/<"!&3!.%)-/6:%-$!.3!&-./$%-$/<"!&$93!.%$9 <!&%-$? 39#(9$ -;3&-.<!&:/$%;/<"!&:3!.%: <!&%-$? /P9$K$)-!6)-/!%/$%%-$!.3!&-. (#-$/$%/<"!&/7?39#(9$ -;?K$ 3&-.<!&!3!.%!3! /$04)%$/$%/<"!&$. &2=24767>:642>I65G +11/$%?3!4&%%-$-&64%9! "%-$9 $9!*$"6;.-$3$3!&.!%3$!#- 9; 3$"0!&:3!&!<%:3$#&-9:/$0!2 &>.5 (?%3!. "&-$( ")!%/7 "$-4&?!"4/7#!&&LMR 3$/*-/9-1/$%!#- 9-3$"0!&$93!.)$0 "&-$.$%-(3$#&-9:/$0!1!"!4<&<:/%-#-9$ "9&%1<:/%--.! 3!"!!<((.! ";3%- -;3!.!!%%-(&6!(%9! "%-$9 $9!*$")(6(%-$&K%-$%-( 3! ";3!&%-?"#K$!*$" :9&%$!./7&-)--/7!"&/-? &%-! -!.!3( /$%-$.! (.-<(&3! ";3!&%-(3!(3<&-$"$#-%(-/7 ";3!&%-$! "%-$! "0%-;"$&#!#$%/-$?0.9$0!&%-"&-$.-#&-9:/1 Q 2/72=>176476G #&-9:/ &>.5 (&-.!#-%-$&<!/%-$?3- $#%-$!&%-(3! ";3!&%-& "-/7 (/$ "%-4&0!.%-$"1B'(3 %-$(#!& &6%#!%&/:% ":3-& 4 ##.%-(!.."!0<! $%-! &%-(3! ";3!&%-?9$.%%-$34T%-$9%-K&.%-(?&"4#(3<&"$#-%&-:%-!*$":1#!&! "%:3!.3- %$& -$.-6-$#&-9:/$0!1

9 $K$)-&!%&/?"4$0!!*$"! "<&6%?(/7) -;!.&/-(#!&& 3&-$ #4&-$%-3(6)-/%$0!)(6%-$&%! -&#0%$0!6$3-$/$%-%)$K"$0!&!%%-(#!&? #&-9:/#!K$&6=!*$";%9! "%-$9 : 3!,4.3!! "</7!*$"?6$3$3!&.%--/7 3!%!&%$9!/$%?/76K$/7!.:3$ <%-?!"4/7#!&&"1B+( "1 2C69?76: J0563>/0B>42472A1>/0G 212/72;D:0476?96/7=A;6/?K2592C69?76: J0563>/0B>42472A1>/0, #&-9:/#3&!0!.%-$"1B+(3(%-$&K%-=3! ";3!&%-$!(.-$)$%-$#4&-$%- 3(6)-/%$0!&33.(?0. P%-$<!K!%!K.%$9!*$"%-$3!.)$09:/$9!.(/$%-()6!%-$&3<%:<K.$%&%-! $!.!3( /$%-$.!(.-<(&3! ";3!&%-(!.&!%&/%-$3!.)$09:/$0!&)(/$%-(? "$K$%-$#3"'-+N 'P&3! ";3!&%-(3!&.!%#&"6-$3"%-!/$%;%-$<!K!%!/!%9#%-$9.&4/7!*$"%-$3!.)$09://7!.(/$%-(N +P&3! ";3!&%-(3!&.!%#&"6-$)-/"/9-$)$"!%-/%$9&3<%;<#%-$9%-K.& &%-! -!.!3( /$%-$.!(.-<(&)-/"/9-$)$"!%-/%$9)6!%-$! "<<!K!%$!*$"? 3$/!%9#%-$9.&4/7&!%&/4&%-$3!.)$09:/$&)(/$%-(N 8P/$%%9! "%-$9 $9!*$" 3$&K &!";? "4: #&-9:/#!K$ 3$%/=% *-%%!&%-$#4&-$%-N CP&33./7?!"4/7#!&&"1B( "1C?! "<<!K!%$!*$".!."!&$!"-$9 #$9/$%-$N GP& ":3-<- "!"%#-%!!)-/%!,/-3!&!.(9:/?K$3!&.$%-$3! ";3!&%-)(6 &!%%-$ #4&-$%-%-$)$K&-%"$$ -$ 3(6)-/%#?/$0!%-$#!K% 6<!&/$,%-$9 3$&-.-$=N EP3! ";3!&%-$!6/!%$9$ "&.:(%-$#!K)-&-9:/:&/-$&K%$9(#!&& 3&-$ #4&-$%-3(6)-/%$0!1 $&$%"()%#(%-$&K%-$%-(#&-9:/2 &>.5 (3!-%*!#(9$!%&/4&?3!.9:/ (.%-$%-$*"/%$-3&%$1!) *$ 1!6$/"$,/-!0<! $%-!#4&-$%-(?/%%!,/-3!.9;"/73$#&-9:/$0!&"!( 3! ";3!&%-! & 33.( %-$/7%- 3$ #&-9:/$0! /%%!,/-?.! "4$9 9$ "!6!&-:%%3!. "&-$( "&?#!K%&%-$,=3!"$ ".!#&-9:/$0!1 '1!"$ "&%! - -;&"$#-%-$E.%-!..%-?&"4#3!&-;"!)(6#!K%6<!3!&-:=&-.!#!,=!!!)-/%!,/-/7 "%!&-://73!. "&;9$0!&%-$ -$%-1!"$ "(&K -;&%-$ -!%/7&-):? 0..!"<!%.!#&-9:/$0!&"- 3! 46?K$#40<3!%= -;9$0!"$,/-: +1!"$ ".!"/:/"$,/-!0<! $%-?9$K$)-3! ";3!&%-$9$ "3!&.!%$&"6-$3$"0( %-$!0%-/!%$0!?"K$.!"/:/$3! "%!&-$5 3$/*-/9-- "!"%/7&(%4&#4&-$%-?&%! - -;&"$#-%-$E.%-!..%-3(6)-/9-!0<! $%-&D-()$"%-$#4&-$5(6)-/%/7)(6 #-$ /$%- 3$/*-/9-- "!"%/7&(%4&#4&-$%-% "!%-$-%"$%$"!&$9)(6% "!%/7 3!")(-%"$%$"!&$0!;.(9$K$)-&"!,=#4&-$%-9$ "#%-$9 %-K&!"!$,)!%$& 3$3- /7&.%/7%3!. "&-$"1( 8133.(&%-$ -$%-3!"$ "(.!"/:/$0!"$,/-!0<! $%-)(63! "%!&-$5 3$/*-/9- - "!"%/7&(%4&#4&-$%-#&-9:/#!K$3$.<(K="$#-% <.%-!*$"1 C1%-$ -$%-$3!"$ "(9$ ".!3( /)%$")!3$.&/-$#(#!&1

10 G1#&-9:/!.(/3!"$ "&%-$ -!%3!"$#-%-$?&%-$ -!%3$3!.#-!"%-$(3&%-!%)(6 3!"$ "%-$.!3( /)%%3!. "1G1 E1!"$ "3!&-%-$%& &=!3!"$ "!&%:/%%!,=)(6%-$/7%-$#&-9:/$0!?"K$ &-$= K:.%-$? &-;<$ 3"!/$%-$ ("4&!!!)-/%!,/- *"/%/7-3&%/7 (.%-9://7&%-$ -$%-$3!"$ "(1 #&-9:/! "03!"$ 3! ";3!&%-("#&"!,= #4&-$%-%-$ 3$/&K!%$9& <!"/7 &!" GA1AAA (! 2 %-$ "! (9$ -;3$3-4& "&.!"/://7!.&!<5-01 $(G

11 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!( 4 3-$/;=*-#!&!%&/?.% ' $# $ +PQ &-:(9:/.!3! ";3!&%-!#4&-$%-$3(6)-/%$0!% 1*$(9$#&!%%-$&K$9&#-$%-!%$0!3$.#-!"(#4&-$%-/$%; <6("! 0!.%-$/$%#-9$.%! "!&#-&0<:/%-%.!1!.9$#"$#-%0&%/ #2/O%-$#%-$9%-K'8#2/$P '1,&-./#?K$3!%)-,# -;$ -%-$ &%! -#.!%-$9 "$K$5?.!6)-,#4&%-$K!%-$/%$-%*!#/9$.!30!"!&%-!*$"1 +1,&-./#?K$(&K# -;&-:%/7*$":%/ & %&?"91+A.%-!.! ""%-$0!.%-.! <.%-!*$"1 81,&-./#?K$3!%)-,# -;/2A4B217A1>/0&%-%-$9 $93$/*-/9--39#(9$#9$ 6$ "$K$51 C1!6!&-:(9$# -;?&33.(3%%-%##4&-$%-?.!3!.3- %-(#!&&4 ##.%-(!.."&6!(% $9*$"?9$.%%-$34T%-$9%-K&.%-(?&"4#(3<&"$#-%&-:%-!*$":1 G1!6!&-:(9$# -;.!&!%%-3$.#-!"(#4&-$%-&"$#-%-$8.%-!..%-3!.3- %-(#!&1 E13!&K%-##&-9:/$0!F6:.T(3&%-!%/73$. "&-/-$)-F.!3$3!&.$%-& $)-/7 6.5#9://7%/$)( 3&.$%-$,&-./$5?.!(#$%"4&-3$.<!K!%/7-%*!#/9-!.! &9,%-$%-*-%%!&/7-"$/7%-/%/7 3$"4&% "-$-%*!#/9$#-$ /!%$&!*$/-$ :3&.-&$1 B1<:/%--!,&-./$%--.!(#$%" L"-3!.3- O(3$<%!#!/%-!%3$. "&-/-$)P

12 ZAŁ. NR 3 0!.%-$"1''-'8( "&&!#4&-$53(6)-/%/7.%-'B1A1'AA8134T%-$9 #-#-%#-%-%-$9 #!,&-./#?K$ P3! -.#(3&%-$%-.!&!%&%-!$,)!%$9.-<)%!,/-)(6/%%!,/-?9$K$)-( "& %<.9:!6!&-:$3! -.%-"-/7(3&%-$5N 'P3! -.9:%-$6;.%:&-$.;-.!,&-./$%-$!. 3!%(9:3!"$%/9<$#"$/7%-/%#-!!6#-.!)%#-.!&!%%-#4&-$%-N +P%9.(9; -;& "(/9-$!%!#-/%$9-*-%%!&$93$&%-9:/$9&!%%-$#4&-$%-N 8P%-$3!.)$0#&)(/$%-(3! ";3!&%-%3!. "&-$"1'8?( " "&2&! #4&-$53(6)-/%/7?0.-$&)(/ -; &!%&/4&?"4&/-:0(! ""%-/7+)"3$.& /;/-$#3! ";3!&%-&:.-)-!.;%-$&!%(9:/#4&-$%-)(6&!%(9:/9$%-$%)$K/-$?!."%-$! "<.!6!&!)%-$%3&-!%.!.%-& /;/-3! ";3!&%-?/76K$%-$&!%%-$)(6 %-$%)$K"$&!%%-$9$ "% ";3 "&$#!!)-/%!,/-?"4$&!%&/%-$3!%! -!.3!&-$.-)%!,/-N &!%&/4&?& "! (%(.!"4/7!"&"!)-&-./9;)(6"4/7(3.<!,=!0<!!%!? &9:"-$#&!%&/4&?"43!!0<! $%-((3.<!,/-&)-(<."&-$.!% 3&!#!/%#3! "%!&-$%-$# :.(?9$K$)-(<.%-$3$&-.(9$ 3!!9$%-&-$/-$)- 3!3$)-&-./9;#9:"((3.<$0!N &!%&/4&? "4 )$09: (- /$%-$# 3!."4&?!3<")(6 <.$%(6$3-$/$%- 3!<$/%$)(6.!&!"%$? &9:"-$# 33.4& 0.( )-!%- 3$&-.-%$ 3&$# &!)%-$%-$?!.!/$%-$?!<!K$%-$%")$0</73<"%!,/-)(6& "#%-$&/<!,/- &!%%-.$/9-&<,/-&$0!!0%(N!!6*-/%$?"4$3&!#!/%-$ %!3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&&-:( 3! ";3!&%-$#! (.-$)$%-$ #4&-$%-? 3$ ";3 "&! 3$/-&! 3&!#! 46 &!%(9://73/;!6!&:?3$ ";3 "&!3$(3 "&?3$ ";3 "&!3$/-&!!6!"!&- 0! 3!./$#()(6-%%$3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&/$)(! -:0%-;/-!,/-#9:"!&/7? "K$ 3$ ";3 "&! 6!&$)(6 3$ ";3 "&!(.-<(&!0%-!&%$9 0(3-$ )6! &-:(#9://7%/$)(3!3$<%-$%-$3$ ";3 "&)(63$ ";3 "& 6!&$0!N 34<-9&%$?"4/7& 34)%-3&!#!/%-$ %!3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&&-:( 3! ";3!&%-$#! (.-$)$%-$ #4&-$%-? 3$ ";3 "&! 3$/-&! 3&!#! 46 &!%(9://73/;!6!&:?3$ ";3 "&!3$(3 "&?3$ ";3 "&!3$/-&!!6!"!&- 0! 3!./$#()(6-%%$3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&/$)(! -:0%-;/-!,/-#9:"!&/7? "K$ 3$ ";3 "&! 6!&$)(6 3$ ";3 "&!(.-<(&!0%-!&%$9 0(3-$ )6! &-:(#9://7%/$)(3!3$<%-$%-$3$ ";3 "&)(63$ ";3 "& 6!&$0!N 34<- 3"%$ -$? "4/7 3"%$ )(6 /<!% :.( 3&!#!/%-$ %! 3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&&-:(3! ";3!&%-$#!(.-$)$%-$#4&-$%-?3$ ";3 "&! 3$/-&! 3&!#! 46 &!%(9://7 3/;!6!&:? 3$ ";3 "&! 3$(3 "&? 3$ ";3 "&!3$/-&!!6!"!&-0! 3!./$#()(6-%%$3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&/$)(!-:0%-;/-!,/-#9:"!&/7?"K$3$ ";3 "&! 6!&$)(63$ ";3 "&!(.-<( &!0%-!&%$9 0(3-$ )6! &-:(#9://7%/$)( 3!3$<%-$%-$ 3$ ";3 "&)(6 3$ ";3 "& 6!&$0!N

13 34<-!#%."!&$! 34<-!#%."!&!/9%$? "4/7!#3)$#$%"-( 3&!#!/%-$ %!3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&&-:(3! ";3!&%-$#!(.-$)$%-$ #4&-$%-? 3$ ";3 "&! 3$/-&! 3&!#! 46 &!%(9://7 3/;!6!&:? 3$ ";3 "&! 3$(3 "&? 3$ ";3 "&! 3$/-&!!6!"!&- 0! 3!./$#( )(6 -%%$ 3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&/$)(! -:0%-;/-!,/-#9:"!&/7?"K$3$ ";3 "&! 6!&$)(6 3$ ";3 "&!(.-<(&!0%-!&%$9 0(3-$ )6! &-:(#9://7%/$)( 3!3$<%-$%-$3$ ";3 "&)(63$ ";3 "& 6!&$0!N!!63&%$?"4/7(;.(9:/$0!/<!%!0%(:.9:/$0!3&!#!/%-$ %! 3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&&-:(3! ";3!&%-$#!(.-$)$%-$#4&-$%-?3$ ";3 "&! 3$/-&!3&!#! 46&!%(9://73/;!6!&:?3$ ";3 "&!3$(3 "&? 3$ ";3 "&!3$/-&!!6!"!&-0! 3!./$#()(6-%%$3$ ";3 "&!3!3$<%-!%$&/$)(! -:0%-;/-!,/-#9:"!&/7?"K$3$ ";3 "&! 6!&$)(63$ ";3 "&! (.-<(&!0%-!&%$90(3-$)6!&-:(#9://7%/$)(3!3$<%-$%-$3$ ";3 "&)(6 3$ ";3 "& 6!&$0!N 3!.#-!" 6-!!&$?&!6$/ "4/7 :.!$< (6-$0%- -;! #4&-$%-?% 3!. "&-$3$3-4&!!.3!&-$.-)%!,/-3!.#-!"4&6-!!&/7/%6!%-!%$3!. 0!T6:N!%-$ 3!.)$0#&)(/$%-(% 3!. "&-$ "1'8?( "1'? 3"1 -'? 0.-$&)(/ -; &!%&/4&"4 &!%&)-6$3!,$.%-!/%%!,/-&-:%$30!"!&%-$#3!&.!%$0!3! ";3!&%- )(63! <(0-&)- -;&/$)( 3!:.$%-!*$"!!6#-(/$ "%-/:/#-&.!!%&%-("/7 /%%!,/-? /76 K$ (.-< "/7 &!%&/4& & 3! ";3!&%-( %-$ ("(.%- (//-&$9!%($%/9-N 3$3- (%-$ "! (9$ -;.!&!%&/4&? "4#(.-$) -; #4&-$%-% 3!. "&-$"1G'( "13"')(6"1GE( "13"-'N <!K)-%-$3&.-&$-%*!#/9$#9:/$&3<&%&%-3!&.!%$0!3! ";3!&%-N %-$<!K)-!,&-./$%-! 3$<%-%-(&(%4&(.-<(&3! ";3!&%-()(6.!(#$%"4& 3!"&-$.9://7 3$<%-%-$"/7&(%4&)(6<!K!%$.!(#$%"&-$9:6<;.? "$K$%-$#"1'G( "1+N L"!.3-!%&/ F(3$<%!#!/%-!%3$. "&-/-$)F

14 &" &.%-( !#-;.!#$%.:!9$&4.:!)-/9- & >.5 ( $3$$%"!&%:3$ 1 #<1-% 31#0$%/$35 -$0!231!1 ";3/;!#! -$0!!#$%.%"!9$&4.-$0!!)-/9-&>.5 ( '1 3!.-% 31#0 "!*)$ %.!&-/2><4&%$0! -;0!&$0! &>.5 ( $.-6:& ()-/ &%#&"$,/-(#!&!%&/:?&-#-$%-("4$0!.-<9: ' X 0!.%-$ &%--$# 3! ";3!&%-% !%&/!6!&-:(9$ -; 3$.=-.! "/=.! -$.-6 &>.5 ( YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY1 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY1 %3!%-K /7./7 P!3!0#!&%-$#( -6=.! "/!%$&!0-%)%/7!3!&%-/73!.(/$%"? 6P K.$(:.$%-$#( - 6=&3! K!%$& 3$<%:.!(#$%"/9;& 9;( 3!) -#)(6 %0-$) -# "%..!&!.! "/!%:3$3!.(/$%"4&? /P.! "/!% 3;" 6;.-$ 3! -.= " 0&%/9%$ &-$9:/$%(#$ $9%?"$#-%- &(%-&K%!,/-0&%/9-?.$ -%(#$"$)$*!%4&3(%"4& $&-!&/7,&-./://7 ( <(0-0&%/9%$?.P.! K.$0!.! "/!%$0!(:.$%-.!<:/!% 6;.-$-% "(/9(K"!&%-& 9;( 3!) -#? $P 3;"!69;"#4&-$%-$##( -!.3!&-.=3!) -#T4.<!# -)%-'+AR?CA?0!.%-$ "()%:? *P 3;" $)$"/%#( - 6=&3! K!%&%-$6;.%$ 6)$ -)9:/$- 3!<:/$%-!&$1 6)$ -)9:/$#( :6=!5/!%$ "%..!&#-.&(6!)/!&#-&"#-(-$#-$%-$#? 0!.%-$2GA+C8GG? 0P.! "&/0&%"(9$.! ";3%!,=%"$$%-$!) -/;,/-#-$%%/7-$ 3)!"/9%/7.).! "/!%$0! 3;"(1!%&/(.-$)- 0&%/9-%!$ YYYYYYYYYYYYYY1#-$ -;/!.." 3!.3- %- 3!"!!<(!.6-!(1 X' 1 $#-%$)-/9-(#!& '1

15 X+!!)-/%!,=&.%-3$.#-!"((#!&? 3!:.!%! "%-$3!"!4<3!.3- %3$!!6 &%/!%$3$!%&/;-#&-9:/$0!1 X8 1-$&<!-&&.%-("!&(?!%&/6;.-$!6!&-:%.!3</$%-(#!&%$9& &!!,/- A?' Z&"!,/-%-$.! "/!%$0!!"#$%"( K..-$5 &<!-1 $K$)- &<!&.! "&-$3$!/+A.%-#&-9:/#3&!!. ":3-=!.(#!&?!%&/9$ "!6!&-:%.!3<"(#!&%$9&&!!,/-AZ&"!,/-#4&-$%-1 '1 (#!&%$!$,)!%$&3"'%-$&)(/9:.!/7!.$%-!.!%&/!.!.!&%-%./7!04)%/71 XC 1"!%( ")-</$%;#4&-$%-$!69;"$%-%-$9 :(#!&:&<:/%$9&!!,/ <1<!&%-$ F 3$/!%)$K!(#-$=?K$&-$!% "!!&%3!."$!."!&4&-( <(0R&&!!,/- YY1Y11Z&&!/-$ <?F <!&%-$YYYYY11Y YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY1111YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY11 '1.! "/!%"!&#&-9:/3</-!%&//$%;!$,)!%:&( "13!&!%%-( #4&-$%--3!3!.3- %-(3!"!!<(!.6-!(&"$#-%-$'.%-!.!"#%-*"(?3$)$&$#%!%"!!%&/ $53<"6;.-$(%%.-$5!6/-:K$%-/7(%(#&-9:/$0!1 81 -$ &<!- & 3</-$!%&/ 3 <(0(9$ 3&!.!!6/-:K$%- #&-9:/$0! ( "&!&#-!. $"#-&<!;1 C1#&-9:/%-$&K0!.%3$%! $%-$&-$"$)%!,/-!%&/%!!6"$/-$ O3$)$&P1 XG 1!%&/!6!&-:(9$ -;.!,&-./$%- ( <(0 $&-!&/7 & #/7 0&%/9- % % ";3(9://7./7 P &!$ -$ 0&%/9-& 33.( &-. ("&.$0!? 6;.-$!%&#-$%-!% 3$!%&/;%%!&6$!%-$/%!,/-&!"((!.!%$0!.!!%&%-$ 3$"3! -$.-6:(K"!&%-? 6P!%&/ %-$ 6;.-$ 3)!#6!&<!6(.!&!#3("$ - &K 0!.; % 9$0! $!%*-0(/9;1 XE 133.( "&-$.$%-&.#&-9:/ "$0!6-$3&!&!"((3-!%$0!"!&(& /<!,/-)(6/;,/-%! "!%&/&/$)(-/7&#-%%&!)%!.&.1 '1#-%"!&(% ":3-&/-:0('.%-!.."-/7&!"(1

16 L! 3&%-$($0()!&%/7%-%-$9 :(#!&:6;.:#-$= "!!&%-$3$3-!.$ (&-)%$0!- ("&&!#4&-$53(6)-/%/71 XB &$%"()%$ 3!?"4$#!0:&%-%:=""(<(&/-%-%-$9 $9(#!& "!%3!...:3!.! "0%-;/-$ &<,/-&$#( $/!&! :.!&-!& $/7%$#( &<,/-&$#(.) -$.-6 #&-9:/$0!1 XA #!&! "< 3!:.!%&/"$$/7 9$.%!6#-://7 $0$#3)/7? /$0!".)!#$%.!9$&4.-$9!)-/9-&>.5 (-9$.$%.)!%&/1 #&-9:/!%&/

17 L.p. asortyment j.m. ilo Cena jednostkowa netto VAT % 92K4 Warto brutto poz. asortymentowej 8= 4 x Komputer klasy PC Procesor: Celeron min. 2,5 GHz lub równowany Płyta główna: złcze PCI-E, min. 3 sloty PCI, min. 2 gniazda pamici, min. 4 gniazda zew. USB 2.0, min. 1 wewntrzny port USB 2.0, zintegrowana karta graficzna (min. 64MB RAM), zintegrowana karta dwikowa, zintegrowana karta sieciowa 10/100Mb/s, 1 x LPT, 1 x COM. Pami operacyjna: min. 256 MB DDR. Dysk twardy: 80GB, SATA, 7200rpm, 8 MB cache. Napd optyczny DVD+/-RW z oprogramowaniem. Napd FDD: 3.5, 1.44MB. Klawiatura: PS/2 lub USB. Mysz: PS/2 lub USB optyczna, 2 przyciski + rolka przewijania, podkładka. Obudowa: Midi Tower z zasilaczem minimum 350W, (z moliwoci doinstalowania co najmniej 1 dodatkowego zewntrznego napdu 5,25, 1 dodatkowego zewntrznego napdu 3,5, 1 wewntrznego dysku 3,5, min. 2 porty USB na przedniej ciance Sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputera dostarczone na oddzielnych nonikach. Listwa zasilajca 5-cio gniazdowa min. 1,5 m. Gwarancja: min. 2 lata. Komputer musi posiada certyfikat CE. Szt. 39 uwagi

18 2. 2. Notebook (Asus A3HF 5A004 lub równowany) procesor Celeron M 420 1,6GHz lub równowany pami RAM 256 MB dysk twardy 60 GB typ ekranu 15 (rozdzielczo nominalna 1024 x 768) karta graficzna - min. 64 MB pamici video wbudowany napd DVD-/+RW DL z oprogramowaniem karta dwikowa urzdzenie wskazujce: Touch Pad bateria litowo jonowa (min. czas pracy na baterii 3,5 godz.) modem 56 Kbps głoniki stereo Typ gniazd PCMCIA: 1 x type II karta sieciowa 10/100 Mb/s porty wejcia/wyjcia: 15-stykowe D-Sub, min. 4 x USB 2.0, RJ-11, RJ-45, wejcie na mikrofon, wyjcie słuchawkowe torba do notebooka, mysz optyczna, gwarancja min. 2 lata Komputer musi posiada certyfikat CE. Szt Pakiet biurowy: MS Office 2003 Basic PL OEM 4. Pakiet biurowy: Szt. 9 Szt. 2 MS Office 2003 Small Bussines PL OEM 5. System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional PL OEM, z najnowsz stabiln wersj ServicePack (licencja i nonik CD) Szt Monitor LCD 17 (np. Hyundai L72D lub równowany) - rozdzielczo nominalna 1280 x 1024 pikseli - min. jasno: 300 cd/m2, - min. kontrast: 700:1, - czas reakcji matrycy max. 8 ms, - kt widzenia pion/poziom 160/160, - wbudowane głoniki Szt. 68

19 7 Monitor LCD 19 (np. Belinea lub równowany) - rozdzielczo nominalna 1280 x 1024 pikseli - czstotliwo odwieania przy rozdzielczoci nominalnej 75 Hz - min. jasno: 290 cd/m2, - min. kontrast: 700:1, - czas reakcji matrycy max. 12 ms, - kt widzenia pion/poziom 130/150, - wbudowane głoniki 8 Drukarka laserowa mono (np. HP LJ 1018 lub równowana) - technologia druku druk monochromatyczny laserowy; - format wydruku maksymalnie A4; - jako druku 600 x 600 dpi; - szybko druku stron A4 do 12 stron/minut; - zainstalowana pami 2 MB; - interfejs USB wydajno 3000 str./mies. - dołczone oprogramowanie sterowniki druku na płycie CD- ROM; - kabel USB długoci min 1,8 m 9 Drukarka atramentowa kolor (np. HP DJ 3940 lub równowana) - technologia druku atramentowa; - format wydruku maksymalnie A4; - rozdzielczo kolor 1200x4800 dpi - szybko druku mono: 16 str./min. - szybko druku kolor: 12 str./min. - wydajno 500 str./mies. - interfejs USB dołczone oprogramowanie sterowniki druku na płycie CD- ROM; - kabel USB długoci min. 1,8 m Szt. 1 Szt. 17 Szt. 3

20 10 Drukarka atramentowa kolor (np. Canon PIXMA ip4200 lub równowana) - technologia druku atramentowa; - format wydruku maksymalnie A4 - rozdzielczo kolor 9600x2400 dpi - szybko druku mono: 29 str./min. - szybko druku kolor: 19 str./min. - interfejs USB 2.0, - Direct Print Port - Podajnik papieru na 150 arkuszy, Podajnik na 1 płyt CD-R / DVD - dołczone oprogramowanie sterowniki druku na płycie CD- ROM - kabel USB długoci min 1,8 m Drukarka etykiet (np. Dymo Label Manager 450 lub równowana) Drukowanie etykiet o szerokoci od 6 mm do 24 mm Wywietlacz Połczenie z komputerem przez port USB Zapamitywanie 10 preferowanych formatów etykiet Drukowanie kodów kreskowych Pami na 10 etykiet oraz 15 ostatnio wydrukowanych etykiet Wbudowany system pomocy Drukowanie logo i elementów graficznych po podłczeniu do komputera Zasilacz sieciowy, płyta CD z oprogramowaniem w zestawie. Szt. 1 Szt Skaner (np. Plustek Optic Pro ST48 lub równowany) - element wiatłoczuły CCD - rozdzielczo skanowania optyczna: 2400x4800 dpi - głbia koloru: 48 bit - przyciski szybkiego dostpu - oprogramowanie FineReader 6.0 Sprint PL (wymagane) Szt. 3

21 13 Router ADSL (np. Linksys AG241-EU lub równowany) - interfejsy WAN RJ-11-1 szt - interfejsy LAN 10/100 (RJ45) - 4 szt. - wbudowany modem ADSL, standard DSL Annex A (ADSL/ADSL2/ADSL2+) - zarzdzanie przez WWW - obsługa VPN, wbudowany firewall, obsługa do 5 kanałów dla VPN Szt UPS zasilacz awaryjny (np. Active Power 600VA lub równowany) - moc pozorna 600VA - moc rzeczywista 360 W - max czas przełczania 2 ms - liczba gniazd wyjciowych 3 szt. - czas podtrzymania do 33 min. Szt. 4 Razem cena brutto: Podpis Wykonawcy

)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $!7 '4' **6! 64!.

)* +,- $'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $'9* **'+!!9$ '*9'*'9* '! # $!7 '4' **6! 64!. !"!#$!%&!'(!' %)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ +'+3*,4'4!*!!'".+/5 *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $ *9.'+':!7 '4' **6! 64!.''*6*'9* +*!$+,'/ $!: '*!7; '4 ' *

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU. Uwaga:

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU. Uwaga: Nr postepowania: NA-P/ 12 /2008 Załcznik nr 4A do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Zestawy musz by jednolite kolorystycznie, dysk musi zawiera dwie sformatowane partycje, komputera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, monitorów LCD, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Lp Asortyment Ilość Cena jedn. netto 1. Komputery stacjonarny PC. Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) Wartość brutto (cena jedn.

Lp Asortyment Ilość Cena jedn. netto 1. Komputery stacjonarny PC. Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) Wartość brutto (cena jedn. Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz cen jednostkowych Wykaz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek z materiałami eksploatacyjnymi, urządzeń sieciowych typu switch i firewall, monitorów LCD, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Serwer typu HP ML110 G6 lub równoważny Załącznik nr 1 do SIWZ Typ obudowy serwera: Ilość zainstalowanych procesorów Typ zainstalowanego procesora Ilość zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu. Stacja robocza typ I Parametry komputera

Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu. Stacja robocza typ I Parametry komputera Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu Stacja robocza typ I y komputera klasy x64-32 osiągający w teście PassMark-CPU Mark wynik nie gorszy niŝ 2855 w teście PassMark - CPU Mark High Mid Range

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu

Załącznik nr 3 do SIWZ. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Załącznik nr 3 do SIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, drukarek z materiałami eksploatacyjnymi, urządzeń sieciowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Podzespół Parametr graniczny Parametr oferowany, opisa, poda typ Procesor procesor z wynikiem 6800pkt. w tecie PCMark 2005 CPU 1.2.

Podzespół Parametr graniczny Parametr oferowany, opisa, poda typ Procesor procesor z wynikiem 6800pkt. w tecie PCMark 2005 CPU 1.2. Sprawa nr NA-P/52/2007 Załcznik nr 3 Pakiet nr I Zestaw nr 1 Podzespół Parametr graniczny Parametr oferowany, opisa, poda typ Procesor procesor z wynikiem 6800pkt. w tecie PCMark 2005 CPU 1.2.0 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia 13 marca 2007r. AG 341-5-1 /2007 MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kiliskiego 25A 59-300 Lubin tel. 076 74-63-400 fax.

Lubin, dnia 13 marca 2007r. AG 341-5-1 /2007 MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kiliskiego 25A 59-300 Lubin tel. 076 74-63-400 fax. AG 341-5-1 /2007 MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kiliskiego 25A 59-300 Lubin tel. 076 74-63-400 fax. 076 74-63-401 Lubin, dnia 13 marca 2007r. ogłasza przetarg nieograniczony o wartoci poniej 60 000

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania dla realizacji projektu e-urząd etap I oraz sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta w Łowiczu

Dostawa sprzętu i oprogramowania dla realizacji projektu e-urząd etap I oraz sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta w Łowiczu Załącznik nr 2 Dostawa sprzętu i oprogramowania dla realizacji projektu e-urząd etap I oraz sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta w Łowiczu 1. Serwer CPV 30260000-9 2. UPS CPV 29852000-6 3. Skaner

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1a Minimalne parametry w oparciu, o które dokonana zostanie ocena oferty

załącznik nr 1a Minimalne parametry w oparciu, o które dokonana zostanie ocena oferty Minimalne parametry w oparciu, o które dokonana zostanie ocena oferty Część 1 1.1. Serwer (obudowa rack 19 )... 1 szt. Obudowa Płyta główna Gniazda PCI Express Procesor Pamięć operacyjna Napęd optyczny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SKANER 1. Epson Expression 10000 XL - 1 szt. profesjonalny skaner płaski obrazów w formacie A3 obszar skanowania 310 mm x 437 mm min. rozdzielczość skanowania 2400

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Zakup laptopa, zestawów komputerowych, oprogramowania, drukarki, szafy rack i akcesoriów Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Zakup laptopa, zestawów komputerowych, oprogramowania, drukarki, szafy rack i akcesoriów Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1: Komputer przenośny typu laptop Nazwa Procesor Pamięć Dysk twardy Wbudowane napędy optyczne Karta graficzna Przekątna ekranu/ powłoka ekranu Nominalna rozdzielczość Wielkość pamięci karty

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Komputery ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Stacja robocza szt. 1 o parametrach: Procesor - częstotliwość taktowania zegara procesora 3 GHz LGA775 BOX, - częstotliwość taktowania szyny

Bardziej szczegółowo

Serwer dla platformy elerningowej z systemem operacyjnym Stacje robocze z systemem operacyjnym. Zasilacz awaryjny. Microsoft Office 2010 PL

Serwer dla platformy elerningowej z systemem operacyjnym Stacje robocze z systemem operacyjnym. Zasilacz awaryjny. Microsoft Office 2010 PL OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1 - zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, w ramach projektu pn. E-Urząd jako podstawowe narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

FORMULARZ CENOWY / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Projekt pt.: Zarybienie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony

Bardziej szczegółowo

1. Sprzęt komputerowy

1. Sprzęt komputerowy 1. Sprzęt komputerowy 1.1. Komputer PC do zastosowań biurowych szt. 2, o parametrach minimalnych: Zastosowanie Procesor Wydajność mierzona indeksem wydajności systemu Windows 7 Pamięć operacyjna RAM Opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM AD II 3421/5/05 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa X SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa : Powiat Nowosądecki Zarząd Powiatu Nowosądeckiego Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/13357/1752/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/13357/1752/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/13357/1752/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji jedn.netto stawka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 Komputer klasy PC wraz z monitorem 2 szt. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pełna nazwa oferowanego komputera i monitora, model (podać):... Producent (podać): Oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

A B C D. ... sztuk:..

A B C D. ... sztuk:.. Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Serwer (Ilość: 3 szt.) Lp. : Minimalna wartość: 1. Procesor 2. Pamięć RAM Minimum: 16 GB ECC 3. Płyta główna 4. HDD 5. Napęd optyczny Napęd DVD 6. Komunikacja 7. Obudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie pracowni komputerowej

Wyposażenie pracowni komputerowej Wyposażenie pracowni komputerowej LP Nazwa i opis produktu Ilość Cenna Wartość VAT(22%) Wartość Gwarancja netto netto brutto 1 Laptop Przekątna ekranu LCD 15.60 cali nominalna rozdzielczość LCD 1366 x

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1 Serwer - (Ilość: 4 szt.).... sztuk:.. Lp. : Minimalna wartość: 1. Procesor 2. Pamięć RAM Minimum: 16 GB ECC 3. Płyta główna HDD 5. Napęd optyczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej ZAŁĄCZNIK NR 1 NR SPR. CK 12/2013 SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW Zadanie 1 - Dostawa laptopów 10 szt. 1.1 Laptop I 1 szt. 1. Typ laptop 17 " 2. Wydajność obliczeniowa procesor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego. świetlica w miejscowości Steklinek

Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego. świetlica w miejscowości Steklinek Załącznik Nr 1.1 do SIWZ Założenia techniczne Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego. 1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem 180 szt. w tym: uczestnicy projektu (gospodarstwa domowe) Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo