Kamera IP Modem. Router. Rys. 1 Schemat sieci LAN z dostępem do Internetu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kamera IP Modem. Router. Rys. 1 Schemat sieci LAN z dostępem do Internetu."

Transkrypt

1 Udostępnianie kamer IP w Internecie Przed przystąpieniem do konfiguracji kamery IP należy zapoznać się ze specyfiką działania sieci TCP/IP, a w szczególności sieci lokalnych (LAN) w standardzie Ethernet. Na rynku istnieje wielu producentów urządzeń sieciowych (routery, switche, modemy), dlatego przedstawiona zostanie jedynie przykładowa konfiguracja dotycząca kilku modeli. W celu uzyskania szczegółowej pomocy odnośnie danego urządzenia sieciowego należy skorzystać z instrukcji dostarczonej wraz z urządzeniem. W niniejszym poradniku przedstawiona jest tylko idea udostępniania kamer IP z wykorzystaniem funkcji przekierowywania portów i usługi DDNS (lub Dynamic DNS). Kamera IP Modem Router Kamera IP Komputer PC Rys. 1 Schemat sieci LAN z dostępem do u. Udostępnienie kamery IP w sieci daje możliwość uzyskania połączenia i podglądu obrazu z kamery w każdym miejscu na Ziemi. Konfiguracja kamery IP oraz pozostałych urządzeń sieciowych pośredniczących w transmisji danych zależy od rodzaju adresu IP przydzielonego nam przez dostawcę usług internetowych. W Polsce istnieją trzy możliwości: 1. Stały i publiczny adres IP (np. sieci kablowe Aster, UPC). 2. Zmienny i publiczny adres IP (np. Neostrada). 3. Prywatny adres IP (np. sieci kablowe Aster, UPC). Pierwszy przypadek jest najprostszy, ponieważ użytkownik za każdym razem otrzymuje ten sam adres IP, z którym można nawiązać połączenie z sieci. W tej sytuacji konieczne jest jedynie przekierowanie portów w routerze, dzięki czemu połączenia z przekierowanym portem będą przełączane przez router na jeden z numerów IP sieci LAN. W drugim przypadku sytuacja jest trochę trudniejsza, ponieważ adres publiczny co jakiś czas ulega zmianie. W rezultacie nie ma gwarancji uzyskania połączenia z zewnątrz, ponieważ dany numer IP 1

2 mógł zostać przydzielony innemu użytkownikowi. W tej sytuacji oprócz przekierowania portów konieczne jest skonfigurowanie usługi DDNS. Jej działanie polega na przydzieleniu zmiennemu numerowi IP stałej nazwy DNS. Za każdym razem, gdy adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych ulegnie zmianie, zaktualizowany zostanie również wpis w serwerze DNS, a nazwa DNS będzie od tej pory wskazywała na nowy adres IP. Dostęp do kamery będzie odbywał się zatem przy pomocy stałej nazwy DNS i numeru portu (np. sanyosecurity.com:10180). W trzecim przypadku, gdy przydzielono nam prywatny adres IP, nie ma możliwości uzyskania połączenia z sieci z żadnym z urządzeń w naszej sieci LAN. Należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania informacji na temat możliwości zmiany przydzielanego adresu z prywatnego na publiczny. Możliwe jest także stworzenie wirtualnej sieci prywatnej (tzw. VPN), jednak jest to proces wymagający większej wiedzy informatycznej. Ustawienia wstępne Wymagane jest, aby udostępniane urządzenia miały wewnątrz sieci LAN przydzielony stały numer IP. W najprostszym przypadku polega to na wpisaniu w menu konfiguracyjnym kamery jednego z numerów IP z puli adresów dostępnych w naszej sieci LAN. Ustawienie stałych adresów IP jest konieczne z tego względu, że dane przychodzące na przekierowany port przesyłane będą na jeden adres IP w sieci LAN. Jeżeli za każdym razem ma to być to samo urządzenie, to jego IP nie może się zmieniać. W pierwszej kolejności należy zdefiniować adres IP routera. Kamera IP Router Kamera IP Komputer PC Rys. 2 Przykładowe przyporządkowanie adresów IP w sieci LAN. Router w sieci LAN posiada w rzeczywistości dwa adresy IP: jeden, widoczny w sieci LAN, ustawiony ręcznie przez użytkownika (najprościej jest pozostawić ustawienie fabryczne, np ), oraz drugi, zewnętrzny, przydzielany najczęściej automatycznie przez dostawcę usług internetowych, przy pomocy którego nawiązywane będą połączenia z urządzeniami w naszej sieci LAN. Bez względu na to, czy zdecydujemy się pozostawić fabryczny IP, czy ustawić własny, to wszystkie pozostałe urządzenia muszą mieć adresy IP z tej samej podsieci. W naszym przykładzie router posiada fabrycznie 2

3 ustawiony adres IP na , oraz maskę podsieci Oznacza to, że adresy IP pozostałych urządzeń muszą być postaci x. Jeżeli nie posiadamy informacji o adresie IP routera, to można je najprościej uzyskać poprzez podłączenie komputera do routera za pomocą karty sieciowej. Większość routerów ma fabrycznie włączone automatyczne przydzielanie adresu IP nowo podłączanym w sieci LAN urządzeniom (tzw. DHCP), dlatego warto jest w pierwszej kolejności przywrócić na routerze ustawienia fabryczne, najczęściej poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku reset (np. 30 s) lub trzymanie go podczas podłączania zasilania (szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji routera). Domyślne ustawienia systemu Windows XP także przewidują automatyczne pobieranie adresu IP, więc żadne dodatkowe działania zwykle nie są konieczne. Jakiś czas po podłączeniu komputera do routera należy, korzystając z wiersza poleceń (Menu Start Wszystkie programy Akcesoria Wiersz polecenia), wpisać polecenie ipconfig. Wyświetla ono konfigurację IP systemu Windows i pozwala poznać maskę podsieci oraz adres IP routera (adres bramy domyślnej to adres routera). Polecenie dostępne jest na systemach Windows NT, 2000, XP i Vista. Microsoft Windows XP [Wersja ] (C) Copyright Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\admin>ipconfig Konfiguracja IP systemu Windows Karta Ethernet Połączenie lokalne: Sufiks DNS konkretnego połączenia : Adres IP : Maska podsieci : Brama domyślna : C:\Documents and Settings\admin> Alternatywnie, w systemie Windows XP, można kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę znajdującą się w pasku zadań (u dołu po prawej) i wybrać polecenie Stan. W zakładce Obsługa wyświetlone zostaną te same informacje, które można uzyskać przy pomocy polecenia ipconfig. Kiedy znany jest już adres IP routera (Brama domyślna) oraz maska podsieci, można przystąpić do konfiguracji adresów IP urządzeń podłączonych do routera. Jak zostało wcześniej wspomniane, muszą one należeć do tej samej podsieci co router. 3

4 Przydzielanie adresów IP Większość kamer fabrycznie ma ustawiony stały IP, niestety rzadko zdarza się aby należał on do właściwej podsieci. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ w przypadku podłączania większej ilości kamer i tak każdej z nich należy nadać inny adres IP. Każdy z producentów opisuje w instrukcji kamery sposób zmiany adresu IP. W naszym przykładzie wykorzystane zostaną kamery Sanyo VCC HD2500. Ich konfiguracja, podobnie jak innych urządzeń IP Sanyo, jest bardzo prosta. Razem z każdą kamerą IP oraz modułem IP dostarczane jest na płycie CD oprogramowanie VA SW3050LITE. Oprogramowanie to ułatwia konfigurację systemu CCTV IP, umożliwiając wyszukanie kamer w podsieci oraz wyświetlenie z nich obrazu. Na płycie dołączanej do najnowszych kamer HD znajduje się również oprogramowanie Auto IP Setup, które także może zostać wykorzystane do ustawienia adresów IP, przy czym nie wymaga ono instalacji. Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji VA SW3050LITE należy się zalogować, podając jako nazwę użytkownika admin oraz hasło admin. W następnej kolejności należy podłączyć kamery do sieci LAN, a potem w aplikacji otworzyć okno konfigurowania kamer (pozycja w menu na górze okna programu, Options Camera Setting). Przycisk Search Camera spowoduje rozpoczęcie wyszukiwania kamer podłączonych do tej samej podsieci, w której pracuje aplikacja. Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się lista znalezionych kamer. Do wyszukania kamery konieczne jest jedynie jej fizyczne podłączenie do tej samej podsieci. Oprogramowanie VA SW3050LITE potrafi znaleźć kamery Sanyo, nawet jeżeli posiadają one takie same numery IP należące dodatkowo do innej podsieci ( x). Jeżeli liczba znalezionych kamer nie odpowiada liczbie podłączonych do sieci LAN, należy upewnić się, że wszystkie kamery miały pozostawione dostatecznie dużo czasu na uruchomienie po podłączeniu zasilania. 4

5 Po zakończeniu wyszukiwania należy zmienić adresy IP poszczególnych kamer. Okno edycji otwiera się przy pomocy przycisku Edit. W naszym przykładzie kamery IP powinny mieć adresy i Po wpisaniu nowego adresu potwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem OK i czekamy, aż nowa wartość zostanie przyjęta przez kamerę. Na tym etapie kolejność przydzielania adresów IP kamerom nie jest istotna, ponieważ adresy będzie można zmienić później, kiedy kamery będą już dostępne w sieci LAN. Po ustawieniu obydwóch adresów IP lista kamer będzie wyglądała następująco: Od tej pory dostęp do kamer możliwy jest np. poprzez przeglądarkę Explorer, ale tylko z komputerów podłączonych do tej samej sieci LAN, co kamery. W celu otwarcia strony WWW kamery w pasku adresu należy wpisać: W przypadku, gdy zdefiniowany został inny niż 80 numer portu w ustawieniach kamery, należy podać go po dwukropku w pasku adresu, np. dla numeru portu 1234 wpisuje się Fabrycznie numer portu ustawiony jest na 80 i z tym portem domyślnie nawiązuje połączenie przeglądarka. 5

6 Następnie, w celu zalogowania się do kamery należy podać nazwę użytkownika: admin oraz hasło admin. Po wejściu do menu, w zakładce NETWORK, widoczne są wszystkie ustawienia dotyczące pracy sieciowej. Należy upewnić się, że adres bramy (Gateway) oraz adres DNS wskazuje na adres IP routera (tutaj ). Wprowadzone zmiany potwierdza się przyciskiem SET. Podsumowując, na obecnym etapie w sieci znajdują się dwie kamery VCC HD2500 na adresach oraz Każda z kamer działa na porcie port port Rys. 3 Konfiguracja adresów IP i numerów portów kamer. 6

7 Przekierowywanie portów Kolejną niezbędną rzeczą jest umożliwienie dostępu do kamer użytkownikom z zewnątrz naszej sieci LAN. Obecnie dostęp możliwy jest tylko z sieci LAN. Działania opisane w tym rozdziale trzeba wykonać zarówno w przypadku posiadania stałego, jak i zmiennego adresu IP przydzielonego przez dostawcę usług internetowych. Obecnie wszystkie urządzenia są dla zewnętrznego użytkownika ukryte za routerem. W naszym przykładzie posiada on drugi, zewnętrzny adres IP port port Rys. 4 Zewnętrzny adres IP routera. Celem przekierowywania portów jest spowodowanie, aby przychodzące z zewnątrz połączenia z adresem były kierowane do odpowiedniego urządzenia w sieci wewnętrznej LAN, w zależności od podanego numeru portu. W przykładzie, dla łatwiejszego zapamiętania, przyjmiemy numery portów do przekierowania jako i Port będzie przekierowany na adres i port 80, natomiast port będzie przekierowany na adres i port 80. Jako wartości przekierowywanych portów można przyjąć dowolne liczby z przedziału , ale nie należy wybierać wartości niższych niż 1024, ponieważ mają one specjalne znaczenie. W poniższej tabelce znajduje się zestawienie przekierowań: Adres IP zewnętrzny Port zewnętrzny Adres IP wewnętrzny Port wewnętrzny Przekierowania te zilustrowane są na rys. 5 i rys. 6. Teraz konieczne jest skonfigurowanie routera do realizowania tak zaplanowanych przekierowań. 7

8 port port Rys. 5 Przekierowanie zewnętrznego portu na adres i port port port 80 Rys. 6 Przekierowanie zewnętrznego portu na adres i port 80. Konfiguracja przekierowania portów przedstawiona będzie na przykładzie routera Linksys WRP400. W większości routerów konfiguracja odbywa się w podobny sposób. W przypadku posiadania routera innego producenta lub innego modelu należy skorzystać z dołączonej do niego instrukcji lub skontaktować się z pomocą techniczną. 8

9 W routerze Linksys WRP400, po zalogowaniu się na jego stronie WWW (w naszym przykładzie należy wpisać do przeglądarki należy przejść do zakładki Application & Gaming a następnie do zakładki Single Port Forwarding. Następnie trzeba dodać odpowiednie wpisy dla każdej z kamer, w tym przypadku konieczne jest podanie dowolnej nazwy, numeru portu zewnętrznego, numeru portu wewnętrznego, rodzaju protokołu (należy wybrać Both lub TCP) oraz wewnętrznego adresu IP. Pozostaje tylko załączyć przekierowania zaznaczając pola Enabled i zapisać ustawienia przyciskiem Save Settings. Od tej pory połączenia z portami i na adresie routera będą kierowane do działających w sieci wewnętrznej kamer. Działanie przekierowania można również przetestować wewnątrz sieci lokalnej. W przeglądarce należy wpisać adres zewnętrzny routera i po dwukropku jeden z przekierowanych portów (w naszym przykładzie Jeżeli konfiguracja przebiegła poprawnie, będzie możliwe zalogowanie się do kamery korzystając z zewnętrznego IP i przekierowanego portu. Najczęściej stosowane nazewnictwo: przekierowanie portów port forward, single port forwarding, virtual serwer port zewnętrzny external port, public port port wewnętrzny internal port, private port 9

10 Korzystanie z usługi DDNS Jeżeli przydzielony przez dostawcę usług internetowych adres IP jest statyczny, to konfigurację można uznać za zakończoną. Wystawione do sieci urządzenia będą zawsze dostępne pod tym samym, publicznym numerem IP i pod różnymi numerami portów. Jeżeli jednak przydzielony został zmienny (tzw. dynamiczny) adres IP, to oprócz przekierowania portów należy skonfigurować usługę DDNS. Działanie usługi DDNS polega na przydzieleniu zmiennemu adresowi IP stałej nazwy domenowej. Nazwa ta będzie zawsze wskazywała na przydzielony przez dostawcę adres IP. Każdorazowo po jego zmianie serwer DDNS zostanie powiadomiony przez kamerę o nowym adresie IP, na który ma wskazywać nazwa domenowa. W tym przypadku, w celu nawiązania połączenia, nie należy posługiwać się numerem IP, który może ulec zmianie, ale właśnie stałą nazwą domenową. Każda kamera Sanyo z serii HD ma fabrycznie przydzielone konto na serwerach DDNS Sanyo. Usługę DDNS konfiguruje się tylko na jednej z kamer pracujących pod danym zewnętrznym adresem IP. Nazwa użytkownika (USER NAME) oraz hasło (PASSWORD) potrzebne do zalogowania na serwer DDNS dostępne są w menu kamery w zakładce Network po załączeniu funkcji DDNS (wartość ON). W celu utworzenia nazwy domenowej należy zalogować się na serwer DDNS Sanyo. Jego strona WWW otwarta zostanie po kliknięciu na przycisk REGISTER. Po podaniu nazwy użytkownika i hasła widocznego w menu kamery otwarte zostanie okno, w którym należy wpisać pożądaną nazwę domenową. Będzie ona później wykorzystywana do nawiązywania połączeń z kamerami. Nazwa składa się z ciągu zdefiniowanego przez użytkownika oraz końcówki.user.ddns sanyosecurity.com. Po kliknięciu na przycisk Submit zostanie wyświetlone okno z prośbą o potwierdzenie. Potwierdza się przyciskiem OK. 10

11 Jeżeli wybrana nazwa nie została jeszcze przez nikogo zarejestrowana, to po ponownym załadowaniu okna wyświetlony zostanie komunikat The domain name was updated. W przeciwnym wypadku wyświetlony zostanie komunikat This domain name was already registered i konieczne będzie podanie innej nazwy. Po zarejestrowaniu nazwy domenowej należy wrócić do menu kamery i w polu DOMAIN NAME wpisać zarejestrowaną nazwę domenową. Wprowadzone zmiany potwierdza się przyciskiem SET. Nazwa domenowa zostanie uaktywniona na głównych serwerach DNS w ciągu 10 minut. Po upływie tego czasu możliwe będzie nawiązanie połączenia z kamerami. W tym celu w przeglądarce należy wpisać przydzieloną nazwę domenową, a po dwukropku numer portu, który jest przekierowywany na daną kamerę (w naszym przykładzie wpisanie w przeglądarce nazwy sanyosecurity.com:10180 spowoduje otwarcie strony WWW jednej z kamer pracujących w sieci lokalnej). W przypadku korzystania z kamer, które nie posiadają funkcji powiadamiania o zmianie adresu IP, można wykorzystać do tego celu router oraz konto na jednym z publicznych i darmowych serwerów DDNS (np. 11 ul. Wał Miedzeszynski 630, Warszawa tel , fax

Konfiguracja rejestratora cyfrowego DVR do połączenia sieciowego przez Internet z użyciem łącza typu Neostrada.

Konfiguracja rejestratora cyfrowego DVR do połączenia sieciowego przez Internet z użyciem łącza typu Neostrada. Konfiguracja rejestratora cyfrowego DVR do połączenia sieciowego przez Internet z użyciem łącza typu Neostrada. (aktualizacja: 12-03-2013) Zdecydowana większość współczesnych rejestratorów cyfrowych do

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe Udostępnianie w Internecie Poradnik

Rejestratory cyfrowe Udostępnianie w Internecie Poradnik 1. Wstęp Rejestratory cyfrowe Udostępnianie w Internecie Poradnik Przed przystąpieniem do konfiguracji rejestratora i urządzeń sieciowych (routera) należy zapoznać się wnikliwie z ich instrukcjami obsługi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe.

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja dotyczy rejestratorów z serii BCS LE LN LB GBE HBE. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Router Asmax BR 704n+

Router Asmax BR 704n+ Router Asmax BR 704n+ Podręcznik użytkownika Spis treści ROZDZIAŁ 1... 1 1.1 OMÓWIENIE ROUTERA BR704N+... 1 1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 2 1.3 FUNKCJE ROUTERA... 2 1.4 PODŁĄCZANIE ROUTERA... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja konfiguracji sieci

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja konfiguracji sieci KAMERA SIECIOWA Instrukcja konfiguracji sieci SPIS TREŚCI SPRAWDZANIE KONFIGURACJI SIECIOWEJ 3 KONFIGURACJA SIECIOWA 11 11 EKRAN KONFIGURACJI 38 38 3 Wybór typu sieci Konfigurowanie sieci za pomocą komputera

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja konfiguracji sieci

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja konfiguracji sieci KAMERA SIECIOWA Instrukcja konfiguracji sieci SPIS TREŚCI SPRAWDZANIE KONFIGURACJI SIECIOWEJ 3 KONFIGURACJA SIECIOWA 11 11 EKRAN KONFIGURACJI 37 37 3 Wybór typu sieci Konfigurowanie sieci za pomocą komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004 Prestige 334 Szerokopasmowy router z zaporą sieciową Szybki start Wersja 3.60 May 2004 1. Prestige wprowadzenie Prestige to szerokopasmowy router z wbudowanym czteroportowym przełącznikiem 10/100 Mb/s,

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort Mac OS X 10.5 + Windows 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo