Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê ze wsparciem technicznym Microsoftu 139 Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Czêœæ I: Konfiguracja, uruchamianie i usprawnianie systemu Rozdzia³ 4: Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Ju dawno zapomnia³eœ, jak wygl¹da pomoc systemowa w Windows? Wiêkszoœæ doœwiadczonych u ytkowników Windows nawet nie otwiera³a Pomocy w Windows 95 i Windows 98, gdy znajduj¹ce siê tam informacje przeznaczone by³y niemal wy³¹cznie dla pocz¹tkuj¹cych, a ponadto trudno by³o siê w niej poruszaæ. Zasób informacji w plikach pomocy Windows Me i Windows 2000 jest znacznie wiêkszy, a oparty na HTML-u interfejs jest przyjaÿniejszy i ³atwy w u yciu. Jednak w obu tych wersjach systemu plik pomocy Online nadal jest zasadniczo typowym podrêcznikiem obs³ugi, który zosta³ podzielony na ma³e fragmenty i coraz bardziej traci na aktualnoœci w miarê ukazywania siê kolejnych poprawek. Microsoft Windows XP ma ca³kowicie odmienn¹ Pomoc. Centrum pomocy i obs³ugi technicznej, zarówno w wersji Home Edition, jak i Professional, zawiera ogromn¹ iloœæ zasobów dla u ytkowników o ró nym poziomie zaawansowania. Oprócz typowych, podrêcznikowych informacji i opisów, znajdziesz tu tak e nastêpuj¹ce dodatkowe elementy zintegrowane z Centrum pomocy i obs³ugi technicznej Windows XP Professional: ¹cza do narzêdzi systemowych, takich jak Defragmentator dysków, Narzêdzie konfiguracji systemu (Msconfig), Diagnostyka sieci oraz Windows Update wszystkie te programy mo na uruchamiaæ z Centrum pomocy i obs³ugi technicznej. Sk³adnia i informacje o zastosowaniu 175 poleceñ uruchamianych z wiersza polecenia w porz¹dku alfabetycznym.

2 118 Czêœæ I: Konfiguracja, uruchamianie i usprawnianie systemu Dziesi¹tki rozwi¹zañ obejmuj¹cych ogromn¹ iloœæ typowych i rzadko spotykanych problemów. ¹cza, które umo liwiaj¹ zebranie aktualnych informacji na temat twojego komputera i jego bie ¹cej konfiguracji wraz ze szczegó³ami na temat zainstalowanego sprzêtu, oprogramowania oraz us³ug. atwy dostêp do dzienników b³êdów, obowi¹zuj¹cych zasad grup oraz innych zaawansowanych informacji systemowych. ¹cza do zewnêtrznych Ÿróde³ informacji, w tym tak e do Microsoft Knowledge Base oraz grup dyskusyjnych o tematyce zwi¹zanej z Windows. Dostêp do Pomocy zdalnej, która umo liwia u ytkownikom Windows XP poproszenie o pomoc znajomego; bardziej doœwiadczony kolega mo e po³¹czyæ siê poprzez Internet lub sieæ lokaln¹ z komputerem osoby potrzebuj¹cej pomocy lub wprowadzenia zmian do konfiguracji. Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej Po otworzeniu Centrum pomocy i obs³ugi technicznej zawsze wyœwietlana jest jej strona g³ówna. Na rysunku 4-1 widoczne s¹ opcje dostêpne z tej strony. Rysunek 4-1. Strona g³ówna Centrum pomocy i obs³ugi technicznej zawiera ³¹cza do podstawowych informacji, narzêdzi rozwi¹zywania problemów oraz zewnêtrznych zasobów pomocniczych. W kolumnie z lewej strony znajduje siê lista g³ównych tematów pomocy. (Lista ta zastêpuje Spis treœci Pomocy znany z poprzednich wersji Windows). ¹cza zebrane w dwóch grupach z prawej strony, poprzedzone zielonymi strza³kami, prowadz¹ do narzêdzi i dodatkowych zasobów pomocy. Lista Czy wiesz? w prawej dolnej czêœci

3 Rozdzia³ 4: Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego 119 okna zawiera nag³ówki informacji dostarczone przez obs³ugê techniczn¹ Microsoft. Obszar ten mo e byæ tak e dostosowywany przez inne firmy; je eli twoja kopia Windows by³a do³¹czona do nowego komputera, to jego producent móg³ wprowadziæ tu swoje informacje, na przyk³ad z ³¹czami do w³asnego centrum pomocy. Pasek zadañ znajduj¹cy siê u góry okna Centrum pomocy i obs³ugi technicznej oferuje podstawowe narzêdzia nawigacyjne przypominaj¹ce styl nawigacji w przegl¹darkach internetowych. Paski Wstecz i Do przodu umo liwiaj¹ szybkie przechodzenie miêdzy ostatnio otwartymi tematami pomocy. Chocia podobieñstwo do Internet Explorera jest du e, to przyciski Strona g³ówna, Ulubione i Historia pozwalaj¹ na poruszanie siê wy³¹cznie po Centrum pomocy i obs³ugi technicznej. WSKAZÓWKA OszczêdŸ czas, zapisuj¹c tematy do folderu Ulubione Zasoby pomocy w Windows XP Professional s¹ naprawdê ogromne sk³adaj¹ siê z niemal tematów znajduj¹cych siê w ponad 200 skompilowanych plikach pomocy (.chm). Gdy znajdziesz jakiœ szczególnie przydatny temat, do którego zamierzasz kiedyœ wróciæ, kliknij przycisk Dodaj do ulubionych, który znajduje siê tu nad oknem z informacjami. W ten sposób unikniesz koniecznoœci ponownego wyszukiwania tego tematu. Domyœlnie, ka da pozycja na liœcie Ulubione w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej okreœlana jest tytu³em tematu. Mo esz jednak zmieniæ nazwê pozycji, klikaj¹c przycisk Zmieñ nazwê. (Ma to szczególne znaczenie w przypadku elementów ze s³ownika, które na liœcie Ulubione maj¹ domyœln¹ nazwê S³ownik). Elementy listy Ulubione wyœwietlane s¹ w takiej kolejnoœci, w jakiej zosta³y dodane; niestety nie ma mo liwoœci zmiany tej kolejnoœci. OSTRZE ENIE Unikaj dodawania elementów do folderu Ulubione, gdy równoczeœnie otwartych masz kilka kopii Centrum pomocy i obs³ugi technicznej. Zmiany wprowadzone w jednym oknie mog¹ nie zostaæ uwzglêdnione w drugim oknie. Zapisana zostanie tylko lista Ulubione w ostatnim zamkniêtym przez ciebie oknie, co spowoduje utratê tematów zachowanych na tej liœcie w innych oknach. ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW Pomoc przesta³a dzia³aæ Centrum pomocy i obs³ugi technicznej u ywa dwóch powi¹zanych ze sob¹ modu³ów: Us³ugi Centrum Pomocy Microsoft (Helpsvc.exe) oraz pliku wykonywalnego Centrum pomocy i obs³ugi technicznej (Helpctr.exe). Czasem mo e siê zdarzyæ, e po klikniêciu ikony Centrum pomocy i obs³ugi technicznej pomoc nie zostanie uruchomiona. Jeœli otworzysz Mened era zadañ Windows, zobaczysz, e obydwa modu³y s¹ uruchomione; byæ mo e zobaczysz równie kilka wyst¹pieñ pliku Helpctr.exe, co mo e byæ przyczyn¹ problemów z Pomoc¹. Aby rozwi¹zaæ ten problem, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Naciœnij [Ctrl+Shift+Esc], aby otworzyæ Mened era zadañ Windows. 2. Kliknij kartê Procesy, a nastêpnie kliknij nag³ówek Nazwa obrazu, aby u³o yæ procesy w kolejnoœci alfabetycznej. 3. Wybierz po kolei wszystkie wyst¹pienia Helpctr.exe i kliknij przycisk Zakoñcz proces. Czynnoœæ tê powtarzaj, a z listy znikn¹ wszystkie wyst¹pienia tego procesu. Zamknij okno Mened era zadañ Windows. 4. Otwórz w Panelu sterowania opcjê Us³ugi (grupa Wydajnoœæ i konserwacja, folder Narzêdzia administracyjne). 5. Z listy us³ug wybierz element Pomoc i obs³uga techniczna, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podrêcznego wybierz polecenie Uruchom ponownie. Teraz powinieneœ ju bez przeszkód uruchomiæ Centrum pomocy i obs³ugi technicznej.

4 120 Czêœæ I: Konfiguracja, uruchamianie i usprawnianie systemu Wyszukiwanie tematów pomocy Brakuje ci informacji na temat podstawowej funkcji Windows lub nie wiesz, jak wykonaæ jakieœ zadanie? Czasem dok³adny opis krok po kroku jest w³aœnie tym, czego potrzebujesz, aby pomóc znajomemu, który ma problemy z Windows XP. Wys³anie mu szczegó³owych informacji oszczêdzi twój czas i zwiêkszy szanse na uzyskanie spodziewanych rezultatów. Aby odszukaæ poradniki i instrukcje, mo esz po prostu przejrzeæ poszczególne kategorie i listy, a znajdziesz odpowiednie informacje. Jest jednak szybszy sposób: na stronie g³ównej Centrum pomocy i obs³ugi technicznej wybierz ogóln¹ kategoriê i odszukaj potrzebny ci temat, korzystaj¹c z pola Wyszukaj. Wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci, aby wyszukaæ potrzebne ci informacje: 1. Wyœwietl listê tematów, klikaj¹c odpowiedni¹ grupê w sekcji Wybierz temat pomocy na g³ównej stronie Centrum pomocy i obs³ugi technicznej. 2. W pole Wyszukaj wpisz s³owo lub zwrot. Poni ej pola Wyszukaj znajduje siê pole wyboru (ju zaznaczone) ograniczaj¹ce wyszukiwanie do bie ¹cej grupy tematów. 3. Kliknij zielon¹ strza³kê znajduj¹c¹ siê na prawo od pola Wyszukaj, aby rozpocz¹æ wyszukiwanie. 4. Kliknij tytu³ wybranego tematu (z listy z lewej strony), aby w panelu w prawej czêœci okna wyœwietliæ treœæ tematu. WSKAZÓWKA Zwiêkszanie skutecznoœci wyszukiwania Mo esz zmieniæ opcje wyszukiwania, tak aby wyœwietlana lista tematów zawiera³a wiêcej ni domyœlne 15 tematów. (Wiêcej informacji na ten temat znajdziesz w podrozdziale Dostosowywanie Centrum pomocy i obs³ugi technicznej na stronie 124. D³u sza lista tematów da ci pewnoœæ, e znajdziesz na niej potrzebne ci informacje, ale z drugiej strony ryzykujesz, e informacji tych bêdzie a za du o i mo esz mieæ problemy z wyborem w³aœciwego tematu. Je eli w pierwszym wyszukiwaniu Windows znalaz³ zbyt wiele tematów i nie mo esz znaleÿæ tego odpowiedniego, dodaj dodatkowe kryterium wyszukiwania i zaznacz pole wyboru Wyszukaj w poprzednich wynikach. Znalezienie w³aœciwego tematu mo e wymagaæ kilkakrotnego wyszukiwania z coraz to wê szymi kryteriami, ale ta technika jest bardzo skuteczna. Na rysunku 4-2 na nastêpnej stronie przedstawiono wyniki jednego z takich wyszukiwañ. Zwróæ uwagê, e wprowadzone s³owo (lub zwrot) do wyszukania jest zaznaczone w ka dym temacie. Wyniki wyszukiwania podzielone s¹ na trzy grupy: Tematy sugerowane Ta grupa tematów utworzona jest w oparciu o porównanie wprowadzonych przez ciebie hase³ wyszukiwania ze s³owami kluczowymi zdefiniowanymi w plikach pomocy. Poniewa wyszukiwanie wykonywane jest przy u yciu stosunkowo niewielkiego pliku indeksu, lista ta wyœwietlana jest niemal natychmiast, jednak jej dok³adnoœæ zale y od s³ów kluczowych okreœlonych przez autorów plików pomocy. Przeszukiwanie pe³nego tekstu W tej grupie znajduj¹ siê tematy, które zawieraj¹ s³owo lub zwrot dok³adnie w takiej formie, w jakiej je wprowadzi³eœ. Chocia pliki te tak e s¹ indeksowane, to jed-

5 Rozdzia³ 4: Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego 121 nak zakres wyszukiwania jest znacznie wiêkszy i d³u ej te czeka siê na wyœwietlenie wyników. Microsoft Knowledge Base Ta grupa zawiera tematy odnalezione w bazie Microsoft Knowledge Base, która jest ogromnym zbiorem dokumentacji technicznej, niedostêpnej w lokalnych plikach pomocy. Lista odnalezionych artyku³ów zawiera tematy ze s³owami okreœlonymi w polu Wyszukaj oraz zale y od opcji wybranych w oknie dialogowym Ustaw opcje wyszukiwania. Rysunek 4.2. Dwa pola wyboru widoczne tu poni ej pola Wyszukaj pojawi¹ siê tylko wtedy, gdy przed rozpoczêciem wyszukiwania wybierzesz na stronie g³ównej kategoriê. Je eli chcesz przeprowadziæ wyszukiwanie w ca³ym pliku pomocy, wprowadÿ wyszukiwany tekst w pole Wyszukaj na stronie g³ównej. Wpisuj¹c s³owa, nie musisz dbaæ o pisowniê wielkich i ma³ych liter. Jeœli wpiszesz dwa s³owa lub wiêcej, algorytm wyszukiwania najpierw postara siê odnaleÿæ dok³adn¹ kombinacjê tych s³ów, a dopiero póÿniej poszuka tematów zawieraj¹cych poszczególne s³owa. Jeœli chcesz wyszukaæ jedynie te tematy, które zawieraj¹ frazy dok³adnie w takiej formie, w jakiej je wprowadzi³eœ, wpisz je w cudzys³owie. Wyszukiwanie ignoruje wiele nieistotnych s³ów, takich jak i, dla, od czy jak. WSKAZÓWKA Szybkie wyszukiwanie w bazie Microsoft Knowledge Base Je eli znasz numer ID artyku³u (sk³adaj¹cy siê z litery Q i liczby) umieszczonego w bazie, to mo esz szybko przejœæ do niego, u ywaj¹c przegl¹darki Internet Explorer: w pole Adres wpisz mskb i po spacji numer artyku³u (z literk¹ Q lub bez niej). Ta technika pozwala na bezpoœrednie przejœcie do wybranego artyku³u przy wykorzystaniu techniki MSKB Active Namespace zapewnianej przez wyszukiwarkê RealNames. Trik ten mo e nie dzia³aæ, jeœli dostosujesz ustawienia Automatycznego wyszukiwania w przegl¹darce Internet Explorer.

6 122 Czêœæ I: Konfiguracja, uruchamianie i usprawnianie systemu Zgodnie z dokumentacj¹ Centrum pomocy i obs³ugi technicznej, mo esz u yæ operatorów logicznych w celu zawê enia wyszukiwania. Oddzielaj¹c wyrazy operatorami AND, OR, NOT lub NEAR, informujesz Centrum pomocy i obs³ugi technicznej, w jaki sposób ma radziæ sobie z wieloma terminami wyszukiwania. Jeœli masz doœwiadczenie w u ywaniu operatorów logicznych, mo esz wykorzystaæ je do dostosowywania listy rezultatów. Na przyk³ad wyszukiwanie Internet NOT udostêpnianie pozwoli odnaleÿæ tylko te tematy, które odnosz¹ siê do Internet Explorera oraz podstawowych zagadnieñ zwi¹zanych z po³¹czeniami internetowymi i które nie zawieraj¹ informacji na temat udostêpniania po³¹czenia internetowego. Technika ta nie zawsze daje oczekiwane rezultaty, dlatego te musisz najpierw trochê poeksperymentowaæ. Na przyk³ad jeœli wpiszesz Start NOT menu, na liœcie odnalezionych tematów bêd¹ znajdowa³y siê i takie, które zawieraj¹ zwrot Menu Start, a które powinny byæ odrzucone przez sk³adniê. U ywanie indeksu pomocy Jeœli nie znasz dok³adnej nazwy poszukiwanego elementu, korzystanie z funkcji Wyszukaj mo e byæ frustruj¹ce. Lepsze rezultaty mo esz osi¹gn¹æ przegl¹daj¹c indeks tematyczny. Kliknij przycisk Indeks. Powinieneœ zobaczyæ okno przedstawione na rysunku 4-3. Rysunek 4-3. Dziêki indeksowi mo esz szybko przejrzeæ d³ug¹ listê tematów u³o onych alfabetycznie wed³ug s³owa kluczowego. Pole tekstowe listy Indeks przypomina pole wyszukiwania, ale zachowuje siê odmiennie. Gdy wprowadzisz tekst, indeks przechodzi do pierwszego tematu, który zaczyna siê na wpisan¹ literê, na przyk³ad jeœli wpiszesz sieci, przejdziesz do grupy tematów zaczynaj¹cych siê od tego s³owa.

7 Rozdzia³ 4: Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego 123 WSKAZÓWKA Kreatory Je eli chcesz poznaæ wszystki kreatory dostêpne w Windows XP, otwórz Centrum pomocy i obs³ugi technicznej, kliknij przycisk Indeks, a nastêpnie przejdÿ do grupy tematów ze s³owem kluczowym kreator. Znajdziesz tu informacje o ponad dwudziestu ró nych kreatorach w Windows XP, które krok po kroku prowadz¹ przez wiele typowych zadañ. Zapisywanie tematów pomocy jako skrótów Poniewa Centrum pomocy i obs³ugi technicznej opiera siê na technologii przegl¹darki Internet Explorer, ka dy temat ma swój w³asny adres. Je eli wiesz, jak siê nimi pos³ugiwaæ, mo esz zapisaæ skróty do poszczególnych tematów poza Centrum pomocy. U ywaj¹c tych skrótów bêdziesz móg³ przejœæ bezpoœrednio do odpowiednich tematów, bez koniecznoœci ponownego lokalizowania ich w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej. Niestety, Windows XP nie pozwala na bezpoœrednie zapisywanie skrótów do tematów pomocy. Dlatego musisz wykonaæ poni sze czynnoœci: 1. Otwórz temat, do którego chcesz utworzyæ skrót. Prawym przyciskiem myszy kliknij w dowolnym miejscu strony (poza ³¹czami) i wybierz z menu polecenie W³aœciwoœci. 2. W polu Adres zaznacz ca³y adres (upewnij siê, e przewin¹³eœ do koñca). 3. Naciœnij [Ctrl+C], aby skopiowaæ adres do schowka. 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij na pulpicie (lub w folderze, w którym chcesz umieœciæ skrót) i wybierz Nowy, Skrót. 5. W oknie dialogowym Tworzenie skrótu wpisz %systemroot%\pchealth\ helpctr\binaries\helpctr /url i po spacji wklej skopiowany adres. 6. Kliknij przycisk Dalej, podaj nazwê skrótu i kliknij przycisk Zakoñcz. Utworzone w ten sposób skróty dzia³aj¹ z adresami w dwóch typowych dla plików pomocy formatach: Protokó³ Help Center Pluggable (zaczynaj¹cy siê od hcp://), który jest nieco rzadziej spotykany i jest u ywany g³ównie dla tematów pomocy prowadz¹cych do zewnêtrznych programów i lokalizacji, takich jak Pomoc zdalna czy Grupy dyskusyjne Windows. Protokó³ HTML Help (zaczynaj¹cy siê od ms-its://), który pozwala na uzyskanie dostêpu do informacji zapisanych w skompilowanych plikach pomocy (.chm). Jeœli zale y ci na szybkim dostêpie i nie masz nic przeciwko otwieraniu adresów tego typu w przegl¹darce plików HTML znanej z Windows 2000, to mo esz u yæ programu Hh.exe. Otwórz kreatora Tworzenie skrótu, wpisz hh, spacjê i adres do tematu pomocy. Utworzony w ten sposób skrót otwiera wybrany temat w oknie, które zawiera listê tematów znajduj¹c¹ siê tylko w tym samym pliku pomocy. Wiêcej informacji na temat adresów pomocy HTML znajdziesz w Microsoft Knowledge Base w artykule Q235226, INFO: HTML Help URL Protocols.

8 124 Czêœæ I: Konfiguracja, uruchamianie i usprawnianie systemu Dostosowywanie Centrum pomocy i obs³ugi technicznej Mo esz dostosowaæ widok i dzia³anie okna Centrum pomocy i obs³ugi technicznej; zmieniæ mo esz tak e opcje wyszukiwania. W tym celu kliknij przycisk Opcje znajduj¹cy siê na pasku narzêdzi Centrum pomocy i obs³ugi technicznej. Jeœli klikniesz ³¹cze Zmieñ opcje Centrum pomocy i obs³ugi technicznej znajduj¹ce siê w lewym panelu okna, wyœwietlone zostanie okno dialogowe widoczne na rysunku 4-4. Aby umieœciæ jak najwiêksz¹ iloœæ informacji w ka dym oknie tematu pomocy, zmniejsz rozmiar czcionki, zaznaczaj¹c pole wyboru Ma³a (jeœli pozwala ci na to wzrok). Aby zmniejszyæ pasek nawigacyjny i przyciski opcji znajduj¹ce siê u góry okna tematów, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj etykiet tekstowych. Chocia mo esz ukryæ przyciski Ulubione i Historia, to jednak nie mo na ukryæ ca³ego paska narzêdzi. Wybierz opcje Rysunek 4-4. U ywaj¹c tych opcji, mo esz zmieniæ wygl¹d Centrum pomocy i obs³ugi technicznej. UWAGA W Windows Me i Windows 2000 jedynym sposobem zmiany rozmiaru czcionki pomocy by³o zmienienie rozmiaru u ywanego w programie Internet Explorer. Windows XP po raz pierwszy rozdziela te dwie czcionki, pozwalaj¹c na ustawienie rozmiaru czcionki pomocy poprzez ustawienia Centrum pomocy i obs³ugi technicznej oraz czcionki przegl¹darki poprzez jej w³asne ustawienia.

9 Rozdzia³ 4: Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego 125 Aby zmieniæ domyœlne opcje wyszukiwania Centrum pomocy i obs³ugi technicznej, kliknij ³¹cze Ustaw opcje wyszukiwania i zmieñ ustawienia w oknie dialogowym przedstawionym na rysunku 4-5. Rysunek 4-5. Wiêkszoœæ zaawansowanych u ytkowników zmienia domyœln¹ liczbê wyœwietlanych tematów pomocy (15); wartoœæ 100 powinna zadowoliæ ka dego. Zmieniæ mo na nastêpuj¹ce opcje wyszukiwania: Zwróæ do xxx wyników na dostawcê Domyœlna wartoœæ 15 jest zbyt ma³a dla obszerniejszych wyszukiwañ. Chocia mo esz wprowadziæ dowoln¹ liczbê a do 999, to jednak wartoœæ w granicach powinna byæ najlepsza. Tematy sugerowane Gdy opcja ta jest zaznaczona (domyœlne ustawienie), Windows korzysta z indeksu s³ów kluczowych przy ka dym wyszukiwaniu. Odznaczenie tego pola wyboru uniemo liwia ograniczenie wyszukiwania do konkretnego tematu, tak jak opisano to w poprzednim podrozdziale. Przeszukiwanie pe³nego tekstu To pole wyboru tak e jest domyœlnie zaznaczone, chocia znajduj¹ce siê poni ej niego dwie opcje ju nie. Zaznacz pole wyboru Przeszukaj tylko tytu³y, jeœli chcesz zignorowaæ treœæ tematów pomocy; w zasadzie opcja ta rzadko siê przydaje. Zaznacz pole wyboru Dopasuj podobne wyrazy, je eli chcesz rozszerzyæ wyszukiwanie na wszystkie formy s³owa na przyk³ad jeœli wpiszesz sieæ, w wynikach ujête bêd¹ tak e tematy zawieraj¹ce s³owo sieci, sieciowe itp.

10 126 Czêœæ I: Konfiguracja, uruchamianie i usprawnianie systemu Microsoft Knowledge Base Te opcje s¹ podobne do tych, które mo esz znaleÿæ na witrynie Microsoft Knowledge Base (bazy wiedzy). Je eli chcesz odnaleÿæ informacje na temat wykraczaj¹cy poza sam Windows XP, to mo esz skorzystaæ z listy Wybierz produkt lub temat w celu przeprowadzenia wyszukiwania informacji dotycz¹cych innych produktów (na przyk³ad Outlook Express lub Internet Explorer) lub technologii (na przyk³ad klawiatur i sterowników urz¹dzeñ). Aby zwiêkszyæ swoje szanse na znalezienie poszukiwanych odpowiedzi, wybierz z listy pozycjê Wszystkie produkty systemu Windows. Udostêpnianie plików pomocy Tylko w wersji Windows XP Professional w panelu Opcje w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej znajduje siê trzecie ³¹cze Instalowanie i udostêpnianie Pomocy systemu Windows. Opcja ta umo liwia udostêpnienie pomocy i jest szczególnie przydatna, jeœli nadzorujesz pracê wielu komputerów, w których zainstalowano ró ne wersje Windows XP lub Windows.NET Server. Opcja ta jest doskona³a dla pracowników centrów pomocy technicznej, ale mo e siê tak e przydaæ w sieci domowej, w której dzia³aj¹ równolegle Windows XP Professional i Home Edition. Dziêki mo liwoœci prze³¹czenia siê do pomocy systemu Home Edition mo esz poszukaæ rozwi¹zañ problemów bez koniecznoœci zamykania Windows XP Professional i nie obawiaj¹c siê, e zostaniesz wprowadzony w b³¹d przez ró nice miêdzy tymi dwoma wersjami. UWAGA Nie przeceniaj mo liwoœci opcji Instalowanie i udostêpnianie Pomocy systemu Windows. Pliki pomocy mog¹ byæ udostêpniane tylko w komputerach z zainstalowanym systemem Windows XP oraz Windows.NET servers. Windows XP nie jest w stanie zainstalowaæ plików pomocy w komputerach ze wczeœniejszymi wersjami Windows, w tym tak e Windows Me lub Windows 2000, a wersje te tak e nie mog¹ zainstalowaæ plików pomocy z Windows XP. Aby skonfigurowaæ opcjê dostêpu do plików pomocy z Windows XP Home Edition w komputerze dzia³aj¹cym pod kontrol¹ Windows XP Professional, musisz najpierw upewniæ siê, e dysponujesz p³yt¹ instalacyjn¹ Windows XP Home Edition, a nastêpnie wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. W systemie Windows XP Professional otwórz Centrum pomocy i obs³ugi technicznej i kliknij przycisk Opcje. 2. W panelu Opcje kliknij skrót Instalowanie i udostêpnianie Pomocy systemu Windows. 3. W panelu Instalowanie i udostêpnianie Pomocy systemu Windows, z prawej strony, kliknij ³¹cze Zainstaluj zawartoœæ Pomocy z dysku CD lub z obrazu dysku. 4. Kliknij przycisk Przegl¹daj, przejdÿ do folderu \I386 na p³ycie instalacyjnej Windows XP Home Edition i kliknij przycisk ZnajdŸ.

11 Rozdzia³ 4: Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Z listy dostêpnych wersji Pomocy wybierz Windows XP Home Edition i kliknij przycisk Zainstaluj. Windows XP skopiuje potrzebne pliki z CD na dysk twardy. O zakoñczeniu instalacji poinformuje ciê komunikat Ju zainstalowano w kolumnie Stan. Po dodaniu dodatkowych plików pomocy do swojego systemu mo esz w dowolnym momencie otworzyæ Centrum pomocy i obs³ugi technicznej i wybraæ wersjê pomocy, z któr¹ chcesz pracowaæ. Ponownie wybierz Instalowanie i udostêpnianie Pomocy systemu Windows i kliknij ³¹cze Prze³¹cz z jednej do drugiej zawartoœci Pomocy systemu operacyjnego. Pojawi siê okno dialogowe Prze³¹cz wersjê pomocy z list¹ wszystkich dostêpnych plików pomocy. Wybierz pomoc Windows XP Home Edition i kliknij przycisk Prze³¹cz. Gdy znajdziesz potrzebne ci informacje, w opisany powy- ej sposób powróæ do pomocy Windows XP Professional.

12 128 Czêœæ I: Konfiguracja, uruchamianie i usprawnianie systemu Je eli w sieci lokalnej dzia³a kilka komputerów z ró nymi wersjami Windows XP Professional, mo esz udostêpniæ pliki pomocy w jednym z nich. Po zainstalowaniu plików pomocy z Windows XP Home Edition lub te Windows.NET Server ponownie kliknij Instalowanie i udostêpnianie Pomocy systemu Windows XP, a nastêpnie kliknij ³¹cze Udostêpnij zawartoœæ Pomocy innym osobom w sieci.

13 Rozdzia³ 4: Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego 129 W innym komputerze z Windows XP Professional (lub dowoln¹ wersj¹ Windows.NET Server) wybierz opcjê Zainstaluj zawartoœæ Pomocy z innego komputera z systemem Windows. Wpisz nazwê komputera zawieraj¹cego udostêpnione pliki pomocy i kliknij przycisk Zainstaluj, aby je za³adowaæ. Ta procedura daje taki sam rezultat, jak instalacja plików pomocy z p³yty instalacyjnej pe³na baza danych pomocy kopiowana jest do drugiego komputera. Ostatnia opcja w menu Instalowanie i udostêpnianie Pomocy systemu Windows pozwala usun¹æ dodatkowe pliki pomocy z innej wersji Windows. Odinstaluj te pliki, jeœli nie bêdziesz ju ich potrzebowa³ i chcesz odzyskaæ zajmowane przez nie miejsce. Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna Jeœli kiedykolwiek próbowa³eœ podczas rozmowy telefonicznej pomóc osobie, która mia³a problem z Windows, to wiesz, jak trudne mo e to byæ zadanie. Niedoœwiadczony u ytkownik nie potrafi zazwyczaj prawid³owo przekazaæ informacji o stanie systemu, zw³aszcza jeœli problemy wi¹ ¹ siê z zagadnieniem technicznym, typu sterowniki sprzêtu lub protoko³y sieciowe. Poniewa nie masz mo liwoœci przeczytania komunikatów o b³êdach lub informacji zawartych w oknach dialogowych, musisz polegaæ wy³¹cznie na informacjach i opisie tego u ytkownika. Nawet jeœli uda ci siê znaleÿæ przyczynê problemu i rozwi¹zanie, pozostaje jeszcze poinstruowanie u ytkownika komputera, co powinien po kolei robiæ. A jeœli rejestr systemu wymaga edycji... no có, powodzenia. W Windows XP mo esz wyeliminowaæ wszystkie te problemy dziêki nowemu (i bardzo przydatnemu) narzêdziu Pomoc zdalna. Narzêdzie to, dostêpne zarówno w Windows XP Professional jak i Home Edition, pozwala ci na nawi¹zanie bezpoœredniego po³¹czenia pomiêdzy dwoma komputerami poprzez Internet lub sieæ lokaln¹. Nawet jeœli znajdujesz siê setki kilometrów od drugiego komputera, mo esz obejrzeæ, jak jego u ytkownik demonstruje ci ten problem, przej¹æ kontrolê nad jego ekranem i szybko naprawiæ b³¹d. Mo esz przejrzeæ ustawienia Panelu sterowania, uruchomiæ narzêdzia diagnostyczne, zainstalowaæ aktualizacje, a nawet dokonaæ edycji rejestru w sprawiaj¹cym k³opoty komputerze. Naprawy, które mog³y kiedyœ zaj¹æ ca³e godziny, przy u yciu tego narzêdzia mo na przeprowadziæ w ci¹gu kilku minut. UWAGA Pomoc zdalna wykorzystuje us³ugi terminala Windows XP w celu udostêpnienia pulpitu i innych zasobów. Chocia wykorzystuje ona tê sam¹ technologiê, co pulpit zdalny, to jednak ró ni siê od niego na dwa sposoby. Po pierwsze, w sesji Pomocy zdalnej u ytkownicy obu komputerów musz¹ znajdowaæ siê przy swoich maszynach i zgodziæ siê na nawi¹zanie po³¹czenia. Po drugie, w przypadku Pomocy zdalnej mo liwe jest po³¹czenie siê z komputerem z wersj¹ Windows XP Home Edition, natomiast przychodz¹ce po³¹czenia pulpitu zdalnego obs³ugiwane sa tylko w Windows XP Professional. Pomoc zdalna zosta³a zaprojektowana z myœl¹ o zwyk³ych u ytkownikach Windows i nie wymaga szerokiej wiedzy technicznej. Chocia interfejs tego narzêdzia skrywa wiêkszoœæ zaawansowanych funkcji, to jednak zrozumienie podstaw jego dzia³ania po-

14 130 Czêœæ I: Konfiguracja, uruchamianie i usprawnianie systemu zwoli ci na nawi¹zywanie pewniejszych po³¹czeñ bez nara ania na niebezpieczeñstwo adnego z po³¹czonych komputerów. Jak dzia³a Pomoc zdalna Funkcja Pomocy zdalnej umo liwia nawi¹zanie bezpoœredniego po³¹czenia miêdzy u ytkownikiem pocz¹tkuj¹cym a ekspertem. Obie strony musz¹ korzystaæ z systemu Windows XP, obie musz¹ dysponowaæ aktywnym po³¹czeniem internetowym lub te pracowaæ w tej samej sieci lokalnej, a komputer adnej ze stron nie mo e znajdowaæ siê za zapor¹ internetow¹. Rozpoczêcie sesji Pomocy zdalnej jest proste: 1. Osoba potrzebuj¹ca pomocy wysy³a przyjacielowi zaproszenie za pomoc¹ Windows Messengera lub poczt¹ elektroniczn¹. 2. Po zaakceptowaniu zaproszenia osoba udzielaj¹ca pomocy otwiera okno terminala, w którym widoczny jest pulpit osoby prosz¹cej o pomoc. 3. Osoba udzielaj¹ca pomocy mo e ogl¹daæ pulpit w oknie tylko do odczytu i wymieniaæ wiadomoœci tekstowe lub komunikowaæ siê g³osowo z u ytkownikiem drugiego komputera. Bezpoœredni dostêp do obiektów w komputerze zdalnym mo liwy jest tylko wtedy, gdy u ytkownik zezwoli na zdalne sterowanie swoim komputerem. Podstaw¹ ka dej sesji pomocy zdalnej jest niewielki plik tekstowy zwany biletem RA (RA ticket bilet pomocy zdalnej). (Plik ma format Microsoft Remote Assistance Incident i rozszerzenie.msrcincident). Plik ten zawiera parametry po³¹czenia Pomocy zdalnej w XML. Je eli do nawi¹zania po³¹czenia u yty zostanie Windows Messenger, bilet RA pozostanie niewidoczny. Jednak je eli osoba potrzebuj¹ca pomocy wyœle zaproszenie poprzez , bilet RA jest do³¹czany do wiadomoœci w postaci za³¹cznika. Osoba proszona o pomoc musi dwukrotnie klikn¹æ ten plik, aby otworzyæ sesjê Pomocy zdalnej. Funkcja Pomoc zdalna dzia³a poprzez bezpoœrednie po³¹czenie miêdzy dwoma komputerami, nawi¹zane za pomoc¹ protoko³u TCP/IP. Dlatego te oba komputery musz¹ mieæ mo liwoœæ porozumiewania siê przy u yciu swoich adresów IP. ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW Dwukrotne klikniêcie biletu RA powoduje wyœwietlenie komunikatu o b³êdzie Jeœli masz problemy z po³¹czeniem Pomocy zdalnej i u ywasz pliku biletu RA (nie Windows Messengera), upewnij siê, e wskazuje on na w³aœciwy adres IP. Jeœli otrzyma³eœ zaproszenie poprzez pocztê elektroniczn¹, zapisz plik rc.kolega.msrcincident i otwórz go w Notatniku lub innym edytorze tekstowym. Zwróæ uwagê na pole RCTICKET, które ma nastêpuj¹cy format: RCTICKET="65538,1,adres_ip:3389;nazwa_komputera:3389,informacja_o_po³¹czeniu szyfrowanym SprawdŸ wartoœæ adres ip i upewnij siê, e jest to bie ¹cy adres komputera nale ¹cego do prosz¹cego o pomoc znajomego, i jeœli bêdzie to konieczne, zmieñ go. Pamiêtaj, aby niczego nie zmieniaæ w czêœci poœwiêconej informacji o po³¹czeniu szyfrowanym. Nawi¹zanie po³¹czenia Pomocy zdalnej jest stosunkowo ³atwe, gdy obie strony maj¹ publiczne adresy IP przydzielone przez dostawcê us³ug internetowych. W takim wypadku komputery ³¹cz¹ siê bezpoœrednio, odbieraj¹c i wysy³aj¹c dane poprzez port

15 Rozdzia³ 4: Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego 131 TCP Rutery znajduj¹ce siê na linii po³¹czenia miêdzy dwoma komputerami rozpoznaj¹ ich adresy i przekazuj¹ pakiety we w³aœciwie miejsca. Zapora po³¹czenia internetowego w Windows XP automatycznie otwiera ten port, gdy za ¹dasz po³¹czenia Pomocy zdalnej. Po³¹czenia pomocy zdalnej z regu³y nie sprawiaj¹ tak e adnych problemów w sieciach prywatnych, na przyk³ad domowych lub w ma³ych biurach, gdy komputery mog¹ komunikowaæ siê bezpoœrednio i sygna³ nie musi pokonywaæ adnych ruterów. WSKAZÓWKA Jeœli to mo liwe u ywaj wirtualnych sieci prywatnych (VPN) W sieci firmowej najlepszym sposobem ominiêcia zapór jest utworzenie po³¹czenia poprzez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN). Sieci te przepuszczaj¹ przez zapory ca³y ruch, co eliminuje koniecznoœæ tworzenia potencjalnie groÿnych dziur w zabezpieczeniach poprzez otwarcie dodatkowych portów. Wiêcej informacji na ten temat znajdziesz w podrozdziale ¹czenie siê z Wirtualn¹ sieci¹ prywatn¹ na stronie 917. Je eli obie strony korzystaj¹ z prywatnych adresów IP przydzielonych przez Network Address Translation (NAT), nawi¹zanie po³¹czenia Pomocy zdalnej staje siê nieco trudniejsze. Poniewa te adresy zarezerwowane s¹ wy³¹cznie do u ytku w sieciach prywatnych, nie mog¹ byæ przekazywane przez Internet. Dlatego te programowe lub sprzêtowe urz¹dzenie NAT odpowiedzialne jest za przekazywanie danych miêdzy publicznym adresem IP wykorzystywanym do komunikacji z Internetem oraz prywatnymi adresami w sieci lokalnej. Sposób, w jaki realizuje to zadanie, decyduje o mo liwoœci nawi¹zania po³¹czenia Pomocy zdalnej. Wszystko zale y od sposobu, w jaki komputer uzyska³ prywatny adres IP: Udostêpnianie po³¹czenia internetowego. Jeœli korzystasz z us³ugi Udostêpnianie po³¹czenia internetowego (ICS) w Windows XP lub Windows Me, serwer ICS nadaje prywatne adresy IP wszystkim komputerom w sieci. Serwer ICS oczekuje ruchu Pomocy zdalnej na porcie TCP 5001 i przekazuje go do portu 3389, umo liwiaj¹c nawi¹zanie po³¹czenia po tej stronie (niezale nie od tego, czy dany komputer jest komputerem u ytkownika prosz¹cego o pomoc czy te udzielaj¹cego jej). Jeœli komputery na obu koñcach po³¹czenia u ywaj¹ dowolnej kombinacji publicznych adresów IP i prywatnych adresów nadanych przez ICS, sesja Pomocy zdalnej powinna dzia³aæ doskonale. UWAGA Jeœli w twojej sieci znajduje siê serwer Udostêpniania po³¹czenia internetowego dzia³aj¹cy pod kontrol¹ systemu operacyjnego Windows 98 Second Edition lub Windows 2000, Pomoc zdalna mo e nie dzia³aæ w³aœciwie. Ruter lub brama rezydentna zgodne ze standardem UPnP. Je eli prywatne adresy IP nadawane s¹ przez ruter sprzêtowy lub bramê rezydentn¹, to po³¹czenie bêdzie mo liwe, tylko jeœli ruter obs³uguje standard Universal Plug and Play (UPnP). Wiêkszoœæ ruterów wyprodukowanych w roku 2001 lub wczeœniej nie obs³uguje standardu UPnP, chocia aktualizacja firmware mo e dodaæ tê funkcjê. Ruter lub brama rezydentna niezgodne ze standardem UPnP. Je eli oba komputery znajduj¹ siê za urz¹dzeniami NAT, które nie s¹ zgodne ze standardem UPnP, nawi¹zanie po³¹czenia Pomocy zdalnej nie bêdzie mo liwe. Po³¹czenie jest czêsto

16 132 Czêœæ I: Konfiguracja, uruchamianie i usprawnianie systemu mo liwe, jeœli tylko jeden komputer ma adres IP przypisany przez ruter sprzêtowy lub bramê rezydentn¹ niezgodn¹ ze standardem UPnP, chocia wymaga to dodatkowych skoków. Przy takiej konfiguracji najlepszym rozwi¹zaniem jest nawi¹zanie po³¹czenia za pomoc¹ Windows Messengera. Osoba prosz¹ca o pomoc inicjuje po³¹czenie w losowo wybranym porcie, który jest nastêpnie wykorzystywany przez komputer osoby udzielaj¹cej pomocy. Najtrudniejsze do skonfigurowania jest po³¹czenie w sytuacji, gdy komputer u ytkownika prosz¹cego o pomoc znajduje siê za urz¹dzeniem NAT niezgodnym ze standardem UPnP, takim jak ruter lub brama rezydentna w po³¹czeniu kablowym lub DSL, i u ytkownik ten nie mo e lub nie chce u yæ Windows Messengera do wys³ania zaproszenia. W takim wypadku nawi¹zanie po³¹czenia Pomocy zdalnej mo e wymagaæ edycji pliku biletu RA. Nale y odnaleÿæ adres urz¹dzenia NAT (publiczny adres IP wykorzystywany przez nie do ³¹czenia z Internetem) oraz prywatny adres komputera osoby prosz¹cej o pomoc, a nastêpnie wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. W urz¹dzeniu NAT w sieci osoby prosz¹cej o pomoc otwórz port Ruch na tym porcie musi dotrzeæ do komputera u ytkownika, zanim bêdzie on móg³ zakoñczyæ po³¹czenie Pomocy zdalnej. Na przyk³ad w popularnej rodzinie ruterów Linksys mo na osi¹gn¹æ ten cel, korzystaj¹c z opcji Forwarding w panelu sterowania rutera. 2. Otwórz Centrum pomocy i obs³ugi technicznej, utwórz zaproszenie i zapisz je jako plik na pulpicie lub w innym dogodnym miejscu. Ten plik biletu zawiera ³¹cze do twojego prywatnego adresu IP. Jednak jeœli wyœlesz go pomocnikowi, który nie znajduje siê w tej samej sieci prywatnej, to nie bêdziecie mogli nawi¹zaæ po³¹czenia, gdy jego komputer nie znajdzie drogi do twojego adresu IP. 3. Otwórz Notatnik lub inny edytor tekstu i wprowadÿ zmiany w polu RCTICKET, dodaj¹c zewnêtrzny adres IP urz¹dzenia NAT przed wewnêtrznym adresem IP. Na przyk³ad jeœli urz¹dzenie NAT korzysta z zewnêtrznego adresu IP , a twój adres prywatny to , zaœ nazwa twojego komputera to Groucho, pole to powinno mieæ tak¹ postaæ (informacje dodane zaznaczono pogrubieniem): RCTICKET="65538,1, :3389; :3389;groucho:3389, informacje o po³¹czeniu szyfrowanym 4. Wyœlij bilet RA osobie, któr¹ chcesz poprosiæ o udzielenie pomocy. Informacje dodane do pliku umo liwi¹ po³¹czenie z urz¹dzeniem NAT i twoim komputerem przy u yciu portu WSKAZÓWKA Uwa aj na roz³¹czone po³¹czenia telefoniczne Podczas po³¹czeñ telefonicznych adresy IP przydzielane s¹ dynamicznie. W zaproszeniu zapisywany jest bie ¹cy adres IP. Je eli po³¹czenie to zostanie przerwane i bêdziesz musia³ ponownie ³¹czyæ siê z Internetem, to niemal na pewno twój komputer otrzyma nowy adres IP, co sprawi, e zaproszenie stanie siê bezu- yteczne. W takiej sytuacji masz dwie mo liwoœci: mo esz przerwaæ zaproszenie i utworzyæ nowe lub te zmieniæ bie ¹ce zaproszenie, otwieraj¹c je w edytorze tekstowym i podaj¹c nowy adres IP. Aby poznaæ obecny adres IP swojego komputera, wpisz ipconfig w wierszu polecenia.

17 Rozdzia³ 4: Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego 133 Wysy³anie zaproszenia Pomocy zdalnej Domyœlnie Windows XP wymaga, aby przed nawi¹zaniem po³¹czenia Pomocy zdalnej wys³ana zosta³a proœba o pomoc. Otwórz Centrum pomocy i obs³ugi technicznej i na g³ównej stronie kliknij ³¹cze Zaproœ przyjaciela do po³¹czenia siê z tym komputerem przy u yciu Pomocy zdalnej. (Na tê stronê mo esz przejœæ tak e klikaj¹c ³¹cze Pomoc zdalna znajduj¹ce siê w menu Wszystkie programy). Kliknij ³¹cze Poproœ kogoœ o pomoc. Panel Pomoc zdalna, widoczny na rysunku 4-6, oferuje trzy sposoby wys³ania zaproszenia. Rysunek 4-6. Wybierz jedn¹ z trzech metod wysy³ania zaproszenia do Pomocy zdalnej. Windows Messenger. Jeœli jesteœ zarejestrowany w us³udze Windows Messenger, w panelu Pomoc zdalna wyœwietlona zostanie lista dostêpnych kontaktów. Wybierz z listy osobê, któr¹ chcesz poprosiæ o pomoc, i kliknij ³¹cze Poprosiæ o pomoc zdaln¹. Poniewa ka dy u ytkownik identyfikowany jest poprzez us³ugê.net Passport, nie ma potrzeby tworzenia oddzielnego has³a dla tego zaproszenia. Osoba proszona o pomoc zobaczy zaproszenie bezpoœrednio w oknie Messengera i bêdzie mog³a natychmiast klikn¹æ ³¹cze umo liwiaj¹ce nawi¹zanie po³¹czenia. . Aby wys³aæ zaproszenie poczt¹ elektroniczn¹, wpisz adres lub kliknij ikonê Ksi¹ ka adresowa, aby wybraæ adres z Ksi¹ ki adresowej Windows, a nastêpnie kliknij ³¹cze Zaproœ tê osobê. Mo esz wpisaæ wiadomoœæ, która pojawi siê w treœci wiadomoœci. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby okreœliæ wygasanie zaproszenia oraz has³o. Gdy skoñczysz, kliknij przycisk Wyœlij zaproszenie.

18 134 Czêœæ I: Konfiguracja, uruchamianie i usprawnianie systemu Zapisz zaproszenie jako plik (Zaawansowane). Ta opcja jest przydatna w sytuacjach, gdy inne rodzaje po³¹czeñ s¹ niepraktyczne lub nie mo na ich nawi¹zaæ. Podobnie jak w przypadku zaproszeñ wysy³anych poczt¹ elektroniczn¹, mo esz okreœliæ czas wygaœniêcia oraz has³o. Po zapisaniu pliku na dysku lokalnym nale- y przekazaæ go pomocnikowi, do³¹czaj¹c plik do wiadomoœci , na dyskietce lub przesy³aj¹c poprzez sieæ lokaln¹.

19 Rozdzia³ 4: Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego 135 DLA EKSPPERTÓW Jeœli musisz wys³aæ zaproszenie do Pomocy zdalnej (lub te pomóc komuœ w wys³aniu takiego zaproszenia do ciebie), to Windows Messenger jest zdecydowanie najszybszym i naj³atwiejszym sposobem. Otrzymujesz natychmiastowe potwierdzenie, e zaproszenie zosta³o odebrane i przyjête, a Messenger przekazuje wszystkie szczegó³y po³¹czenia bez koniecznoœci tworzenia dodatkowych plików. Mo esz pomin¹æ dodatkowe czynnoœci w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej i wys³aæ zaproszenie bezpoœrednio z Messengera, wybieraj¹c z menu Czynnoœci polecenie Poproœ o pomoc zdaln¹. Jakie jest inne dobre rozwi¹zanie? Zadzwoniæ do znajomego. Osoba prosz¹ca o pomoc mo e ustaliæ ze znajomym najlepsz¹ porê, poinformowaæ go o wys³anej wiadomoœci z zaproszeniem, przekazaæ mu has³o Pomocy zdalnej oraz wstêpnie opisaæ problem. Po telefonicznym skontaktowaniu siê z pomocnikiem wyœlij mu zaproszenie poczt¹ elektroniczn¹. Sesja Pomocy zdalnej Po zainicjowaniu przez pomocnika po³¹czenia i udzieleniu pozwolenia przez osobê prosz¹c¹ o pomoc, w komputerze pomocnika zostaje otwarte okno Pomocy zdalnej z dwoma panelami. Lewa czêœæ okna przeznaczona jest do wymiany informacji (czat), natomiast panel z prawej strony zawiera obraz pulpitu komputera osoby prosz¹cej o pomoc (patrz rysunek 4-7). W tym panelu mo na wymieniæ uwagi na temat problemu Marcin mo e pracowaæ na pulpicie Ewy w tym oknie Pasek narzêdzi Marcina Pasek narzêdzi Ewy Rysunek 4-7. Za pomoc¹ tych dwóch zak³adek w prawym górnym rogu okna mo esz prze³¹czaæ siê miêdzy powiêkszonym i rzeczywistym widokiem pulpitu zdalnego.

20 136 Czêœæ I: Konfiguracja, uruchamianie i usprawnianie systemu Osoba udzielaj¹ca pomocy mo e korzystaæ z paska narzêdzi znajduj¹cego siê u góry okna do przejmowania kontroli nad zdalnym pulpitem, wysy³ania plików lub do koñczenia sesji. (U ytkownik proszacy o pomoc dysponuje podobnym paskiem narzêdzi, chocia ma on inny format). Ze wzgleêdów bezpieczeñstwa klikniêcie przycisku Przejmij sterowanie powoduje wys³anie proœby do u ytkownika, który musi j¹ zaakceptowac i udzieliæ ci pozwolenia, zanim bêdziesz móg³ pracowaæ na jego pulpicie. W ka dej chwili mo e te odebraæ prawo kontroli, naciskaj¹c klawisz [Esc]. Ty tak e mo esz oddaæ mu kontrolê, klikaj¹c przycisk Oddaj sterowanie na pasku narzêdzi Pulpitu zdalnego. Wszystkie dzia³ania eksperta w sesji Pomocy zdalnej s¹ ograniczone prawami przydzielonymi do konta u ytkownika pocz¹tkuj¹cego. Tak wiêc ³¹cz¹c siê z komputerem u ytkownika o ograniczonych uprawnieniach, nie bêdziesz móg³ dokonaæ edycji rejestru lub wprowadziæ istotnych zmian w konfiguracji komputera, o ile nie bêdziesz zna³ has³a administratora (podaj¹c je w oknie dialogowym Uruchom jako). Wiêcej informacji na temat uruchamiania programu przy wykorzystaniu konta innego u ytkownika znajdziesz w podrozdziale Uruchamianie programów jako inny u ytkownik na stronie 156. Zapewnienie bezpieczeñstwa Zdalna pomoc to potê ne narzêdzie. Poniewa umo liwia zdalnym u ytkownikom instalacjê oprogramowania i zmianê konfiguracji systemu, mo e ³atwo staæ siê niebezpieczne, jeœli trafi w niepowo³ane rêce. W najczarniejszym scenariuszu ktoœ mo e podstêpem poprosiæ innego u ytkownika o dostêp do jego komputera i umieœciæ w nim konia trojañskiego lub zdobyæ wgl¹d w poufne pliki.

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows 322 Czêœæ II: Dostosowywanie Windows XP Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows Host skryptów systemu Windows (WSH) umo liwia wykonywanie bardziej skomplikowanych zadañ ni programy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Autorzy Claws Mail (http://www.claws-mail.org/) Copyright 2006-2013 Autorzy Claws Mail. 1. Wstêp 1.1. Czym jest Claws Mail? Claws Mail jest programem pocztowym maj±cym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera ROZDZIA 11 Zabezpieczanie pojedynczego serwera 251 252 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY Nie musisz szukaæ d³ugo, aby dowiedzieæ siê, e ktoœ odkry³ now¹, œwietn¹ metodê na w³amywanie siê do systemów.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31 Spis treœci Spis treœci Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1 Historia....................................................... 1 Sieci TCP/IP.....................................................

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet NA CD NEWSY Z OK ADKI FIRMA MAGAZYN PROGRAMY WARSZTAT Elementarz Internetu Czêœæ IV: FTP i Usenet W poprzednim odcinku uzupe³niliœmy wiadomoœci na temat poczty elektronicznej i przegl¹darki WWW. Pora opisaæ

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2 MASTERTYPE RF (MT1403) PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 1. Wprowadzenie: 2 2. Opis w³aœciwoœci: 2 3. Zawartoœæ zestawu 3 4. Wymagania systemowe: 3 5. Instalacja: 3 6. Opis funkcji: 6 7. Oprogramowanie klawiatury:

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2. Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650 9311951 Wydanie 2. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialnoci± owiadczamy, e produkt RH-53 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu

Bardziej szczegółowo

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA Rozdzia³ 20 Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Czêœæ VI: Zaawansowane techniki Accessa Rozdzia³ 20: Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Chocia prost¹ aplikacjê w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo