CZ STOCHOWY. I POWIATU Nr 87 (140) Nr ISSN PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013"

Transkrypt

1 Patrz str Nr 87 (140) Nr ISSN PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka porzuci a 4letnià córk i posz a piç alkohol do znajomych. G odne dziecko przez prawie dwie doby by o same w domu. Teraz kobieta odpowie za to przed sàdem. To kolejny przypadek nara enia dziecka na niebezpieczeƒstwo utraty ycia i zdrowia. Po pijaku zadzwoni po policj Kilka dni temu przed godzinà 23 do oficera dy urnego k obuckiej policji zadzwoni 25-latek z Kamyka, który twierdzi, e le y przy remizie stra ackiej i pije alkohol. Wys any na miejsce patrol zasta zg aszajàcego. M czyzna stwierdzi, e jest bardzo pijany i nie chce mu si iêç do domu, dlatego wymyêli, e kiedy powie, e spo ywa alkohol, to funkcjonariusze na pewno po niego przyjadà. Badanie stanu trzeêwoêci 25-latka wykaza o 3,4 promila alkoholu. Teraz grozi mu nawet 1500 z otych grzywny za nieuzasadnione wezwanie policji. mag Prokurator postawi nieodpowiedzialnej matce zarzut porzucenia dziecka. Kobieta odmówi a sk adania wyjaênieƒ. Jak ustalono 4-latka przez ok. dwie doby przebywa a sama w mieszkaniu bez jedzenia i picia, p aka a. By jà wyciàgnàç, policjanci musieli wejêç do mieszkania przez okno. Prokurator wystàpi o umieszczenie dziecka w placówce opiekuƒczej. Przygotowuje tak e wniosek o pozbawienie matki praw rodzicielskich. W prokuraturze prowadzona jest równie sprawa karna za porzucenie dziecka. Kobiecie grozi kara do trzech lat wi zienia. Jej dwoje starszych dzieci przebywa w placówkach opiekuƒczych. Tak e kilka dni temu policjanci zatrzymali 35-latk, która po pijaku "opiekowa a" si 6-letnim synem. O takiej opiece nad dzieckiem powiadomili pracownicy Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo ecznej, którzy dozorowali rodzin. W mieszkaniu na ulicy Mokrej w funkcjonariusze zastali AGENT NAJLEPSZYCH MAREK infolinia: ul. Dàbrowskiego 7, Cz stochowa, tel DziÊ SPORT str. 20 Za porzucenie dziecka kobiecie grozi proces sàdowy pijanà kobiet i jej 6-letniego syna. 35-latka mia a ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Ch opiec zosta przekazany do Domu Ma ego Dziecka. 35-latka zosta a zatrzymana. Po wytrzeêwieniu mo e us yszeç zarzuty nara enia dziecka na niebezpieczeƒstwo utraty ycia i zdrowia. - Za nara enie dzieci na niebezpieczeƒstwo utraty ycia i zdrowia takim osobom grozi zdj. arc kara do 5 lat pozbawienia wolnoêci. W ka dym te przypadku policjanci powiadamiajà Sàd Rodzinny informuje podinsp. Joanna Lazar, rzecznik prasowy mag KMP.

2 2. PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA 2013 AKTUALNOÂCI Zaspottowana Cz stochowa Rano wychodzisz na uczelni, spacerujesz po alejach, wieczorem sp dzasz czas ze znajomymi. Dzieƒ jak co dzieƒ. Nagle, podczas zabawy w klubie zauwa asz mi oêç swojego ycia. Czujesz, e to jedna szansa na milion, by poznaç swojà drugà po ow. Tylko co zrobiç, gdy brakuje ci odwagi, eby podejêç i si zapoznaç? Spokojnie, dzi ki Spotted to mo liwe. Dzwoni do mnie Martyna, wiecie ta moja kumpela jeszcze z podstawówki i krzyczy do s uchawki: Olka, wiesz, e jesteê na Spotted? Opis pasuje do ciebie! JakiÊ ch opak zauwa y ci podczas koncertu, na którym by y- Êmy w piàtek i teraz ci szuka! Zaniemówi am zwierza si nasza przyjació ka z roku. Trend na Spotted przyw drowa do nas Êwiat owodem ze Stanów Zjednoczonych oraz Europy Zachodniej i jest inicjatywà internautów. Zainteresowanie takimi stronami na Facebooku jest ogromne, majà po kilkanaêcie tysi cy fanów. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Tworzone sà lokalne strony, takie jak: Spotted Poznaƒ, czy Spotted Cz stochowa. Nie brakuje równie skonkretyzowanych miejsc w danym mieêcie, jak np. galeria, kino, politechnika czy nawet... cmentarz. Administracja cz stochowskiego profilu w informacji wpisa a: By eê na mie- Êcie, w knajpie, na uczelni, w markecie, czy w galerii i ktoê wpad ci w oko? Nie mo esz oderwaç wzroku od kogoê w aênie teraz? Napisz do nas o tym, a my opublikujemy Twojà wiadomoêç anonimowo. To nowa internetowa moda na zawieranie znajomo- Êci. Niektóre witryny tworzone sà na powa nie, inne dla artu. Ca y fun polega w aênie na tym, e ten pierwszy komunikat jest anonimowy. Nie wiemy, komu si spodobaliêmy. To jest troch, jak puszczona na lekcji karteczka. skomentowa a Justyna Dzieduszycka-J drach, w aêcicielka agencji 121PR, która obs uguje dzia ania dla marki we wszelkich spo ecznoêciach online. Dzisiaj o godzinie 10:15 sta aê obok mnie przy przejêciu dla pieszych w okolicach AJD. Mia aê bordowe obcis e spodnie, niebieskà kurtk (chyba jeansowa), do tego czarne baleriny, w osy zwiàzane w kucyk i zaczesanà grzyw- Wiedza i doêwiadczenie ka na bok. Mia aê pi kne oczy i wyglàda aê na sympatyczna dziewczyn. JeÊli to czytasz, prosz, odezwij si. Taki wpis to ju codziennoêç na stronie Spotted: Cz stochowa, którà zalajkowa o" prawie siedem tysi cy internautów! Kto by pomyêla, e ta moda przyw druje a pod Êwi ty szczyt. Za o yliêmy t stron, poniewa zainspirowa nas do tego krakowski profil. Jeden z nas (administratorów) sprawdzi, czy w Cz stochowie istnieje coê takiego i o dziwo byliêmy pierwsi opowiada jeden z za o ycieli Spotted: Cz stochowa. Zabawa jest prosta. Widzisz kogoê, kto ci si spodoba, na przyk ad w centrum miasta, na ulicy, w galerii handlowej czy na uczelni. Wysy asz wtedy wiadomoêç do administratora funpage a, a on publikuje jà anonimowo na tej w aênie stronie. Wiedza i doêwiadczenie tym niewàtpliwie mogà si poszczyciç uczestnicy cyklu szkoleƒ, który zrealizowano w ramach projektu Z doêwiadczeniem w przysz oêç realizowanym przez Fundacj Inicjatyw Spo ecznych Barwy Ziemi z siedzibà w Lublinie. Od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. 80 osób wzi o udzia w szkoleniach komputerowych, j zykowych oraz skorzysta o z doradztwa zawodowego. Grupy szkoleniowe stanowi y osoby zatrudnione, które z w asnej inicjatywy, poza godzinami pracy chcia y si doskonaliç w tym w aênie zakresie. Przed kursantami sta o nie lada wyzwanie. Odbyli oni 80 godzin kursu komputerowego, który zakoƒczony by zewn trznym egzaminem ECDL Sart, 60 godzin j zyka angielskiego, a tak e poznali elastyczne formy pracy w ramach szkolenia Elastyczny pracownik. W ca ym cyklu szkoleniowym wzi - o udzia àcznie 56 kobiet i 24 m czyzn. Zarówno dla wyk adowców jak i uczestników by o to ciekawe, pouczajàce doêwiadczenie. Tak o swojej grupie mówi a jedna z wyk adowczyƒ pani Anna: Mia am ogromnà przyjemnoêç prowadziç kurs komputerowy. Praca z tak zaanga owanymi w zaj cia, ch tnymi do pracy i zdobywania wiedzy ludêmi to ogromna przyjemnoêç. Ich radoêç p ynàca z nauki ka dej nowej rzeczy mnie tak e si udziela a. Podziwiam moich uczestników, e mimo codziennych zmagaƒ zawodowych i prywatnych ze stuprocentowà frekwencjà stawiali si na zaj ciach. Z kolei, gdy zapytamy o swoje wspomnienia uczestników mo emy us yszeç: (pani Jola) Dzi ki udzia owi w tych szkoleniach moje ycie si zmieni o. Mam wi kszà ÊwiadomoÊç w asnych dobrych stron, znam obs ug komputera i rozpocz tà nauk j zyka angielskiego kontynuuj do dziê. Widmo utraty pracy nie jest dla mnie ju takie straszne. Uwierzy am w siebie i wiem, e b d sobie potrafi a poradziç w trudnej, kryzysowej sytuacji. Na dodatek ch cià nauki zarazi am swoich domowników. Mà, który straci prac i zaczà z tego powodu nadu ywaç alkoholu, dzi ki mojemu zapa owi i pozytywnemu myêleniu postanowi zerwaç z tym na ogiem i sam zapisa si na szkolenia dofinansowane przez Uni Europejskà. A tak szkolenia wspomina pan Janusz: Nareszcie coê dla nas, dla ludzi w Êrednim wieku. Dzi ki szkoleniom odzyska em m odoêç i ch ç do dzia ania. Otworzy y si te dla mnie nowe horyzonty dzi ki temu, e pozna em obs ug komputera i nauczy em si korzystaç z Internetu. Gdyby tylko by a taka mo liwoêç, podobnie jak 100% mojej grupy z wielkà ch cià kontynuowa bym szkolenia, które pozwalajà rozwijaç w asnà osobowoêç i uczà nowych rzeczy. DziÊ trzeba byç przygotowanym na ka dà sytuacj rynkowà, w obecnych warunkach gospodarczych trzeba liczyç si nawet z utratà pracy. Ale dzi ki pracy z psychologiem, nawet tak tragiczne sytuacje sà do rozwiàzania. Z pomocà komputera wykonuj swojà prac znacznie szybciej i sprawia mi to wi cej przyjemnoêci. Kto wie, mo e nawet dostan podwy k albo jakiê awans (Êmiech). Zadziwiajàce, e to, niemal e znienawidzone przeze mnie urzàdzenie sta o si moim sprzymierzeƒcem w pracy. Pozytywne wypowiedzi uczestników mo na by mno yç na wiele stron, jednak podsumowujàc, mo na Êmia o stwierdziç, e szkolenia sà bardzo potrzebne ludziom w ka dym wieku, a zw aszcza tym, którzy swojà edukacj zakoƒczyli wiele lat temu. Kreuje to nowe, prospo eczne postawy i wzmacnia ch ci do dzia ania. JP Potem pozostaje ci ju tylko czekaç na odpowiedê. Post twojego autorstwa na pewno nie pozostanie bez odzewu. Chcia bym ci poznaç. Prosz, odezwij si. tymi s owami zazwyczaj koƒczy si komunikat ze Spotted. Cz stochowscy Spotterzy pod wpisami dodajà kilkanaêcie a nawet kilkadziesiàt komentarzy. Sporo wiadomoêci oraz komentarzy pod nimi ukazuje si na stronie po koncertach granych w centrum miasta i innych imprezach kulturalnych. Âciana na Facebooku zosta a pokryta ogromnà lawinà postów po cz stochowskich juwenaliach. WiadomoÊci nie sà przez nas moderowane. Nie poprawiamy b dów stylistycznych, ortograficznych ani interpunkcyjnych. Je eli w wiadomoêci znajdujà si wulgaryzmy, to prosimy Spottera/Spotterk o zredagowanie wiadomoêci tak, aby nie pojawia y si brzydkie wyrazy. Nie dodajemy wpisów które nie okre- Êlajà konkretnie, czy kogoê szukamy. Zdarzajà si wiadomoêci o treêci Chc pozdrowiç, ale ta strona s u y tylko i wy àcznie do szukania ludzi. Opowiada nam administracja i dodaje: - Niektóre komentarze pod wpisami sà normalne i pomocne, ale wi kszoêç jest wymyêlonych na si, bo ludzie którzy je piszà chcieliby zaistnieç w internecie. Dlatego na stronie roi si od wpisów typu: Lubi placki, i tak nie zaliczysz, nie wiem o kogo chodzi, ale podaj przepis na naleêniki itp. Spotted to przede wszystkim nie biuro matrymonialne, tak jak niektórzy o tym myêlà, ale sposób na sp dzenie wolnego czasu. To tak e forma komunikowania si w dzisiejszym Êwiecie, kiedy cz owiek nie ma czasu. Czasem te nie ma odwagi mówi administratorka trzech najwi kszych stron Spotted na Âlàsku, Katarzyna Jurczyk. Opis by ca kowicie zgodny z moim wyglàdem. Ch opak nie zapomnia nawet o najdrobniejszych szczegó- ach. Wiedzia jaki napis widnia na mojej koszulce i na którym ramieniu mia am przewieszonà torebk. O dziwo, nie zauwa y am, by ktoê przez ca y wieczór bacznie mi si przyglàda Êmieje si Ola i dodaje po wymianie kilkunastu wiadomoêci postanowili- Êmy si spotkaç. By am nieco zestresowana. Nie wiedzia am, czego w aêciwie si spodziewaç. Znamy kilka par, które powsta y dzi ki naszej stronie. Osoby te wys a y nam podzi kowania ze zdj ciami, na których sà razem. Szcz Êliwi i zakochani. wyznajà lokalni administratorzy. Na pytanie, w jaki sposób oni zawierajà nowe znajomoêci, odpowiadajà: Wolimy poznawaç ludzi na ywo, poprzez rozmow. StworzyliÊmy t stron aby pomóc ludziom, którzy nie majà odwagi albo okazji, by podejêç do zauwa onej sympatii i nawiàzaç kontakt. Ze stron najcz Êciej korzystajà studenci. O celach spotttowania mówi psycholog Internetu, dr Jan Zajàc: Ich g ównym celem Êledzenia postów na stronach Spotted czy ich wysy aniu nie b dzie od razu to, aby znaleêç sobie m a czy on, z którymi prze yjà nast pne siedemdziesiàt lat. Raczej to, eby, po pierwsze, zobaczyç, co to w ogóle jest, po drugie, spróbowaç i poflirtowaç. Mo e ewentualnie z kimê si umówiç. Mateusz, Spotter z Cz stochowy, który doda wpis dotyczàcy naszej przyjació ki wspomina: Kiedy zauwa y em Ol podczas koncertu, mój puls natychmiastowo przyspieszy. Chcia em od razu podejêç i si przedstawiç. Po chwili jednak w mojej g owie zapali a si czerwona lampka. Bo co niby mia em zrobiç? PodejÊç i powiedzieç: CzeÊç jestem Mateusz, spodoba aê mi si od pierwszego wejrzenia. Ola i jej kole anki pewnie zacz yby si Êmiaç, a ja zapad bym si pod ziemi. po chwili dodaje nieêmia o: Ciesz si, e taka strona powsta a na Facebooku. Gdybym nie opublikowa tam posta, nigdy nie pozna bym Oli i pewnie przez d ugi czas plu bym sobie w brod, e nie potrafi em podejêç i si zapoznaç. Spotted oparty jest na dynamice miejsca i czasu, to rodzaj g boko lokalnego serwisu Êciana og oszeniowa albo b yskawiczna gazeta, odnoszàca si do jednego, ÊciÊle okreêlonego miejsca. To nowe zjawisko i nie wiadomo do koƒca, jak si rozwinie. Ale, jak ka de w Internecie, niesie ze sobà pewne zagro enia, zw aszcza, e wiadomoêci publikowane sà anonimowo. Nale y byç ostro nym i nie ufaç do koƒca, nawet Spotterowi z tego samego miasta. Podobne zdanie na ten temat ma Olka: Mi o mi, e dzi ki Spotted pozna am nowà osob. Trzeba jednak pami taç, e treêci mogà byç tam publikowane przez ka dego. Nie wiemy wi c do koƒca z kim mamy do czynienia, dlatego nale y traktowaç takie wiadomoêci z dystansem. Pamela Otwinowska, Patrycja Wojtasik, Karolina Piesiak, zdj. arc

3 AKTUALNOÂCI PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA Mieszkaƒcy apelujà o pomoc Zalewane piwnice, grzyb na Êcianach oraz okropny smród to codziennoêç mieszkaƒców bloku przy ulicy Nadrzecznej 35/41. Podczas ulewnych deszczy piwnice zalewane sà wodà. Odp ywy, które powinny s u yç do od- Ka dy, kto dziê (26.07) pojawi si na placu Biegaƒskiego, b dzie móg bezp atnie zmierzyç ciênienie krwi i zasi gnàç porad dotyczàcych profilaktyki schorzeƒ uk adu sercowo-naczyniowego. Wszystko to w ramach ogólnopolskiej kampanii spo ecznej CiÊnienie na ycie. CiÊnienie na yczenie Grasowali na Garibaldiego Zarzuty rozboju, kradzie y z w amaniem oraz trzech usi owaƒ kradzie y z w amaniem us ysza 25-letni Patryk O. oraz jego 9 lat m odszy wspólnik, 16-letni Przemys aw C. Sprawcy wpadli zaraz po kolejnym w amaniu do kiosku. 22 lipca oko o godziny na Placu Daszyƒskiego w Cz stochowie, 25-letni mieszkaniec województwa ódzkiego zosta napadni ty przez dwóch sprawców, którzy po pobiciu i skopaniu go, skradli portfel z pieni dzmi w kwocie 150 z otych. Pobity m czyzna powiadomi policjantów o dokonanym napadzie. Âledczy z Komisariatu IV Policji dysponujàc rysopisami przest pców, wytypowali sprawców tego rozboju. Jak si okaza o te typowania by y trafne, gdy m czyêni zostali zatrzymani na goràcym uczynku w amania do kiosku przez policjantów zwalczajàcych przest pczoêç przeciwko mieniu. Jak ustalono, sprawcy po kolei w amywali si do sklepów i innych placówek na ulicy Garibaldiego, Warszawskiej i Placu Daszyƒskiego. W sklepie na prowadzania opadów sà przerdzewia e i nie spe niajà swoich funkcji. Nawet jeêli w piwnicach nie ma ju wody, wyczuwalny jest zapach wilgoci, która przenosi si na klatk schodowà oraz do mieszkaƒ lokatorów. DziÊ na pl. Biegaƒskiego mo na bezp atnie zmierzyç ciênienie zdj. arc ulicy Garibaldiego skradli alkohol. Z odzieje zostali zatrzymani w po- Êcigu. Gdy funkcjonariusze przywieêli ich do Komisariatu IV okaza o si, e natychmiast zostali rozpoznani przez zg aszajàcego rozbój pokrzywdzonego. 25-letni Patryk O. us ysza zarzut rozboju, kradzie y z w amaniem oraz trzech usi owaƒ kradzie y z w amaniem. Jego wspólnik, 16-letni Przemys aw C. odpowie przed Sàdem Rodzinnym i dla Nieletnich. mag Jeden z zatrzymanych w amywaczy zdj. KMP Cz-wa B dà zwolnienia w hucie? Program dobrowolnych odejêç dla pracowników ISD Huty Cz stochowa obj tych pakietem socjalnym powoli dobiega koƒca. Hutnicy mogà z niego skorzystaç do 31 lipca. Jak na razie na odej- Êcie z pracy decydowa o si oko o 1000 osób. Jednak zdaniem w a- Êciciela to zdecydowanie za ma o. Przypomnijmy, zapowiada on, e jeêli do koƒca miesiàc z pracà w ISD Hucie Cz stochowa nie po egna si 1500 osób, w sierpniu b dzie musia z o yç wniosek o upad oêç. Jak zatem uratowaç drugi co do wielkoêci zatrudnienia w Cz stochowie zak ad? W aêciciel chce podpisaç aneks do hutniczego pakietu socjalnego. Oznacza to, e ISD Huta Cz stochowa b dzie mog a rozwiàzaç umowy o prac z grupà 600 osób. Jak informuje G os hutnika cztery zwiàzki zawodowe oraz kierownictwo ISD Huty Cz stochowa i ISD Polska uzgodni y za- Czy w budynku przy Nadrzecznej b dzie lepiej? Po udanej serii bezp atnych pomiarów w centrach handlowych, tym razem organizatorzy ogólnopolskiej akcji CiÊnienie na ycie wyruszyli w Polsk. W specjalnie przystosowanym samochodzie ci arowym odwiedzajà polskie miasta, gdzie wykwalifikowana ekipa piel gniarek przeprowadza badania, interpretuje wynik oraz udziela fachowych porad z zakresu profilaktyki schorzeƒ uk adu krà enia. Cz stochowa jest osiemnastym z czterdziestu miast, które biorà udzia w kampanii. CiÊnieniowy tir czeka b dzie na wszystkich zainteresowanych w piàtek na placu Biegaƒskiego w godzinach Szczegó owe informacje dotyczàce trasy przejazdu tira b dzie mo na odnaleêç na oficjalnej stronie internetowej kampanii Prawid owa wartoêç ciênienia t tniczego powinna mieêciç si w przedziale pomi dzy 120/80-139/89 milimetrów s upa rt ci (mm Hg). Wszelkie odchylenia od tych wskaêników wymagajà konsultacji z lekarzem. - Mam nadziej, e umo liwienie wykonania bezp atnych badaƒ profilaktycznych pozwoli zach ciç do pomiarów ciênienia te osoby, które na co dzieƒ nie sprawdzajà stanu swojego uk adu krà enia, poniewa najcz Êciej nie majà na to czasu czasu dla siebie i swojego serca. A to w aênie regularne pomiary ciênienia krwi sà podstawà prawid owej kontroli i leczenia nadciênienia t tniczego, a tak e szansà unikni cia ci kich powik aƒ, jakimi sà t tniaki aorty, udary czy zawa serca zauwa a prof. Marian Zembala, dyrektor Âlàskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, opiekun merytoryczny kampanii CiÊnienie na ycie. Akcja ma na celu przekonanie Polaków do potrzeby dbania o swoje zdrowie, szczególnie w kontekêcie zdarzeƒ kardiologicznych. Z danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wynika, e choroby uk adu naczyniowosercowego odpowiadajà za 48% zgonów w Polsce. Ka dego dnia z powodu tych schorzeƒ umiera w naszym kraju prawie 500 osób. Ka dy wykonany pomiar ciênienia krwi w ramach ogólnopolskiej kampanii spo ecznej CiÊnienie na ycie to z otówka przekazana przez sponsora na rzecz Kliniki Zdrowego Serca w Zabrzu! Kampania CiÊnienie na ycie zawita te na uniwersytety trzeciego wieku, by przekonaç aktywnych seniorów do regularnych badaƒ uk adu krà enia. Dzia ania kampanii Ci- Ênienie na ycie b dà prowadzone do koƒca roku. Akcj zwieƒczy sporzàdzenie raportu Serce Polaka, w którym wykorzystane zostanà dane z tysi cy pomiarów ciênienia t tniczego. Istotnym przedsi wzi ciem b dzie tak- e wsparcie najbli szych obchodów Âwiatowego Dnia Serca, które przypadajà 29 wrze- Ênia. oprac. mag o enia aneksu, który umo liwi zarzàdowi rozwiàzanie umowy o prac z pracownikami pakietowymi, wyp acajàc im àcznie 10 miesi cznych wynagrodzeƒ. Dwa pozosta e zwiàzki zadeklarowa y mo liwoêç podpisania dokumentu w najbli szych dniach. Osoby, które do tej pory zdecydowa y si na dobrowolne odejêcie z huty to przede wszystkim pracownicy fizyczni. Dlatego, jeêli zarzàd wprowadzi w ycie swój plan, skupi si g ównie na pracownikach umys owych na stanowiskach nieprodukcyjnych. ISD Huta Cz stochowa ma rozstaç si z osobami wytypowanymi do odejêcia (wczeêniej rozmawiali z nimi konsultanci ze specjalnie wynaj tej firmy Brad Consulting), które do tej pory nie zrezygnowa y z pracy dobrowolnie. Przy tej okazji informujemy równie, e w aêciciel cz stochowskiej huty podjà decyzj o definitywnym zatrzymaniu stalowni. kg zdj. NM Niedawno zrobi am generalny remont mieszkania, a pleêƒ nadal widoczna jest na Êcianach. Nie pozb d si jej dopóki spó dzielnia nie za- o y w bloku centralnego ogrzewania. Na klatce nie ma grzejników, a drzwi wejêciowe nie sà wymienione, przez co wilgoç i zimno bezustannie wkrada nam si do domów. Opowiada pani Danuta, 65-letnia lokatorka bloku. Ka dy z lokatorów w swoim mieszkaniu posiada piecyk gazowy. W zimie za gaz lokatorzy p acà nawet ponad 800 z otych miesi cznie. Dla wi kszoêci emerytów, którzy zamieszkujà blok jest to ogromny wydatek. Spó dzielnia nie reaguje mimo wielu apelów. Pani Danuta podczas ni szych temperatur dogrzewa si piecykiem elektrycznym, poniewa ogrzewanie gazowe nie dostarcza jej odpowiedniej iloêci ciep a. Nie sà to nasze jedyne zmartwienia. Obecnie najwi kszym problemem sà Êmieci, które nie sà regularnie wywo one. Na 34 mieszkania ustawiono tylko jeden pojemnik, który zape nia si w ciàgu kilku dni. Lokatorzy zmuszeni sà zostawiaç odpady obok. Ponadto kosz nie jest zamykany, co przyciàga bezdomnych - zwierza si pan Krzysztof. Jak na razie po wielu petycjach pisanych przez lokatorów, spó dzielnia zgodzi a si tylko na odnow elewacji budynku. Remont trwa 5 lat. DziÊ po 7 latach od renowacji zauwa- yç mo na odpadajàcy tynk. - Za co w takim razie p acimy miesi cznie 100 z otych remontowego? - pyta zdenerwowany pan Krzysztof. Mieszkaƒcu zaczynajà wàtpiç, e coê w koƒcu zmieni si na lepsze. Noemi M ynarczyk, Karolina Piesiak W MPK mo na p aciç kartà Korzystasz z cz stochowskiego MPK? Chcesz kupiç lub do adowaç bilet, ale nie masz przy sobie wystarczajàcej gotówki? To aden problem. Miejskie Przedsi biorstwo Komunikacyjne - wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom pasa erów wczoraj, we wszystkich firmowych punktach sprzeda y biletów, uruchomi o mo liwoêç dokonywania zakupu biletu przy u yciu kart p atniczych. Kartà mo na równie dokonaç zap aty za badanie techniczne w stacji kontroli pojazdów oraz dokonywaç p atnoêci w kasie g ównej przedsi biorstwa mówi Robert Madej zast pca prezesa, MPK w Cz stochowie. Przy tej okazji przypominamy, e punkty sprzeda y biletów MPK mieszczà si przy: Al. Niepodleg oêci 30, Al. NMP 24 (wejêcie od ul. KoÊciuszki), ul. Warszawskiej 1 (wejêcie od Pl. Daszyƒskiego), ul. Fieldorfa Nila 14/16 oraz na Dworcu PKS (wejêcie z poczekalni), Kucelinie i w Centrum Handlowym Jagielloƒczycy. Bilety jednorazowe mo na tak e nabyç u kierujàcych pojazdami komunikacji miejskiej, w biletomatach (Centrum Handlowe M1, Sklep spo ywczy "Spo em" nr 374, Galeria Jurajska) w punktach sprzeda y "Ruch S.A" i u indywidualnych kontrahentów we w asnych punktach handlowych na terenie miasta (sklepy, lokale gastronomiczne, kioski itp.). Do adowanie biletów elektronicznych normalnych bàdê ulgowych odbywa si tylko w wy ej wymienionych punktach sprzeda y MPK. kg Wnuczka ukrad a babci z ote obràczki W r ce policji wpad a 16-letnia mieszkanka powiatu cz stochowskiego, która okrad a swojà 69-letnià babci. Wnuczka zabra a jej dwie z ote obràczki i odda a do lombardu. Policjanci zwalczajàcy przest pczoêç nieletnich zatrzymali w miejscowoêci Krasawa, nieletnià w wieku 16 lat, która okrad a swojà 69-letnià babci. Jak ustalili Êledczy kobieta ukrad a babci, dwie z ote obràczki wartoêci 700 z otych. Skradzione rzeczy przekaza a nast pnie 19-letniej znajomej, która zanios a je do cz stochowskiego lombardu. Dzi ki szybkiej interwencji Êledczych, skradzione obràczki odzyskano. W trakcie czynnoêci, funkcjonariusze ustalili równie, i nieletnia sfa szowa a swojà legitymacj, w której nie tylko przerobi a dat ale i rok urodzenia. Teraz nieletniej za podrobienia dokumentu oraz kradzie grozi Sàd Rodzinny i dla Nieletnich. mag

4 4. PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA 2013 AKTUALNOÂCI B dzie protest przeciw ruchowi ci kiemu na Pó nocy? Piotr Strach, przewodniczàcy Rady Dzielnicy Pó noc rozpoczà zbiórk podpisów pod protestem przeciw ruchowi ci kiemu w tamtym rejonie. W tej sprawie wys a te pismo do Krzysztofa Matyjaszczyka. Prezydent nie musi s uchaç g osu cz stochowskich rad dzielnic, musi jednak pos uchaç g osu mieszkaƒców twierdzi Strach. Zakoƒczy si II etap budowy tzw. korytarza pó nocnego - od ul. Êw. brata Alberta do ul. Makuszyƒskiego. Nowa dwupasmowa droga zosta- a oficjalnie oddana do u ytku 19 lipca. To w aênie tamt dy poprowadzono objazd m.in. dla jadàcych od strony Opola w kierunku Warszawy, w zwiàzku z budowà w z a na kluczowym skrzy owaniu DK-1 i DK-46. Z takiego rozwiàzania nie wszyscy sà jednak zadowoleni. Od samego poczàtku ju na etapie projektów wielu mieszkaƒców dzielnicy Pó noc nie chcia o ulicy tranzytowej. Ich zdaniem doprowadzi to do ca kowitego upadku tego spokojnego osiedla. Teraz mo emy w ciszy pospacerowaç. Jak pojawià si tiry, to nie b dzie mo liwe. W naszej dzielnicy mieszka mnóstwo dzieci. Co z ich bezpieczeƒstwem? pyta roz alony pan Stanis aw. Piotr Strach, przewodniczàcy Rady Dzielnicy Pó noc w imieniu mieszkaƒców apeluje do prezydenta o rezygnacj z planów przeprowadzenia ci kiego ruchu tranzytowego z trasy DK1 w kierunku Opola przez tamtà dzielnic. Wpuszczenie na Pó noc ci arówek wa àcych powy ej 12 ton w krótkim czasie doprowadzi do zniszczenia i tak b dàcych ju w z ym stanie dróg lokalnych w dzielnicy; znacznie zmniejszy poziom bezpieczeƒstwa kierujàcych, rowerzystów i pieszych oraz doprowadzi do znacznego pogorszenia warunków ycia mieszkaƒców bloków, którzy ca à dob znosiç b dà ucià liwoêci zwiàzane z ha asem, drganiami i smogiem wylicza Strach. W wielu miastach, aby wykluczyç ruch tirów, budowane sà specjalne obwodnice. A u nas odwrotnie. Tiry majà byç wpuszczane do miasta. Kompletnie nie rozumiem tego pomys u i go nie akceptuj. Tiry rozje d à naszà dzielnic mówi pani Jadwiga. W ubieg ym roku na jednym ze spotkaƒ Krzysztofa Matyjaszczyka z mieszkaƒcami dzielnicy Pó nocy, prezydent wspomnia, e po nowo wybudowanym odcinku b dà mog y poruszaç si pojazdy tylko do 16 ton. Prezydent mówi tak e o zamontowaniu specjalne wagi, która sprawdza aby ich ci ar. Na razie jest to niemo liwe. Dyrektor Miejskiego Zarzàdu Dróg i Transportu, Mariusz Sikora, zapewnia jednak, e dopuszczenie ruchu ci kich pojazdów powy ej 16 ton (tylko z kierunku Opola) ma charakter czasowy, zwiàzany Prezes Ka amarz dok ada wszelkich staraƒ, by muzeum by o atrakcyjne Mieszkaƒcy Pó nocy bojà si, e tiry rozje d à ich dzielnic z budowà bezkolizyjnego w z a na skrzy owaniu DK-1 z alejà Jana Paw- a II. Takie wyjaênienia nie do wszystkich trafiajà. Moim zdaniem takie t umaczenia jest bardziej dowodem na nieudolnoêç w odarzy Cz stochowy w organizacji ruchu oraz planowaniu inwestycji, ni merytorycznym argumentowaniem. W Cz stochowie mamy do czynienia z sytuacjà, gdzie remontujemy jednà ulic wpuszczajàc ruch ci ki w dwie inne Zapa czarnia nie poddaje si Zad u enia Muzeum Produkcji Zapa ek wobec dostawcy energii elektrycznej, czy te ZUS-u sà nadal aktualne. Jednak jak podkre- Êla prezes Eugeniusz Ka amarz Mimo finansowych przeszkód, muzeum dalej funkcjonuje i dok adamy wszelkich staraƒ, aby wcià stanowi o atrakcj dla zwiedzajàcych. D ugi wynikajàce z bie àcej dzia alnoêci muzeum to codzienna udr ka dla prezesa Ka amarza. - Wcià brakuje nam odpowiedniego partnera do nale ytego rozwoju. Oprócz tego przychody ze sprzeda y naszego produktu nie sà satysfakcjonujàce. Mimo tego, problem jest do zniesienia, co pokazuje ponad 100-letnie i nieprzerwane funkcjonowanie jedynego czynnego muzeum zapa ek w Europie wyjaênia prezes. Ponadto Harmonogramy odbioru i transportu odpadów komunalnych dla budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych w poszczególnych dzielnicach. Harmonogramy obowiàzujà do koƒca roku. Terminy odbioru odpadów z Grabówki i terenów zabudowy wielolokalowej dzielnic: Parkitka, Gnaszyn, Lisiniec, Raków, Wrzosowiak i Trzech Wieszczów. GRABÓWKA (zabudowania jednorodzinne). Wywozy b dà odbywa y si w ka dy pierwszy czwartek miesiàca w terminach: 1.08, 5.09, 3.10, 7.11, W zabudowie jednorodzinnej na Grabówce obowiàzywa b dzie ten sam dzieƒ wywozu odpadów komunalnych i segregowanych, przy czym odpady komunalne zmieszane i biodegradowalne b dà odbierane innym pojazdem ni odpady segregowane. PARKITKA, GRABÓWKA, LISINIEC, GNASZYN Odpady komunalne zmieszane i odpady bio b dà odbierane trzy razy w tygodniu - poniedzia ek, Êroda i piàtek. W przypadku dnia wolnego od pracy b dà odbierane w pierwszy dzieƒ pracujàcy poprzedzajàcy lub nast pujàcy po dniu wolnym. zdj. mag Êwiadczà o tym pozytywne opinie wydane przez Polskà Akademi Nauk i dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie. Z tej ostatniej, pochodzàcej z 15 kwietnia po zapoznaniu si z planami restrukturyzacji finansowej i innymi zmianami Cz stochowskiej Fabryki Zapa ek dowiadujemy si o poparciu Andrzeja Rottermunda dla uruchomienia zabytkowej linii produkcyjnej dla celów dydaktycznych, jak i turystycznych. Uruchomienie zabytkowej linii produkcyjnej umo liwi zwiedzajàcym poznanie unikatowych, historycznych rozwiàzaƒ technicznych i technologicznych, a tym samym przybli y histori polskiej myêli technicznej. Uchroni te unikalny zespó obiektów o charakterze muzealnym od zapomnienia, a w rezultacie od zniszczenia. - Swego czasu istnia plan przej cia budynku przez Urzàd Miasta wspólnie ze Âlàskim Urz dem Marsza kowskim w celu uratowania majàtku obiektu. Nie wszed on jednak w ycie m.in ze wzgl du na komplikacje prawne - ucina rzecznik UM, W odzimierz Tutaj. Natomiast w dalszym ciàgu istnieje inicjatywa miasta, które wspó pracujàc z Politechnikà Cz stochowskà pragnie utworzyç centrum badawczo-wdro eniowe Harmonogram odbioru Êmieci Wywóz odpadów zbieranych selektywnie (tworzywa sztuczne, odpady wielomateria owe, metal, szk o, papier, tektura) b dzie odbywa si w ka dy czwarty czwartek miesiàca: 22.08, 26.09, 24.10, 28.11, W razie potrzeby cz stotliwoêç odbioru nieczystoêci segregowanych mo e zostaç zwi kszona lub mogà byç dokonywane wywozy dodatkowe wed ug zg oszenia. RAKÓW (zabudowania wielolokalowe) Odpady zmieszane i biodegradowalne b da odbierane trzy razy w tygodniu poniedzia ek, Êroda i piàtek. W przypadku dnia wolnego od pracy b dà odbierane w pierwszy dzieƒ pracujàcy poprzedzajàcy lub nast pujàcy po dniu wolnym. Odpady zbierane selektywnie wywo one b dà - tworzywa sztuczne, odpady wielomateria owe, metal, szk o, papier, tektura. Wywozy odbywajà si w ka dy czwarty poniedzia ek miesiàca: 26.08, 23.09, 28.10, 25.11, W razie potrzeby cz stotliwoêç odbioru nieczystoêci segregowanych mo e zostaç zwi kszona lub mogà byç dokonywane wywozy dodatkowe wed ug zg oszenia. zdj. kg ulice, które nie sà do tego przystosowane. Po pó roku tak e je b dziemy musieç budowaç praktycznie od nowa, bo przez d ugi okres remontu ci ki tranzyt doprowadzi je do ruiny. Mam tu na myêli Al. Wyzwolenia oraz ul. Fieldorfa Nila, które rozje d à nam tiry podczas remontu ul. Warszawskiej dodaje Strach. Rada Dzielnicy Pó noc od dawna próbuje wp ynàç na sprawy zwiàzane z budowà i otwarciem korytarza pó nocnego. Od lat apelowaliêmy do kolejnych gospodarzy Cz stochowy próbujàc zapobiegaç b dom i zb dnym wydatkom zwiàzanymi z tà inwestycjà. Stworzenie objazdu dla ruchu ci kiego i tranzytowego - przez najwi ksze blokowisko - drogami do tego si nie nadajàcymi, wydaje si najwi kszym z dotychczasowych b dów podsumowuje przewodniczàcy Rady Dzielnicy Pó noc. kg z zakresu energetyki i Muzeum Techniki. Wówczas zapa czarnia pe ni aby jednà z g ównych ról w tym przedsi wzi ciu. Jednak te dobre ch ci nie gwarantujà prze- omu w zniwelowaniu braku p ynnoêci finansowej numeru pierwszego na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Âlàskiego. Niezb dne jest zatem wypracowanie takiego programu, który pozwoli na ochron cz stochowskich zapa ek jako polskiej substancji zabytkowej. A w tym budynków, maszyn, urzàdzeƒ i technologii, które sà Êwiadectwem kultury przemys owej. Potwierdzeniem tego, e muzeum zapa ek to nadal unikat i nale y go piel gnowaç jest w dalszym ciàgu wysoka frekwencja odwiedzajàcych. Za kilka tygodni muzeum b dzie organizatorem ogólnopolskiej konferencji na temat historii filmu na ziemiach polskich, która b dzie dofinansowana przez miasto. Bartosz Sitarski TRZECH WIESZCZÓW (zabudowania wielolokalowe) Harmonogram odbioru i transportu odpadów komunalnych poniedzia ek, Êroda i piàtek. Wywóz odpadów selektywnych w ka dà czwartà Êrod miesiàca: 28.08, 25.09, 23.10, 27.11, W razie potrzeby cz stotliwoêç odbioru nieczystoêci segregowanych mo e zostaç zwi kszona lub mogà byç dokonywane wywozy dodatkowe wed ug zg oszenia. Wrzosowiak (zabudowania wielolokalowe) Odpady zmieszane i bio b dà odbierane trzy razy w tygodniu poniedzia ek, Êroda i piàtek. W przypadku dnia wolnego od pracy b dà odbierane w pierwszy dzieƒ pracujàcy poprzedzajàcy lub nast pujàcy po dniu wolnym. Harmonogram transportu odpadów selektywnych w ka dy czwarty wtorek miesiàca: 27.08, 24.09, 22.10, 26.11, W razie potrzeby cz stotliwoêç odbioru nieczystoêci segregowanych mo e zostaç zwi kszona lub mogà byç dokonywane wywozy dodatkowe wed ug zg oszenia.

5 AKTUALNOÂCI PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA W 42 dni dooko a Polski po równoêç i godnoêç Po dwóch latach intensywnych przygotowaƒ, trójka wybitnych, niepe nosprawnych polskich sportowców wyrusza a 24 czerwca na wypraw dooko a Polski. Do pokonania majà 2,5 tys. km w ciàgu 42 dni. Celem tej niezwyk ej wyprawy jest zwrócenie uwagi na warunki ycia osób niepe nosprawnych. W Êrod (24 lipca) uczestnicy odwiedzili Cz stochow. 24 czerwca z Gorzowa Wielkopolskiego w tras wyruszy y trzy osoby: Teresa Pruska-Ko odziej, Ma gorzata Korzeniowska i Bogus aw Nowak. W trzecim etapie do àczy do nich goêç z Anglii, Martyn Sibley. W drodze wspierajà ich piloci. Wypraw pilotowa do 14 lipca Antoni Nowakowski, wolontariusz Gorzowskiego Oddzia u Towarzystwa Walki z Kalectwem, emeryt, by y dyrektor OÊrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego im. Prof. W. Degi w GoÊcimiu (woj. lubuskie). Od 15 lipca pilotuje jà Wanda El bieta Szumna, od lat zaanga owana w sprawy osób niepe nosprawnych, otwarta na pomys y i zaanga owana w ich realizacj. Wszyscy uczestnicy sà aktywni na co dzieƒ. Trójka Polaków to obecni lub byli sportowcy: Teresa Pruska- Ko odziej jest wielokrotnà Mistrzynià Polski w konkurencjach rzutowych, Ma gorzata Korzeniowska jest wielokrotnà Medalistkà Polski, Europy i Âwiata w ucznictwie, Bogus aw Nowak to u lowiec. GoÊç z Anglii Martyn z kolei jest za o ycielem przedsi biorstwa spo ecznego, magazynu internetowego "Disability Horizons" oraz mówcà motywacyjnym. Idea wyprawy narodzi a si w gronie przyjació, ok.2 lata temu z inicjatywy Teresy Pruskiej - Ko odziej. Mimo niepe nosprawnoêci, wzajemnie wspierajàc si i pokonujàc wszelkie przeszkody, doprowadzili do zmaterializowania si ich marzeƒ o wyprawie. W o yli i wk adajà ogromny wysi ek w to, aby zwróciç szerszà uwag spo ecznà na codzienne problemy osób niepe nosprawnych. Wyprawa jest przedsi wzi ciem Ko a Towarzystwa Walki z Kalectwem, organizacji po ytku publicznego, która w swoich szeregach skupia osoby niepe nosprawne i sprawne. W ramach projektu RównoÊç i GodnoÊç chce zmobilizowaç w adze administracyjne wszystkich szczebli naszego paƒstwa na stworzenie w a- Êciwych warunków do ycia osób niepe nosprawnych. Dlatego uczestnicy wyprawy wsz dzie tam, gdzie dotrà, prezentujà swoje postulaty, zbierajàc jednoczeênie podpisy wszystkich spotkanych ludzi na trasie wyprawy. Podró nicy liczà na to, e ich postulaty zostanà zauwa one i wdro one na rzecz poprawy warunków ycia ludzi zmagajàcych si z niepe nosprawnoêcià. Poza tym majà nadziej, e stanà si inspiracjà dla tych, którzy stracili nadziej na zmian. Dokumenty zebrane w ramach realizacji projektu zostanà przekazane do Rzecznika Praw Obywatelskich, Komisji Sejmowej Spraw Spo ecznych Kancelarii Premiera i Prezydenta RP, Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Pe nomocnika Rzàdu ds. RównoÊci. Wyprawa zakoƒczy si 4 sierpnia w Gorzowie Wielkopolskim. Tras mo na Êledziç dzieƒ po dniu na dedykowanym wyprawie blogu: rigwyprawa.blogspot.com. kg

6 6. PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA 2013 AKTUALNOÂCI Upami tnijmy dokonania polskich o nierzy! W wielu miastach polskich, w których w okresie II Rzeczpospolitej znajdowa y si garnizony wojskowe istniejà place, ulice oraz szko y, noszàce imiona ich macierzystych jednostek. W Cz stochowie niewiele jest takich nazw, a w ÊwiadomoÊci spo- ecznej czas, w tym PRL zatar- y pami ç o bohaterach. Dlatego nie nale y si dziwiç, e Ogólnokrajowy Zwiàzek by ych o nierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego Oddzia w Cz stochowie wystàpi do Prezydenta i Rady Miasta o uhonorowanie tych jednostek, przez nazwanie ich imieniem rond i szkó. Uwa ajà oni bowiem, e nazwy takie jak: al. Wojska Polskiego, ul. Powstaƒców Warszawy, ul. Armii Krajowej czy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej to wcià za ma o. Dok adniej, kombatanci zwrócili si z proêbà o nadanie planowanemu rondu na trasie E75 Cz stochowa Warszawa (na przeci ciu al. Jana Paw a II z al. Wojska Polskiego) imienia 7. Dywizji Piechoty. Oddzia y tej e dywizji m.in. bra y udzia w latach w wojnie o granice oraz w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1922 roku przejmowa y z ràk pruskich Ziemi Âlàskà. pominajàc przy tym o jego wojennych zas ugach. Uwa ajà, i ulica Sojczyƒskiego-Warszyca oraz pomnik poêwi cony jego dokonaniom, znajdujàcy si na rogu ulic Êw. Rocha i Wr czyckiej nie oddajà jego powiàzania ze szkolnictwem. By on bowiem nauczycielem j zyka polskiego w Borze Zajaciƒskim, obok Cz stochowy. Dzia a wówczas w Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego. Co na to mieszkaƒcy Cz stochowy? W zwiàzku z powy szym postanowiliêmy przeprowadziç sond na temat uhonorowania by ych o nierzy, przybli ajàc przechodniom ich dokonania. ZapytaliÊmy: Czy dobrym pomys em jest nadanie rondom i szko om imion wy ej wymienionych pu ków, dywizji oraz gen. bryg. Sojczyƒskiego? Oto rezultat: Justyna Wierzbicka (lat 24): Tak, uwa am, e to wspania a koncepcja. W ten sposób przysz e pokolenia nie zapomnà o odwadze zas u onych. Mariusz Soboniak (lat 24): Nie widz przeciwwskazaƒ. Prawd mówiàc nawet wol widzieç nazwy ulic czy innych obiektów, które sà zwiàzane z niedalekà przesz o- Podchorà owie VII Dywizyjnego Kursu Podchorà ych Rezerwy Piechoty w 27. Pu ku Piechoty, siedzi (po Êrodku) plut. zaw. Zygmunt Gnaciƒski, kl czy (od lewej) pchor. Henryk Trzewiczek zdj. redutaczestochowa.s4.bizhat.com Êcie, dobry pomys. Naprawd na to zas u yli. Tomasz Norman (lat 30): Tak. Nie sàdz aby ktokolwiek móg pomy- Êleç inaczej. Walczyli przecie za nasz kraj. Dariusz Sobczyk (lat 25:) Oczywi- Êcie, myêl ze nale y upami tniaç osoby walczàce o wolnoêç naszego kraju. Nie mo emy odcinaç sie od naszej historii. W odzimierza Tutaja Je eli chodzi o kwesti patronów szkó to musi byç to decyzja samych Êrodowisk szkolnych. To na wniosek danej szko y Rada Miasta nadaje jej imi konkretnego patrona. WczeÊniej jest decyzja rady szko y, poprzedzona inicjatywà dyrekcji, grona nauczycielskiego lub uczniów. Cz sto wyborowi patrona towarzyszy ankieta organizowana wêród uczniów i nanarzucaç szko om patrona, natomiast oczywiêcie osoby i Êrodowiska zainteresowane zawsze mogà lobbowaç na rzecz konkretnego patrona wyjaênia rzecznik. W sprawie nazwania niezrealizowanego jeszcze projektu ronda, rzecznik dodaje wniosek zwiàzany z nazwà w z a trafi zapewne na najbli sze posiedzenie miejskiego zespó ds. nazewnictwa obiektów Ods oni cie pomnika ku czci gen. Sojczyƒskiego Ca e mi dzywojnie dywizja stacjonowa a dwoma pu kami (27. Pu kiem Piechoty i 7. Pu kiem Artylerii Polowej Legionów) oraz sztabem i dowództwem w Cz stochowie. We wrzeêniu 1939 roku dywizja ta broni a Cz stochowy, Lubliƒca i K obucka. Bez wàtpienia rondo nazwane imieniem 7. Dywizji Piechoty, tworzy oby z àczàcà si z nim al. Wojska Polskiego logiczny ciàg. JednoczeÊnie byli o nierze zwrócili si z proêbà o nadanie imion dwóch wy ej wymienionych pu ków cz stochowskich, dwóm szko om b dàcym trwa ym elementem edukacji cz stochowskich dzieci i m odzie y, które z powodu ni u demograficznego nie zostanà zlikwidowane w dajàcej si przewidzieç przysz oêci. Ponadto proszà, aby nadano dowolnej szkole (która równie nie podlega planom likwidacji) imi gen. bryg. Stanis awa Sojczyƒskiego Warszyca. Wykazujà przy tym jego g bokie powiàzania ze szkolnictwem oraz Cz stochowà, nie za- zdj. kuriaczestochowa.pl Ci sami przechodnie zapytani o to: Co by oby najlepszym rozwiàzaniem nazwanie imieniem 7. Dywizji Piechoty ronda, szko y czy mo e ulicy w nowo powsta ym osiedlu? Odpowiadali: J.W.: Wed ug mnie to bez znaczenia. M.S.: Oboj tnie. Ka dy obiekt upami tni o nierzy w ten sam sposób. T.J.: Mo e rondo. B dà przeje d aç przez nie ludzie z ca ej Polski. J.K.: W tej kwestii nie mam zdania. A.K.: Wydaje mi si, e szko mo na wykluczyç, skoro planuje si nazwaç dwie szko y nazwami Pu ków. Pozostaje rondo lub ulica, a to wed ug mnie jest oboj tne. W.G.: Dla mnie bez znaczenia. Najwa niejsze, eby nazwaç jakieê trwa e obiekty. T.G.: Rondo, zdecydowanie. Tamt dy przeje d aç b dzie wi ksza liczba osób ni przez jakàê ulic w osiedlu. Chocia jeêli ktoê mieszka na danej ulicy, z za o enia interesuje si jej genezà. Co by- oby plusem. Z tym e w praktyce wyglàda to nieco inaczej. Dlatego pozostan za rondem. D.S.: MyÊl ze szko, poniewa uczniowie ucz szczajàc do takiej szko y oddawaliby ho d o nierzom podczas uroczystoêci szkolnych. Kwestie prawne O kwesti uhonorowania Warszyca i wy ej wymienionych pu ków, zapytaliêmy rzecznika prasowego Urz du Miasta Cz stochowa, Stanis aw Sojczyƒski Warszyc Êcià. Np. nazwy typu Âw. Augustyna, sà szlachetne, jednak dla mnie troch nieaktualne. Za to dokonania o nierzy w okresie mi dzywojnia i drugiej wojny Êwiatowej wzbudzajà u mnie zainteresowanie. Tadeusz Joworski (lat 78): MyÊl, e odpowiedê jest oczywista. Jak najbardziej si z tym zgadzam. Jadwiga Konieczna (lat 53): Âwietny pomys. Poza uhonorowaniem o nierzy, zyskamy tak e wiedz. Nie sàdz, aby ka dy orientowa si w zas ugach 7. Dywizji, a dzi ki nazwaniu ich imieniem nowych obiektów cz Êç ludzi pokusi si o sprawdzenie kim byli i jak dzia ali. Anna Kiedrzyƒska (lat 18): Nie mam nic przeciwko temu planowi. Ciesz si, e mog am dowiedzieç si czegoê wi cej na ten temat. Teraz przeje d ajàc przez rondo 7. Dywizji Piechoty jeêli oczywiêcie powstanie b d myêla a o wielkiej odwadze o nierzy. Weronika Gawe (lat 26): Oczywiuczycieli. Wydzia Edukacji UM mo- e tylko po otrzymaniu pism tego typu, jaki skierowa a org. by ych o nierzy Konspiracyjnego WP przekazaç stosownà informacj dyrektorom tych szkó, które patronów jeszcze nie majà. Dalsze ewentualne kroki nale à do samych Êrodowisk szkolnych. Trudno odgórnie zdj. wolnapolska.pl miejskich, nale y jednak pami taç, e nie nadaje si nazw obiektom dopiero planowanym lub budowanym, a jeszcze nie oddanym do u ytku. Wniosek mo e wi c zostaç na razie wst pnie zaopiniowany, a kwestia nadania nazwy musi poczekaç do zakoƒczenia inwestycji. Agata Makowska

7 WYWIAD PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA Gitara jest moim narz dziem mowy Jak d ugo wspó pracowa Pan z zespo em Zegarmistrz Czasu? Generalnie, wspólnymi si ami za- o yliêmy zespó w 2009 roku. ChcieliÊmy zrealizowaç projekt muzyczny, wkrótce graliêmy coraz wi cej koncertów, imprez masowych. Co za tym idzie czeka o nas coraz wi cej pracy. Wi kszoêç cz onków zespo u, niestety nie podo a a. Po prostu. A szkoda. Co sta o si z kapelà? Zegarmistrz Czasu koniec koƒców zawiesi swà dzia alnoêç. Niestety, m odzi ludzie, prócz dà enia do realizacji postawionych przez siebie celów i stawiania sobie wyzwaƒ, chcieli korzystaç jeszcze z ycia, imprezowaç. Ja te nie jestem stary Lubi si pobawiç i rozumiem ich, na tym polega m odoêç, by z niej korzystaç garêciami. Niestety powód le a te gdzie indziej, komunikacja mi dzy mnà i mojà onà, a resztà zespo u zachwia a si, nie potrafiliêmy dojêç do porozumienia, pad o kilka przykrych s ów. Z wielkim smutkiem rozstawa em si z grupà po tych wspólnych trzech latach. Nie podda si Pan jednak w realizacji swoich pasji, stàd zapewne decyzja o podj ciu prac nas w asnà p ytà. Jaki b dzie jej klimat? Zespó nadawa swojej muzyce klimat góralski, kapelà rzàdzi folk przede wszystkim. Moja p yta o tytule Roots and Dust b dzie nieco bardziej etniczna, g ównie za sprawà dogrywanych instrumentów, mi dzy innymi perkusyjnych oraz takich o ró nych wymyêlnych nazwach. Za te ostatnie sà odpowiedzialni moi przyjaciele z Republiki Po udniowej Afryki. Poza tym, pojawili si kilka wokali, na przyk ad w singlu Hunter udzieli a swojego g osu Ewelina Karliƒska. Z kolei w nieco ci szym, bardziej mrocznym kawa ku us yszymy dwóch wokalistów z hip hopowego sk adu Nie Ma Lekko i mam nadziej zachwycimy odbiorców mocnym rapem, ale nie tylko. Pojawià si tak e etniczne dêwi ki w solówkach. Ka dy znajdzie coê dla siebie? Stawiam na ró norodnoêç stylów, poniewa nie jestem zwolennikiem zamykania si w Êcis ych szablonach. Bardzo lubi eksperymentowaç z ró nymi brzmieniami, àczyç ró ne klimaty. Na przyk ad, wspomniany ju Hunter wyjdzie na p ycie w dwóch wersjach: pierwsza b dzie bardziej mroczna i mocna, a druga b dzie po àczeniem ci kich gitar i muzyki dub. I oczywi- Êcie us yszeç b dzie mo na brzmienie perkusji i instrumentów etnicznych. Mam nadziej, e przypadnie do gustu nasz pomys na muzyk. Kiedy mo emy to sprawdziç? Premiera naszego singla, zapowiadajàcego p yt, b dzie mia a miejsce 15 sierpnia w jednym z cz stochowskich klubów. Tà klimatycznà imprez urozmaici pokaz motocykli, poniewa przyjadà moi przyjaciele na motorach i porobià troch ha asu. O sobie i swoich planach opowiada nam Maciej Malinowski Maciej Malinowski Chcia em im serdecznie podzi kowaç za tà wiar we mnie i bezinteresownà pomoc. Bez nich nie by oby szans, aby to moje wysi ki ujrza y Êwiat o dzienne. aden z moich przyjació nie oczekiwa ode mnie nic w zamian. Takim cz owiekiem, bez którego pewnie bym sobie nie poradzi, by Bogdan Zas pa, który prowadzi sklep muzyczny w Cz stochowie. Bardzo mi pomóg w nagrywaniu wokali, po- Êwi cenie swojego czasu dla mnie nie stanowi o dla niego najmniejszego problemu i zrobi to z wielkà ch cià. Du a zas uga te chyba Pana ma onki? Bioràc pod uwag to, co si dzia- o w moim yciu, mog szczerze powiedzieç, e ona by a i jest dla mnie ogromnym wsparciem. Pewnie nie zrezygnowa bym z muzyki, ale realizacja moich marzeƒ przychodzi aby mi z wi kszym trudem. Moja ona gra na gitarze basowej i na p ycie jest za to odpowiedzialna, dlatego cz sto çwiczy przy mnie. Widzàc jà pracujàcà, sam bior swojà gitar. Zdarza si, e godzinami razem gramy, robimy próby, coê powtarzamy wiele razy, starajàc si wydobyç jak najlepsze dêwi ki. To zdecydowanie nie jest szablonowy model rodziny, ale taki pomys na sp dzanie czasu zacie- Ênia wi zi mi dzy nami i to jest najwa niejsze. A ktoê Pana uczy graç na gitarze? Nie, jestem samoukiem, a pierwszà mojà gitarà by kawa ek patyka, który zabra em ojcu, kiedy ten k ad boazeri. Ostre brzmienia na mojej wyimaginowanym sprz cie opanowa- em wr cz do perfekcji (Êmiech). Jak by em nastolatkiem, chodzi- em na ogniska, gdzie te próbowa em swoich si, kiedy uda o mi si po yczyç od kolegów jakiegoê akustyka czy klasyka. Moje pierwsze kroki nie by y atwe. W koƒcu uda o mi si po yczyç pierwszà gitar elektrycznà, niestety brakowa o jej Gitarzysta w akcji zdj. Paulina Przepióra strun W koƒcu zaczà em graç, a jednà strun docisnà em do progu i wydoby a si istna kakofonia dêwi ków. Nie tylko ja mia em trudne poczàtki. Jimi Hendrix na przyk ad odkupi od sàsiadki gitar, która mia a zostaç wyrzucona, poniewa by a zepsuta. Brakowa o strun i gryf by p kni ty. Kiedy mia ju sprz t, ten lub lepszy kupiony przez ojca, nie mia poj cia jak graç. Chodzi wtedy od klubu do klubu i prosi gitarzystów z ró nych zespo ów o wskazówki. Dzisiaj jest inaczej. Dobrodziejstwem czasów wspó czesnych oczywiêcie jest dost p do internetu, gdzie mo na szukaç prostych çwiczeƒ do nauki gry. Ja sam, przez kilka pierwszych miesi cy trenowa em w ten sposób, znienawidzonà przez wielu, chromatyk, czyli çwiczenie na rozciàganie palców. Kiedy ju bardzo chcia em zaczàç graç jakieê melodie, w àcza em proste kawa ki ró nych zespo- ów. Wtedy sta em dumny z gitarà, trzymajàc ten jeden dêwi k. Tak si to zacz o. I dosz o do tego, e sam udzielam lekcji gry na gitarze. Jimiemu Hendrixowi tata kupi gitar. A Panu ktoê pomóg w spe nieniu marzenia? Rodzice byli zaj ci niestety swoimi problemami, nie potrafili si porozumieç, cz sto si k ócili, a zdecydowali si rozwieêç. Walczyli ze sobà, zamiast si wspieraç. Nie wspominajàc ju o mnie i popieraniu moich pasji. Swojà pierwszà gitar kupi em za od o one pieniàdze. Póêniej ten prosty model wymieni em na lepszy, który zamówi em w internecie. Kuriera wyczekiwa em z wielkà niecierpliwoêcià! Kiedy trzyma em jà ju w r kach nie mog em uwierzyç, e nale y do mnie. Na poczàtku znów gra nie sz a mi najlepiej, ale po wielu próbach, uda o mi si wydobyç pierwsze akordy i melodie. Nast pne gitary kupowa em najcz Êciej okazyjnie za pieniàdze ze sprzeda y poprzednich. Zdarzy o si te, e chcia em odkupiç od kolegi dobrà gitar, niestety nie by o mnie staç na pokrycie kosztów jej kupna. Na szcz Êcie, zgodzi si roz o yç mi tà sum na raty, tym samym bardzo mi pomagajàc. Niemniej jednak, wsparcia od rodziców nie mia em. Podobnie te by o z mojà pierwszà onà, która niestety nie rozumia a moich zami- owaƒ muzycznych i stara a si wypaliç we mnie wszelki entuzjazm, zamiast go rozniecaç. Pewnie Pana kariera inaczej potoczy aby si, gdyby od poczàtku móg Pan liczyç na bliskich Tak, ale nie by aby to prawdziwa pasja. Bo ta musi rodziç si w bólach i przez zaciêni te z by. JeÊli realizuje si coê w asnymi si ami, dok adajàc do tego mnóstwo wysi ku, cz owiek bardziej szanuje efekty swojej pracy. Poza tym, moje doêwiadczenia wzbogaci y mnie, obudzi y wiele emocji, które wyra aç mog przez gitarowe brzmienie. Ten instrument jest dla mnie jakby drugim narz dziem mowy, to przez niego mog opowiadaç o swoich prze yciach. Czy a planach sà ju jakieê koncerty? CzeÊç muzyków, z którymi gram teraz, mieszka daleko. Spora odleg oêç nie stanowi jednak du ego problemu, bo je eli ktoê coê chce osiàgnàç, to ka dy dystans jest do pokonania. JeÊli chodzi o koncerty, na razie jeszcze nic nie wiadomo, teraz czekam ze zniecierpliwieniem na premier mojego singla. Na ca à p yt trzeba b dzie jeszcze poczekaç, bo prace nad nià, prawdopodobnie b dà trwa y do koƒca tego roku. A w przysz ym roku zobaczymy co czas przyniesie. Dzi kuj bardzo za rozmow. Patrycja Wojtasik zdj. arc

8 8. PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA 2013 REPORTA Tenis i Squash w Cz stochowie Znakomità receptà na nudy w okresie wakacyjnym zarówno dla doros ych, jak i dzieci sà korty tenisowe i squash na terenie miasta Cz stochowy. Nie trzeba byç zawodowcem w tych dyscyplinach sportowych, aby aktywnie sp dziç swój wolny czas w sympatycznym towarzystwie, znacznie poprawiajàc przy tym swojà sprawnoêç fizycznà. W naszym mieêcie ofert wynaj cia kortów do tenisa ziemnego nie brakuje. Najwi kszà tradycjà cieszy si Cz stochowski Klub Tenisowy VICTORIA znajdujàcy si przy ul. 3 Maja 1. Klub posiada bogatà ofert w szkolenia, wynajem kortów dla trenerów oraz w celach rekreacyjnych, czy te w programy rozwijajàce umiej tnoêci gry w tenisa dla graczy w ró nych grupach wiekowych. Nale à do nich m.in Tenis 10, Talentiada, Akademia Wzorowego Rodzica. Natomiast dla najlepszych amatorów tenisa CZKT VICTORIA przewidzia mo liwoêç zg oszenia si do Cz stochowskiej Ligi Tenisowej. Chcàc ju teraz oderwaç si od monotonii i poddaç rozrywce, warto wiedzieç ile b dzie nas kosztowaç wynaj cie kortu w sezonie I tak, od poniedzia ku do niedzieli w godzinach 8-15 za godzinne udost pnienie kortu przez Klub nale y zap aciç 15 z. Podobny wymiar czasowy od 15 do zapalenia Êwiate b dzie nas kosztowa 25 z. Z kolei osoby lubiàce gr przy oêwietleniu b dà musia y zap aciç 30 z za godzin. W ofercie istnieje równie mo liwoêç skorzystania z ulgi przez dzieci, m odzie oraz studentów po okazaniu wa nej legitymacji. Wówczas stawka za godzin wynosi 10 z. Mo liwoêç wynaj cia powierzchni kortów majà tak e trenerzy, którzy za 1 godzin zap acà nieco mniej. Od 8 do zapalenia Êwiate op ata ta wynosi 15 z. Trenerka przy oêwietleniu kosztuje 20 z. JeÊli swoje pocechy rodzice chcà powierzyç utalentowanej kadrze trenerów gry w tenisa o wyêmienitych zdolnoêciach metodycznych b dà musieli ponieêç koszt w wysokoêci 180 z w skali miesiàca. W takim przypadku zaj cia odbywajà si 2 razy w tygodniu po 1 godzinie. Ponadto obowiàzkowà op atà 50 z w zakresie szkolenia jest roczna sk adka cz onkowska. A mo e hala tenisowa? Gdy letnia pogoda sprawi nam psikusa, a b dziemy mieli wielkà ochot na odkrywanie tajników jakie kryje za sobà tenis, oprócz odkrytych kortów, firma Korty Tenisowe ADAM (ul. Bialska 104/118) posiada w swojej ofercie hal tenisowà. Na jej powierzhcni znajdujà si 4 ceglane pe nowymiarowe korty tenisowe oraz profesjonalne zaplecze socjalne. Hala czynna jest od poniedzia ku do niedzieli, w godzinach Podobne standardy spe niajà odkryte korty do tenisa ziemnego, które przeznaczone sà do u ytku w ka dy dzieƒ tygodnia od 7 do 22. Osoby nie posiadajàce w asnych rakiet oraz pi ek, majà mo liwoêç wypo yczenia sprz tu tenisowego. Natomiast zainteresowani ich kupnem mogà skorzystaç z us ug sklepu oferowanego przez firm. ADAM oferuje tak e szkolenia grupowe lub indywidualne dla osób w ró nych grupach wiekowych. Sà one prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. W sezonie letnim trwajàcym od wynaj cie kortu odkrytego na godzin kosztuje 30 z, natomiast z karnetem 25z. Ceny te obowiàzujà od 7 do 20. W godzinach gr przy oêwietleniu mo na wykupiç za 35 z lub z karnetem za 30 z. Z kolei godzinne udost pnienie kortów mieszczàcych si w hali od 7 do 22 kosztuje 35 z lub z karnetem 30 z. Przedstawione op aty obowiazujà w ka dy dzieƒ tygodnia. Mieszczàcy sie przy ul. Pu aka 14, Tenis Klub Cz stochowa KRA- TER równie daje szans sympatykom tenisa na skorzystanie z kortów do tenisa ziemnego. Zarówno profesjonaliêci, jak i amatorzy posiadajà do dyspozycji 5 kortów o nawierzchni ceglanej. Ponadto firma KRATER w swojej ofercie posiada organizacj cyklu turniejów, nauk gry prowadzonej w grupach albo indywidualnie, mo liwoêç wypo yczenia maszyny do wyrzucania pi ek wraz z kompletem pi ek, bilety i karnety na sezon letni, jak i doradztwo w zakresie doboru sprz tu tenisowego oraz fachowe naciàganie rakiet. Jak wyglàda aspekt finansowy przedstawionych us ug? Otó, w tygodniu do godziny 15 wynaj cie kortu na godzin to koszt 15 z. Po godzinie 15, wy àcznie osoby doros e zap acà 23 z. Przewidziane sà tak e zni ki dla m odzie y i studentów po okazaniu wa nej legitymacji. Wówczas cena za kort wyniesie 15 z. W soboty i w niedziele, niezale nie od pory dnia nale na op ata to 23 z. Dla fanów regularnej gry na kortach ziemnych, KRATER umo liwia wykupienie karnetów sezonowych w cenie 360 z za gry do godziny 15. Cena gier po godzinie 15 jest nieco wy sza i wynosi 530 z. Karnety upowa niajà do gry przez godzin tygodniowo. Chcàc przez 1 godzin korzystaç ze Êciany, jedna osoba zobowiàzana jest zap aciç 8 z. Udost pnienie ca ego kortu przy Êcianie to koszt 15 z. W ramach szkolenia godzinna lekcja tenisa kosztuje 60 z, tymczasem na Êcianie - 50 z. Na terenie Klubu dla osób nie posiadajàcych w asnego sprz tu tenisowego mo na wypo- yczyç m.in rakiet w cenie 2 z za godzin. Poza tym KRATER w swoich zasobach posiada maszyny do wyrzucania pi ek oraz komplet pi- ek, których udost pnienie na godzin kosztuje 15 z. Sprz t tenisowy i ubiór Mo liwoêç wynaj cia kortu tenisowego i rozwój umiej tnoêci w ramach tego sportu pod fachowym okiem instruktora to nie wszystko. M czyznom oraz kobietom, którzy zainteresowani sà profesjonalnà grà prezentujemy wahania cen sprz tu tenisowego i ubioru. I tak, ceny butów oscylujà od z. Najni sza cena spodenek m skich wynosi 30 z, zaê najwy sza oko o 200 z. Spódniczki lub sukienki cenowo prezentujà si podobnie. Z kolei koszulki eƒskie i m skie mo na zakupiç ju za oko o 30 z, jak i za ponad 200 z. Sprz t tenisowy zawiera rakiety bardzo drogie, bo za oko o 900 z oraz takie, których cena wynosi niespe na 100 z. Puszki zawierajàce 3 lub 4 sztuki pi ek tenisowych to wydatek rz du 20 z. W Cz stochowie coraz wi kszà popularnoêcià cieszà si korty do gry w squash a. Rekreacyjna rywalizacja i spotkanie ze znajomymi w kameralnej atmosferze to jeden z atutów pokrewnej tenisowi dyscypliny sportowej. A to za sprawà coraz wi kszego rozwoju szkoleƒ prowadzonych przez wysokiej klasy trenerów squash a. Jednym z czo owych klubów dla fanów squash a na terenie miasta Cz stochowy jest Scorpio Squash Klub, przy ul. abia 3a. W swoich zasobach posiada on 2 certyfikowane korty o nazwie NovaSquash ze specjalnà, amortyzujàcà i zapobiegajàcà kontuzjom pod ogà, a tak e z wyciszonymi Êcianami. Oprócz tego w budynku znajduje si ma y kàcik fitness wyposa ony w rowerki, orbitrek oraz bie ni. W sklepiku klubowym istnieje mo liwoêç zakupu wyspecjalizowanego sprz tu i akcesoriów do gry w sqaush a. Z kolei relaks zapewni nam sucha sauna fiƒska oraz bar. Rezerwacja kortu po uprzednim sprawdzeniu na stronie internetowej klubu jego dost pno- Êci odbywa si drogà telefonicznà. Ceny wejêcia na kort ró nià si ze wzgl du na por dnia w dni robocze i w dni wolne od pracy. Od poniedzia ku do piàtku w godzinach 7-9 koszt wynaj cia kortu na godzin wynosi 35 z. Od 9 do 16 cena ta meleje do 32 z. Natomiast od 16 do 23 za godzin gry nale y zap aciç 48 z. W soboty, niedziele i Êwi ta cena nie jest zale na od pory dnia i wynosi 40 z. Najmniej zap acà studenci oraz m odzie szkolna po okazaniu wa nych legitymacji. Jednorazowe wejêcie na kort b dzie ich kosztowaç 22 z, w tym sprz t. Pozosta e osoby chàce wypo yczyç rekiety, pi eczk i okulary muszà zap aciç kolejno: 7-10 z, 2 z, 2 z. Istnieje równie mo liwoêç wykupienia karnetu na minimum 4 wejêcia w skali miesiàca lub na 8 i wi cej wejêç. Przysz oêcià squash a sà dzieci i m odzie, dla których Scorpio Squash Klub przewidzia treningi z utalentowanymi trenerami. Odbywajà si one 4 razy w miesiàcu po 1 godzinie, w grupach 2,3 i 4 osobowych dobieranych pod kàtem wieku i prezentowanych umiej tnoêci. Koszt zaj ç w grupie 4 osobowej to 60 z za osob, w grupie 3 osobowej - 80 z oraz w 2 osobowej z. ProfesjonaliÊci gry w squash a tak e nie zostali pomini ci, gdy mogà oni braç udzia w turniejach oraz w lidze m czyzn i kobiet organizowanych przez klub. Kolejne 6 kortów wysokiej klasy firmy ASB znajduje si na terenie Squash Scout Club znajdujàcy si przy ul. Drogowców 12. Dodatkowà specjalnoêcià klubu jest sklepik z od ywkami, wypo yczalnia sprz tu do gry (rakiety - od 5 z, pi eczka 2z, okulary 2z ), jak i mo liwoêç jego kupna. Dodatkowo odpowiednià rozgrzewk przed potyczkami na korcie oraz poprawienie po niej kondycji zapewnià nam urzàdzenia do fitnessu. Klub znany jest z organizowania licznych turniejów oraz odbywajàcych si sezonowo lig. W okresie wakacyjnym podziwiaç mo na gr zawodowców,amatorów, juniorów w Lidze Wakacyjnej Squash a Wizytówkà Scout Club u jest równie Akademia Squash a, w której najm odsi uczà si zasad gry, poprawiajà kondycj ruchowà Êwietnie si przy tym bawiàc. Wpajanie pasji i uwalnianie drzemiàcego potencja u sportowego m odzie y podzielone jest na etapy zaj ç prowadzonych raz w tygodniu po 1 godzinie. Op ata miesi czna za szkolenie to 90 z od osoby. ZaÊ cena 1 godziny gry rekreacyjnej kosztuje 29 z w godzinach od 6 do 16 oraz od 21 do 24. Natomiast od 16 do 21 koszt ten wzrasta do 39 z. Studenci okazujàc wa nà legitymacj za wejêcie na kort na godzin zap acà 20 z. Mo liwe jest tak e wykupienie karnetów, których cena zale y od liczby godzin sp dzonych na korcie w skali od 1 do 3 miesi cy. Istnieje tak e mo liwoêç godzinna gra z trenerem, wówczas op acenie jego us ug wynosi 30 z. Akcesoria do Squash a JakoÊç sprz tu oraz ubioru do gry w squash a odgrywa istotnà rol w zale noêci od tego, jak powa nie myêlimy o uprawianiu tego sportu. Oto zestawienie przyk adowych wahaƒ cen wspomnianych akcesoriów: rakiety do squash a kosztujà od 60 z do 600 z ; za okulary do squash a mo emy zap aciç np. 50 z, jak i 130 z ; pi ki dla graczy o ró nych umiej tnoêciach gry w squash a sà dost pne ju za okolo 7 z ; cena butów oscyluje w granicach od 120 z do 460 z. Bartosz Sitarski

9 Piknik rodzinny w Auchan Fundacja Auchan wspiera m odych i potrzebujàcych Auchan to nie tylko sieç hipermarketów, to tak e wyjàtkowy darczyƒca. Z myêlà o m odych i potrzebujàcych osobach ponad dwa lata temu z okazji 50 lat dzia alnoêci - firma uruchomi a oddzia y Fundacji Auchan na rzecz m odzie y we wszystkich 12 krajach, w których Grupa Auchan ma swoje centra handlowe. Fundacja powsta a dok adnie 6 lipca 2011 roku. Jej celem jest wsparcie rozwoju intelektualnego, psychofizycznego m odych ludzi, których warunki rodzinne i Êrodowiskowe sà trudne i nie pozwalajà normalnie funkcjonowaç. Fundacja dostarcza m odym, potrzebujàcym osobom Êrodki umo liwiajàce rozwój posiadanego talentu i zainteresowaƒ oraz osiàgni cie sukcesu mówi Tomasz Kuku a, Senior Manager Zasobów Ludzkich Auchan Cz stochowa. Fundacja wspiera najró niejsze inicjatywy wspomagajàce rozwój m odzie y, dzia ania edukacyjne i integracyjne. Dzia ajàc na rzecz polskich projektów, od po owy 2011 do chwili obecnej Fundacja Auchan na rzecz m odzie y wspar a ju 16 lokalnych projektów, a ca oêç dofinansowania przekroczy a kwot 170 tys. euro. W dzia alnoêç charytatywnà mocno anga uje si nasz lokalny oddzia. Fundacja Auchan dofinansowa a jeden z programów Fundacji Êw. Barnaby pod nazwà Strefa AktywnoÊci M odych, która powsta a m.in. po to, aby wspieraç ubogie rodziny i osoby yjàce w skrajnie ubogich warunkach. Projekt skierowany by przede wszystkim do najm odszych. Zawiera trzy, wzajemnie uzupe niajàce si, programy: pomoc w odrabianiu lekcji, kursy specjalistyczne z j zyka angielskiego, muzyki i plastyki oraz organizacja pocz stunku wigilijnego i paczki od Êwi tego Miko aja dla dzieci wyjaênia Tomasz Kuku a. Odbiorcami projektu by o 150 dzieci w wieku od 8 do 18 lat. Wa nym elementem wsparcia by o równie zaanga owanie pracowników poprzez wolontariat dodaje. To jednak nie koniec. Przed dwoma tygodniami (12 lipca) dyrektor sklepu Jerzy Jagusiak przekaza w imieniu Fundacji Auchan kolejny czek wspierajàc tym samym dalszà dzia alnoêç Fundacji Âw. Barnaby. kg

10 10. PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA 2013

11 PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA Smart shopping a wielkie wyprzeda e W dzisiejszych czasach zakupy w centrach handlowych dostarczajà wielu z nas ogromnych emocji. Dla niektórych to sposób na relaks i odpoczynek, dla innych dobre miejsce na sp dzenie randki. Sà jednak tacy, którzy z samego kupowania, czy to w galerii, czy supermarkecie potrafià stworzyç wi ksze polowanie, ni sami owcy zwierzyny podczas sezonu na kaczki. Smart shopping znany jest od lat na ca ym Êwiecie. W Polsce zwyczaj ten powoli si zadomawia. Idea tzw. sprytnych zakupów polega na tym, e nawet dobrze sytuowani i wykszta ceni Polacy uczà si oszcz dzania na zakupach. Robià to ch tniej od swoich mniej zamo nych rodaków. Osoby o ni szym wykszta ceniu majàc problemy z analizà produktów dost pnych na rynku, wybierajà najcz Êciej taƒsze towary o niskiej jakoêci, bàdê ca kowicie rezygnujà z ich kupna. Czy mo na zostaç smart shopperem w zaledwie kilka dni? Oczywi- Êcie, e nie. Nale y çwiczyç swojà cierpliwoêç codziennie, by staç si w koƒcu zimnym i opanowanym niemal e jak królewski stra nik z Wielkiej Brytanii. Trzeba byç równie niczym pi karz na boisku i kiwaç si z cenami, promocjami i otaczajàcymi nas ze wszystkich stron reklamami. Czy prawdziwy smart shopper od tak wychodzi z domu na zakupy? Nic z tych rzeczy! Zanim cokolwiek kupi przeprowadza dok adny przeglàd w Internecie na temat danego produktu. Nast pnie sprawdza we wszystkich dost pnych gazetkach promocyjnych, gdzie mo e najtaniej zdobyç swój cel. Tworzy dok adny plan swojej zakupowej wycieczki. To, e fast food jest szybki i tani nie oznacza, e niedrogie zakupy sà równie takie. JeÊli nie chcemy znacznie wyszczupliç naszego portfela, przygotujmy si na wyszczuplenie naszej sylwetki. Niewa ne, czy jeden sklep oddalony jest od drugiego o par naêcie kilometrów. Wszystko nale y robiç tak, by jak najwi cej zaoszcz dziç (niekoniecznie czasu). Co jest obecnie najmodniejsze podczas imprez ze znajomymi? Wystawne i drogie jedzenie oraz zagraniczne i ekskluzywne dania? Broƒ Bo e! W tym sezonie wzbudzisz podziw podczas rodzinnego spotkania winem za 10 z (oczywiêcie dobrej jakoêci), ani- eli wytrawnym trunkiem za niebotycznà cen. Smart shopper doskonale wie, e wielkà sztukà jest przygotowanie taniej i dobrej kolacji, ni pójêcie na atwizn (tj. do jednego sklepu) i wydanie ca ej wyp aty na zaledwie jeden wieczór. Promocje ze smart shopperami Niestety handlowcy odkryli niecne plany i dzia ania sprytnych klientów, dlatego stosujà w asne sztuczki, by wyrolowaç nawet najtwardszych smart shopperów. Wyszczuplajàce lustra, ulatniajàce si przyjemne zapachy z klimatyzatorów, zawy anie cen, tylko po to, by za kilka dni zastosowaç kosmiczne obni ki, to zaledwie kilka z wielu trików sprzedawców. Wszystko to jednak sprawia, e smart shopperzy stajà si coraz bardziej ostro ni i przenikliwi. Wojna zakupowa trwa! Szczególnie w centrach handlowych. Nie broƒ si przed okazjami! takim sloganem zach ca nas Galeria Jurajska do skorzystania z promocji, które obowiàzujà na kolekcje wiosna-lato Warto wi c braç przyk ad ze smart shopperów i dobrze zastanowiç si, czy na wielkich wyprzeda ach oszcz dzamy, czy... przep acamy. Rabaty wahajà si od 10% a do 70%. Najwi ksze zni ki obowiàzujà przede wszystkim w sieciówkach z odzie à i butami. W czerwcu mieliêmy okazj skorzystaç z promocji w jednej z kilku drogerii w Cz stochowie. Dawno nie widzia am tak ogromnych t umów kobiet w jednym sklepie opowiada 23-letnia Ania. Z alem stwierdza, e w drogerii wyda a prawie 200 z otych. Mia am wejêç tylko po el pod prysznic, a wysz am z siatkà wype nionà kosmetykami. Kiedy dziewczyna zobaczy a, e rabaty si gajà prawie 50%, postanowi a zainwestowaç w dro sze preparaty, na które nie pozwoli aby sobie przy cenach regularnych. I w taki sposób Ania wpad a w pu apk promocji. Centra handlowe kuszà nas niskimi cenami, bombardujà reklamami z ogromnymi sloganami: RABATY i ZNI KI! Na wielu z nas dzia a to jak p achta na byka. Rozjuszeni p dzimy do sklepu i uderzamy w wyprzeda e. Szczególnie wtedy, kiedy widzimy, e cena wynosi zaledwie... dwa z ote, jak np. balsam do ust w H&M'ie. Towar za z otówk te si trafi, ale trzeba najpierw kupiç jakiê produkt, który wszed dopiero na ry- nek, by drugi dostaç za grosze ze starej kolekcji. Jak nie ulec zakupowemu szaleƒstwu? Najlepiej przed wyjêciem do centrum handlowego zrobiç dok adnà list produktów, których potrzebujemy. Nast pnie wyp aciç pieniàdze z bankomatu, poniewa b dziemy w stanie kontrolowaç na bie àco stan naszego portfela. Znacznie trudniej jest w przypadku korzystania z karty p atniczej, poniewa nie widzimy ile gotówki ubywa nam z konta. Warto równie przejrzeç gazetki promocyjne i strony internetowe sklepów, które mamy zamiar odwiedziç i sprawdziç gdzie jest najtaniej. Wybierajàc si na zakupy spo ywcze nale y coê zjeêç, poniewa kiedy jesteêmy g odni jemy oczami i si gamy wówczas po produkty tuczàce i kaloryczne, najcz Êciej nie wchodzàce w sk ad naszej listy. Dobrze jest sprawdziç, czy nie potrzebujemy czegoê na zim, poniewa latem takie rzeczy, jak np. sprz t narciarski, czy kombinezon sà du o taƒsze. Pod koniec sezonu wakacyjnego taniejà tak e kostiumy kàpielowe oraz akcesoria do p ywania. JeÊli wi c nie potrzebujemy czegoê natychmiast lepiej si wstrzymaç i poczekaç na koniec danej pory roku, poniewa cena wielu rzeczy, które przydadzà nam si w nast pnych sezonach cena b dzie znacznie ni sza podczas wyprzeda y. JeÊli nie chcemy ulec cenowemu oszustwu, mo emy zapisaç pierwotnà cen produktu i porównaç jà za jakiê czas z kwotà, napisanà na metce, podczas promocji. Wszystko jest dla ludzi, a szczególnie obni ki, wystarczy tylko z nich rozsàdnie korzystaç. Dlatego najwa niejszym punktem naszej zakupowej w drówki jest przede wszystkim pozostawienie emocji w domu, bowiem wyprzeda e cz sto sà traktowane jako sposób poprawienia sobie nastroju, a to niekoniecznie dobry pomys, przede wszystkim zaraz po wyp acie. Pamela Otwinowska ISOTECHNIK POLSKA SALON SPRZEDA Y MATERIA ÓW BUDOWLANYCH I TERMOIZOLACYJNYCH POCZESNA, UL. HANDLOWA 35 tel

12 12. PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA 2013 JAWO zami owanie do kulinarnych tradycji Smaczne i zdrowe pierogi, kluski, krokiety oraz inne mro onki to typowe produkty cz stochowskiej firmy JAWO, dzia ajàcej od 1992 roku. O szczegó y pracy w zak adzie zapytaliêmy prezesa zarzàdu, Renat Kasprzyckà. Firma JAWO s ynie z wysokiej jako- Êci produktów. Czy mo e Pani zdradziç w jaki sposób otrzymujecie ich tradycyjny smak? Bazujemy na starych recepturach. Nie stosujemy sztucznych barwników, sztucznych aromatów i konserwantów. Ale nie znaczy to, e nie jesteêmy nowoczeêni. Nasze produkty sà mro one w super wydajnych tunelach szokowych. Mamy bardzo nowoczeênie wyposa onà kuchni kot y z p aszczem parowym maksymalnie skracajàce czas gotowania surowców na farsze. Staramy si àczyç tradycyjne receptury i nowoczesne urzàdzenia jak dotychczas dobrze nam si to udaje. Stosujecie produkcj r cznà? Niestety nawet najlepsze, najbardziej zaawansowane maszyny nie zastàpià do koƒca pracy ràk ludzkich. Dlatego te kluczowy etap w naszej produkcji czyli zamkni cie nadzienia w cieêcie robiony jest r cznie. To pozwala nam owinàç ca à truskawk czy Êliwk ciastem ziemniaczanym by uzyskaç wyjàtkowe knedle. To tak e umo liwia nam zrobiç farsz z du ymi kawa kami grzybów le- Ênych i kapusty i zamknàç go w pierogu. Nie musimy naginaç si do konstrukcyjnych ograniczeƒ maszyny i nadziewaç nasze produkty farszami o konsystencji pasztetu czy d emu. Czy zak ad dysponuje nowoczesnymi technologiami? Nowoczesne technologie nie tylko pozwalajà nam bardzo szybko zmroziç produkt, co istotnie podnosi jego jakoêç. W dalszym procesie sà niezb dne by bezpieczny produkt trafi do klienta. Ka dy nasz produkt przechodzi przez wykrywacz metalu. Ka da ch odnia, w której znajdujà si produkty bàdê surowce jest stale monitorowana, a ka de odchylenie od zadanych parametrów temperatury czy wilgotnoêci jest sygnalizowane alarmem. Nowoczesne technologie to tak e ca y system dbania o Êrodowisko. Prosz sobie wyobraziç, e ca a ciep a woda potrzebna do mycia jest ogrzana przez system wymienników cieplnych. Czyli mro àc nasze wyroby tà samà energià grzejemy wod. To rzeczywiêcie bardzo ekologiczne i nowoczesne. A co z bezpieczeƒstwem i higienà na hali produkcyjnej? Zak ad dysponuje okre- Êlonym systemem ochrony, np. ochrony przed szkodnikami? Pracujemy zgodnie z najwy szym standardem jakoêci mamy z zak adzie wdro ony i certyfikowany system BRC. Mamy oczywiêcie system ochrony przed szkodnikami, podobnie jak procedury dotyczàce kontroli elementów szklanych i plastikowych. Wszyscy pracownicy na stanowiskach pracy wyposa eni sà w ubrania robocze i obuwie. Do mycia ràk zamontowane sà krany bezdotykowe, ponadto pracownicy zobligowani sà do dezynfekcji ràk specjalnymi p ynami. Wszystkie wejêcia na hale produkcyjne wyposa one sà w Êluzy, w których osoba wchodzàca musi umyç i zdezynfekowaç r ce oraz za o yç ubranie ochronne. A jak wyglàda praca w zak adzie? Ilu pracowników zatrudniacie? Aktualnie w JAWO pracuje 157 osób z czego 153 na umow o prac. Wielu z naszych pracowników jest w zak adzie prawie od samego poczàtku. Wielu tak e pracuje z innymi cz onkami rodziny. Mamy ró ne stanowiska od pracy lekkiej, siedzàcej po takà, która wymaga sporo wysi ku i t yzny fizycznej. Ryneczkowe zakupy Zdrowe warzywa, Êwie e mi sa i mili sprzedawcy to codziennoêç na cz stochowskich ryneczkach. Kramy na targowiskach oferujà nam szeroki wybór artyku ów, skupiony w jednym miejscu. Na stoiskach mo emy kupiç zarówno artyku y spo ywcze, jak i kosmetyki i ubrania. Warzywa i owoce Wi kszoêç warzyw i owoców jakie oferujà nam sprzedawcy, pochodzi z ich w asnych upraw. Swoje produkty dostarczajà regularnie, warzywa sà Êwie sze i zdrowsze ni te kupione w supermarketach. Sà te taƒsze od tych sprzedawanych w sklepach samoobs ugowych, charakteryzujà si równie wy szà jakoêcià. Mam swoje zaufane stoisko, zawsze tam kupuje warzywa. Mam pewnoêç, e sà Êwie e i dobre mówi pani Ma gorzata, klientka jednego z kramów warzywnych. Sprzedawca doskonale zna swój produkt, wie skàd pochodzi i ch tnie doradzi nam przy wyborze. W dliny i mi sa Sklepy mi sne muszà przestrzegaç zasad BHP, równie te na targowiskach regularnie sprawdzane sà przez sanepid. Dlatego te nie musimy obawiaç si o swoje zdrowie, kupujàc produkty mi sne na ryneczku. Czasem sà one nieco dro sze ni w supermarketach, jednak mamy pewnoêç, e towar jest Êwie- y. Mi sa nie sà pakowane, wi c nikt nie przed u a terminów ich wa noêci. Ponadto mo emy poprosiç o ukrojenie dowolnego kawa ka. Dlatego czasem warto wydaç wi cej. Noemi M ynarczyk Karolina Piesiak Jakie sà ich warunki socjalne? Zak ad jest nowoczesny strefa socjalna to szatnie z indywidualnymi szafkami, jadalnie z dost pem do kawy, herbaty i oczywiêcie azienki z prysznicami. Poza tym charakter produkcji sprawia, e Êrodowisko pracy nie jest ucià liwe hale sà jasne, przestronne, klimatyzowane. Produkcja jest czysta i nie ma wilgoci. Czy zarobki pracowników sà adekwatne do wykonywanej przez nich pracy? Jako zarzàd firmy staramy si wynagradzaç pracowników uczciwie za wykonywana prac. Oczywi- Êcie, zdaje sobie spraw, e ka dy chcia by zarabiaç wi cej niezale nie od stanowiska. Koszt pracy w bezpoêredni sposób wp ywa jednak na cen produktu. I jeêli ona b dzie zbyt wysoka klienci nie si gnà po nasz produkt. Na pewno jako pracodawca wywiàzujemy si ze swoich obowiàzków i nigdy w ponad 20-letniej historii firmy nie spóêniliêmy si z wyp ata dla naszych pracowników. Mo e Pani zdradziç czy w firmie planowane sà nowe przyj cia lub zwolnienia? Planujemy przyjàç kilka - kilkana- Êcie osób. Nasz dzia kadr prowadzi w aênie rekrutacj. Agata Makowska Oto przyk adowe ceny: Produkty: Ryneczek Tesco Ryneczek Wa y Dwernickiego Na Czerwonym" ziemniaki m ode (1kg) 1,50 z 1,29 z 1,60 z schab bez koêci (1 kg) 16,80 z ok 22,13 z 18,50 z kalafior (1 szt.) 2.50 z 1,99 z 2,50 z pomidory (1kg) 3,60 z 4,00 z 3,20 z jab ka (1kg) 2,00 z 3,49 z 2,50 z arbuz (1kg) 1,50 z 0.99 z 1,60 z

13 PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA 2013 Filtrowanie oleju zamiast jego wymiany W aêciciele pojazdów osobowych, ci arowych oraz osoby dzia ajàce w przemyêle mogà wyjêç na przeciw ekologii i ju teraz korzystaç z wynalazku Markusa Kempera w Polsce. Mobilne urzàdzenie do oczyszczania oleju zosta o zaprezentowane na spotkaniu w siedzibie President Electronics Poland Sp. z o.o. w Cz stochowie. Co roku na ca ym Êwiecie w naszych samochodach wymienia si niezliczone iloêci litrów oleju silnikowego na Êwie y. Jednak produktem ubocznym takiej czynnoêci jest brudna breja, która ci ka jest do zwalczenia. Skutki takiego stanu rzeczy sà katastrofalne dla naszej planety. Otó, litr starego oleju powoduje milion litrów wody pitnej nie nadajàcej si do wypicia. Zu yte oleje nadal w wi kszoêci wracajà do rafinerii i dopiero tam zostajà powtórnie przetwarzane. To niezwykle ryzykowne rozwiàzanie niesie za sobà kosztowny transport oraz du e zu ycie energii. Chcàc temu zapobiec Markus Kemper zdecydowa si na oczyszczanie oleju bezpoêrednio w pojeêdzie i u ywanie go od nowa. Jego spó ka ITM powsta a w 2010 roku. Na poczàtku korzysta a ze skonstruowanego przez sebie samochodu serwisowego wychwytujàcego olej, filtrujàcego go, a nast pnie pompujàcego z powrotem do silnika. DziÊ, dializa oleju stosowana jest dzi ki specjalnym urzàdzeniom do mikrofiltrowania. Mo na je elastycznie stosowaç do olejów silnikowych, hydraulicznych, przek adniowych i przemys owych, tak wi c wynalazek ten dotyczy ka dego z nas, bo ka dy z nas korzysta z urzàdzeƒ, które w dzisiejszym zindustrializowanym Êwiecie nie mogà obyç si bez olejów. Przy pomocy maszyn, wymiana tego samego oleju jest mo liwa nawet 4-krotnie! Kto si boi, przegrywa maksyma wynalazcy nowoczesnej techniki recyklingu olejów przepracowanych - Markusa Kempera, w czasach oszcz dnoêci i ekologii wydaje si byç niezwykle trafna. Jej owocem jest dializa oleju, która znacznie zmniejsza iloêci zu ytego oleju. Równie coraz wi cej przedsi biorstw przekonuje si do stosowania tej metody redukujàcej koszty a do 40 %, zapobiegajàc przez to wzrostowi nak adów na zakup i wymian oleju. Ponadto zmniejszeniu ulega zapotrzebowanie na cz Êci zamienne i zu ywalne jak i skrócenie czasu przestoju maszyn. O rosnàcej popularyzacji najlepszego wynalazku roku 2012 Êwiadczy Êwiatowe zainteresowanie jego w aêciwoêciami. Z ponad 60 maszyn do dializy oleju dost pnych na Êwiatowym rynku korzystajà uznane marki z bran y motoryzacyjnej, czy te budowlanej, ich przyk adami jest Mercedes-Benz, Peugeot i Caterpillar. W samych Niemczech wynalazek Markusa ma zastosowanie w oko o 1000 autobusach je d àcych na terenie 6 gmin, w tym w Berlinie. Wysoka skala wa noêci konceptu Kempera przejawia si zarówno zagro eniem dla Êwiatowych rafinerii oraz du ym niegdyê zainteresowaniem koncernu petrochemicznego. Royal Dutch Shell dostrzegajàc mo liwoêç du ego zarobku na czyszczeniu oleju zamiast jego wymiany oraz chcàc przyczyniç sie do ochrony klimatu i oszcz dzania zasobów naturalnych, chcia odkupiç technlogi od Kempera za sum 25mln euro! Dodatkowo, od kilkunastu miesi cy maszynà do czyszczenia oleju pos uguje si armia ma ego paƒstewka Luksemburga. Markus Kemper poszerzajàc swoje wp ywy w Europie postanowi swoje innowacyjne maszyny do dializy oleju zapre- zentowaç tak e w Polsce. IMT Polska to rodzimy oddzia niemieckiej firmy IMT GmBH z Dessau-Rosslau w Saksonii. Kilka dni temu potencja oddzia u zosta zaprezentowany na jednym z pierwszych prezentacji, która mia a miejsce 13. w Cz stochowie. Na spotkaniu mo na by o zobaczyç m.in jak dzia ajà nowoczesne urzàdzenia przyczyniajàce si do oszcz dnoêci i ochrony niezwykle wa nego ostatnimi czasy dla ludzkoêci Êrodowiska. Bartosz Sitarski

14 14. PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA 2013 MOTORYZACJA Inwestycje drogowe w powiecie Powiat k obucki realizuje kolejne inwestycje drogowe z wykorzystaniem Êrodków uzyskanych od Wojewody Âlàskiego (tzw. funduszy kl skowych). Realizowane sà dwa projekty drogowe i jeden mostowy. Prace na obu drogach obejmujà m.in. umocnienie poboczy, udro nienie rowów, po o enie nowej nak adki asfaltowej, koszt prac na drodze powiatowej Krzepice Lipie to z, natomiast prace na drodze powiatowej Ostrowy nad Okszà Kocin Stary (powiat cz stochowski) to koszt z. Zadanie mostowe w Dankowicach obejmuje m.in. wzmocnienie przyczó ków, izolacj oraz nowà nawierzchni koszt prac to z. Pozyskane przez Powiat K obucki Êrodki zewn trzne na te zadania to suma z. mag Gdzie mi dzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane? W obr bie Unii Europejskiej obywatel kraju cz onkowskiego mo e pos ugiwaç si prawem jazdy wydanym w kraju pochodzenia (lub w ka dym innym kraju cz onkowskim). Stàd nie ma potrzeby uzyskiwania mi dzynarodowego prawajazdy w przypadku poruszania si wy àcznie w Unii Europejskiej (ale te m.in. w Szwajcarii i innych paƒstwach Europy Zachodniej, nienale àcych do struktur UE). Mi dzynarodowe prawo jazdy nie jest niezb dne na obszarze Stanów Zjednoczonych co wi cej funkcjonariusze policji i przedstawiciele lokalnej administracji podchodzà do takiego dokumentu z pewnà dozà nieufnoêci i paradoksalnie lepiej jest korzystaç z polskiego dokumentu. Mi dzynarodowe prawo jazdy jest konieczne podczas podró y na wschód Europy, a tak e gdy chcemy poruszaç si samochodem na innych kontynentach. Jak uzyskaç mi dzynarodowe prawo jazdy? Nie wymaga to uzyskiwania dodatkowych uprawnieƒ, ani zdawania odr bnych egzaminów - mi dzynarodo- we prawo jazdy to dokument o okreêlonym w umowie mi dzynarodowej wzorze który powinien byç rozpoznawalny dla organów paƒstwowych stron umowy. Warunkiem koniecznym jest posiadanie ju, zgodnie z polskimi normami uprawnieƒ do kierowania pojazdami, odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

15 PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA 2013 W trosce o ekologi Mieszkaƒcy arek wymieniajà piece na ekologiczne oraz utylizujà azbest z du ym wsparciem ze strony Gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina arki uzyska a w 2013 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej po yczk w wysokoêci ,57 z oraz dotacj w wysokoêci ,56 z na usuni cie i utylizacj azbestu mó- wi Katarzyna Kuliƒska-Pluta z Urz du Miasta i Gminy arki. W programie bierze udzia 57 mieszkaƒców tamtejszej gminy. Termin wykonania prac okreêlono na koniec wrzeênia tego roku. - àcznie planuje si usunàç ponad 121 ton azbestu z budynków mieszkalnych, gospodarczych. Program ten by ju wdra any w ubieg ym roku dodaje. Usuni to wówczas blisko 238 ton od 130 mieszkaƒców za kwot ,08 z (po owa to po yczka, po owa to dotacja). Wk ad mieszkaƒców wynosi , 52 z. Po raz pierwszy Gmina arki w tym roku przystàpi a do wdro enia Program Ograniczenia 15. Niskiej Emisji. W czerwcu wnioski na wymian pieca z o y o 94 mieszkaƒców. - Podpisujemy ju umowy z mieszkaƒcami. Przyznamy 50 dotacji. Z pierwszej 50 zrezygnowa o 9 osób. W ich miejsce wesz y kolejne osoby z listy rezerwowej zgodnie z kolejnoêcià z o enia wniosków informuje burmistrz Miasta i Gminy arki Klemens Podlejski. Programu jest finansowany ze Êrodków gminy oraz mieszkaƒców, przy udziale Êrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. - Gmina arki otrzyma a 348 tys. po yczki na realizacj zadania. WartoÊç ca ego projektu oszacowano na 600 tys. z. Pozosta e Êrodki 240 tys. z to udzia mieszkaƒców w tym projekcie wyjaênia Katarzyna Kuliƒska-Pluta. Dotacja jest udzielna w formie po yczki. Po yczk zaciàga Gmina arki. Dzi ki temu ka da wymiana starego pieca w 60 proc. b dzie op acana z dofinansowania, a w wysokoêci 40 proc. przez mieszkaƒca kg podsumowuje.

16 Bombowy strój na pla? Has o pla a od razu kojarzy nam si z goràcym piaskiem, s onà wodà a przede wszystkim opalonymi cia ami w strojach kàpielowych. Ile kobiet, tyle fasonów. Projektanci z roku na rok starajà si stworzyç coê bardziej zaskakujàcego. Moda jednak lubi zataczaç ko o i powracaç do trendów sprzed kilkunastu, a nawet kilkudziesi ciu lat. Dlatego warto przenieêç si do przesz oêci i zapoznaç z bombowà historià bikini! Bombardowanie pla nowym trendem Bikini nale y do najwi kszych skandali w historii ubioru. Trend ten rozpoczà francuski projektant Louis Réard dok adnie 5 lipca 1946 roku. Nowy kostium kàpielowy zosta nazwany od atolu Bikini, gdzie wspó czeênie testowano amerykaƒskà broƒ jàdrowà podczas Operacji Crossroad. S uszne wi c by o stwierdzenie projektanta, e jego pomys ubioru na pla wywo a eksplozj. Bikini zakrywa o bardzo niewiele jak na tamte czasy, dlatego trudno by o znaleêç modelk, która zgodzi aby si zaprezentowaç nowy trend w modzie. Na propozycj pozowania w skàpym kostiumie kàpielowym przysta a Micheline Bernardini striptizerka z Casino de Paris. M czyêni zakochali si w bikini od pierwszego wejrzenia. Podobnie jak bomba atomowa zdetonowana na wczeêniej wspomnianym atolu, strój wywar osza amiajàcy efekt. Bardotka nad wodà W znacznym stopniu do zdobycia popularnoêci przez bikini przyczyni y si gwiazdy filmowe. Najch tniej w kusym stroju pojawia y si aktorki, m. in Brigitte Bardot, Ursula Anderss i Sophia Loren. W akceptacji nowego ubioru w Europie i Stanach Zjednoczonych pomóg równie film z 1956 roku pt. I Bóg stworzy kobiet. Kilka lat póêniej na ok adce magazynu Playboy. pojawi a si po raz pierwszy modelka w bikini. Sesja ta rozpocz a wyêcig w wymyêlaniu coraz bardziej odwa nej garderoby na pla. Strój kàpielowy wersja mikroskopijna Pantalony i mocno zabudowany stanik odesz y ju dawno w niepami ç, kiedy w 1964 r. austriacki projektant Rudi Gernreich zaprezentowa tzw. monokini, którego nazw przechrzczono póêniej na topless. Strój ten sk ada si jedynie z majtek od kostiumu. W latach 70 dosz o do tego, e dzieci kwiaty zacz y opalaç si nago, wi c wersja bikini ze stringami w latach 80 na brazylijskich pla ach nikogo ju nie szokowa a. Pla owe trendy na lato 2013 Obecnie powrócono do klasycznego bikini. Wprawdzie nie jest ono ju tak wiele cia a jak kiedyê, ale nadal sk ada si z dwóch cz Êci. W tym sezonie królujà modele, prezentujàce zwierz ce motywy i geometryczne wzory. Pojawiajà si równie stroje w stylu etno oraz w desenie kwiatowe. Najwi kszym hitem sà jednak neonowe barwy. Jak widaç propozycji jest wiele, wi c ka da kobieta na pewno znajdzie coê dla siebie. Pamela Otwinowska

17 OG OSZENIA PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA BIURA OG OSZENIA ABONAMENTOWE OKNA DRZWI FINANSE MEDYCYNA LECZNICE DLA ZWIERZÑT KOMISY - LOMBARDY DIETETYKA OGRÓD PIERWSZY CZ STOCHOWSKI LOMBARD 25 lat istnienia. Skup i sprzeda z ota NAJLEPSZE CENY W MIEÂCIE!!! Solidnie, pewnie, najkorzystniejsze warunki. Cz stochowa, Al. NMP 18, tel Filie: ul. Jagielloƒska 1 w Mrówkowcu, al. AK róg KoÊciuszki i WolnoÊci. PORADNIA DIETETYCZNA Otrzymujesz fachowà wiedz oraz pomoc w jej praktycznym zastosowaniu. Nasza wspó praca opiera si na wzajemnym zaufaniu i zaanga owaniu. Poliklinika MSWiA ul. Kopernika 38, Cz stochowa Tel PSYCHIATRIA BIURA RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE ANIN Pe na obs uga firm PoÊrednictwo kredytowe Cz stochowa, ul. Krakowska 31 tel BUDOWNICTWO ART. ROBOCZO-OCHRONNE KARNISZE EKO Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, Briggs and Stratton oferuje: odênie arki, pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, opryskiwacze, urzàdzenia do ci cia betonu i stali, cz Êci zamienne, aƒcuchy tnàce do wszystkich typów pilarek. Serwis. Urzàdzanie zieleni. Âcinanie drzew. Cz stochowa, ul. Kiedrzyƒska 24/32, tel./fax (034) MATERIA Y BUDOWLANE US UGI REMONTOWE JARKO REMONTY TANIO!!! malowanie; kafelkowanie; hydraulika; wymiana drzwi Cz stochowa, tel LOMBARD KAPS 20 lat doêwiadczenia RABAT 50% u nas to dzia a! NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw z ota, sprz tu RTV i wszystkiego, co przedstawia jakàkolwiek wartoêç. TANIE WYROBY JUBILERSKIE Al. NMP 1, tel Al. NMP 16, tel Al. WolnoÊci 6, tel PO YCZKI - KREDYTY NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw Skup za gotówk RTV, z ota, Audio-Video, Foto, komputerów. Sprzeda ratalna bez yrantów i pierwszej wp aty. Cz-wa, al. NMP 3, tel Stary Rynek (DH Puchatek ), tel K obuck, Rynek, Jana Paw a II 12 tel Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzale nieƒ WOLMED LECZENIE - depresji, nerwic, uzale nieƒ ODTRUCIA - poalkoholowe, ponarkotykowe, polekowe PSYCHOTERAPIA - uzale nieƒ od alkoholu, depresji, nerwic Tel , Dubie 1A, gm. Szczerców, k. Be chatowa REHABILITACJAA REHABILITACJA I MASA z dojazdem do domu Pacjenta Masa Kinezyterapia Fizykoterapia (laser, ultradêwi ki, pràdy) Tel DERMATOLOGIA GABINET DERMATOCHIRURGII ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ lek. Kinga Nicer spec. dermatolog-wenerolog & lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg DERMATOLOGIA ESTETYCZNA modelowanie twarzy (Voluma) bezoperacyjne usuwanie zmarszczek (Botox, Surgiderm); biorewitalizacja skóry; mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu (Surgilift); modelowanie ust (Surgilips); peelingi lecznicze (Yellow peel, peeling migda owy i inne); mikrodermabrazja diamentowa; leczenie nadpotliwoêci (Botox), lipoterapia LASEROTERAPIA trwa e usuwanie zb dnego ow osienia (nogi, bikini, pachy, wàsik) zamykanie naczyƒ na twarzy, koƒczynach dolnych; rumieƒ, fotoodm adzanie DERMATOCHIRURGIA plastyczne usuwanie zmian skórnych zamra anie brodawek; leczenie wrastajàcych paznokci; obliteracja ylaków i drobnych naczyƒ wideodermatooskopia komputerowa nieinwazyjna ocena znamion ul. Dekabrystów 33, paw. 42, pon , Êr , tel , , TURYSTYKA TOURS-ECO Biuro Podró y Cz-wa, ul. Âlàska 20 (w budynku KoÊcio a Ewangelickiego) LATO 2013 LATO 2013 Promocje zni ki najlepsze oferty Gwarancja Najni szej Ceny Gwarancja NiezmiennoÊci Ceny Jednorazowa Zmiana Imprezy Kompletna cena S OWACJA S OWACJA Pobyty od 695 z z wy ywieniem Baseny termalne i Aquaparki Uzdrowiska i Pobyty lecznicze SPA Wycieczki integracyjne SAMOLOTEM i AUTOKAREM Oferty LAST MINUTE: Tunezja, Turcja i Egipt od 990 z All incl, Grecja od 990 z Wyspy Kanaryjskie od 1995z Hiszpania, Maroko, Jordania, Izrael, W ochy, Francja, Krym, Grecja, Cypr, Pielgrzymki Ziemia Âwi ta i Rzym EGZOTYKA Kuba, Chiny, Meksyk, Tajlandia, Malediwy, Wenezuela, Argentyna, Peru, Kenia, Senegal, Etiopia, RPA, Sri Lanka, Goa, Indie OFERTY DLA SENIORÓW Hiszpania Cypr Tunezja wycieczka w cenie pobytu HOTEL w PRADZE Rezerwacje indywidualne IMPREZY GRUPOWE Wycieczki integracyjne Konferencje Wycieczki szkolne ZAPRASZAMY 18 lat na rynku :) rezerwacje on-line aktualna oferta tel. 34/ ODZIE Hurtownia Odzie y U ywanej IMEX NIESORT, SORT Szwajcaria, Szwecja. Dowóz. Koƒskie, tel

18 18. PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA 2013 OG OSZENIA BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE MOTORYZACJA AKUMULATORY AUTOKLIMATYZACJA ABATEX AUTOKLIMATYZACJA ch odnictwo transportowe ch odnice sprzeda, naprawa klimatyzacja pomieszczeƒ ul. Jesienna 116, Cz-wa tel./fax kom US UGI POGRZEBOWE BLACHARSTWO T UMIKI TRANSPORT NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM MIESZKANIE Mieszkanie 37,7 m 2, dwa pokoje z kuchnià. Parter. centrum. Bez poêredników. Cena 120 tys. z.tel Sprzedam mieszkanie M2, 40 m 2 jednopokojowe z kuchnià i azienkà oraz du ym balkonem. Centrum miasta ul.tuwima. Cena z. Tel , KUPI Kupi ma y budynek z ma à dzia kà na wsi w okolicach Cz stochowy. Mo e byç do remontu. Tel SPRZEDAM DOM Sprzedam dom m 2 parterowy, podpiwniczony + meble. Cz stochowa centrum. Tel Nowy Dwór Gdaƒski dom 116 m 2, dzia ka 750 m 2 do natychmiastowego zamieszkania, Blisko do morza, Gdaƒska i Elblàga. Cena 290 tys. z. Ca oêç ogrodzona. Tel SPRZEDAM DZIA K Sprzedam dzia k budowlanà o pow. 858 m 2 przy ul. Przybyszewskiego w Cz stochowie. Pe ne media. Tel. (34) , Sprzedam PILNIE! dzia k pracowniczà 300 m 2, z domkiem, stan idealny. Dzia ki WODNIK, ul. Mirowska. Cena do uzgodnienia. Tel wirownia piaskownia 1,82 ha w Dzia oszynie. Koncesja na 10 lat, 5 otworów z opisem, pe na dokumentacja geologiczna. Super cena! Inne propozycje. OKAZJA! Tel SPRZEDAM LOKAL Sprzedam lub wynajm obiekt 500 m 2 dzielnica Grabówka. Tel WYNAJM Wydzier awi reklam bilboard dwustronnà 3x7 m, wys. 1,4 m. ul. Êw. Rocha, kierunek K obuck. Tel Wynajm pokój z kuchnià i azienkà z oddzielnym wejêciem w budynku jednorodzinnym. Tel DO WYNAJ CIA lokale u ytkowe w III Alei NMP: 62 m 2, 1 pi tro, budynek frontowy, ogrzewanie, wejêcie z bramy; 8,5 m 2, 1 pi tro, bud. front., ogrzew., wejêcie z bramy; 86 m 2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejêcie od podwórka; 84 m 2 (4 pom.), ogrzew., wejêcie od podwórka; 18 m 2 ogrzew., wejêcie od podwórka. Tel ( ) ZAMIENI Dom 116 m 2 na dzia ce 650 m 2 w Nowym Dworze Gdaƒskim. Ca oêç ogrodzona. Blisko do morza, Gdaƒska i Elblàga zamieni na zrujnowanà budow ul. Barbary 7 lub Kordeckiego 3. Rozwa inne propozycje. Tel MOTORYZACJA SPRZEDAM SAMOCHÓD Ford FOCUS 2001, benzyna + LPG, sedan limuzyna, bogate wyposa enie. Tel Ford ESCORT CABRIO, 1.8 XRI3, benzyna, gara owany, 1996 r. Tel NAUKA NAUKA KOREPETYCJE J. ANGIELSKI wszystkie poziomy. Centrum. Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Newman University College Birmingham). 30 z /godz. zegarowà. Tel J. ANGIELSKI KOREPETYCJE 30 z /h z dojazdem. Nauczycielka w asna dzia alnoêç gospodarcza. Tel SPRZEDAM BUDOWNICTWO Szlaka oraz ziemia czarna ogrodowa, piasek budowlany, podsypkowy, gruz, t uczeƒ. Dowo do klienta. Us ugi koparkà. Tel Oferujemy drzwi zewn trzne na wymiar oraz drzwi wewn trzne o szerokoêci 2 cm felca na obecnà starà futryn. Tel MASZYNY I URZÑDZENIA Sprzedam aƒcuszkarki, prady i inne maszyny. Tel Sprzedam pomp hydroforowà III stopnia Grudziàdz.Tel Maszyny do szycia: PFAFF praworamienna, potrójny transport, reg. wys., sto u. Stan idealny. Cena 1700 z. SINGER centralne smarowanie 600 z. MINERWA pojedynczy i podwójny transport, srebrna. Dobra cena. Tel ODZIE Suknia Êlubna z salonu Nabla, francuska koronka, ecru, rozmiar 36, na niskà osob. Stan bdb. Cena 500 z. Tel Kurtka m ska skórzana, czarna z podpinkà.. Cena 70 z. Tel RÓ NE Miejsce na cmentarzu Kule. Op acone. Tel WYPOSA ENIE WN TRZ Sprzedam MOSKITIER DRZWIOWÑ na drzwi balkonowe lub inne. Zabezpiecza przed wszelkimi owadami. Rama aluminiowa (zmontowana) o wymiarach: szerokoêç maks. 78,5 cm, wysokoêç maks. 210,5 cm. Kolor bia y. Siatka w kolorze antracyt (ciemna). Zawiasy samozamykajàce z dodatkowymi uchwytami magnetycznymi. Cena 120 z. Tel Sprzedam meble kalwaryjskie robione na zamówienie. 2 komody z nadstawkami za szk em. Cena 650 z do negocjacji. Tel Sprzedam zmywark BOSCH 500 z. Tel US UGI Naprawa telewizorów starego i nowego typu. Monta anten telewizyjnych i satelitarnych. Dojazd do klienta. Tel Cyklinowanie, uk adanie parkietów, paneli, renowacja schodów oraz roboty malarskie. Tel PRACA SZUKAM PRACY Ma eƒstwo ok. 40 lat pilnie poszukuje pracy. Tel , Podejm prac na wtryskarkach, prace magazynowe, gospodarcze, w ochronie. Posiadam orzeczenie o niepe nosprawnoêci. Tel MATRYMONIALNE M czyzna 30 lat szuka kobiety od lat w celu mi ego sp dzania czasu lub stworzenia szcz Êliwego zwiàzku lub za o enia rodziny. Tel latek, wdowiec, samotny zajmuje mieszkanie syna pozna samotnà kobiet by na staroêç nie byç samemu. Tel w godz KUPON na bezp atne og oszenie MOTORYZACJA NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM KUPI MATRYMONIALNE INNE PRACA TreÊç og oszenia: WYPE NIONY KUPON NALE Y DOSTARCZYå DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I pi tro) US UGI POGRZEBOWE

19 AKTUALNOÂCI PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA Âwiat mnie naprawd kr ci Rozmawiamy z Irenà Santor ycie Ireny Santor nigdy nie by o us ane ró ami. Patrzàc na jej pogodny uêmiech, a trudno sobie wyobraziç, e przetrwa a wszystkie dramaty, które jà dotkn y nie za amujàc si. DziÊ jest ikonà polskiej muzyki i mimo e ma ju 79 lat energii i yciowego optymizmu mo e jej pozazdroêciç niejeden m ody. T.S. W dzieciƒstwie marzy a pani o zawodzie biologa, nigdy zaê o karierze estradowej. By czas, e zastanawia a si nad wstàpieniem... do zakonu. Co sprawi o, e ostatecznie zdecydowa a si Pani zostaç piosenkarkà? I.S. Có... myêl, e to by o moje przeznaczenie. Âpiewa am w przedszkolu, szkole. Cz sto s ysza am, e mam adnà barw g osu i talent. Od najm odszych lat moje nauczycielki sugerowa- y, abym poêwieci a si Êpiewaniu. Gdy by am w szko podstawowej, jedna z nauczycielek wys a a mnie na przes uchanie do poznaƒskiego dyrygenta opery Zdzis awa Górzyƒskiego, a póêniejszego dyrektora Teatru Wielkiego w stolicy, który przebywa wówczas w polanickim Domu Zdrojowym. Po przes uchaniu otrzyma am list polecajàcy do Tadeusza Sygietyƒskiego. Dzi ki tej rekomendacji znalaz am si szu w moim yciu pojawi o si mnóstwo wspania ych osób. By a to dla mnie prawdziwa szko a muzyczna. Techniki estradowego rzemios a uczy a mnie pani profesor Wanda Wermiƒska. Do szko y w Karolinie ucz szcza am wspólnie z Lidià Korsakównà, aktorkà. T.S. Skoro by y to tak wspania e czasy, to dlaczego zdecydowa a si Pani odejêç z Mazowsza? I.S. To by rok Odesz am z zespo u w aêciwie bez konkretnego powodu. Zdecydowa am si na karier solowà. Nie wiem, byç mo e by o to te spowodo- wane zm czeniem... T.S. Po raz pierwszy bez Mazowsza wystàpi a Pani publicznie jako solistka w grudniu1959 roku by am tam osobà Êpiewajàcà... T.S. Rok 1961 to prze omowy moment w Pani karierze artystycznej. Zaproszono Panià do wzi cia udzia u w Mi dzynarodowych Festiwalu Piosenki w Sopocie. WyÊpiewa a tam Pani I nagrod za interpretacj i otrzyma a Grand Prix dla utworu Walc Embarrash I.S. Ten walc przyniós mi szcz - Êcie i dzi ki niemu zyska am popularnoêç. Âpiewa am go na pierwszym Festiwalu w Sopocie! I dzi ki niemu zdoby am nagrod. By am naprawd zdumiona i oszo omiona tym faktem. Nie liczy am na tak wielki sukces. T.S. Pewnie nie wszyscy wiedzà, e t piosenk Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora napisali dla kabaretu Starszych Panów, i e wczeêniej zaêpiewa a jà Barbara Krafftówna. I.S. To, prawda, ale Barbara Krafftówna Êpiewa a go jako walczyk, a moja interpretacja - tak czu am to by walc. Zakocha- am si w tej piosence - stad mój wybór. T.S. Mamy rok mia a Pani wystàpiç na I Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Media pisa y, e organizatorzy chcieli nawet wys aç po nià helikopter do Poznania, ale Estrada Poznaƒska àda a za to zbyt du- o pieni dzy i festiwal nie móg sobie na to pozwoliç. Czy to prawda, e w aênie taki by powód pa- I miejsce w kategorii Premiery. I.S. Nie spodziewa am si tego. Wiedzia am tylko, e to jest inna piosenka od tych, które Êpiewa- am do tej pory, i e wobec tego skacz do g bokiej wody i nie wiem co z tego b dzie. Jak si okaza o warto by o zaryzykowaç. T.S. Wiem te, e gdy Piotr Figiel zaproponowa Pani wykonanie swojej piosenki "Powrócisz tu, nie chcia a Pani jej zaêpiewaç. Podobno otrzyma a jà Pani dopiero pó tora tygodnia przed rozpocz ciem KFPP w Opolu. I.S. Nie, tak w aêciwie to dosta- am t piosenk na dwa tygodnie przed festiwalem. Mówi am im, e nie mam pomys u, e nie mo- I.S.Tak, Ania i ja - obie by yêmy piosenkarkami, wyst powa y- Êmy w tym samym czasie wiec to oczywiste, e sie zna yêmy. Nie by yêmy przyjació kami, ale kole ankami z pracy. Ania by a màdra i bardzo dobrà osobà. By a kole eƒska i zawsze s u y a swoja pomocà. Otacza a nas swoja opiekà i zawsze mo na by o liczyç na jej wsparcie i pomoc. T.S. Wracajàc do obecnych czasów. Czy lubi Pani gotowaç? I.S. Nie, kuchnia to miejsce, w którym nie czuj si najlepiej. Mog kosztowaç to, co ktoê mi przyrzàdzi. Sama jednak staram si nie sp dzaç za du o czasu w kuchni. T.S. A jaki jest Pani ulubiony kamieƒ? I.S. OczywiÊcie bursztyn. Przecie bursztyn to skamienia e drzewo, które w drodze jakiê procesów przemieni o si w bursztyn. Kocham bursztyny i mog sie nimi otaczaç. T.S. Czy wierzy Pani reinkarnacj, wró by, horoskopy? I.S. Nie, ale je eli mo liwa by aby reinkarnacja chcia abym zostaç mo e nie koniecznie piosenkarkà. Byç mo e zdecydowa abym si na zostanie krawcowà, która szyje pi kne suknie, albo szewcem, który robi wygodne buty. Uwa am, e ka dy zwód jest powo aniem i wszyscy powinniêmy s u yç innym. Piosenkarka oczywiêcie te. w Paƒstwowym Zespole PieÊni i Taƒca Mazowsze. T.S. By a Pani wtedy bardzo m oda. Przecie swoje wyst py w Mazowszu rozpocz a Pani w 1951 roku majàc zaledwie 16 lat. Z Mazowszem wylansowa a Pani przebój Ej, przelecia ptaszek kalinowy lasek i zwiedzi a niemal e ca- à Europ. I.S. Dok adnie w zespole tym pozna am równie swojego m a, Stanis awa Santora, skrzypka i koncertmistrza orkiestry radiowej. Mimo e nasze drogi wiele lat póêniej si rozesz y, do koƒca pozostaliêmy ze sobà w wielkiej przyjaêni. Poza tym dzi ki Mazoww popularnym programie estradowym "Zgaduj Zgadula", który obchodzi jubileusz 50 wydania. Po tym programie otrzyma a pani propozycj nagraƒ dla Polskiego Radia. Nagra a pani wówczas piosenk Straci am twe serce z filmu Wrzos oraz Troch wiosny jesienià?. Byç mo e nie wszyscy wiedza, e wyst powa a pani w kabaretach WAGABUMDA,U KERDZIOLKA? i 'KARUZELA? Jak pani wspomina ten epizod w swoim yciu? I.S. By to rzeczywiêcie epizod w moim yciu, ale bardzo sympatyczny i wspominam go z wielkim sentymentem. OczywiÊcie ni nieobecnoêci na festiwalu w Opolu w 1963 roku? I.S. OczywiÊcie nieprawda. Nikt mnie na ten festiwal nie zaprasza. Ja o festiwalu nic nie wiedzia am, bo to si rodzi o bardzo szybciutko. W tym czasie mia am podpisany kontrakt z Estradà Poznaƒskà. A potem okaza o si, e chciano, ebym tam pojecha a. Estrada Poznaƒska nie zgodzi a si, to wszystko dzia o si poza mnà. Póêniej przeczyta am, e chciano po mnie wys aç nie helikopter, ale samolot wojskowy. a uj do dziê. Byç odwiezionà na festiwal opolski samolotem wojskowym - bardzo efektownie wyglàda oby to w yciorysie (Êmiech). T.S. Po raz pierwszy pojecha a pani na IV KFPP do Opola w 1966 roku z piosenkà "Powrócisz tu" i... od razu zdoby a Pani g, ale oni si uparli. Uwa a am, e jest ona dla mnie zbyt ostra. Jednak... po pierwszym wyst pie z orkiestrà, po kn am bakcyla. Piotr Figiel wymyêli sobie mnie i do dziê nie wiem dlaczego. T.S. Wyst powa a Pani dla Polonii zagranicznej w najodleglejszych zakàtkach naszego Êwiata. Mi dzy innymi w Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych..Czy nie kusi- o Panià, aby zostaç za granicà. I.S. Nie, nigdy. Kocham Polsk,Warszaw i nie wyobra am sobie mieszkaç, gdzie indziej. Zawsze bardzo t skni am za domem. T.S. Zmieniajàc nieco temat. Ostatnio coraz wi cej mówi si o Annie German. Wasze drogi na pewno wielokrotnie si krzy owa y? T.S. Na swoim koncie ma Pani mnóstwo nagród... Nagrody sà dla mnie jedynie formà uznania i akceptacji publicznoêci. Je eli choç jedna osoba b dzie szcz Êliwa, gdy s yszy mojà piosenki to ju jest ogromny sukces. T.S. Trzy lata temu, w roku 2010 wyda a Pani ostatnià p yt Kr ci mnie ten Êwiat... I.S. Ten tytu odzwierciedla stan mojej duszy. Âwiat mnie naprawd kr ci. Jestem ciekawa, jak b dzie wyglàdaç moja przysz oêç. Jaki b dzie nast pny krok... T.S. Mo e kolejna p yta? I.S. Mo e... T.S. Tym optymistycznym akcentem zakoƒczmy... Dzi kujemy za rozmow.

20 20. PIÑTEK-NIEDZIELA, LIPCA 2013 SPORT W ókniarz powinien poradziç sobie z Marmà Rzeszów Cz stochowski W ókniarz w roli faworyta przystàpi w niedziel na w asnym torze do meczu z PGE Marm Rzeszów. JeÊli nasz zespó pokona rywali, b dzie ju niemal pewny miejsca w rundzie play-off. - Jeszcze nie jesteêmy w play-offach. O tym, e awansowaliêmy do strefy medalowej b dziemy mogli powiedzieç dopiero po meczu z Zielonà Górà - twierdzi Grzegorz Dzikowski, trener W ókniarza. - Nie kalkulujemy, tylko jedziemy swoje. Cz stochowianie b dà faworytem niedzielnego spotkania z PGE Marmà Rzeszów. Celem, jaki sztab szkoleniowy postawi przed zespo- em sà trzy punkty. Plan ca kiem realny, tym bardziej, e w pierwszej rundzie W ókniarz pokona ekip Dariusza Âledzia 48:42. Szkoleniowiec lwów jest umiarkowanym optymistà przed rewan- em. Pami tajmy, e w Rzeszowie jeêdzi Nicki Pedersen, czy Grzesiu Walasek, który zawsze czuje si dobrze na torze w Cz stochowie zauwa a Dzikowski. Nie ma atwych meczów, sà takie, które trzeba powygrywaç. Nasza dru yna pracuje na wysokim obrotach, ale to nie zmienia faktu, e do ka dego spotkania musimy podchodziç skoncentrowani i z wolà zwyci stwa. Spotkanie z Marmà Rzeszów rozpocznie si w niedziel, 28 lipca o godz KR Zg oszone zestawienia PGE Marma Rzeszów: 1. Nicki Pedersen, 2. Dawid Lampart, 3. Rafa Okoniewski, 4. Jurica Pavlic, 5. Grzegorz Walasek, 6. ukasz Sówka Dospel W ókniarz Cz stochowa: 9. Rune Holta, 10. Michael Jepsen Jensen, 11. Grigorij aguta, 12. Rafa Szombierski, 13. Emil Sajfutdinow, 14. Adam Strzelec Raków odkrywa karty. W sobot rozpoczyna sezon Nazwiska nowych pi karzy Rakowa poznamy w piàtek, 26 lipca, dzieƒ przed inauguracjà ligowego sezonu. W odarze Rakowa trzymajà w tajemnicy nazwiska nowych zawodników. Z naszych informacji wynika, e cz stochowski klub jest ju dogadany z dwoma pi karzami z zaplecza ekstraklasy. - Prowadzimy rozmowy z czterema zawodnikami z wy szych lig - twierdzi Krzysztof Ko aczyk, prezes Rakowa. - Z dwoma z nich dogrywamy ju tylko szczegó y. Jak przekonuje sternik drugoligowego klubu, w najbli szy piàtek poznamy nazwiska tych pi karzy. Niewykluczone, e dru yn wzmocni jeszcze dwóch graczy, wêród nich obroƒca z GKS-u Be chatów. - Jeszcze adnych umów nie podpisaliêmy. Prosimy o cierpliwoêç. Karty odkryjemy podczas przedsezonowej konferencji prasowej, która odb dzie si w najbli szy piàtek w hali przy ul. u lowej - informuje Ko aczyk. Cz stochowski klub prowadzi dwufalowà polityk rozwoju i w zwiàzku z tym poszukuje te menad era ds. marketingu. (wi cej informacji na ten temat na stronie Przed ligowymi rozgrywkami Raków zdà y jeszcze rozegraç jeden sparing. W Êrod, 24 lipca w B dzinie rozgromi 5:0 czwartoligowà Sarmacj. Trener Jerzy Brz czek zabra do B dzina 22 pi karzy, wêród nich dwóch testowanych zawodników. Cz stochowianie wyszli na prowadzenie ju w 2. minucie meczu. Wynik otworzy Dawid Retlewski, który ostatnio wyst powa w Miedzi Legnica. Na kwadrans przed koƒcem pierwszej po- owy na 2:0 podwy szy Krzysztof Napora. W drugiej cz Êci spotkania pad y jeszcze trzy bramki. Rafa Czerwiƒski trafia w 54. i 87. minucie. Na list strzelców wpisa si tak e ukasz Âliwakowski z Victorii Cz stochowa. Pierwsze ligowe emocje ju w sobot, 27 lipca o godz. 17 na stadionie przy ul. Limanowskiego. Zespó Jerzego Brz czka b dzie go- Êciç Calisi Kalisz. KR Kolejny sezon ALPN-u tu tu. Zapisz dru yn Powoli zbli a si rozpocz cie cieszàcego si ka dego roku du- ym zainteresowaniem wêród uczestników kolejnego sezonu Amatorskiej Ligi Pi ki No nej w Cz stochowie. Trwajà zapisy do rozgrywek organizowanych przez Miejski OÊrodek Sportu i Rekreacji. ALPN to najwi ksze rozgrywki amatorskie w mieêcie i okolicach. - Ka dego popo udnia, od poniedzia ku do piàtku, b dziemy Êwiadkami zaci tego sezonu, w którym tradycyjnie uczestniczyç b dzie blisko 500 pi karzy z Cz stochowy i regionu - mówi Marcin Mazik z cz stochowskiego MOSiR-u. Rozgrywki sà otwarte dla wszystkich ch tnych. Je eli wspólnie ze znajomymi myêlisz o stworzeniu w asnej dru yny i zg oszeniu jej do rozgrywek, nie zwlekaj. Na zg oszenia nowych dru yn MOSiR czeka do 21 sierpnia. Wi cej informacji mo na uzyskaç pod nr tel lub piszàc na KR Olimpia Grudziàdz przerwa a przygod Skry w Pucharze Polski Cz stochowska Skra zakoƒczy a swój udzia w Pucharze Polski w pierwszej rundzie. Zespó Jana Wosia przegra w Êrod, 24 lipca na w asnym boisku 0:2 z pierwszoligowà Olimpià Grudziàdz. Cz stochowianie nie byli faworytem meczu z Olimpià Grudziàdz, ale po wyeliminowaniu z Pucharu Polski dwóch drugoligowców, czekaliêmy na kolejnà niespodziank. Tak si nie sta o. Pierwszoligowiec obna- y braki Skry i niemal przez ca e spotkanie dyktowa warunki na boisku. Ju w 6. minucie goêcie mogli prowadziç. Adam CieÊliƒski uderzy pi k z 17. metrów, ale trafi a w s upek. Pierwszà bramk Olimpia zdoby a w 11. minucie. Adriana Woszczyn pokona z rzutu wolnego Marcin Smoliƒski. GoÊcie strzelili drugiego gola w 36. minucie. Pomys owo rozegrany rzut wolny wykorzysta Adrian Fraƒczak i wbi pi k do bramki z trzech metrów. KR Skra Cz stochowa - Olimpia Grudziàdz 0:2 (0:2) Skra Cz stochowa: Woszczyna Kowalski (80' Konieczny), Woldan, Drzymont, Kowalczyk, Bik, Musia, Zawadzki, Polak (74' Bednarek), Âcis owski (46' Niedba a), Chmiest Olimpia Grudziàdz: Wróbel Bielawski, ab dzki, Woêniak, Fraƒczak Gaw cki (67' K us), Smoliƒski, Ruszkul, Szczot (63' Suchocki), Rogalski CieÊliƒski (80' Kowalczyk) Darocha wcià Êwi ci triumfy. W ososinie wylata mistrzostwo Polski Janusz Darocha zdoby z oty medal wspólnie ze swoim nawigatorem Zbigniewem Chrzàszczem z Aeroklubu Wroc awskiego podczas III Samolotowych Rajdowych Mistrzostwach Polski w ososinie. Ostatni sprawdzian dla za ogi Darocha-Chrzàszcz wypad bardzo obiecujàco przed sierpniowymi mistrzostwami Europy, które odb dà si w s owackiej Dubnicy. Duet cz stochowskowroc awski b dzie broniç tam mistrzowskiego tytu u. Podczas mistrzostw Polski w ososinie Darocha z Chrzàszczem ju w pierwszej konkurencji obj li prowadzenie. Po niej mieli tylko 33 pkt. karne. Za oga by a liderem tak e po drugiej konkurencji (95 pkt. karnych) i w pi knym stylu wygra a rajdowe mistrzostwa Polski. Bardzo dobrze nam si lata- o, ale do koƒca nie wiedzieli- Êmy jaki b dzie fina. W zawodach rajdowych ka da konkurencja jest do koƒca niewiadomà. Mo na byç na czele, a po ostatniej konkurencji przez pope nienie drobnych b dów, które sà kosztowne, wylàdowaç na dalekim miejscu - t umaczy Darocha. - Nie jesteêmy tym wynikiem uspokojeni przed mistrzostwami Europy. Zdajemy sobie spraw, e musimy si koncentrowaç na ka dym elemencie lotu, eby wypaêç dobrze. Tym bardziej, e znamy dobre i mocne strony naszych konkurentów dodaje. W mistrzostwach Polski startowa tak e Marcin Skalik, który by by nawigatorem w za odze z pilotem Jaros awem Sysio z Aeroklubem Bielsko-Bialskiego. Ten duet zajà siódme miejsce. KR Automobilklub Cz stochowski og asza zapisy do sekcji sportowej! 1. Kierowcy wyêcigowo-rajdowi; wiek od 18 lat + prawo jazdy 2. Asystent s dziego sportowego; ukoƒczone 17 lat + zgoda rodzica Zg oszenia przyjmowane sà pod numerem telefonu: lub w ka dy wtorek od godziny w siedzibie Automobilklubu Cz stochowskiego w budynku Urz du Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21 Adres redakcji: Cz stochowa, al. NMP 51 Wydawca: Firma Handlowo-Us ugowa BTG Cz stochowa, ul. Drzewna Redaktor naczelny: Teresa Szajer Telefon Interwencje sprawy trudne Telefon Redakcja Telefon Biuro Og oszeƒ

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W...

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W... Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego w Jodłówce i Kramarzówce oraz udziału w projekcie Ja też jestem przedszkolakiem nowe formy edukacji przedszkolnej w Gminie Pruchnik.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Sytuacje szczególne D 1.8 Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Danuta Pyrdo Pomys na ciekawe zaj cia Rodzaj zaj ç Zaj cia spo eczne Przedzia wiekowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania...

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania... .../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) W N I O S E K o p r z y z n a n i e d o f i n a n s o w a n i a z e ś r o d k ó w

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1 Str. 1 PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998 2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Biegu po Zdrowie

Regulamin IV Biegu po Zdrowie Regulamin IV Biegu po Zdrowie 1. Cel Celem IV Smochowickiego Biegu jest: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Wniosek dofinansowanie* /sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

Wniosek dofinansowanie* /sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się ... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok)... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Wniosek dofinansowanie* /sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Warszawa Przyjazna Seniorom

Warszawa Przyjazna Seniorom Katalog ofert Warszawa Przyjazna Seniorom W przyjętym przez Radę m.st. Warszawy Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 określono cele i działania Miasta, które mają na celu podniesienie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/39/2010/POKL Węgliniec 27.05.2010r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel. (22) 733-72-54 /.... nr kolejny wniosku rok złożenia wniosku... data wpływu kompletnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Motyl uczy nas literki L

Motyl uczy nas literki L Karolina Wi ckowska Motyl uczy nas literki L Podstawa programowa (wybrane treêci i wymagania): 1. Edukacja polonistyczna: 1.a. Obdarza uwagà dzieci i doros ych, s ucha ich wypowiedzi i chce zro zumieç,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

W wakacje bliżej pracy Stać cię na to wyzwanie!

W wakacje bliżej pracy Stać cię na to wyzwanie! TAI Press 0707115750301 Kurier Szczeciński z dnia 2007-07-24 W wakacje bliżej pracy W NAJBLIŻSZY czwartek startują letnie warsztaty aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Świetna zabawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Kraków: Usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo