SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Termin składania ofert: r. godz Podstawa prawna przeprowadzenia konkursu ofert: 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.). Załączniki: Załącznik nr 1 Materiały informacyjne. Załącznik nr 2 Wzór formularza oferty. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Oferenta. Załącznik nr 4 Wzór listy osób udzielających świadczeń zdrowotnych ujętych w konkursie ofert. Załącznik nr 5 Wzór umowy na wykonywanie badań diagnostycznych.

2 Załącznik nr 1 do SWKO MATERIAŁY IFORMACYJNE I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna Mińsk Mazowiecki Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej tel Biuro Dyrektora SP ZOZ tel , fax II. Przedmiot konkursu ofert. 1. Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z odbiorem materiału biologicznego do tych badań oraz dostarczaniem ich wyników drogą elektroniczną. 2. Szczegółowy zakres i przewidywaną ilość badań zawiera załącznik nr 2 do SWKO. 3. Umowa na wykonywanie ww. badań zostaje zawarta na okres 2 lat. III. Wymagania stawiane Oferentom. 1. Zamawiający wymaga integracji z systemem laboratoryjnym Lismed w celu wysyłania zleceń badań drogą elektroniczną, jak również odbierania wyników drogą elektroniczną. Koszty integracji ponosi Wykonawca. 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie przez Oferenta mającego uprawnienia do prowadzenia działalności objętej postępowaniem i zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru. 3. Wykonawca (oferent) zobowiązuje się do wykonywania badań z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki medycznej i obowiązującymi przepisami. 4. Wykonawca (oferent) oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania badań i dysponuje sprzętem umożliwiającym ich wykonywanie oraz spełnia wymogi dotyczące ich wykonywania określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach. 5. Miejscem wykonywania badań laboratoryjnych będzie siedziba Oferenta.

3 IV. Sposób przygotowania oferty. 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SWKO i dołączyć do niej wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych szczegółowych warunkach konkursu ofert i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu ofert. 2. Strony oferty muszą być ponumerowane, parafowane na każdej stronie i podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta. 3. W przypadku gdy Oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć wystawione i podpisane przez Oferenta pełnomocnictwo do reprezentowania go w toku postępowania konkursowego. 4. Zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) dokumenty określające status prawny Oferenta tj. aktualny wypis z rejestru sądowego lub aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz aktualny odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, b) Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej muszą załączyć do oferty statut zakładu, c) wpis do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, d) kopię polisy ubezpieczenia OC Oferenta w zakresie działalności objętej konkursem, e) określenie warunków lokalowych Oferenta, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności, f) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych wraz z kopią dokumentów stwierdzających ww. kwalifikacje Załącznik nr 4 do SWKO, g) kopię certyfikatu ISO w przypadku posiadania, h) oświadczenie Oferenta sporządzone wg wzoru podanego w Załączniku nr 3 do SWKO, i) dokument potwierdzający istnienie laboratorium Back UP na wypadek awarii laboratorium przyjmującego badania, w systemie 24 godzinnym na terenie województwa mazowieckiego. Kopie ww. dokumentów muszą być poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem lub przez notariusza. 6. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Oferenta (nazwą i adresem) oraz napisem: Konkurs ofert na

4 wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z odbiorem materiału biologicznego do tych badań oraz dostarczaniem ich wyników drogą elektroniczną. V. Treść oferty. Oferta sporządzona na formularzu wg wzoru podanego w Załączniku nr 2 do SWKO musi zawierać: 1. Nazwę Oferenta, jego adres, numer telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej, Regon, NIP. 2. Ceny poszczególnych badań. 3. Termin dostarczenia wyniku badania od daty dostarczenia materiału (dni kalendarzowe). VI. Miejsce, termin składania ofert. 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria SP ZOZ). 2. Oferty przesłane drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie jeżeli wpłyną do siedziby Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania. 4. Celem dokonania zmian lub poprawek Oferent może wycofać złożoną wcześniej ofertę i złożyć nową pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert. VII. Kryteria oceny ofert. 1. cena podana przez Oferenta jako łączna należność za szacunkowe liczby badań w okresie jednego roku 90% 2. czas oczekiwania na wynik badania (średnio czas nie dłuższy niż 3, 4 dni) 2% 3. odbiór badań 6 razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty), a w przypadkach pilnych w niedziele i święta 6% 4. istnienie laboratorium Back UP na wypadek awarii laboratorium przyjmującego badania, w systemie 24 godzinnym na terenie województwa mazowieckiego 1% (potwierdzone dokumentem) 5. certyfikat ISO 1% (potwierdzony dokumentem).

5 VIII. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia jej złożenia. IX. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert. 1. Otwarcie ofert (część jawna) odbędzie się w dniu r. o godz w siedzibie SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37A, budynek H, II piętro, pok Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. 3. W części jawnej komisja konkursowa: a) stwierdzi prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę otrzymanych ofert, b) otworzy koperty z ofertami. 4. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w części niejawnej. 5. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia r. do godz Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu postępowania i jego wyniku na piśmie przekazanym faxem bądź mailem. Informacja o wyniku konkursu zostanie również umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 7. Z przebiegu konkursu ofert zostanie sporządzony protokół wg zasad zawartych w Regulaminie pracy komisji konkursowej stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania. X. Środki odwoławcze przysługujące Oferentom. Środki odwoławcze przysługujące Oferentom określone są w art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.). XI. Zawarcie umowy. 1. Zamawiający zawrze umowę z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert, z zastrzeżeniem zapisów pkt Jeżeli w konkursie ofert zostanie złożona tylko jedna oferta i zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) zostanie ona przyjęta

6 przez Komisję konkursową, umowa z wybranym Oferentem może zostać zawarta przed upływem terminu wskazanego w pkt Jeżeli Oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

7 Załącznik nr 2 do SWKO OFERTA Dane Oferenta: Imię i nazwisko lub nazwa (firma): Adres: REGON: NIP:.. Nr telefonu:.. Nr faksu:. Adres poczty elektronicznej:. Oferta na wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z odbiorem materiału biologicznego do tych badań oraz dostarczaniem ich wyników drogą elektroniczną Lp. Nazwa badania Prognozowana liczba badań (12 m-cy) 1 Antykoagulant tocznia DRVVT 8 2 Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 32 3 Lit, ilościowo 33 4 Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) 5 5 Ferrytyna 79 6 Transferyna 10 7 Insulina 18 8 Insulina 120 min 9 9 Insulina 60 min 6 10 Cholinoesteraza 5 11 Lipaza C3 dopełniacza 1 13 C4 dopełniacza 5 14 HBV DNA ilościowo 5 15 HBV DNA jakościowo 5 16 Homocysteina w surowicy P/c anty RNP Sm met. Elisa P/c anty Scl 70 met. Elisa 5 19 P/c anty SS-A (Ro) met. Elisa P/c anty SS-B (La) met. Elisa 19 Cena jednostkowa badania (netto) Wartość (netto) VAT Wartość (brutto) Czas oczekiwania na wynik

8 21 P/c odporn. w mikroteście 1 22 P/c p. bąblowcowe IgG 1 23 P/c p. Endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 5 24 P/c p. Endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF P/c p. mięśniom gładkim SMA 5 26 Prokalcytonina ilościowo 3 27 Test kompleksowy ANA 2 met. IIF, DID 5 28 Adrenalina 5 29 Haptoglobina 1 30 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA Tyreoglobulina Digoksyna, ilościowo 2 35 Karbamazepina 1 36 P/c HAV IgM 5 37 HAV przeciwciała całkowite 7 38 Hbs antygen test potwierdzenia 1 39 Hbs przeciwciała Hbe antygen 2 41 Hbe przeciwciała 1 42 Hbc przeciwciała całkowite Hbc przeciwciała IgM 4 44 Anty HCV test potwierdzenia PCR 9 45 HIV test potwierdzenia metodą Western- Blott 5 46 Helicobacter pylori IgG Borelioza IgM Borelioza IgG Borelioza p/c IgG test western blot 5 50 Borelioza p/c IgM test western blot 5 51 CMV (Cytomegalovirus) - IgG CMV (Cytomegalovirus), awidność 6 53 CMV (Cytomegalovirus) - IgM Cytomegalia IgM weryfikacja ELFA 5 55 Chlamydia trachomatis IgG Chlamydia trachomatis IgM Chlamydia trachomatis IgA 5 58 Chlamydia pneumoniae IgG Chlamydia pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae IgA 5 61 Mycoplasma pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae IgM P/c Granulocytarne ANCA P/c mitochondrialne AMA 9 65 EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBV (Epstein-Barr virus) IgM Różyczka (Rubella virus) IgG Różyczka (Rubella virus) IgM Toksoplazmoza IgG awidność 6 70 Toxoplazmoza IgM weryfikacja metodą 5

9 ELFA 71 Anty CCP P/c p receptorom TSH (Trab) P/c p. kardiolipinowe IgA 5 74 P/c p. kardiolipinowe IgG P/c p. kardiolipinowe IgM IgA ema ( Celiaka ) 5 77 Bąblowiec IgG met. Western blot 5 78 Bruceloza 5 79 HSV IgG (Herpers) 5 80 HSV IgM (Herpers) 5 81 Listerioza, jakościowo 2 82 Włośnica (Trichinella Spiralis IgG) 5 83 Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 5 84 Yersinia spp. IgM 5 85 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG Karboksyhemoglobina 5 87 Kwas walproinowy 6 88 Topiramat (Topamax) 5 89 Teofilina 5 90 Lamitrin 5 91 Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 1 92 Ołów we krwi 5 93 Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 5 94 ACTH Aldosteron 5 96 Beta 2 mikroglobulina 5 97 SHBG 4 98 DHEA Dehydroepiandrosteron niezwiązany 6 99 DHEA-SO Androstendion Estradiol LH FSH Kortyzol w moczu Kortyzol w surowicy Parathormon (Intact) Progesteron hydroksyprogesteron ketosterydy OH ketosterydy Peptyd C Testosteron Hormon wzrostu Kwas Wanilinomigdałowy w DZM Kwas 5-OH indolooctowy AFP (Alfafetoproteina) CA CA CEA CA PSA wolny 222

10 122 IgE IgE jajko kurze IgE białko jaja kurzego F IgE Dermat. farinae D IgE Dermatophagoides Pteron D IgE dorsz F IgE glista ludzka P IgE gluten IgE jad osy IgE kawa F IgE kazeina F IgE mąka pszenna IgE mieszanka pokarmowa IgE mieszanka traw wczesnych IgE mieszanka kurzu domowego IgE mleko krowie F IgE pszenica IgE pyłek brzozy T IgE sierść kota E IgE sp. M2 Cladosporium herbarum IgE sp. M6 Alternaria tenuis IgE tuńczyk F IgE żółtko jaja kurzego IgE żyto IgE ryby, skorupiaki, owoce morza Proteinogram 179 RAZEM Dokumenty załączone do oferty: aktualny wypis z rejestru sądowego lub aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, aktualny odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, statut zakładu w przypadku Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, wpis do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, kopia polisy ubezpieczenia OC Oferenta w zakresie działalności objętej konkursem, określenie warunków lokalowych Oferenta, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności, wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych wraz z kopią dokumentów stwierdzających ww. kwalifikacje Załącznik nr 4 do SWKO, kopia certyfikatu ISO, oświadczenie Oferenta sporządzone wg wzoru podanego w Załączniku nr 3 do SWKO,

11 dokument potwierdzający istnienie laboratorium Back UP na wypadek awarii laboratorium przyjmującego badania, w systemie 24 godzinnym na terenie województwa mazowieckiego. *właściwe zaznaczyć Miejscowość i data Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Oferenta

12 Załącznik nr 3 do SWKO OŚWIADCZENIE Dane Oferenta: Imię i nazwisko lub nazwa (firma): Adres: REGON: NIP:.. Nr telefonu:.. Nr faksu:. Adres poczty elektronicznej:. 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert. 2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i akceptuję je bez żadnych zastrzeżeń. 3. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 4. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni. 5. Oświadczam, że (nazwa firmy).. nie jest w stanie likwidacji. 6. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe. 7. Oświadczam, że akceptuję załączony wzór umowy i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w SWKO. 8. Oświadczam, że utrzymam cenę ofertową przez okres obowiązywania umowy. 9. Oświadczam, że wszystkie załączone kopie dokumentów są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 10. Oświadczam, że badany materiał będzie odbierany 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty), a w przypadkach pilnych w niedziele i święta. Miejscowość i data Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Oferenta

13 Załącznik nr 4 do SWKO LISTA OSÓB UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDRWOTNYCH UJĘTYCH W KONKURSIE OFERT Dane Oferenta: Imię i nazwisko lub nazwa (firma): Adres: REGON: NIP:.. Nr telefonu:.. Nr faksu:. Adres poczty elektronicznej:. Lp. Imię i nazwisko Stanowisko (kwalifikacje zawodowe) Miejscowość i data Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Oferenta

14 UMOWA nr./lab/2016 Załącznik nr 5 do SWKO zawarta dnia w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpitalnej 37, Mińsk Mazowiecki, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w Warszawie prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla miasta st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , NIP , Regon zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: P. Artura Więckowskiego Dyrektora SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim a zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 1 1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygniecie Konkursu na wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z odbiorem materiału biologicznego do tych badań oraz dostarczaniem ich wyników drogą elektroniczną ogłoszonego w dniu. 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikiem stanowią integralną część umowy Przedmiotem umowy jest usługa: wykonywanie badań laboratoryjnych z odbiorem materiału biologicznego do tych badań oraz dostarczaniem ich wyników drogą elektroniczną, wyszczególnionych w ofercie z dnia stanowiącej załącznik do niniejszej umowy o łącznej wartości.. netto (słownie: ) + podatek VAT w należnej wysokości. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w danym asortymencie pakietu lub do rezygnacji z wykonywania niektórych badań ujętych w ofercie konkursowej w trakcie trwania umowy zaś Wykonawca nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 3. Szacunkowa liczba uprawnionych do świadczeń ok osób. 3

15 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań laboratoryjnych ujętych w ofercie konkursowej, z powierzonego materiału biologicznego. 2. Badania wykonywane będą na podstawie skierowań wystawianych przez Zamawiającego, zawierających: datę, pieczątkę nagłówkową Zamawiającego, pieczątkę imienną i podpis osoby zatwierdzającej zlecenie oraz wszelkie niezbędne dane dotyczące pacjenta (dane osobowe, wykaz zlecanych badań). 3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o konieczności dostarczenia dodatkowej próbki materiału biologicznego do badań, jeżeli taka konieczność zaistniała w trakcie wykonywania zlecenia. 4. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie badań laboratoryjnych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach. 5. Wyniki badań muszą być autoryzowane przez diagnostę laboratoryjnego. 6. Wykonawca będzie odbierał materiał biologiczny do badań z siedziby Zamawiającego, według potrzeb Zamawiającego, nie rzadziej niż 6 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku), a w przypadkach pilnych w niedziele i święta, na własny koszt, swoim transportem lub pocztą kurierską (wraz z pojemnikami styropianowymi i wkładami mrożącymi). 7. Wykonawca dostarczy: certyfikaty potwierdzające jakość wykonywanych badań, wykaz stosownych metod analitycznych oraz aparatury, wykaz kodów badań wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (jeśli taki posiada), a także wykaz telefonów kontaktowych do osób odpowiedzialnych za właściwą i sprawną realizację umowy. 8. Wykonawca dostarczy informacje dotyczące szczególnych warunków pobrania, transportu itp. dla badań, które tego wymagają Wykonawca zobowiązuje się do: a. integracji z systemem laboratoryjnym Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji umowy, b. prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielanymi świadczeniami na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, c. poddania kontroli Zamawiającemu w zakresie wykonywania postanowień niniejszej umowy w sytuacjach tego wymagających, w sposób i na zasadach każdorazowo, odrębnie uzgodnionych przez strony, d. poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie oceny pracy, jakości świadczeń i kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń. 2. Kontrole określone w ust. 1 pkt a i b następują na wniosek Zamawiającego skierowany do Wykonawcy i odbywają się przy współudziale upoważnionych przez strony przedstawicieli.

16 5 1. Wykonawca zapewnia w okresie obowiązywania umowy stałość cen badań laboratoryjnych podanych w ofercie konkursowej. 2. Cena każdego badania laboratoryjnego zawiera koszt: a. druków zleceń, wyników i kodowych oznaczeń próbek, jeśli takich oznaczeń wymaga Wykonawca, b. transportu materiału biologicznego do badań z siedziby Zamawiającego własną siecią kurierską w ustalonym terminie, c. przekazywania wyników badań drogą elektroniczną bezpośrednio do systemu laboratoryjnego Zamawiającego. 3. Wykonawca będzie realizował całość zamówienia za pomocą wykwalifikowanego personelu W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji. 2. Reklamacje niezwłocznie składane będą telefonicznie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieodpłatnie reklamowanego badania i przekazania wyniku badania Zamawiającemu niezwłocznie (do 24 godz. od zgłoszenia reklamacji) Za wykonane badania laboratoryjne objęte niniejszą umową Wykonawca wystawiał będzie faktury VAT według cen jednostkowych podanych w swojej ofercie konkursowej, w terminie 7 dni po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej zgodnie z ust. 1 w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. 3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art Kodeksu Cywilnego. 4. Rodzaj i sposób kalkulacji należności określa załącznik nr 2 do umowy Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji udostępnionych im w trakcie współpracy przez drugą stronę umowy, a związanych ze wspólnym świadczeniem usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych. 2. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w ust. 1 poszkodowanemu przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

17 1) 0,2 % wartości niewykonanej umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze materiału do badań, zwłoki w dostarczeniu wyników badań, 2) 10 % wartości niewykonanej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 10 Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia r. do dnia r. 11 Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. 12 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, jak również w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu i jakości wykonywanych badań laboratoryjnych. 13 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia) w przypadku nieudokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez Wykonawcę, zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 14 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. 16 W sprawach spornych powstałych na tle wykonania niniejszej umowy, właściwy jest Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego. 17 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

18 Wykonawca: Zamawiający:

19 Załącznik nr 1 do umowy Lp. Nazwa badania Prognozowana liczba badań (12 m-cy) 1 Antykoagulant tocznia DRVVT 8 2 Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 32 3 Lit, ilościowo 33 4 Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) 5 5 Ferrytyna 79 6 Transferyna 10 7 Insulina 18 8 Insulina 120 min 9 9 Insulina 60 min 6 10 Cholinoesteraza 5 11 Lipaza C3 dopełniacza 1 13 C4 dopełniacza 5 14 HBV DNA ilościowo 5 15 HBV DNA jakościowo 5 16 Homocysteina w surowicy P/c anty RNP Sm met. Elisa P/c anty Scl 70 met. Elisa 5 19 P/c anty SS-A (Ro) met. Elisa P/c anty SS-B (La) met. Elisa P/c odporn. w mikroteście 1 22 P/c p. bąblowcowe IgG 1 23 P/c p. Endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 5 24 P/c p. Endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF P/c p. mięśniom gładkim SMA 5 26 Prokalcytonina ilościowo 3 27 Test kompleksowy ANA 2 met. IIF, DID 5 28 Adrenalina 5 29 Haptoglobina 1 30 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA Tyreoglobulina Digoksyna, ilościowo 2 35 Karbamazepina 1 36 P/c HAV IgM 5 37 HAV przeciwciała całkowite 7 38 Hbs antygen test potwierdzenia 1 39 Hbs przeciwciała Hbe antygen 2 41 Hbe przeciwciała 1 42 Hbc przeciwciała całkowite Hbc przeciwciała IgM 4 Cena jednostkowa badania (netto) Wartość (netto) VAT Wartość (brutto) Czas oczekiwania na wynik

20 44 Anty HCV test potwierdzenia PCR 9 45 HIV test potwierdzenia metodą Western- Blott 5 46 Helicobacter pylori IgG Borelioza IgM Borelioza IgG Borelioza p/c IgG test western blot 5 50 Borelioza p/c IgM test western blot 5 51 CMV (Cytomegalovirus) - IgG CMV (Cytomegalovirus), awidność 6 53 CMV (Cytomegalovirus) - IgM Cytomegalia IgM weryfikacja ELFA 5 55 Chlamydia trachomatis IgG Chlamydia trachomatis IgM Chlamydia trachomatis IgA 5 58 Chlamydia pneumoniae IgG Chlamydia pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae IgA 5 61 Mycoplasma pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae IgM P/c Granulocytarne ANCA P/c mitochondrialne AMA 9 65 EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBV (Epstein-Barr virus) IgM Różyczka (Rubella virus) IgG Różyczka (Rubella virus) IgM Toksoplazmoza IgG awidność 6 70 Toxoplazmoza IgM weryfikacja metodą ELFA 5 71 Anty CCP P/c p receptorom TSH (Trab) P/c p. kardiolipinowe IgA 5 74 P/c p. kardiolipinowe IgG P/c p. kardiolipinowe IgM IgA ema ( Celiaka ) 5 77 Bąblowiec IgG met. Western blot 5 78 Bruceloza 5 79 HSV IgG (Herpers) 5 80 HSV IgM (Herpers) 5 81 Listerioza, jakościowo 2 82 Włośnica (Trichinella Spiralis IgG) 5 83 Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 5 84 Yersinia spp. IgM 5 85 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG Karboksyhemoglobina 5 87 Kwas walproinowy 6 88 Topiramat (Topamax) 5 89 Teofilina 5 90 Lamitrin 5 91 Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 1 92 Ołów we krwi 5 93 Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 5 94 ACTH 26

21 95 Aldosteron 5 96 Beta 2 mikroglobulina 5 97 SHBG 4 98 DHEA Dehydroepiandrosteron niezwiązany 6 99 DHEA-SO Androstendion Estradiol LH FSH Kortyzol w moczu Kortyzol w surowicy Parathormon (Intact) Progesteron hydroksyprogesteron ketosterydy OH ketosterydy Peptyd C Testosteron Hormon wzrostu Kwas Wanilinomigdałowy w DZM Kwas 5-OH indolooctowy AFP (Alfafetoproteina) CA CA CEA CA PSA wolny IgE IgE jajko kurze IgE białko jaja kurzego F IgE Dermat. farinae D IgE Dermatophagoides Pteron D IgE dorsz F IgE glista ludzka P IgE gluten IgE jad osy IgE kawa F IgE kazeina F IgE mąka pszenna IgE mieszanka pokarmowa IgE mieszanka traw wczesnych IgE mieszanka kurzu domowego IgE mleko krowie F IgE pszenica IgE pyłek brzozy T IgE sierść kota E IgE sp. M2 Cladosporium herbarum IgE sp. M6 Alternaria tenuis IgE tuńczyk F IgE żółtko jaja kurzego IgE żyto IgE ryby, skorupiaki, owoce morza 31

22 147 Proteinogram 179 RAZEM

UMOWA nr. 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikiem stanowią integralną część umowy.

UMOWA nr. 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikiem stanowią integralną część umowy. Załącznik nr 3 do SWKO UMOWA nr zawarta w dniu..w MIŃSKU MAZOWIECKIM pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpitalnej 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie nadzoru merytorycznego nad laboratorium w SPZOZ w Barcinie oraz wykonywania badań laboratoryjnych zawarta w dniu r. w Barcinie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy - Załącznik nr 2

Formularz cenowy - Załącznik nr 2 Formularz cenowy - Załącznik nr 1 3 4 5 Lp Badanie ilość na 4 miesięcy cena jednostkowa Wartość badań (4x3) 1 Proteinogram (ICD-9: I79) 150 Kał - badanie ogólne 3 Kał - pasożyty (1 ozn.) (ICD-9: A1) 70

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Pełna nazwa oferenta :... Numer NIP, REGON.. Numer wpisu do właściwego rejestru wojewody...;

FORMULARZ OFERTOWY. Pełna nazwa oferenta :... Numer NIP, REGON.. Numer wpisu do właściwego rejestru wojewody...; FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr /2012 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu z dnia. Zawiercie, dnia... NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ( wpisać zakres zgodnie z treścią ogłoszenia)......

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH KONKURSU OFERT (SWKO),

SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH KONKURSU OFERT (SWKO), Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Szpitalna 37 na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. 2007, Nr 14

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Załącznik nr 3

Formularz cenowy Załącznik nr 3 Formularz cenowy Załącznik nr 3 Pakiet nr 1 - chemia kliniczna, koagulologia i białka 1. Lipaza w surowicy 3 2. Cholinesteraza 2 3. Haptoglobina 1 4. Proteinogram 40 5. Homocysteina 21 6. Immunoglobulina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONKURSU NA BADANIA LABORATORYJNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONKURSU NA BADANIA LABORATORYJNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT NR 5/2015

FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT NR 5/2015 Załącznik nr 1 do Warunków Szczegółowych Konkurs Ofert Nr 5/2015 Nazwa i adres Zamawiającego: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych warunków UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Świnoujściu w dniu... r. pomiędzy: Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł Załącznik nr 1 PAKIET I Lp w zł 1 Helicobacter pylori IgM w surowicy 2 Helicobacter pylori IgG w surowicy 3 Toksoplazmoza IgM 500 4 Toksoplazmoza IgG 500 5 Toksawidność IgG 6 Borelioza IgM - ilościowo

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Rodzaj badania wynik w dniach 1. 17-OH Progesteron 7 25 2. ACTH (hormon adenokortykotropowy) 7 30 3. AFP (alfa-fetoproteina) 5 30 4. AMH 7 30 5. Aldosteron 7 5 6. Alfa1

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 22,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki molekularnej i genetycznej

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki molekularnej i genetycznej Załącznik nr 7 UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki molekularnej i genetycznej zawarta w dniu... r. w Koszalinie pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (0-22) 599-11-20; fax.: (0-22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK/01/02/2014 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (0-22) 599-11-20; fax.: (0-22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK/01/11/2016 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE WYKONANIA BADANIA

MIEJSCE WYKONANIA BADANIA ## Pieczątka firmowa z pełną nazwą oferenta Załącznik nr 5 do umowy nr MIEJSCE WYKONANIA BADANIA Lp Nazwa badania Nazwa laboratorium Adres laboratorium 1 Cholinoesteraza 2 Lipaza 3 4 Odczyn Waalera-Rosego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-61/14.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-61/14.k Płock, dnia 14 listopada 2014 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-61/14.k NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON.2912.5.2015

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON.2912.5.2015 Płock, dnia 3 listopada 2015 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON.2912.5.2015 NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Lp. Rodzaj badania Max. czas oczekiwania na wynik w dniach Przewidywana ilość badań na okres 12 m-cy Cena jedn. za badanie Wartość brutto 1. 17-OH Progesteron 7 23 2.

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

OGŁASZA KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ OGŁOSZENIE Płock, dnia 2011-12-16 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Umowa dotycząca świadczenia

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

... /pieczęć imienna i podpis /

... /pieczęć imienna i podpis / PAKIET I - BADANIA WIRUSOLOGICZNE Lp. Rodzaj oznaczenia. Ilość oznaczeń wyniku w dniach 1 anty-hbc IgM 10 14 2 anty HBc Total 100 14 3 anty-hbe 5 14 4 Hbe antygen 20 14 5 MONONUKLEOZA IgG 40 14 6 MONONUKLEOZA

Bardziej szczegółowo

1 17-OH progesteron 25,00 zł. 2 ACTH hormon adrenokortykotropowy 35,00 zł. 3 AFP Alfa-fetoproteina 25,00 zł. 4 Albuminy 8,00 zł. 5 Aldosteron 35,00 zł

1 17-OH progesteron 25,00 zł. 2 ACTH hormon adrenokortykotropowy 35,00 zł. 3 AFP Alfa-fetoproteina 25,00 zł. 4 Albuminy 8,00 zł. 5 Aldosteron 35,00 zł L.p. Badania immunochemiczne Cena 1 17-OH progesteron 2 ACTH hormon adrenokortykotropowy 3 AFP Alfa-fetoproteina 4 Albuminy 8,00 zł 5 Aldosteron 6 Alfa 1 antytrypsyna 7 Aminotransferaza alaninowa ALT (GPT)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON /14.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON /14.k Płock, dnia 4 listopada 2014 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-62/14.k NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00 Cennik ZUM M-P-K Mocz - badanie ogólne 10,00 OB 6,00 Morfologia krwi (pełna) 14,00 Morfologia krwi (podstawowa) 10,00 Rozmaz krwi (manualnie) 8,00 PT (INR) 12,00 APTT 12,00 Fibrynogen 14,00 D-dimer- ilościowo

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego noworodków

Bardziej szczegółowo

Cena 1 oznaczenia netto PLN

Cena 1 oznaczenia netto PLN / pieczęć oferenta/..., data... PAKIET I - BADANIA WIRUSOLOGICZNE Lp. Rodzaj oznaczenia. Ilość oznaczeń 1 anty-hbc IgM 15 2 anty HBc Total 15 3 anty-hbe 5 4 Hbe antygen 20 5 MONONUKLEOZA 30 IgG 6 MONONUKLEOZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji toksykologicznych

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji toksykologicznych REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji toksykologicznych I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzony jest na zasadach przewidzianych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kolposkopowych, krioterapii ginekologicznej, badań mammograficznych

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kolposkopowych, krioterapii ginekologicznej, badań mammograficznych REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kolposkopowych, krioterapii ginekologicznej, badań mammograficznych I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzony jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania) Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań scyntygraficznych dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data: 05. 12.2016r.

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Zestawienie badań formularz cenowy

Zestawienie badań formularz cenowy Załącznik nr 2 L.p. Nazwa badania Zestawienie badań formularz cenowy Ilość badań w ujęciu dwuletnim 1 Mocz - badanie ogólne 4 536 2 OB 3 083 3 Morfologia krwi (pełna) 5 079 4 Rozmaz krwi (manualnie) 109

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 21.02.2011r. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Załącznik nr 4 do SWK WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 nr KRS:0000203274 nr RPWDL: 000000014475

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań densytometrycznych SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2014 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2014 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2014 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT NR DON.2912.4.2015

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT NR DON.2912.4.2015 Płock, dnia 27 kwietnia 2015 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT NR DON.2912.4.2015 NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Rodzaj oraz ilość badań laboratoryjnych: Załącznik nr 2. Wartość (3x4) Czas oczekiwania na wynik

FORMULARZ CENOWY. Rodzaj oraz ilość badań laboratoryjnych: Załącznik nr 2. Wartość (3x4) Czas oczekiwania na wynik Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Rodzaj oraz ilość badań laboratoryjnych: L.p. Nazwa badania Szacunkowa ilość na 12 m-cy Cena jednostko wa Wartość (3x4) Rodzaj materiału do badania Czas oczekiwania na wynik

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 632 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 26 588 6 Albumina 61 7 Aldosteron 10 8 ANA1 146 9 ANA2 titration 17 10 Androstendion 156 11 Anty-RH 415 12 Anty-CCP 211 13 Antygen HE4 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bronchoskopowych

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bronchoskopowych REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bronchoskopowych I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

U M O W A... /2014 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

U M O W A... /2014 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WZÓR- Załącznik nr 3 do SWKO U M O W A... /2014 zawarta w dniu... roku w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: 1/ Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza 168 37-600 Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON /13.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON /13.k Płock, dnia 23 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-73/13.k NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez:

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Zawarta w dniu..2014 roku w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie ul. Banacha 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert. Konkurs ofert NR KO/BO/03/08 na usługi medyczne polegające na świadczeniu badań profilaktycznych dla pracowników Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON.2912.6.2015

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON.2912.6.2015 Płock, dnia 3 listopada 2015 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON.2912.6.2015 NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Martę Kuczabską - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa zwanym dalej Udzielającym Zamówienia" a: reprezentowanym przez:

Martę Kuczabską - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa zwanym dalej Udzielającym Zamówienia a: reprezentowanym przez: Wzór UMOWY nr DKM/P/ /2017 NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Cena sprzedaży. 39 Androstendion 50,00 40 TSH 12,00 41 FT3 14,00 42 FT4 14,00 43 T3 14,00

Cena sprzedaży. 39 Androstendion 50,00 40 TSH 12,00 41 FT3 14,00 42 FT4 14,00 43 T3 14,00 Lp Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku z dnia 30.04.2014r. Nazwa usługi Cena sprzedaży Hematologia i koagulogia 1 Morfologia z rozmazem (automat)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą,

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą, Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341( 52) 2016 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu grudnia 2016 roku w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych. rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych. rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii

UMOWA nr na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii UMOWA nr...2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii zawarta w dniu... roku w Szczecinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- Umowa nr..

- PROJEKT- Umowa nr.. - PROJEKT- Umowa nr.. zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy: AZ.2150-35/2/TOM II/2012 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie opisów badań mammografii

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie opisów badań mammografii Wadowice, dnia 21.02.2014 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie opisów badań mammografii SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne Lp. 1. 17-hydroksyprogesteron 8 2. acth 3 3. alat 10 882 4. albuminy 44 5. aldosteron 3 6. alfafetoproteina 22 7. aminotransferazy got, gtp 3 206 8. amylaza (diastaza) krwi 624 9.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa Załącznik Nr 1 Oferta cenowa Lp Rodzaj badania proponowana cena szacunkowa ilość wartość 1 Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01) 9000 2 OB (ICD-9: C9) 600 3 Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C) 200 4 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON Płock, dnia 15 lutego 2016 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON.2912.5.2016 NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota. z dnia 29 lutego 2012 r.

Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota. z dnia 29 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2012 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON Płock, dnia 19 listopada 2015 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON.2912.7.2015 NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Płock, dnia 2012-05-15 OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę. Zaprasza do złożenia oferty cenowej

Zapytanie o cenę. Zaprasza do złożenia oferty cenowej Nakło nad Notecią 16.04.2013r. DPS ZOC-4/2013 Zapytanie o cenę Powiat Nakielski Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, ul. Parkowa 8, 89-100 Nakło nad Notecią, reprezentowany przez: Panią Ewę Kistowską

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert. w okresie od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

Konkurs Ofert. w okresie od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej ul.willowa 2 a Nasz znak: 1207 /2011 Bielsko-Biała, dnia 25.11.2011r. Konkurs Ofert Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 30 kwietnia 2015 r. DTE.2431.1.2015.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 12 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE BADANIA ANALITYCZNE

FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE BADANIA ANALITYCZNE Zał. 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE BADANIA ANALITYCZNE Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Nazwa:...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Numer postępowania: 5/FDS/2015 Bydgoszcz, dnia 23.11.2015 r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert I. Udzielający zamówienia Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-76/13.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-76/13.k Płock, dnia 23 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-76/13.k NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/010/ 1/2012 z dnia 11.01. 2012 roku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Na wyłonienie wykonawcy świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego przez ratowników

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) 664-74-31, fax (84) 665-74-90, e-mail administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań pola widzenia

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań pola widzenia REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań pola widzenia I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt UMOWA - projekt Zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, w imieniu którego działają: 1. Maciej Wasielewski Starosta Pleszewski ; 2. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów, tel.033 / 875 24 46, fax 033 / 875 45 59, e-mail zpital@szpital.info.pl www.szpital.info.pl OGŁASZA

Bardziej szczegółowo

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul Mieszka I 7, tel. sekr. 91 326 73 45, fax 91 321 41 74 e-mail: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl, www.szpitalswinoujscie.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. prowadzonej przez. 3. Krajowego Rejestru Sądowego.. 4. Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Formularz oferty. prowadzonej przez. 3. Krajowego Rejestru Sądowego.. 4. Ewidencji Działalności Gospodarczej. ... (pieczęć oferenta) Formularz oferty na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 PLR i LS "KO-MED"ul. Staszica 1 A, 63-100 Śrem ALFABETYCZNY WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM KO-MED DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 1 17 OH PROGESTERON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Strona 1 z 14 I. Udzielający Zamówienia: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ARTMEDIK

ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ARTMEDIK ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ARTMEDIK NAZWA BADANIA CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ( dni ) Hematologia CENA BADANIA 1 Morfologia 5 diff 1 8,00 zł 2 Rozmaz krwi obwodowej 1 8,00 zł 3 Retikulocyty 1 7,00 zł 4 OB

Bardziej szczegółowo