Języki i Techniki Programowania II. Wykład 15. Testowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Języki i Techniki Programowania II. Wykład 15. Testowanie"

Transkrypt

1 Języki i Techniki Programowania II Wykład 15 Testowanie

2 Testy "Beware of bugs in the above code; I have only proved it correct, not tried it." Knuth

3 Typy Testów Smoke Tests - odpalenie systemu do wykonania prostego zadania, po dokonaniu jakiejkolwiek zmiany Regression Tests test czy funkcjonalność została zachowana. Problem: BARDZO DUŻO PRACY Rozwiązanie: Zautomatyzowanie procesu Continuous Build proces automatycznego budowania i uruchamiania Load Tests sprawdzanie granic maksymalnego obciążenia Stress Tests testy stabilności pod obciążeniem Performance Testing pomiary wydajności

4 Zakresy Testów Poziomy testów: Acceptance Tests Sprawdzenie zgodności ze specyfikacją (Test Scripts) System Tests Sprawdzenie poprawności współdziałania modułów Sprawdzenie różnych konfiguracji Unit Tests Najprościej: main w każdej klasie Służą jako dokumentacja Warto użyć narzędzi

5 Kategorie Testów Kategorie testów z punktu widzenia testerów: White Box testing testy developerskie Black Box Testing testy dokonane przez QA Gray Box Testing gdy testerzy mają dostęp do konfiguracji. Kategorie testów z punktu widzenia cyklu życia: Alpha Tests Głównie White Box Testing Beta Tests Gray, Black Box Testing u wybranej grupy użytkowników Gamma Tests nieformalne (świadome wady)

6 Test Driven Development Pisząc program i tak na bieżąco testujemy Wiara w to że raz poprawiony błąd się nie powtórzy nie jest niczym uzasadniona Powtarzalne czynności można i trzeba automatyzować Koszt automatyzacji zwraca się bardzo szybko

7 Test Driven Development Testy zwiększają sprawność programisty (ang. mobility) Testerzy na pewno nie stracą pracy Testy są dla ludzi, nie dla programów

8 Test Driven Development Testy zwiększają sprawność programisty (ang. mobility)... a nie dowodzą poprawności programu Testerzy na pewno nie stracą pracy Testy są dla ludzi, nie dla programów... bo przecież testy nie stanowią części produktu końcowego

9 Test Driven Development Zautomatyzowane testy: Pomagają lepiej zarządzać koncentracją (ang. flow) Stanowią naturalne rozszerzenie nawyku kompilujuruchom-pisz-kompiluj-uruchom... Pozwalają wcześnie wyeliminować trywialne błędy te najbardziej zniechęcające Powodują że przyjemne programowanie znowu staje się przyjemne Pozwalają odejść od mentalności Jak działa, nie dotykaj - nie musimy już godzić się na kompromisy - Refactor Mercilessly

10 Reguły Test Driven Development 1. You are not allowed to write any production code unless it is to make a failing unit test pass. 2. You are not allowed to write any more of a unit test than is sufficient to fail; and compilation failures are failures. 3. You are not allowed to write any more production code than is sufficient to pass the one failing unit test. 1. Zaczynamy pisanie od Unit Testu 2. Piszemy tylko tyle ile trzeba, by test mógł przejść (czyli niewiele), przechodzimy do pisania kodu produkcyjnego (brak kompilacji jest traktowany jako niepowodzenie testu) 3. Jeśli tylko test przejdzie, lub się kompiluje przechodzimy do punktu 2

11 Proces Test Driven Development 1. Stwórz test który sprawdza drobną część funcjonalności 2. Doprowadź do stanu by test się nie powiódł 3. Napisz kod który spowoduje że test przejdzie 4. Zrefaktoruj kod, doprowadzając do najprostszej możliwej struktury (Refactor Mercilessly) 5. Idź do punktu 1.

12 Proces Test Driven Development Założenia: Interfejsy oraz przekazywanie wiadomości (message passing) czyli wywoływanie metod - są ważniejsze niż kod proceduralny Testuj co się da W Praktyce: test typowej sytuacji, testy warunków brzegowych, testy sprawdzające poprawność usunięcia każdego buga Wszystkie testy muszą zawsze przechodzić

13 Ograniczenia automatyzacji testów Problemy: Interfejs użytkownika, jego funkcjonalność Interfejs WWW (istnieją do tego narzędzia, ale...) Niedeterministyczne algorytmy heurystyczne algorytmy genetyczne, wyżarzanie (annealing) etc... Systemy rozproszone Testowanie struktury danych (np. zasadniczy element inżynierii Baz Danych)

14 Problemy automatyzacji testów Dla skutecznego testowania, należy: Mieć architekturę systemu która dobrze wspiera rozdzielenie funkcjonalności oraz korzystanie z MockObject-ów (sugerowane: Inversion of Control) Nie mieć logiki w warstwie prezentacji (niekoniecznie może się udać) Zaplanować bardzo intensywne dziedziczenie testów Przemyśleć strategię testowania co chcemy testować, jakie narzędzie chcemy stosować, jaki mamy styl programowania, jaki będzie cykl życiaprojektu nie ma uniwersalnych rozwiązań

15 Ograniczenia automatyzacji testów Problemy: Interfejs użytkownika, jego funkcjonalność Interfejs WWW (istnieją do tego narzędzia, ale...) Niedeterministyczne algorytmy heurystyczne algorytmy genetyczne, wyżarzanie (annealing) etc... Systemy rozproszone Testowanie struktury danych (np. zasadniczy element inżynierii Baz Danych)

16 Automatyzacja testów Testy winny być: Atomiczne kod jest mniej kruchy przy refactoringu Izolowanie i niezależne od porządku uruchomienia Czytelne Proste w konfiguracji Szybkie

17 Automatyzacja testów Luźne uwagi: Książkowe podejście: Unit=jednostka, czyli dokładnie 1 klasa, metoda itp.... ale w praktyce jest to nie Unit Test - ale Programmer Test - test funkcjonalności, nie jednostki Prędkość wykonania testów jest kluczowa nikt nie będzie czekał 30 minut na jedną kompilację + testy Testy działają w trakcie tworzenia software'u. Nie należy jednak zapominać o wersji produkcyjnej: logi i dobrze zaprojektowane wyjątki są nadal konieczne

18 Automatyzacja testów Luźne uwagi cd.: Czy 100% pokrycie testami jest konieczne? NIE Jaka jest prędkość kodowania przy zastosowaniu testów? Pod koniec projektu może nawet być ujemna (refactoring)! Wniosek: Bądź elastyczny, nie daj się zastraszyć metodologiom i metrykom jedynym kryterium oceny jest skuteczność

19 JUnit Twórcy JUnit Kent Beck (XP) i Erich Gamma (GoF Book) Jak stworzyć własny Unit Test: Dziedziczymy po TestCase Przeciążamy runtest Tworzymy własny konstruktor, przekazując String do super(...); Wołamy asserttrue() w metodach testowych metoda testowa musi być: zaczynać się od test (Junit <4.0) publiczna bezparametrowa

20 } JUnit Tworzymy Fixture (Ustawienie) zestaw testów z okre ślonymi danymi np. Mock Objectem/Stubem Dziedziczymy po TestCase Przeci ążamy runtest Zestaw testów: Tworzymy wasny ł konstruktor, przekazuj ąc String do super(...); setup() tworzy nam dane, teardown() niszczy public static Test suite() { TestSuite suite= new TestSuite(); suite.addtest(new MoneyTest("testMoneyEquals")); suite.addtest(anothermoneytest.class); return suite;

21 Junit 4 przed każ dym testem wykonywane s ą wszystkie metody oznaczone a po teś przed wszystkim testami wykonywane s ą wszystkie metody oznaczone a po teś Klasy testów ju ż nie musz ą dziedziczy ć z TestCase Testy stanowi ą metody publiczne bezparametrowe oznaczone Mo żna kontrolowa ć czas (timeout=10) Mo żna kontrolowa ć czy test rzuci ł okre ślony wyj

22 Junit 4 import static org.junit.assert.assertequals; //Java 5 public void simplequery() throws SQLException { Statement stmt; try { stmt = conn.createstatement();resultset rs = null; rs = stmt.executequery("select 1 from data"); if(rs.next()) assertequals("1",rs.getstring(1)); } catch (SQLException e) { e.printstacktrace(); fail("problems with the database"); } }

23 JUnit public static void main(string args[]) { } Tak że: junit.textui.testrunner.run(suite()); java junit.awtui.testrunner java junit.swingui.testrunner Podajemy nazw ę klasy z testem

24 JUnit a Eclipse Eclipse 3.1+ ma wbudowanego JUnit Mo żna dodawa ć do projektu testy dla konkretnych klas Uruchamiamy je poprzez Run As... -> JUnit test

25 Mock vs Stub Mock Object Obiekt testowy pozwalaj ący sprawdzi ć interakcj ę Stub Object Obiekt testowy pozwalaj ący sprawdzi ć poprawno śc danych Fake Object prawie dziaaj ł ący obiekt Dummy Object zapchajdziura - obiekt nigdy nie wykorzystany

26 Stub Object public class OrderStateTester extends TestCase { private static String TALISKER = "Talisker"; private static String HIGHLAND_PARK = "Highland Park"; private Warehouse warehouse = new WarehouseImpl(); protected void setup() throws Exception { warehouse.add(talisker, 50); warehouse.add(highland_park, 25); } public void testorderisfilledifenoughinwarehouse() { Order order = new Order(TALISKER, 50); order.fill(warehouse); asserttrue(order.isfilled()); assertequals(0, warehouse.getinventory(talisker)); }

27 Stub Object public void testorderdoesnotremoveifnotenough() { Order order = new Order(TALISKER, 51); order.fill(warehouse); assertfalse(order.isfilled()); assertequals(50, warehouse.getinventory(talisker)); }

28 The Golden File Jak testowa ć aplikacje dziaaj ł ące z linii komend? Jeś li aplikacja ma dobrze okre ślenie wej ście i wyj ście (np. plik wej ściowy do parsera i wynik parsowania) stosujemy metod ę The Golden File - nagrany plik z wcze śniejszym wynikiem przetwarzania który test tylkoporównuje ze swoim wynikiem Za: Prawdopodobnie stworzenia najszybszy typ testów do stworzenia Przeciw: Trudne do uogólnienia na inne przypadki.pury ści mog ą powiedzie ć że Golden File to jest smell

29 Bazy Danych Jak testowa ć aplikacje korzystaj ąc ą z bazy danych? Istnieje kilka rozwi ąza ń: Korzystamy z bazy danych testowej (tak robi RoR) nale ży tylko piel ęgnowa ć jej struktur ę Korzystamy ze Stubów przechowuj ących dane w pliku konfiguracyjnym (korzystaj ąc np. z DBUnit) Tworzymy dla każ dego testu struktur ę bazy w pami ęci (korzystaj ąc np. z Hibernate oraz JavaDB/Derby) prawdopodobnie dziaaj ł ące najszybciej rozwi ązanie

30 Bazy Danych DBUnit dziedziczymy po DBTestCase public void testme() throws Exception {... IDataSet databasedataset=getconnection().createdataset(); ITable actualtable=databasedataset.gettable("table_name"); IDataSet expecteddataset = new FlatXmlDataSet(new File("expectedDataSet.xml")); ITable expectedtable = expecteddataset.gettable("table_name"); Assertion.assertEquals(expectedTable, actualtable); }

31 Pattern Mock Object Unit Test z zao ł żenia ma sprawdza ć wy łącznie drobn ą cz ęść systemu. W tym celu wszelka interakcja ze światem zewn ętrznym (pozosta łą częś ci ą systemu) musi zosta ć zast ąpiona przez MockObject MockObject powinien: by ć łatwy do stworzenia, łatwy do skonfigurowania, szybki, deterministyczny, bez interfejsu użytkownika, wy łącznie z metodami dost ępowymi ( get )

32 Pattern Mock Object NIE TESTUJ MOCKA Wniosek wszystkie elementy systemu musz ą pochodzi ć z fabryk. Żaden obiekt nie mo że tworzy ć elementów z którymi wspópracuje ł ( żeby mo żna byo ł podmieni ć go pod Mock) To si ę nazywa Inversion Of Control (IoC) istniej ą dedykowane kontenery temat wykracza znacznie poza tematyk ę wykadu ł

33 Mock Object public class OrderInteractionTester extends MockObjectTestCase { private static String TALISKER = "Talisker"; public void testfillingremovesinventoryifinstock() { //setup data Order order = new Order(TALISKER, 50); Mock warehousemock = new Mock(Warehouse.class); //setup expectations warehousemock.expects(once()).method("hasinventory").with(eq(talisker),eq(50)).will(returnvalue(true)); warehousemock.expects(once()).method("remove").with(eq(talisker), eq(50)).after("hasinventory");

34 Mock Object //exercise order.fill((warehouse) warehousemock.proxy()); warehousemock.verify(); asserttrue(order.isfilled()); } public void testfillingdoesnotremoveifnotenoughinstock() { Order order = new Order(TALISKER, 51); Mock warehouse = mock(warehouse.class); warehouse.expects(once()).method("hasinventory").withanyarguments().will(returnvalue(false)); order.fill((warehouse) warehouse.proxy()); assertfalse(order.isfilled());}

35 JMock Istniej ą narz ędzia do tworzenia Mock Object jako proxy mniej kruche ni ż rę cznie tworzone (uwaga: nie testuj Mocka) Sprawdzamy funkcjonalno ść Publisher w modelu Publish(er)/Subscribe(r) import org.jmock.*; class PublisherTest extends MockObjectTestCase { public void testonesubscriberreceivesamessage() { Mock mocksubscriber = mock(subscriber.class); Publisher publisher = new Publisher(); publisher.add((subscriber) mocksubscriber.proxy());

36 JMock final String message = "message"; //oczekiwane warunki mocksubscriber.expects(once()).method("receive").with(0eq(message) ); publisher.11publish(message); } } Jeś li oczekiwane warunki nie zostan ą spenione ł test się nie powiedzie

37 } Fluent Interface private void makenormal(customer customer) { Order o1 = new Order(); customer.addorder(o1); OrderLine line1 = new OrderLine(6, Product.find("TAL")); o1.addline(line1); OrderLine line2 = new OrderLine(5, Product.find("HPK")); o1.addline(line2); OrderLine line3 = new OrderLine(3, Product.find("LGV")); o1.addline(line3); line2.setskippable(true); o1.setrush(true);

38 Fluent Interface private void makefluent(customer customer) { customer.neworder().with(6, "TAL").with(5, "HPK").skippable().with(3, "LGV").priorityRush(); }

39 Fluent Interface Kluczem s ą settery zwracaj ą ce this customer.neworder().with(6, "TAL").with(5, "HPK").skippable().with(3, "LGV").priorityRush(); A czasem inny obiekt (dobre do podpowiedzi w IDE) mock.expects(once()).method("m").with( ); or(stringcontains("hello"),stringcontains("howdy")) W celu walidacji warto mie ć trigger table.select( name ).where( id, equal(6)).query()

40 Testowanie GUI Dla MVC mo żna testowa ć interakcj ę Modelu i Controllerów. Jeś li View ma zo ł żon ą logik ę to mo żna tworzy ć jego fragmenty i je odpytywa ć w trakcie testu. Istnieje mo żliwo ść nagrania klikni ęć i odtworzenie ich (java.awt.robot) ale jest to bardzo kruche rozwi ązanie Mo żna korzysta ć z istniej ących frameworków do testowania GUI np. Abbot

41 Testy są super!!! Niech komputer wyr ęczy Ci ę w nudnej robocie Zostaw debugger pisz testy! Rozwi ąż problem zaczynaj ąc od testów Nie daj si ę przyt łoczy ć testowaniem starego kodu: testuj tylko to co konieczne Dokumentuj testami: swój program, użyte API itp. itd. Wypracuj nawyk testowania. Odrzu ć zasad ę jak dziaa, ł nie dotykaj. Refactor Mercilessly. Znajd ź swój styl metody s ą dla ludzi, a nie ludzie dla metody

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA

TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA Uważaj na ten program ja tylko udowodniłem jego poprawność, nie testowałem go Donald Knuth Plan prezentacji 1. Testowanie wstęp 2. Refaktoryzacja 3. Pojęcia związane z testowaniem

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROGRAMOWANIE C++ WEB DEVELOPMENT WARSZTATY PROGRAMOWANIE JAVA SPIS TREŚCI 3/2011 (195)

NARZĘDZIA PROGRAMOWANIE C++ WEB DEVELOPMENT WARSZTATY PROGRAMOWANIE JAVA SPIS TREŚCI 3/2011 (195) 3/2011 (195) SPIS TREŚCI NARZĘDZIA 4 Cucumber & Rspec z zewnątrz do środka aplikacji Rails. Od koncepcji biznesowej do kodu aplikacji Andrzej Sliwa Framework Ruby on Rails zyskał w ciągu kilku ostatnich

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.)

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.) GWT w Praktyce GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS M A N N I N G Greenwich (74 w. long.) GWT in Practice ISBN-13: 978-1933988290 ISBN-10: 1-933988-29-0 Original edition Copyright 2008 by Manning

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Łukasz Kidziński Nr albumu: 234151 Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

Organizacja - - klucz Moodle IO1902 witryna.mimuw.edu.pl - projekty tworzone na wydziale

Organizacja - - klucz Moodle IO1902 witryna.mimuw.edu.pl - projekty tworzone na wydziale Inżynieria oprogramowania Strona 1 Organizacja 19 lutego 2010 10:01 1) 2) 3) klucz Moodle IO1902 witryna.mimuw.edu.pl projekty tworzone na wydziale Laboratoria zespoły mniej więcej 4 osobowe projekt i

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kodu przy użyciu metryk oprogramowania na wybranych przykładach

Analiza jakości kodu przy użyciu metryk oprogramowania na wybranych przykładach Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Bartłomiej Bodziechowski kierunek studiów: fizyka techniczna specjalność: fizyka komputerowa Analiza jakości kodu przy użyciu metryk oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT!

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT! REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Miesięcznik Software Developer s Journal (13 numerów w roku) jest wydawany przez SoftPress Sp. z o.o.

Spis treści. Miesięcznik Software Developer s Journal (13 numerów w roku) jest wydawany przez SoftPress Sp. z o.o. Spis treści Praca z Legacy Code część 2 Przekleństwo czy intelektualne wyzwanie?... 3 Grzegorz Gubiński Wielu programistów nie chce pracować w projektach, w których głównym zajęciem jest utrzymanie produktu

Bardziej szczegółowo

Programowanie poprzez testy z wykorzystaniem JUnit

Programowanie poprzez testy z wykorzystaniem JUnit Programowanie poprzez testy z wykorzystaniem JUnit Programowanie ekstremalne (XP) XP zaproponowano w 1999 (K. Beck: Extreme Programming Explained ) XP dedykowane jest do projektów: O małym lub średnim

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ODWRÓCENIA STEROWANIA ZALEŻNOŚCIAMI W JĘZYKU PROGRAMOWANIA GO INVERSION OF CONTROL OF DEPENDENCIES STRATEGY IN GO PROGRAMMING LANGUAGE

STRATEGIA ODWRÓCENIA STEROWANIA ZALEŻNOŚCIAMI W JĘZYKU PROGRAMOWANIA GO INVERSION OF CONTROL OF DEPENDENCIES STRATEGY IN GO PROGRAMMING LANGUAGE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Ireneusz J. JÓŹWIAK, Przemysław SASNAL Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Symulator gry na giełdzie "Stock Shark"

Symulator gry na giełdzie Stock Shark Marcin Fijałkowski, 163894 Wrocław, 22.05.2012 Piotr Kłys, 171168 Mateusz Krawczyk, 171031 grupa WT/13 Symulator gry na giełdzie "Stock Shark" Dokumentacja do projektu z Zastosowania Informatyki w Gospodarce

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo